UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Mødelokale 0.16 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

09-08-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-08-2016 10:00:00


PUNKTER

101. Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. august 2016
102. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.67, Holbæk Sportsby
103. Orienteringer til mødet den 9. august 2016101. Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. august 2016

Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 9. august 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-08-2016
Godkendt.
102. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.67, Holbæk Sportsby

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.67, Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forslag til lokalplan nr. 2.67 Holbæk Sportsby vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer, jf. bilag 1.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til lokalplan nr. 2.67 Holbæk Sportsby vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer, jf. bilag 1.
  Herunder besluttes det, at følgende to forslag skal indarbejdes i lokalplanen:

  a) Trafik og Parkering:
  At lokalplanen muliggør at der etableres et trådhegn langs skellet mellem Bernts Have og Sportsbyen
 
b) Belysning:
Højdebegrænsning på lysmaster til fodboldstadion udgør max. 35 meter

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog på sit møde den 21. april 2016 at delegere kompetencen til at udsende et forslag til lokalplan for Holbæk Sportsby til administrationen.
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 2.67 Holbæk Sportsbyen hovedsageligt på baggrund af det skitseprojekt der ligger til grund for valg af leverandør af Holbæk Sportsby. Forslaget har været i høring fra den 6. maj til den 1. juli 2016.
 
Indholdet af lokalplanen
Området fastlægges til svømme-, idræts- og sundhedsformål samt kulturelle aktiviteter. Lokalplanen muliggør også aktiviteter og funktioner som relaterer sig til idræts- og sundhedsformål som f.eks. kontorer, mindre butikker, hotelfaciliteter og lignende.
 
Lokalplanen disponerer lokalplanområdet i tre delområder, A, B og C, og er opbygget således, at der fastlægges generelle snævre bestemmelser. Herefter gives der flere muligheder i afgrænsede områder. Det gælder f.eks. delområde A der indeholder Sportsbyens bebyggelse og parkeringsområde.
 
Ændringsforslag til lokalplanens bestemmelser
Siden januar 2016 er projektet for Holbæk Sportsby blevet videreudviklet. Derudover er der indkommet en række indsigelser, hovedsageligt fra naboerne i den vestlige del af Bernts Have, herunder Æblegården m.fl.
 
Begge forhold har givet anledning til at administrationen foreslår ændringer af lokalplanen således, at planernes redegørelse, bestemmelser og kortbilag tilrettes og præciseres i overensstemmelse med administrationens indstilling jf. bilag 1 og 4:
 
Administrationen har generelt følgende kommentarer til ændringsforslagene, mens der for uddybende kommentarer henvises til bilag 1 og 4:

1.         Anvendelse:
a.         Koncerter.
Flere indsigere udtrykker bekymring om støjgener m.m. i forbindelse med koncerter og events. Der efterspørges mulighed for at begrænse antallet og tidsrummet for afholdelsen.
 
Lokalplanen kan ikke begrænse antallet af koncerter, men alene give mulighed for at de kan afholdes i området. Det anbefales dog, at vurderingen af, at området overvåges løbende følges.
 
Administrationen har derfor indstillet at muligheden fastholdes.
 
2.         Trafik og parkering
a.         Der er foreslået en parkeringsplads på det grønne område mellem Skagerakvej og Ladegardsalleén, som en ekstra parkeringsplads til de brugere der kommer nord fra.
 
Da området ligger uden for lokalplanens område kan forslaget ikke imødekommes inden for den fremlagte lokalplans bestemmelser.
 
b.         Parkering i naboområderne. Naboerne fra den vestlige del af Bernts Have er bekymret for, at brugerne af Sportsbyen parkerer i deres bebyggelse. For at undgå parkering på Bernts Have peger indsigerne på en løsning, hvor der opsættes et trådhegn langs hele skellet mellem Bernts Have og Sportsbyen. Et trådhegn vil betyde at dyrelivet ikke kan vandre frit mellem områderne og at beboerne i Bernts Have vil skulle gå en længere rute for at benytte Sportsbyens muligheder.
 
Administrationen har derfor indstillet, at lokalplanen ikke muliggør et trådhegn langs hele det østlige skel, men at der i stedet arbejdes videre med en anden løsning, der tilgodeser  dyrelivets forsatte spredningsmuligheder og uønsket færdsel inden ibrugtagning ultimo 2018.
 
3.         Belysning
a.         Flere indsigere foreslår, at højden på lysanlægget til fodboldstadion reduceres fra de max. 45 meter til max. 35 meter.  Højden på de 45 meter er fastsat for at sikre at belysningen er i overensstemmelse med superliga krav.
 
Administrationen har derfor indstillet, at muligheden for de max. 45 meter fastholdes.
 
4.         Støj
a.         Der er kommet mange indsigelser om at der forventes store støjproblemer.
 
Med hensyn til trafikstøj fremgår det af miljørapporten – jf. bilag 2 – at området i dag generelt er påvirket af trafikstøj fra Omfartsvejen, og at det nuværende og fremtidige trafikniveau på de omkringliggende veje, vil være omtrent uændret.
 
Langt hovedparten af indsigelserne omhandler en forventning om at aktiviteterne på fodboldbanen i den sydøstlige del af området ikke vil kunne overholde de gældende vejledende støjgrænser.
 
Der er derfor udarbejdet supplerende støjberegninger, hvor banen er placeret minimum 38 meter fra det østlige skel ud for Æblegården – jf. bilag 9 - VVM støjnotat.
 
Med baggrund i støjnotatet fastlægges boldbanens placering med min. 38 meter til skel og at lokalplanen muliggør, at der langs denne boldbane kan etableres afskærmende foranstaltninger fx i form af støjvolde.
 
5.         Andre forhold
a.         Derudover fremgår der af bilag 3 indsigelsesnotatet og af bilag 1 lokalplan med rettelser, en række ændringsforslag fra redaktionel karakter til præciseringer og justeringer af mulighederne bl.a. som konsekvens af at viden om projektet er blevet udviklet siden lokalplanen blev sendt i høring.
 
Justeringerne og præciseringerne omhandler f.eks. forhold om gener fra solceller i form af refleksioner, afklaring af uklare formuleringer, opgivelse af krav om regnvandstilslutning, mulighed for at et begrænset antal skorstene kan se fra det omkringliggende terræn, mulighed for udstykninger til teknikbygninger, terrænudjævning, samt forlægning af den interne servicevej. Dertil har Morten C. Henriksen ønsket, at der kan etableres ét velkomstskilt ved hver indgang på 3,5 x 3,5 meter.
 
Alle rettelser fremgår konkret af bilag 1 rettet Lokalplan 2.67. Her fremgår administrationens forslag til ændringer med rødt.
 
Miljøvurdering
Der er i indsigelsesperioden ikke indkommet indsigelser der vedrører Miljøvurderingen af lokalplanen, vedlagt som bilag 2 rapport om miljøvurdering af lokalplan 2.67. Derfor har Administrationen truffet afgørelse om at miljøvurderingen ikke ændres i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 2.67. Afgørelsen vil blive offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
 
VVM screening
Administrationen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM pligt. De bilag der danner baggrund for afgørelsen er vedlagt til orientering. Det er bilag 6-10. Selve afgørelsen fremgår af bilag 7.
Afgørelsen vil blive offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Etableringen af et trådhegn langs skellet mellem Bernt have og Sportsbyen kunne være et løsningsforslag til at undgå parkering i deres område jf. ovenfor stående bemærkninger. Etablering af et trådhegn indgår ikke i kontrakten med Morten C Henriksen.
 
En reducering af lysmasterne fra de max. 45 meter til de max. 35 meter vil ikke i forhold til den indgåede kontrakt udgøre et problem.  Morten C Henriksen har oplyst, at det ikke forventes at lysmasterne opfylder superliga kravet og dermed at de godt vil kunne overholde de 35 meter. Fordelen ved at fastholde de max. 45 meter er dermed, at der ikke vil skulle udarbejdes ny lokalplan hvis masterne senere ønskes højere.

Økonomiske konsekvenser
Planen vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.
 
I dette sammenhæng skal der skelnes mellem Holbæk Kommune som planmyndighed og bygherre. Vurderingen af om økonomiske konsekvenser tager udgangspunkt i Holbæk Kommune som planmyndighed.
 
Såfremt lokalplanen ikke vedtages i august 2016 kan OPP-leverandøren gøre krav på godtgørelse op til 5 mio. kr. for arbejde udført i forbindelse med udviklingen af projektet, jf. OPP-aftalen.

Høring
Lokalplan nr. 2.67 har, sammen med den tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring i perioden 6. maj 2016 til og med den 1. juli 2016.
 
I høringsperioden blev der afholdt to markvandringer den 21. maj 2016 og et borgermøde om planforslagene den 14. juni 2016. På borgermødet har bl.a. naboer til den kommende Sportsby haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til planforslagene og til de fremtidige anlæg i Sportsbyen. Derudover har der været afholdt en række møder mellem Holbæk Kommune og enkelte borgere på forskelig niveau.
 
Referat af borgermødet den 14. juni 2016 fremgår af bilag 3. Herudover er der indkommet 25 høringssvar/mødereferater, der er vedlagt i deres helhed som bilag 5. Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden samt administrationens indstilling hertil. Dette fremgår af bilag 4.
 
I høringsperioden indkom endvidere ønske om at få trafikforbedringer på de omkringliggende veje. Da dette ikke kan reguleres af lokalplanen, overdrages bemærkningerne til relevante medarbejdere i administrationen til videre behandling.   

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Lov om VVM  

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om delegering af planer, Byrådet 21. april 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-08-2016
2 medlemmer, A, anbefaler, at hovedindstillingen tiltrædes. 2 medlemmer, O og I afstår fra at tage stilling på nuværende tidspunkt.


caseno16-28689_#3880374_v1_bilag 1 - lokalplan 2.67 hvor administrationens forslag til ændringer fremgår med rødt..pdf.pdf
caseno16-28689_#3856426_v1_bilag 2 - rapport om miljøvurdering af lokalplan 2.67..pdf
caseno16-28689_#3856427_v2_bilag 3 - referat af borgermødet den 14. juni 2016..pdf
caseno16-28689_#3880372_v1_ibilag 4 indsigelsesnotat.pdf.pdf
caseno16-28689_#3877788_v1_bilag 5 - indkomne 25 høringssvar i deres helhed.pdf
caseno16-28689_#3879233_v1_bilag 6_vvm uddybende forklaring vvm screening.pdf
caseno16-28689_#3879239_v1_bilag 7_vvm afgørelse om ikke-vvm-pligt holbæk sportsby.pdf
caseno16-28689_#3879244_v1_bilag 8_vvm besvarelse af indsigelser inkl indsigelser.pdf
caseno16-28689_#3880355_v1_bilag 9 - vvm støjrapport holbæk sportsby.pdf.pdf
caseno16-28689_#3879248_v1_bilag 10_vvm screeningsskema.pdf

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 2.67 hvor administrationens forslag til ændringer fremgår med rødt..pdf
Bilag 2 - Rapport om miljøvurdering af lokalplan 2.67.
Bilag 3 - Referat af borgermødet den 14. juni 2016.
Bilag 4 - Indsigelsesnotat.pdf
Bilag 5 - Indkomne 25 høringssvar i deres helhed
Bilag 6_VVM uddybende forklaring VVM screening
Bilag 7_VVM afgørelse om ikke-VVM-pligt Holbæk Sportsby
Bilag 8_VVM Besvarelse af indsigelser inkl indsigelser
Bilag 9 - VVM støjrapport Holbæk Sportsby.pdf
Bilag 10_VVM Screeningsskema


103. Orienteringer til mødet den 9. august 2016

Orienteringer til mødet den 9. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Benchmark og nøgletal for Vækst og bæredygtighed
 2. Ny politisk aftale om planloven
 3. Deltagelse i Det danske Byplanmøde, der bliver afholdt af Byplanslaboratoriet (bilag)
 4. Havnevej
 5. Lugtgener og flueproblemer i Sandby

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-08-2016
Taget til efterretning.
 
Ole B., Ole H., Søren deltager i Det danske Byplanmøde. John deltager ikke.


caseno15-15149_#3831742_v2_det danske byplanmøde, der afholdes af byplanlaboratoriet.pdf

Bilag

Det danske Byplanmøde, der afholdes af Byplanlaboratoriet