UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-01-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. januar 2017
2. Beslutning om igangsættelse af planer
3. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge
4. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade
5. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse
6. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker
7. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station
8. Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen - Lukket punkt
9. Godkendelse af udpegning af Lejre Kommune som sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord
10. Beslutning om biomassekedelanlæg til Sportsbyen - høring
11. Drøftelse af borgerpanelsundersøgelse
12. Orientering om udmøntning af budget 2017
13. Orientering om ruteføring i projekt ’Istidsruten’
14. Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst
15. Orientering om genudbud af vedligeholdelse af vandløb
16. Orienteringer til mødet den 24. januar 2017.1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 24. januar 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Godkendt.
2. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. Ny boligbebyggelse på ejendommen Jernbanevej 21-23, Holbæk
  2. Ny planlægning for Jyderup Præstegård, Jyderup
  3. Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Holbæk

Beskrivelse af sagen
Nye planer
Planlægning for ny boligbebyggelse Jernbanevej 21-23, Holbæk (bilag 1)
Udarbejdelsen af ny lokalplan har til formål at muliggøre yderligere boliger på ejendommen Jernbanevej 21-23 i Holbæk. Ejendommen er centralt beliggende, med en attraktiv placering direkte til grønt fredet område ved kirken. En fortætning med centerfunktioner og boliger på det pågældende sted er i overensstemmelse med den overordnede planlægning.
 
Planlægning for Jyderup Præstegård (bilag 2)
Da menighedsrådet har besluttet, at Jyderup Præstegård ikke fremadrettet skal anvendes af kirken, er ejendommen sat til salg. Der skal derfor udarbejdes en ny plan, da huset fremover ønskes anvendt til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. Den nye lokalplan vil endvidere fastsætte bestemmelser, for at fastholde bevaringsværdierne i huset. Det vurderes, at projektet vil medvirke til en positiv udvikling for lokalsamfundet.
 
Planlægning for et område ved Bakkekammen, Holbæk (bilag 3)
Byrådet besluttede på møde den 17. august 2016, at fremsætte et forbud mod udstykning af Møllevangen 1 i Holbæk, Øst. Som en konsekvens af denne beslutning, skal der udarbejdes en ny lokalplan, der afløser den eksisterende lokalplan 3.07. Kvarteret er et af Holbæks mest attraktive områder, ikke mindst på grund af de stærke arkitektoniske kvalitative og velbevarede huse i området, hvilket også gør det til et særligt kulturhistorisk kvarter på nationalt plan. Den nye lokalplan udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen, og medvirker særligt til at understøtte kommuneplanens mål om bevaringsværdige bygninger og sammenhænge.
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt, idet de nuværende bestemmelser for udstykning i planlægningen for området ved Bakkekammen videreføres og vilkårene skærpes i overensstemmelse med kommuneplanen.


caseno16-61_#4047597_v1_prioriteringsnotat ny planlægning for jyderup præstegård.pdf.pdf
caseno16-61_#4048307_v1_prioriteringsnotat bevarende lokalplan for bakkekammen mv.pdf.pdf
caseno16-61_#4096551_v1_prioriteringsnotat lokalplan for boligbyggeri på ejendommen jernbanevej 21-23 holbæk by .pdf.pdf
caseno16-61_#4096546_v1_status bilag 4.pdf.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat ny planlægning for Jyderup Præstegård.pdf
Prioriteringsnotat bevarende lokalplan for Bakkekammen mv.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for boligbyggeri på ejendommen Jernbanevej 21-23 Holbæk by .pdf
status bilag 4.pdf


3. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge

Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         der prioriteres 226.700 kr. i puljen ”Tilgængelighed” i budget 2017 til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge.

Beskrivelse af sagen
 
Sagen har før været på Udvalget for Klima og Miljø, men er sendt tilbage fra Økonomiudvalget til ny behandling. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Jørgen Nyholm, som har tilbudt en medfinansieringen på yderligere 25.000 kr. så den i alt er på 125.000 kr.
 
Hvedevænget, Svinninge er en offentlig boligvej i byzone, der fra udstykningstid er udlagt som grusvej.
 
Der har af flere omgange efter kommunesammenlægningen været henvendelser om, at vejen burde omlægges til en asfalteret vej. Det er tidligere blevet afvist med begrundelse i manglende finansiering. For at imødekomme kritikken dengang besluttedes det, at tilføre vejen et lag skræver (sten) som ny belægning i 2013.
 
Byrådet behandlede i 2014 spørgsmålet om ændring af belægning på baggrund af en ny henvendelse fra Jørgen Nyholm og Benny Jørgensen (Kildehaven) efter, at De i 2013 købte ejendommen på Hvedevænget 16. Kildehaven, der er et botilbud til yngre handicappede, har daglige brugere der benytter Hvedevænget 16 og smutvej til deres dagtilbud. Ved vejkrydsninger er kørestolsbrugere særligt generet at stenene, der gør det meget vanskelig at krydse. Belægningen er ikke egnet set i forhold til tilgængelighed for kørestolsbrugere mv.
 
Der igen kommet en henvendelse fra Benny Jørgensen, på vegne af Kildehaven og grundejerforeningen Hvedevænget tilbyder en medfinansiering på 125.000 kr. ekskl. moms, så belægningen kan udskiftes til asfalt. Der er ligeledes et tilbud med fra et asfaltfirma på udførelse af asfaltbelægning.
Administrationen har indhentet tilbud på den samme udførelse af belægning, men samtidig fået et alternativ tilbud.
 
Tilbuddet der er med henvendelsen, har en samlet pris på kr. 335.100 ekskl. Moms. I prisen indgår fjernelse af eksisterende skærver og afslutning med asfaltslidlag.
Administrationen har også indhentet et tilbud på samme opbygning, der stort set er til samme pris.
Administrationen foreslår, at arbejdet bliver udført med en anden opbygning der også sluttes af med et asfaltslidlag. Denne løsning har været anvendt andre steder og der er god erfaring med dette. Prisen er incl. fjernelse af eksisterende skærver. Prisen kr. 284.700 ekskl. Moms.
 
Budgettet for udførelsen:
 
Entreprenørudgifter:               284.700 kr.
Uforudsete udgifter:                 35.000 kr.
Administrationsbidrag:             32.300 kr.
I alt                                          351.700 kr.
 
Medfinansiering                    -125.000 kr.
 
Samlet budget:                        226.700 kr.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til at udføre asfaltbelægning på Hvedevænget beløber sig til 226.700kr.
Beløbet prioriteres af puljen på 1.1 mill. kr. ”Tilgængelighed” i 2017. Der overføres 1.352.000 kr. fra 2016, så der i alt i 2017 incl. overførsler er der 2.452.000 kr.
Der vil herefter være 2.225.300 kr tilbage på budgettet.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets tillægsdagsorden den 10.09.2014: pkt 154

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Det indstilles, at projektet ikke gennemføres.
4. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade

Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         tildeling af byfornyelsesmidler og igangsættelse af de byfornyelsesprojekter, som det fremgår nedenfor, og af bilag 1 godkendes. Herunder at den kommunale støtteandel udgør 109.357 kr.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2015 blev det besluttet at øremærke 260.000 kr. til byfornyelse i Hovedgaden i Ugerløse. Formålet var at forskønne det fysiske miljø i Hovedgaden, der er præget af en nedslidt bygningsmasse, som følge af den stærkt trafikerede Hovedvej der løber igennem Ugerløse. Holbæk Kommune åbnede derfor i juni 2016 op for en ansøgningsrunde, der udelukkende omfattede de bygninger der ligger ud til Hovedgaden i byens kerne. For at få ejernes opmærksomhed på mulighederne for at søge om støtte til istandsættelse og nedrivning, sendte Holbæk Kommune brev ud til alle bygningsejere og lejere, samt til Ugerløse lokalforum. Her blev der givet information om puljen og ansøgningsproceduren (se bilag 2). Ansøgningsfristen blev forlænget med en måned til d. 15. november 2016, grundet for få ansøgninger. Holbæk Kommune modtog i alt 4 ansøgninger.
 
Behandling af indkomne ansøgninger
De 4 ansøgninger er behandlet i forhold til de gældende regler i byfornyelsesloven. Det er vurderet at 3 ud af de 4 ansøgninger kan støttes med byfornyelsesmidler.
Der har i behandlingen af ansøgningerne været en tæt dialog med ansøgerne omkring detaljer i projekterne. De bygningsmæssige og historiske detaljer har været drøftet og vurderet i samarbejde med Museum Vestsjælland, da området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
 
Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter opfylder byfornyelseslovens regler for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 70 % statsrefusion på alle tre projekter.
 
Nr.
Sted
Projektbeskrivelse
1
Ugerløse forsamlingshus, Hovedgaden 2, Ugerløse
Udskiftning af vinduer i de to gavle i forsamlingshusets to sidefløje.
2
Hovedgaden 28, Ugerløse
Renovering af facade og udskiftning af vinduer, samt renovering af udvendig trappe.
3
Hovedgaden 37, Ugerløse
Omfattende renovering (nyt tag, udskiftning af vinduer, renovering af facade)
 
En nærmere gennemgang af alle projekterne, krav til udførelse, placering og andelen der støttes med, fremgår af bilag 1.
 
Da der er deadline i slutning af februar 2017 på indmeldelse af projekter, for at få del i den ordinære statslige ramme til byfornyelse, er det vigtigt at der træffes beslutning om dette punkt.

Økonomiske konsekvenser
Der er samlet ansøgt om 729.048 kr. De tre projekter støttes med samlet 364.524 kr.
 
Kommunale udgifter
Den kommunale udgift til de 3 projekter er 109.357 kr.
 
Der blev øremærket 260.000 kr. af de afsatte midler til strategi for byfornyelse i 2015, til forskønnelse i Ugerløse. Hvis projekterne støttes er der 150.643 kr. til rest til andre byfornyelsesprojekter i Ugerløse.
 
Statslig Ramme
Støttes de indstillede projekter vil det statslige rammetræk være 255.166,63 kr. Holbæk Kommunes statslige ramme lyder pt på 1.300.000 kr. til ordinær byfornyelse i 2016. Disse midler skal hentes hjem inden slutningen af februar 2017. Det er således fra den ordinære ramme til byfornyelse for 2016 at der hentes refusion til de 3 projekter i Ugerløse Hovedgade.
 
En mere detaljeret oversigt over de økonomiske detaljer fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 Punkt 208

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-1940_#4083357_v1_bilag 1 vurdering af ansøgninger_hovedgaden2016.pdf.pdf
caseno16-1940_#4083363_v1_bilag 2 informationsbrev_landsbyfornyelsesmidler i ugerløse hovedgade_2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Vurdering af ansøgninger_Hovedgaden2016.pdf
Bilag 2 Informationsbrev_Landsbyfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade_2016.pdf


5. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Adersen indstiller, at:
 
1. proceduren for anvendelse af midler til landsbyfornyelse godkendes

Beskrivelse af sagen
Landsbyfornyelse
Med Landsbyfornyelsesmidlerne kan Holbæk Kommune støtte nedrivningsprojekter og istandsættelse af bygninger, primært boliger og forsamlingshuse, i de mindre byer og det åbne land.
Baggrund
Der er i forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2015 og 2016 givet støtte til en lang række af projekter i de mindre byer og det åbne land i Holbæk kommune (se bilag 2). Opmærksomheden på mulighederne i puljen er stadig stigende blandt bygningsejerne i Holbæk kommune. Indtil nu er alle de projekter det har været muligt at støtte i henhold til Byfornyelsesloven blevet tildelt støtte. Det er administrationens opfattelse, at det nu er det rette tidspunkt at opstille en række kriterier for, hvordan midlerne skal anvendes, for i højere grad at sikre en strategisk udnyttelse af midlerne. Når vi ser på de ansøgninger, vi har fået i de to forrige ansøgningsrunder, er kulturhistoriske aspekter gennemgående i rigtig mange af ansøgningerne. Samtidig er de kulturhistoriske værdier vigtige for den lokale identitet og fortælling.
 
Kriterier
Der opstilles en række kriterier, der skal opfyldes og belyses i ansøgningen om midler til landsbyfornyelse. Disse omhandler:
 
•           Projektets synlighed,
•           Projektets betydning i et lokalsamfund
•           Projektets bidrag til kulturhistoriske værdier.
 
Det vil på denne måde i højere grad kunne sikres, at Holbæk Kommune anvender midlerne strategisk til at understøtte en lokal udvikling og forandring i byer og landområder, med udgangspunkt i de kulturhistoriske værdier. En uddybning af kriterierne fremgår af selve proceduren (se bilag 1).
 
Projektudvalget for Vækst har på deres møde d. 1. november 2016 vedtaget at igangsætte arbejdet med en Bylivsstrategi – for byrum og bygninger i byer og landdistrikter. Kultur- og bevaringsværdier i byerne og det åbne land vil være et af fokusområderne i denne strategi. Ændringen af proceduren for anvendelsen af landsbyfornyelsesmidlerne vil således understøtte den kommende Bylivsstrategi – for byrum og bygninger i byer og landdistrikter.
 
Udover de kriterier der er oplistet ovenover skal projekterne leve op til reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer - LBK nr. 1228 af 03/10/2016
 
Ændret ansøgningsproces
For at imødekomme ansøgere og gøre ansøgningsmulighederne mere lige til, vil det fremover være muligt at indsende ansøgninger hele året, således at der ingen ansøgningsfrist er.
 
Oversigt over ansøgningsproces
• Annoncering om mulighederne i puljen (februar/marts 2017)
• Løbende administrativ behandling af indkomne ansøgninger (dialog med ansøger og kvalificering af projektet i samarbejde med Museum Vestsjælland/Team bevaring)
• Løbende politisk behandling af de ansøgninger, der med hjemmel i byfornyelsesloven kan støttes (sagsgang: Udvalget for Klima og Miljø, økonomiudvalget og byrådet).
• Løbende tilsagn/afslag til projekter
• Når/hvis der ikke er flere midler meldes dette ud på hjemmesiden og til lokalområderne. Nye ansøgninger modtages i det nye år.
• Ansøgninger der er modtaget, men hvor der ikke er midler til at støtte dem, gemmes til det efterfølgende år (hvis ansøger er interesseret i dette)
 
Se mere om ansøgningsprocessen i selve proceduren (bilag 1)

Økonomiske konsekvenser
I budgetaftale 2015-2018 vedtaget i byrådet d. 8. oktober 2014, blev det vedtaget at afsætte 1 mio. kr. årligt til strategi for byfornyelse.
 
Det endelige støttebeløb vil afhænge af de ansøgninger administrationen modtager på projekter, som lever op til kriterier og krav i byfornyelsesloven, og som derfor kan støttes.
 
Med de nye regler i byfornyelsesloven kan vi opnå 70 % statslig refusion til byfornyelsesprojekter (i landdistrikter og mindre byer) indenfor de rammer Holbæk kommune er blevet tildelt. De statslige rammer til byfornyelse og landsbyfornyelse i 2017 er endnu ikke udmeldt fra staten. Udvalget vil blive orienteret om den statslige rammes størrelse i forbindelse med behandlingen af de konkrete ansøgninger, der kan støttes. Administrationen behandler ansøgningerne så længe, der er kommunale midler og statslig ramme til at opnå refusion på projekterne.

Høring
Når der er truffet beslutning om proceduren for anvendelse af midler fra pulje til landsbyfornyelse, skal denne kommunikeres bredt ud til borgere og virksomheder i Holbæk Kommune. Kommunikationen vil bl.a. ske via Holbæk kommunes hjemmeside og nyheder på holbaek.dk samt direkte til samtlige lokalfora og fælles-skabere i Holbæk kommune.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-54003_#4088330_v1_procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse.pdf.pdf
caseno16-54003_#4083432_v1_bilag 2 status_landsbyfornyelsesprojekter 2015 & 2016.pdf.pdf

Bilag

Procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse.pdf
STATUS_landsbyfornyelsesprojekter 2015 & 2016.pdf


6. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker

Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 20.18 for byudviklingsprojektet ”Vipperød Bakker” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Byrådet har prioriteret udarbejdelse af planlægning for et nyt boligområde nord for Vipperød By, derfor skal denne sag behandles politisk.
 
Der er forudgående vedtaget en lokalplan for hovedparten af området i 2007. Formålet med lokalplan 20.13 var at udlægge området til tæt-lav bebyggelse med en høj bebyggelsestæthed. Lokalplan 20.18 er ændret så boligområdet i dag vil rumme både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.
 
Planområdet udvides mod nord
Planområdet udvides i lokalplan 20.18 mod nord, hvilket indebærer en mere klar og veldefineret afgrænsning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 udlægger området til boligformål i overensstemmelse med den gældende overordnede planlægning, men udvider områdeafgrænsningen i forhold til eksisterende kommuneplanramme 2.B11, og inddrager dermed delareal af rammeområde 20.R02 ved Kongstrupbanen.
 
Det nye planområde omfatter et areal på ca. 12 ha og er beliggende mellem jernbanen, Asmindrupvej og Roskildevej i Vipperød.
 
Planlægningens formål: en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af nyt beboelsesområde på arealet, og i forlængelse heraf ligeledes realisering af hhv. grønne fællesområder, en grøn støjvold mod motorvejen, en grøn kile langs jernbanen samt offentlige veje, stisystemer og parkeringspladser i området.
 
Projektet bidrager til en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte, og vurderes således at understøtte en bæredygtig udvikling.
 
Mere konkret kommer den nye planlægning til at sikre
- at bebyggelsen giver mulighed for tæt-lavt byggeri (ca. 39 stk.) mod Asmindrupvej samt ca. 81 parcelhuse på det resterende areal. Mellem parcelhusarealet og tæt-lav- byggeriet anlægges et større grønt fællesareal. I forbindelse med parcelhusene anlægges mindre grønne friarealer. Hele beboelsesområdet forbindes med en offentlig sti, som udgår fra eksisterende grøn sti fra Asmindrupvej
- at bebyggelse tilpasses det kuperede terræn. Minimum halvdelen af arealet skal udlægges til åben/ lav bebyggelse
- at den grønne kile og den højeste bakke på fællesarealet friholdes for bebyggelse
- at lokalplanen holder sig indenfor rammetillægget for Vipperød Bakker, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 30-40, maksimalt etageantal på 2 og maksimal bygningshøjde på 8,5 meter
 
 
Idet lokalplan 20.18 forholder sig til den ændrede afgrænsning, vil den nye planlægning sikre
- udformningen af et afskærmende og støjdæmpende beplantningsbælte op mod Holbæk motorvejen. Herigennem sikres et hensyn til omgivelserne. En del af beplantningen er allerede etableret i form af det eksisterende beplantningsbælte langs med jernbanen. De to adgangsveje til det nye boligområde vil ske fra Roskildevej

Øvrige konsekvenser
Det vurderes, at der ikke stedkommer væsentlige trafikale ændringer ved realisering af projektet.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde på Vipperød Sognegård, onsdag den 1. marts 2017, kl. 19-21.
Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk anden behandling.
 
Projektmaterialet for Vipperød Bakker er annonceret i offentlig fordebat fra den 12.09.2016-10.10.2016. Ved den indledende informationsperiode fremkom bemærkninger primært vedr. enkelte lokale interesser for køb af byggegrunde, samt bemærkning fra en lokal beboer om at lokalplanforslaget bør holde sig til det tidligere ønske (jf. lokalplanforslag 20.13) om at holde en vis afstand (minimum 15 meter) mod eksisterende beboelse mod Syd.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-43369_#4080249_v1_kommuneplantillæg nr 31_forslag.pdf.pdf
caseno16-43369_#4080247_v1_samlet pdf. vipperød bakker 20.18.pdf.pdf
caseno16-43369_#4081442_v1_punkt_beslutning - forslag til kommu_05-01-2017 09-10-48.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg nr 31_forslag.pdf
Samlet pdf. Vipperød Bakker 20.18.pdf
Punkt_Beslutning - Forslag til Kommu_05-01-2017 09-10-48.pdf


7. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 samt Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at Mørkøv stationsbygning igennem en årrække har stået tom, og ikke fremadrettet skal benyttes til jernbaneformål. DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbygningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af bygningen.
 
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål. Herved gives mulighed for ny anvendelse af bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold på stationsområdet. Nærområdet skal også fremadrettet fungere som byens station, så planens bestemmelser skal samtidig sikre, at mulighederne for en forbedring af vilkår for fremtidige ændringer til glæde for togkunder fortsat består, eksempelvis vedrørende adgangs- og servicefaciliteter, etablering af serviceområde med læskærm samt cykel p-pladser.
Stationsbygningen er et væsentligt element i kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, og lokalplanen fastsætter derfor endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring.

Høring
Der er afholdt idéfase med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, den 10. august 2016, kl. 19 i Multihuset, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v.
Forslaget er inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen.Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-63299_#4089462_v1_lokalplanforslag 12_07 mørkøv station inkl. kp tillæg nr. 34_redsize.pdf.pdf

Bilag

Lokalplanforslag 12_07 Mørkøv station inkl. Kp tillæg nr. 34_redsize.pdf


8. Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen - Lukket punkt
9. Godkendelse af udpegning af Lejre Kommune som sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord

Godkendelse af udpegning af Lejre Kommune som sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         det godkendes, at Lejre Kommune udpeges som sekretariatskommune for vandråd vedr. hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Beskrivelse af sagen
Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter med 23 hovedvandoplande i hver. Et hovedvandopland er et større vandløbsopland, som er slået sammen med et antal mindre vandløbsoplande. Holbæk Kommune er beliggende inden for nedenstående 3 hovedvandoplande:
Dette dagsordenspunkt vedrører hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.
 
Ifølge forslag til bekendtgørelse om vandråd m.m., skal der nedsættes et vandråd for alle hovedvandoplande. Administrationen indstiller, at Lejre kommune bliver udpeget som sekretariatskommune for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.
 
Lejre kommune som sekretariatskommune
Kommunalbestyrelserne inden for et hovedopland vælger en sekretariatskommune, hvis opgaver blandt andet består i at lede møderne i vandrådet, sikre inddragelse af vandrådene i kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, samt at samle og koordinere kommunens forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, som indsendes til SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning).
Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe anbefaler overfor kommunerne i hovedvandoplandet, at Lejre Kommune bliver udpeget til sekretariatskommune.
 
Godkendelse af Lejre Kommune som sekretariats kommune forudsætter dog, at bekendtgørelsen om vandråd m.m. vedtages, som fremlagt i høring.
Lejre Kommune har anbefalet ikke at afvente bekendtgørelsens vedtagelse før der annonceres som følge af en meget stram tidsplan for nedsættelse af vandrådene (se bilag 4).
 
Vandrådets opgaver
Vandrådene har kun en rådgivende rolle ved udarbejdelsen af kommunernes forslag til supplerende vandløbsindsatser.
 
Af forslaget til bekendtgørelse om vandråd m.m. fremgår det bl.a. at vandrådene skal løse følgende opgaver (se bilag 1 og 2):
 
1. Virkelighedstjek af ny afgrænsning af vandløb
2. Kvalificere udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede
3. Kommentere indsatser, der er videreført fra vandplan 1.
 
 
Den videre proces
 
Udpegning af medlemmer til vandråd
Ifølge udkast til bekendtgørelsen skal sekretariatskommunen oprette vandrådene og i samarbejde med de øvrige kommunalbestyrelser i hovedvandoplandet træffe beslutning om, hvem der skal virke som medlem og suppleant i vandrådene på baggrund af indstillinger fra foreninger og organisationer.
Landsdækkende erhvervsorganisationer, grønne organisationer samt lokale foreninger kan indstille medlemmer til vandrådet.
Administrationen har annonceret herfor og desuden henvendt sig direkte til de organisationer og foreninger, der tidligere har deltaget i vandrådene. Fristen for at indmelde medlemmer til vandråddet var den 9. januar 2017.
 
Rådet kan højst bestå af 20 medlemmer og det søges, at vandrådenes medlemssammensætning afspejler en ligelig fordeling af vandløbsinteresser.
 
Da kommunalbestyrelsen skal godkende de medlemmer der indgår i vandrådet, vil administrationen fremlægge en beslutningssag, når forslag til medlemmer af vandrådet er på plads.
 
Yderligere hovedvandoplande i Holbæk Kommune
Administrationen vil i løbet af første kvartal af 2017 fremlægge sager for sekretariatskommuner for hovedvandsopland Kalundborg og Smålandsfarvandet, som er de to øvrige hovedvandsoplande, som er beliggende i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af ovenstående vil udgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle mellem alle 20 kommuner, hvor bidraget fra Holbæk Kommune er budgetteret til 42.900 kr. (se bilag 3)
 
Udgiften bliver afholdt indenfor vandløbsbudgettet for 2017.

Øvrige konsekvenser
•           Ingen øvrige konsekvenser

Lovgrundlag – link
•           Forslag til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb (i høring til 4. november 2016)
•           Lov om vandplanlægning

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-63664_#4094423_v1_bilag 2 - referat 02-11-2016 vos.pdf
caseno16-63664_#4094429_v1_bilag 3 - fordeling af omkostninger vandråd 2014.pdf
caseno16-63664_#4094442_v2_bilag 4 - forslag til annoncetekst.pdf
caseno16-63664_#4094454_v2_bilag 1 - udpegning af sekretariatskommune.pdf

Bilag

Bilag 2 - Referat 02-11-2016 VOS
Bilag 3 - Fordeling af omkostninger VANDRÅD 2014
Bilag 4 - Forslag til annoncetekst
Bilag 1 - Udpegning af sekretariatskommune


10. Beslutning om biomassekedelanlæg til Sportsbyen - høring

Beslutning om biomassekedelanlæg til Sportsbyen - høring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes, at sende projektet om etablering af biomassekedelanlæg til Sportsbyen i høring.

Beskrivelse af sagen
Politisk beslutning om, at et projekt til etablering af en biomassekedelanlæg til Holbæk Sportsby udsendes i høring i medfør af projektbekendtgørelse / varmeforsyningsloven
Når projekt har været i høring skal projektet incl. evt. høringssvar endeligt politisk godkendes.
 
Fonden Holbæk Sportsby har fremsendt vedhæftede projekt for opførelse af en biomassekedelanlæg til godkendelse.
 
Projektet omhandler etablering af en ny varmecentral til Holbæk Sportsby. Der etableres et 1 MW biomassekedelanlæg til fyring med træflis, flislager, styringsanlæg, regulering og overvågning med pumper i 350 m2 kedel- og lagerbygning, samt en ny skorsten.
 
Som det fremgår af projektforslaget er der en positiv samfundsøkonomi.
 
 
Projektforslaget viser en selskabsøkonomisk fordel ved etablering af et 1 MW biomassekedelanlæg i forhold til 1 MW naturgaskedel og 1 MW biomasse kraftvarme.
 
 
Anlæggene er afskrevet over en 20 årig periode.
 
Projektet er omfattet af lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby hvor varmeforsyningen kan ske ved individuel opvarmning, eller der kan etableres fælles varmeforsyning for den samlede bebyggelse, eksempelvis i form af blokvarmeanlæg, jordvarmeanlæg, brinelaug eller lignende.

Økonomiske konsekvenser
Projektøkonomien overholder de kontraktmæssige forhold og udbudsbetingelserne for Holbæk Sportsby. 
 
Som det fremgår af projektforslaget er biomassekedelanlæg det mest samfundsøkonomiske fordelagtige projekt. Herudover er der en klar gevinst for Holbæk Kommune i forhold til at varmeregningen er betydeligt lavere end ved andre opvarmningsformer.

Lovgrundlag – link
Projektbekendtgørelsen bek. Nr. 825 af 24/06/2016
Varmeforsyningsloven Lbk. Nr. 1307 af24/11/2014

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-3857_#4100279_v1_projektforslag holbæk sportsby - varmeforsyning samlet.pdf.pdf

Bilag

Projektforslag Holbæk Sportsby - varmeforsyning samlet.pdf


11. Drøftelse af borgerpanelsundersøgelse

Drøftelse af borgerpanelsundersøgelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
 1. at resultaterne af borgerpanelsundersøgelsen drøftes.

Beskrivelse af sagen
På mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 5. januar 2016 besluttede udvalget hvilke emner, der skal indgå i borgerpanelundersøgelse i 2016. Undersøgelsen omhandlede temaer om handel, parkeringsforhold, bosætningskommune samt trafiksikkerhed.
 
Undersøgelsen er nu gennemført. Undersøgelsen er vedlagt som bilag med henblik på drøftelse i udvalget.
 
Undersøgelsens resultater
Borgerpanelundersøgelsen er gennemført i perioden 16. november til 7. december 2016. Svarprocenten var på 54,4% med 556 gennemførte besvarelser. I undersøgelsen blev deltagerne bl.a. spurgt til, hvordan de vurderer Holbæk by som handelsby, hvad de synes om deres adgang til naturen, og hvordan de har oplevet udviklingen som bosætningskommune de seneste år.
 
Nogle af undersøgelsens mest interessante resultater er:
Skal Holbæk by blive en bedre handelsby, skal der skabes bedre parkeringsforhold, samt mindre eller ingen biltrafik i Ahlgade.
Unge har en markant større efterspørgsel på et bredere udvalg af restauranter og butikker i Holbæk by end øvrige borgere.
Til at skabe en mere levende bymidte, peger 74% på afholdelse af flere markedsdage som det vigtigste
Størstedelen af deltagerne er tilfredse med både afstanden til og kvaliteten af naturen i Holbæk Kommune – og de synes, at de har gode muligheder for at komme ud og opleve den.
21% har overvejet at flytte til en anden kommune. Heraf angiver 30% ønske om ‘bedre service’ som den primære årsag til, at de har overvejet flytning.
Hovedparten af deltagerne bor i én-familiebolig i dag, men der er interesse for andre boligformer inden for de næste 10 år som fx ældrevenlige boliger, bofællesskab, økosamfund og ”Ollekolle”.
50% af deltagerne oplever trafikken i deres lokalområde som tryg at færdes i på cykel eller til fods. 18% svarer, at de ofte eller altid underlader at cykle eller gå, da de ikke oplever trafikken som sikker.
Deltagerne er mest tilfredse med udviklingen af indkøbsmuligheder og kulturtilbud i Holbæk Kommune. Der er størst utilfredshed med udviklingen med servicetilbuddene som kommuneskoler, dagtilbud, forhold for ældre og offentlig transport.
 
Alle resultater fra undersøgelsen kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside: http://www.holbaek.dk/borgerpanel. Her kan tidligere undersøgelse også findes.
 
Som ved de tidligere panelundersøgelser får alle byrådspolitikerne adgang til resultaterne via borgerpanel-linket på politikerweb, ligesom nyheden om resultaterne fra denne panelundersøgelse kommer med i næste nyhedsbrev til politikerne.
 
Administrationen vil fremadrettet bruge undersøgelsens resultater som vidensgrundlag i arbejdet med at udvikle af nye politiker. Herunder følgende konkrete områder:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Drøftet.


caseno16-53826_#4095266_v1_highlights rapport holbæk kommune som sted at bo 160117.pptx.pptx

Bilag

Highlights rapport Holbæk Kommune som sted at bo 160117.pptx


12. Orientering om udmøntning af budget 2017

Orientering om udmøntning af budget 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har udtrykt ønske om større involvering i såvel budgetlægning som opfølgning på overholdelse af budgettet.
 
Derfor konkretiseres budget 2017 nu i de stående udvalg og i Økonomiudvalget. Udvalgene vil på møderne i foråret løbende blive orienteret om økonomien på de enkelte områder. Det gælder både forudsætningerne for budget 2017, opfølgning på forbruget i 2017, regnskabet for 2016 og budgetlægningen for 2018.
 
Budgetopfølgningerne vil ske på møderne i marts, april, august, september og november. Regnskab 2016 præsenteres på møderne i april. Budgetlægning af 2018 drøftes på møderne i februar, marts, april og maj.
 
Udmøntning af budget 2017
Administrationen har arbejdet intenst med implementering af budgettet og planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.
 
I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.
 
Overholdelse af budget 2017 kræver, at de identificerede handlinger iværksættes så hurtigt, det er muligt. Hvis der går lang tid, inden de ændrede arbejdsgange og servicejusteringer sættes i værk, vil den økonomiske effekt komme senere. Dermed vil budgettet ikke kunne overholdes. Dertil kommer, at det forventede merforbrug i 2016 forstærker behovet for hurtig og effektiv implementering af budget 2017.
 
På udvalgsmødet orienterer kerneområdechefen om forudsætningerne for budget 2017, herunder om udmøntning af rammereduktioner, i det omfang udmøntningen sker i handlinger, som kræver politisk beslutning.
 
De handlinger, der kræver politiske beslutninger – f.eks. ændringer af politisk vedtagne serviceniveauer – vil, når de relevante høringer er foretaget, blive forelagt de respektive udvalg til godkendelse på de ordinære udvalgsmøder i februar. 
 
I de tilfælde, hvor det er byrådet, der har beslutningskompetencen, vil byrådet få forelagt handlingerne til godkendelse på det ordinære byrådsmøde i marts – efter der er foretaget høring af de relevante organer og udvalgsbehandling i de respektive udvalg.
 
Budgetoverholdelse i 2017
For at skabe et solidt fundament for de kommende års økonomi er det afgørende, at budget 2017 overholdes. Det kræver, at de nødvendige aktivitetsændringer og servicejusteringer sættes i gang så hurtigt, det er muligt.

Høring
De handlinger, der skal sendes i høring er beskrevet i bilagene Høring – Aktiv Hele Livet og Høring – Læring og Trivsel. Af bilagene fremgår, hvem der høres, og fristen for høringen.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Taget til efterretning.


caseno17-1642_#4100093_v1_bilag vedr. serviceændringer.pdf
caseno17-1642_#4098268_v1_høring læring og trivsel.pdf

Bilag

Bilag vedr. serviceændringer
Høring Læring og Trivsel


13. Orientering om ruteføring i projekt ’Istidsruten’

Orientering om ruteføring i projekt ’Istidsruten’

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 • udvalget orienteres om, at administrationen arbejder med den skitserede ruteføring for Istidsruten i samarbejde med lodsejerne på ruten.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune er partner i projekt Istidsruten, støttet af Nordea-fonden, som er en ca. 250 km lang cykelrute gennem 5 kommuner og 4 oplevelsesområder i Midt/Nord­vestsjælland, med istidens landskabsdannelse som tema. Projektet skal i 2017 bl.a. udpege præcis hvor, cykelruten skal forløbe. Derfor vil private lodsejere m.fl. langs den påtænkte rute blive kontaktet af projektet, med henblik på at indgå frivillige aftaler om offentlig adgang.
 
Baggrund
Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk kommuner er gået sammen med Geopark Odsherred, Sagnlandet Lejre, Naturpark Åmosen og Brorfelde Observatorium om at skabe en sammenhængende cykelrute, der går gennem alle fem kommuner. I 2016-2017 arbejdes der på et for-projekt, som skal danne opbakning til og grundlag for en fondsansøgning, til finansiering og etablering af selve cykelruten.
 
Istidsruten rammer og formål
Istidsruten skal fysisk og mentalt forbinde oplevelsesområder, oplevelsessteder og lokale aktører på en måde, der gør Midt-og Nordvestsjælland til et samlet område, der er attraktivt at besøge, arbejde i, bo i og opholde sig i. Cykelruten bliver også en sund og attraktiv måde, for både turister og lokale, at komme rundt til områdets spændende oplevelser, med mulighed for undervejs at lære og opleve kultur, historie, naturvidenskab, flora og fauna, dyreliv m.v. Istidsruten forventes at blive et nyt, bærende ikon for et samlet oplevelsesområde i Vestsjælland.
 
Økonomi
Partnerne i projektet har fra Nordea-fonden og LAG-midler (EU tilskud til udvikling af landdistrikter), opnået et tilskud på ca. 1.300.000 kr. til et for-projekt der skal sikre udarbejdelsen af en projektansøgning om etableringen af både cykelrute og formidlingssteder undervejs.  Selve implementeringen forventes at koste mellem 15 og 20 millioner kroner, som også betales af tilskud fra fonde og puljer.
 
Udpegning af ruteforløb
For-projektet skal skabe det samarbejde og den enighed blandt aktørerne i området hos de lokale aktører, der gør det muligt at udarbejde den fælles ansøgning til Nordea-fonden vedrørende implementeringen af cykelruten. Det gælder bl.a. ruteføring, udvikling af nedslagssteder og lokale ’sløjfer’ m.v.
 
Ruteføringen på Istidsruten vil så vidt muligt ske ad eksisterende veje og stier. Kun få steder og på korte strækninger forventes det, at der bliver behov for at etablere ny sti.
 
Kontakt til lodsejere og brugere af private fællesveje
Flere steder langs ruten vil der være behov for at lade ruten forløbe ad både private veje og private fællesveje, for at sikre et attraktivt ruteforløb. Projektet vil derfor kontakte relevante lodsejere i løbet af januar og februar 2017, med henblik på at afklare, om der kan indgås frivillige aftaler om skiltning af Istidsruten langs de foretrukne veje og stier på private jorder.
 
For private fællesveje i det åbne land kan kommunen bestemme, at vejene skal have status som offentlig sti. Det kræver ikke godkendelse fra brugerne af vejen, men der skal som udgangspunkt ske høring forinden. Vejen kan bibeholdes som privat fællesvej, og kommunen skal herefter afholde en forholdsmæssig andel af udgifterne til vedligeholdelse, der svarer til sliddet fra cykelbrugerne.
 
Tidsplan og udvalgsbehandling
I januar og februar 2017, vil projektet arbejde med at fastlægge et endeligt forslag til ruteføring gennem de 5 kommuner. Herunder vil projektet sikre tilslutning fra og indgå aftaler med berørte private lodsejere mht. adgang og skiltning.
 
I løbet af sommeren 2017 skal den fælles ansøgning til det endelige projekt færdiggøres. I det omfang projektet omfatter etablering af ny sti, beslutninger om ændring af privat fællesvej til offentlig sti, eller eventuelle økonomiske forpligtelser for Holbæk Kommune, vil sagen blive forelagt til politisk beslutning forinden.
 
Bilag
•           I kortbilag til dagsordenspunktet er rutens forventede forløb skitseret. På bilag 1 fremgår forløbet gennem Holbæk Kommune og på bilag 2 fremgår det samlede forventede ruteforløb gennem alle fem kommuner.
•           Bilag 3 er en kort beskrivelse af projekt Istidsruten

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til for-projektet samt til etablering af selve ruten, skiltning og nedslagspunkter afholdes af fonde og puljer. I det omfang der eventuelt skal etableres nye stier på enkelte korte strækninger, kan der dog blive tale om kommunal medfinansiering i mindre omfang. Løbende udgifter til drift, herunder vedligehold af skiltning mv. vil ligeledes skulle afholdes af Holbæk Kommune.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Taget til efterretning.


caseno16-43372_#4039073_v1_bilag 3 - kort beskrivelse af projekt istidsruten.pdf.pdf
caseno16-43372_#4039045_v1_bilag 2 - skitse af planlagt ruteforløb - hele ruten.pdf
caseno16-43372_#4039056_v1_bilag 1 - skitse af planlagt ruteforløb - holbæk kommune.pdf

Bilag

Bilag 3 - Kort beskrivelse af projekt Istidsruten.pdf
Bilag 2 - Skitse af planlagt ruteforløb - hele ruten
Bilag 1 - Skitse af planlagt ruteforløb - Holbæk Kommune


14. Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst

Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at orienteringen om fredningssagen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssag
Danmarks Naturfredningsforening (herefter DN) har meddelt Holbæk Kommune, at foreningen om kort tid rejser en sag om fredning af Orøs marine forland (Orøs østkyst).
 
Generelt om fredninger
Fredning er det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. En fredning er karakteriseret ved, at den principielt kan fortrænge næsten enhver anden form for regulering af fast ejendom. Fredning kan komme på tale i de tilfælde, hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningen friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelse af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen.
 
Den foreslåede frednings indhold og formål
Fredningen på Orøs østkyst vil berøre et ca. 188 hektar stort område, som udgøres af Orøs østkyst fra næsset i nord til den sydlige spids, bortset fra sommerhusområdet Gamløse og landsbyen Næsby, samt øerne og holmene syd og vest for Orø. Desuden indgår enkelte landbrugsarealer.
 
DN begrunder behovet for fredningen med bl.a.
· bevarelse - og sikring af muligheden for en målrettet pleje - af områdets naturtyper for at fastholde og skabe et artsrigt plante- og dyreliv,
· sikring af sjældne/truede plante- og dyrearter, herunder arterne mygblomst og grønbroget tudse,
· sikring af øerne og holmene som forstyrrelsesfrie yngleområder for kystfugle,
· fastholdelse og forbedring af adgangsmulighederne for offentligheden gennem et veludbygget stisystem samt
· sikring og forbedring af offentlighedens muligheder for friluftsaktiviteter.
 
Fordele og ulemper
Det meste af området er i forvejen beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at lodsejernes muligheder for at foretage ændringer i områdets tilstand er meget begrænsede. Denne beskyttelse sikrer dog ikke området mod at gro til, hvorved naturtilstanden forringes. Den væsentligste fordel ved en fredning er derfor, at den giver kommunen ret til at gennemtvinge nødvendige naturplejetiltag – typisk rydning og afgræsning - samt etablere diverse publikumsfaciliteter i mod lodsejernes vilje, såfremt dette måtte blive nødvendigt.
 
Kommunen har et særdeles godt samarbejde med lodsejerne i det område, ”Forklædet” (se evt. kortbilag), hvor den mest værdifulde natur findes. Administration vurderer derfor ikke, at fredningen i den aktuelle situation vil forbedre kommunens muligheder for at pleje naturen i området. Men der kan naturligvis komme nye ejere til, som ikke ønsker naturpleje, og i en sådan situation kan en fredning vise sig nyttig.
 
Ulemperne ved en fredning, set fra kommunens synspunkt, er de omkostninger, kommunen vil blive pålagt som følge af fredningen.
 
Administrationen har på et offentligt møde, som DN afholdt på Orø, noteret sig, at der er en vis modstand mod fredningen blandt lodsejerne. Administrationen har et godt samarbejde med lodsejerne og har derfor valgt at holde sig neutral i sagen. Kommunen er således ikke medrejser af fredningen.
 
 
Kommuneplanen
Fredningsområdet er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af retningslinjer for værdifulde naturområder og værdifulde landskaber. Gl. Snave Færgested og et område ved Østre Færge er udlagt som værdifuldt kulturmiljø. Fredningsforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål og intentioner.
 
Den videre proces
Efter budgethøringen sender DN fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Herefter skal Fredningsnævnet afholde et offentligt møde hvor alle – også kommunen – kan kommentere fredningsforslaget. Efter mødet kan nævnet beslutte at afvise sagen eller at realitetsbehandle den. Fredningsnævnet skal afsige en fredningskendelse senest 2 år efter at sagen er rejst, som kan ankes til Natur- og Miljøklagenævnet, der så afsiger en endelig fredningskendelse. En fredningskendelse indeholder bestemmelser om det fredede områdes fremtidige brug samt om erstatning til de enkelte ejere.

Økonomiske konsekvenser
Fredningsforslaget er, som naturbeskyttelsesloven påbyder, ledsaget af et budgetoverslag over de omkostninger, som DN forventer vil knytte sig til gennemførelsen, herunder erstatning til berørte lodsejere og etablering af diverse publikumsfaciliteter i form af p-plads, sti, låger, trappe mm. I følge DNs beregninger vil disse omkostninger beløbe sig til 1.515.660 kr.
 
Kommunens administration har i høringssvar i forbindelse med budgethøringen blandt andet bemærket,
 
Kommunens andel af udgifterne vil normalt være 25 % men kan være både større og mindre afhængig af, om fredningen er af meget lokal eller mere national interesse. Eftersom erstatningen er større end 500.000, skal hele sagen dog om alle omstændigheder vurderes af Natur- og Miljøklagenævnet, uanset om den bliver påklaget eller ej.
 
Erstatningsspørgsmålet kan i øvrigt påklages til en særlig taksationskommission.

Lovgrundlag – link
Naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Taget til efterretning.


caseno16-48913_#4089062_v1_fredningsforslag_orøs marine forland.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089110_v1_bilag 1_areal-og_lodsejerliste.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089118_v1_bilag 2_budgetoverslag.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089125_v1_kortbilag 1a.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089127_v1_kortbilag 1b.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089129_v1_kortbilag 2.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089132_v1_kommunens høringssvar vedr. budgetoverslag.pdf.pdf

Bilag

Fredningsforslag_Orøs marine forland.pdf
Bilag 1_Areal-og_lodsejerliste.pdf
Bilag 2_Budgetoverslag.pdf
Kortbilag 1a.pdf
Kortbilag 1b.pdf
Kortbilag 2.pdf
Kommunens høringssvar vedr. budgetoverslag.pdf


15. Orientering om genudbud af vedligeholdelse af vandløb

Orientering om genudbud af vedligeholdelse af vandløb

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om genudbud af vedligeholdelse af vandløb tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Jf. vandløbsloven skal kommunen varetage vedligeholdelsen af alle offentlige vandløb. Hidtil har opgaven været udbudt for årene 2012-2015 med en benyttet option på 12 mdrs. forlængelse, og vedligeholdelsen genudbydes nu derfor.
 
Udbuddet omfatter vedligeholdelse af ca. 135 km åbent vandløb og ca. 40 km rørlagt vandløb.
 
Udbuddet er udarbejdet i samarbejde med Kalundborg Kommune, men gennemføres som et selvstændigt udbud i hver kommune. Kravspecifikationen er desuden udarbejdet i et tæt samarbejde med Holbæk Kommunes vandsynsgrupper.
 
Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud efter udbudsloven i henhold til udbudsbekendtgørelsen offentliggjort i EU-tidende.
 
D. 22. november 2016 afholdt Holbæk og Kalundborg Kommuner et fælles åbent informationsmøde om udbuddet. Der deltog repræsentanter fra 13 entreprenører.
 
Udbuddet omfatter bl.a. (se bilag: Bilag 1 - Kravspecifikation, Bilag 2 - Tilbudsliste, Bilag 3 – Grødeskæringspraksis og Bilag 4 - Udbudsbetingelser og kontraktudkast).
 
Grødeskæring
Oprydning
Kantskæring
Oprensning
Mindre beskæringer af træer og buske, fjernelse af spærringer og affald og sikring af frit ind- og udløb af rørlægninger
Diverse regulerbare ydelser og tillægsydelser
 
 
Vedligeholdelsen udbydes i 4 delaftaler, hvor der kan gives bud på én, flere eller alle delaftaler. Ved sidste udbud af vedligeholdelsen blev det udbudt i 8 delaftaler, men på informationsmødet var der et ønske fra entreprenørerne om, at der blev lavet færre delaftaler, hvorfor vedligeholdelsen nu udbydes i 4 delaftaler.
 
Det samlede forbrug omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 1.8 mio. danske kr. ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for udbyder. Det er et krav i udbudsloven at kontraktværdien skal estimeres.
 
Udbuddet omfatter 4 delaftaler, jf. bilag 3 - grødeskæringspraksis.
1. Svinninge Å, Torslunde Å, Aggersvoldløbet, Aggersvoldløbet nord, Kølle Å, Byløbet, Lundemarksløbet, Gislinge Å, Hørby Sørende, Kisserup Sdr. + Ndr. Løb, Udby Hørbyløbet - tilløb øst + tilløb nord (39 km, 400.000 kr. pr. år)
2. Kobbel Å (amt og kommune), Skelgrøften, Lovledsrenden, sideløb til Kobbel Å, Sideløb til Kobbel Å østlig gren, Møllerenden, Egemoseløbet + tilløb, Kundby Bjergby Enge hovedløb og tilløb, Regstrup Å, Tuse Å kommune, Rusrenden, Søndersted Grøft, Nr. Jernløse Enge hovedløb og tilløb, Trønninge Enge, Virkelystrenden, Nørup Hovedledning og tilløb (50 km, 470.000 kr. pr. år)
3. Tuse Å amt, Kalvemose Å, Mårsøgrøften, Maglemoseløbet, Muskebæk, Østrup Skovløb, Undløse Møllerende, Dønnerbækken, Undløse Mose tilløb nord og syd, Fugle Å, Lyngbækken, Tømmeruprenden, Ravnebæk, Regstrup Å Jyderup, Tåstrup Å, Skolegrøften, Vanløsemose Å, Egholmsgrøften, Kyringegrøfterne, Øvre Åmose Å (69 km, 540.000 kr. pr. år)
4. Tysinge Å (kommune og amt), Brændemølle Å, Sønderstrup Å, Rendebækken, Stestrup Grøften, Have Borupgrøften, Møllerenden, Bårupgrøften, Vallenderød Bæk, Truelsbæk (42 km, 420.000 kr. pr. år)
 
 
Kontraktperioden er på 4 år med mulighed for option på op til 24 måneder.
 
I den seneste udbudsperiode har 4 af delaftalerne været håndteret af Vej & Park og 4 af delaftalerne af Compac Sjælland.
 
Da der ikke foregår vandløbsvedligeholdelse om vinteren vil der ved akutte forhold benyttes forrige entreprenører indtil kontrakten er underskrevet.
 
Den videre proces
 
KMU vil blive orienteret om resultatet af udbuddet på udvalgsmødet 24. april 2017.
 
Udbuddet vil blive gennemført efter følgende forventede tidsplan.
 
Aktivitet
Dato
Offentliggørelse
Tirsdag den 17. januar 2017
Spørgefrist
Mandag den 20. februar 2017
Tilbudsfrist
Mandag den 27. februar 2017
Evaluering af tilbud
(verifikation af ESPD op til 3 uger – uge 11-13)
Fra den 28. februar til 13. marts 2017
Orientering om det vindende tilbud
Mandag den 3. april 2017
Kontraktunderskrivelse
Fredag den 14. april 2017
 

Økonomiske konsekvenser
Ud fra hidtidigt forbrug forventes det at den samlede kontraktsum vil blive ca. 1.8 mio. kr. årligt. Forbruget vil blive afholdt af vandløbsbudgettet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Taget til efterretning.


caseno17-2899_#4095769_v2_bilag 4 - udbudsbetingelser inkl. kontraktudkast.pdf
caseno17-2899_#4095760_v2_bilag 3 - grødeskæringspraksis.pdf
caseno17-2899_#4095758_v2_bilag 2 - tilbudsliste.pdf
caseno17-2899_#4095753_v2_bilag 1 - kravspecifikation.pdf

Bilag

Bilag 4 - Udbudsbetingelser inkl. kontraktudkast
Bilag 3 - Grødeskæringspraksis
Bilag 2 - Tilbudsliste
Bilag 1 - Kravspecifikation


16. Orienteringer til mødet den 24. januar 2017.

Orienteringer til mødet den 24. januar 2017.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om tidsplan for Trafiksikkerhedsrapport
 2. Status på tidligere sager (bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Taget til efterretning.
Herunder orientering om status på revurdering af miljøgodkendelse på Edelgundegård, samt status på støjmåling af vindmøllerne ved Hagesholm.


caseno16-51706_#4099496_v1_2017-01-10 - status på tidligere sager.pdf.pdf

Bilag

2017-01-10 - Status på tidligere sager.pdf