UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

STARTTIDSPUNKT

01-12-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-12-2016 17:30:00


PUNKTER

171. Beslutning om Ugerløse helhedsplan171. Beslutning om Ugerløse helhedsplan

Beslutning om Ugerløse helhedsplan

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Helhedsplan for Ugerløse vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen
Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ugerløse Lokalforum, borgere i Ugerløse og administrationen. Formålet med planen er, at synliggøre lokale ønsker til den fremtidige udvikling af byen. Herved kan der efterfølgende træffes politiske beslutninger om byen på et oplyst grundlag. Det skal bemærkes, at helhedsplanen ikke fastsætter konkrete planer eller projekter.
 
Helhedsplanen består af en beskrivelse af byen samt et idékatalog.
 
Beskrivelsen af byen indeholder bl.a. information om plangrundlag, trafik, det kulturhistoriske miljø og de grønne strukturer. Yderligere er der i afsnittet om historie og bystruktur givet forskellige bud på hvordan en forskønnelse af Hovedgaden kan gribes an. Idékataloget, som er udarbejdet af borgergrupper i Ugerløse, er et bruttokatalog med ønsker og idéer til nye tiltag og udvikling af byen. Idékataloget indeholder 5 fokusområder: sociale aktiviteter, bosætning, trafik, byforskønnelse samt erhverv og vækst. Særligt trafiksituationen har været et stort emne i arbejdet med helhedsplanen. Ugerløse hovedgade er en statsvej med tung trafik, og den skaber derfor nogle trafikmæssige udfordringer for byen. Vejdirektoratet har af den grund udlagt areal til en omfartsvej omkring Ugerløse. Omfartsvejen er dog ikke prioriteret politisk, og Vejdirektoratet vurderer at den ikke vil blive prioriteret i den nærmeste fremtid. Idékataloget indeholdt oprindeligt tre forslag til vejføring. Disse var hhv. ’omfartsvej’, ’halv omfartsvej’ og ’ingen omfartsvej’. Det er imidlertid besluttet, at man kun ønsker at gå videre med ’ingen omfartsvej’. Dette for at sikre en fokuseret indsats for byforskønnelse og vækst i byen. Forslagene om ’omfartsvej og ’halv omfartsvej’ er derfor udtaget af helhedsplanen og kan findes som bilag på sagen.
 
Forskønnelsen af Hovedgaden blev understøttet af en ansøgningspulje til landsbyfornyelsesmidler, hvor private ejere kunne få støtte til udvendig istandsættelse og nedrivning. Ansøgningsrunden havde frist d. 15. oktober 2016, og 4 husere fra Ugerløse ansøgte.

Økonomiske konsekvenser
Planen vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Idékataloget indeholder forslag som efterfølgende kan støttes økonomisk.

Sagshistorik, henvisninger
02.06.2015 - Indstilling i KMU om igangsættelse af helhedsplan
10.06.2015 - Indstilling godkendt i ØKU
17.06.2015 - Godkendt i Byrådet
21.10.2015 – Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler (260.000 kr reserveres til landsbyfornyelse i Ugerløse)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2016
Helhedsplanen revideres, og behandles derefter i udvalgene igen.


caseno15-57074_#4019748_v1_alternative vejføringer.pdf.pdf
caseno15-57074_#4019739_v1_ugerløse helhedsplan 16112016.pdf.pdf

Bilag

Alternative vejføringer.pdf
Ugerløse Helhedsplan 16112016.pdf