UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.16, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

31-05-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2016 14:00:00


PUNKTER

69. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 31. maj 2016
70. Beslutning Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behandling
71. Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane
72. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.07, Produktionsanlæg for asfalt
73. Orientering - status på lokalplaner
74. Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet
75. Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation
76. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2
77. Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune
78. Beslutning om alternative muligheder til Flextrafik
79. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler
80. Beslutning vedrørende ansøgning om nedrivning af udhuslænger ved Jyderup Præstegård
81. Budgetrevision 2 og handlingsplaner
82. Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning
83. Orientering - Flextur ny takst - status
84. Orientering om evaluering af vejstrækninger i Tølløse
85. Orientering - Status for afhjælpning af fejl og mangler i Tølløse i forbindelse med etableringen af dobbeltsporet ved Nordvestbanen
86. Orienteringer til mødet den 31. maj 201669. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 31. maj 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 31. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 31. maj 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Godkendt, idet punkt 77 godkendelse af spildevandsplan udsættes.
 
Koordineringsgruppen for borgere ved Bukkerup og Soderup har foretræde for udvalget kl. 8.30 i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om udvidelse af svineproduktionen på Bukkerupgård.
 
Følgende deltager:
 
Vinnie Andersen (koordineringsgruppen)
Inga B. Hansen (koordineringsgruppen)
Knud Kjær Knudsen (ejer af Bukkerupgård)
70. Beslutning Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behandling

Beslutning Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behandling

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog på byrådsmøde den 28. januar 2016 at sende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby i offentlig høring.
 
Planlægningen tager udgangspunkt i projektet for ”Holbæk Havneby”, der blev udpeget i et gennemført projektudbud.
 
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for realisering af ny centerbebyggelse på arealet. Den nye bebyggelse skal medvirke til at skabe mere liv og aktivitet i havneområdet og binde handelslivet i bymidten tættere sammen med havneområdet.
 
Projektet giver mulighed for at indplacere ny bebyggelse i op til 3 etager. Projektet udformes med aktive, åbne facader i stueplan, der bidrager til liv såvel ind mod værftet som ud mod Kanalstræde. Der planlægges for anvendelse til dagligvarer, udvalgsvarer, arbejdende værksteder og gallerier, restaurant og fødevaremarked i stueplan, samt boliger og ferieboliger på de to øvre etager. Grusarealet syd for værftet bibeholder anvendelse til parkeringsformål, - der kan inddrages til markedsplads, i overensstemmelse med allerede gældende planlægning.
 
I den offentlige høring indkom 4 høringssvar, samt ændringsønsker fra projektudvikler. Høringssvarene omhandler i det væsentligste spørgsmål omkring parkeringsforhold, adgangsforhold til beddingerne og potentielle miljøkonflikter mellem beddingerne og ny byudvikling. Fra projektudvikler er tilkendegivet ønske om mulig udstykning af den gule maskinværkstedsbygning samt tilføjelse af supplerende bestemmelse omkring bygningshøjde.
De indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf, er vedlagt som bilag til sagen.
 
Administrationen har gennemført en supplerende 14 dages nabohøring omkring den ønskede supplerende højdebestemmelse, der giver mulighed for at enkelte bygningsdele punktvis kan gives en højde på op til 12,5 m, mens den generelt fastsatte højde på maksimalt 11,5 m og maksimalt 3 etager fastholdes.
 
Administrativt indstilles, at den supplerende højdebestemmelse indarbejdes, samt at der gives mulighed for den angivne udstykning. Samtidig indstilles, at der indarbejdes bestemmelse om krav til cykelparkering.
 
I forhold til bemærkninger omkring parkering indstilles ikke ændringer i planforslagene, men peges på, at eksisterende midlertidige p-pladser på arealet reetableres ved tilsvarende midlertidige p-pladser på Isefjords Allé 13 og ved Østre Havnevej.

 
 

Økonomiske konsekvenser
I henhold til udarbejdet trafiknotat fra Rambøll afstedkommer gennemførelse af projektet behov for omdisponering af vejbaner i vejkrydset ved Kanalstræde/ Isefjords Allé, således at der foretages en ændret vejopstribning, hvorved Kanalstræde prioriteres som gennemkørende vej, og Isefjords Allé sideordnes. Der er udarbejdet en udbygningsaftale, i henhold til hvilken, projektudvikler og grundejer bag ”Holbæk Havneby A/S” forpligter sig til at afholde udgifter til denne omdisponering.

Høring
Projektmaterialet for Holbæk Havneby blev præsenteret ved borgermøde på Holbæk Bibliotek den 20.8.2015. Materialet har endvidere været annonceret i offentlig fordebat fra den 26.8.2015 til den 23.9.2015. Ved den indledende inddragelse fremkom bemærkninger primært vedrørende ønske om at sikre adgangen til de eksisterende beddinger, opmærksomhed på samspil mellem ny bebyggelse og disse beddingsaktiviteter, samt opmærksomhed på, at skabe gode forbindelser gennem området for bløde trafikanter. Derudover blev stillet spørgsmålstegn ved, om projektet er det rigtige på det givne sted, eller om der i stedet burde indplaceres funktioner af mere offentlig karakter.
 
I den 8 ugers offentlige høringsperiode indkom 4 høringssvar samt ændringsforslag fra projektudvikler. Høringssvar samt administrationens vurdering heraf er vedlagt som bilag til sagen.
 
Notat fra borgermøde afholdt i høringsperioden er ligeledes vedlagt sagen.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt


caseno15-61356_#3770397_v1_mødenotat fra borgermøde.docx
caseno15-61356_#3794046_v1_skema med behandling af høringssvar.docx
caseno15-61356_#3770514_v1_kp_tillæg_25_lokalplanforslag_1_49.pdf.pdf

Bilag

Mødenotat fra borgermøde
Skema med behandling af høringssvar
kp_tillæg_25_lokalplanforslag_1_49.pdf


71. Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane

Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan nr. 3.50 godkendes til udsendelse i offentlig høring i perioden 27. juni 2016 til og med 21. august 2016.
2. der træffes beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljørapport iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
Forslag til lokalplan nr. 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane udarbejdes, da Holbæk Golfklub ønsker at udvide den eksisterende golfbane ind på skovbevoksede arealer syd for den eksisterende golfbane. Udvidelsesarealerne er beliggende i det nordvestlige hjørne af Dragerup Skov og er en del af Humleore Skovdistrikt.

Humleore Skovdistrikt og Holbæk Goldklub har indgået en foreløbig aftale om anlæg af golfbaneareal på en del af skovdistriktets arealer under forudsætning af tilladelser fra relevante myndigheder.
 
Indhold i planerne
Områdets fremtidige anvendelse vil være rekreativt område i form af golfbane.

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring offentlighedens adgang til arealerne. I lokalplanforslaget fastholdes udlæg til stiforbindelse med henblik på at sikre offentlighedens adgang mellem skovens nordlige del og kysten.

Vejadgang til golfbaneanlægget sker fortsat ad Dragerupvej. Udvidelsen af golfbanen vurderes ikke at kræve udlæg af nye p-arealer. Eksisterende p-arealer og eksisterende udvidelsesmuligheder af p-arealerne fastholdes.

Lokalplanen vil fastsætte bestemmelser omkring terrænregulering, sådan at lokalplanen ikke muliggør terrænregulering, der vil fremtræde markant i landskabet.

Lokalplanen vil stille krav til anvendelse af udendørs belysning. Som udgangspunkt må der på baneanlægget ikke opsættes belysning. I tilknytning til bebyggelse og på p–arealer giver lokalplanen mulighed for at opsætte belysning.

Lokalplanen vil endvidere stille krav til beplantning og hegning, som skal sikre at golfbanen indpasses i landskabet.
 
Kerneopgaven vækst og bæredygtighed
Mulighed for udvidelse af Holbæk Golfbane bidrager til at Holbæk Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune med gode fritidstilbud, herunder golf.
 
Miljøvurdering
Forslag til lokalplan nr. 3.50 vurderes på baggrund af udarbejdet miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
- Der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser i planen, der sikrer, at der ikke opføres bebyggelse i det åbne land, der fremtræder markant i landskabet og mod kysten.
- Der er ikke tale om en ny funktion der tilføres området/landskabet, men alene en udvidelse af eksisterende golfbane. Der er således tale om en mindre ændring i forhold til gældende
planlægning (mindre udvidelse af område udlagt til offentlige formål i form af golfbane)

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune er ejer af en del af det areal, hvor der er golfbane (matrikel 12a, 12d, 12e, 3e, del af 3f og 16, Dragerup By, Grandløse). Arealerne lejes ud til Holbæk Golfklub.

Holbæk Kommune er ydermere lejer af del af matrikel 3a, som kommunen videreudlejer til Holbæk Golfklub. En fortsat udnyttelse af disse arealer til golfbaneformål forudsætter, at eksisterende kontrakter kan fornys. Genforhandling skal være afsluttet inden 1 år fra kontraktens udløb 1. september 2022. Der henvises til lejekontrakt af den 16. juni 1992.

Ydermere forudsætter realisering af udvidelse af golfbane på del af matrikel 13a (Dragerup skov), at der kan indgås kontrakt med ejer om udnyttelse af arealet til golfbaneformål.

Øvrige konsekvenser
Af planforslaget fremgår, at der en række bindinger på planområdet, herunder bindinger i forhold til Naturbeskyttelsesloven (beskyttede naturtyper, strandbeskyttelseszonen), Skovloven (dele af området er udlagt til fredsskov), Museumsloven (beskyttet stendige), Landbrugsloven (landbrugspligt).
 
Der henvises til planforslaget for en nærmere redegørelse herfor.

Høring
Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 27. juni 2016 til den 21. august 2016. I høringsperioden vil der være mulighed for at deltage i et borgermøde, som afholdes mandag den 1. august 2016 kl. 19 i golfklubbens klubhus beliggende på adressen, Dragerupvej 50, 4300 Holbæk.

Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt


caseno15-42290_#3773976_v1_miljøscreening.pdf
caseno15-42290_#3773794_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 26.pdf
caseno15-42290_#3774265_v1_forslag til lokalplan 3.50 udvidelse af holbæk golfbane.pdf

Bilag

Miljøscreening
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26
Forslag til lokalplan 3.50 udvidelse af Holbæk golfbane


72. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.07, Produktionsanlæg for asfalt

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.07, Produktionsanlæg for asfalt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan nr. 15.07 med tilhørende VVM og miljørapport samt OSD-tillæg nr. 3 vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede rettelser.

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for planlægningen er en konkret ansøgning om at udskifte det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) med et nyt og mere tidssvarende anlæg, både miljø- og produktionsmæssigt. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der vedtages både et kommuneplantillæg og en lokalplan for området.
 
I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljørapport, omfattende en miljøvurdering samt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Herudover er der udarbejdet et OSD tillæg (OSD – Område for Særlige Drikkevandsinteresser).
 
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, OSD- tillæg samt lokalplan og har i samarbejde med ansøgers rådgiver udarbejdet den tilhørende miljørapport.

Økonomiske konsekvenser
Planerne vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Høring
Lokalplan nr. 15.07 har, sammen med Kommuneplantillæg nr. 24, OSD-tillæg nr. 3 og de til planerne og anlægget hørende VVM-redegørelse og miljørapport, været i offentlig høring i perioden 17. marts 2016 til og med den 12. maj 2016.
 
I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde om planforslagene den 18. april 2016. På borgermødet har bl.a. naboer til virksomheden haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til planforslagene og til virksomhedens ønskede fremtidige anlæg.
 
Referat af borgermøde fremgår af bilag 1. Herudover er der indkommet høringssvar fra Colas, vedlagt som bilag 8 og et høringssvar fra nabo på Overdrevsvej 6 vedlagt som bilag 11-12. Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden samt administrationens indstilling hertil. Dette fremgår af bilag 13.
 
På baggrund af høringen indstiller forvaltningen, at planernes kortbilag tilrettes og præciseres i overensstemmelse med virksomhedens høringssvar.
 
Administrationen indstiller endvidere, at planernes kortbilag tilrettes, så der fremgår af kortet, at der er krav til beplantning langs den nordlige adgangsvej til ejendommen svarende til miljørapportens anbefalinger herfor.
 
Administrationen indstiller herudover, at § 5 i lokalplanen tilrettes i overensstemmelse med virksomhedens høringssvar med undtagelse af ønsker til flere/større bygninger end det der indgik i planforslaget.
 
Endeligt indstiller administrationen, at planerne tilrettes, så der bliver mulighed for at etablere støjvold mod nord.
 
Herudover har høringen ikke givet anledning til, at administrationen kan anbefale ændringer i planerne.
 
Andre ændringer
Høringen har givet anledning til, at administrationen foreslår ændringer i udkast til miljøgodkendelse. Disse ændringer fremgår af høringsskemaet, bilag 13. Det bemærkes, at Colas er indstillet på at imødekomme ønske fra Overdrevsvej 6 om, at der ikke knuses asfalt i sommermånederne. Specifikt foreslås maj, juni og juli.
 
I høringsperioden indkom endvidere ønske om at få nedsat hastigheden på Overdrevsvej. Administrativt (Vej- og Trafik) har vi vurderet, at Overdrevsvej kan skiltes med en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på den strækning, hvor Colas’ transporter skal køre til og fra Holbækvej. Dette er dog under forudsætning af politiets godkendelse.

Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
 
VVM-loven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt


caseno15-43068_#3751195_v1_referat af borgermøde den 18. april 2016.docx
caseno15-43068_#3597704_v1_kommuneplantillæg.pdf
caseno15-43068_#3597684_v1_osd tillæg.pdf
caseno15-43068_#3597680_v1_vvm redegørelse og miljørapport.pdf
caseno15-43068_#3597769_v1_forslag til lokalplan 15.07.pdf
caseno15-43068_#3773993_v1_notat om lugtpåvirkning vedr. overdrevsvej 6.pdf
caseno15-43068_#3779632_v1_høringsskema.pdf
caseno15-43068_#3774001_v1_mail om lugt og synlighed vedr. overdrevsvej 6.msg
caseno15-43068_#3774223_v1_høringssvar fra rambøll på vegne af colas.msg
caseno15-43068_#3776675_v1_bemærkninger fra colas til høringssvar fra overdrevsvej 6.msg
caseno15-43068_#3774966_v1_mail med vedhæftet høringssvar fra overdrevsvej 6.msg
caseno15-43068_#3776678_v1_bemærkninger fra colas til høringssvar fra overdrevsvej 6.docx
caseno15-43068_#3774967_v1_høringssvar fra overdrevsvej 6.docx

Bilag

Referat af borgermøde den 18. april 2016
Kommuneplantillæg
OSD tillæg
VVM redegørelse og Miljørapport
Forslag til lokalplan 15.07
Notat om lugtpåvirkning vedr. Overdrevsvej 6
Høringsskema
Mail om lugt og synlighed vedr. Overdrevsvej 6
Høringssvar fra Rambøll på vegne af Colas
Bemærkninger fra Colas til høringssvar fra Overdrevsvej 6
Mail med vedhæftet høringssvar fra Overdrevsvej 6
Bemærkninger fra Colas til høringssvar fra Overdrevsvej 6
Høringssvar fra Overdrevsvej 6


73. Orientering - status på lokalplaner

Orientering - status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager statusoversigt (bilag 1) til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigten er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i april 2016 er lokalplan 2.76 Boliger på Torpet, Holbæk vest endelig vedtaget.
Der er ikke igangsat nye lokalplaner siden seneste status.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Taget til efterretning.


caseno16-61_#3774091_v1_status på lokalplaner til kmu maj 2016.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 - Status på lokalplaner maj 2016.pdf


74. Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet

Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 890.000 kr. til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafikforanstaltninger på 5.300.00 kr. i budget 2016.

  De 890.000 kr. fordeles således:
a)         550.000 kr. til en 2-1 vej på Jernbanevej, Tadrevej og Bukkerupvej
b)         300.000 kr. til chikaneanlæg og asfaltpude i krydset Gl. Høbjærgvej og Gl. Tadrevej. Der etableres et lille fortov ved busstopstedet.           
c)         40.000 kr. til etablering af hegn ved den gamle jernbaneoverskæring ved Tadrevej.
                                   

Beskrivelse af sagen
Resume
Borgere, politikere, og administrationen har været optaget af udestående ved udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet. Punktet har sidst været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet i januar 2016.
Administrationen har afholdt møde med Banedanmark og de vil sørge for at mangler, der kunne henføres til dem, vil blive udført. Derudover var der øvrige forhold både i Tølløse, Soderup og Vipperød der skulle prioriteres og håndteres politisk hos os selv, jf. byrådets beslutning den 28. januar 2016. Dette dagsordenspunkt omhandler forholdene i Soderup.
 
Helhedsplan
En initiativgruppe bosiddende i Soderup har udarbejdet en helhedsplan for Soderup, som de har fremsendt til administrationen. Helhedsplanen indeholder ønsker om en ny asfaltcykelsti og vejbelysning langs Jernbanevej til Tølløse, fortov og chikaneanlæg i den vestlige del af Soderup by, samt en ny asfaltgang- og cykelsti langs Tadrevej. De enkelte projekter kan ses i bilaget ”Helhedsplan i Soderup”.
Administrationen har prissat helhedsplanen og de foreslåede projekter vil i alt koste 6.650.000 kr. fordelt således:
 
1) ny asfalt cykelsti og vejbelysning langs Jernbanevej - 3.500.000 kr.
2) fortov og chikaneanlæg i Soderup by, vest - 850.000 kr.
3) ny asfaltgang- og cykelsti og belysning langs Tadrevej - 2.300.000 kr.
 
Administrationens løsningsforlag
Administrationen har set på forslagene i helheldsplanen og vurderet, at nogle af forslagene kan udføres på andre måder, som også bidrager til en bedre trafiksikkerhed i Soderup og på de omkringliggende veje, men som er billigere at etablere.
Forslagene er:
 
a) I stedet for at etablere en ny asfaltcykelsti langs Jernbanevej til Tølløse og fortov og trafikdæmpende foranstaltninger i Soderup vest (Helhedsplanens nr. 1 og nr. 3)
udføres en 2-1 vej på Jernbanevej, Tadrevej og Bukkerupvej. Samtidig sættes hastigheden på Jernbanevej ned til 50 km/t.
En 2-1 vej betyder at de to vejspor laves om til 1 spor, og så etableres der en stiplet cykelbane i begge sider af vejen. Rent trafiksikkerhedsmæssigt er det mest sikkert for cyklisterne at færdes på en cykelsti, men med en samtidig nedsættelse af hastigheden på Jernbanevej bliver det mere sikkert at cykle og færdes i Soderup og på de omkringliggende veje. Hastighedsnedsættelsen skal godkendes hos politiet.. Med i projektet er indregnet en opretning af kørebanen på Jernbanevej samt vejbelysning.

Pris:   550.000 kr.
Forløbet af 2-1 vejen kan ses i bilaget ”2-1”.
 
b) I stedet for at etablere fortov og chikaneanlæg i den vestlige del af Soderup by (Helhedsplanens nr. 2)
udføres chikaneanlæg i begge ender ved byskilte i Soderup vest, asfaltpude i krydset Gl. Høbjærgvej og Gl. Tadrevej, samt et lille fortov ved busstopstedet. Der er ønske fra initiativgruppen, at hastigheden nedsættes til 40km/t, det skal godkendes af politiet.
Der er svære pladsforhold til etablering af fortov på hele strækningen, derfor er denne løsning foreslået.

Pris:   300.000 kr.
Placering af chikaneanlæg, asfaltpude og fortov er angivet i bilaget ”Soderup vest”

c) De gamle overskæringer ved Bukkerupvej og Tadrevej er blevet nedlagt i forbindelse med at Banedanmark har etableret dobbeltspor. Der er borgere der går over jernbaneskinnerne ved Tadrevej og for at forhindre dette bliver der opsat et hegn.

Pris:     40.000 kr.
 
Administrationen foreslår at ovenstående forslag realiseres fra det afsatte rådighedsbeløb på 5.300.000 kr. til trafikforanstaltninger i budget 2016, således at trafiksikkerhedsforholdene efter indførelse af dobbeltsporet i Soderup kan forbedres hurtigst muligt.
Såfremt initiativgruppens helhedsplan skal realiseres skal midlerne til den prioriteres ved budgetlægningen for budget 2017

Økonomiske konsekvenser
Administrationens løsningsforslag
Alt afhængig af hvilke projektet der vælges, beløber det sig fra 40.000 – 890.000 kr., der tages fra trafikforanstaltninger(pulje).
 
Initiativgruppens helheldsplan
Alt afhængig af hvilke projektet der vælges, beløber det sig fra 850.000 – 6.690.000 kr., der prioriteres på budget 2017. De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og renholdelse af stierne udgør de 25.000 kr. årligt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt, idet der arbejdes videre med en gangsti fra jernbanebroen mod vest parallelt med Bukkerupvej.


caseno16-18121_#4052120_v1_vs helhedsplan for soderup - 20160303 helhedsplan for soderup.pdf.pdf
caseno16-18121_#3769092_v1_2-1.pdf.pdf
caseno16-18121_#3769724_v1_soderup øst.pdf.pdf

Bilag

Helhedsplan for Soderup.pdf
2-1.pdf
Soderup vest.pdf


75. Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation

Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Sluse frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på ca. 11 mio. kr. i budget 2016 til istandsættelse af broer og anlæg.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Sluseporte ved Audebo Pumpestation regulerer vandstanden i landkanalerne omkring Lammefjorden, og sikre området mod oversvømmelse og at saltvand fra fjorden ikke blander sig med ferskvandet i kanalerne.
 
Sluseanlægget består af 4 sluseporte som er over 60 år gamle og udskiftning er tvingende nødvendigt. I bunden af slusekammeret ligger en rem (træbjælke), som holder sluseportene. Remmen er forankret i slusekammerets betonbund med stålbolte, som er kraftigt korroderet. I tilfælde af ekstrem høj vandstand i fjorden er der risiko for at boltene ikke længere kan holde, og at sluseportene derfor bryder sammen. Hvis dette sker, er Lammefjordsområdet åben for oversvømmelse.
Arbejdet med udskiftning af portene blev påbegyndt i 2012, hvor der blev fremstillet 4 nye sæt sluseporte. I 2014 blev et sæt sluseporte udskiftet og i 2015 blev yderligere udskiftet 2 sæt sluseporte, mens det sidste sæt sluseporte er planlagt udskiftet i 2016.
 
Den videre proces
Det sidste sæt sluseporte skal udskiftes indledningsvis. I op til 1 år efter montage af portene er der, på grund af opfugtning af træet, behov for løbende tilpasninger af portene.

Økonomiske konsekvenser
Af det samlede budget på ca. 1,7 mio. kr. til udskiftningen af sluseportene er der i 2015 brugt i alt ca. 1,2 mio. kr., og de resterende 0,50 mio. kr. skal bruges i 2016 til udskiftning af den sidste sluseport.
 
Der er i anlægsbevillingen for 2016 en restsum på 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet på i alt 11 mio. kr. til istandsættelse af broer og anlæg.
Af restsummen anvendes 500.000 kr. til udskiftning af et sæt sluseporte i 2016, hvorefter restsummen til broer og anlæg er på 3 mio. kr.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet har tidligere, den 9.12.2015, behandlet bevilling til udskiftning af sluseporten til Audebo Sluse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt
76. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2

Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 
 1. der af rammebeløbet til ” Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016 frigives 1,0 mio. kr. til:
  1. lettere istandsættelse af Krags Brygge fra Pakhusstræde til Filmtorvet
  2. nedknusning af brokkebunkerne på depotøen og indbygning af nedknuste materialer i pladsen til det midlertidige rekreative byrum på Ny Hage.

Beskrivelse af sagen
Byudvikling af havneområdet
Entreprenørarbejderne til omdannelse af skrotpladsen på Ny Hage til et midlertidigt rekreativt byrum er påbegyndt og arbejdet bliver afsluttet i juni/juli 2016.
 
Istandsættelse af Krags Brygge
I fortsættelse af dette arbejde foreslår Administrationen at der udføres en nødvendig istandsættelse af Krags Brygge.
 
Krags Brygge blev i forbindelse med opførelsen af bebyggelserne fra Kanalstræde til Pakhusstræde hovedrenoveret med nye belægninger.
 
Hovedrenovering af den resterende del af Kraghs Brygge, fra Pakhusstræde til Filmtorvet (ca. 350 m), afventer opførelsen af byggeri på de ledige byggegrunde langs Krags Brygge, hvor dog Fjordstjernen er opført i 2014/15.
Bryggen er i meget dårlig stand, og en istandsættelse er nødvendig.
 
En hovedrenovering af den resterende del vil overslagsmæssigt koste 10 – 15 mio. kr., men dertil kommer at kajkonstruktionen langs Krags Brygge også skal hovedrenoveres for 10 – 15 mio. kr.
Arbejderne forventes derfor tidligst gennemført efter salg af Holbæk Have når aktiviteterne er flyttet til Holbæk Sportsby.
 
For at skabe tålelige forhold for gående og cyklister gennemføres den mest nødvendige istandsættelse af Krags Brygge. Istandsættelsen omfatter lukning af huller, opretning af lunker og udlægning af en ca. 2 m bred asfaltbane til gående og cyklister, samt evt. opstilling af bænke og inventar til forskønnelse af bryggen.
 
Istandsættelse af Krags Brygge er anslået til at koste cirka 500.000,- kr.
 
Arbejdet igangsættes hurtigst muligt, og forventes afsluttet inden udgang af oktober 2016.
 
 
Nedknusning af brokker på Depotøen
I forbindelse med omdannelse af Skrotpladsen på Ny Hage til et midlertidigt rekreativt byrum, er der igangsat en nedknusning af alle brokkerne på Depotøen, og administrationen arbejder på at indbygge en væsentlig del af de nedknuste materialer i den nye plads.
 
Igangsætningen af dette arbejde er et første skridt mod at få ryddet op på Depotøen, og arbejdet på at forskønne området og omdanne Depotøen til rekreativt brug.
 
Der er dog i dette arbejde mange ukendte forhold, hvor især meget store brokker og forureningen i brokkerne og opgravet jord forventes at medføre ekstraudgifter.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2016 afsat 3,0 mio. kr. til ”Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn”, heraf er 2,0 mio. kr. frigivet til omdannelse af Ny Hage til midlertidigt rekreativt byrum.
 
Den resterende 1,0 mio. kr. frigives til istandsættelse af Krags Brygge og som reserve til ekstraudgifter i forbindelse med omdannelse af Ny Hage til midlertidigt rekreativt byrum og nedknusning af brokkerne på Depotøen.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet har tidligere, den 13.05.2015 og den 28.02.2016, behandlet anbefalinger fra havnegruppen til byudvikling i havneområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt, idet det pointeres, at finansieringen sker af rammebeløbet til Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016.
77. Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes og det fastholdes at flytte Holbæk renseanlæg fra Holbæk havn til en endnu ikke fastlagt lokalitet nord for Holbæk Fjord (Tuse Næs/Audebo), med udledning til et mere robust vandområde
 2. miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes
 3. der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lokalområdet, Fors A/S og Holbæk Kommune, til undersøgelse af placeringeren af Holbæk renseanlæg på Tuse Næs.
 4. der når den endelige placering af renseanlægget kendes, udarbejdes en VMM-redegørelse, der indeholder detaljerede oplysninger for samtlige miljøparametre

Beskrivelse af sagen
Forslag til revideret spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.
 
De væsentligste ændringer, i forhold til den godkendte plan, var følgende:
Da spildevandsplanen fastlægger rammerne for etablering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, er dette blevet strategisk miljøvurderet, jf. Lov om Miljøvurdering.
 
Forslag til Miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har ligeledes været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.
 
Høringssvar
Der er i høringsperioden ind kommet ca. 80 høringssvar til de fremlagte forslag, og langt de fleste henvendelser vedrørte den foreslåede flytning af Holbæk Renseanlæg til Tuse Næs. Alle høringssvar er blevet vurderet og resultatet fremgår af bilag 1.
 
Borgerne på Tuse Næs har afholdt et borgermøde om den planlagte flytning af Holbæk renseanlæg. Der deltog 4-500 borgere på mødet, og det blev foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan undersøge alternative placeringer af Holbæk renseanlæg på Tuse Næs.
 
Her ud over har en borgergruppe på Tuse Næs har afleveret ca.2.000 underskrifter til Holbæk Kommune. Disse er ligeledes en protest mod placeringen af Holbæk renseanlæg på Tuse Næs.
 
Nyt renseanlæg
De mange høringssvar og henvendelser vidner om, at der er brug for en meget inddragende proces i forhold til placering og om hvordan renseanlægget bliver udført og kommer til at se ud.
 
Det anbefales at fastholde flytningen Holbæk renseanlæg til en endnu ikke fastlagt lokalitet nord for Holbæk Fjord (Tuse Næs/Audebo) ud fra følgende forhold:
 
Den videre proces:
Det anbefales, at der under arbejdet med at fastlægge den fremtidige placering af nyt Holbæk renseanlæg, nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokalområdet, Fors A/S og Holbæk Kommune. Der skal arbejdes mod at arbejdsgruppen kan fremægge forslag til den fremtidige placering, inden udgangen af 2017.
 
I den forbindelse, skal det præciseres at området Tuse Næs skal forstås i bredeste forstand og den fremtidige placering dermed ikke begrænser sig til den østligste del af næsset, men omfatter ligeledes området omkring Audebo.
 
Størrelsen på det planlagte renseanlæg, udløser ikke krav om en VVM-redegørelse, men det anbefales, at Holbæk Kommune allerede nu tilkendegiver, at der skal udarbejdes en VMM-redegørelse, når den endelige placering af renseanlægget kendes. Denne vurdering vil indeholde detaljerede oplysninger for samtlige miljøparametre.
-.-

Økonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af spildevandsplanen er der ingen økonomiske konsekvenser, idet investeringer jf. planen afholdes af Fors A/S.
 
Ved fornyet behandling, forventes administrationen at skulle afholde udgifter på min. Kr.200.000,- til rådgivning.
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser for Fors A/S kendes ikke.
-

Øvrige konsekvenser
-
Fornyet behandling af spildevandsplan samt miljøvurdering vil medføre følgende:
For Fors A/S betyder det, at alle nye planlagte boligområder ikke vil blive kloakeret før der er udarbejdet tillæg til den eksisterende spildevandsplan eller en ny spildevandsplan bliver vedtaget. En udsættelse vil derfor hæmme grundlaget for vækst i form af tilflytning i forbindelse med nye boligområder.
 
Aktuelt vil et planlagt projekt ved Tølløse, hvor man vil anlægge kloak samtidig med at der anlægges cykelsti, ikke kunne realiseres optimalt, da 15 ejendomme ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Dette projekt bidrager positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.
 
Gennemførsel af Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og fjorde, samt sikre rent grundvand, og er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.
Planen bidrager i sin helhed positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.
-

Høring
Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 samt Miljøvurdering af spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger med afslutning den 4. april 2016.
-

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Ved en beklagelig fejl er der et enkelt høringssvar, som desværre ikke er kommet med i oversigten over høringssvar. Høringssvaret er derfor fremsendt i sin fulde længde til udvalgsmedlemmerne på mail dagen inden mødet, og er efterfølgende vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Udsat.


caseno15-22634_#3793407_v1_bilag 1 - høringssvar.pdf.pdf
caseno15-15149_#3807435_v1_høringssvar fra anne og thomas skarbye.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar.pdf
Høringssvar fra Anne og Thomas Skarbye.pdf


78. Beslutning om alternative muligheder til Flextrafik

Beslutning om alternative muligheder til Flextrafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Udvalget træffer beslutning om hvilke ydelser under Flextrafik, der skal undersøges nærmere, med henblik på at afdække alternative muligheder for kørsel indenfor de enkelte områder.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Flextrafik fortsætter som hidtil.

Beskrivelse af sagen
Udvalget har på mødet den 26. april 2016 bedt om at der ses på muligheden for alternative befordringstilbud i forhold til de ydelser der ligger i Flextrafik.
 
Udvalget bedes tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre følgende:
a.         afdække potentialet ved selv at udbyde ydelserne i hhv. Flexkommune og Flexrute
b.         arbejde videre med at afdække muligheder og konsekvenser ved at lukke Flextur
c.         arbejde videre med at afdække muligheder og konsekvenser ved at indføre dobbelttakst for Flextur i byzoner
 
Hvad er Flextrafik?
Flextrafik er sammensat af fem forskellige kørselsordninger og administreres gennem trafikselskabet Movia.
Nr.
ordning
status
område
Aktør
1
Flexpatient
Køres af regionen
Kørsel til behandling eller undersøgelse på hospitalet
Regionen.
Ingen betydning for kommunens visitation
2
Flexhandicap
Lovbunden ordning som skal køres gennem Trafikselskabet.
Kørsel af svært bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte almindelige busser og tog
Visiteres gennem kommunen.
 
Delvis brugerbetaling
3
Flexkommune
Kommunen bestemmer selv om deres kørsler indenfor området skal køres gennem Flextrafik
Borgere til læge, speciallæge, dagcenter, genoptræning, ældrecentre og special skoler mv
Visiteres gennem kommunen.
 
Ingen egenbetaling
4
Flexrute
Kommunen bestemmer selv om deres kørsler indenfor området skal køres gennem Flextrafik
Borgere der kører i faste ruter til faste tidspunkter.
Tilbud til både ældre, unge og voksne med et fast kørselsbehov
Visiteres gennem kommunen.
 
Ingen egenbetaling
5
Flextur
Kommunen bestemmer selv om de ønsker denne ydelse for deres borgere.
Åbent tilbud til kørsel efter behov. Der køres fra kantsten til kantsten uden yderligere service
Ordning åben for alle, kræver ikke visitation.
 
Delvis brugerbetaling
 
Det betyder, at Holbæk Kommune har mulighed for at ændre på ordning nr. 3, 4 og 5.
 
Deloitte rapport – anbefaling til kommunerne
I 2013 udarbejdede Deloitte en rapport for Finansministeriet der med stor tydelighed viste, at der er store gevinster ved at planlægge og udbyde alle offentligt betalte kørsler under et.
 
Trafikselskabernes specialistkompetencer indenfor trafikudbud i kombination med uligheden for at udbyde kørselsopgaver samlet og med stor volumen er efter Deloittes vurdering de væsentligste forklaringer på forskellene i realiserede kørselspriser mellem trafikselskaber og kommuner.
Fordelene knytter sig blandt andet til, at større volumen i udbuddene giver mulighed for bedre kapacitetsudnyttelse og skarpere konkurrence, og at udbuddene kan gennemføres på tværs af kommunegrænser.
 
Da Holbæk Kommune valgte at lave et samlet udbud af den visiterede befordring i 2014, valgte vi at undtage ydelserne under Flextrafik, da man vurderede at potentialet var begrænset.
 
Alternativer til Flexkommune og Flexrute
Der er mulighed for at Holbæk Kommune selv udbyder ydelserne under Flexkommune(nr. 3) og Flexrute(nr. 4). Den nuværende aftale med Movia kan opsiges med henholdsvis 9 måneder varsel eller den 1.maj ved trafikbestillingen med virkning fra den 1. oktober samme år.
 
Alternativer til Flextur
Flextur(nr. 5) køres i dag under ordningen ” almindelig rutekørsel” som er kørsel, der skal varetages af et trafikselskab i henhold til lov om trafikselskaber.
Der køres ca. 1350 ture om måneden i Holbæk Kommune. Byrådet valgte at nedsætte taksten på denne ordning den 9. december 2015.
 
Flextur er især et supplement til den kollektive trafik i de områder, hvor den kollektive trafik primært køres af hensyn til skolebørn(landområderne). En forbrugsanalyse foretaget i 2015 viser dog, at 46 pct. af turene finder sted indenfor Holbæk by. Dette svarer til 39 pct. af de samlede udgifter i samme periode.
 
Flextur er et servicetilbud som kommunen kan opsige hos Movia og i stedet henvise borgerne til Taxa eller den kollektive trafik.
 
Aftalen med Movia om kørsel i Flextur skal opsiges pr. den 1. maj i forbindelse med trafikbestillingen. Opsigelsen vil have virkning fra december, når der er køreplanskift. Der er dog mulighed for at forhandle anden opsigelsesperiode.
 
Et alternativ til at opsige Flextur kan være, at kommunen indfører dobbelttakst for interne ture i byzoner i en forsøgsperiode frem til medio 2018.
 
Møde med Movia
Movia deltager gerne i et møde med udvalget, hvis udvalget vurderer, at der er behov for dette

Beskrivelse af alternativ indstilling
Flextrafik fortsætter som hidtil.

Lovgrundlag – link
Lov om Trafikselskaber.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Der arbejdes videre med a og c.
79. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender igangsættelsen af de landsbyfornyelsesprojekter, som det fremgår af bilag 4 lovligt kan støttes (markeret med grønt), i forbindelse med ansøgninger om midler fra kommunens landsbyfornyelsespulje 2016.
 
Da der er deadline i juni 2016 på indmeldelse af projekter for at få del i den statslige ramme til landsbyfornyelse, er det vigtigt at der træffes beslutning om dette punkt.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Med baggrund i beslutningen om procedure for anvendelse af landsbyfornyelsesmidler på mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 24.3 2015 indstilles 23 lokale projekter til at modtage støtte. Landdistrikterne i Holbæk Kommune skal styrkes ved at gøre brug af de tilgængelige statslige midler i puljen til landsbyfornyelse. Kommunen gennemførte derfor en ansøgningsrunde fra december 2015 til marts 2016, hvor borgere i Holbæk Kommune blev opfordret til at indsende projekter, der lå inden for rammerne for landsbyfornyelse. Holbæk Kommune modtog i alt 32 ansøgninger rettidigt. Der er i alt ansøgt om 9.544.071,95 kr.
 
Behandling af indkomne ansøgninger
Administrationen har med udgangspunkt i den vedtagne procedure og en række generelle kriterier fastsat af Erhvervsstyrelsen, vurderet at 23 ud af 32 ansøgninger lever op til kravene om at modtage støtte fra kommunens landsbyfornyelsespulje.
 
Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter kunne opfylde byfornyelseslovens rammer for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 60 % statsrefusion på alle projekterne.
 
Der er ikke midler til at støtte alle projekter med den maksimalt mulige andel af det ansøgte beløb. Der er derfor lavet en prioritering af projekterne, hvor nogle støttes med en større andel end andre. Til denne prioritering er anvendt følgende kriterier:
 
Prioriteringen af projekterne er lavet, for at få så stor en udnyttelse af den statslige ramme som mulig. Samtidig med at sikre at de vigtigste projekter, set i forhold til ovenstående kriterier, gives de bedste muligheder for at blive realiseret.
 
De 23 projekter der kan tildeles støtte er:
 
Nr.
Sted
Projektbeskrivelse
1
Kærvej 2, Gl. Tølløse
Genetablering af oprindelig façade Bindingsværkhus fra 1830 i Gl. Tølløse
3
Tuse Byvej 100, Tuse 4300 Holbæk
Udskiftning af stråtag på fredet ejendom i Tuse landsby (den gamle kro)
4
Strandvejen 2B, 4532 Gislinge
Nedrivning og oprydning af tidligere frysehus i udkanten af Gislinge.
5
Tømmerupvej 16, 4440 Mørkøv
Nedrivning af stuehus i landsbyen Tømmerup.
6
Holbæk Landevej 42, Ugerløse
Renovering af stuehus i firlænget bindingsværk gård fra 1777, lidt uden for Ugerløse
8
Torslunde 26, Svinninge
Ombygning af længe i firlænget gård fra 1877 til udlejningsbolig i landsbyen Torslunde. Samt nedrivning af tidligere grisestald.
10
Toftegårdsvej 3, Ugerløse
Renovering af facade og vinduer i byhus i Ugerløse centrum.
12
Bygaden 74, Orø
Udskiftning af stråtag og gamle tagvinduer. Bevaringsværdigt bindingsværk hus fra 1860 på Orø.
14
Esmosevej 11 B, Orø
Renovering af udlejningsbolig – udskiftning af vinduer og isolering af tag. Samt oprydning af affald på grunden
16
Borupvej 14B,Butterup
Istandsættelse af udlejningsbolig fra 1917 v. Severinsminde
17
Kirkebakken 12B, Kundby
Nedrivning af tom erhvervsbygning i landsbyen Kundby, tæt ved kirken.
18
Fruerskovvej 14, Vipperød
Renovering af facade og vinduer på landejendom, øst for Sdr. Asmindrup
20
Brøndevej 4, Orø
Renovering af facade og tag på byhus fra 1899 i Bybjerg på Orø. Samt afhjælpning af sundhedsskadelig kloak og brandfarlige elinstallationer.
21
Præstebrovej 8, Hagested
Ombygning af den tidligere Hagested Købmand til lejlighed. Samt nedrivning af tilbygninger til Købmanden inkl. Indgangsparti.
22
Gl. Skovvej 68, Tølløse
Nedrivning af faldefærdigt bondehus fra 1850 ved Gl. Skovvej
23
Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, Orø
Renovering af vinduer mm i forsamlingshuset. Samt renovering af udhus.
24
Stestrup Old 21
Udskiftning af tagvinduer og renovering af skorsten på husmandssted fra 1877, som pt. udlejes som bolig.
26
Torslunde 21, Svinninge
Nedrivning af nedslidt bolig øst for landsbyen Torslunde
27
Hovedgaden 2 v., Ugerløse
Etablering af rampe m terrasse til forsamlingshusets festsal, således at der bliver etableret en niveaufri indgang, og dermed tilgængelighed for alle.
28
Stestrupvej 90, Kr. Eskilstrup
Nedrivning af det tidligere mølleri, og siden lager til den gamle købmandsgård i Stestrup landsby.
29
Borgergade 23-25, Kr. Eskilstrup
Nedrivning af den gamle kro i hjertet af Kirke Eskilstrup.
31
Staslundevej 21, Holbæk
Udskiftning af betontegltag på murermestervilla fra 1935.
32
Hovedgaden 97, 4520 Svinninge
Reparation af tag og vinduer i Svinninge forsamlingshus, da det regner ind.
 
 
En nærmere gennemgang af projekterne og andelen der støttes med, fremgår af bilag 4.
Den geografiske fordeling af projekterne fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser
Kommunale udgifter
Som det fremgår af bilag 4 er der afsat 1.000.000 kr. på det kommunale budget for 2016 til strategi for byfornyelse. Dertil kommer restbeløbet fra sidste tildeling af landsbyfornyelsesmidler, besluttet i byrådet d. 21.10.2015 på 408.793 kr., samt uudnyttede tildelte midler på 98.911 kr. fra ansøgningsrunden i 2015. I alt giver det 1.507.704 kr. til byfornyelsesprojekter.
 
Støttes de indstillede projekter vil de samlede projektudgifter løbe op i 2.974.465 kr. Af dette beløb vil den samlede kommunale udgift være 1.189.786 kr. når der er indhentet statsrefusion. Dette betyder, at Holbæk Kommune står tilbage med et restbeløb til landsbyfornyelse/byfornyelse på 317.918 kr. Et overblik over dette fremgår af bilag 4.
 
Statslig Ramme
Støttes de indstillede projekter vil det statslige rammetræk være 1.784.679 kr. Holbæk Kommunes statslige ramme lyder pt på 1.931.295 kr. til landsbyfornyelse i 2015. Disse midler skal hentes hjem inden slutningen af juni 2016. Det er således fra den statslige ramme til landsbyfornyelse for 2015 at der hentes refusion til de 23 projekter.
Det er endnu ikke udmeldt fra Erhvervsstyrelsen hvilke kommuner der i 2016 får en andel i den statslige ramme til landsbyfornyelse i 2016.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 Punkt 208

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno16-1940_#3774644_v1_oversigtskort_landsbyfornyelse_ansøgninger 2016.pdf.pdf
caseno16-1940_#3779477_v1_eksempel på udregning af støtte.docx
caseno16-1940_#3774547_v1_nyhedsbrev_information til lokalområderne_2015-16.pdf.pdf
caseno16-1940_#3786519_v1_gennemgang af ansøgninger 2016_bilag til indstilling_20052016_2.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort_Landsbyfornyelse_ansøgninger 2016.pdf
Eksempel på udregning af støtte
Nyhedsbrev_Information til lokalområderne_2015-16.pdf
Gennemgang af ansøgninger 2016.pdf


80. Beslutning vedrørende ansøgning om nedrivning af udhuslænger ved Jyderup Præstegård

Beslutning vedrørende ansøgning om nedrivning af udhuslænger ved Jyderup Præstegård

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima- og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der meddeles afslag på nedrivning af udhuslænger ved Jyderup Præstegård

Beskrivelse af sagen
Menighedsrådet i Jyderup har ansøgt Holbæk Kommune om nedrivning af udhuslænger ved Jyderup Præstegård, og anlæg af nyt haveanlæg, jf. vedlagt ansøgningsmateriale. Til ansøgningen er udarbejdet 2 bilag, henholdsvis udtalelse fra arkitekt Stig Løcke og skitse af nyt haveanlæg fra landskabsarkitekt Birgitte Fink, samt en supplerende udtalelse fra præstegårdsbyggeudvalget.
 
Såfremt der meddeles afslag på ansøgning om nedrivning af udhuslængerne, i henhold til hovedindstillingen, har Menighedsrådet tilkendegivet, at der ikke ses at være anden udvej, end at sætte præstegården til salg, og erhverve en anden præstebolig, hvorved præstegården vil gå en usikker fremtid i møde.
 
Jyderup Præstegård, herunder også udhuslængerne, er omfattet af bevaringsbestemmelser i gældende Lokalplan nr. 10-15, hvoraf det fremgår i § 9, at der ikke må ske ændring eller nedrivning af bygningerne, medmindre Kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil.
 
Ansøgningen er fremsendt i forlængelse af Holbæk Kommunes afgørelse af 27.08.2015, hvori der meddeles afslag på nedrivning af hovedbygningen, men tilkendegives, at kommunen gerne gennemfører en høring, med henblik på afklaring af, om udhuslængerne alene kan tillades nedrevet.
 
Holbæk Kommune har sendt materialet i høring til Vestsjællands Museum og til Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur.
Fra begge parter er fremsendt høringssvar, der fraråder en nedrivning, bl.a. under henvisning til præstegårdsanlæggets kulturværdier, og betydningen af at fastholde et samlet anlæg. Endvidere påpeges, at den fremsendte udtalelse fra arkitekt Stig Løcke underbygger, at udhuslængerne ikke er i dårligere stand, end at de kan vedligeholdes/ restaureres.
 
Lokalforum Jyderup har afholdt et borgermøde i samarbejde med Menighedsrådet, og fremsendt notat med bemærkninger herfra. Notatet er vedlagt sagen som bilag.
 
Administrationen har endvidere modtaget borgerhenvendelser i forlængelse af den offentlige debat omkring nedrivningsansøgningen. Der tilkendegives heri ligeledes modstand mod nedrivning, og det foreslås bl.a., at hvis Menighedsrådet ikke har råd til at vedligeholde bygningerne, så bør de overgå til anden anvendelse i stedet for at blive revet ned. Indkomne borgerbemærkninger med tilhørende konkrete forslag kan ses på sagen.
 
Sammenfattende er det administrationens vurdering, at der ikke bør gives tilladelse til nedrivning af præstegårdens udhuslænger. På baggrund af en tidligere visuel besigtigelse, var kommunen i udgangspunktet velvilligt indstillet i forhold til at iværksætte høringsproceduren omkring en nedrivning af udhuslængerne, men med det fremsendte bilag omkring udhuslængernes stand, og de fremsendte høringssvar, synes ikke at være tilstrækkeligt tungtvejende argumenter til at begrunde en nedrivning. Tilsvarende synes den beskrevne økonomi relateret til drift og vedligehold ikke at kunne retfærdiggøre en nedrivning.
Det er dog samtidig administrationens vurdering, at det vil være et tab for præstegårdens historiefortælling, hvis menighedsrådet finder det nødvendigt af økonomiske årsager, at frasælge ejendommen, og finde en anden præstebolig.


Øvrige konsekvenser
Såfremt der meddeles afslag på ansøgning om nedrivning af udhuslængerne, i henhold til hovedindstillingen, har Menighedsrådet tilkendegivet, at der ikke ses at være anden udvej, end at sætte præstegården til salg, og erhverve en anden præstebolig, hvorved præstegården vil gå en usikker fremtid i møde.

Der er i forbindelse med den indledende ansøgning om nedrivning af præstegården foretaget en juridisk vurdering af, at kommunen ikke vurderes at ville være pligtig til at overtage ejendommen efter Planlovens § 49, hvis der meddeles afslag på nedrivning af præstegården.

Høring
Der er gennemført høring af Vestsjællands Museum og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, samt Lokalforum Jyderup.
Indkomne høringssvar er vedlagt sagen.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Der gives afslag på nedrivningen af udhuslænger ved Jyderup Præstegård.


caseno15-33669_#3725477_v1_ansøgning om nedrivning af udhuslænger ved jyderup præstegård og etablering af nyt haveanlæg.pdf.pdf
caseno15-33669_#3725482_v1_skitse af nyt haveanlæg, jyderup præstegård.pdf.pdf
caseno15-33669_#3728187_v1_jyderup præstegård - præstegårdsbyggeudvalg 7.4.16.pdf.pdf
caseno15-33669_#3770322_v1_høringssvar fra museum vestsjælland.pdf
caseno15-33669_#3753777_v1_høringssvar brev til holbæk kommune vedr. jyderup prgd., 21. april 2016 - brev til holbæk kommune ve.pdf
caseno15-33669_#3725489_v1_ansøgning om nedrivning af udhuslænger ekskl. bilag.pdf.pdf
caseno15-33669_#3776255_v1_høringssvar fra lokalforum jyderup.pdf
caseno15-33669_#3776260_v1_jyderup lokalforum referat præstegården 160510.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om nedrivning af udhuslænger ved Jyderup Præstegård og etablering af nyt haveanlæg.pdf
Skitse af nyt haveanlæg, Jyderup Præstegård.pdf
Jyderup Præstegård - Præstegårdsbyggeudvalg 7.4.16.pdf
Høringssvar fra Museum Vestsjælland
Høringssvar Brev til Holbæk Kommune vedr. Jyderup prgd., 21. april 2016 - Brev til Holbæk Kommune vedr. Jyderup prgd., 21. april 2016.pdf
Ansøgning om nedrivning af udhuslænger ekskl. bilag.pdf
Høringssvar fra lokalforum Jyderup
Jyderup Lokalforum referat præstegården 160510.pdf


81. Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Budgetrevision 2 tages til efterretning
 2. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 ”indefryses”

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal holde budgettet. Budgetrevision 2 viser, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Budgetrevision 2 følges derfor af handleplaner, som adresserer udfordringerne på de enkelte kerneområder. 
 
Det er altid vigtigt at overholde budgettet. I år er det endnu vigtigere at holde budgettet på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er stor sandsynlighed for at en overskridelse af budgettet på serviceudgifterne vil betyde, at vi vil blive ramt af sanktion fra regeringen.
 
Hvis kommunen skal overholde den budgetterede serviceramme, er det en forudsætning at indstillingerne vedrørende handleplanerne besluttes, så de kan blive implementeret straks.
 
De vigtigste årsager til udfordringerne er;
 
Regnskab 2015 viste et merforbrug på driften på 104,8 mio.kr., hvoraf 59,8 mio.kr. var serviceudgifter. Dermed gik kommunen ind i 2016 med et højt forbrug, som skal reduceres for at budget 2016 kan holdes.
 
I budget 2016 er der budgetteret med administrative og politiske budgetreduktioner på 100 mio. kr. Det betyder, at der skal ske store omlægninger i den måde, administrationen arbejder på – især på kerneopgaverne.
 
Holbæk Kommune var én af de 43 kommuner, som i 2015 ikke overholdt deres del af servicerammen for 2015. Det er et udtryk for, at mange kommuner oplever et udgiftspres på flere områder, som skal håndteres indenfor den udmeldte serviceramme.
 
Budgetrevision 2 viser, at alle kerneopgaver er udfordret. Og fordi budgettet skal holdes, har administrationen udarbejdet forslag til handlingsplaner.
 
Handlingsplanerne indeholder forslag til initiativer og servicejusteringer, som er nødvendige for at gennemføre udgiftsreduktioner og dermed holde budgettet og servicerammen. Det er nødvendigt at servicejusteringerne vedtages allerede nu, hvis de skal nå at få den nødvendige effekt allerede år. Fordelen ved den hurtige implementering er, at det gør opgaven med at håndtere de nye budgetreduktioner i 2017 lidt lettere.
 
Handlingsplanerne fortæller også kort om, de administrative handlinger, der igangsættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Kendetegnet for disse handlinger er, at de ligger indenfor de rammer, der allerede er vedtaget politisk.
 
Driftsoverførsler
Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.
 
Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi jævnfør ovenfor imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget – som svarer til vores del af servicerammen.
 
I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016; 60 mio.kr. på driften, indefryses, hvilket betyder, at vi forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
1.         Indstilles taget til efterretning for udvalgets ressortområde
2.         Indstilles godkendt for udvalgets ressortområde


caseno16-10621_#3795867_v1_handleplan br2 - v&b - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795878_v1_handleplan br2 - ahl - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795899_v1_handleplan br2 - akb - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795912_v1_handleplan br2 - l&t - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795925_v1_handleplan br2 - uta - 240516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795929_v2_samlet - handleplan - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795954_v1_br2 - 0_samlet oversigt samlet dokument 26.05.2016.pdf.pdf

Bilag

Handleplan BR2 - V&B - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AHL - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AKB - 250516.pdf
Handleplan BR2 - L&T - 250516.pdf
Handleplan BR2 - UTA - 240516.pdf
Samlet - handleplan - 250516.pdf
BR2 - 0_Samlet oversigt SAMLET DOKUMENT 26.05.2016.pdf


82. Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. ”Administrationsgrundlaget for fysisk planlægning”, der er vedhæftet som bilag, godkendes.

Beskrivelse af sagen
Et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning blev vedtaget på byrådets møde den 10. februar 2016.
 
Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelse i forhold til kommunens styrelsesvedtægt. I administrationsgrundlaget godkendt den 10. februar fremgår det, at Økonomiudvalget prioriterer igangsættelse af lokalplaner. Ifølge styrelsesvedtægten skal Udvalget for Klima- og Miljø indstille prioritering af lokalplaner til Økonomiudvalget. Administrationsgrundlaget er derfor ændret, så der står, at Udvalget for Klima- og Miljø indstiller prioritering af lokalplaner. Administrationsgrundlaget er dermed i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.
 
Herudover er der lavet mindre sproglige ændringer og der er udarbejdet en skematisk oversigt, der viser kompetencefordelingen. 
 
Administrationsgrundlaget er rettet til og er vedhæftet som bilag 1.

Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 10. februar 2016 af byrådet.

Lovgrundlag – link
Lov om planlægning.
 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
 
Lov om miljøvurdering.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-22320_#3778572_v1_adm_grundlag_fysisk_planlægning.docx.docx

Bilag

Administrationsgrundlag fysisk planlægning


83. Orientering - Flextur ny takst - status

Orientering - Flextur ny takst - status

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i mødet den 9. december 2015, at taksten for Flextur skulle overgå fra grundtakst til kommunetakst fra den 1.januar 2016. Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse i kommunen. Ordningen kan bruges af alle borgere i Holbæk Kommune.
 
Beslutningen blev bl.a. truffet med forventning om et merforbrug estimeret af Movia, som administrerer flextur. Estimatet viste, at kommunen ved at gå fra grundtaksten til kommunetaksten kunne forvente en merudgift på ca. 337.000 kr. i 2016.
 
De første 3 måneders forbrug i 2016 viser i forhold til de tre samme måneder i 2015 et merforbrug på 78.186 kr.
 
Ud fra forbrugsmønstret i første kvartal 2016 forventes den samlede merudgift i 2016, at holde sig indenfor Movias oprindelige estimat.
 
Administrationen udarbejder ny økonomistatus på Flextur til udvalgsmødet i august.

Lovgrundlag – link
Lov om trafikselskaber

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har senest været behandlet i byrådet den 9. december 2015 - punkt 261

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Taget til efterretning.
84. Orientering om evaluering af vejstrækninger i Tølløse

Orientering om evaluering af vejstrækninger i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen orienterer om,
 1. at en evaluering af vejstrækningen ved de to nye dagligvarebutikker i Tølløse viser, at der ikke er behov for at gennemføre etape II i udbygningsaftalen vedtaget sammen med lokalplan 19.04.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
For at muliggøre to nye dagligvareforretninger i Tølløse, vedtog byrådet den 3. oktober 2012 lokalplan 19.04 ”Industrivej detailhandelsområde, Tølløse”. Sammen med vedtagelse af lokalplanen, blev der også indgået aftale med udviklerne om, at de sammen med Holbæk Kommune skulle finansiere ny infrastruktur, som den ændrede planlægning gjorde nødvendig (udbygningsaftale).
Der blev aftalt, at infrastrukturen skulle gennemføres i en første etape, og kun en anden etape, hvis en uvildig vurdering anså det for nødvendigt.
Formålet med denne sag er at orientere om den uvildige vurdering af behovet for etape II.
 
Aftale om infrastruktur
Af aftalen mellem Holbæk Kommune og de to udviklere fremgår, at parterne forpligter sig til at finansiere infrastruktur, som er nærmere beskrevet i aftalen som etape I og eventuelt etape II. Holbæk Kommune har herudover forpligtet sig til at gennemføre den aftalte infrastruktur.
 
Etape I omfatter:
- Hastighedsnedsættende anlæg og supplerende cykelsti på Sønderstrupvej
- Sikker overgang for gående fra centerområdet øst for Sønderstrupvej til lokalplanområdet med anlæg af midterhelle
- Fortov på industrivej
- Nyt lysreguleret vejkryds i T-krydset mellem Vestergade og Sønderstrupvej
 
Etape II omfatter:
- Ensretning af Industrivej mod vest til Herluf Trolles Vej
- Etablering af ny vej mellem Sønderstrupvej og Industrivej
- Udbygning af lysregulering, så den kan servicere et firbenet kryds.
Det blev aftalt, at etape II kun skal gennemføres, hvis en efterfølgende vurdering af serviceniveau og trafiksikkerhed påviser, at det er nødvendigt.
 
Af aftalen fremgår også, at hver af de to udviklere skal afholde 1/3 af de samlede omkostninger, dog maksimalt 850.000 kr. ekskl. moms. Hver af udviklerne har betalt det maksimale beløb på 850.000 kr. som led i etablering af etape I.
 
Evaluering viser, at etape II ikke er nødvendig
Etape I er gennemført og Cowi har den 16. marts 2016 foretaget en evaluering af serviceniveau og trafiksikkerhed på vejstrækningerne. Cowi vurderer, at der ikke er behov for at gennemføre etape II. Der er med vurderingen samtidig foreslået mindre justeringer af den eksisterende udformning af vejarealerne.
Administrationen følger op på følgende anbefalinger:
· Hastighedsgrænsen sættes lokalt til 30 km/t fra Tølløsevej og til og med krydset ved Vestergade
· Tavle til fællessti ved Industrivej udskiftes til tavle der viser delt sti
· Hæk nord for indkørslen til centerområdet klippes/fjernes
· Der påmales stopstreg for cyklister i retning mod syd.

Økonomiske konsekvenser
Da etape II ikke skal gennemføres, er der ikke økonomiske konsekvenser forbundet med vurderingen.
De fire anbefalinger som administrationen vil følge op på, er mindre justeringer, der skønnes at kunne gennemføres for et mindre beløb, og som ligger indenfor den almindelige drift.

Lovgrundlag – link
Planlovens kapitel 5a om udbygningsaftaler.

Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 168 ” Endelig vedtagelse af lokalplan 19.04 Centerområde i Tølløse med tilhørende kommuneplantillæg”, byrådets møde den 3. marts 2012.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Taget til efterretning.


caseno11-83563_#3756284_v1_holbæk sønderstrupvej notat.pdf.pdf

Bilag

Holbæk Sønderstrupvej notat.pdf


85. Orientering - Status for afhjælpning af fejl og mangler i Tølløse i forbindelse med etableringen af dobbeltsporet ved Nordvestbanen

Orientering - Status for afhjælpning af fejl og mangler i Tølløse i forbindelse med etableringen af dobbeltsporet ved Nordvestbanen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Lokalforum i Tølløse har rejst en række spørgsmål omkring forhold i Tølløse som er opstået i forbindelse med etableringen af dobbeltsporet på Nordvestbanen.
 
Status omkring disse forhold er følgende:
 
Problem
 
Status
Kvarmløsevej og Tølløsevej.
Lokalforum og handicaprådet har peget på flere forhold og forslag til løsninger på hastigheds og sikkerhedsforanstaltninger
 
Arbejdet afventer trafiksikkerhedsplanens vedtagelse, herefter vil det vise sig hvorvidt der er tiltag som skal prioriteres.
Stitunnel under banen fra Kvarmløsevej til Tølløsevej.
Der har været indsivende vand i letløbstrappen på Kvarmløse siden.
Der er klager over manglende tilgængelighed på letløbstrapperne, ligesom lokalforum har påpeget at anlægget er utilstrækkeligt og bør forsynes med ordentlige ramper og suppleres med trapper.
Problemerne omkring det indsivende vand er udbedret af Banedanmark.
 
Lokalforum har udarbejdet et forslag til hvorledes ramper og trapper burde indrettes, forslaget er forelagt Banedanmark i anlægsfasen som et ønske fra kommune og lokalforum.
Banedanmark har gennemført deres eget projekt, og vil ikke udføre yderligere.
Hvis forholdene skal ændres bliver det derfor for Holbæk Kommunes regning, og der skal påregnes en anlægsudgift på op mod 2 mio. kr. Beløbet afhænger af hvilke sikkerhedsforhold Banedanmark vil stille til anlæg op ad spor i drift.
 
Vestergade og Sejrgårdsskolen.
Lokalforum peger på kaotiske og trafikfarlige situationer.
Arbejdet afventer trafiksikkerhedsplanens vedtagelse, herefter vil det vise sig hvorvidt der er tiltag som skal prioriteres.
 
Sti fra Tølløse slot til Tølløse
Arbejdet afventer trafiksikkerhedsplanens vedtagelse, herefter vil det vise sig hvorvidt der er tiltag som skal prioriteres.
 
Ny cykelsti på Tølløsevej fra Hjortholmvej til Elverdamskolen
 
Arbejdet afventer trafiksikkerhedsplanens vedtagelse, herefter vil det vise sig hvorvidt der er tiltag som skal prioriteres.
 
Vejskiltning ved Hanken bør forbedres.
Skiltningen gennemgås og suppleres i nødvendigt omfang af Holbæk Kommune.
 
Stiforbindelse fra Hanken til det grønne område ved vandværket.
Forbindelsen har været et borgerønske til anlægget af dobbeltsporet, og er etableret af Banedanmark. Den nye sti har medført uhensigtsmæssig kørsel med knallerter, hvorfor borgere ønsker stien lukket igen.
 
Der er tale om en privat sti på privat areal. Det er derfor ikke en kommunal opgave at lukke stien. Forholdet kan løses af grundejerforeningen og vandværket som ejer grunden.
Adgangsforhold til Stationen.
Der har været flere henvendelser om manglende ramper, belægninger mv. for at skabe ordentlig tilgængelighed til stationen.
 
Forholdene har været forelagt Banedanmark, som vil rette op på problemet omkring tilgængelighed til stationen.
 

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke behov for bevillinger før der er klarhed over trafiksikkerhedsplanen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Taget til efterretning.
86. Orienteringer til mødet den 31. maj 2016

Orienteringer til mødet den 31. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
1. Orientering om udvidelse af svineproduktion på Bukkerupvej 67
2. Orientering fra vandløbsområdet
3. Orientering om status på tidligere behandlede sager (bilag vedlagt)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016
Taget til efterretning.


caseno15-15149_#3795346_v1_2016-05-31 - status på tidligere sager.pdf.pdf
caseno15-15149_#3795422_v2_orientering fra vandløbsområdet maj 2016.pdf

Bilag

2016-05-31 - Status på tidligere sager.pdf
Orientering fra vandløbsområdet maj 2016