UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Mødelokale 0.16, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

31-05-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2016 14:00:00


PUNKTER

87. Godkendelse af tillægsdagsordenen til mødet den 31. maj 2016
88. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
89. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse
90. Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-202087. Godkendelse af tillægsdagsordenen til mødet den 31. maj 2016

Godkendelse af tillægsdagsordenen til mødet den 31. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. tillægsdagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 31. maj 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Godkendt.
88. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udførelse af stianlægget fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Beløbet er afsat i kommunens budget for 2015 med 3 mio. kr. og 2016 med 4,3 mio. kr.
 2. der gives driftsbevilling på 40.000 kr. årligt til afledt drift. Beløbet indarbejdes i driftsbudgettet for 2017 og frem. 

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.
Stien anlægges som dobbeltrettet trafiksti i 2,5 meters bredde.
Ved stiføringen gennem Nr. Vallenderød er der vanskelige pladsforhold, hvorfor stien på en kort strækning får et lidt smallere forløb, samtidig indarbejdes trafikdæmpende foranstaltninger og hastigheden gennem Nr. Vallenderød ønskes reduceret til 40 km/t.
 
Der har været afholdt 2 borgermøder i Ugerløse i 2015 omkring projektet, og der er nedsat en følgegruppe som orienteres i takt med der er nyt i sagen. Alle berørte lodsejere har fået tilsendt dispositionsforslaget på deres ejendom forud for det 2. borgermøde, og er blevet opfordret til at komme med eventuelle bemærkninger til projektet.
 
Der er gennemført en åstedsforretning i marts 2016, med henblik på arealerhvervelse. Ekspropriationsbeslutningen fremgår af særskilt sag på denne dagsorden for så vidt angår strækningen mellem byerne. Strækningen gennem Nr. Vallenderød udsættes til der har været afholdt et nyt borgermøde
 
Der er afholdt licitation med deltagelse af 5 entreprenører overvejende fra nærområdet, lavestbydende var Søren Kristiansen, med en budsum på ca. 7,4 mio. kr.
 
Stien forventes delvist at kunne åbne i 2016, med forbehold for at det vil være muligt at udlægge asfalt sidst på året.

Økonomiske konsekvenser
Anlægget vil koste ca. 12,2 mio. kr. og financierers med 40 % tilskud fra Vejdirektoratets stipulje. Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra stipuljemidlerne på strækningen uden for byzonen.
Holbæk Kommunes andel udgør 7,3 mio. kr.
De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og renholdelse af stien udgør de 40.000 kr. årligt. Beløbet indarbejdes i driftsbudgettet for 2017 og frem.  

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
I forbindelse med Åstedsforretningen er der indkommet bemærkninger til projektet. Bemærkningerne fremgår af dagsordenspunktet om ekspropriationsbeslutningen.
 
Der afholdes et nyt borgermøde den 30. juni 2016 hvor der præsenteres de løsningsmuligheder som kan være aktuelle på strækningen gennem Nr. Vallenderød, og løsningsforslag til stiføring i Ugerløse.

Sagshistorik, henvisninger
· Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse Udvalget for Klima og Miljø den 26. januar 2016 punkt 18
 • Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
 • Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.
 • Byrådets beslutning den 18.05.2016 pkt. 122
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt. 
Anlægsbevillingen skal finansiere hele strækningen fra Ugerløse til Nr. Vallenderød.
Udformningen af cykelstien fastlægges for strækningen Ugerløse til Nr. Vallenderød og ikke for strækningen i Nr. Vallenderød by og strækningen i Ugerløse by.
89. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), dog kun for så vidt angår de arealer, som ligger uden for Nr. Vallenderød by, dvs. lb. nre. 1-15, 20 samt matr. nr. 9c af lb. nr. 16, herunder
  1. tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
  2. tiltræder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,
  3. bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden,
  4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen, og
  5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Sagen var fremsendt til byrådets behandling den 18. maj 2016, men udgik af dagsordenen, idet det blev tilkendegivet, at stiens forløb gennem Nr. Vallenderød på ny skal gennemgås af administrationen for at klarlægge stiens optimale forløb.
 
Nærværende dagsordenspunkt drejer sig derfor kun om stiens forløb fra byskilt til byskilt mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse
 
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 2., 4. og 9. marts 2016, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 2. februar 2016 (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Projektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretninger afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne havde frist indtil mandag den 18. april 2016 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 25. maj 2016 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
 1. at lb. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 20 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, jævnfør bilag 7,
 2. at lb. nr 9, 10, 13, 14 og 16 ikke har accepteret forligstilbuddet,
 3. at lb. nr. 13 skriftligt har fremsendt bemærkninger, hvori det påpeges, at stien burde være lagt på sydsiden af Tølløsevej. Ejeren gør gældende, at det fremlagte stiprojekt ikke er detaljeret nok beskrevet. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 8,
 4. at lb. nr. 14 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 9,
 5. at lb. nr. 16 skriftligt har gjort indsigelse mod erstatningen, bilag 10. Administrationen har fremsendt nyt erstatningsforlag vedr. stiens beliggenhed uden for Nr. Vallenderød by, bilag 11.
 
Administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger:
Ad. 3:    Åstedsforretningen er afholdt på grundlag af det foreliggende projekt for stien. Spørgsmål til den tekniske udførelse af stien blev søgt besvaret på åstedsforretningen og vil i dialog med ejer blive detaljeret afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdets udbud og i forbindelse med arbejdets udførelse. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 4:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra juni til december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat 3 mio. kr. og for 2016 afsat 4,3 mio. kr. til anlæggelse af sti øst for Nr. Vallenderød og til Ugerløse. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler.
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således ca. 12,2 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger udbydes i licitation med forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation og dermed fremme af projektet.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et alternativt forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø. Strækningen gennem Nr. Vallenderød er ikke omfattet af nærværende dagsordenspunkt, men vil blive taget op igen, når stiens detaljerede forløb her er klarlagt.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 2. februar 2016.
De berørte lodsejere blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 2., 4. og 9. marts 2016.
 
Ejerne har i breve af 18. marts 2016 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.
Byrådets beslutning på møde den 18.05.2016, pkt. 130.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Udsat.


caseno15-50678_#3724997_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno15-50678_#3724993_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno15-50678_#3724986_v1_bilag 4, protokol og protokolbilag med erstatningstilbud.pdf
caseno15-50678_#3724935_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med liste og vejledning.pdf
caseno15-50678_#3724932_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-50678_#3724926_v1_bilag 1, ekspropriationsplaner.pdf
caseno15-50678_#3793255_v1_bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 25.05.2016.pdf
caseno15-50678_#3751038_v1_bilag 9, bemærkninger lb. nr. 13.pdf
caseno15-50678_#3751044_v1_bilag 10, bemærkninger lb. nr. 14.pdf
caseno15-50678_#3751049_v1_bilag 11, bemærkninger lb. nr. 16.pdf
caseno15-50678_#3795256_v1_referat og forligstilbud.pdf

Bilag

Bilag 6, Annonce
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 4, Protokol og protokolbilag med erstatningstilbud
Bilag 3, Indvarslingsbrev med liste og vejledning
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 1, Ekspropriationsplaner
Bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 25.05.2016
Bilag 8, Bemærkninger lb. nr. 13
Bilag 9, Bemærkninger lb. nr. 14
Bilag 10, Bemærkninger lb. nr. 16
Bilag 11, referat og fremsat forligstilbud, lb. nr. 16


90. Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Sagen indstilles af Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og besluttes i byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 udsendes i offentlig høring i 7 uger
2. de resterende 3,6 millioner af de 5 millioner byrådet har afsat i budgettet til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger prioriteres til udbedringer af trafikforhold for lette trafikanter dels på strækningen mellem Søstrup og Megacentret og dels på strækningen på Tuse Næs Vej fra Morsø til Uglerupvej.

Beskrivelse af sagen
Trafiksikkerhedsplanen er byrådets redskab til at prioritere indsatser på kommunens veje som øger trafiksikkerheden samt minimerer lokaliteter med stor utryghed.
 
Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 erstatter gældende trafiksikkerhedsplan fra 2008. Byrådet besluttede i maj 2013 at revidere planen, men økonomiudvalget besluttede i november 2014 at udsætte trafiksikkerhedsplanen til arbejdet med omstillingsgrupperne på skoleområdet var færdigt. Ud over at byrådet ønskede en særlig opmærksomhed på skolevejene ønskede byrådet også en bred undersøgelse i forhold til utryghed, da uheldsstatistikken ikke belyser alle trafikfarlige forhold.
 
Uheldsstatistikken for Holbæk Kommune er siden 2010 steget med knap 30 %. De fleste uheld er materielskade, men i 2014 blev der registreret 28 personskadeuheld mod 15 personskadeuheld i 2010. Handlingsplanen løsningsforslag er ikke nødvendigvis vejtekniske anlæg men i høj grad adfærdsregulerende tiltag som skiltning, hastighedsnedsættelse og øget politikontrol i forhold til spirituskørsel og hastighedskontrol.
 
Inddragelse af skolerne samt tryghedsundersøgelsen viser en lang række af lokaliteter som er utrygge og færdes på. I høj grad peger respondenternes forslag til løsninger på en udbygning af cykelstier samt hastighedsbegrænsninger. Der er over 900 mennesker som har deltaget i tryghedsundersøgelsen. De godt 900 mennesker har markeret 589 lokaliteter. Af de 589 lokaliteter er der taget højde for, at der kan være sammenfald i respondenternes besvarelse.
 
Cykelstien fra Søstrup til Megacentret:
Strækningen samt punkter ved denne lokalitet er der hvor flest borgere har meldt ind i tryghedsundersøgelsen, og det vurderes også administrativt at strækningen skal prioriteres pga. trafikfarlige cykelforhold.
 
Strækning
Løsning
Pris
Prioritering
900 meter i Søstrup inden for byskiltet.
Der udføres en 2 minus 1 vej
200.000 kr.
 
Indenfor budget 2016
Fra byskiltet til svinger ved Borupvej i alt ca. 550 meter
Vejen udbygges med cykelbaner
850.000 kr.
Ikke nærmere fastsat
Fra Borupvej til nord for Søstrupvej 10, ca. 550 meter
Der udføres en ny omfartsvej, således de snævre forhold i det skarpe sving ved nr. 12 undgås
3.250.000 kr.
Ikke nærmere fastsat
Fra nr. 10 til omfartsvejen i alt ca. 800 meter
Vejen udbygges med cykelbaner
1.200.000 kr.
Ikke nærmere fastsat
Langs Bådcentret ved Megacentret i alt ca. 150 meter
Vejen udbygges med cykelsti adskilt fra vejen med kantsten
450.000 kr.
Indenfor budget 2016
Samlet pris
 
6 mio. kr.
650.000 af budget 2016
 
Fjordstien langs Tuse Næs Vej fra Morsø til Uglerupvej
Ved udbygning af cykelsti på Tuse Næs Vej er det samtidig muligt at få etableret en stor del af den manglende strækning af Fjordstien, hvor det også er muligt at anvende de resterende midler fra Grøn Ordning. Derfor dækkes en stor del af omkostningerne ved denne strækning af andre midler end de 3,6 (5) millioner som er afsat i budgettet for 2016 til trafiksikkerhed.
 
Strækningen er aktuel, fordi kommunen har et økonomisk incitament i forhold til arealerhvervelse samt har mulighed for at anvende midlerne fra grøn ordning.
 
Strækning
Løsning
Pris
Prioritering
Morsø til Uglerupvej
Trafiksti ca. 1,65 km med 2 helleanlæg
3.000.000 (finansieres delvist af Grøn Ordning)
Budget 2016
 
Punkt om Fjordstiens færdiggørelse forventes at blive politisk behandlet i juni 2016
 
Trafiksikkerhedsplanens indhold
 
Dataindsamling/status, herunder:
 
Målsætning, herunder:
 
Indsatsområder, herunder:
 
Handleplan, herunder:

Økonomiske konsekvenser
Der er sat 5 millioner af i budget 2016 til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.
Der er 3,6 millioner tilbage som disponeres ved tiltrædelse af nærværende indstilling. Herudover er der 1,65 millioner til rådighed i Grøn Ordning (Vindmøllemidler), som kan indgå i finansieringen af trafikstien ved Tuse Næs Vej.
 
Driftsomkostninger for nyanlæg ved Tuse Næs Vej forventes at være 15.000 kr. årligt + 2.000 kr. årligt til lys på krydsningshellerne, hvilket bør indarbejdes i Budget 2017 og frem.

Øvrige konsekvenser
For at nå planens mål, bør der afsættes årlige midler til dels at drift af stier samt til at efterkomme trafiksikkerhedsplanens anbefalinger. Specielt til forbedringer på skolevejene, så skoleelever selv kan transportere sig på trafiksikre og trygge veje.
 
Der foreslås afsat en årlig pulje på 1 mio.kr. til trafiksikkerhedsplanen fra 2017 og frem. Midlerne kan dække mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger som midterheller, bump, kampagner og lignende. Hvis der skal afsættes midler til større anlæg f.eks. cykelstier, skal dette gøres via anlægsbevilling i kommende budgetår.

Høring
I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen har der været møder med alle folkeskolernes bestyrelser. Skolernes bemærkninger fremgår af planen.
 
Der er været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en markering af 333 punkter samt 577 delstrækninger. Undersøgelsen indgår som en integreret del af trafiksikkerhedsplanen.
 
Herudover har der været tilbud om møder med de private grundskoler. Andreasskolen og Holbæk Private Realskole har deltaget i mødet og opsamling fra mødet vedhæftes som bilag.
 
Trafiksikkerhedsplanen kommer i høring i 7 uger fra 17. juni – 5. august. Administrationen er klar over at høringen ligger i skolernes sommerferie, men har med begrundelse i den forudgående inddragelse samt hensyn til byrådets ønske om påbegyndelse af anlæg i 2016 valgt at gennemføre høringen hen over sommeren.

Lovgrundlag – link
Kommunens forpligtigelse til at sørge for befordring af skoleelever er bestemt i folkeskoleloven og beskrevet på kommunens hjemmeside under skolekørsel

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Det indstilles, at trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.
 
Det indstilles, at de resterende midler prioriteres efter høringen, herunder til udbedring af trafikforhold, hvor der er sket uheld.


caseno16-14421_#3797678_v1_holbæk trafiksikkerhedsplan 2016-2020-forslag.pdf.pdf
caseno16-14421_#3792794_v1_mødereferat privatskoler.docx

Bilag

Holbæk Trafiksikkerhedsplan 2016-2020-forslag.pdf
Mødereferat privatskoler