UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Kantinen - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

23-08-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-08-2016 14:00:00


PUNKTER

104. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. august 2016
105. Orientering om affald og genbrug
106. Drøftelse - udbud af visiteret kørsel til læge og genoptræning
107. Orientering - Flextur ny takst - status 2. kvartal
108. Beslutningssag ved taksten for Flextur
109. Beslutning - Prioritering af budgetreduktion som følge budgetrevision II - bruttokatalog
110. Beslutning - Prioritering af budgetreduktion som følge budgetrevision II - handleplaner
111. Godkendelse af forbud mod udstykning af Møllevangen 1
112. Beslutning - Vederlagsfri overdragelse af grund
113. Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø
114. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø
115. Beslutning om vedtagelse af nyt kommissorium for Natur og Miljøforum
116. Beslutning om det videre arbejde med energirenoveringer
117. Godkendelse af mødeplan for 2017
118. Orientering om status på igangværende planer
119. Orienteringer til mødet den 23. august 2016104. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. august 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 23. august 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Godkendt.
105. Orientering om affald og genbrug

Orientering om affald og genbrug

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om Fors A/S dialogproces om rammerne for affald til genbrug tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Repræsentanter for Fors A/S deltager i mødet fra kl. 8.30-9.00 og orienterer på mødet udvalgsmedlemmerne om dialogprocessen om rammerne for affald til genbrug.
 
Fors A/S har igangsat en dialogproces med deres kunder om rammerne for affald til genbrug. Lokalrådene i Holbæk Kommune og repræsentanter for erhvervslivet i kommunen er inviteret til workhop den 23. august 2016. På workshoppen vil de fremtidige rammer for aflevering af affald til genbrug (placering, serviceniveau, konkrete indsamlingsløsninger etc.) blive drøftet. På baggrund af drøftelserne udarbejder Fors A/S forslag til, hvordan genbrugspladsstrukturen kan se ud. Forslagene bliver præsenteret for lokalråd og repræsentanter for erhvervslivet og danner så grundlag for oplægget til bestyrelsen i Fors A/S.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Taget til efterretning.
106. Drøftelse - udbud af visiteret kørsel til læge og genoptræning

Drøftelse - udbud af visiteret kørsel til læge og genoptræning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Drøftelse.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. Drøfter Holbæk Taxa’s tilbud om mulighederne for at øge service og reducere omkostningerne til kørsel af kommunens borgere til læge og genoptræning samt ad hoc kørsler for kommunen.

Beskrivelse af sagen
Gæster til dette punkt:
Repræsentanter fra Holbæk Taxa deltager i mødet fra kl. 9.00-9.30
Repræsentanter for Movia, Flextrafik deltager i mødet fra kl. 9.30-10.00
Derudover deltager der administrativt personale fra Indkøb og Udbud og Vækst og Bæredygtighed.
 
Holbæk Taxa har overfor Udvalget for Klima og Miljø fremsat tilbud om at reducere omkostningerne samtidig med et øget serviceniveau for borgerne til de visiterede kørsler til bl.a. læge og genoptræning, hvis kommunen tager ordningerne ud af den nuværende aftale med Movia. Holbæk Taxa ønsker at redegøre for sit tilbud overfor udvalget.
 
Holbæk Taxa ønsker samtidig dialog om ad hoc kørsler for kommunen.
 
Status på og omfang af kørslerne i Holbæk Kommune
I dag køres de visiterede kørsler til læge og genoptræning mv. gennem Movia i ordningen ”Flexkommune”. Der er i gennemsnit  2000 kørsler i Flexkommune regi pr. måned heraf ca. 700 kørsler til læge mv. og ca. 1150 kørsler til genoptræning. En mindre andel er til kørsler på skoleområdet.
Kommunen kan efter lovgivningen frit vælge at udbyde ydelserne i eget regi eller gennem Movia.
 
Holbæk Kommune har valgt at følge Finansministeriets anbefaling og lade kørslerne udbyde gennem Movia, idet større volumen i udbuddene giver mulighed for bedre kapacitetsudnyttelse, en skarpere konkurrence på tværs af kommunegrænserne og en høj kvalitet i forhold til den komplekse opgave i geografi og tidskrav.
 
Holbæk Kommune har i dag ingen ”ad hoc kørsler”. Kommunen benytter produktet ”Flextur” fra Movia og netop dette produkt er åbent for alle borgere.
Ordningen ”Flextur” er i dag godkendt som ”almindelig rutekørsel” og skal udføres af trafikselskaberne. Prissætningen for at benytte ordningen fastsættes af kommunen inden for de rammer der er udmeldt af Movia.
 
Valg af leverandør
Omfanget af ydelserne under Flexkommune gør at kørslerne skal i udbud. Holbæk kommune kan således ikke tildele opgaven til Holbæk Taxa eller en anden leverandør ud fra et konkret tilbud. Movia gennemfører p.t. udbudsopgaven for Holbæk kommune og leverandøren vælges ud fra tildelingskriterier, der sikrer både laveste pris, forsyningssikkerheden i hele kommunen og tilstrækkelig kapacitet af bl.a. liftvogne og trappemaskiner over døgnet.
 
Administration
Holbæk kommune betaler Movia for administration af ordningerne Flexkommune og Flextur. Administrationsbidragene til Movia omfatter en række ydelser, som er en forudsætning for ordningens drift bl.a. til administrative rutiner, kundeservice og i væsentlig grad til system og service fra FlexDanmark som leverandør af bestillingssystemet. Ved et skift af leverandør vil Holbæk kommune skulle etablere og drifte en selvstændig administration af ordningen svarende til Movias administration. Samtidig vil det kræve etablering og drift af et it-planlægningssystem til erstatning for FlexDanmarks.
 
Erfaring fra andre kommuner
Administrationen har rettet henvendelse til Roskilde Kommune, som er en af de få kommuner, der selv har udbudt ordningen. Her vil der kunne indhentes erfaring omkring de administrative processer og bestillingssystemer, såfremt det besluttes at udbyde opgaven.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Taxa har i deres henvendelse estimeret en besparelse på Flexkommunekørsler. Ved valg af ny leverandør skal det afklares, hvordan omkostningerne til de administrative processer og bestillingssystemer skal finansieres. Holbæk kommune har ikke administrative kompetencer, ressourcer eller systemer til at løfte eller kontrollere denne opgave. Det er ikke afdækket om ydelserne fra FlexDanmark kan tilkøbes uden om Movia og til hvilken pris.
Movias opgørelse af administrationsbidraget fremgår af bilag

Lovgrundlag – link
Lov om trafikselskaber.
 

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget har den 31. maj 2016 besluttet, at administrationen skal afdække potentialet ved selv at udbyde ydelserne i hhv. Flexkommune og Flexrute. – sag 16/14223.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Drøftet. Udvalget får et oplæg herom.


caseno16-32466_#3897248_v1_marts - maj udsnit af kommunerapport fra movia.pdf.pdf

Bilag

marts - maj udsnit af kommunerapport fra Movia.pdf


107. Orientering - Flextur ny takst - status 2. kvartal

Orientering - Flextur ny takst - status 2. kvartal

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i mødet den 9. december 2015, at taksten for Flextur skulle overgå fra grundtakst 36 kr. til kommunetakst 24 kr. fra den 1.januar 2016. Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse i kommunen. Ordningen kan bruges af alle borgere i Holbæk Kommune.
 
Beslutningen blev bl.a. truffet med forventning om et merforbrug estimeret af Movia, som administrerer flextur. Estimatet viste, at kommunen ved at gå fra grundtaksten til kommunetaksten kunne forvente en merudgift på ca. 337.000 kr. i 2016.
 
De første seks måneders forbrug i 2016 viser i forhold til de samme seks måneder i 2015 et merforbrug på 161.873 kr.
 
Ud fra forbrugsmønstret i de to første kvartaler af 2016 forventes den samlede merudgift i 2016, at holde sig indenfor Movias oprindelige estimat.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Taget til efterretning.
108. Beslutningssag ved taksten for Flextur

Beslutningssag ved taksten for Flextur

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget beslutter at fastholde den nuværende takst for Flextur

Beskrivelse af sagen
Udvalget har på mødet den 31.5.2016 besluttet, at administrationen skal afdække muligheder og konsekvenser ved at indføre dobbelttakst for Flextur i byzoner dvs. fra 24 kr. til 48 kr. i startgebyr for de første 10 km.
 
Status rapport 2015 – vedlagt som bilag
Movia har udarbejdet en rapport for muligheder og konsekvenser for indførelse af dobbelttakst for interne ture i Holbæk byområde. Konklusionen er, at der kan forventes en besparelse på ca. 110.000 kr. årligt eller ca. 8% af den samlede udgift til Flextur. Besparelsen er beregnet ud fra uændret benyttelse af ordningen. Indførelse af dobbelttakst kan medføre et fald i anvendelse af ordningen og ved et simuleret fald på 30 % vil det medføre en yderligere besparelse på ca. 155.000 kr. men samtidig indeholde en risiko for, at flere borgere, der ikke kan skifte til anden kollektiv transport, vil blive visiteret til kørslen.
 
Den geografiske udstrækning
Movia har redegjort for, at det på baggrund af det nuværende kørselsmønster i Flextur kun giver mening at indføre dobbelt takst for interne ture i et område omkring Holbæk by, som har busdækning i hverdage og i weekenden og dermed giver et reelt alternativ til Flextur.  I de øvrige byer i kommunen er der så få interne kørsler, at det ikke giver mening at indføre begrænsninger her.
 
Kørselsomfang – niveau 2015
Der køres ca. 1000 ture/måned internt i kommunen, hvoraf ca. 40 % udføres i det område, hvor det anbefales at indføre dobbelt takst – svarende til ca. 5500 ture/år. I Holbæk Kommune er 65 % af alle Flexture på under 5 km. 
 
Movia har ikke data for aldersfordelingen af brugerne i Flextur.
 
Nyeste tal for 2016
Nyeste tal for første halvår 2016 viser et fald i andelen af byture i forhold til landture, idet andelen af byture er faldet fra 40 % i 2015 til 34 %  i 2016 .
Nedsættelse af taksten den 1. januar 2016 fra grundtakst 36 kr. til kommunetakst 24 kr. pr. tur har som ønsket haft størst effekt på landture.
 
 
Movia har oplyst, at lidt mere end hver fjerde Flexturbruger i Holbæk Kommune har et hjælpemiddel med. Tidligere undersøgelser viser, at folk med hjælpemidler ofte bruger Flextur på trods af billigere alternativer med bus. Vurderingen er, at selv en kort afstand til stoppestedet kan være uoverkommelig, for eksempelvis en dårligt gående med rollator.
Af Movia’s seneste opgørelse for første halvdel af 2016 fremgår det, at der i Holbæk By er 656 brugere af Flextur som har benyttet ordningen mere end en gang om ugen. 22 af disse tegner sig for ca. 2600 af de i alt 2720 ture. Disse 22 brugeres kørselsmønster indikerer, at de ikke har mulighed for at benytte ordinær kollektiv transport og vil blive berørt af ændringer i taksten.
 
Det er ikke muligt at vurdere om den ændrede takst på Flextur i byområdet vil medføre øgede omkostninger på f.eks. den visiterede kørsel.
 

Økonomiske konsekvenser
 
Holbæk Kommune har et årligt forbrug på 1.900.000 kr. til Flextur og indførelse af dobbelttakst vil med uændret kørselsmønster give en besparelse på ca. 110.000 kr./år. Movia har ikke data til at kvalificere konsekvenserne af en fordobling af taksten, men skønner, at der vil være et fald i brugen af Flextur i Holbæk by.
 
Movia har estimeret, at en 30 % nedgang i byinterne ture kan medføre en yderligere besparelse på 155.000 kr./år, men estimatet bygger ikke på erfaringer fra brugerundersøgelse eller benchmarking med andre kommuner.

Øvrige konsekvenser
Takstændringen påvirker ikke brugere uden for Holbæk by, men vil i et vist omfang påkalde sig omtale i forhold til de brugergrupper, som ikke har mulighed for at skifte til anden kollektiv transport.

Høring
Der er ikke foretaget høring

Lovgrundlag – link
Taksterne i Flextrafik fastsættes af Movia i henhold til Lov om trafikselskaber.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har senest været behandlet i udvalgsmødet den 31.5.2016/ sag 16/14223

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Godkendt for 2016.
Taksten for 2017 fastlægges i november.


caseno16-14223_#3877016_v1_dobbelttakst i holbæk by.pdf.pdf

Bilag

Dobbelttakst i Holbæk By.pdf


109. Beslutning - Prioritering af budgetreduktion som følge budgetrevision II - bruttokatalog

Beslutning - Prioritering af budgetreduktion som følge budgetrevision II - bruttokatalog

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø prioriterer en samlet forbrugsreduktion på 2,5 mio. kr.  

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på ekstra ordinært møde d. 29. juni 2016 at:
 

Til mødet havde administrationen udarbejdet et bruttokatalog med mulige budgetreduktioner inklusiv følgende potentielle budgetreduktioner på politikområde 12 (Kommunale veje og Trafik):

2)
Fortov og kantsten
2.000
3)
Færdselstavler, skilte
900
4)
Havnen
300
5)
Reparation af veje
1.650
   
Total
4.850
 
Administrationen har henover sommeren arbejdet på at kvalitetssikre omfanget af de potentielle budgetreduktioner, herunder med at gennemgå allerede indgåede konktrakter samt estimere det forventede kommende forbrug bl.a. som følge af lovmæssige minimumskrav (eksempelvis ift. trafiktavler). På den baggrund er det beløb, der kan prioriteres indenfor reduceret tilsvarende. Administrationen har samtidig identificeret yderligere et par områder, hvor der er et ikke disponeret beløb til rådighed, som kan indgå i prioriteringen. På den baggrund foreslår administrationen, at der prioriteres en samlet budgetreduktion inden for følgende områder:
 
Fortov og kantsten
1.150
Der spares på driften og der foretages ikke yderligere genopretning af fortov og kantsten udover hvad der allerede kontraktbundet. Reduktionen svarer til 66 % af oprindeligt budget.
Færdselstavler, skilte
50
Det spares på driften og der i gangsættes ikke yderligere aktiviteter udover hvad der allerede er kontraktbundet eller er nødvendigt i henhold til lovgivningen. Reduktionen svarer til 5 % af det oprindelige budget.
Havnen
300
Der spares på driften og vedligehold. Reduktionen svarer til 10 % af det oprindelige budget.
Reparation af veje
100
Det spares på driften og der i gangsættes ikke yderligere reparationer mv. udover hvad der allerede er kontraktbundet. Reduktionen svarer til 5 % af det oprindelige budget.
(ny) Afvandingsforanstaltninger (veje)
250
Det spares på driften og der i gangsættes ikke yderligere reparationer mv. udover hvad der allerede er kontraktbundet. Reduktionen svarer til 7,5 % af det oprindelige budget.
(ny) Bænke, cykelstativer mv.
100
Det spares på driften og der i gangsættes ikke yderligere reparationer mv. udover hvad der allerede er kontraktbundet. Reduktionen svarer til 50 % af det oprindelige budget.
(ny) Fejning
100
Det spares på driften og der foretages ikke renhold udover hvad der allerede er kontraktbundet. Reduktionen svarer til 5 % af det oprindelige budget.
(ny) Vejbelysning
950
Det har været muligt at optimere vejbelysningen mere end forventet uden det får konsekvenser for serviceniveauet. Reduktionen svarer til 15 % af det oprindelige budget.
Total
3.000
 

Økonomiske konsekvenser
Udmøntning af de af Byrådet vedtagne budget reduktioner på 2,5 mio. kr. på Udvalget for Klima og Miljø budgettet 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Det besluttes, at reducere (i 1.000 kr.); fortov og kantsten 1.000, skilte 50, havnen 300, reparation af veje 100, bænke 100, vejbelysning med 950.
110. Beslutning - Prioritering af budgetreduktion som følge budgetrevision II - handleplaner

Beslutning - Prioritering af budgetreduktion som følge budgetrevision II - handleplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
1. Udvalget for Klima og Miljø prioriterer handleplan (forbrugsreduktion) på 2,5 mio. kr. for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på ekstra ordinært møde d. 29. juni 2016 at:
 
· (pkt. 6 i referat) Handleplanen for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed prioriteres af Udvalget for Klima og Miljø med en forbrugsreduktion på 2,5 mio. kr.

Til mødet i byrådet havde administrationen fremsendt handleplan, der pegede på en række administrative budgetreduktioner via administrative omstillinger fx udbud, ledelse, administration, velfærdsteknologi. Herudover pegede administration på en nødvendighed af skærpet opmærksomhed på to områder:
 
· manglende arealoptimering (fx Østre skole, Bjergmarkskolen), hvilket skyldes at bygninger der var taget ud af drift, forventes taget i brug igen. Østre Skole var allerede taget ud af budgettet i 2016, men bygningen bliver nu brugt til andre formål. Sofielundskolen (Bjergmarkskolen) har fået en ekstra omkostning til leje af pavilloner i forbindelse med flytning af elever fra Østre. Totalt er udfordringen omkring 2 mio. kr.
 
· øgede driftsudgifter på tomme lejemål, hvilket skyldes at Holbæk Kommune skal betale driftsudgifter på fx Rosenvænget og Elmelunden, indtil boligerne kan bygges om til moderne torums ældreboliger. I takt med at der flytter flygtningen ind i nogle af de andre tomme ældreboliger, vil forpligtelsen overtages af ”Alle kan Bidrage”. Samlet er udfordringen stadig omkring 3 mio. kr.
 
På byrådsmødet blev det besluttet, at kerneopgaveområdet Vækst og Bæredygtighed skal løfte 2,5 mio. kr. at udfordringen på i alt 5,0 mio. kr. ved en omprioritering inden for eget budget. Administrationen foreslår, at det konkret sker ved:

· at reducere budgettet til indvendig og udvendig bygningsvedligehold med i alt 2,5 mio. kr.
 
Budgetreduktionen vil betyde en generelt dårligere vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2016. Det samlede budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger er på 11,1 mio. kr. Der er pr. 1. august forbrugt 3,4 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der herudover er vedligeholdsaktiviteter der er gennemført/i gang, men hvor regningen endnu ikke er modtaget.
 
Det er ikke administrationens opfattelse, at der kan peges på alternative budgetreduktioner på andre områder indenfor kerneopgaveområdet i tilstrækkeligt omfang. Dette skyldes, at Udvalget for Klima og Miljø allerede har foretaget en række omprioritering inden for eget budget, hvilket har reduceret mulighederne for yderligere omprioriteringer.

Økonomiske konsekvenser
Der er tale om en udmøntning af de vedtagne budgetreduktioner på budgettet for Udvalget for Klima og Miljø der relatere sig til den af Byrådet behandlede handleplan for budgetreduktioner på mødet den 29. juni 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Godkendt.
111. Godkendelse af forbud mod udstykning af Møllevangen 1

Godkendelse af forbud mod udstykning af Møllevangen 1

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det godkendes at administrationen giver afslag til udstykning af Møllevangen 1 med hjemmel i planlovens § 14

Beskrivelse af sagen
Ejer af Møllevangen 1, har indsendt en principiel ansøgning om udstykning af ejendommen. Udstykningen vil give mulighed for at opføre et nyt hus mod vejen, der vil sløre for huset på Møllevangen 1.
Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 3.07 fra 1994. Lokalplanen har fokus på at bevare den eksisterende bebyggelse, og der stilles således krav til om- og tilbygninger.
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser der forhindrer udstykninger, eller bestemmelser der regulerer krav til opførelse af nyt hus.
 
Udstykning og opførelse af et nyt hus vil medføre en markant anderledes oplevelse af Møllevangen, og Møllevangen 1 vil muligvis blive helt afskærmet fra vejen.
Den kulturhistoriske værdi for kvarteret vil blive forringet, såfremt Møllevangen 1 bliver udstykket i en yderligere parcel og blive bebygget med et nyt hus.
 
Ønsker man at bevare den særlige karakter i området og forhindre ny bebyggelse, kan administration give et forbud efter planlovens § 14. Herefter skal kommunen udarbejde en ny lokalplan indenfor et år. Denne lokalplan kan blandt andet stille krav til opførelse af ny bebyggelse, således at ny bebyggelse opføres i harmoni med områdets arkitektoniske værdi.
 
Ejer har tidligere nedrevet ejendommen på Møllevangen 1 uden tilladelse. Administrationen gav påbud og senere lovliggørende nedrivningsmeddelelse med vilkår om at genopføre bygningerne. Genopførelsen er endnu ikke færdigmeldt.
 
Områdets kvaliteter
Kvarteret for Møllevangen, Bakkekammen m.v. i Holbæk Øst er et helt særligt kulturhistorisk og særligt stærkt arkitektonisk område. Kvarteret er præget af Bedre Byggeskik, som bl.a. blev ledet af arkitekt Ivar Bentsen, der oprettede Bygmesterskolen på Isefjordsvej. Bedre Byggeskik blev en national bevægelse for enkle arkitektoniske huse med en fast rytme og symmetri i facaden kombineret med godt håndværk.
Kvarteret er et af Holbæks mest attraktive områder, ikke mindst på grund af de stærke arkitektoniske kvaliteter i de velbevarede huse i området, hvilket gør det til et særligt kulturhistorisk kvarter på nationalt plan.
 
Ejendommen på Møllevangen 1 er et helt særligt arkitektonisk hus, tegnet og tidligere beboet af Ivar Bentsen selv. Huset er placeret på toppen af grunden mod nord og er præget af en meget stor forhave, der giver en særlig karakter til vejforløbet og kvarteret i sin helhed.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Såfremt indstillingen ikke følges, vil grunden kunne udstykkes. Det vil give mulighed for at bygge et (stort set) hvilket som helst hus; svensk træhus, typehus, funkisvilla etc. da lokalplanen ikke stiller særlige bestemmelser om nyt byggeri. Områdets karakter vil blive ændret, da den nye bygning vil sløre for ejendommen på Møllevangen 1. Såfremt en ny bebyggelse ikke tilpasser sig de stedslige kvaliteter, vil dette også kunne påvirke kvarterets kvaliteter.

Lovgrundlag – link
Lokalplan 3.07
 
§ 14 om planlægning i Lovbekendtgørelse 2013-05-27 nr. 587 (Planloven)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Det indstilles, at hovedindstillingen godkendes.
112. Beslutning - Vederlagsfri overdragelse af grund

Beslutning - Vederlagsfri overdragelse af grund

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune overtager grunden Vestergade 3A, 4340 Tølløse vederlagsfrit fra Region Sjælland.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
A-huset i Tølløse, Nytorv 14, fungerer i dag som et dagcenter for ældreområdet i Tølløse.   Primo 2017 ændres funktionen af A-huset til et AktivCenter, da dagcenterfunktionen flytter til det nye plejecenter i Tølløse, der er under opførelse.
Det forventes at parkeringsbehovet ved A-huset vil stige, som følge af den nye anvendelse af huset, da flere friske brugere forventes at transportere sig til A-huset i egen bil. Der vil derfor blive behov for at tilvejebringe flere p-pladser tæt ved A-huset.
 
Region Sjælland har rettet henvendelse til administrationen, da de ønsker at overdrage et areal på Vestergade 3A, Tølløse vederlagsfrit til Holbæk Kommune. Vestergade 3A ligger skråt over for indkørslen til A-huset, På arealet vil det blive muligt for brugere og personale at parkere.
 
Om Vestergade 3A, Tølløse
Grunden på Vestergade 3A er forurenet (se nedenstående afsnit herom) og overdragelsen af grunden kan ske vederlagsfrit til kommunen efter jordforureningslovens § 22, stk. 3.
 
Grunden er indrettet som p-areal med stabilgrus. Der er afløb af overfladevand til 2 afløbsriste central på arealet, der er anlagt med fald mod ristene. Der er lavet imprægneret træhegn mod de 2 naboer efter tidligere dialog imellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.
 
Regionen vil fortsat udtage grundvandsprøver for at følge forureningsudbredelsen. Udgift til dette afholdes af Regionen iht. jordforureningsloven. Hvis der skal laves yderligere for at beskytte grundvandsressourcen mod forureningen vil det ligeledes være Regionens indsats efter jordforureningslovens kap. 3.
Almindeligt vedligehold af grunden vil Holbæk Kommune skulle stå for fremover.
 
Der er 2 moniteringsboringer på grunden som Regionen fortsat skal bruge. De vil være tinglyst med en servitut på matriklen om at der skal være adgang ved prøveudtagning. Når moniteringen afsluttes vil det være regionen, der som boringsejer betaler for at sløjfning af boringerne.
 
Forureningssagen kort beskrevet:
Grunden er kraftigt forurenet med chlorerede opløsningsmidler fra et renseri i perioden 1953-80. Regionen har lavet oprensning efter jordforureningsloven for at sikre områdets grundvandsressource. I 2009 opkøbte Regionen de 5 boliger, der var på grunden og fjernede bygningerne for at afværge forureningen.
Kommunen har godkendt, at boligerne ikke genopføres iht. boligreguleringsloven, da der også efter endt afværge vil være kraftig forurening på grunden og indsatsen laves for at sikre grundvandsressourcen.
 
Efter bygninger er nedrevet har Regionen fjernet forurening ned til 7-8 meter under terræn i de 3 mest forurenede områder for at reducere forureningsstyrken nok til at sikre grundvandet. Der er fortsat forurening i terrænnært grundvand og poreluft og grunden er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Regionen laver årlig prøveudtagning fra 4 moniteringsboringer for at følge udbredelsen af restforureningen i grundvand.

Økonomiske konsekvenser
En overtagelse af grunden forventes at medføre en årlig driftsomkostning af arealet på ca. 20.000 kr. som dækkes af den ordinære drift.
Anvendes arealet til parkering vil der tilgå omkostninger på ca. 10.000 kr. til skiltning og en forstærkning af overkørselsbelægningen kan blive nødvendig. Anslået udgift til forstærkning af overkørselsbelægning udgør ca. 20.000 kr. Omkostninger hertil dækkes af renoveringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Indstilles godkendt, idet det undersøges, om driftsomkostningerne kan nedbringes ved inddragelse af lokale / frivillige kræfter.


caseno15-63026_#3777852_v1_vestergade 3a billeder.pdf.pdf
caseno15-63026_#3777844_v1_vestergade 3a.pdf.pdf

Bilag

Vestergade 3A billeder.pdf
Vestergade 3A.pdf


113. Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø

Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport til og fra Orø for ”Skuldersæsonen 2016 og fremtidige skuldersæsoner” med start pr. 08. august 2016 nedsættes, som beskrevet i bilaget ”Nye takster for personbiler”.

Beskrivelse af sagen
Folketinget har med virkning fra 1. august 2016 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan anvendes i perioden fra den 16. marts til 30. november med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget(et udvalg sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse. På den foranledning foretrækkes det begrænsede tilskud, 67.000 kr. i 2016 og 130.000 kr. i 2017, anvendt på nedsættelse udelukkende af taksterne for personbiler
 
Taksterne er - med forventning om politisk godkendelse - allerede nedsat pr. 8. august 2016.  Det skyldes, at tilskuddet kun kan anvendes til nedsættelser af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø, og at ikke forbrugt tilskud i yderste konsekvens skal tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet, da der på et senere tidspunkt skal redegøres for, at tilskuddet er anvendt efter formålet.
 
Varegruppe
Oprindelig takst
Takst i skuldersæson 2016
Personbil u. 6m. eller MC m. sidevogn, enkelt
64,00
42,00
Personbil u. 6m. eller MC m. sidevogn, retur
110,00
72,00
Månedskort
1005,00
653,00
20-turskort
666,00
433,00
20-turskort, pensionist
632,00
410,00
 
Den videre proces
Regulering af taksterne vil fremadrettet ske i forbindelse med den årlige budgetproces hvor alle kommunens takster bliver godkendt.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.
 
Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler i skuldersæsonen med ca. 30%. Denne procentvise nedsættelse er beregnet ud fra data vedr. overførte personbiler til og fra Orø for en tilsvarende periode i 2015. De realiserede tal for 2016 kan medføre justeringer i taksterne for skuldersæsonen 2017.

Øvrige konsekvenser
Social- og Indenrigsministeriet har fastsat et samlet tilskud på i alt 2.112.000 kr. for 2016 til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø.
Ministeriet har fordelt tilskuddet mellem Orøfærgen og Østre færge med 67.000 kr. til Orøfærgen og 2.045.000 kr. til Østre Færge. Fordelingen af tilskuddet er foretaget på baggrund af de to færgers indmeldte trafiktal fra år 2013.
 
Administrationen har været i dialog med ministeriet om fordelingsnøglen. Orø færgen overgik først i 2014 til elektronisk billettering, og der kan således være
usikkerhed om det indmeldte trafiktal i 2013. Ministeriet vil evaluere ordningen efter 4 år, men overvejer bl.a. på baggrund af dialogen med Holbæk Kommune at fremskynder evalueringen. 
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.

Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Indstilles godkendt.
 
Udvalget får forelagt et oplæg om en forenkling af rabatordningerne.


caseno16-38696_#3889349_v2_nye takster for personbiler.docx.pdf
caseno16-38696_#3889351_v1_bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf.pdf

Bilag

Nye takster for personbiler.docx
Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf


114. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet godkender tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø, herunder at den kommunale støtteandel udgør 71.550 kr.
 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Ansøger Niels Nielsen havde i forbindelse med ansøgningsrunden til landsbyfornyelsespuljen, der havde frist 1. marts 2016, indsendt en ansøgning om støtte til istandsættelse af hans hus Bygaden 43 i hjertet af Bybjerg på Orø. Ansøgningen blev afvist med henvisning til byfornyelseslovens regler om at ejer skal bebo ejendommen, når der er tale om istandsættelse af ejer- og andelsboliger. Ejer var ikke bekendt med bopælspligten og er nu flyttet ind i ejendommen, hvorpå administrationen vurderer at projektet kan støttes.
 
Projektet
Bygaden 43 er et byhus fra 1868, beliggende centralt i Bybjerg, og derfor meget synligt for lokalsamfund og turister. Huset er klassificeret som bevaringsværdigt med en SAVE værdi på 4, hvilket er en middel bevaringsværdi. Bygningen er væsentlig nedslidt og den omfattende istandsættelse med respekt for husets bevaringsværdier, som ejeren har planer om, vurderes at ville få en meget positiv effekt på oplevelsen af Bybjerg som en levende og indbydende by. Bygningens placering og udseende fremgår af bilag 1.
 
Der er ansøgt om støtte til:
Arbejder der kan støttes med landsbyfornyelsesmidler i henhold til byfornyelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1041 af 31. august 2015 med senere ændringer):
Der stilles krav om at den udvendige istandsættelse sker med respekt for bygningens bevaringsværdier.
 
Der er desuden søgt om midler til:
Disse arbejder kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler i henhold til byfornyelsesloven.
 
Det samlede støtteberettigede beløb inkl. moms udgør 477.000 kr. Holbæk Kommune støtter projektet med halvdelen af det støtteberettigede beløb, dvs. 238.500 kr. Holbæk kommune kan hente 70 % statslig refusion, jf. den nyeste ændring af byfornyelsesloven, der trådte i kraft 1.juli (LOV nr 663 af 08/06/2016).
Den kommunale udgift bliver derfor i alt 71.550 kr.

Økonomiske konsekvenser
Der blev ved sidste ansøgningsrunde (beslutning i byrådet d. 15. juni) uddelt midler for samlet 2.907.142,5 kr. til landsbyfornyelsesprojekter. De kommunale udgifter var 1.162.857 kr. (anlægsmidler)
Der er fortsat midler til landsbyfornyelse:
Kommunale midler til strategi for byfornyelse (anlægsmidler), rest 2016: 344.847 kr.
Statslig ramme til rest 2015: 187.009,5 kr.
 
Istandsættelse af Bygaden 43, Orø støttes med 238.500 kr.
 
De kommunale udgifter (anlægsmidler) bliver i alt 71.550 kr. når der er hentet statslig refusion.
Den statslige andel er 70 %, dvs. 166.950 kr.
 
Herefter er der tilbage:
Kommunale midler til strategi for byfornyelse (anlægsmidler), rest 2016: 273.297 kr.
Statslig ramme til rest 2015: 20.059,5 kr.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven - Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr 1041 af 31/08/2015 med senere ændringer)

Sagshistorik, henvisninger
 
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 Punkt 208
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 15. juni 2016 Punkt 153

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-1940_#3853675_v1_30 bygaden 43, orø_niels nielsen.pdf

Bilag

Bilag1_luftfoto&streetwiev_Bygaden 43, Bybjerg Orø


115. Beslutning om vedtagelse af nyt kommissorium for Natur og Miljøforum

Beslutning om vedtagelse af nyt kommissorium for Natur og Miljøforum

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget vedtager vedlagte kommissorium for Natur- og Miljøforum og at gældende ”Kommissorium og Forretningsorden” dermed udgår.

Beskrivelse af sagen
Der har de seneste år ikke været afholdt møder i Natur og Miljøforummet. Der har imidlertid været udtrykt ønske om, at starte forummet op igen blandt forummets medlemmer. På den baggrund, blev der 6. juni 2016 afholdt et indledende dialogmøde med det formål at afklare hvor stor interessen blandt medlemmerne er, hvad forummet i givent fald skulle beskæftige sig med og hvad formen på møderne skulle være for at vedblive med at være meningsgivende.
 
Natur og Miljøforum skal være medskaber, rådgiver og give sparring i kommunens arbejde med natur, miljø og planlægning i det åbne land. Forummet skal arbejde for kommunens eventuelt kommende naturpolitik og for at skabe opbakning, forankring og engagement i lokalsamfundene.
 
På det indledende dialogmøde tilkendegav de tilstedeværende medlemmer interesse for at forummet genoptages og mindre justeringer i formen vakte interesse. Det gav anledning til en mindre gennemskrivning af forummets kommissorium. Udkast til nyt kommissorium er vedhæftet og afviger primært fra det foregående ved

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Godkendt.


caseno12-10386_#3857202_v1_udkast til kommissorium.docx

Bilag

Udkast til kommissorium


116. Beslutning om det videre arbejde med energirenoveringer

Beslutning om det videre arbejde med energirenoveringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at administrationen ikke arbejder videre med et energirenoveringsprojekt rettet mod private boligejere og arbejdet med strategisk energiplanlægning

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 22. februar 2016 at en af Holbæk Kommunes prioriteter indenfor energiområdet fortsat skal være energirenovering. Vækst og Bæredygtighed har derfor undersøgt mulighederne for at fremme energirenovering i private boliger. Dette har indtil videre resulteret i en energiworkshop den 31. maj 2016 for politikere og interessenter, hvor bl.a. HusetsEnergi fremlagde deres forretningsmodel for energirenoveringer hos private.
 
Der er ikke taget konkret stilling til den videre proces i forbindelse med workshoppen om hvorvidt kommunen skal investere i energirenoveringsprojektet og sammenholdt med de aktuelle budgetmæssige udfordringer indstiller administrationen derfor at projektet sættes i bero.
 
Der har fra Klima- og Miljøudvalgets side været ønske om at have mere ambitiøse effektmål for Vækst og Bæredygtighed, således at effektmålene ikke alene omfatter CO2 -reducering for kommunen som virksomhed, men omfatter hele Holbæk Kommune.
På nuværende tidspunkt dækker kommunens egen CO2 udledning ca. 2,5 procent af Holbæk Kommunes samlede CO2 udledning. Et effektmål for hele Holbæk Kommune vil derfor kræve konkrete indsatser indenfor de forskellige områder i energisektoren. Disse indsatser ville kunne udpeges i en strategisk energiplan.
Et energirenoveringsprojekt kunne være en af flere indsatser for at nå et sådanne effektmål. Aktuelt er der ikke afsat midler til indsatser indenfor strategisk energiplanlægning.
Administrationen vil dog løbende være opmærksom på mulige samarbejder og partnerskaber som kan fremme en positiv udvikling i forhold til klima-effektmålet samt overordnet bæredygtig udvikling for Holbæk Kommune.
 
Hvis der alligevel ønskes fortsat at arbejde videre med energirenoveringer for private boligejere, er der forskellige muligheder for at gøre dette. Dette forudsætter en ny sagsfremstilling.
Tre af disse muligheder er beskrevet i bilagene der indeholder:

Økonomiske konsekvenser
Det har ikke nogen økonomiske konsekvenser at godkende indstillingen.
Fastholdes arbejder med energirenovering af private boliger og strategisk energiplanlægning udstår der budgetmæssigt at finde midler til indsatserne.

Øvrige konsekvenser
At Holbæk Kommune ikke arbejder på at fremme energirenovering og derved nedsætte CO2 og energiforbruget hos private.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Godkendt.


caseno16-6659_#3646809_v1_tilbud fra husetsenergi.pdf
caseno16-14218_#3833210_v1_energirenoveringsarrangement.docx
caseno16-14218_#3833205_v1_grøn puls.docx

Bilag

Tilbud fra HusetsEnergi
Energirenoveringsarrangement
Grøn Puls


117. Godkendelse af mødeplan for 2017

Godkendelse af mødeplan for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Klima og Miljø godkender mødeplan for 2017

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 8:30 – 14:00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
•           Tirsdag d. 10. januar 2017
•           Tirsdag d. 24. januar 2017
•           Tirsdag d. 21. februar 2017
•           Tirsdag d. 21. marts 2017
•           Mandag d. 24. april 2017
•           Tirsdag d. 30. maj 2017
•           Tirsdag d. 20. juni 2017
•           Tirsdag d. 29. august 2017
•           Tirsdag d. 26. september 2017
•           Tirsdag d. 24. oktober 2017
•           Tirsdag d. 28. november 2017

Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse § 20

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Godkendt.


caseno15-27421_#3895337_v1_forslag politisk mødekalender 2017.doc

Bilag

Forslag Politisk mødekalender 2017


118. Orientering om status på igangværende planer

Orientering om status på igangværende planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om status på igangværende planer tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag. Det kan endvidere oplyses, at følgende planer er færdiggjort siden juni:
 
1.49 Holbæk Havneby
3.49 Udvidelse af Holbæk Marina, Holbæk Øst
12.04 Koldhal ved Rævebjerg, Mørkøv
19.11 Centerområde og kulturhus i Tølløse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Taget til efterretning.


caseno16-61_#3880556_v1_bilag 2 plan status.pdf

Bilag

Bilag Status på igangværende planer


119. Orienteringer til mødet den 23. august 2016

Orienteringer til mødet den 23. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om Klimakommune Plus
 2. Status på vandløbsområdet (bilag)
 3. Dynamisk årshjul for KMU (bilag)
 4. Status på tidligere behandlede sager i KMU (bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Orientering om Klimakommune Plus udgår. Orienteringen for 2-4 taget til efterretning.


caseno15-15149_#3894528_v1_dynamisk årshjul - august 2016.pdf.pdf
caseno15-15149_#3896433_v1_2016-08-23 - ny status på tidligere sager.pdf.pdf
caseno15-15149_#3886671_v2_orientering vandløbsområdet juli-august 2016.pdf

Bilag

Dynamisk årshjul - august 2016.pdf
2016-08-23 - Ny Status på tidligere sager.pdf
Orientering vandløbsområdet juli-august 2016