UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13,- Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

29-11-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-11-2016 14:00:00


PUNKTER

151. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. november 2016
152. Orientering - handlemuligheder i forbindelse med udbud af visiteret kørsel til læge og genoptræning
153. Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning
154. Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn
155. Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017
156. Beslutning om høringssvar til Movias forslag til Trafikplan 2016
157. Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak
158. Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø
159. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge
160. Beslutning om etablering af adgang til byggemodning
161. Godkendelse af rapport om trafiksikkerhed, prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje
162. Budgetrevision 4 oktober 2016 Klima og Miljø
163. Beslutning af emner til borgerpanelsundersøgelse 2017
164. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner
165. Orientering om processen for kommuneplanrevision
166. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2015
167. Orientering om badevandssæson 2016
168. Orientering om rydning af bevoksning på fredede kommunale arealer
169. Orientering om vinduer på Østre Skole
170. Orienteringer til mødet den 29. november 2016151. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. november 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
1.         dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 29. november 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Godkendt
152. Orientering - handlemuligheder i forbindelse med udbud af visiteret kørsel til læge og genoptræning

Orientering - handlemuligheder i forbindelse med udbud af visiteret kørsel til læge og genoptræning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen om handlemuligheder i forbindelse med udbud af visiteret kørsel til læge og genoptræning til efterretning..

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø besluttede på deres møde den 23. august 2016, at administrationen skulle undersøge i hvilket omfang et tilbud fra Holbæk Taxa indeholdt en mulighed for at opnå en besparelse, hvis kommunen selv udbød opgaven med visiteret kørsel til læge og genoptræning i stedet for den nuværende ordning med udbud igennem Movia.
 
Det samlede budget afsat til læge- og genoptræningskørsel er på ca. 4.500.000 kr. i 2016. Ca. 15 pct. af disse udgifter er administrative overheadomkostninger til Movia. De administrative overheadomkostninger dækker bl.a. udgifter til udbudshåndtering, kontraktstyring, systemer til optimering af kørsler, økonomifunktioner, klagehåndtering, kommunikation, mv.
 
Ansvaret for kørsel til læge og genoptræning er placeret under udvalgene Uddannelse og Job og Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg.
 
Opgavens økonomiske omfang ligger over tærskelværdien. Opgaven skal derfor udbydes jf. Udbudsloven.
 
Udbud via Movia
Opgaven udbydes i dag via kommunens eget trafikselskab Movia. Der udbydes flere typer af kørsler inden for området. Disse udbydes med hhv. et eller to års mellemrum. Dette betyder, at de lokale taxavognmænd reelt har mulighed for at vinde kørselsopgaver hvert år. Den høje udbudsfrekvens er mulig, fordi Movia udbyder så stor en volumen, at de kan skabe stordrift med selv korte kontrakter. Movia har ligeledes mulighed for at samkøre med andre typer af kørselsopgaver. Flere lokale vognmænd under Holbæk Taxa har i dag vundet denne type kørselsopgaver via Movia.
 
Holbæk Kommune betaler i dag et beløb til selve kørslerne, samt et administrativt overhead til Movia. Kommunen har altså outsourcet kørselsadministrationen og kontrakthåndtering til trafikselskabet. Som en konsekvens af dette vurderes den administrative byrde ved at håndtere disse kørselsopgaver i kommunen som lav.
 
Finansministeriet og Deloitte har anbefalet, at kommunerne udbyder deres kørselsopgaver via trafikselskaberne. Trafikselskaberne har på dette område en bedre markedsposition i forhold til stordrift, samt kompetencer indenfor optimering af kørselsopgaver, der alt andet lige er bedre end kommunernes, da de har denne type ydelser som deres kerneopgave.
 
Holbæk Kommune udbyder opgaven  
Hvis Holbæk Kommune selv skal udbyde disse kørsler, vil det være hensigtsmæssigt at lave kontrakter på minimum fire års varighed, da kommunen ellers ikke kan opnå stordrift med den udbudte opgavevolumen. Hvis opgaven udbydes i delaftaler, bliver potentialet endnu mindre.
 
Alt efter udbuddets konstruktion har de lokale taxavognmænd mulighed for at vinde samtlige kørselsopgaver til læge og genoptræning i kommunen. Hvis ikke de lokale vognmænd vinder udbuddet, er der en betydelig risiko for, at de bliver udelukket fra disse kørsler i minimum fire år.
 
Det vurderes umiddelbart ikke sandsynligt, at kommunen vil kunne opnå lige så konkurrencedygtige priser på kørselsopgaverne som Movia. Hvis der skal opnås en økonomisk gevinst ved at udbyde opgaven selv, skal den derfor hentes på det administrative overhead, som kommunen i dag betaler Movia.
 
Erfaringer fra andre udbudte kørselsopgaver viser, at der ofte kan være væsentlige interne administrative omkostninger forbundet med dette. Holbæk Kommune har i den forbindelse været i dialog med Holbæk Taxa om bl.a. deres administrative setup. Holbæk Taxa har umiddelbart ikke kunne fremlægge en klar forretningsplan der viser, at Holbæk Kommune:
 
 1. kan spare på de administrative overheadomkostninger
 2. ikke bliver pålagt yderligere administrative opgaver ved at udbyde opgaven selv
 
Den vedtagne budgetaftale for 2017-2020 har bl.a. en ambition om at minimere kommunens administrative funktioner. Hvis kommunen beslutter at udbyde opgaven selv, påføres kommunen med sikkerhed forøgede omkostninger i forbindelse med selve udbudsprocessen og kontraktstyringsopgaven. Derudover vil der være en betydelig risiko for, at de interne administrationsomkostninger i forbindelse med bestilling, betaling, klagehåndtering, mv. ligeledes forøges. Disse forøgede administrative omkostninger vil enten kræve at der tilføres ressourcer til de pågældende områder, hvor opgaverne bliver varetaget i dag. Alternativt vil ressourcetrækket betyde, at andre opgaver må prioriteres væk.
 
En yderligere konsekvens vil være, at kommunens udgifter til Flextur(det åbne kørselstilbud) bliver forøget, da mulighederne for samkørsel i kommunen minimeres.
 
Det vurderes derfor ikke at være et påvist økonomisk rationale ved at udbyde opgaven selv.
 
Hvis der efterfølgende skal arbejdes videre med denne model, så skal sagen behandles i de budgetansvarlige udvalg.
 
Mulighed for optimering via ændret visitationspraksis
Holbæk Kommune arbejder løbende med at optimere kørselsopgaverne. Administrationen arbejder bl.a. med at afdække potentialerne ved i højere grad at henvise brugerne til at benytte Flextur, når de skal til læge, idet Flextur kan betragtes som en del af det kollektive trafiktilbud. Der er positive erfaringer fra andre kommuner med denne praksis. Hvis det er muligt at henvise flere brugere til Flextur, vil der være en økonomisk gevinst ved at implementere denne arbejdsgang.
 
Holbæk Taxa deltager i udvalgsmødet fra kl. 8.30-9.30.

Økonomiske konsekvenser
Der vil umiddelbart ikke være ændringer.

Lovgrundlag – link
Udbudsloven

Sagshistorik, henvisninger
Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 23.8.2016

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Taget til efterretning


caseno16-32466_#4021416_v2_spørgeguide_2 - endeligt bilag til dagsordenspunkt.pdf

Bilag

Spørgeguide_2 - endeligt bilag til dagsordenspunkt


153. Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning

Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der træffes beslutning om udmøntning af besparelse på 1,9 mio. kr. på udvalget for Klima og Miljøs budget i 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har ved vedtagelsen af budgettet for 2017 besluttet, at der ikke skal ske prisfremskrivning i 2017 på varekøb og tjenesteydelser.
 
Normal praksis ved budgetvedtagelse er, at priserne automatisk prisfremskrives. Det betyder, at budgettet tilpasses udviklingen på priserne i samfundet eks. som følge af inflation. Derved sikres det, at der kan indkøbes den samme mængde vare og tjenesteydelser fra år til år. Når der ikke prisfremskrives medfører det, at der i budgettet ikke tages højde for inflation og andre prisstigninger i samfundet. Reelt kan der derfor købes færre vare og tjenesteydelser i 2017 sammenlignet med 2016. Den manglende prisfremskrivning betyder at Udvalget for Klima og Miljøs budget er reduceret med 1,9 mio. kr.
 
En sådan budgetreduktion er ikke mulig at gennemfører alene ved mådehold, men vil få betydning for serviceniveauet. Vækst og Bæredygtighed har på den baggrund udarbejdet en række forslag til prioriteringsmuligheder på i alt 8,35 mio. kr. Summen er større end nødvendigt for at give rum til politisk prioritering. Se oversigt over prioriteringsmuligheder herunder og bilag med nærmere beskrivelse af de enkelte muligheder.
 
Prioriteringsmulighed titel
Reduktion i kr.
Bilag
Fortove og kantsten
    1.876.390
1
Besparelse på indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift
    3.000.000
2
Besparelse på udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift
    2.000.000
3
Vejbeplantning
       172.000
4
Vandløbsadministration
1.300.000
5
Total sum
 8.348.390
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Det indstilles, at besparelsen udmøntes med 1,9 mio. kr. på indvendig vedligeholdelse.


caseno16-56159_#4015783_v2_fortove, kantsten.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015784_v2_2 indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015790_v2_3 udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015791_v2_4 vejbeplantning.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015796_v2_5 vandløbsadminsitration.xlsx.pdf

Bilag

Fortove, kantsten.xlsx
2 Indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx
3 Udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx
4 Vejbeplantning.xlsx
5 Vandløbsadminsitration.xlsx


154. Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn

Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Takstregulativer 2017 for Holbæk Havn godkendes

Beskrivelse af sagen
Taksterne for at anløbe og benytte Holbæk Havn er fastsat i Takstregulativet for Holbæk Havn. For at lette overblikket over de forskellige takster, så er der udarbejdet et takstregulativ for hhv. Lystsejlere og Erhverv.
 
Takstregulativet reguleres i udgangspunkter med udviklingen i nettoprisindekset, men taksterne i 2017 indstilles reguleret med mere end udviklingen i nettoprisindekset, idet taksterne foreslås hævet med ca. 10 % i forhold til 2015 niveauet. Baggrunden herfor er, at taktsten for 2016 ikke blev tilpasset samt for at sikre et nogenlunde jævnt prisniveau på taksterne i de omkringliggende havne i fjorden, så Holbæk Havn ikke skævvrider konkurrencen i forhold til selvadministrerende og private havne. Ydermere har administrationen valgt at tegne en kollektiv forsikring til fjernelse af evt. sunkne både grundet de sidste års erfaringer med sunkne både. Den kollektive forsikring skal finansieres via taktsen, hvilket ligeledes bidrager til en takstforhøjelse, som overstiger udviklingen i nettoprisindekset.
 
Den fastsatte takst for gæstesejlere medfører fortsat fri adgang til toilet og bad. 
 
I forhold til de tidligere godkendte regulativer, så er der i regulativet for 2017 fastsat 3 forskellige takstniveauer for gæstesejlere. Den konkrete takst afhænger af længden på båden. Ydermere ønskes det indført, at der kan opkræves et årligt gebyr på 200 kr. for at være aktiv på en venteliste. Baggrunden herfor er, at skabe et bedre overblik over, hvem der reelt ønsker en bådplads i Holbæk Havn.

Økonomiske konsekvenser
Sammenholdes udgifter og indtægter i 2016, så er det et netto underskud på driften af havnen på 450 t.kr. En stigning på ca. 10 % på takster for bådpladser vil medføre, at indtægterne vil stige med ca. 35 t.kr. Nettounderskuddet vil dermed mindskes, men driften af Holbæk Havn vil fortsat samlet medføre en udgift for Holbæk Kommune.

Sagshistorik, henvisninger
10.december 2014: Sag 220 – Godkendelse af reviderede takstregulativer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt


caseno14-71166_#4020201_v1_takstregulativ 2017 erhverv_final.pdf.pdf
caseno14-71166_#4020200_v1_takstblad 2017 lystsejlere_final.pdf.pdf

Bilag

Takstregulativ 2017 Erhverv_FINAL.pdf
Takstblad 2017 Lystsejlere_FINAL.pdf


155. Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017

Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. der indføres dobbelttakst for interne ture med Flextur i udvalgte områder af Holbæk by fra 2017 frem til medio 2018, hvor forsøgsordningen slutter.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. de nuværende takster for Flextur bibeholdes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
På grund af de stigende udgifter til Flextur ordningen besluttede Klima og Miljøudvalget på mødet den 23. august 2016, at administrationen skulle afdække kommunale erfaringer med at indføre dobbelttakst for Flextur.
 
Movia har redegjort for, at det på baggrund af det nuværende kørselsmønster i Flextur, alene giver mening at indføre dobbelttakst for interne ture i et område af Holbæk By.
 
Særlige forhold
Administrationen har valgt at tage enkelte områder ud af dobbelttakst området da disse områder i forbindelse med den nye busplan fra december 2016 får reduceret deres mulighed for at benytte den kollektive trafik.
 
Erfaring fra kommuner med dobbelt takster.
Forsøg i andre kommuner har kørt i så kort tid at det ikke er muligt at drage solide erfaringer fra disse. Der er dog visse indikationer på, at kommunernes udgifter til ordningen falder.
 
Hvilke borgere bliver berørt af ordningen
Hver fjerde bruger i Holbæk Kommune har et hjælpemiddel med på deres tur. Tidligere undersøgelser viser, at folk med hjælpemidler ofte bruge Flextur på trods af billigere alternativer som kollektiv trafik. Vurderingen er, at selv en kort afstand til stoppestedet kan være uoverkommeligt for en dårligt gående med rollator.
 
Det er ikke muligt at vurdere, om den ændrede takst på Flextur i en del af Holbæk by vil medføre øgede omkostninger på f.eks den visiterede kørsel.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Ordningen fortsætter uændret med ens takster i alle områder af kommunen

Økonomiske konsekvenser
Movia skønner at Holbæk Kommune kan opnå en besparelse på 110.000 kr. ved uændret kørselsmønster, hvis kommunen implementerer dobbelttakst i Holbæk by.
 
Hvis ordningen medfører en reduktion af kørslen i byområdet på anslået 30% kan forventes en besparelse på yderligere 155.000 kr.
 
Økonomisk konsekvenser for alternativ indstilling.
 
Det må forventes, at udgiften for Flextur stiger yderligere 100.000 kr. i 2017. Estimeret budget for flextur bliver 2.000.000 kr. Hvis den alternative model vælges, vil Udvalget for Klima og Miljø blive præsenteret for prioriteringsmuligheder indenfor driftsområdet, der kan finansiere denne stigning i udgifterne.

Høring
Der er ikke foretaget høring.

Lovgrundlag – link
Lov om Trafikselskaber.

Sagshistorik, henvisninger
Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 14.10.2016
 
Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 23.8.2016
 
Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 31.5.2016

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Godkendt


caseno16-14223_#3928840_v1_byzone kort dobbelt takst.pdf.pdf
caseno16-14223_#4020523_v1_bemærkninger til kort med dobbelt taks - pdf.pdf

Bilag

Byzone kort dobbelt takst.pdf
Bemærkninger til kort med dobbelt taks - pdf


156. Beslutning om høringssvar til Movias forslag til Trafikplan 2016

Beslutning om høringssvar til Movias forslag til Trafikplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. høringssvar til Movias Trafikplan 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016 i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 5. december 2016.
 
Med forslaget til Trafikplan 2016 har Movia sat ord på det strategiske grundlag for, hvormed Movia ser de overordnede principper for udviklingen i den kollektive transport i bl.a. Region Sjælland.
 
I forhold til Holbæk Kommune er fokusområderne i planen, Det strategiske net i Region Sjælland, Flextrafik mål, Valg af klimascenarie og Forventede investeringer på stoppestedsområdet. Disse emner har Holbæk Kommune i samarbejde med Movia afstemt forventningerne omkring i en forudgående administrativ høring. En afstemning som Movia har taget til efterretning i forslaget til trafikplan 2016.  
 
Der lægges i høringssvaret til forslaget op til at Udvalget for Klima og Miljø på vegne af Holbæk Kommune svarer, at kommunen langt hen af vejen finder at Forslag til Trafikplan 2016 lever op til kommunens forventning til Trafikplanen, og at kommunen tager planen til efterretning. Det uddybes at mange af de bemærkninger og kommentarer som kommunen bemærkede til den forudgående administrative høring er blevet hørt, og at Holbæk Kommune lægger vægt på at kommunen har selvstyre over den kollektive trafikbetjening i kommunen.
 
I høringssvaret bemærkes det, at kommunen er enig i betragtningerne om et at målet om en grøn omstilling til fossilfri brændstoffer i bustrafik i 2030 fortsat skal respektere, at klimaindsatsen er udgiftsneutral – noget som kommunen også havde som opmærksomhedspunkt i den administrative høring, og at Holbæk Kommune vedbliver at kunne tage aktivt stilling til betjeningen af den kollektive trafik fra sag til sag.

Økonomiske konsekvenser
Trafikplan 2016 afstedkommer ikke i sig selv ændringer i den kommunale økonomi. Udmøntning af målsætninger og forventninger i passagerudvikling vil have afledt effekt i forhold til økonomi relateret til faktisk trafikbestilling. Dette håndteres i forbindelse med den faktiske trafikbestilling.

Høring
Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016 i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 5. december 2016.

Lovgrundlag – link
Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hver fjerede år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Godkendt


caseno16-21151_#3993068_v1_høringsbrev trafikplan 2016.pdf.pdf
caseno16-21151_#3993067_v1_forslag til trafikplan 2016.pdf.pdf
caseno16-21151_#3993066_v1_forslag til trafikplan 2016 - kort fortalt.pdf.pdf
caseno16-21151_#4020082_v1_movias overblik over adm høring tp2016 - kommentarer og svar.pdf.pdf
caseno16-21151_#4020081_v1_høringssvar til movias forslag til trafikplan 2016.pdf.pdf

Bilag

Høringsbrev Trafikplan 2016.pdf
Forslag til Trafikplan 2016.pdf
Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt.pdf
Movias Overblik over adm høring TP2016 - kommentarer og svar.pdf
Høringssvar til Movias Forslag til Trafikplan 2016.pdf


157. Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak

Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til tillæg nr.1 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak, godkendes.

Beskrivelse af sagen
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Audebo Miljøcenter udlagt til et privat spildevandsopland (ikke tilsluttet offentlig kloak). Ejendommen er ikke og har aldrig været tilsluttet forsyningens kloak. Afløbsforholdene er i BBR registreret som: Anden type afløb.
 
I dag transporteres spildevand fra Audebo Miljøcenter i tankvogne til Holbæk Renseanlæg. Fremover ønsker Audebo Miljøcenter at blive tilsluttet den offentlige kloak, så spildevandet fra Miljøcentret kan pumpes til den eksisterende spildevandsledning i Hagested, og videre til Holbæk Renseanlæg.
Dette medfører, at det er nødvendigt at lave et tillæg til den eksisterende spildevandsplan.
 
Primo 2015 er spildevandet fra miljøcenteret forsøgsvis i en periode kørt til pumpestationen i Hagested og via eksisterende spildevandsledninger pumpet videre til rensning på Holbæk Renseanlæg.
Tilkørsel af spildevandet til pumpestationen har i tilkørselsperioden ikke givet anledning til problemer med kapacitet, lugt eller lign. i kloaksystemet på vej til Holbæk Renseanlæg.
 
Der er lavet en vurdering som viser, at der ved kraftig nedbør er en minimal risiko for overløb til vandløb. Der etableres styring af udpumpning, således at der ikke pumpes spildevand fra Audebo Miljøcenter til spildevandsledningen, i perioder med kraftig nedbør. Hermed sikrer man at der ikke sker overløb af spildevand fra Audebo Miljøcenter i pumpestationen ved Tuse Å og to nødoverløb med udløb i Holbæk Fjord.
 
Der må afledes følgende typer spildevand:
- Sanitært spildevand
- Overfladevand fra komposteringspladsen
- Overfladevand fra affaldssorteringspladsen
- Overfladevand fra modtagepladsen for jern- og metal
- Vaskevand fra vaskepladsen
- Perkolat[1] fra miljøcentrets deponi.
 
Audebo Miljøcenter tillades med denne beslutning, at udlede max. 100 m3 spildevand pr. døgn og har kapacitet til at tilbageholde ca. 5.300 m3 spildevand.
 
Da spildevandet fra Audebo Miljøcenter allerede nu modtages på Holbæk renseanlæg, vurderes det at tilførsel via kloaksystemet, ikke at påvirke Holbæk Renseanlæg negativt.

[1] Forurenet vand fra deponier kaldes perkolat. Perkolatet dannes, når nedbør trænger gennem affaldet.
.

Økonomiske konsekvenser
Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet Fors A/S anlægger pumpeledningen fra Audebo Miljøcenter til offentlig kloak i Gl. Hagested.
 
Audebo Miljøcenter betaler for afledt spildevand jf. gældende betalingsvedtægt.
.

Øvrige konsekvenser
Der er i 2014 tilkørt ca.25.000 m3 spildevand fra Audebo Miljøcenter til Holbæk renseanlæg, og ved den planlagte tilslutning til den offentlige kloak, vil man kunne undgå ca. 800 tankvognstransporter årligt, fra Miljøcenteret til renseanlægget.
.

Høring
Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.
.

Lovgrundlag – link
"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016.  Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047
"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360
Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm
.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt


caseno16-45009_#4009499_v2_tillæg nr.1.pdf

Bilag

Tillæg nr.1


158. Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø godkendes.


Beskrivelse af sagen
Indsatsplan for grundvandbeskyttelse på Orø har været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse. Det er med vandforsyningsloven bestemt, at alle kommuner skal lave indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i områder udpeget af staten. Indsatsplanen skal sikre at grundvandet også i fremtiden er så rent, at det kan bruges som drikkevand. Især overvågning af grundvandets nitratindhold skærpes med denne indsatsplan. Det gøres for at kunne tage de rette beslutninger, hvis indholdet af nitrat i grundvandet skulle begynde at stige.

Indsatsplanen udgør grundlaget for, at der kan laves frivillige aftaler mellem vandværkerne og landbruget om nedsættelse af belastningen med kvælstof inden for vandværkernes indvindingsoplande.
 
Indholdet i Indsatsplanen
Planen beskriver grundvandets tilstand på Orø, hvordan grundvandet skal beskyttes og rollefordelingen mht. den fremtidige indsats for grundvandsbeskyttelse.
 
Indsatsplanen har været i offentlig høring i 12 uger efter Klima og Miljøudvalgets vedtagelse af planforslaget den 23. juni. 2015.

Der er kommet 3 høringssvar i høringsperioden. Et fra to beboere på øen, et fra Grundejerforening og Vandværk Færgebakkerne og et fra Naturstyrelsen. Høringssvarene og administrationens kommentarer til høringssvarene er vedlagt som bilag.
 
Høringssvar nr. 1 kritiserer planen for at være kortsigtet og varetage landbrugets interesser.
 
I høringssvar nr. 2 meddeler Naturstyrelsen, at formalia er overholdt og går ikke ind i en vurdering af de foreslåede indsatser.
 
Høringssvar nr. 3 kritiserer planen for at mangle en konkret tidsplan, at alle udgifter pålægges vandværkerne og at planen ikke lægger op til brug af indskrænkninger og restriktioner efter miljøbeskyttelsesloven. Det meddeles endvidere, at vandværkerne ikke er indstillede på at indgå frivillige aftaler med lodsejere om beskyttelse af grundvandet.
 
Administrationen har vurderet, at de tre indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre planen. Dog er vi meget opmærksomme over for de bekymringer der fremgår af høringssvarene mht. grundvandets indhold af nitrat. Administrationen vil derfor få lavet en ”nitratfremskrivning”, dvs. en beregning der vil vise, hvordan nitrat-koncentrationen forventes at udvikle sig frem til år 2150 for vandværkernes boringer på Orø. Fremskrivningen vil blive igangsat såfremt der ses en stigning i nitratindholdet i de fire overvågningsboringer der er etableret på Orø. Kommunen opnår ved nitratfremskrivningen et meget bedre grundlag end det nuværende til vurdering af det konkrete beskyttelsesbehov.

Økonomiske konsekvenser
De frivillige aftaler er som udgangspunkt udgiftsneutrale, da vi forventer at få lavet aftaler som kan dækkes af tilskudsberettigede ordninger.
Igangsættelse af ovennævnte analyse vil koste mellem 50 t. kr. og 100. t. kr. Udgiften dækkes af en afgift der er pålagt ledningsført vand, som betales over vandafgiften. Kommunen får en procentdel af denne afgift til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Øvrige konsekvenser
Indsatsplanen kan få konsekvenser for landbrugsdriften på Orø og vandværkerne, herunder ved indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler og for vandværkerne ved øgede udgifter til monitering af grundvandets nitratindhold. Virksomhed og Miljø vurderer, at der er proportionalitet mellem planens omkostninger og indsats for at sikre rent vand til borgerne på Orø.

Høring
Indsatsplanen har forud for denne endelige vedtagelse været i 12 ugers offentlig høring fra den 23. juni 2015.
 
Virksomhed og Miljø har gennemført en strategisk miljøvurdering (SMV) af forslaget til indsatsplanen. Miljøvurderingen har været i høring i oktober 2016. Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen.

Lovgrundlag – link
Vandforsyningslovens §13a

Bekendtgørelse om Indsatsplan

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt


caseno12-8923_#3627396_v2_hvidbog.pdf
caseno12-8923_#4002283_v1_endelig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på orø.pdf

Bilag

Hvidbog
ENDELIG Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø


159. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge

Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         der prioriteres 252.000 kr. i puljen ”Infrastruktur – Veje, broer og bygningsværker” i budget 2017 til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge. Beløbet frigives samtidig med puljen i januar 2017.

Beskrivelse af sagen
Hvedevænget, Svinninge er en offentlig boligvej i byzone, der fra udstykningstid er udlagt som grusvej.
 
Der har af flere omgange efter kommunesammenlægningen været henvendelser om, at vejen burde omlægges til en asfalteret vej. Det er tidligere blevet afvist med begrundelse i manglende finansiering. For at imødekomme kritikken dengang besluttedes det, at tilføre vejen et lag skræver (sten) som ny belægning i 2013.
 
Byrådet behandlede i 2014 spørgsmålet om ændring af belægning på baggrund af en ny henvendelse fra Jørgen Nyholm og Benny Jørgensen (Kildehaven) efter, at De i 2013 købte ejendommen på Hvedevænget 16. Kildehaven, der er et botilbud til yngre handicappede, har daglige brugere der benytter Hvedevænget 16 og smutvej til deres dagtilbud. Ved vejkrydsninger er kørestolsbrugere særligt generet at stenene, der gør det meget vanskelig at krydse. Belægningen er ikke egnet set i forhold til tilgængelighed for kørestolsbrugere mv.
 
Der igen kommet en henvendelse fra Benny Jørgensen, på vegne af Kildehaven og grundejerforeningen Hvedevænget tilbyder en medfinansiering på 100.000 kr. så belægningen kan udskiftes til asfalt. Der er ligeledes et tilbud med fra et asfaltfirma på udførelse af asfaltbelægning.
Administrationen har indhentet tilbud på den samme udførelse af belægning, men samtidig fået et alternativ tilbud.
 
Tilbuddet der er med henvendelsen, har en samlet pris på kr. 335.100 ekskl. Moms. I prisen indgår fjernelse af eksisterende skærver og afslutning med asfaltslidlag.
Administrationen har også indhentet et tilbud på samme opbygning, der stort set er til samme pris.
Administrationen foreslår, at arbejdet bliver udført med en anden opbygning der også sluttes af med et asfaltslidlag. Denne løsning har været anvendt andre steder og der er god erfaring med dette. Prisen er incl. fjernelse af eksisterende skærver. Prisen kr. 284.700 ekskl. Moms.
 
Budgettet for udførelsen:
 
Entreprenørudgifter:               284.700 kr.
Uforudsete udgifter:                 35.000 kr.
Administrationsbidrag:             32.300 kr.
I alt                                          351.700 kr.
 
Medfinansiering                    -100.000 kr.
 
Samlet budget:                        252.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til at udføre asfaltbelægning på Hvedevænget beløber sig til 252.000 kr.
Beløbet prioriteres af puljen ”Infrastruktur – Veje, broer og bygningsværker” i 2017. Beløbet frigives i forbindelse med puljen i januar 2017.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets tillægsdagsorden den 10.09.2014: pkt 154

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Det indstilles, at projektet ikke gennemføres
160. Beslutning om etablering af adgang til byggemodning

Beslutning om etablering af adgang til byggemodning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af ca. 175 meter Ringvej i Regstrup, samt til projektforslag til resten af Ringvejen frem til den del af Ringvejen som Vejdirektoratet udfører for Holbæk Kommune.                                                                    

Beskrivelse af sagen
Lokalplan 14.04 åbner mulighed for etablering af nyt boligområde ved Regstrup, en del af dette område er privat ejet, og en privat udvikler har nu besluttet at igangsætte sin del af byggemodningen har derfor påbegyndt grundsalget.
 
Adgangen til boligudstykningen skal ske fra den planlagte forlængelse af Ringvejen i Regstrup.
I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af motorvej syd om Regstrup etableres den sydligste del af Ringvejen frem til Gl. Skovvej.
Af hensyn til en korrekt sammenhæng mellem de spredte vejstykker, skal der udarbejdes et projektforslag for den samlede strækning for Ringvejen, hvorefter de ca. 175 meter frem til byggemodningen kan udføres.
 
Der skal erhverves ca.150 - 200 m2 landbrugsjord fra Matr.nr. 5a for at muliggøre anlægget af de 175 meter vej, dette forventes at kunne ske ved forhandling.
 
Tidsplan:
Arealerhvervelse og rådgiver udbud 1 måned
Opmåling, projektforslag og detailprojekt frem til byggemodningen 2 måneder.
Licitation         1 måned
Udførelse 2 - 3 måneder
 
Samlet anlægsperiode 7 måneder.

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne på 2 mio. kr. finansieres af køb og salg.

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup sag. 15/29142 besluttet i Byrådet 11.11.2015  og Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej, sag 15/29142 besluttet i Byrådet 21.04.2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt


caseno15-29142_#3468118_v1_plan - c1_1_001.pdf.pdf
caseno15-29142_#4020875_v2_kortbilag - ringvejen i regstrup.pdf

Bilag

Plan - C1_1_001.pdf
Kortbilag - Ringvejen i Regstrup


161. Godkendelse af rapport om trafiksikkerhed, prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje

Godkendelse af rapport om trafiksikkerhed, prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Rapport om Trafiksikkerhed 2016 (jf. bilag 1) godkendes
 2. gennemførslen af de prioriterede trafikforbedringstiltag (jf. bilag 2) godkendes
 3. det videre arbejde med stiløsninger på eksisterende veje (jf. bilag 3) godkendes

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 5. oktober 2016 at ville forelægges en samlet sag, med en færdig rapport om trafiksikkerhed samt en afklaring af, hvordan kommunen kan etablere cykelbaner på eksisterende vejnet. Det sidste er et punkt som KMU den 27. september bad administrationen afklare inden årets udgang.
 
Herudover er administrationen blevet bedt om at beskrive, hvordan gennemførslen af de af administrationens prioriterede trafikforbedrende tiltag kan gennemføres, i forhold til den økonomiske ramme for budgetmidlerne.
 
På denne baggrund indeholder dagsordenspunktet tre indstillinger.
 
I de tidlige politiske drøftelser af arbejdet med trafiksikkerhed, har der været et ønske om at have fokus på sikre skoleveje. Bl.a. i tryghedsundersøgelsen blev det besluttet, at undersøgelser skulle have et øget fokus på sikre skolevej og cykelstier, med input fra skolebestyrelserne.
 
Trafiksikre skoleveje prioriteres før andre trafikforbedrende indsatser i den endelige rapport om Trafiksikkerhed (bilag 1). Dette er også tilfældet i notaterne om hhv. Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag (bilag 2) og notat om stiløsninger på eksisterende veje (bilag 3).
 
Rapport om Trafiksikkerhed 2016 (bilag 1)
Høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 og en gennemgang af indhold, analyser og undersøgelser til forslaget i høringsperioden, har givet anledning til ændringer af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016. Ændringerne indebærer, at der i stedet for en Trafiksikkerhedsplan udsendes en rapport om Trafiksikkerhed 2016.
 
Baggrunden er at Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 ikke indeholder en handlingsplan med prioritering af indsatser til trafikforbedrende tiltag.
 
Rapport om trafiksikkerhed indeholder indsatsområder for, hvordan kommunen vil leve op til målsætningen for reduktionen i dræbte og tilskadekomne i trafikken. 
 
Rapport om Trafiksikkerhed 2016 indeholder en status over trafiksikkerheden med analyser og undersøgelser af trafikfarlige skoleveje (skolernes input), uheldsbelastede lokaliteter og en tryghedsundersøgelse. Herudover indeholder rapporten kommunens målsætning for antal af tilskadekomne i trafikken. En liste over trafikforbedrende tiltag, i form af strækninger og kryds, indkommet gennem rapportens analyser, undersøgelser samt fra høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.
 
Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag (bilag 2)
Der er i forbindelse med arbejdet med rapport om Trafiksikkerhed udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag. De trafikforbedrende tiltag er indkommet i forbindelse med arbejdet med rapporten fra hhv. borgere i en tryghedsundersøgelse, fra skolerne samt via uheldsanalysen.
 
Med baggrund i den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje, har administrationen foretaget en prioritering af de indmeldte trafikforbedrende tiltag, ud fra følgende parametre:
 1. hvilke skoleveje er mest trafikfarlige,
 2. hvor kommer forbedringen flest skolebørn til gavn, og
 3. hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.
Notatet beskriver, hvordan gennemførslen af de prioriterede trafikforbedrende tiltag kan gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme for anlægsmidler til trafiksikkerhedsforanstaltninger i kommunens budget 2017-2020. Der lægges op til at udmønte pengene i 2017 og 2018, da det er de to år som dette byråd laver budget for. Beløbene i notatet er prisoverslag, da den endelige pris først kendes når projekterne er detailplanlagt.
Stiløsning på eksisterende vejnet (bilag 3)
Der er udarbejdet et notat, der beskriver i hvilket omfang kommunen kan arbejde med at etablere cykelfaciliteter på eksisterende vejnet.
Notatet beskriver, hvordan enkelte af de prioriterede trafikforbedrende tiltag (jf. bilag 2), der omhandler cykelstiløsninger, kan etableres på eksisterende vejnet, med en mindre anlægsydelse til følge. Notatet beskriver samtidigt, hvordan kommunen metodisk kan arbejde med at få tilvejebragt flere cykelfaciliteter og mere cykelstinetværk.
Notatet lægger op til at administrationen fortsætter arbejdet med at synliggøre, i hvilket omfang der kan etableres cykelfaciliteter på eksisterende vejnet samt, hvor der er behov for at binde det eksisterende cykelstinetværk bedre sammen.

Økonomiske konsekvenser
Der er i indeværende år (2016) 1.295.000 kr. tilbage af budgettet for Trafiksikkerhedsforanstaltninger, der bl.a. kan benyttes til anlæg af trafikforbedrende tiltag. Budgettet for Trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2017 er nuværende på 7,2 mio. kr., hvor af er der reserveret 0,9 mio. kr. til hhv. et projekt i Kundby (0,3 mio. kr.) og et projekt i Gislinge (0,6 mio. kr.).Den samlede ramme er dermed på 6,3 mio. kr.
 
Der er i budgettet frem til 2020 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 18, 19 og 20 til Trafiksikkerhedsforanstaltninger. Frem til og med 2020 er det et beløb svarende til 12,3 mio. kr.
 
Se bilag 2 for en beregning af, hvordan budgettet for Trafiksikkerhedsforanstaltninger kan benyttes til at gennemføre listen over prioriteringen af de trafikforbedrende tiltag. Hvis indstillingen godkendes, forventes det at 12 af 16 trafikforbedrende tiltag kan være anlagt for budgetmidlerne allerede i 2018.

Øvrige konsekvenser
Godkendelse af den samlede indstilling vil have en positiv indflydelse på trafiksikkerheden i Holbæk Kommune. Den vil synliggøre i hvilket omfang kommunen arbejder videre med trafiksikkerheden, og hvordan nye løsninger for anlæg af cykelfaciliteter kan være med til at forbedre det eksisterende cykelstinetværk. Det sker bl.a. ved, at etablere et bedre sammenhængende cykelstinetværk for en mindre ydelse end det er forventeligt i dag.

Høring
Byrådet besluttede at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 i høring den 15. juni 2016. Høringsfristen udløb den 26. august 2016. Der er i høringsperioden indkommet 33 høringssvar, fra borgere, foreninger og organisationer, lokalråd og fra skolebestyrelser.
 
Høringsnotat til forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020
Høringssvarene indeholder både nye input til trafikforbedrende foranstaltninger (kryds og strækninger), resultatet af analyser og undersøgelser, manglen på prioriteringer i planen og spørgsmål til høringsprocessen.
Høringssvarene har været med til at give ændringer til forslaget – se under punktet beskrivelse af sagen.
Høringsnotat til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020, og høringssvarene er vedhæftet som hhv. bilag 4 og bilag 5.
 
Inddragelse af skolebestyrelser og borgere
I forbindelse med arbejdet med Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 er der afholdt møder med alle folkeskolernes bestyrelser, samt sendt invitationer til de private skoler (fra 0 til 9 klasser) om, at komme med input til trafikforbedrende foranstaltninger på skrift eller med muligheden for et møde med kommunen.
Alle kommunes offentlige skoler og privat skolerne Andreasskolen, Holbæk Lilleskole og Holbæk Privatskole er kommet med bemærkninger. Disse er indarbejdet i rapporten og prioriteringslisten over trafikforbedrende indsatser.
 
Tryghedsundersøgelse
Der har været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle der har besøgt linket til undersøgelsen har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en indmeldelse af 333 punkter og 577 delstækninger, hvor der vurderes at være utryghed ved trafikken.

Lovgrundlag – link
Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af skoleelever, hvis skolevejen er defineret som en trafikfarlig skolevej. En skolevej er trafikfarlig, hvis; der er sket mange trafikuheld. Skoleveje i byer vurderes som udgangspunkt ikke som trafikfarlige, hvis de har fortov og / eller cykelfaciliteter.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har tidligere været forlagt udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget.
 
Beslutning i udvalget for Klima- og Miljø den 27. september 2016 (dagsordenspunkt 131)
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 (dagsordenspunkt 198)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Punkt 1 indstilles godkendt.
Punkt 2 og 3 undersøges nærmere, herunder dels om der kan laves flere 2-1 veje, og dels om der kan laves en bro ved Tingtved-krydset i stedet for at flytte cykelstien ved Absalonvej. Herudover tydeliggøres vægtningen af elementerne i prioriteringen af forslagene.


caseno16-14421_#4015476_v1_bilag 1 - rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf.pdf
caseno16-14421_#3999680_v2_bilag 2 - gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf
caseno16-14421_#4007934_v2_bilag 3 - notat om stiløsninger på eksisterende veje.docx.pdf
caseno16-14421_#3930397_v1_bilag 5 - høringssvar til forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020.pdf.pdf
caseno16-14421_#3930401_v1_bilag 4 - høringsnotat om høringssvarene til forslag til trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf
Bilag 2 - Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag
Bilag 3 - Notat om stiløsninger på eksisterende veje.docx
Bilag 5 - Høringssvar til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.pdf
Bilag 4 - Høringsnotat om høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf


162. Budgetrevision 4 oktober 2016 Klima og Miljø

Budgetrevision 4 oktober 2016 Klima og Miljø

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
.

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes.
.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune
Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved Budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomi-styring på en ny måde.
 
Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til Budgetrevision 3.
 
Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.
 
Også Budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til Budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste Budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til Budgetrevision 2.
 
Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr., i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af Budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede Budgetrevision 3.
 
Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.
 
Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer.
 
Budgetrevision 4 viser:
 
et forventet mindreforbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede driftsbudget holder. Resultatet skal dog ses i forhold til, at vi skulle have haft et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 54,2 mio. kr.
 
skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved Budgetrevision 3.
 
vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr.
 
servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold til den udmeldte ser-viceramme for Holbæk.
 
budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
anlægsbudgettet nedjusteres med 151,4 mio. kr., og der forventes overført 132,8 mio. kr. til 2017.
 
vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved Budgetrevision 3
 
Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet.
 
Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor.
 
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i Budget-revision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse.
 
På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i Byrådet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt


caseno16-10621_#4020571_v1_budgetrevision 4 notat - ukm.pdf

Bilag

Budgetrevision 4 Notat - UKM


163. Beslutning af emner til borgerpanelsundersøgelse 2017

Beslutning af emner til borgerpanelsundersøgelse 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget beslutter hvilke temaer, der ønskes undersøgt i borgerpanelet i 2017

Beskrivelse af sagen
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger, står der at Udvalget for Klima og Miljø skal beslutte, hvilke temaer udvalget ønsker til undersøgelse i borgerpanelet. Temaer til borgerpanelundersøgelser i 2017, indarbejdes herefter i Økonomiudvalgets årshjul for borgerpanelsundersøgelser for 2017.
 
Borgerpanelet består af bredt udsnit af borgere, som administrationen har mulighed for at stille spørgsmål. Emner til et borgerpanel om aktuelle lokalpolitiske spørgsmål kan bruges til at få viden om borgernes ønsker og holdninger til kommunens service.
 
Borgerpanelsundersøgelsen i 2017
I 2017 anbefaler administrationen, at borgerpanel spørges om følgende temaer:
 
Administrationen ønsker en viden om borgernes forhold til trafik samt borgerne oplevelse af trafikken. Formålet er at øge mobiliteten (mulighederne for at bevæge) for borgere og varer.
 
Tiltag og investeringer der forbedrer mobiliteten for mennesker og varer, har betydning for vækst i form af arbejdspladser og skattegrundlag. Skabes der er forbedret mobilitet for borgere og varer har det en forbindelse til virksomhedernes evne til at skabe arbejdspladser og dermed mulighederne for at forøge skattegrundlaget. Derfor er det vigtigt at skabe en større viden om mobiliteten i Holbæk Kommune.
 
Borgerpanelsundersøgelsen i 2016
I januar 2016 besluttede udvalget, hvilke emner, der indgår i borgerpanelundersøgelsen i 2016 indenfor udvalgets område. I oktober 2016 blev udvalget orienteret om den konkrete spørgeramme for undersøgelsen, der indeholder følgende temaer:
Borgerpanelsundersøgelsen gennemføres i november og december 2016 og resultaterne præsenteres for udvalget i januar 2017.
 
På baggrund af den igangværende borgerpanelsundersøgelse kan der være emner det er relevant at belyse yderligere. Disse emner vil blive tilføjet efterfølgende og udvalget vil blive orienteret herom inden borgerpanelsundersøgelsen i 2017 igangsættes.
 
Videre proces
Administrationen samler ønsker til temaer fra de stående udvalg til et forslag til årsplan for borgerpanelsundersøgelser, der forelægges Økonomiudvalget i januar 2017. ’Strategi for Brugerundersøgelser’ skal endvidere revideres, og Økonomiudvalget vil ligeledes blive præsenteret for et forslag til en revideret strategi på mødet i januar 2017.

Økonomiske konsekvenser
Beslutningssagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
De foreslåede temaer tiltrædes. Herudover ønskes en undersøgelse af borgernes tilfredshed med information fra kommunen.
164. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget:
 
 1. beslutter at igangsætte følgende planer:
  1. Ny boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk
  2. Budvikling ved Rosen og Smedelundsgade i Holbæk, boliger og detailhandel

Beskrivelse af sagen
Nye planer
Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk Have 11, Holbæk (bilag 1)
Byrådet besluttede på møde den 15. juni 2016, at sælge arealet hvor Brunhøjskolen tidligere lå. Planerne skal udarbejdes for at muliggøre realiseringen af det projekt for boligbyggeri, som byrådet valgte efter et gennemført projektudbud. Projektet fremviser potentialet for et attraktivt nyt boligområde i Holbæk By, der sigter på flere forskellige målgrupper, og dermed kan bidrag til løsning af Holbæk Kommunes boligudfordringer. Endvidere vil projektet bidrage til at skabe en rekreativ forbindelse mellem Holbæk bymidte og Fælleden.
 
Lokalplan og kommuneplantillæg for byudvikling ved Rosen og Smedelundsgade i Holbæk, boliger og detailhandel (bilag 2)
Det vurderes, at projektet vil medvirke til at skabe vækst og udvikling i området omkring Rosen og Smedelundsgade. Projektet vil bevare den bevaringsværdige bygning ”komediegården” og der fastholdes en rytme og skala i bebyggelsen mod Smedelundsgade, der vil understøtte den eksisterende gades kvaliteter. Projektet indplacere et punkthus på op til 7 etager, hvilket må forventes at medføre offentlig debat. Endvidere indebærer projektet ny bebyggelse i skel mod øvrige grundejere (mod syd), som også kræver nærmere afklaring i processen.   
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag 3. Det kan endvidere oplyses, at følgende planer er færdiggjort siden seneste status:
 
7.09 Boligområde ved Hyldeagergård, Tuse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt


caseno16-61_#4004695_v1_prioriteringsnotat lokalplan for ny boligbebyggelse ved brunhøjskolen, holbæk have 11.pdf.pdf
caseno16-61_#4004697_v1_prioriteringsnotat lokalplan for byudvikling ved rosen og smedelundsgade, holbæk.pdf.pdf
caseno16-61_#4004699_v1_status planer.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat lokalplan for ny boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk Have 11.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for byudvikling ved Rosen og Smedelundsgade, Holbæk.pdf
status planer


165. Orientering om processen for kommuneplanrevision

Orientering om processen for kommuneplanrevision

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orientering om proces for kommuneplanrevisionen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Udvalget ønsker en gennemgang af processen for revisionen af kommuneplanen.
 
Processen er tilrettelagt i overensstemmelse med principperne i byrådets vision ”Holbæk i Fællesskab”. Der er således lagt vægt på en tidlig dialog med relevante aktører, så kommuneplanen afspejler de ønsker, der er fra borgere og erhvervsliv. Målet er, at kommuneplanforslaget er afstemt i forhold til de ønsker de relevante parter har og derfor er ”handlet af” inden forslaget kommer i høring.
 
Regeringen er i øjeblikket i gang med at revidere planloven, der er den lov der sætter rammerne for kommuneplanen. Planlovsrevisionen har til hensigt, at give kommunen mere frihed til at skabe udvikling og vækst. Der er en række af planlovsændringerne, som giver kommunen nye muligheder i forhold til kommuneplanen, bl.a. udlæg af boligområder med kystnær placering, og nye muligheder i forhold til detailhandel.
 
Det forventes, at den nye planlov træder i kraft i foråret 2017. Derfor er det nødvendigt, at vedtagelse af kommuneplanforslaget afventer vedtagelse af den nye planlov, da det ellers ikke er muligt, at gennemføre de ønskede ændringer i den nye kommuneplan. Kommuneplanen forventes at blive sendt i høring i sommeren 2017 og med ikrafttrædelse ultimo 2017.
 
Dialogprocessen
Dialogprocessen er tilrettelagt i tre spor: Erhvervsspor, Bosætningsspor og Lokalområder.
Erhverv:
Der har været afholdt et møde med erhvervslivet den 21. september vedrørende vækst og udvikling. På mødet var der stort engagement, og det lokale erhvervsliv var meget opmærksom på at være med til at drive udviklingen. Der har endvidere været afholdt individuelle møder med en række developere, der har ønsker til kommuneplanen. Der er til stadighed fokus på, at have kontakt til erhvervslivet i forhold til de ønsker de har til kommuneplanen. Landbrugets organisationer kontaktes også i forhold til de interesser de måtte have i kommuneplanen.
 
Bosætning:
Der afholdes borgermøde med fokus på fremtidens byggeri og bosætning den 22. november. Endvidere har kommuneplanprojektet deltaget i pop-up event i fælledparken i Købehavn, hvor potentielle tilflyttere (særlig fokus på småbørnsfamilier) blev spurgt til, hvad der kan få dem til at flytte til Holbæk Kommune. Det var kendetegnende, at de adspurgte ønskede at bosætte sig i bolig/område med en speciel historie eller identitet som har unikke kvaliteter.
 
Lokalområder:
Der er sendt opfordring til lokalrådene for at få dem til at slå sig sammen og invitere kommuneplanlæggere til dialogmøde vedrørende kommuneplanrevisionen. Pt. har Svinninge, Kundby og Gislinge taget invitationen op, og inviteret til dialogmøde den 7. december. Det er op til lokalområderne om de eventuelt også vil invitere politikkere med til møderne.
 
Dialogprocessen løber frem til udgangen af januar, hvorefter skriveprocessen i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanforslaget for alvor går i gang. Den politiske proces for kommuneplanrevisionen er vist i nedenstående oversigt
 
15. juni 2016
Byrådet beslutter at igangsætte kommuneplanrevisionen
12. oktober 2016
Byrådets temamøde hvor det præsenteres at der med revisionen er særlig fokus på bosætning og erhvervsliv. Byrådet drøfter temaerne detailhandel, natur og infrastruktur.
Jan 2017
Byrådet godkender politiske pejlemærker for de kommuneplantemaer der ændres væsentligt
Maj 2017
Byrådet vedtager forslag til kommuneplan
Sommer 2017
Kommuneplanforslag sendes i minimum 8 ugers offentlig høring
Ultimo 2017
Endelig vedtagelse af kommuneplan
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Taget til efterretning
166. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2015

Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om CO2 regnskab for 2015 bliver taget til efterretning

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en ”Klimakommuneaftale” med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe kommunens egen CO2 udledning med 3 % årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.
 
For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår dermed ikke i opgørelsen.
 
Jf. det udarbejde CO2 regnskab for 2015, så udledte Holbæk Kommune 10.866 tons CO2 i 2015, hvilket er et fald på 10,3 % i forhold til udledningen på 12.114 tons i 2014, og Holbæk Kommune har derfor indfriet den årlige målsætning om en reduktion på 3 %.
 
Et af Vækst og Bærerdygtighed effektmål er at kommunen som virksomhed skal udlede 10.724 tons CO2 i 2019. Med resultatet fra 2015 mangler Vækst og bæredygtighed at reducere CO2 udledningen med 142 tons, for at have opfyldt kerneområdets effektmål.
Udledningen i 2015 har været under det mål, som kommunen har sat for CO2 udledning i 2018.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 21. oktober 2016: Orientering om CO2 regnskab for 2014
Byrådet 17. juni 2015: Deltagelse i Borgmesterpagten og klimakommuneaftalen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Taget til efterretning


caseno16-54159_#4002593_v1_grønt regnskab 2015.pdf

Bilag

Grønt regnskab 2015


167. Orientering om badevandssæson 2016

Orientering om badevandssæson 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.

Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. orientering om badevandssæson 2016 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune kontrollerer badevandet hele sommeren for at sikre, at badegæster ikke kommer til at bade i forurenet vand. Det er lovbestemt at kommunerne skal overvåge badevandets kvalitet. Nedenfor er en status på hvordan kvaliteten af badevandet har været i Holbæk Kommune i badesæson 2016.
 
I Holbæk Kommune er der 12 badevandsstrande. Blegstrædehagen og Orø Nørrestænge er blå flag strande. Blå Flag er en miljømærkningsordning, hvor sikkerheden mht. kvalitet af vandet og praktisk sikkerhed er ekstra prioriteret. Holbæk Kommune skal jf. badevandsbekendtgørelsen udtage vandprøver for at følge kvaliteten af badevandet. Der tages flere analyser ved de blå flag strande end ved de almindelige badestrande. Vandprøverne analyseres blandt andet for 2 forskellige bakterietyper.
 
I løbet af sommeren blev der fundet forhøjet indhold af bakterier i enkelte vandprøver. For at undersøge om forureningerne var vedvarende, blev der taget ekstra prøver. Ekstraprøverne viste, at forureningerne ikke var vedvarende.
 
Badevandets klassifikation skal efter sæsonen beregnes, ud fra en i bekendtgørelsen fastsat metode. Beregningen sker på baggrund af de sidste 4 års badevandsanalyser og kan inddeles i de klassifikationer som er beskrevet i nedenstående tabel:
 
 
Klassifikation år 2016
Udmærket:                              10 strande
God:                                        1 strand
Tilfredsstillende:                     0 strande
Ringe:                                      0 strande
Utiltrækkeligt undersøgt:        1 strand
 
Ovenstående viser, at badevandet ved strandene i Holbæk Kommune generelt set er rigtig godt.
 
Klassifikationen for kommunes strande kan ses i bilag 1.
 
Badesæson 2016 har været præget af mange og kraftige byger. Meget nedbør kan give udslag i dårlige badevandsanalyser. Det er dog kun Orø Strand og Søbadet der skiller sig ud ved at have fået en anden klassifikation end året forinden.
Søbadet har fået klassifikationen ”utilfredsstillende undersøgt” da alle de planlagte badevandsanalyser ikke er udtaget. Årsagen er, at badeanstalten brændte ned, og området har været afspærret af brandtekniske årsager, hvorfor analyserne ikke er blevet udtaget.
 
Der har i badesæson 2016 været flere dårlige badevandsanalyser ved Orø Strand. På Orø Strand var badevandet i år i en kortere periode så dårligt, at der blev opsat skilte med ”badning forbudt”. Forbuddet varede i 3 dage. Klassifikationen ved Orø Strand er gået fra ”Udmærket” i 2015 til ”God” i 2016.
 
Badevandskvaliteten ved Orø Strand har i en meget lang årrække været svingende. Generelt har meget regnfyldte år resulteret i dårligere badevand end i tørre år. Når der er et sammenfald mellem meget nedbør og dårligt badevand, skyldes det erfaringsmæssigt at badevandet bliver spildevandspåvirket, som følge af overløb fra spildevandsanlæg. Som opfølgning på de dårlige badevandsanalyser har administrationen været på tilsyn for at undersøge spildevandsforholdene i området. Der blev ikke fundet en direkte årsag til de dårlige badevandsanalyser ved tilsynet. Derfor er det besluttet, at badevandsanalyser med høje bakterie koncentrationer ved Orø Strand vil blive DNA undersøgt (svarende til dna-testet) i badesæson 2017. Ved DNA undersøgelsen kan det indkredses, om bakterierne kommer fra mennesker, kvæg eller grise. Administrationen forventer på den måde, at kunne opspore hvad der lejlighedsvis forurener badevandet ved Orø Strand.

Økonomiske konsekvenser
Orienteringspunktet har ikke økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser
Miljømæssige konsekvenser
Hvis kilden til de dårlige badevandsanalyse ved Orø Strand findes, kan badevandet på sigt bedres hvis kilden også fjernes.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse nr. 917 af 27. juni 2016 om badevand og badeområder

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Taget til efterretning


caseno16-3106_#3955680_v2_bilag 1.pdf

Bilag

Kort over badevandets klassifikation; 2016


168. Orientering om rydning af bevoksning på fredede kommunale arealer

Orientering om rydning af bevoksning på fredede kommunale arealer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Danmark Naturfredningsforening har gjort Holbæk Kommune opmærksom på, at der er sket rydning af bevoksninger på kommunens arealer ved Holbæk Fælled og Wegenersminde. Begge steder drejer det sig om arealer, som er fredede. Rydningen er foretaget af naboer til de kommunale arealer, for at sikre udsigt til fælleden eller fjorden. Træerne er fældet uden kommunens accept.
 
Administrationen har besigtiget de steder, som Danmark Naturfredningsforening har beskrevet og kan konstatere, at der på Holbæk Fælled er der ryddet et markant levende hegn ud for 4 ejendomme i udstykningen ved Auroravej. Det drejer sig om større træer af tjørn og fuglekirsebær samt slåenbuske mv.. Et sted er der desuden sket terrænregulering på det kommunale areal og etableret et stendige i skel. I skel ved Wegenersminde er der flere steder tegn på, at bevoksninger mellem skel og Fjordstien sker topkapning af træer og buske. Danmark Naturfredningsforening har medsendt billeder af en fuldstændig rydning ud for en ejendom på Wegenersvej, men det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvor meget der egentlig er ryddet.
 
Administrationen vil tage kontakt til de 4 ejere på Auroravej, hvor der i 2015 og 2016 er sket rydninger, med det formål, at få en aftale om retablering af bevoksningen, så der inden for en kort årrække kan genskabes et hegn som det oprindelige. Der er endnu ikke etableret en grundejerforening i bebyggelsen. Tilsvarende er det vurderet, at der bør ske henvendelse til grundejerforeningerne ved Wegenersminde, så der kan aftales retningslinjer for driften af bevoksningerne på de kommunale arealer.

Økonomiske konsekvenser
Retableringen af den fredede hegn forventes ikke koste kommunen penge, men der vil blive stillet krav til udformning og etablering af hegnene ved genplantning. Denne udgift bør afholdes af de parter, som uretmæssigt har forgrebet sig på bevoksningerne.

Øvrige konsekvenser
Forvaltningen vil rette henvendelse til de grundejere, som har foretaget indgrebene med henblik på, at få en frivillig aftale om genplantning inden for rimelig tid. Kan dette ikke opnås, så kan det forventes, at det vil være nødvendigt med et påbud og i sidste ende en politianmeldelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Taget til efterretning
169. Orientering om vinduer på Østre Skole

Orientering om vinduer på Østre Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Renoveringen af en mindre del af Østre Skole er påbegyndt august 2016.
Der er tale om bygning 4, der ikke ændrer anvendelse, da det er planen, at denne del skal anvendes til det kommende Uddannelses- og Læringscenter.
 
Farve på vinduesrammer
Det er lokalt blevet bemærket at vinduerne i bygning 4 for nylig har skiftet farve og administrationen har modtaget både ros og ris i relation til farvevalget.
De kommende lejere har i flere sammenhænge ytret begejstring for konceptet og farvevalg.
 
På borgermøde d. 15/11-2016 på Østre Skole vedr. forslag til lokalplan nr. 1.50 Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen blev det påpeget at vinduesfarven ønskes reguleret til kun at måtte være hvid fremadrettet.
Lokalplanen er i høring til medio december og forventes forelagt politisk i januar 2017.
 
Hvis vinduesfarven ønskes reguleret til kun at måtte være hvid fremadrettet bør dette sikres ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1.50 Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen. Herefter kan kommende ejere/lejere ikke ændre på farven.
 
Vinduerne findes også i en hvid udgave og kan isættes i den resterende bygningsmasse, såfremt det i forbindelse med den igangværende lokalplanproces besluttes, at de antracitfarvede vinduer er upassende og vurderes for markante til hele området.
De for nyligt isatte vinduer kan blive malet hvide samtidigt med renoveringen af de øvrige bygninger. Et evt. malerarbejde bør udføres i sommerperioden.
 
Administrationens overvejelser
Valget af den antracitfarvede udgave af vinduerne tager udgangspunkt i farven på de nyere eksisterende tagvinduer, der ikke er nødvendige at udskifte på nuværende tidspunkt. Endvidere er farvevalget begrundet i et mere roligt udtryk på bygningen, da tagvinduer, kviste og naturskiffertaget nu har en mere ensartet farveskala (se vedlagte billedmateriale).
 
Renoveringen følger de retningslinjer og idéskitser, der tager udgangspunkt i at gennemføre en nænsom renovering af den samlede bygningsmasse, der skal sikre at væsentlige karakteristika af den oprindelige bygning bevares. Samtidigt skal der taget hånd om overholdelse af krav i bygningsregelment samt tilgodese kravet om et lavere vedligeholdelsesniveau fremadrettet.
 
Det er tanken at bevare stedets unikke rustikke charme og skabe et ”New York” industri-udseende inde i bygningen, ved at fremhæve et råt udseende på visse vægge i bygningen, der kombineret med mørke karakteristiske vinduesrammer skaber en kontrast i de store fællesrum.
   
Det har i forbindelse med renoveringen været nødvendigt at udskifte de ikke tidssvarende vinduer med nye og mere energirigtige vinduer. De gamle hvide trævinduer er ikke en fuldsprosse konstruktion. De synlige sprosser på vinduerne er lister, der er påmonteret et almindeligt vindue.  En del sprosser var knækket af vinduerne eller hang løst i kun en enkelt skrue (se vedlagte billedmateriale).
 
De nye vinduer og døre, der opfylder 2020 kravene i bygningsreglementet, er sat i de oprindelige vindueshuller og geometrien på vinduesrammerne ligger meget tæt op af den gamle konstruktion. Vinduerne har en trækerne der er beklædt med antracitfarvet aluminium. En konstruktion der er stærk, og som ikke kræver væsentlig vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser
De isatte vinduer kan alternativt males hvide, hvilket vil medføre en omkostning på anslået 60 t.kr. Omkostningen kan håndteres i nuværende renoveringsbudget og kræver derfor ikke beslutning om bevilling.

Høring
I forbindelse med den igangværende lokalplanproces, har administrationen haft et møde med Museum Vestsjælland og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune angående udskiftningen af vinduerne på Østre Skole.
Museum Vestsjælland og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune ønsker begge hvide vinduer på hele Østre Skole, inklusiv bygning 4 hvis vinduer allerede er skiftet, og hvortil de foreslår udskiftning til hvide vinduer eller overmaling af de grå.
 
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune har allerede indsendt deres indsigelse til lokalplanforslag 1.50 for Østre Skole angående udskiftningen af de hvide vinduer til grå.
 
Museum Vestsjælland planlægger at indsende en indsigelse til lokalplanforslag 1.50 for Østre Skole angående udskiftningen af de hvide vinduer til grå.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Taget til efterretning


caseno16-16695_#4010096_v1_østre skole nye vinduer.pdf.pdf

Bilag

Østre Skole nye vinduer.pdf


170. Orienteringer til mødet den 29. november 2016

Orienteringer til mødet den 29. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om landbruget i Tingerup
 2. Status på vandløbsområdet, herunder Kalvemose Å
 3. Budgetanalyse af Movia (Bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Taget til efterretning
Herudover blev der orienteret om snerydning. Bilag er vedlagt referatet.


caseno15-15149_#4013293_v1_organisering af budgetanalyse 2017 - illustration.pptx - organisering af budgetanalyse 2017 - illust.pdf
caseno15-15149_#4013285_v1_kommissorium for budgetanalyse i movia.pdf.pdf
caseno15-15149_#4029472_v1_vs notat om snerydning - notat - snerydning.pdf.pdf

Bilag

Organisering af budgetanalyse 2017 - illustration.pptx - Organisering af budgetanalyse 2017 - illustration.pdf
Kommissorium for budgetanalyse i Movia.pdf
VS: Notat om snerydning - Notat - snerydning.pdf