UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.17 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

21-06-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2016 14:00:00


PUNKTER

95. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni 2016
96. Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune
97. Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab
98. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse
99. Orientering - status på lokalplaner
100. Orienteringer til mødet den 21. juni 201695. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 21. juni 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Godkendt.
96. Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune

Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det fremsendte regulativ ”Regulativ for de private vandværker og Holbæk Vand (FORS) i Holbæk Kommune.” godkendes.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det nuværende regulativ ”Regulativ for de fleste af de private vandværker i Holbæk Kommune.” fra 2008 fastholdes.
 2. det nuværende regulativ for Holbæk Vand A/S fra 2010 fastholdes.

Beskrivelse af sagen
Resume:
Alle almene vandværker skal have godkendt et regulativ. Regulativet fastsætter retningslinjerne for regulering mellem vandværk og forbruger.
 
Det nye regulativ præciserer de nærmere regler for vandforsyningens administration, grundejerens forpligtelser med hensyn til vandindlæg (stikledning m.m.), betaling og andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyning iht. vandforsyningsloven.
 
Regulativet udarbejdes af vandværket og godkendes af kommunen.
 
Regulativ er sikring af at loven overholdes og er noget andet end vandværkets vedtægter.
 
Beskrivelse af sagen:
Som konsekvens af ændringen af vandforsyningsloven i 2009 skelnes der i lovgivningen ikke længere mellem kommunale almene vandforsyninger og private almene vandforsyninger. Disse betegnes under ét som almene vandforsyninger. På baggrund af dette ønskede Holbæk vandråd (sammenslutning af vandværkerne i Holbæk Kommune) at der skulle udarbejdes nyt regulativ.
 
Administrationen finder det positivt, at vandrådet i tæt samarbejde med kommunen har udarbejdet et regulativ, som kan være fælles for alle private almene vandværker i kommunen. Dette muliggør at vandværkerne kan hjælpe hinanden med fortolkninger og erfaringer med administration af regulativet.
Det nuværende regulativ for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune blev godkendt af byrådet d. 28. maj 2008.  Holbæk Forsyning (FORS A/S,) har deres eget regulativ fra juni 2010.
Der er indført følgende ændringer i forhold til eksisterende regulativ:
•           Opdatering af den lovgivningsmæssige ramme
•           Direkte afregning med lejere i lejeboliger
•           Kontrol af vandmålere i drift
•           Eftergivelse af vandskat ved brud på skjulte installationer
•           Oplysningspligt bl.a. med hensyn til vandets kvalitet
 
Til udarbejdelse af regulativet har vi brugt Miljøministeriets vejledning fra 2014 om ”Normalregulativ for almene vandforsyninger samt vejledning fra Foreningen af danske vandværker nr. 370 Standardregulativ for private vandforsyninger.
 
Særligt ejerforhold for 2 vandværker
Regulativet er gældende for alle private vandværker i Holbæk kommune men for 2 vandværker gælder det at de adskiller sig fra de andre, idet vandværket ejes og drives af en grundejerforening. Det gælder Færgebakkerne og Orøgård Vandværk.
 
Der tages udgangspunkt i forelagte fælles regulativ, men for disse 2 vandværker er ejerforholdet præciseret og der tilføjes et vilkår om at vandværkets bestyrelse også skal opfylde grundejerforeningens vedtægter.
 
Betaling for brandslukningsvand
Ugerløse vandværk
Som det eneste private vandværk ønsker Ugerløse Vandværk ikke at tilslutte sig regulativet. Vandværket ønsker, at modtaget betaling for brandslukningsvand jf. regulativets pkt. 13.3.  Regulativet er efter forhandling med Holbæk vandråd og Ugerløse vandværk nu udarbejdet således, at vandværkerne selv kan bestemme om de vil opkræve driftsbidrag for f.eks. byggebrug og brandslukningsvand.  De andre 55 vandværker i Holbæk Kommune har gennem Holbæk Vandråd besluttet ikke at benytte sig af ovenstående og ønsker derfor ikke at modtage betaling for brandslukningsvand men de har accepteret Ugerløse vandværks ændring til regulativet.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt den alternative indstilling vælges vil det nuværende regulativ for de fleste private vandværker 2008 og regulativ for Holbæk Vand A/S fra 2010 stadig være gældende.
 
Som konsekvens ved ikke at ændre regulativerne, vil der fortsat skelnes mellem kommunalt almen vandforsyning og private almene vandforsyninger, dermed vil reglerne for vandindvinding fortsætte med at være reguleret efter flere regulativer og reguleringen vil ikke blive lettet administrativt.

Økonomiske konsekvenser
Vandværkernes takstblad og opkrævningspraksis skal fremover være i overensstemmelse med det nye regulativ.

Høring
Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), af Holbæk Kommune efter forhandling med og høring af Holbæk Vandråd og alle almene vandværker i kommunen.

Lovgrundlag – link
For ethvert alment vandforsyningsanlæg skal der udfærdiges et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser mht. vandindlæg jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 1. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.
Siden 1. januar 2010 er det vandværket, der skal udarbejde regulativet, som efterfølgende skal godkendes af byrådet iht. lovens § 55, stk. 2. Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøministeren kan udarbejde normalregulativer, jf. lovens § 55, stk. 4.
Vandforsyningsloven indeholder ingen bestemmelser, hvorefter kommunen kan pålægge et privat, alment vandforsyningsanlæg at udarbejde ændringer til eksisterende regulativer.
Byrådets bemyndigelse begrænser sig til en legalitetskontrol, som sikrer at regulativforslaget er i overensstemmelse med lovgivningen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.


caseno14-83054_#3788983_v1_endelig udkast til regulativ for vandværkerne.doc

Bilag

Endelig udkast til regulativ for vandværkerne


97. Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab

Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Den foreliggende risikobaserede dimensionering tiltrædes.

Beskrivelse af sagen
Planen for risikobaseret dimensionering beskriver hvorledes det kommunale redningsberedskab (brandvæsen) er organiseret samt inden for hvilke rammer og servicemål redningsberedskabet skal løse sine opgaver.
 
I forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen startede sammenskrivningen af  de respektive ejerkommuners planer for risikobaseret dimensionering i efteråret 2015. Udgangspunktet var, at serviceniveau mv. skulle være uændret, men at der skulle etableres en samlet plan for det nye selskab.
Som følge af Slagelse Kommunes beslutning om at udtræde af samarbejdet den 23. december 2015, besluttede Beredskabskommissionen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016, at revidere materialet.
 
Et revideret planforslag blev fremlagt og behandlet på Beredskabskommissionens møde d. 29. januar 2016. Beredskabskommissionen besluttede at sende det reviderede planforslag i høring med høringsfrist den 7. marts 2016, samt, jf. gældende lovgivning, at sende planforslaget til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
 
Planforslaget er så omfattende, at det ikke udsendes. Der henvises i stedet til Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx (nyhed dateret d. 19-04-2016 / Risikobaseret Dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen )
 
Ved høringsfristens udløb er der modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis brandmandskabet ved Kalundborg Brandstation samt brandmandskaberne i Odsherred Kommune (Lumsås, Nykøbing og Asnæs brandstationer.)
 
Ud fra høringssvarene fra brandmandskaberne vurderes der ikke behov for at ændre i nuværende planforslag. De forhold og punkter brandmandskabet peger på, medtages i de kommende revisioner, ligesom en del af punkterne umiddelbart kan imødekommes i forbindelse med den daglige planlægning af arbejdet i det operative beredskab.
Det fremgår af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen, at planforslaget findes gennemarbejdet og at de ikke har yderligere kommentarer.
 
Planforslaget bilagt høringssvar samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev behandlet på Beredskabskommissions møde fredag d. 29. april 2016. Beredskabskommissionen godkendte, at planforslaget sendes til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med beredskabskommissionens anbefaling med den tilføjelse, at væsentlige ændringer i de faktiske udrykningstider ud fra den nye risikobaserede dimensionering kun sker efter en forudgående dialog med den involverede kommune.
 
Bilag: http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx (nyhed dateret d. 19-04-2016 / Risikobaseret Dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen )

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring
Ledelsens kommentarer til høringssvar findes som bilag.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Indstilles tiltrådt.


caseno14-36310_#3805429_v1_ledelsens kommentarer til høringssvar til planforslag for tværkommunalt redningsberedskab .pdf

Bilag

Ledelsens kommentarer til høringssvar til planforslag for tværkommunalt redningsberedskab


98. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslag til realisering af mål og indsatser i det politiske omstillingsprojekt ”Flere flygtninge i beskæftigelse” besluttes.
 2. forankringen af projektet i kerneområdet Alle kan bidrage besluttes.

Beskrivelse af sagen
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her et forslag til, hvordan mål og indsatser i omstillingsprojektet ” Flere flygtninge i beskæftigelse” tænkes realiseret.
 
Hovedbudskabet i omstillingen
Formålet med omstillingen er at nedbringe udgifterne til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 4 mio. kr. i 2016. Administrationen forventer, at midlerne kan findes – men ikke i forlængelse af selve omstillingen. Dette uddybes nærmere nedenfor.
 
Rammerne – effekt og økonomi
Udgangspunktet for integrationsindsatsen og dermed omstillingen er Integrationsstrategierne spor 1 og 2 samt en revideret beskæftigelseshandleplan: ”Flygtninge i job”. Dertil kommer, at integrationsloven m.fl. netop er blevet ændret.  Dette betyder, at indsatsen – og omstillingen - skal tilpasses nye, udefrakommende rammer. Ovennævnte rammer og omstillingens indsatser vedrører primært kerneområdet Alle kan bidrage. Det samme gælder forslaget til, hvordan midlerne skal findes. Derfor foreslår administrationen, at omstillingsprojektet forankres i Alle kan bidrage.
 
Det politiske ansvar for at fremskaffe midlertidige og permanente boliger til flygtninge, som ligger dog i Udvalget for Klima og Miljø. Derfor forelægges denne sag også dette politiske udvalg til godkendelse.
 
Ønsket effekt
Foruden den økonomiske reduktion er den ønskede effekt af omstillingen:
 
Således kan de fire millioner kr. findes:
Baggrund: De nyankomne flygtninge – som ikke er i job – overgår senest 1. juli 2016 fra kontanthjælp til integrationsydelse. Flygtningene bliver omfattet af reglen om, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke har opholdt sig i landet i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år, fremover modtager integrationsydelse.
Satserne for integrationsydelsen er lavere end de tilsvarende kontanthjælpssatser, og der kan derfor hentes et provenu.
 
Baggrund: I henhold til ny lovgivning ydes der 50 pct. refusion af de serviceudgifter, som kommunen afholder til midlertidig boligindkvartering, og som ikke kan dækkes af flygtningen selv, dog maksimalt 2.000 kr. pr. måned. pr. flygtning.
 
 
Forudsætning for ovenstående er, at kommunen i 2016 ikke modtager flere flygtninge end den tildelte kvote.
 
 
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
 
Inden for rammerne af omstillingen arbejder administrationen videre med følgende udfordringer:
 
 1. Hvordan får vi flere flygtninge hurtigere i permanent boligindplacering?
 2. Hvordan får vi flere i beskæftigelse? Herunder: hvordan sikrer vi en vellykket implementering af branchepakker? (Se evt. link)
 3. Hvordan kan vi effektivisere samspillet mellem danskuddannelse og beskæftigelse så integrationen via arbejdsmarkedet understøttes bedst og med færrest ressourcer?
 
Administrationen vil løbende afrapportere til Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Kommissoriet for omstillingen er vedlagt denne sag som bilag.

Lovgrundlag – link
Læs mere om branchepakker på Foreningen Nydanskers hjemmeside

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-60438_#3814152_v1_omstilling flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf

Bilag

Omstilling Flere flygtninge i beskæftigelse.pdf


99. Orientering - status på lokalplaner

Orientering - status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager statusoversigt (bilag 1) til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigten er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i maj 2016 er følgende nye lokalplaner igangsat:
 
 
Der er vedhæftet kort (bilag 2), der viser de nye lokalplaners beliggenhed.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Taget til efterretning.


caseno16-61_#3810348_v1_status på lokalplaner til kmu juni 2016.pdf.pdf
caseno16-61_#3822100_v1_bilag med nye lokalplaner.pdf

Bilag

Bilag 1 status på lokalplaner
Bilag 2 Nye lokalplaner


100. Orienteringer til mødet den 21. juni 2016

Orienteringer til mødet den 21. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Biogasprojektet i Holbæk Kommune
 2. Status på vandløbsområdet (bilag)
 3. Vandindvindingstilladelser (bilag)
 4. Benchmark og nøgletal for Vækst og bæredygtighed
 5. Ny politisk aftale om planloven
 6. Status på tidligere sager (bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Pkt. 4 og 5 udsat. Punkt 1,2, 3 og 6 taget til efterretning


caseno15-15149_#3825940_v1_orientering fra vandløbsområdet juni 2016.docx
caseno15-15149_#3828282_v1_notat vandindvindingstilladelser.docx.docx
caseno15-15149_#3828277_v2_2016-06-21 - status på tidligere sager.pdf
caseno15-15149_#3828292_v1_miljø- og fødevareminister esben lunde larsens brev til samtlige borgmestre og kommunalbestyrelsesme.pdf
caseno15-15149_#3828287_v1_bilag til ministerbrev med vejledende udtalelse fra naturstyrels....pdf.pdf

Bilag

Orientering fra vandløbsområdet juni 2016
Notat vandindvindingstilladelser.docx
2016-06-21 - Status på tidligere sager
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens brev til samtlige Borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer om Kommunernes admini-10150189.pdf
Bilag til ministerbrev med vejledende udtalelse fra Naturstyrels....pdf