UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Mødelokale 0.16 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

07-06-2016 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-06-2016 09:00:00


PUNKTER

91. Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. juni 2016
92. Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune
93. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse
94. Orienteringer til mødet den 7. juni 201691. Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. juni 2016

Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 7. juni 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016
Godkendt
92. Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes, uden at der tages stilling til den fremtidige placering af et nyt Holbæk renseanlæg
 2. miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes
 3. at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune, der inden udgangen af 2017 fremlægger forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg, som der kan arbejdes videre med.
 4. det besluttes at fastholde flytningen af Holbæk renseanlæg
 5. det skal undersøges, om der er muligheder for samarbejde om rensning af spildevand med kommuner i nord og vest

Beskrivelse af sagen
Forslag til revideret spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.
 
De væsentligste ændringer, i forhold til den godkendte plan, var følgende:
Da spildevandsplanen fastlægger rammerne for etablering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, er dette blevet strategisk miljøvurderet, jf. Lov om Miljøvurdering.
 
Forslag til Miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har ligeledes været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.
 
Høringssvar
Der er i høringsperioden ind kommet ca. 80 høringssvar til de fremlagte forslag, og langt de fleste henvendelser vedrørte den foreslåede flytning af Holbæk Renseanlæg til Tuse Næs.
 
De fremsendte hørringssvar er vedlagt dette mødegrundlag i deres helhed. Nogle er vedhæftet enkeltvis andre er samlet i ét dokument.
Derudover er der vedhæftet en opsamling, hvor alle høringssvar er oplistet og kommenteret.
 
På baggrund af høringsprocessen er beslutningen om den fremtidige placering af et Nyt Holbæk renseanlæg taget ud af spildevandsplanen.
 
Den videre proces
De mange høringssvar og henvendelser vedr. flytning af Holbæk renseanlæg, vidner om, at der er brug for en meget inddragende proces i forhold til placeringen og om hvordan renseanlægget bliver udført og kommer til at se ud.
Der skal ved flytningen af Holbæk renseanlæg beskrives flere alternative placeringer, og det skal ligeledes undersøges om der er muligheder for samarbejde om rensning af spildevand med kommuner i nord og vest.
 
Arbejdsgruppe
Det anbefales, at der under arbejdet med at fastlægge den fremtidige placering af nyt Holbæk renseanlæg, nedsættes en arbejdsgruppe bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune.
Der skal arbejdes mod at denne arbejdsgruppe kan fremægge et forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg, inden udgangen af 2017, som herefter kan undersøges nærmere.
 
VMM-redegørelse
Størrelsen på det planlagte renseanlæg, udløser ikke krav om en VVM-redegørelse, men det anbefales, at Holbæk Kommune allerede nu tilkendegiver, at der skal udarbejdes en VMM-redegørelse, når den endelige placering af renseanlægget kenNyt Holbæk renseanlæg
 
 
Nyt Holbæk renseanlæg
Det anbefales at fastholde flytningen af Holbæk renseanlæg ud fra følgende forhold:
 
En flytning af anlægget skal medføre udledning til et vandområde med langt større robusthed og vandudskiftning
Holbæk Fjord er karakteriseret som middel til høj følsomhed for udledning af renset spildevand.
Der er anlagt badestrand og dyrkes vandsport i Holbæk Fjord.
Det nuværende Holbæk Renseanlæg er fuldt belastet, og har begrænsede muligheder for fysisk udvidelse ved den nuværende placering.
Nuværende placering er udpeget risikoområde (oversvømmelse) i den kommunale klimatilpasningsplan.
Et nyt anlæg medfører fordelagtig økonomi på lang sigt på grund af optimale driftsforhold og lavere driftsudgifter
God mulighed for tilslutning af spildevand fra Orø og på længere sigt også fra Tornved, Svinninge og Gislinge.
Mulighed for samarbejde med Lejre og Frederikssund Kommune.des. Denne vurdering vil indeholde detaljerede oplysninger for samtlige miljøparametre.

Økonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af spildevandsplanen er der ingen økonomiske konsekvenser, idet investeringer jf. planen afholdes af Fors A/S.
 
Ved fornyet behandling, forventes administrationen at skulle afholde udgifter på min. Kr.200.000,- til rådgivning.
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med den udvidede undersøgelse vedr. evt. flytning af Holbæk renseanlæg kendes ikke, men der må forventes yderligere udgifter til rådgivning.

Øvrige konsekvenser
Fornyet behandling af spildevandsplan samt miljøvurdering vil medføre følgende:
 
For Fors A/S betyder det, at alle nye planlagte boligområder ikke vil blive kloakeret før der er udarbejdet tillæg til den eksisterende spildevandsplan eller en ny spildevandsplan bliver vedtaget. En udsættelse vil derfor hæmme grundlaget for vækst i form af tilflytning i forbindelse med nye boligområder.
Aktuelt er et boligområde syd for Tølløse (Høbjærggård) under udførelse. Kloakoplandet for denne bebyggelse er medtaget i den reviderede spildevandsplan, men ikke i den gældende.
 
Ligeledes vil et planlagt projekt ved Tølløse, hvor man vil anlægge kloak samtidig med at der anlægges cykelsti, ikke kunne realiseres optimalt, da 15 ejendomme ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Dette projekt bidrager positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.
 
Gennemførsel af Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og fjorde, samt sikre rent grundvand, og er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.
Planen bidrager i sin helhed positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.

Høring
Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 samt Miljøvurdering af spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger med afslutning den 4. april 2016

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016
Indstilles godkendt.
 
Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan, der godkendes af Udvalget for Klima og Miljø.


caseno15-22634_#3808612_v2_høringssvar vedr. flytning af holbæk rensningsanlæg - høringssvar-vejlaug-marts2016.docx.pdf
caseno15-22634_#3808421_v1_høringssvar spildevandsplan - spildevandsplan høringssvar ulrik larsen 2016-04-03.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808817_v1_høringssvar spildevandsplan 2016-2020.pdf
caseno15-22634_#3808614_v1_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 - holbæk kommune -spildevand.pdf
caseno15-22634_#3808366_v1_indsigelse mod holbæk kommunes planer om placering af rensningsanlæg på tuse næs - naturregistrering.pdf
caseno15-22634_#3808364_v2_indsigelse mod holbæk kommunes planer om placering af rensningsanlæg på tuse næs - indsigelse rensni.pdf
caseno15-22634_#3808560_v1_høringssvar vedr spildevandsanlæg - biodiversitet.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808493_v2_løserupvej 18, placering af spildevandsanlæg spildevand.pdf
caseno15-22634_#3808404_v1_høringssvar - høringssvar-renseanlæg.pdf
caseno15-22634_#3808385_v1_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 og forslag til miljøvurdering.pdf
caseno15-22634_#3808512_v1_høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020 - indsigelse.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808392_v1_høringssvar til miljøvurdering af spildevandsplan. - høringssvar miljøvurdering.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808790_v1_holbæk kommune forslag til spildevandsplan i høring - høringssvar til spildevandsplan 2016.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808471_v1_rensningsanlæg mm. - bognæsvej, foto.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808361_v2_indsigelse mod rensningsanlæg .pdf
caseno15-22634_#3808859_v2_vedrørende kommunens plan om at placere et stort rensningsanlæg på tuse næs - revideret udgave til d.pdf
caseno15-22634_#3808812_v2_høringssvar vedrørende spildevandsplan - høringssvar til holbæk kommune vedrørende placering af rens.pdf
caseno15-22634_#3808564_v2_indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 - indsigelsespildevandsplan2016-2020.docx.pdf
caseno15-22634_#3808525_v2_indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på tuse næs - indsigelse .pdf
caseno15-22634_#3808441_v2_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016-2020 - indsigelse mod holbæk kommun.pdf
caseno15-22634_#3808499_v2_indsigelse .pdf
caseno15-22634_#3808519_v2_indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på tuse næs - indsigelse .pdf
caseno15-22634_#3808576_v2_høringssvar til spildevandsplan 2016-2020 - høringssvar spildevandsplan.docx.pdf
caseno15-22634_#3808409_v1_høringssvar til forslag miljøvurdering af spildevandsplan 2016-2020 - tuse næs lokalforums høringss.pdf
caseno15-22634_#3808822_v2_høringssvar rensningsanlæg på tuse næs - høringssvar omkring placering af rensningsanlæg på tuse næs.pdf
caseno15-22634_#3808466_v2_høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020 - høringssvar til holbæk kommune.docx.pdf
caseno15-22634_#3808418_v2_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016-20 - indsigelse spildevandsplan.docx.pdf
caseno15-22634_#3808898_v1_høringssvar til miljøvurdering af forslag til holbæk spildevandsplan 2016-2020 - alternativt place.pdf
caseno15-22634_#3808443_v1_høringssvar til miljøvurdering af forslag til holbæk spildevandsplan 2016-2020 - høring miljøvurde.pdf
caseno15-22634_#3808629_v2_høringssvar vedr. et nyt rensningsanlæg, som holbæk kommune har planer om at etablere på tuse næs. -.pdf
caseno15-22634_#3808462_v1_indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 - holbæk kommune -spildevand.pdf
caseno15-22634_#3808422_v2_bemærkninger til miljøvurdering for holbæk spildevandsplan - dn indsigelse mod miljøvurdering og spi.pdf
caseno15-22634_#3808504_v2_dn’s indsigelse mod holbæk kommunes forslag til spildevandsplan 2016 - 2020 - dn brev - spildevands.pdf
caseno15-22634_#3808855_v2_indsigelse vedr. spildevandsplan 2016-2020 - indsigelse spildevandsplan 16-2020.docx.pdf
caseno15-22634_#3808401_v1_høringssvar. - høringssvar claus jøren clausen .pdf
caseno15-22634_#3808438_v2_indsigelse mod renseanlæg på tuse næs.pdf
caseno15-22634_#3808634_v1_indsigelse vedr. spildevandsanlæg på tuse næs - spildevandsanlæg_indsigelse_160229.pdf.pdf
caseno15-22634_#3808570_v2_indsigelse - indsigelse.pdf
caseno15-22634_#3808524_v2_indsigelse imod spildevandsplan 2016 - 2020 - renseanlæg - indsigelse - bente og ole jakob storebø 1.pdf
caseno15-22634_#3808609_v2_høringssvar vedr. rensningsanlæg på næsset - rensningsanlæg 02032016.doc.pdf
caseno15-22634_#3808494_v2_indsigelse om rensningsanlæg på tuse næs - ang. rensningsanlæg.docx.pdf
caseno15-22634_#3808540_v2_høringssvar vedr. rensningsanlæg - rensningsanlæg - høringssvar komment..docx.pdf
caseno15-22634_#3808955_v2_høringssvar vedr spildevandsanlæg - høringssvar vedr.docx.pdf
caseno15-22634_#3810249_v1_resterende høringssvar til spildevandsplanen.pdf.pdf
caseno15-22634_#3810407_v1_opsamling - høringssvar - kommenteret.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar vedr. flytning af Holbæk rensningsanlæg - Høringssvar-Vejlaug-marts2016.docx
Høringssvar spildevandsplan - Spildevandsplan høringssvar Ulrik Larsen 2016-04-03.pdf
Høringssvar Spildevandsplan 2016-2020
Indsigelse mod Holbæk Kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - Holbæk Kommune -spildevandsplanen- Turlandet.pdf
Indsigelse mod Holbæk Kommunes planer om placering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Naturregistrering.pdf
Indsigelse mod Holbæk Kommunes planer om placering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse rensningsanlæg på Tuse Næs 4apr16.docx
Høringssvar vedr spildevandsanlæg - biodiversitet.pdf
Løserupvej 18, placering af spildevandsanlæg Spildevand
Høringssvar - Høringssvar-renseanlæg
Indsigelse mod Holbæk kommunes Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 og Forslag til Miljøvurdering for Spildevandsplan 2016 - 2020 - Indsigelse mod Holbæk kommunes Forslag til Miljøvurdering for Spildevandsplan 2016 - 2020.pdf
Høringssvar til Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelse.pdf
Høringssvar til miljøvurdering af spildevandsplan. - Høringssvar miljøvurdering.pdf
Holbæk Kommune: Forslag til Spildevandsplan i høring - Høringssvar til Spildevandsplan 2016.pdf
Rensningsanlæg mm. - Bognæsvej, foto.pdf
Indsigelse mod rensningsanlæg
Vedrørende kommunens plan om at placere et stort rensningsanlæg på Tuse Næs - Revideret udgave til de 31 politikere.docx
Høringssvar vedrørende spildevandsplan - Høringssvar til Holbæk Kommune vedrørende placering af rensningsanlæg på Tuse Næs.docx
Indsigelse til Spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelsespildevandsplan2016-2020.docx
Indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse Bavnen 11.docx
INDSIGELSE MOD HOLBÆK KOMMUNES: Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 - INDSIGELSE MOD HOLBÆK KOMMUNES.docx
Indsigelse
Indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse Rævestien 5.doc
Høringssvar til spildevandsplan 2016-2020 - Høringssvar spildevandsplan.docx
Høringssvar til Forslag: Miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020 - Tuse Næs Lokalforums høringssvar på Miljøvurderingen til Spildevandsplan 2016-2020..pdf
Høringssvar rensningsanlæg på Tuse Næs - Høringssvar omkring placering af rensningsanlæg på Tuse Næs.docx
Høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020 - Høringssvar til Holbæk Kommune.docx
Indsigelse mod Holbæk Kommunes forslag til spildevandsplan 2016-20 - Indsigelse spildevandsplan.docx
Høringssvar til "Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020" - Alternativt placeringsforslag.pdf
Høringssvar til "Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020" - HØRING Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020.pdf
Høringssvar vedr. et nyt rensningsanlæg, som Holbæk Kommune har planer om at etablere på Tuse Næs. - Høringsvar til Holbæk Kommune (rensningsanlæg) (1).docx
Indsigelse mod Holbæk Kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - Holbæk Kommune -spildevandsplanen- Turlandet.pdf
Bemærkninger til Miljøvurdering for Holbæk Spildevandsplan - DN indsigelse mod miljøvurdering og spildevandsplan 2.doc
DN’s indsigelse mod Holbæk kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - DN brev - spildevandsplan.doc
Indsigelse vedr. spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelse spildevandsplan 16-2020.docx
Høringssvar. - Høringssvar Claus Jøren Clausen
Indsigelse mod renseanlæg på Tuse Næs
Indsigelse vedr. spildevandsanlæg på Tuse Næs - Spildevandsanlæg_Indsigelse_160229.pdf
Indsigelse - INDSIGELSE
Indsigelse imod spildevandsplan 2016 - 2020 - Renseanlæg - Indsigelse - Bente og Ole Jakob Storebø 1.3.16.doc
Høringssvar vedr. rensningsanlæg på Næsset - rensningsanlæg 02032016.doc
Indsigelse om rensningsanlæg på Tuse Næs - Ang. rensningsanlæg.docx
Høringssvar vedr. rensningsanlæg - Rensningsanlæg - høringssvar komment..docx
Høringssvar vedr spildevandsanlæg - Høringssvar vedr.docx
Resterende høringssvar til Spildevandsplanen.pdf
Opsamling - høringssvar - kommenteret.pdf


93. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), dog kun for så vidt angår de arealer, som ligger uden for Nr. Vallenderød by, dvs. lb. nre. 1-15, 20 samt matr. nr. 9c af lb. nr. 16, herunder
  1. tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
  2. tiltræder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,
  3. bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden,
  4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen, og
  5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Sagen var fremsendt til byrådets behandling den 18. maj 2016, men udgik af dagsordenen, idet det blev tilkendegivet, at stiens forløb gennem Nr. Vallenderød på ny skal gennemgås af administrationen for at klarlægge stiens optimale forløb.
 
Nærværende dagsordenspunkt drejer sig derfor kun om stiens forløb fra byskilt til byskilt mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse
 
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 2., 4. og 9. marts 2016, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 2. februar 2016 (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Projektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretninger afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne havde frist indtil mandag den 18. april 2016 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 25. maj 2016 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
 1. at lb. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 20 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, jævnfør bilag 7,
 2. at lb. nr 9, 10, 13, 14 og 16 ikke har accepteret forligstilbuddet,
 3. at lb. nr. 13 skriftligt har fremsendt bemærkninger, hvori det påpeges, at stien burde være lagt på sydsiden af Tølløsevej. Ejeren gør gældende, at det fremlagte stiprojekt ikke er detaljeret nok beskrevet. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 8,
 4. at lb. nr. 14 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 9,
 5. at lb. nr. 16 skriftligt har gjort indsigelse mod erstatningen, bilag 10. Administrationen har fremsendt nyt erstatningsforlag vedr. stiens beliggenhed uden for Nr. Vallenderød by, bilag 11.
 
Administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger:
Ad. 3:    Åstedsforretningen er afholdt på grundlag af det foreliggende projekt for stien. Spørgsmål til den tekniske udførelse af stien blev søgt besvaret på åstedsforretningen og vil i dialog med ejer blive detaljeret afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdets udbud og i forbindelse med arbejdets udførelse. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 4:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra juni til december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat 3 mio. kr. og for 2016 afsat 4,3 mio. kr. til anlæggelse af sti øst for Nr. Vallenderød og til Ugerløse. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler.
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således ca. 12,2 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger udbydes i licitation med forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation og dermed fremme af projektet.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et alternativt forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø. Strækningen gennem Nr. Vallenderød er ikke omfattet af nærværende dagsordenspunkt, men vil blive taget op igen, når stiens detaljerede forløb her er klarlagt.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 2. februar 2016.
De berørte lodsejere blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 2., 4. og 9. marts 2016.
 
Ejerne har i breve af 18. marts 2016 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.
Byrådets beslutning på møde den 18.05.2016, pkt. 130.

Supplerende sagsfremstilling
Til behandlingen af punktet på Udvalget for Klima og Miljø´s ekstraordinære møde den 7. juni 2016 er der tilføjet et bilag, som beskriver hvordan proceduren er ved ekspropriation efter vejloven.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Udsat.


caseno15-50678_#3724997_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno15-50678_#3724993_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno15-50678_#3724986_v1_bilag 4, protokol og protokolbilag med erstatningstilbud.pdf
caseno15-50678_#3724935_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med liste og vejledning.pdf
caseno15-50678_#3724932_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-50678_#3724926_v1_bilag 1, ekspropriationsplaner.pdf
caseno15-50678_#3793255_v1_bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 25.05.2016.pdf
caseno15-50678_#3751038_v1_bilag 9, bemærkninger lb. nr. 13.pdf
caseno15-50678_#3751044_v1_bilag 10, bemærkninger lb. nr. 14.pdf
caseno15-50678_#3751049_v1_bilag 11, bemærkninger lb. nr. 16.pdf
caseno15-50678_#3795256_v1_referat og forligstilbud.pdf
caseno15-50678_#3808742_v1_procedure ved ekspropriation efter vejloven.docx

Bilag

Bilag 6, Annonce
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 4, Protokol og protokolbilag med erstatningstilbud
Bilag 3, Indvarslingsbrev med liste og vejledning
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 1, Ekspropriationsplaner
Bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 25.05.2016
Bilag 8, Bemærkninger lb. nr. 13
Bilag 9, Bemærkninger lb. nr. 14
Bilag 10, Bemærkninger lb. nr. 16
Bilag 11, referat og fremsat forligstilbud, lb. nr. 16
Procedure ved ekspropriation efter vejloven


94. Orienteringer til mødet den 7. juni 2016

Orienteringer til mødet den 7. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om kloakering på Orø (bilag vedlagt)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016
Taget til efterretning.


caseno15-15149_#3809430_v2_notat - orientering om kloakering på orø.pdf

Bilag

Notat - Orientering om kloakering på Orø