UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Møde lokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

14-10-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

14-10-2016 14:00:00


PUNKTER

143. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 14. oktober 2016
144. Drøftelse - Takst for Flextur fra 2017
145. Orientering - Flextur ny takst - status i 3. kvartal
146. Beslutning om analysearbejde omkring parkeringsforhold i Holbæk bymidte
147. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner
148. Drøftelse af oplæg til Naturpolitik
149. Drøftelse - Bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune
150. Orienteringer til mødet den 14. oktober 2016143. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 14. oktober 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 14. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 14. oktober 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Godkendt
144. Drøftelse - Takst for Flextur fra 2017

Drøftelse - Takst for Flextur fra 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. taksten for Flextur i 2017 drøftes

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø besluttede på deres møde den 23. august 2016, at administrationen skulle afdække kommunale erfaringer med at indføre dobbelttakst for Flextur. Disse erfaringer skal i udvalgets drøftelse af taksterne for Flextur i 2017 suppleres med kommunens nuværende erfaringer med brugen af kommunetaksten for Flextur. Budgettet til Flextur er i 2016 lige over 1,9 mio. kr.
 
Den geografiske udstrækning ved implementering af dobbelttakst
Movia har redegjort for, at det på baggrund af det nuværende kørselsmønster i Flextur alene giver mening at indføre dobbelttakst for interne ture i et område omkring Holbæk by. Movia har udarbejdet et oplæg til områder omkring Holbæk by, hvor der kan indføres dobbelttakst. Kortbilag og administrationens bemærkninger til områderne fremgår af de vedlagte bilag.
 
Erfaring fra kommuner med differencerede takster
Der er ikke mange erfaringer med brug af dobbelttakst i andre kommuner.
 
 
Hvilke borgere bliver berørt af dobbelttaksten i Holbæk by
Hver fjerde bruger i Holbæk Kommune har et hjælpemiddel(rollator, mv.) med på deres tur. Tidligere undersøgelser viser, at folk med hjælpemidler ofte bruger Flextur på trods af billigere alternativer med bus. Vurderingen er, at selv en kort afstand til stoppestedet kan være uoverkommelig, for eksempelvis en dårligt gående med rollator.
 
Kørselsmønstret i Holbæk by er præget af, at der er få brugere der benytter ordningen meget ofte. Disse brugeres kørselsmønster indikerer, at de ikke har mulighed for at benytte ordinær kollektiv transport og vil blive særligt berørt af ændringer i taksten. Derudover er der mange lejlighedsvise kørsler spredt ud på mange borgere i byen.
 
Det er ikke muligt at vurdere, om den ændrede takst på Flextur i Holbæk by vil medføre øgede omkostninger på f.eks. den visiterede kørsel. Dette vil kræve en evaluering af ordningen efter denne er implementeret.
 
Konsekvenser af overgangen fra grundtakst til kommunetakst i 2016
I 2016 er der sket en umiddelbar forskydning af forbrugsmønstret således, at det i 2016 er 24 pct. af turene der foretages i byzonen, hvor det var 40 pct. i 2015. Overgangen til kommunetaksten tyder derfor på, at forbruget er steget mest i landområderne.
 
I forbindelse med udvalgets drøftelser i forhold til taksterne for Flextur i 2017 bør det indgå i overvejelserne, at overgangen til kommunetaksten har øget omkostningerne til ordningen med ca. 400.000 kr. fra 2015 til 2016.
 
Til sammenligning estimerede Movia en mindreudgift til ordningen på ca. 200.000 kr. ved at blive på grundtaksten i 2016.
 
Den videre proces
Der vil på baggrund af drøftelserne i udvalget blive udarbejdet en beslutningssag til næste udvalgsmøde om taksterne for Flextur i 2017

Økonomiske konsekvenser
Movia skønner, at Holbæk Kommune kan opnå en besparelse på ca. 110.000 kr. pr. år ved et uændret kørselsmønster, hvis kommunen implementerer dobbelttaksten i Holbæk by. Et kvalificeret bud er dog, at forbruget i Holbæk by vil falde med op til 30 pct. i forhold til 2016-niveauet. Dette vil medføre en yderligere besparelse på ca. 155.000 kr. pr. år. Erfaringer fra andre kommuner er stadigvæk meget begrænsede, men pilotprojektet i Næstved Kommune ser umiddelbart ud til at kunne indeholde et ikke ubetydeligt økonomisk potentiale. For at vælge denne model kræver det dog en nærmere analyse at befordringsmønstret i Næstved Kommune sammenlignet med Holbæk Kommune, samt en tilladelse fra Movia til at afprøve denne LandFlex-ordning.
 
Hvis Holbæk Kommune fortsætter på kommunetaksten som i 2016, så skal der tilføres minimum100.000 kr. til budgettet for 2017, da forbruget i 2016 er højere end først estimeret af Movia.
 
Hvis Holbæk Kommune i stedet for vælger at gå tilbage til grundtaksten, så kan der potentielt spares 600.000 kr. i 2017.

Lovgrundlag – link
Lov om trafikselskaber

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016 punkt 108: Beslutningssag ved taksten for Flextur
           

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Drøftet


caseno16-14223_#3928840_v1_byzone kort dobbelt takst.pdf.pdf
caseno16-14223_#3928781_v1_bemærkninger til kort med dobbelt takst.docx
caseno16-14223_#3943386_v1_notat - status oplysninger.docx

Bilag

Byzonekort - dobbelttakst.pdf
Bemærkninger til kort med dobbelt takst
Sagsbeskrivelse fra mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 23. august 2016


145. Orientering - Flextur ny takst - status i 3. kvartal

Orientering - Flextur ny takst - status i 3. kvartal

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i mødet den 9. december 2015, at taksten for Flextur skulle overgå fra grundtakst til kommunetakst fra den 1.januar 2016. Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse i kommunen. Ordningen kan bruges af alle borgere i Holbæk Kommune.
 
Beslutningen blev bl.a. truffet med forventning om et merforbrug estimeret af Movia, som administrerer Flextur. Estimatet viste, at kommunen ved at gå fra grundtaksten til kommunetaksten kunne forvente en merudgift på ca. 337.000 kr. pr. år.
 
Hvis grundtaksten var fastholdt, estimerede Movia en mindreudgift på 195.000 kr. pr. år.
 
Udvalget bliver orienteret om status for udviklingen af forbruget efter hvert kvartal. Baggrunden for at der allerede nu kommer en status omhandlende 3. kvartal er, at forbruget stiger mere end først estimeret.

Økonomiske konsekvenser
Efter de første 7 måneders forbrug viser estimat fra Movia, at forbruget stiger mere end først estimeret. Nu forventes et merforbrug på Flextur i 2016 på ca. 52.000 kr. ud over de 337.000 kr. i merudgift, der først var estimeret og sidenhen tilført budgettet.
 
Da merforbruget er fremkommet indenfor de seneste måneder, vurderer det, at merforbruget er fremkommet ved et større kendskab til de nye takster hos kommunens borgere. Det vurderes derfor fra administrationens side, at merforbruget kan nå op på ca. 100.000 kr. inden udgangen af 2016.
 
Merudgiften finansieres indenfor budgettet for drift af stoppesteder i 2016. Dette medfører, at der ikke indkøbes nyt inventar i år. Dette betyder bl.a., at nye stoppesteder der opsættes pr 11.12.2016 (når den nye busplan træder i kraft) udføres med minimum af inventar ved stoppestederne. Det vil sige, at der alene opsættes standere i år ved de nye stoppesteder. I januar/februar 2017 flyttes inventar fra de nedlagte stoppesteder til de nye stoppesteder, og yderligere inventar køres i depot eller opsættes efter behov.
 
Hvis Holbæk Kommune fortsætter på kommunetaksten som i 2016, så skal der tilføres minimum 100.000 kr. til budgettet for 2017. Der lægges op til en samlet drøftelse af taksterne for Flextrafik i punktet på dagsordenen vedr. Drøftelse - Takst for Flextur fra 2017.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016 punkt 107 : Orientering - Flextur ny takst - status 2. kvartal

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Taget til efterretning
146. Beslutning om analysearbejde omkring parkeringsforhold i Holbæk bymidte

Beslutning om analysearbejde omkring parkeringsforhold i Holbæk bymidte

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. parkeringsanalyserne ikke gennemføres i 2016 som følge af manglende finansiering
 2. der i 2017 omprioriteres 250.000 kr. til gennemførelse af analysearbejde omkring parkeringsforhold i Holbæk Bymidte. Finansiering i 2017 skal ske via omprioritering af midler fra Udvalget for Klima og Miljøs område.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø har på mødet den 27. august 2016 ønsket at få fremlagt løsninger på finansiering af analysearbejde omkring parkeringsforhold i Holbæk Bymidte. Løsningerne skulle fremlægges på førstkommende møde, og derfor er punktet sat på dagsordenen igen.
 
Administrationen indstillede ved sidste udvalgsmøde, at rådgiveranalyser ikke igangsættes i 2016. Udskydelsen skyldes, at der ikke er midler hertil (250.000 kr.), og at processen for parkeringsgruppearbejdet derfor udskydes til der er mulighed for at bevilge midler til gennemførelse af analyserne. Udvalget godkendte ikke dette indstillingspunkt, men ønskede i stedet fremsat løsninger til finansiering på førstkommende udvalgsmøde.
 
Administrationen har genundersøgt mulighederne for finansiering. Der er, med de budgetreduktioner der er gennemført hos Udvalget for Klima og Miljø, ikke mulighed for at omprioritere/frigøre midler til gennemførelse af parkeringsanalyserne i 2016. Administrationen har yderligere undersøgt muligheden for at annullere/udskyde andre projekter for at finansiere parkeringsanalyserne i 2016. Dette er ikke muligt. Hvis parkeringsanalyserne fortsat ønskes gennemført i 2016, vil det kræve at Byrådet giver en tillægsbevilling.
 
Administrationen vil undersøge mulighederne for, at analysearbejdet kan igangsættes
 
Gennemførelse i 2017
Indstillingen indebærer, at der bevilges 250.000 kr. til gennemførelse af analysearbejdet i 2017. Endvidere indebærer indstillingen, at administrationen kan tilkøbe konsulenter til at løse denne specifikke opgave, der ikke kan løses af administrationen.
 
Administrationen vil undersøge mulighederne for, at analysearbejdet kan igangsættes i 2016, men betalingen først finder sted i 2017.
 
Behovet for analysearbejdet opstod ved det første møde den 25.8.2016 i arbejdsgruppen omkring parkeringsforhold i Holbæk Bymidte, nedsat i forlængelse af byrådets beslutning.
Arbejdsgruppen inddrager eksterne interessenter, foreninger og borgere.
 
På mødet blev det konkluderet, at der er behov for mere viden omkring de eksisterende forhold, og der ønskes derfor igangsat en p-undersøgelse med belysning af eksisterende parkeringskapacitet, belægningsgrader, benyttelsesmønstre og parkeringsrestriktioner. Endvidere skal belyses evt. muligheder for bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, eksempelvis ved øget dobbeltudnyttelse, ændrede p-restriktioner og eventuel indførelse af p-henvisningsskilte. Økonomi ved realisering af forslag til tiltag skal belyses.
 
Byforum har fremsendt forslag til, hvilke undersøgelser der bør gennemføres, samt tilsagn om at bidrage til undersøgelserne. Byforums bemærkninger er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i 2016.
 
Finansiering i 2017 skal ske via omprioritering af midler fra Udvalget for Klima og Miljøs område. På udvalgsmødet i november vil udvalget få forelagt forslag til finansieringen.
 
 Såfremt ønsket om, at rådgiveranalyse skal gennemføres i 2016 fastholdes, så forudsættes det, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 250.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Igangsætning af analysen afventer afklaring af større byudviklingsprojekter i bymidten og havnen.


caseno15-56182_#3953204_v1_byforum_ input til undersøgelser_parkering midtbyen.pdf.pdf

Bilag

Byforum_ input til undersøgelser_Parkering midtbyen.pdf


147. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. tillæg til lokalplan for Sportsbyen, Holbæk
  2. lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved L.C. Worsøesvej i Holbæk
  3. lokalplan for husbåde i Holbæk havn

Beskrivelse af sagen
Nye planer
Tillæg til lokalplan for sportsbyen (bilag 1)
Det har vist sig hensigtsmæssigt at flytte atletikstadion og kunstgræsbaner i forhold til den placering der indgår i lokalplan 2.67 for sportsbyen. Endvidere har der vist sig behov for at placere mere overskudsjord fra byggeriet af sportsbyen end først antaget. Det er derfor nødvendigt at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 2.67 for sportsbyen.
 
Planer for boligområde ved L.C. Worsøesvej (bilag 2)
Der har været store udfordring med, at finde egnede placeringer til billige boliger og skæve boliger. Projektets formål er at tilvejebringe plangrundlaget for etablering af boliger på området. Konkret ønsker kommunen at indgå en aftale med Lejer-bo om opførelse af 100 billige boliger og 6 boliger til skæve eksistenser.
Planområdet er centralt beliggende i Holbæk med korte afstande til indkøbsmuligheder, og det vurderes derfor, at området er egnet til opførelse af små boliger. Området er kommunalt ejet og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen fra erhvervsformål til boliger.
 
Planer for husbåde i Holbæk havn (bilag 3)
Udarbejdelse af planlægningen har til formål at muliggøre indplacering af flere end de første 4 husbåde, der allerede er besluttet realiseret, forud for lokalplanlægningen. Det er intentionen, at skabe et levende havneområde, og husbådene i Holbæk Havn skal bidrage til miljøet. Det foreslås, at husbåde langs Krags Brygge alene skal være ombyggede både, oprindeligt bygget til sejlads, for at fastholde historien om det maritime liv, der har udspillet sig over kajkanten.
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Udvalget indstiller, at planerne under b og c igangsættes.
 
Et flertal bestående af O og I indstiller, at planen under a først igangsættes, når de økonomiske konsekvenser er belyst. Et mindretal bestående af S indstiller, at planen under a igangsættes.


caseno16-61_#3945480_v1_prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf.pdf
caseno16-61_#3945469_v1_prioriteringsnotat lokalplan for boliger l.c worsøesvej, holbæk.pdf.pdf
caseno16-61_#3945474_v1_prioriteringsnotat lokalplan for husbåde i holbæk havn.pdf.pdf
caseno16-61_#3945908_v1_status oktober.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for boliger L.C Worsøesvej, Holbæk.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for husbåde i Holbæk havn.pdf
status oktober


148. Drøftelse af oplæg til Naturpolitik

Drøftelse af oplæg til Naturpolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget drøfter behovet for og indholdet af en eventuelt kommende naturpolitik for Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen
Administrationen har brug for en politisk drøftelse af behovet for og indholdet af en naturpolitik for Holbæk kommune. Den politiske drøftelse skal kvalificere administrationens oplæg til en senere beslutning i byrådet om igangsættelse af udarbejdelsen af en naturpolitik.
 
Holbæk Kommune har spurgt tilflyttere i kommunen, hvad der har mest betydning for dem i hverdagen – et helt entydigt svar på dette er naturen. I lighed med Holbæks borgere svarer danskere over hele landet i en undersøgelse fra Realkreditrådet at nærhed til naturen har langt den højeste prioritet når der skal købes bolig. Forskningen viser at naturen spiller en stor rolle for sundhed, livskvalitet og trivsel.
Det tyder på at det er vigtigt for en kommune som Holbæk, der byder på mange landskabelige og naturmæssige oplevelser, at arbejde på at styrke de kvaliteter der gør at vi er attraktive som bosætningskommune. Hvis vi aktivt arbejder på at højne naturværdier og mulighederne for at opleve dem, vil vi kunne tilbyde attraktive bosætningsmuligheder for børnefamilien i København, der gerne vil tættere på naturen.
 
Proces
Det er vigtigt at politikken udarbejdes og gennemføres med en bred inddragelse af interessenter. Naturarealerne ejes af mange og benyttes af mange flere. En god naturpolitik bliver til i samarbejdet mellem de mange interesser der er. Holbæk Kommune har i dag samarbejde med en lang række lodsejere, foreninger (Bl.a. Natur- og Miljøforum) og lokale borgere som alle gør en stor indsats for at naturen skal komme alle til gavn. Det samarbejde ligger administrationen op til skal styrkes og der skal tænkes videre på modeller for samarbejde, så endnu flere aktører kommer i spil. En styrket indsats vil kunne føre til at endnu flere borgere og turister vil kunne opleve de store rekreative, landskabelige og naturmæssige værdier Holbæk Kommune består af. Samarbejde og dialog med de forskellige interessenter er det helt centrale for at skabe en konstruktiv udvikling. Administrationen vil i udarbejdelsen af politikken ligge vægt på, og bruge tid på en åben og inddragende proces, for at sikre ejerskab, kvalificering, forankring og bredt kendskab til naturpolitikken.
Udarbejdelsen af politikken vil desuden ske i tæt samspil med revisionen af kommuneplanen, hvor bl.a. koblingen til bosætning, sundhed og fællesskab vil være oplagt.
 
 
Inspiration
Vedlagte oplæg er administrationens første bud på indholdet i en naturpolitik. Den største udfordring der stødes på i lokalsamfundene er at mulighederne for at bevæge sig rundt i det åbne land og opleve de mange naturområder og særlige steder er meget begrænsede. Oplæggets overskrift er derfor blevet ’Adgang til oplevelser’, for at ligge vægt på at det er forbindelserne det handler om, og det er oplevelsen af naturen/landskabet/kulturmiljøet der er fokus på. Oplægget er formet som en præsentation af de emner og den proces der i administrationen anses som vigtigt at fokusere på i udarbejdelsen af en naturpolitik. Præsentationen er vedlagt som inspiration (bilag 1).
 
Forslag til emner/indhold
 
• Vision
• Adgang og formidling
• Samskabelse / medborgerskab
• Turisme – natur af regional/national betydning
• Friluftsliv
• Bynær natur
• Kulturarv, fredninger og fortidsminder
• Kortlægning af naturtyper
• Beskyttelse og benyttelse
 
 
Bidrag til kerneopgaven
En naturpolitik vil bidrage til kerneopgaven vækst og bæredygtighed. En attraktiv bosætning med tilbud om livet tæt på naturen. De potentialer der ligger i at kunne tilbyde en bred vifte af spændende og sammenhængende natur og kultur-oplevelser til turister. De sundhedsmæssige perspektiver for de mennesker hvis liv bliver beriget af flere og bedre naturoplevelser. Samt den lokale identitetsmæssige styrke der ligger i at kende til og værne om de særlige steder der er en del af det landskab man bor i.

Økonomiske konsekvenser
Der er endnu ikke afsat midler til udarbejdelsen af en naturpolitik.

Høring
Der vil i udarbejdelsen af politikken være et tæt samarbejde med Natur-og Miljøforum.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Drøftet.


caseno16-40064_#3957880_v1_'adgang til oplevelser'_06.10.2016.pdf.pdf

Bilag

'Adgang til oplevelser'_06.10.2016.pdf


149. Drøftelse - Bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune

Drøftelse - Bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Udvalget drøfter, om forsøgsordning for bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune skal gøres permanent.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø besluttede på udvalgsmødet den 24. november 2015 at igangsætte en 1. årig forsøgsperiode for bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune. Administrationen har i forlængelse forsøgsperioden planlagt at gennemføre en evaluering samt fremsende sag til udvalget ultimo 2016. I forbindelse med møde i Udvalget for klima og miljø d. 27. september 2016 anmodede udvalget dog om allerede på førstekommende møde at få en sag omhandlende eventuel forsat bekæmpelse af vilde katte i 2017. Det har ikke været muligt for administrationen at fremrykke evalueringen i det ønskede omfang.
 
Kattens Værn har gennemført egen evaluering, der er vedlagt som bilag

Økonomiske konsekvenser
Der var i 2016 afsat 70.000 kr. til bekæmpelse af vilde katte. Hvis forsøgsordningen gøres permanent afsættes i første omgang et tilsvarende beløb i 2017. Finansiering af den fortsatte indsats skal ske via en omprioritering inden for udvalgets budget. Udvalget vil i så tilfælde modtage en sag med forslag til finansiering på møde d. 29. november 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Beslutning afventer evaluering af ordningen i januar måned.


caseno16-49178_#3961063_v1_evaluering holbæk okt. 16..doc.doc

Bilag

EVALUERING Holbæk okt. 16..doc


150. Orienteringer til mødet den 14. oktober 2016

Orienteringer til mødet den 14. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om spørgerammen til brugerundersøgelse for 2016 (bilag)
 2. Dynamisk årshjul for KMU (bilag)
 3. Status på tidligere behandlede sager i KMU (bilag)
 4. Orientering om planlovsforslag
 5. Orienteret om høring i forbindelse med ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Taget til efterretning.


caseno15-15149_#3951668_v2_notat til kmu om spørgerammen.docx.pdf
caseno15-15149_#3960642_v1_dynamisk årshjul - oktober 2016.pdf.pdf
caseno15-15149_#3960633_v1_2016-10-14 - ny status på tidligere sager.pdf.pdf

Bilag

Notat til KMU om spørgerammen.docx
Dynamisk årshjul - oktober 2016.pdf
2016-10-14 - Ny Status på tidligere sager.pdf