UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Kantinen og mødelokale 0.16, Kanalstræde 2, 4300 H

STARTTIDSPUNKT

27-09-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2016 14:00:00


PUNKTER

120. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. september 2016
121. Temamøde om vandløbsområdet
122. Beslutning - Godkendelse af procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg
123. Beslutning om udskydelse af analysearbejde omkring parkering i Holbæk Bymidte
124. Beslutning om dispensation fra kravet om affaldsskakte
125. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner
126. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 30 – Markedspladsen og Østre Skole, samt forslag til lokalplan 1.50 - Uddannelses og Læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by.
127. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt
128. Offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021
129. Beslutning om frigivelse af midler til faciliteter til affaldshåndtering
130. Beslutning om anlæg af del af Fjordstien
131. Godkendelse af Rapport om Trafiksikkerhed samt prioritering af indsatsområder
132. Beslutning - Beslutning om asfaltering af Krags Brygge
133. Beslutning vedrørende ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.
134. Beslutning om Budgetrevision 3 UKM
135. Beslutning om forhandlingsgrundlag med Banedanmark
136. Beslutning om anvendelse af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø
137. Godkendelse af ejerstrategi for KARA/NOVEREN
138. Orientering om mulighed for reduceret grøftekantslåning.
139. Orientering om arbejdet med bæredygtig jorddisponering
140. Orientering vedr. udbud af dele af vandløbsadministrationen
141. Orientering - Serviceniveauer for Vækst og Bæredygtighed
142. Orienteringer til mødet den 27. september 2016120. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. september 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 27. september 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Godkendt.
121. Temamøde om vandløbsområdet

Temamøde om vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Temadrøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter vandløbsområdet.

Beskrivelse af sagen
Temamødet afholdes 27. september fra kl. 8.30 til 10.00 i Kantinen, Kanalstræde 2
Temamødet vil omhandle:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Drøftet.
122. Beslutning - Godkendelse af procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg

Beslutning - Godkendelse af procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Klima og Miljø godkender procesbeskrivelse vedr. fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg

Beskrivelse af sagen
Ved godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune i byrådet den 15. juni 2016, blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en tids- og aktivitetsplan, der godkendes af Udvalget for Klima og Miljø.
 
Den vedtagne plan angiver, at Holbæk Renseanlæg skal nedlægges, og der skal udpeges en ny lokalitet for placeringen af et nyt Holbæk centralrenseanlæg. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, bestående af borgerrepræsentanter, FORS A/S og Holbæk Kommune, som inden udgangen af 2017 skal fremlægge forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg.
 
Procesbeskrivelse
Den valgte proces, som er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S, er illustreret i et procesdiagram (bilag 1). Diagrammet viser alle faser fra idéfasens opstart i november 2016 og frem til den endelige beslutning om fremtidig placering af Holbæk Renseanlæg i december 2017.
 
Det er vigtigt, at alle deltagere i idefasen føler sig hørt, hvilket kræver at processen med til- og fravælgelse af alle forslag foregår åbent og med størst mulig gennemsigtighed for alle parter. Der åbnes op for at alle borgere kan byde ind med forslag til egnede lokaliteter, via kommunens hjemmeside, og det er svært at forudse hvor mange forslag der vil indkomme.
 
Det er derfor fundet nødvendigt at oprette en faglig gruppe bestående af kommune og forsyning, som kan foretage en sortering af de indkomne forslag til placering af anlægget. Denne gruppe skal ved sorteringen af indkomne forslag, udelukkende tage faglige beslutninger, dvs. udledningen bør søges placeret hvor der er størst mulig vandudskiftning, og det skal vægtes at anlæggets fysiske placering er til mindst mulig gene for befolkning, lokalmiljø og de rekreative muligheder. Yderligere kan der sorteres efter økonomiske skøn baseret på ledningslængder og mulighed for udnyttelse af de nuværende ledningstracéer.
 
På dette tidspunkt i processen, skal det ligeledes undersøges om der er mulighed for samarbejde om rensning af spildevand med kommuner i nord og vest, samt som tidligere forslået, Lejre og Frederikssund Kommune.
 
Efter sorteringen følger en temadag for politikere som forventes at indebære en fysisk besigtigelse af de potentielle lokaliteter/løsninger (marts-april 2017), hvor antallet af mulige løsninger reduceres yderligere og de tilbageværende lokaliteter udpeges på matrikelniveau.
 
Udpegningen på matrikelniveau gør det muligt at nedsætte arbejdsgrupper med borgerrepræsentanter, fra de berørte områder. Denne gruppe skal klarlægge mulige konflikter, der bør inddrages i den videre proces. Gruppen bør samtidig reducere antallet af lokaliteter til maksimalt tre mulige.
 
Herefter kan der foretages de økonomiske overslag, som skal indgå i den endelige beslutning vedr. anlæggets placering.
bb

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser i forbindelse med den udvidede undersøgelse vedr. flytning af Holbæk renseanlæg kendes ikke, men der må forventes udgifter til rådgivning, og fordeling af disse skal aftales af Fors A/S.
vv

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Godkendt med følgende tilføjelser: at der tilkobles uvildige rådgivere i udvælgelsesfasen samt at der inddrages borgerrepræsentanter for efterfølgende arbejdsgrupper på temadagen.


caseno15-22634_#3918498_v1_proces holbækspildevandsplanen og nedsættelse af arbejdsgruppe omkring placering. - holbækoversig.pdf

Bilag

Procesbeskrivelse vedr. flytning af Holbæk renseanllæg


123. Beslutning om udskydelse af analysearbejde omkring parkering i Holbæk Bymidte

Beslutning om udskydelse af analysearbejde omkring parkering i Holbæk Bymidte

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Gennemførelse af analysearbejde omkring parkeringsforhold i Holbæk Bymidte udskydes til det kommende budgetår, og i forlængelse heraf udsættes det videre arbejde i parkeringsgruppen tilsvarende

Beskrivelse af sagen
I forlængelse af byrådets beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe omkring parkeringsforhold i Holbæk Bymidte med inddragelse af eksterne interessenter, foreninger og borgere, er afholdt det første møde den 25.8.2016.

På mødet blev det konkluderet, at der er behov for mere viden omkring de eksisterende forhold, og der ønskes derfor igangsat en p-undersøgelse med belysning af eksisterende parkeringskapacitet, belægningsgrader, benyttelsesmønstre og parkeringsrestriktioner. Endvidere skal belyses evt. muligheder for bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, eksempelvis ved øget dobbeltudnyttelse, ændrede p-restriktioner og eventuel indførelse af p-henvisningsskilte. Økonomi ved realisering af forslag til tiltag skal belyses.
 
Byforum har fremsendt forslag til, hvilke undersøgelser der bør gennemføres. Byforum har endvidere fremsat bekymring om, at en afklaring af anbefalinger omkring parkeringstiltag i bymidten ikke bør ske med en for presset tidsplan.
 
Henset til den nuværende budgetsituation i kommunen vurderes, at igangsætning af rådgiverydelser ikke kan ske i indeværende år. Det indstilles på denne baggrund, at der ikke igangsættes rådgiveranalyser, og at parkeringsgruppens arbejde derfor udskydes et halvt år, da analyserne er en forudsætning for gruppens videre arbejde. Der vil i 2017 blive fremlagt en sag med finansiering af midlerne.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om parkeringsforhold i Holbæk Bymidte, sag. nr. 15/56182, behandlet i byrådet den 21.4.2016

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Ikke godkendt. Udvalget ønsker fremsat løsninger til finansiering på førstkommende udvalgsmøde.
124. Beslutning om dispensation fra kravet om affaldsskakte

Beslutning om dispensation fra kravet om affaldsskakte

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at der meddeles dispensation fra kravet om affaldsskakte ved opførelse af nye boliger i etagebyggeri ved Vølunden 3, Holbæk, på nærmere angivne vilkår.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt,
 1. at afslag på dispensation fra kravet om affaldsskakte fastholdes for nye boliger i etagebyggeri ved Vølunden 3, Holbæk.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har ansøgt om byggetilladelse til et byggeri i 5 etager med 92 lejligheder samt et kontor for viceværten (etape 1). Der forventes 44 familieboliger, 29 ældreegnede boliger og 19 billige boliger.
Ved opførelse af beboelsesbygninger med 3 etager eller derover, er det et krav i bygningsreglementet, at der indrettes affaldsskakt for hver opgang.
Bygherre har ansøgt om dispensation fra kravet om affaldsskakte, og der er meddelt afslag på dispensation den 28. juni 2016 (bilag 1).
Bygherre har efterfølgende bedt Holbæk Kommune om at overveje genoptagelse af sagen med henblik på at meddele dispensation (bilag 2).
En dispensation vil være en væsentlig praksisændring i Holbæk Kommune og den forelægges på denne baggrund til politisk beslutning.
 
Oplysninger om affaldsskakte og alternativ affaldshåndtering i etape 1
De affaldsskakte, som med det nuværende afslag på dispensation skal etableres, skal kunne håndtere det daglige husholdningsaffald, dvs. bioaffald og restaffald i et tostrenget anlæg. Herudover er der givet mulighed for, at affaldssortering i yderligere fraktioner kan foregå med containere eller molokker. Det kunne f.eks. være metal, plast, glas og papir.
 
Bygherre har oplyst, at de som alternativ til affaldsskakte ønsker molokker nedgravet udenfor ejendommene, med mulighed for at sortere i 6 fraktioner (restaffald, bioaffald, glas, papir, metal og plast). I forslaget er molokkerne placeret ud for hver af de 3 blokke, med en gåafstand fra elevator til molokker på mellem 25-59 m. Det er oplyst, at molokkerne nedgraves så højden for indkast er handicapegnet, og at der udføres niveaufri flisebelægning fra alle trapperum hen til molokkerne.
Ønsket om dispensation har bygherre uddybet med, at molokker bedre kan udbygges efter fremtidige krav til kildesortering. Herudover er det oplyst, at det er VAB’s erfaring, at affaldsskakte bevirker, at beboerne ikke overholder kildesortering. Det fremgår også, at ressourceforbruget for ejendomsfunktionærer er uforholdsmæssigt højt og at anlægsudgifterne er lavere ved etablering af molokker.
 
Bygningsreglementets krav til affaldsskakte og mulighed for dispensation
Efter bygningsreglementets (BR15) kapitel 8.7, stk. 6, er det et krav for beboelsesbygninger på 3 etager eller derover, at der etableres affaldsskakte for hver opgang.
 
Der er mulighed for at meddele dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser, hvis hensynene bag bestemmelsen kan opfyldes på anden vis. Bygningsreglementets krav om affaldsskakte er af hensyn til almindelig komfort og sundhedsmæssige hensyn, herunder specielt et hensyn til ældre og handicappede.
 
I Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om affaldsskakte af 25. oktober 1996 og i den nuværende vejledning til BR15, er det angivet, at kravet om affaldsskakte først og fremmest tager sigte på opførelse af nye beboelsesbygninger. Det er oplyst, at der efter omstændighederne kan meddeles dispensation til kravet i ældre bygninger, hvor affaldsskakten er blevet utidssvarende.
 
I de seneste tilkendegivelser fra Transport- og Bygningsministeriet er det heller ikke udelukket at meddele dispensation fra kravet om affaldsskakte ved opførelse af nye beboelsesbygninger, hvis hensynet varetages til ældre, personer med handicap og andre borgere med funktionsnedsættelse.
 
Udover tilgængelighed og sundhed, som der er fokus på i de nuværende regler, har Transport- og Bygningsministeriet tilkendegivet, at det også er relevant i højere grad at inddrage hensynet til kildesortering og sundheds- og arbejdsmiljømæssige problemstillinger ved vurdering af, hvordan fremtidige regler for affaldssortering i etagebyggeri skal udformes.
 
Dispensation med vilkår, der sikrer hensynet til borgere med funktionsnedsættelse
Holbæk Kommune har mulighed for at genoptage sin afgørelse af 28. juni 2016 og meddele dispensation fra kravet om affaldsskakte. Ved dispensation skal hensynet iagttages til ældre, handicappede og borgere med anden funktionsnedsættelse. Det anbefales derfor at dispensation meddeles med vilkår om:
Vilkårene har til formål at sikre god tilgængelighed. Herudover vurderes det, at den omstændighed, at etagebyggeriet er med elevatorer, ligeledes medvirker til tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Ved tiltrædelse af den alternative indstilling fastholdes Holbæk Kommunes praksis om, at der ikke gives dispensation fra BR15’s krav om affaldsskakte. Herved lægges der afgørende vægt på hensynet til almindelig komfort, herunder hensynet til ældre og handicappede, og at der sikres en let tilgængelig måde at komme af med bioaffald og restaffald. Der vil fortsat være mulighed for at sortere i yderligere fraktioner i containere eller molokker.
Affaldssorteringen opfylder nutidens krav i etageboliger.

Høring
Holbæk Kommune skal orientere Danske Handicaporganisationer hvis der meddeles dispensation, og de vil ligeledes være klageberettigede efter byggelovens § 23.

Lovgrundlag – link
Bygningsreglementet (BR15), kapitel 8.7, stk. 6.
Byggelovens § 22 og 23.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Hovedindstillingen godkendes med et flertal bestående af O og S. Imod stemte I som ønsker andre tekniske løsninger undersøgt.


caseno15-63055_#3922984_v1_vs 3642 vølunden, holbæk. dispensationsansøgning for ikke at etablere affaldsskakte 30.08.2016. (ti.pdf
caseno15-63055_#3839920_v1_afslag efter byggeloven.docx

Bilag

Bilag 2: Anmodning om at genoverveje dispensation
Bilag 1: Afslag på dispensation for kravet til affaldsskakte


125. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der igangsættes følgende planer:
 1. bevarende lokalplan for området ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej.
 2. lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk Have 11

Beskrivelse af sagen
Nye lokalplaner
Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej, Holbæk (bilag 1)
Byrådet besluttede på møde den 17. august 2016, at fremsætte et forbud mod udstykning af Møllevangen 1 i Holbæk, Øst. Som en konsekvens af denne beslutning, skal der udarbejdes en ny lokalplan, der afløser den eksisterende lokalplan 3.07. Den gældende lokalplan indeholder bevaringsbestemmelser, der sikrer, at de eksisterende bygningers unikke kvaliteter fastholdes og om muligt styrkes. Desværre indeholder lokalplanen ikke bestemmelser der regulerer muligheden for udstykning og nybyggeri. Lokalplanen udarbejdes derfor for at regulere disse forhold. Den nye lokalplan udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen, og medvirker særligt til at understøtte kommuneplanens mål om bevaringsværdige bygninger og sammenhænge. Kvarteret er et af Holbæks mest attraktive områder, ikke mindst på grund af de stærke arkitektoniske kvalitative og velbevarede huse i området, hvilket også gør det til et særligt kulturhistorisk kvarter på nationalt plan.
 
Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk Have 11, Holbæk (bilag 2)
Byrådet besluttede på møde den 15. juni 2016, at sælge arealet hvor Brunhøjskolen tidligere lå. Planerne skal udarbejdes for at muliggøre realiseringen af det projekt for boligbyggeri, som byrådet valgte efter et gennemført projektudbud. Projektet fremviser potentialet for et attraktivt nyt boligområde i Holbæk By, der sigter på flere forskellige målgrupper, og dermed kan bidrag til løsning af Holbæk Kommunes boligudfordringer. Endvidere vil projektet bidrage til at skabe en rekreativ forbindelse mellem Holbæk bymidte og Fælleden.
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag 3. Det kan endvidere oplyses, at følgende planer er færdiggjort siden august:
 
2.67 Holbæk Sportsby
2.77 Erhvervsområde Rørvang Syd
2.78 Bolig- og undervisningsformål på Vestre Skole, Holbæk
3.48 Boliger på Samsøvej (samt kommuneplantillæg 23)
10.08 Aggersvold Gods

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Sagen udsættes.


caseno16-61_#3922495_v1_prioriteringsnotat bevarende lokalplan for bakkekammen mv.pdf.pdf
caseno16-61_#3922499_v1_prioriteringsnotat lokalplan for ny boligbebyggelse ved brunhøjskolen, holbæk have 11.pdf.pdf
caseno16-61_#3922502_v1_bilag status planer september.pdf

Bilag

bilag 1 Prioriteringsnotat bevarende lokalplan for Bakkekammen mv.pdf
bilag 2 Prioriteringsnotat lokalplan for ny boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk Have 11.pdf
bilag 3 status planer september


126. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 30 – Markedspladsen og Østre Skole, samt forslag til lokalplan 1.50 - Uddannelses og Læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by.

Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 30 – Markedspladsen og Østre Skole, samt forslag til lokalplan 1.50 - Uddannelses og Læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. indsigelsesnotat fra indkaldelse af ideer og forslag tages til efterretning.
 2. forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan nr. 1.50 godkendes til udsendelse i offentlig høring i perioden 13. oktober 2016 til og med 8. december 2016.

Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 1.50 udarbejdes for at skabe det planmæssige grundlag for ny anvendelse af den tidligere Østre Skole.
 
Indhold i planerne
Med kommuneplantillægget muliggøres nye og flere anvendelser af den tidligere Østre Skole. Kommuneplantillægget ændrer rammeområdets status fra at være et område forbeholdt offentlige formål (skole, eventuelt beboelse i tilknytning hertil og  bypark) til at være et centerområde, dog uden mulighed for detailhandel, hotel og beboelse. Kommuneplantillægget fastholder rammeområdets afgrænsning og alle bestemmelser, bort set fra anvendelsesbestemmelsen, der ved tillæggets endelige vedtagelse giver flere muligheder for anvendelse af området fremover.
 
Før udarbejdelsen af forslaget, har der været indkaldt idéer og forslag til områdets fremtidige anvendelse i overensstemmelse med planlovens §23c om indkaldelse af ideer og forslag. I perioden indkom tre henvendelser vedr. emnerne bygningernes bevaringsværdi, trafikale forhold (herunder parkering) og indhold/funktioner. Ideer og forslag er refereret og kommenteret af administrationen i et indsigelsesnotat, der er vedhæftet som bilag.
 
Forslag til lokalplan 1.50 omfatter udelukkende matriklen for den tidligere Østre Skole, og således ikke hele det område, der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 30. Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan etableres typiske centerfunktioner, så som undervisningsformål, kursus- og konferencefaciliteter, liberalt erhverv, medborgerhus, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, serviceerhverv og offentlige funktioner, dog ikke detailhandel, hotel og beboelse, indenfor lokalplanområdet.
 
Lokalplanen indeholder retningslinjer  for mulige facade- og tagændringer i den eksisterende bebyggelse, samt principper for opførelse af eventuelt nyt mindre byggeri, for at sikre at bygningernes bevaringsværdier og rolle i det udpegede kulturmiljø fastholdes, og eventuelt nyt byggeri opføres i harmoni hermed.
 
Endelig fastlægger lokalplanen også bestemmelser vedr. friarealernes udformning og benyttelse, således at det sikres, at der kan etableres et attraktivt gårdmiljø med opholds- og parkeringsfaciliteter.
 
Vejadgang til området sker fortsat ad Tidemandsvej. Der stilles krav om, at der skal etableres ca. 100 parkeringspladser i gården, og krav om hvor ind- og udkørsel skal ske, af hensyn til trafiksikkerhed.
 
Kerneopgaven vækst og bæredygtighed
Etablering af et centralt beliggende uddannelses- og læringscenter, suppleret med relaterede offentlige funktioner, kursus- og konferencefaciliteter, medborgerhus, liberalt erhverv og fællesfaciliteter giver mulighed for at der kan skabes en god ramme for nye partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder, offentlige institutioner og lokalområdet, hvilket vil understøtte Holbæk Kommunes vækst- og bæredygtighedsdagsorden.
 
Miljøvurdering
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan nr. 1.50 vurderes på baggrund af udarbejdet miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
Administrationen har derfor afgjort at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planerne.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune er ejer af den tidligere Østre skole, og er således bygherre og udgiftsafholder. Planerne giver i sig selv ikke anledning til udgifter for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Af planforslaget fremgår det, at der stilles krav om etablering af ca. 100 nye parkeringspladser indenfor lokalplanområdet. De 100 parkeringspladser er baseret på kommuneplanens regler for parkering i centerområder, med udgangspunkt i kravet til kontor- og serviceerhverv, og fastsat efter et skøn ud fra det vidensniveau om indhold, der er på planlægningstidspunktet, samt de konkrete fysiske forhold.
Det vurderes, at den ny anvendelse af området og etablering af de nye parkeringspladser vil generere ny trafik i området. Dog vurderes det, at denne mængde trafik ikke får nævneværdig betydning for lokalområdet, da der tidligere har været en del trafik langs Tidemandsvej, da området var skole. Det formodes i øvrigt, at mange af de nye brugere vil benytte offentlig transport i form af de gode tog- og busforbindelser i nærområdet.
Lokalplanen giver mulig for at etablere ca. 150 nye arbejdspladser på den tidligere Østre Skole.

Høring
Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 13. oktober 2016 til den 8. december 2016.

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-43663_#3922328_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 30_markedspladsen og østre skole.pdf.pdf
caseno16-43663_#3922339_v1_forslag til lokalplan 1.50_uddannelses- og læringscenter ved markedspladsen.pdf.pdf
caseno16-43663_#3922327_v1_miljøscreening_østre skole_markedspladsen_kmpt 30 og lokpl. 1.5.pdf.pdf
caseno16-43663_#3922342_v1_indsigelsesnotat vedr. indkaldelse af ideer og forslag for et område ved....pdf.pdf

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30_Markedspladsen og Østre Skole.pdf
Forslag til lokalplan 1.50_Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen.pdf
Miljøscreening_Østre Skole_Markedspladsen_kmpt 30 og lokpl. 1.5.pdf
Indsigelsesnotat vedr. indkaldelse af ideer og forslag for et område ved....pdf


127. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de styrende principper for etableringen af billige boliger godkendes
 2. de iværksatte tiltag til hurtig etablering af billige boliger tages til efterretning
 3. de foreslåede tiltag til hurtig etablering af billige boliger godkendes
 4. planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes
 5. de tre nævnte adresser anvendes til nye, billige boliger

Beskrivelse af sagen
Billige boliger – behov og rammer
Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring. Udfordringen betyder, at der i kommunen er behov for over 400 økonomisk overkommelige boliger – særligt til enlige. Den sociale boligudfordring har konsekvenser, som vanskeliggør kommunens kerneopgaver. Den manglende adgang til en egnet bolig hæmmer eksempelvis mulighederne for at komme i uddannelse/arbejde og blive integreret i det danske samfund.  Holbæk Kommune har samtidig store omkostninger til hhv. botilbud, støtte til særligt høje huslejer og midlertidig indkvartering af flygtninge. Det er administrationens vurdering, at omkostningerne kan sænkes med det større udbud af billige boliger.
 
Etablering af nye, billige boliger er et komplekst område, og der er mange hensyn at tage højde for. På baggrund af tidligere politiske drøftelser, fremlægger administrationen et konkret beslutningsforslag for styrende principper til etableringen af billige boliger, forslag til konkrete tiltag på kort sigt samt forslag til løsninger på lidt længere sigt.
 
Styrende principper for etableringen af det nødvendige antal billige boliger
 
1. Fleksibel etablering: Boligerne projekteres med den størst mulige fleksibilitet for at sikre anvendeligheden på længere sigt.
2. Bæredygtig etablering
2.1. Gode og sunde boliger: Boligernes udformes på en god og sund facon, som bidrager til beboernes velbefindende og selvhjulpenhed trods det lave huslejeniveau.
2.2. Placering med omtanke: Boligerne placeres på en måde, der tager størst muligt hensyn til omgivelserne. Der skal således sikres diversitet i lokalområdets beboersammensætning, og (for) store enheder skal undgås.
2.3. Balance i størrelsen: Boligerne etableres i enheder med en størrelse, der balancerer mellem hensynet til bæredygtig drift og beboersammensætningen i lokalområdet. Boligselskabet Lejerbo taler om et bæredygtigt minimum på 40 boliger ved opførelsen af billige boliger efter StartBo-konceptet.
3. Bæredygtig anvisning: Den kommunale anvisning af boligerne praktiseres i en balance, som på den ene side bidrager til at løse den sociale boligudfordring og på den anden side fastholder velfungerende og efterspurgte bebyggelser, der kan bidrage til selvhjulpne og integrerede beboere.
 
Konkrete tiltag til hurtig etablering af billige boliger
 
1. Anvendelse af eksisterende, ikke-almene kommunale boligejendomme
 
 
 
2. Anvendelse af eksisterende, ledige ældreboliger opført efter almenboligloven
 
Holbæk Kommune har med hjemmel i almenboligloven lov til at anvise ledige, almene ældreboliger til andre borgergrupper, såfremt der ikke er efterspørgsel på boligerne i den oprindelige målgruppe. Udvælgelsen af beboere til en sådan anvisning vil naturligvis skulle tage størst muligt hensyn til de eksisterende beboere.
 
Hovedudfordringen ved tiltaget er imidlertid, at huslejen i disse ældreboliger vil være markant for høj til de målgrupper, der skal drage nytte af flere billige boliger. De fleste boligers månedlige nettohusleje er på eller over 5000 kr. og mange andre ligger ligeledes på over 6000 kr. Huslejefastsættelsen i almene boliger er baseret på balancelejeprincippet, og lejen kan derfor ikke umiddelbart nedsættes. Almenboligloven tillader endvidere ikke Holbæk Kommune at give støtte til huslejen udover de eksisterende boligstøtteregler.
 
Anvendelsen af disse boligtyper som billige boliger må derfor forventes at få et relativt begrænset omfang.
 
3. Etablering af 6 bofællesskabsboliger i 2 eksisterende, større almene familieboliger
 
Almenboligloven giver Holbæk kommune mulighed for at leje større almene familieboliger og videreudleje værelserne i disse som såkaldte kollektive, almene familiebofællesskaber for 3 eller 4 personer. Muligheden anvendes allerede i lejligheder, der benyttes til bofællesskaber til yngre borgere med særlige sociale behov.
 
Som et supplement til etableringen af nye, billige boliger, påtænker administrationen imidlertid at indrette flere af disse bofællesskabsboliger. Boligerne vil kunne benyttes til permanent boligplacering af enlige flygtninge og til boligplacering af både yngre og ældre med behov for en billig bolig. Som en særlig fordel, har beboerne i disse boliger endvidere adgang til boligsikring.
 
Det er dog vigtigt at holde sig følgende opmærksomhedspunkter for øje:
 
 
 
 
 
Forslag til tilvejebringelsen af det nødvendige antal boliger på lidt længere sigt
 
Rammer for opførelsen af i alt 154 nye, billige boliger i enheder af mindst 40 boliger
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet Holbæk Kommune tilsagn om et tilskud på 9.414.444 kr. til etablering af 154 små og billige almene familieboliger. Etablering af disse boliger skal bidrage til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge.
 
Det kommunale grundkapitallån til disse boliger vil efter tilskud fra staten, netto udgøre 3.138.148 kr. Uden tilskuddet ville Holbæk Kommune skulle have ydet et grundkapitallån på 12.552.592 kr.
 
For at få tilskuddet udbetalt skal kommunen inden udgangen af december 2017 give tilsagn til opførelse af små og billige familieboliger. Det kræver, at der forefindes egnede byggegrunde, samt at der foreligger en godkendt lokalplan for området, inden kommunen kan give tilsagn.
 
Det er derfor afgørende for de billige boligers succesfulde tilvejebringelse, at der hurtigst muligt besluttes beliggenheder for de 154 boliger, så lokalplanarbejdet kan iværksættes og tilsagnene gives inden fristens udløb.
 
Administrationen foreslår, at de 3 nedenfor nævnte beliggenheder anvendes til etableringen af nye, billige boliger:
 
 
 
 
 
Arealet ved Abildgården på Ny Tåstrupvej 2, 4300 Holbæk indgår ikke i administrationens overvejelser til etablering af billige boliger. Administrationen forventer, at der efter tilvejebringelsen af en ny lokalplan, i stedet skal opføres større almene familieboliger.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser uden en etablering af flere billige boliger
Administrationen har udarbejdet en vurdering af, hvor store omkostningsreduktioner Holbæk Kommune vil gå glip af, hvis der ikke tilvejebringes det fornødne antal billige boliger. Problemstillingen er uhyre kompleks, og vurderingen skal ses som administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt.
 
De nedenstående tabeller viser således:
 
 
Socialt udsatte borgere
Antal fornødne boliger (socialt udsatte borgere, som får tilskud til særligt høje boligudgifter)
207
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
2.500.000
 
Udslusningsparate unge på botilbud, samt unge som får tilskud til særligt høje boligudgifter
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
13.140.000
 
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
4.300.000
 
Med etableringen af det ovennævnte antal billige boliger forventes det således, at Holbæk Kommunes udgifter ville kunne reduceres med i alt 19.940.000 kr. om året.
 
Det kan ikke udelukkes, at en tilvejebringelse af flere billige boliger vil føre til, at flere borgere får ret til boligstøtte. Potentialet for omkostningsreduktioner er imidlertid så stort, at det ikke ændrer grundlæggende ved ovenstående estimater.
 
Dertil kommer, at de berørte kerneområder har en forventning om, at kommunen vil kunne lykkes bedre med beskæftigelsesopgaven og uddannelsesopgaven, hvis de boliger, som borgerne har brug for, er til rådighed. Dette vil medføre færre udgifter til overførselsudgifter.
 
Administrationen vurderer desuden, at det ville medføre færre udgifter til specialiserede botilbud for unge, hvis der var bedre og billige boliger til rådighed.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven
 
Lejeloven
 
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” 25. maj 2016, punkt 64: Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 22. juni 2016, punkt 87: Drøftelse af principper for etablering af billige boliger
 
Byrådet 15. juni 2016, punkt 167: Beslutning – godkende at kommunen søger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 24. august 2016, punkt 107: Orientering om statslig støtte til etablering af almene boliger og flygtningeindkvarteringer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Hovedindstillingens punkt 1, 2 og 3 indstilles godkendt.
Et flertal bestående af I og O kan ikke godkende indstillingens punkt 4 og 5, men ønsker arbejdet med L.C. Worsøes Vej og Slotshaven fortsat.
Ole Brockdorff ønsker antallet af boliger på Samsøvej reduceret.
Udvalget ønsker mulighederne for billige boliger i Tølløse, Jyderup og Svinninge undersøgt.


caseno15-17090_#3926979_v1_kortbilag - l.c. worsøes vej, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926985_v1_kortbilag - slotshaven, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926991_v1_kortbilag - samsøvej 48, 4300 holbæk.pdf

Bilag

Kortbilag - L.C. Worsøes Vej, 4300 Holbæk
Kortbilag - Slotshaven, 4300 Holbæk
Kortbilag - Samsøvej 48, 4300 Holbæk


128. Offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller at:
 1. at forslagene til Natura 2000-handleplaner vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker i 6-årige planperioder.
For hver periode fastlægges i Danmark en statslig målsætning i Natura 2000-planen. Denne målsætning skal ifølge miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer) omsættes i en kommunal Natura 2000-handleplan. Handleplanen fastlægger indsatsen i det enkelte område og skal vedtages senest 1 år efter de statslige målsætninger er offentliggjort. Senest 6 måneder efter denne dato, dvs. 20. oktober 2016, skal udkast til handleplanerne i 8 ugers offentlig høring.
 
Sagsfremstilling
I Holbæk Kommune findes Natura 2000-områderne nr. 155 Udby Vig og nr. 156, Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å.
 
Holbæk Kommune har udarbejdet handleplanerne for Åmosen og Udby Vig. To Natura 2000 områder i Lejre Kommune (146 Hejede Overdrev og 239 Ryegaard) har minimale områder (<1 ha) beliggende i Holbæk Kommune. Efter aftale er udarbejdelsen af disse overladt til Lejre Kommune. Handleplanerne kan ses i deres helhed i vedhæftede bilag.
 
Handleplanerne er skrevet efter en skabelon udsendt af KL og indeholder bl.a.:
· En redegørelse for gennemførte indsatser i forrige periode
· Et skøn over aktuelt behov for indsats i det enkelte område (herunder indsatser, der ikke er opnået i første planperiode)
· En tabel med mål for indsatser i den kommende planperiode
· En områdemæssig og/eller tidsmæssig prioritering af indsatserne i planperioden
· En tabel med forventede initiativer til interessentinddragelse.
 
Overordnet set er de statslige målsætninger i denne planperiode mere beskedne i forhold til første planperiode. Dette viser sig ved at der er færre af de generelle retningslinjer, der gælder for alle Natura 2000-områderne, og færre specifikke retningslinjer for det enkelte område. I sidste ende er målet stadig at opnå en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.
 
Som følge af statens målsætning planlægges kun et begrænset antal nye indsatser i de kommunale handleplaner. Til gengæld skal visse indsatser, der ikke blev løftet i første planperiode, videreføres i den kommende planperiode.
 
Fordi indsatser som udgangspunkt skal ske ved at lodsejere indgår frivillige aftaler om naturpleje mv., vil der også i den kommende planperiode være indsatser, der ikke kan løftes. De til enhver tid gældende tilskudsordninger, primært under NaturErhvervstyrelsen, er ofte en væsentlig motivation i forbindelse med indgåelse af aftaler.
 
Særligt for fredede områder, der i vidt omfang indgår i Natura 2000-områderne, gælder det at der skal udformes en plejeplan, hvis naturpleje skal igangsættes. Både processen omkring udformningen af plejeplaner og naturplejeprojekter i øvrigt vil kræve inddragelse af kommunens interessenter på naturområdet og ikke mindst af de berørte lodsejere.

Økonomiske konsekvenser
De indsatser, kommunen eller private ønsker gennemført, vil blive støttet gennem tilskudsordninger, som både kommuner og de private lodsejere kan søge. Pt. findes der ikke tilskudsordninger for bl.a. artsindsatser, og denne del af indsatsen forudsættes finansieret af kommunerne indenfor f.eks. budget til naturpleje, såfremt de vil blive gennemført.

Høring
Forslag til Natura 2000-planerne sendes i høring i 8 uger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-36902_#3927843_v1_155 udby vig - natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf.pdf
caseno16-36902_#3927842_v1_146 hejede overdrev m f - natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf.pdf
caseno16-36902_#3927841_v1_156 åmose å mm. - natura 2000-handleplan 2016 2021 - forslag.pdf.pdf
caseno16-36902_#3928641_v1_natura 2000 handleplaner - n-239 ryegård dyrehave- natura 2000-handleplan 2016-2021 til høring.pdf.pdf

Bilag

155 Udby Vig - Natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf
146 Hejede overdrev m f - Natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf
156 Åmose Å mm. - Natura 2000-handleplan 2016 2021 - forslag.pdf
239 Ryegård Dyrehave- Natura 2000-handleplan 2016-2021 til høring.pdf


129. Beslutning om frigivelse af midler til faciliteter til affaldshåndtering

Beslutning om frigivelse af midler til faciliteter til affaldshåndtering

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af faciliteter til affaldshåndtering ved kommunale ejendomme. Beløbet er afsat i kommunens anlægsbudget 2016, Affaldsplaner under Udvalget for Klima og Miljø.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med regerings ressourceplan skal kommunerne medvirke til at sikre at genanvendelsesprocenten af husholdningsaffald når 50 % i 2020.
 
I den forbindelse har Holbæk Forsyning i efteråret 2015 stillet krav til husstandene i Holbæk Kommune om at frasortere plast og metal fra restaffaldet, så det kan genanvendes. Frasortering af plast og metal medfører ikke ekstra udgifter for borgerne.
Disse krav gælder ligeledes for Holbæk Kommunes egne ejendomme og institutioner.
 
Der blev i forbindelse med budget 2016 afsat en ramme på 1. mio. kr. til at udbedre dette forhold på de kommunale bygninger.
 
Administrationen har gennemgået alle kommunens bygninger, og har identificeret hvilke bygninger der skal have etableret en ny eller forbedret deres affaldsplads til containere.
I forbindelse med arbejdet vil de nye og gamle pladser blive brandsikret så disse lever op til forsikrings krav om afstand til bygninger og brandsikring. Arbejdet forventes igangsat henover vinteren 2016/2017.
 
Bygningslisten fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2016 afsat 1 mio. kr. til de tiltag, der er påkrævet ved de kommunale ejendomme som en afledt konsekvens af de vedtagne affaldsplaner.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsbeslutning den 9.9.2015

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-43947_#3924780_v1_bilag 1.docx

Bilag

Bilag 1


130. Beslutning om anlæg af del af Fjordstien

Beslutning om anlæg af del af Fjordstien

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der afsættes 3.600.000 kr. (heraf er 1.660.000 midler fra Grøn Ordning) til anlæg af Fjordstien langs Tuse Næs Vej mellem Mårsø og Uglerupvej og strækningen mellem Audebo og Lammefjordsdæmningen med tilhørende krydsningspunkter
 2. anlæggene delvist finansieres af midler fra Grøn Ordning og trafiksikkerhedsforanstaltninger fra budget 2016
 3. der udarbejdes deklaration på ejendommene langs Tuse Næs Vej og evt. aftale om arealerhvervelse
 4. Hørby Skovsti mellem Mårsø og Gurede udtages af kommuneplanen

Beskrivelse af sagen
Fjordstien rundt om Isefjorden mangler som det eneste sted at blive anlagt på strækningen mellem Mårsø og Lammefjordsdæmningen. Udvalget for Klima og Miljø vedtog derfor den 20. februar 2015, at der skulle udarbejdes et projektforslag for etablering af Fjordstien på denne strækning.
 
For at sikre en forbedret trafiksikkerhed på Tuse Næs er det bedste stiforløb for Fjordstien, at stien etableres som en trafiksti langs Tuse Næs Vej. Der vil således være stiforbindelse til Uglerupvej som fører til Udby Skole. Dette tilgodeser den politiske prioritering om, at trafiksikre skoleveje prioriteres før andre trafikfarlige kryds og strækninger i Kommunen.
 
Der er indgået forhåndsaftale med Christian Castenskiold om, at han vederlagsfrit vil lægge jord til stien langs Tuse Næs Vej, således at jorden forbliver hans, men at der tinglyses en rådighedsservitut hvorved offentligheden vederlagsfrit kan anvende arealet til sti for gående og cyklende færdsel.
 
Den tilbudte stiforbindelse erstatter herved det alternative stiforløb angivet i kommuneplanen fra Mårsø (Hørby Skovsti) langs skoven og frem til Lindebjergvej, som ejes af samme lodsejer. Det alternative stiforløb udtages derfor af kommuneplanen ved næste kommuneplanrevision i 2017 og efter rådighedsservitutten er tinglyst.
Det bemærkes, at såfremt Hørby Skovsti på et senere tidspunkt etableres, så er Christian Castenskiold berettiget til med 12 måneders varsel at opsige kommunens brug af arealet langs Tuse Næs Vej.
 
Langs Tuse Næs Vej projekteres stien at skulle udlægges med asfalt. Ved Faurbjergvej og ved Uglerupvej skal der af trafiksikkerhedsmæssige grunde anlægges to helleanlæg. Ud over at skabe en mere sikker krydsningsmulighed for cyklister, vil helleanlæggene også have en hastighedsdæmpende effekt for biltrafikken på Tuse Næs Vej.
 
Frem til Audebo forløber stien ad kommuneveje Faurbjergvej og Lindebjergvej. Mellem Audebo og Lammefjordsdæmningen anlægges en grussti over erhvervsskolens areal.
 
Etableringen af stiforløbet igangsættes 4. kvartal 2016.

Økonomiske konsekvenser
Fjordstien langs Tuse Næs Vej fra Mårsø til Uglerupvej er 1,65 km lang, arealet stilles vederlagsfrit til rådighed af Hørbygård efter særlig aftale, så der bliver kun tale om arealerhvervelse af en strimmel ved nr. 6. Det forudsættes af den afrømmede muldjord kan reguleres på marken langs stien. Cykelsti som 2,5 meter bred trafiksti i asfalt, pris 2.400.000 mio. kr.
 
Fjordstien ved Audebo, her mangler ca. 500 meter, den kan udføres som rekreativ grussti for 425.000 kr.
 
Krydsningsheller ved Uglerupvej og Faurbjergvej pris 600.000 kr.
 
Trafiksikkerhedsmæssigt vil stien langs Tuse Næs Vej også have værdi for cyklister fra Udby til Holbæk. Tilsvarende vil de to helleanlæg ved Faurbjergvej og Uglerupvej være nødvendige af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.
 
Fjordstien er en rekreativ sti og kan delvist finansieres af midler fra Grøn Ordning (vindmøllepenge), som vil udgøre 1.664.306,61 kr. Det vil dog ikke være muligt at dække alle anlægsomkostninger med disse midler.
 
Der indstilles derfor, at projektet også finansieres med ca. 1.940.000 kr., med midler fra budget 2016 sat til trafiksikkerhedsforanstaltninger.
 
Budget for Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer
Der er sat 5.000.000 kroner af i budget 2016 til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Der er d.d. 3.735.000 kr. tilbage, hvor af 500.000 kr. er øremærket til forundersøgelse af cykelstier.
Hvis indstillingen tiltrædes, afsættes der 1.940.000 kr. fra puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2016 til Fjordstien.
 
Det resterende beløb i 2016 vil herefter udgøre 1.295.000 kr.
 
Der henvises til åbent punkt nr. 11. – beslutning – Forslag til trafiksikkerhedsplane 2016-2020 – sag nr. 16/14421, godkendt af Byrådet den 15. juni 2016, for en oversigt over det foreløbige forbrug af trafiksikkerhedsmidlerne sat i budget til 2016.
 
Der er fremsat forslag til budgettet (i investeringsoversigten) for 2017-2020 om, at der afsættes 2.000.000 kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i budgetoverslagene for 2017, 2018, 2019 og 2020
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-6954_#3827194_v1_tuse næs_anlæg af trafik og rekreativ sti_15_6954.pdf.pdf

Bilag

Tuse Næs_Anlæg af trafik og rekreativ sti_15_6954.pdf


131. Godkendelse af Rapport om Trafiksikkerhed samt prioritering af indsatsområder

Godkendelse af Rapport om Trafiksikkerhed samt prioritering af indsatsområder

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. rapport om Trafiksikkerhed 2016 (jf. bilag 4) godkendes
2. prioriteringen af listen over trafikforbedringer tiltag (jf. bilag 3) godkendes

Beskrivelse af sagen
Rapport om Trafiksikkerhed 2016
Høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 og en gennemgang af analyser og undersøgelser af forslaget i høringsperioden, har givet anledning til ændringer til Trafiksikkerhedsplanen. Ændringerne indebærer, at der i stedet for en Trafiksikkerhedsplan udsendes en rapport om Trafiksikkerhed 2016 og at der foretages de nødvendige korrekturændringer til forslaget.
 
Baggrunden for at ændre Trafiksikkerhedsplanen til en rapport om trafiksikkerhed, er, at Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 ikke indeholder en handlingsplan med prioritering af indsatser til forbedringer af trafiksikkerheden i kommunen frem mod 2020. Trafiksikkerhedsplanen vil på den baggrund dermed ikke være en plan, men en rapport.
Herudover er det et ønske at trafiksikre skoleveje prioriteres før andre trafikforbedrende indsatser. Denne ændring af fokus på trafiksikkerheden på skolevejene, giver anledning til ændringer til forslaget og dermed den endelige rapport om Trafiksikkerhed.  
 
I de tidligere politiske drøftelser har der været et ønske om at have fokus på skolebestyrelserne og de sikre skoleveje. Senest i tryghedsundersøgelsen blev det besluttet, at undersøgelser skulle have et øget fokus på sikre skolevej og cykelstier. Derfor er trafiksikre skoleveje prioriteret før andre trafikforbedrende indsatser i den endelige Rapport om Trafiksikkerhed og i den prioriterede liste over trafikforbedrende tiltag. Denne ændring af fokus til trafiksikkerheden på skolevejene, giver anledning til ændringer til forslaget og dermed den endelige rapport om Trafiksikkerhed.
 
Rapport om Trafiksikkerhed 2016 indeholder en status over trafiksikkerheden med analyser og undersøgelser af trafikfarlige skoleveje, uheldsbelastede lokaliteter og en tryghedsundersøgelse. Herudover indeholder rapporten en samlet liste over indsatsområder til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, i form af strækninger og kryds, indkommet gennem rapportens analyser, undersøgelser samt fra høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020. Rapportens hovedfokus vil dog være på de trafikfarlige skoleveje og de forbedringer, der skaber trafiksikre skoleveje.
 
Det skal bemærkes, at rapport om Trafiksikkerhed (jf. bilag 4) i sin nuværende udgave, mangler en endelig gennemgang med tilrettelser, før end rapporten er endelig.  
 
Prioritering af listen over trafikforbedrende tiltag
Administrationen anbefaler rækkefølgen for indsatser til trafikale forbedringer (jf. bilag 3), ud fra den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje.
 
Administrationens prioritering er foretaget ud fra følgende parametre:
 1. hvilke skoleveje er mest trafikfarlige,
 2. hvor kommer forbedringen flest skolebørn til gavn, og
 3. hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.

Økonomiske konsekvenser
Der er sat 5.000.000 kroner af i budget 2016 til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Der er d.d. 3.735.000 kr. tilbage, hvor af 500.000 kr. er øremærket til forundersøgelse af cykelstier.
Herudover er der i forbindelse med åbent punkt – Beslutning om anlæg af del af Fjordstien – sag nr. 15/6954 indstillet, at der afsættes 1.940.000 kr. fra trafiksikkerhedsforanstaltninger 2016 til Fjordstien.
Hvis indstillingen om Fjordstien tiltrædes vil beløbet til trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2016, og som disponeres ved tiltrædelse af indstillingen, være på 1.295.000 kr.
 
Der henvises til åbent punkt nr. 11. – beslutning – Forslag til trafiksikkerhedsplane 2016-2020 – sag nr. 16/14421, godkendt af Byrådet den 15. juni 2016, for en oversigt over det foreløbige forbrug af trafiksikkerhedsmidlerne sat i budget til 2016.

Øvrige konsekvenser
Der er fremsat forslag til budgettet (i investeringsoversigten) for 2017-2020 om, at der afsættes 2.000.000 kr. i budgetoverslagene for 2017, 2018, 2019 og 2020 til at efterkomme indstillingens prioriterede indsatser for trafiksikre skoleveje.

Høring
Byrådet besluttede at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 i høring den 15. juni 2016. Høringsfristen udløb den 26. august 2016. Der er i høringsperioden indkommet 33 høringssvar, fra borgere, foreninger og organisationer, lokalråd og fra skolebestyrelser.
 
Høringsnotat til forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020
Høringssvarene indeholder både nye input til trafikforbedrende foranstaltninger (kryds og strækninger), resultatet af analyser og undersøgelser, manglen på prioriteringer i planen og spørgsmål til høringsprocessen. 
Høringssvarene har været med til at give ændringer til forslaget – se under punktet beskrivelse af sagen.
Høringsnotat til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020, og høringssvarene er vedhæftet som hhv. bilag 1 og bilag 2.
 
Inddragelse af skolebestyrelser og borgere
I forbindelse med arbejdet med Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 er der afholdt møder med alle folkeskolernes bestyrelser, samt sendt invitationer til de private skoler (fra 0 til 9 klasser) om, at komme med input til trafikforbedrende foranstaltninger på skrift eller med muligheden for et møde med kommunen.
Alle kommunes offentlige skoler og privat skolerne Andreasskolen, Holbæk Lilleskole og Holbæk Privatskole er kommet med bemærkninger. Disse er indarbejdet i rapporten og prioriteringslisten over trafikforbedrende indsatser.
 
Tryghedsundersøgelse
Der har været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle der har besøgt linket til undersøgelsen har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en indmeldelse af 333 punkter og 577 delstækninger, hvor der vurderes at være utryghed ved trafikken.

Lovgrundlag – link
Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af skoleelever, hvis skolevejen er defineret som en trafikfarlig skolevej. En skolevej er trafikfarlig, hvis; der er sket mange trafikuheld. Skoleveje i byer vurderes som udgangspunkt ikke som trafikfarlige, hvis de har fortov og / eller cykelfaciliteter.

Sagshistorik, henvisninger
15-05-2013      Byrådet beslutter at frigive midler til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan.
Dagsordener og referater
 
27-05-2014      KMU beslutter at der arbejdes videre med fokus på trafikfarlige skoleveje.
Dagsordener og referater
 
28-10-2014      KMU godkender Forslag til Trafiksikkerhedsplanen.
Dagsordener og referater
 
05-11-2014      ØKO beslutter at sagen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde i sommeren2015.
Dagsordener og referater
 
15-06-2016      Byrådet godkender at Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.
Dagsordener og referater

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Punkt 1:Indstilles godkendt
Punkt 2:Indstilles at udvalget ønsker igangsat en afklaring af i hvor stort omfang kommunen kan etablere cykelbaner på eksisterende vejnet. Udvalget ønsker at der lægges vægt på øget fremkommelighed, økonomisk afbalancerede løsninger og trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Arbejdet ønskes endvidere koordineret og indarbejdet i den kommende kommuneplan
Udvalget ønsker arbejdet forelagt inden årets udgang.


caseno16-14421_#3937944_v1_udkast til rapport om trafiksikkerhed 2016.docx
caseno16-14421_#3930401_v1_høringsnotat om høringssvarene til forslag til trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf.pdf
caseno16-14421_#3930397_v1_høringssvar til forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020.pdf.pdf
caseno16-14421_#3930350_v1_prioritering af trafikforbedrende tiltag.pdf.pdf

Bilag

Udkast til Rapport om Trafiksikkerhed 2016
Høringsnotat om høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf
Høringssvar til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.pdf
Prioritering af trafikforbedrende tiltag.pdf


132. Beslutning - Beslutning om asfaltering af Krags Brygge

Beslutning - Beslutning om asfaltering af Krags Brygge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til asfaltering af Krags Brygge. Beløbet finansieres af kontoen for køb og salg

Alternativ indstilling
Arbejdet kan vente med at blive udført til næste år, men der skal i så fald udføres en del asfaltreparationer, her i efteråret.
Ved udførelse til næste år kan det allertidligst blive til april. Det vil stadig give gener for gående, kørestole og cyklister at skinnerne stadig er synlige og der vil kommer klager over dette.

Beskrivelse af sagen
Der har før været frigivet midler til en lettere istandsættelse af Krags Brygge fra Pakhusstræde til Filmtorvet.
Denne lettere istandsættelse har vist sig ikke at være nok. Administrationen har fået en del henvendelser om, at der er gener af de gamle jernbanespor og huller i asfalten.
 
Administrationen havde på et tidspunkt fået et tilbud om at få taget  skinnerne op gratis, men der vil stadig være er en del omkostninger ved at komme af med de gamle sveller.
Tilbage vil der være 2 store dybe områder uden asfalt, der skal bygges op med stabilgrus og asfaltering.
 
Den billigste løsning vil være at lade skinnerne ligge, indtil der sker en udmøntning af lokalplanen for området.
 
For at imødekomme borgernes henvendelser og den fremtidige drift, frem til udmøntningen af lokalplanen, kan man udlægge et lag asfalt som dækker skinner og de værste huller.
Der vil stadig være enkelte ujævnheder, men det vil være en acceptabel løsning, da det vil være til at færdes for gående, kørestolsbrugere og cyklister. Arbejdet forventes igangsat i foråret 2017 når vejrliget muliggør asfaltarbejde.

Økonomiske konsekvenser
Udførelse af asfaltarbejdet vil koste 300.000 kr. der finansieres af kontoen for køb og salg.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 15.06.2016: pkt. 151

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.
133. Beslutning vedrørende ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.

Beslutning vedrørende ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet henlægger sine beføjelser og pligter til Den Fælleskommunale Beredskabskommission vedr. flg. lovgivninger:
· lov om beskyttelsesrum (lbk. 732 af 20. august 2003)
· lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler (lbk. 363 af 9. april 2013)
· lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 (lbk. nr. 1616 af 10. december 2015)

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, blev det i 2014 aftalt, at de kommunale beredskaber skulle samordnes til maximalt 20 kommunale beredskaber, hvilket medførte at de kommunale beredskaber blev etableret som § 60-selskaber.
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner besluttede således at samordne de kommunale beredskaber i "Vestsjællands Brandvæsen" - og overførte i den forbindelse alle opgaver, som hidtil havde været varetaget af det kommunale beredskab.
 
Et byråd kan imidlertid ikke delegere sine beføjelser og pligter til en anden myndighed eller organisation med mindre der en bemyndigelse til det i lovgivningen.
For så vidt angår fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljølovens kap. 11 om beredskab i forbindelse med bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet, som hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, har der således hidtil ikke været den fornødne bemyndigelse i lovgivningerne for kommunalbestyrelser/byråd til at delegere bemyndigelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission.
 
Da dette var generel problemstilling i hele landet, traf Folketinget på sit møde den 26. maj 2016 beslutning om ændringer i hhv. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven, således at kommunalbestyrelserne/byrådene kan henlægge beføjelser og pligter til Den Fælleskommunale Beredskabskommission på de nævnte lovområder. Hvilket dog fordrer, at kommunalbestyrelse/byråd træffer beslutning om det.
 
Den Fælleskommunale Beredskabskommission har på sit møde den 10. juni 2016 besluttet at indstille til kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, at henlægge sine beføjelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission vedr. de i indstillingen nævnte lovgivninger.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i og med at det er opgaver, der hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, der hermed overdrages til Vestsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.
134. Beslutning om Budgetrevision 3 UKM

Beslutning om Budgetrevision 3 UKM

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Budgetrevision 3 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.
 
Særligt for Udvalget Klima og Miljø:
Budgetrevision 3 viser at det korrigerede budget holder, idet forventningerne til regnskabet er 7,1 mio. kr. lavere.
 
Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017 som blev overført til 2016. Budgetrevisionen viser at vi forventer at overføre et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dermed forventes det at udvalgsområdet overfører det samme beløb til 2017, som blev overført til 2016.
 
Generelt for Holbæk Kommune
 
Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.
 
Budgetrevision 3 viser at:
- det korrigerede budget for serviceudgifter overskrides med 19 mio. kr.
- vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr.
- budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 12,1 mio. kr.
- budgettet til øvrige driftsudgifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansiering og tomgangshusleje
- det korrigerede budget for driftsudgifterne holder, idet der forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.. Det skal dog ses i forhold til at vi skulle have et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 29,5 mio. kr.
- anlægsbudgettet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres til 2017
- nettoresultatet af renter og finansiering er netto en negativ afvigelse på 14 mio. kr. 
- likviditeten påvirkes negativt, og at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen
 
Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budgetcampen.
 
Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-10621_#3935849_v1_br3 notat ukm.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935847_v1_br3 handleplan ukm.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935840_v1_br3 samlet oversigt.pdf

Bilag

BR3 Notat UKM.pdf
BR3 Handleplan UKM.pdf
BR3 Samlet oversigt


135. Beslutning om forhandlingsgrundlag med Banedanmark

Beslutning om forhandlingsgrundlag med Banedanmark

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen i forbindelse med elektrificeringen af Nordvestbanen får mandat til at forhandle med Banedanmark om nedenstående forhold, med det formål at få ønskerne indarbejdet i den kommende anlægslov.
a) Vejbroen over jernbanen ved Springstrupvej i Holbæk ændres i forbindelse med elektrificeringen i 2019. Vækst og Bæredygtighed skal forhandle den bedst mulige løsning med Banedanmark om en evt. udvidelse af broen.
b) Vejbroen over jernbanen ved Friheden mellem Mørkøv og Jyderup. Vækst og Bæredygtighed forhandler en eventuel nedlæggelse eller reduktion af broen under forudsætning af at besparelsen benyttes til udvidelse eller forbedring af andre vejbroer.
c) Vejbroen over jernbanen ved Gl. Ringstedvej i Holbæk kan reduceres til en kørebane bredde på 5 til 5,5 meter samt cykelsti og fortov i begge vejsider.
d) Gangbroen over jernbanen ved Dommerstien i Holbæk skal hæves i forbindelse med elektrificeringen. Vækst og Bæredygtighed vil forhandle med Banedanmark om at få istandsat broen i forbindelse med arbejdet

Beskrivelse af sagen
Banedanmark arbejder på at etablere el-køreledninger (elektrificering) og opgradere hastigheden på togstrækningen Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg. I forbindelse med dette arbejde har de startet forarbejdet på en VVM redegørelse, som senere skal danne grundlag for en anlægslov.
Når der etableres nye el-køreledninger vil det blive nødvendigt for Banedanmark, at etablere nye vejbroer over banelegemet, de steder hvor broerne i dag ikke er høje nok til at de nye ledninger kan etableres, alternativt skal sporene sænkes. I Holbæk Kommune er der tale om 4 vej- eller gangbroer hvor frihøjden ikke er tilstrækkelig.
 
Banedanmark ændrer de pågældende broer til nugældende standarder om brobredder mv. (Se vedlagte notat). Såfremt kommunen har ønsker til yderligere forbedringer kan de tilkøbes i forbindelse med det forestående arbejde. Det kræver, at ønskerne fremsendes nu, og administrationen har derfor behov for et mandat til de videre drøftelser med Banedanmark.
Nedenfor er en gennemgang af mulighederne for de 4 vej- eller gangbroer.
 
 
Vejbro ved Springstrupvej i Holbæk
Broen ved Springstrupvej er smal og utidssvarende. Den ca. 5 meter bredde kørebane har ikke arealer til cykler og gående, og oversigtsforholdene er ikke gode. I forbindelse med etablering af dagligvarebutik på Kalundborgvej samt boligudstykningerne på Rishøjgård er trafikken stigende på broen, og problemerne øges hele tiden. Der har tidligere været vurderinger omkring muligheder for at lave en supplerende sti bro ved siden af broen.
Ved en kommunal medfinansiering af en ny bro vil der samtidig med banearbejderne kunne etableres en bedre løsning på vejanlægget.
Broen ejes af Banedanmark.
 
Vejbro ved Friheden mellem Mørkøv og Jyderup
Broen ved Friheden kan man overveje at nedlægge. Der skal dog først laves en grundig undersøgelse af brugen, og en undersøgelse af hvilke alternativer som kan sættes i stedet. Der er behov for en politisk stillingtagen til om en nedlæggelse overhovedet er en mulighed.
Broen ejes af Banedanmark.
 
Vejbro ved Gl. Ringstedvej i Holbæk
Den eksisterende bro ved Gl. Ringstedvej består af 2 kørespor + 2 parkeringsspor samt fortov og cykelsti i begge vejsider. Holbæk Kommune er forpligtet til at betale 60 % af broens vedligeholdelse, og den har for nyligt gennemgået en større reparation.
Det kan være et alternativ til en sporsænkning at udføre en ny bro i reduceret udgave, dette vil give Holbæk Kommune den fordel at den nye bro bliver billigere i drift de næste mange år. En eventuel besparelse vil kunne overføres til et forbedret broanlæg ved eksempelvis Springstrupvej.
Broen ejes af Banedanmark, 60 % af vedligeholdelsesudgifterne skal afholdes af Holbæk Kommune.
 
Gangbro ved Dommerstien i Holbæk
Gangbroen ved Dommerstien har længe trængt til vedligeholdelse og indgår i kommunens prioritering af broer som skal istandsættes. Banedanmark skal hæve broen i 2019, hvorfor Holbæk Kommune bør udarbejde projekt i 2018 og renovere i 2019.
Broen ejes og vedligeholdes af Holbæk Kommune.
 
Der er vedlagt to kortbilag, der viser broernes placeringer.
Den videre proces
Når forhandlingerne er afsluttet vil den endelige forhandlingsløsning blive fremlagt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser
Broen ved Springstrupvej trænger til forbedringer lidt afhængig af hvilke løsninger der kan arbejdes med vil disse koste Holbæk Kommune 10 til 15 mio. kr.
 
Såfremt broen ved Friheden kan nedlægges, vil Banedanmark kunne spare omkring 10 til 15 mio. kr. Holbæk kommune vil kunne forhandle med Banedanmark om at få dette beløb overført til den yderligere forbedring kommunen ønsker at lave ved Springstrupvej.
 
Broen ved Gl. Ringstedvej er af ældre dato og kræver jævnlig vedligeholdelse, Holbæk Kommune skal betale 60 % af vedligeholdelsesudgifterne. Broen er renoveret for et større beløb forrige år og kræver formentlig ikke større renoveringsudgifter de næste 10 år.
Etablerer man i stedet en ny bro, bør vi forhandle fordelingen af driftsudgifterne fremadrettet, under alle omstændigheder vil en ny bro ikke være dyr at vedligeholde de næste mange år frem.
 
Gangbroen ved Dommerstien er kommunens, det er tale om en stålbro og den har et stort behov for i istandsættelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-32212_#3919536_v1_status elektrificering af nordvestbanen.docx
caseno16-32212_#3927832_v1_bro friheden.pdf.pdf
caseno16-32212_#3927831_v1_broer holbæk.pdf.pdf

Bilag

Status elektrificering af Nordvestbanen
bro Friheden.pdf
broer Holbæk.pdf


136. Beslutning om anvendelse af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø

Beslutning om anvendelse af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport til og fra Orø for ”Skuldersæsonener” med start pr. 08. august 2016 nedsættes, som beskrevet i oversigten i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Alternativ indstilling
 1. Orøfærgens takster for personbils- og cykeltransport til og fra Orø for ”Skuldersæsonener” med start pr. 08. august 2016 nedsættes, som beskrevet i oversigten i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet behandlede d. 6. September 2016 sagen om anvendelse af tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø. Byrådet besluttede at sende sagen retur til KMU med henblik på at overveje en reduktion af taksterne for cykler.
 
Folketinget har med virkning fra 1. august 2016 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan kun anvendes i perioden fra den 16. marts til 30. november med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Det samlede tilskud til reduktion af takster udgør i 67.000 kr. i 2016 og 130.000 kr. i 2017. Sagen omhandler udelukkende anvendelse af tilskuddet i skuldersæsonerne, og skal være udgiftsneutral for Holbæk Kommune. Sagen omhandler således ikke de generelle takster, der gælder resten af året herunder i sommerferien. 
 
Det fremgår af bekendtgørelsen, at der forud for udformning af takster skal være gennemført en dialog med lokale repræsentanter for øen. Dette er i praksis sket via dialog med Færgekontaktudvalget (et udvalg sammensat af Orø Lokalforum). Taksterne er efter dialog med færgekontaktudvalget - med forventning om politisk godkendelse - allerede nedsat pr. 8. august 2016. Det skyldes, at tilskuddet kun kan anvendes til nedsættelser af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø, og at ikke forbrugt tilskud i yderste konsekvens skal tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet, da der på et senere tidspunkt skal redegøres for, at tilskuddet er anvendt efter formålet.
 
Hovedindstilling
Administrationen indstiller at tilskuddets anvendelse fastholdes. Det skyldes dels, at taksterne er fastsat efter dialog med Orøboerne og dermed imødekommer Øboernes ønsker, dels at en ændring af taksterne midt i den nuværende skuldersæson vil medføre forvirring om taksterne og administrativt merarbejde. Endvidere vil taksterne i 2016 kun være gældende i ca. 6 uger før, at de generelle takster atter vi gælde.
 
Administrationen anbefaler i stedet, at ønsket om reduktion af taksterne til cykler medtages som mulighed og forelægges til politisk beslutning i forbindelse med, at der inden udgangen af 2016 skal træffes beslutning om de generelle takster gældende for 2017 samt eventuel justering af anvendelsen af tilskuddet på baggrund af erfaringer fra 2016. Herved bliver det også muligt at træffe beslutning om, eventuelt at gøre cykler gratis hele året og ikke kun i skuldersæsonerne.
 
Det bemærkes at fastboende på Orø allerede nu kan medtage cykler gratis.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen indstiller alternativt at anvendelsen af tilskuddet ændres således, at cykler gøres gratis i skuldersæsonerne. Det betyder samtidig, at der vil skulle ske en mindre prisstigning for biltransport i skuldersæsonerne i forhold til de nuværende takster. Det er ikke en mulighed at gøre cykler gratis uden samtidig at justere øvrige takstreduktioner, da Orø-færgen derved vil blive påført et indtægtstab større end tilskuddet.
 
Endvidere forudsætter en ændring i anvendelse af takster midt i skuldersæsonen, at Indenrigsministeriet kan godkende dette.

Økonomiske konsekvenser
Konsekvenser for taksterne ved henholdsvis hovedindstilling og alternativ indstilling
 
 
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.

Øvrige konsekvenser
Social- og Indenrigsministeriet har fastsat et samlet tilskud på i alt 2.112.000 kr. for 2016 til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø.
Ministeriet har fordelt tilskuddet mellem Orøfærgen og Østre færge med 67.000 kr. til Orøfærgen og 2.045.000 kr. til Østre Færge. Fordelingen af tilskuddet er foretaget på baggrund af de to færgers indmeldte trafiktal fra år 2013.
 
Administrationen har været i dialog med ministeriet om fordelingsnøglen. Orø færgen overgik først i 2014 til elektronisk billettering, og der kan således være
usikkerhed om det indmeldte trafiktal i 2013. Ministeriet vil evaluere ordningen efter 4 år, men overvejer bl.a. på baggrund af dialogen med Holbæk Kommune at fremskynder evalueringen.
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.

Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for Orø, i form af Færgekontaktudvalget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.


caseno16-38696_#3889351_v1_bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf.pdf

Bilag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf


137. Godkendelse af ejerstrategi for KARA/NOVEREN

Godkendelse af ejerstrategi for KARA/NOVEREN

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
1. ejerstrategi for KARA/NOVEREN godkendes.

Beskrivelse af sagen
På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i KARA/NOVEREN I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for KARA/NOVEREN. (K/N)
 
KARA/NOVEREN er et interessentejet affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Udover Holbæk Kommune er følgende kommuner medejere: Greve, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. Udkast til ejerstrategi udlægges derfor til godkendelse i Byrådet i Holbæk Kommune samt i de øvrige 8 kommuners byråd.
 
Forslag til ejerstrategi
Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for K/N anbefaler forslaget.

Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Ejerkommunerne har en fælles vision om at K/N drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. K/N skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Ejerudvalg
Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.

Den videre proces
Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartnere på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Øvrige konsekvenser
Ingen.

Høring
Ingen.

Lovgrundlag – link
Ingen.

Sagshistorik, henvisninger
Ingen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-43203_#3921519_v1_udkast til ejerstrategi for karanoveren_pdf.pdf

Bilag

Udkast til ejerstrategi for KaraNoveren_pdf


138. Orientering om mulighed for reduceret grøftekantslåning.

Orientering om mulighed for reduceret grøftekantslåning.

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Klima og Miljø”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen er blevet bedt om at undersøge, om vi kan reducere vedligehold af grøftekanter, græsrabatter mv., hvor de slås mere end en gang om året.
 
Vej & Park har undersøgt hvilke muligheder der ligger i, at lade grøfter stå uberørt hen i kort eller længere tid.
 
Opgaven bliver med løbende mellemrum også drøftet i KEF (Kommunal Entreprenør Forum) hvor erfaringer omkring blandt andet dette er entydigt, at der ikke er den store økonomiske gevinst ved at omlægge slåninger, eller springe dem over et år.
 
o Næste gang man skal foretage arbejdet – hvis man har valgt at springe et skår over – vil arbejdstiden være længere.
o Der kan ved flere års reduktion af grøftekantslåning komme selvsået træer og andet kraftig bevoksning, som efterfølgende tager lang tid at fjerne.
o Rabatslåningsmaskiner udsættes for væsentlig større slid.
o Slagler og knive skal skiftes meget oftere.
 
Derudover skal man ind tænke, at hvis en reducering af slåningerne foretages, vil det have trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, da der er mange udkørsler langs landevejene.
 
Det man kunne gøre er, at man nedsætter slåning på strækninger fra 4 skår til fx 2 skår, og derved spare lidt tid. Men næste år er man nød til, at foretage fuld slåning igen, med tilhørende ekstra tid i udførelsen. Dvs. en mulig besparelse lige nu – men samtidigt øget omkostning ved kommende vedligehold.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Taget til efterretning.
139. Orientering om arbejdet med bæredygtig jorddisponering

Orientering om arbejdet med bæredygtig jorddisponering

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 
 1. Der arbejdes videre med lokalplan for areal til nyttiggørelse af overskudsjord ved Tuse Bakker.
 2. Der udarbejdes tværsnit og andet grundlag til belysning af muligheder for opfyld langs Strandmøllevej med det formål at klimasikre mellem fjorden og vejen.
 3. Der udarbejdes ideoplæg for nyttiggørelse af overskudsjord ved opfyld i Havnen eller ved kysten.
 4. Der indledes dialog med lokalfora i Tølløse, Jyderup og Svinninge om mulige rekreative projekter som kan nyttiggøre overskudsjord.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 16 marts 2016 at igangsætte tiltag for nyttiggørelse af overskudsjord. Nedenfor er en status på arbejdet.
 
Tuse Bakker
Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra en entreprenør, der ønsker af at få udarbejdet en lokalplan ved Skydebanevej, med det formål, at opbygge et areal til udendørs fritidsaktivitet som skiløb og lignende.
Arealet ligger med velegnede adgangsforhold fra Omfartsvejen.
Opfyldningen skal ske med jord indeholdende immobile stoffer klasse 2 og 3 samt ren jord.
I miljøscreeningen forud for lokalplanen skal alle forhold omkring grundvandsinteresser kortlægges, ligesom eventuel anvendelse af membraner skal afklares.
 
Strandmøllevej
Det vil i mindre omfang være muligt at indbygge jord på arealet med det formål at beskytte ejendommene langs Strandmøllevej.
Der skal optegnes en række tværsnit som belyser omfanget af en opfyldning, således at den størst mulige klimasikring opnås, samtidig med at beboernes udsigt ikke generes.
Der igangsættes en optegning og mængdeberegning, samt en analyse af miljømæssige forhold med det formål at afklare projektets økonomi.
 
Havneareal eller udvidelse i fjorden
Dette projekt er velegnet til udnyttelse af overskudsjord fra større byggeprojekter i Holbæk.
Opfyldningen kræver en række særlige godkendelser eksempelvis fra Kystinspektoratet.
Der kortlægges et antal placeringer med det formål at redegøre for en mulig etableringstidsplan og en mulighed for indarbejdelse i et tillæg til kommuneplanen.
 
Dialog med lokalfora
For at begrænse kørsel med jord mest muligt vil det være attraktivt med lokale anlæg til håndtering af overskudsjord. Disse anlæg skal udelukkende modtage jord fra nærområdet.
Det vil derfor være aktuelt at verificere hvorvidt lokalfora har ønsker til fritidsområder som kræver udnyttelse af overskudsjord. Det påtænkes at starte den dialog med Tølløse, Jyderup og Svinninge lokalfora.

Økonomiske konsekvenser
Det er planen at alle projekter skal hvile i sig selv, der skal opkræves en afgift for at tilkøre overskudsjorden som dækker udgifter til regulering, prøvetagning mv.
 
Tuse Bjerg drives privat, der kan blive tale om en betaling til Holbæk Kommune til dækning af nødvendige kontrol udgifter.

Høring
Alle projekter kræver udarbejdelse af lokalplaner, og der vil som minimum være en høring i denne forbindelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Taget til efterretning.
140. Orientering vedr. udbud af dele af vandløbsadministrationen

Orientering vedr. udbud af dele af vandløbsadministrationen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede d. 3. november 2015 (punkt 220) at administrationen skulle arbejde videre med udbud og kontrolbud af vandløbsområdet.
Baggrunden for denne beslutning er, at Holbæk Kommune har en ambition om at forny vandløbsadministrationen. Det kan ske gennem et øget samarbejde med en ekstern rådgiver om bistand til sagsforberedende arbejder.
Desuden ønsker Holbæk Kommune også, at samarbejdet med den eksterne rådgiver skal medvirke til at gå nye veje for at øge samarbejde og dialog med interessenterne inden for vandløbsområdet, f.eks. lodsejere langs vandløb, lokale interesseorganisationer, borgere m.fl.
Primo maj 2016 afholdt administrationen dialogmøder med 4 indbudte konsulenthuse. Det resterende marked af konsulenthuse havde mulighed for at anmode om dialogmøde, hvilket dog ikke blev benyttet. Dialogmøderne resulterede i en tydeliggørelse af hvad markedet kan tilbyde, samt hvilke afgrænsninger, krav og kriterier der skal opstilles i det kommende udbud.
I maj og juni 2016 blev udkast til udbudsmateriale udarbejdet, hvorefter det blev sendt i høring hos de 4 konsulenthuse, som havde deltaget i dialogmøder. Det resterende marked af konsulenthuse havde mulighed for at anmode om at få tilsendt høringsmaterialet, hvilket blev benyttet af yderligere 4 konsulenthuse.
I august 2016 blev der modtaget høringssvar fra 2 konsulenthuse. Høringssvarene bliver indarbejdet i udbudsmaterialet i september 2016.
Tidsplanen for det resterende af udbuddet forventes at være:
 
Fase
Tidsperiode
Udbud
Sept. 2016 – okt. 2016
Gennemgang af tilbud
Nov. 2016 – dec. 2016
Politisk behandling
Jan. 2017
Kontraktudarbejdelse samt forberedelse til drift
Jan. 2017 – feb. 2017
 
Kontrolbud/kontrolberegning
En del af Økonomiudvalgets beslutning fra 3. november 2015 var at der skulle udarbejdes et kontrolbud. Udbudsafdelingen har påpeget at en kontrolberegning vil være mere korrekt at udføre end et kontrolbud, hvorfor der vil blive udført en kontrolberegning i forbindelse med udbuddet. Af en kontrolberegning vil det fremgå, hvad det vil koste, såfremt Holbæk Kommuneansætter egne medarbejdere til at løse de opgaver, som udbuddet omfatter.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orientering. De økonomiske konsekvenser ved det kommende udbud vil blive belyst i forbindelse med selve udbuddet og den kommende politiske sag herom.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Taget til efterretning.
141. Orientering - Serviceniveauer for Vækst og Bæredygtighed

Orientering - Serviceniveauer for Vækst og Bæredygtighed

Sagsgang og sagstype
Orientering, Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager orientering om serviceniveauer i Vækst og Bæredygtighed til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø fik på udvalgets møde i august 2016 gennemgået en bencmark-analyse af Vækst og Bæredygtighed. Det generelle billede viser, at Vækst og Bæredygtighed på en lang række områder har et væsentligt lavere omkostningsniveau end såvel landsgennemsnit som sammenlignelige kommuner. Det lave udgiftsniveau er både et udtryk for en omkostningseffektiv organisation, men det kan samtidig ikke undgå at have en vis indflydelse på det serviceniveau, som Vækst og Bæredygtighed leverer. Vækst og Bæredygtighed har og skal fortsat have et skarpt fokus på at øge effektiviteten. Samtidig er der dog et behov for at afstemme de politiske forventninger til det serviceniveau som Vækst og Bæredygtighed kan levere i 2017 med de forventede afsatte budgetmidler. 
 
Borger og Erhvervs samt Effekt og Medspil (myndighedsområdet)
Borger og Erhverv dækker områderne Virksomhed og Miljø, Plan og Åbent land samt Byg, Vej og Trafik. Effekt og Medspil dækker områderne Geodata og Vandløb. Alle områderene er stort omfang reguleret via lovgivning. I bilaget er foretaget en kort status over det service- og aktivitetsniveau som er leveret i 2016 samt det service- og aktivitetsniveau som Vækst og Bæredygtighed vil  kunne levere i 2017 med de forventede afsatte budgetmidler. 
 
Anlæg og Kommunaldrift
Anlæg varetager kommunes anlægsopgaver samt Vej og Park. Kommunaldrift dækker områderne Ejendomsadministration, Kommunaldrift samt Teknisk Service. Der arbejdes løbende med at opgøre vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens veje/broer og ejendomme. Opgørelserne fremlægges til politisk orientering efterhånden som de udføres og i den forbindelse afstemmes forventninger til hvor hurtigt vedligeholdelsesefterslæbet kan/skal indhentes. Der er derfor ikke vedlagt særskilt bilag om dette til denne sag.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. Afhængig af om der ønskes et højere serviceniveau end der leveres af Vækst og Bæredygtighed i dag, vil der være behov for at tilføre yderligere midler.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Taget til efterretning.


caseno16-45920_#3937957_v1_oversigt over serviveniveau i vækst og bæredygtighed 2016.docx.docx

Bilag

Oversigt over serviveniveau i Vækst og Bæredygtighed 2016.docx


142. Orienteringer til mødet den 27. september 2016

Orienteringer til mødet den 27. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Notat om terrænregulering af landbrugsmarker (bilag)
 2. Status på vandløbsområdet (bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Taget til efterretning.


caseno15-15149_#3935892_v1_orientering om status på vandlløbsområdet september 2016.docx
caseno16-43946_#3926663_v2_notat om terrænregulering af landbrugsmarker.pdf

Bilag

Orientering om status på vandlløbsområdet september 2016
Notat om terrænregulering af landbrugsmarker