UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.16, Kanlastræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

26-04-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-04-2016 14:00:00


PUNKTER

51. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. april 2016
52. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
53. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse
54. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk
55. Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk
56. Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning
57. Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator
58. Beslutning - Rabatordning på Orøfærgens afgange med lav belægning
59. Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø
60. Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016
61. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag
62. Beslutning om flexboligtilladelser
63. Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej
64. Beslutning - Godkendelse af rottehandlingsplan
65. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020
66. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg
67. Orientering - status på lokalplaner
68. Orienteringer til mødet den 26. april 201651. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. april 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 26. april 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Godkendt
52. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udførelse af stianlægget fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Beløbet er afsat i kommunens budget for 2015 med 3 mio. kr. og 2016 med 4,3 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.
Stien anlægges som dobbeltrettet trafiksti i 2,5 meters bredde.
Ved stiføringen gennem Nr. Vallenderød er der vanskelige pladsforhold, hvorfor stien på en kort strækning får et lidt smallere forløb, samtidig indarbejdes trafikdæmpende foranstaltninger og hastigheden gennem Nr. Vallenderød ønskes reduceret til 40 km/t.
 
Der har været afholdt 2 borgermøder i Ugerløse i 2015 omkring projektet, og der er nedsat en følgegruppe som orienteres i takt med der er nyt i sagen. Alle berørte lodsejere har fået tilsendt dispositionsforslaget på deres ejendom forud for det 2. borgermøde, og er blevet opfordret til at komme med eventuelle bemærkninger til projektet.
 
Der er gennemført en åstedsforretning i marts 2016, med henblik på arealerhvervelse. Ekspropriationsbeslutningen fremgår af særskilt sag på denne dagsorden.
 
En række entreprenører har henvendt sig med ønske om at afgive bud på anlægsarbejdet, og der forventes afhold licitation efter en budrunde med relevante entreprenører, således arbejdet kan igangsættes straks byrådet har truffet ekspropriationsbeslutning og frigivet anlægsmidlerne.
 
Stien forventes at kunne åbne i 2016, med forbehold for at det vil være muligt at udlægge asfalt sidst på året.

Økonomiske konsekvenser
Anlægget vil koste ca. 12,1 mio. kr. og financierers med 40 % tilskud fra Vejdirektoratets stipulje. Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra stipuljemidlerne.
Holbæk Kommunes andel udgør 7,3 mio. kr.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
I forbindelse med Åstedsforretningen er der indkommet bemærkninger til projektet. Bemærkningerne fremgår af dagsordenspunktet om ekspropriationsbeslutningen.

Sagshistorik, henvisninger
· Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse Udvalget for Klima og Miljø den 26. januar 2016 punkt 18

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt


caseno14-84225_#3752437_v1_oversigtsplan - cykelsti mellem ugerløse og nr. vallenderød - unv-h-1301_oversigtsplan_udbud.pdf.pdf

Bilag

Oversigtsplan - Cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød - UNV-H-1301_Oversigtsplan_UDBUD.pdf


53. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), herunder
  1. tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling.
  2. fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling.
  3. bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden.
  4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen.
  5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 2., 4. og 9. marts 2016, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 2. februar 2016 (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Projektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretninger afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne havde frist indtil mandag den 18. april 2016 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 20. april 2016 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
1. at lb. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 20, 21, 23, 25 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, jævnfør bilag 7,
2. at lb. nr 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 27 og 29 ikke har accepteret forligstilbuddet,
3. at lb. nr. 28 efter en ændring af projektet alligevel ikke berøres, fordi projektet er ændret med en indsnævring af kørebanen og en hævet flade,
4. at lb. nr. 12 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 8,
5. at lb. nr. 13 har skriftligt fremsendt bemærkninger, hvori det påpeges, at stien burde være lagt på sydsiden af Tølløsevej. Ejeren gør gældende, at det fremlagte stiprojekt ikke er detaljeret nok beskrevet. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 9,
6. at lb. nr. 14 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 10,
7. at lb. nr. 16 har skriftligt gjort indsigelse mod erstatningen. Herudover fremsættes der supplerende kommentarer til den på åstedsforretningen aftalte støttemur, bilag 11,
8. at lb. nr. 26 har skriftligt gjort indsigelse mod erstatningen, bilag 12,
9. at lb. nr. 27 skriftligt har fremsendt bemærkninger til stiens udformning og til den tilbudte erstatning, bilag 13,
10. at lb. nr. 29 på åstedsforretningen gjorde indsigelse mod projektet og skriftlig har fremsendt bemærkninger, bilag 14. Ejer finder, at kommunen burde have undersøgt og valgt at lave en omfartsvej uden om Nr. Vallenderød eller alternativt totalekspropriere ejendommene Tølløsevej 193 og 197 for derved at opnå tilstrækkelig trafiksikkerhed gennem Nr. Vallenderød. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning,
11. at ejeren af Tølløsevej 193, protesterer mod stiprojektet gennem Nr. Vallenderød, bilag 15.
 
Administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger:
Ad. 4:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 5:    Åstedsforretningen er afholdt på grundlag af det foreliggende projekt for stien. Spørgsmål til den tekniske udførelse af stien blev søgt besvaret på åstedsforretningen og vil i dialog med ejer blive detaljeret afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdets udbud og i forbindelse med arbejdets udførelse. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 6:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 7:    Tekniske spørgsmål afklares i forbindelse med udførelsen af projektet. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 8:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 9:    Tekniske spørgsmål afklares i forbindelse med udførelsen af projektet. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 10:  jf. ad. 4.
Ad. 11:  Ejendommen er ikke omfattet af ekspropriationen, da den ikke afgiver jord i forbindelse med anlæg af stien. Ejer har derfor heller ikke fået tilsendt ekspropriationsmateriale og har ikke været skriftligt indvarslet til åstedsforretning.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra maj til december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat 3 mio. kr. og for 2016 afsat 4,3 mio. kr. til anlæggelse af stien. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler.
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således ca. 12,2 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger udbydes i licitation med forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation og dermed fremme af projektet.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter og specielt gennem Nr. Vallenderød, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 2. februar 2016.
De berørte lodsejere blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 2., 4. og 9. marts 2016.
 
Ejerne har i breve af 18. marts 2016 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt


caseno15-50678_#3724926_v1_bilag 1, ekspropriationsplaner.pdf
caseno15-50678_#3724932_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-50678_#3724935_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med liste og vejledning.pdf
caseno15-50678_#3724986_v1_bilag 4, protokol og protokolbilag med erstatningstilbud.pdf
caseno15-50678_#3724993_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno15-50678_#3724997_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno15-50678_#3751069_v1_bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 19.04.2016.pdf
caseno15-50678_#3751067_v1_bilag 15, bemærkninger tølløsevej 193.pdf
caseno15-50678_#3751062_v1_bilag 14, bemærkninger lb. nr. 29.pdf
caseno15-50678_#3751058_v1_bilag 13, bemærkninger lb. nr. 27.pdf
caseno15-50678_#3751054_v1_bilag 12, bemærkninger lb. nr. 26.pdf
caseno15-50678_#3751049_v1_bilag 11, bemærkninger lb. nr. 16.pdf
caseno15-50678_#3751044_v1_bilag 10, bemærkninger lb. nr. 14.pdf
caseno15-50678_#3751038_v1_bilag 9, bemærkninger lb. nr. 13.pdf
caseno15-50678_#3751035_v1_bilag 8, besvarelse til lb. nr. 12.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplaner
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarslingsbrev med liste og vejledning
Bilag 4, Protokol og protokolbilag med erstatningstilbud
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 6, Annonce
Bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 19.04.2016
Bilag 15, Bemærkninger Tølløsevej 193
Bilag 14, Bemærkninger lb. nr. 29
Bilag 13, Bemærkninger lb. nr. 27
Bilag 12, Bemærkninger lb. nr. 26
Bilag 11, Bemærkninger lb. nr. 16
Bilag 10, Bemærkninger lb. nr. 14
Bilag 9, Bemærkninger lb. nr. 13
Bilag 8, Besvarelse til lb. nr. 12


54. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk

Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 175.000 kr. til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk. Beløbet finansieres af rammebeløb til Vej – Anlæg for budget 2016.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at Fakta blev etableret på Tåstrup Møllevej i Holbæk, blev der udført helleanlæg på Tåstrup Møllevej og Gl, Ringstedvej. Fortovet blev forlænget så gående til Fakta fik bedre forhold.
For at afslutte arbejdet i forbindelse med etablering af Fakta, mangler der 70 m fortov ud for butikken. Med etablering af de sidste 70 m fortov bliver forholdene for de mange kunder der tager bussen til Fakta bedre, da de ellers skal gå i rabatten, med de gener det giver med blød jord og vand i rabatten.
Der etableres følgende:
· Opgravning for sætning af granitkantsten
· Bortgravning af muld og jord.
· Udlægning af stabilgrus
· Udlægning af asfalt, GAB 0 og asfaltslidlag, som eksisterende forhold.
· Bortfræsning af striber og udførelse af nye striber, for cykelbane.
 
I forbindelse med arbejdet bliver der etableret en smal cykelbane, for at forbedre sikkerheden for cyklister.
 
Projektet forventes at kunne realiseres i perioden juni -juli måned 2016 og være afsluttet i slutningen af juli.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til etablering af anlægget beløber sig til 175.000 kr. Beløbet tages fra rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. budget 2016, til Vej – anlæg (rammebeløb).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt


caseno16-6395_#3733046_v1_gl. ringstedvej-fortov.pdf.pdf

Bilag

Gl. Ringstedvej-fortov.pdf


55. Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk

Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 375.000 kr. til renovering af Vejerhusstræde sydlige del. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger  i budget 2016Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Der har de sidste par år været henvendelse fra ejerforeningen Vejerhuset, om at Vejerhusstræde sydlige del, er meget ujævn, hullet og sporkørt.
Vejen er blevet anlagt med græsarmeringssten i plast. Dette kan ikke holde til skraldevogne og flyttevogne.  Ved besigtigelse af Vejerhusstræde kunne det konstateres, at vejen har fordybninger og er meget ujævn. Man kan ikke blive ved med at lægge grus ud, da det ikke vil løse problemerne eftersom det ikke er hensigten med en græsarmeringssten i plast.
 
Den nordlige del af Vejerhusstræde er udført i brosten og for at løse problemet på den sydlige del kan der også udføres brostensbelægning her. Brostensbelægningen vil desuden give harmoni og sammenhæng i havneområdet, da der er brostensbelægningen i resten af havneområdet. 
Der udføres følgende:

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til at renovere Vejerhusstræde, sydlige del beløber sig til 375.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger budget 2016,

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt
56. Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning

Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af Vimmelskaftet, på strækningen ud for ejendommene nr. 13 og 15. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 150.000 kr. til renovering af brostensbelægningen kun ud for indkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Vejen Vimmelskaftet i Holbæk, har en brostensbelægning, som er blevet ujævn. Der har været klager fra vejens naboer, da de har svært ved at komme ind og ud af deres indkørsel. Beboernes biler skraber i mod de ujævnheder der er kommet i brostensbelægningen.
 
Vimmelskaftet er igennem årene blevet meget ujævn og sporkørt. Administrationen har besigtiget forholdene på Vimmelskaftet, og kunne bekræfte, at brostensbelægningen er meget udjævn, og beboerne i nr. 13 og 15 har svært ved at komme ind og ud af deres indkørsler, da bilen skraber i mod de ujævnheder, der er i brostensbelægningen.
 
Strækningen ud for nr. 13 og 15 er brostensbelægningen skredet, så den ikke fremstår jævn. Se bilag med billeder. Strækningen der foreslås udbedret er meget dårlig i forhold til resten af Vimmelskaftet, der er tålelig og er i en beskaffenhed, der er acceptabel.
 
Der udføres følgende:
 
 
Projektet forventes at kunne realiseres i perioden juni-august 2016 og være afsluttet i slutningen af august.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Brostensbelægningen rettes kun op ud for ind- og udkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15, så beboerne kan komme ind og ud af deres indkørsel.
 
Det er ikke kun lige ved selve ind og udkørslen til ejendommene der skal renoveres, men et større område, da opretningen skal tilpasses den ujævne belægning, det skal støde op til.
 
Der udføres følgende:
 
 
Forskellen mellem hovedindstillingen er vanskelig at forklare skriftligt, men er illustreret  på vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstilling
 
Udgiften til at renovere en del af Vimmelskaftet beløber sig til 300.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger på budget 2016.
 
 
Alternativ indstilling
 
Udgiften til at renovere ud for indkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15, beløber sig til 150.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger på budget 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Hovedindstillingen anbefales


caseno16-13475_#3696848_v1_renovering, del af vimmelskaftet. udfor nr. 13 og 15.pdf.pdf
caseno16-13475_#3696827_v1_renovering indkørsel vimmelskaftet 13-15.pdf.pdf
caseno16-13475_#3723723_v1_bilag billeder.pdf.pdf

Bilag

Renovering, del af Vimmelskaftet. Udfor nr. 13 og 15.pdf
Renovering indkørsel Vimmelskaftet 13-15.pdf
Bilag billeder.pdf


57. Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator

Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en ekstra anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej i Holbæk.
  Beløbet finansieres af det afsatte beløb til tilgængelighed i budget 2016

Beskrivelse af sagen
I efteråret 2015 fik vi vores rådgiver Niras A/S til at udarbejde et overslag på projektering og anlægsudgifter til etablering af en platforms elevator for dårligt gående og handicappede kørestolsbrugere, ved trappen fra Erik Menveds Vej og Valdemar Sejrs Vej i Holbæk.
 
Der har ved den efterfølgende projektering været flere udgifter til dette, som ikke har været indeholdt i overslaget. Det har blandt andet været nødvendigt at holde flere møder med Banedanmark og få udarbejdet flere geotekniske undersøgelser.
 
Efter afholdt licitation den 17. februar 2016, blev den lavestbydende entreprenør dyrere end overslaget.
 
Elevatorens beliggenhed er tæt på muren ind til naboejendommen. Det er derfor nødvendig at følge arbejdet nøje, da skader på muren til naboen skal undgås. Det kan være svært, da det er store tunge maskiner der skal til for at udføre arbejdet. Derfor skal posten til tilsyn og uforudsigelige udgifter forhøjes.
 
Under projekteringen blev det opdaget at skellet ind til naboejendommen er beliggende ude på offentlige areal. Matrikelskellet skal ændres og der skal ydes erstatning til det areal der overgår til offentligt areal.
 
Oversigt over det oprindelige estimeret budget og nyt budget:
 

Økonomiske konsekvenser
Den ekstra udgift til at etablere handicapelevatoren beløber sig til 500.000 kr. og finansieres af det afsatte rammebeløb i 2016 på 1.1 mill. kr. til, tilgængelige-busstopsteder etc. Forbrug på budget 2016, 370.000 kr. til forbedringer ved Stenhusbakken. Restbeløb under rammen er 230.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Udvalget indstiller, at finansieringen af etablering af elevatoren tilvejebringes af Udvalget Aktiv hele Livet, og at driften af elevatoren finansieres af Udvalget for Klima og Miljø.
58. Beslutning - Rabatordning på Orøfærgens afgange med lav belægning

Beslutning - Rabatordning på Orøfærgens afgange med lav belægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om evaluering af ordningen med rabat på Orøfærgens afgange med lav belægning tages til efterretning.
 2. Ordningen med rabat på Orøfærgens afgange med lav belægning ikke fortsætter.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i juni 2015 at indføre en rabat til passagerer der benytter Orøfærgens afgange med lav belægning. Rabatten skulle indføres i en prøveperiode indtil den 1. marts 2016. Prøveperioden er nu slut, og administrationen har evalueret ordningen.
 
Rabatten var gældende i perioden fra den 1. november til 1. marts på afgangene fra Holbæk til Orø kl. 6.35 og kl. 7.45 og fra Orø til Holbæk kl. 17.30 og kl. 18.40. Det betød at passagerer på de nævnte afgange kun skulle betale en pris svarende til turkortsprisen (20-turskort).
 
Det er administrationens anbefaling, at ordningen ikke gøres permanent, det skyldes:
 
 
Administrationen anbefaler på den baggrund at rabatordningen ikke fortsætter.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning – Rabat på Orøfærgens afgange med lav belægning – Byrådsbeslutning fra den 17. juni 2016 Punkt nr. 125

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Udsat. Det vurderes, om billetpriserne kan sænkes og forenkles.
59. Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orøfærgens takster for godstransport til og fra Orø for resten af 2016 pr. start april nedsat som, som beskrevet i bilaget ”Nye takster for godstransport 2016”

Beskrivelse af sagen
Social- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner med øer uden fast forbindelse, der består af én kommune.
 
Da administrationen nedsatte taksterne for godstransport tilbage i juni 2015, var det en meget forsigtig nedsættelse. Der blev anlagt et forsigtighedsprincip, idet et eventuelt indtægtstab, som var større end det modtagne tilskud skulle dækkes af egne budgetmidler. Det har nu vist sig, at taksterne ikke er sat tilstrækkeligt ned. Der er derfor behov for at nedsætte dem yderligere, for at nå at anvende tilskudsbeløbet inden årets udgang.
 
Taksterne er - med forventning om politisk godkendelse - allerede nedsat pr. start april. Det skyldes, at tilskuddet kun kan anvendes til nedsættelser af færgetakster på godstransport til og fra Orø, og at ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.
 
De nye takster
Der er i bekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet givet mulighed for at nedsætte taksterne for godstransport med maksimalt 80%. Med de seneste nedsættelser er taksterne tæt på at nå denne grænse, men beløbene er afrundede, så det gør billettering hurtigere for kunder, som betaler med kontanter(”runde beløb”, som fx 20,00 og 100,00kr).
 
En lignende takstjustering som følge af erfaringerne fra ordningens opstart har fundet sted hos andre færgeoperatører.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster på godstransport til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø – Byrådsbeslutning fra den 17. juni 2016 – Punkt 126

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt


caseno15-26789_#3746865_v1_nye takster for godstransport2016.pdf.pdf

Bilag

Nye takster for godstransport2016.pdf


60. Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016

Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. den manglende finansiering på 2,3 mio. kr. til den øgede udgift til vandløbsadministration i 2016 anvises.
 2. finansieringen sker inden for områderne beskrevet i sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. november 2015 (punkt 220), at administrationen skulle arbejde videre med udbud og kontrolbud af vandløbsområdet. Baggrunden for denne beslutning var, at Holbæk Kommune har en ambition om at forny vandløbsadministrationen. Det kan ske gennem et øget samarbejde med en ekstern rådgiver om bistand til sagsforberedende arbejder. I perioden indtil et udbud af vandløbsområdet er gennemført, er der ikke finansierede omkostninger på i alt 2,8. kr.
 
På mødet d. 30. marts 2016 besluttede Udvalget for Klima og Miljø dels at indstille, at udgiften på 2,8 mio. kr. blev godkendt, at delvis på finansiering på 500.000 kr. i 2016 sker via Vækst og Bæredygtigheds nuværende lønbudget, samt at de øgede udgifter til vandløbsområdet indarbejdes i budget for 2017. Udvalget ønskede ikke at indstille forslag til restfinansiering på 2,3 mio. kr.
 
Økonomiudvalget behandlede sagen på møde d. 6. april 2016. Økonomiudvalget tiltrådte Udvalget for Klima og Miljøs indstilling hvad angår at udgiften på 2,8 mio. kr. blev godkendt, at delvis på finansiering på 500.000 kr. i 2016 sker via Vækst og Bæredygtigheds nuværende lønbudget, samt at de øgede udgifter til vandløbsområdet indarbejdes i budget for 2017.
Hvad angår den manglende restfinansiering på 2,3 mio. kr. blev den del af sagen sendt retur til Udvalget for Klima og Miljø med krav om, at Udvalget for Klima og Miljø anviser af finansiering på 2,3 mio.kr. indenfor udvalgets budget i 2016.
 
Administration har gennemgået Udvalget for Klima og Miljø budget og har nedenstående forslag til, hvorfra finansieringen kan anvises. Afhængig af størrelsen på tilbagebetaling af à conto betaling Movia, og forudsat at udvalget ønsker at anvende tilbagebetalingen til finansiering af vandløbsindsatsen, så vil de øvrige forslag i større eller mindre omfang skulle bringes i anvendelse. Udvalget bedes derfor prioritere i hvilken rækkefølge finansieringsforslagene skal anvendes.
 
Finansiering
Udgiften på 2,3 mio. kr. til bistand vedr. vandløbsadministration i 2016 finansieres ved en prioritering blandt følgende:
 
Politikområde 10 – Miljø og planer
 
 1. Natur – kr. 250.00
  Kommunens samarbejde med ca. 15 frivilliggrupper må stilles i bero, og grejtraileren vil ikke blive vedligeholdt. På Brorfeldefredninger har kommunen som ejer en forpligtelse til at gennemføre de tiltag, som plejeplanen foreskriver. Der er bevilliget 82.500 kr. fra en fond til naturplejen på Brorfelde og der mangler ca. 150.000 kr., som kommunen selv skal finde. Der vil ikke blive udviklet - og fundraiset til - nye projekter indenfor natur og friluftsliv som følge af, at kommunen ikke vil kunne stille medfinansiering. Endelig vil stier og friluftfaciliteter ikke blive vedligeholdt.
 
 
Politikområde 11 – Ejendomme
 
 1. Gulvbelægninger, udskiftninger – kr. 200.000
  Udseende af overfladen forbliver "trist" og øger dårlig og mangelfuld rengøring. 
 
 1. Terræn – kr. 100.000
  Der vil kun ske opretning af belægninger eks. fliser, riste mv., der er alvorligt nedbrudte/ansvarspådragende. Slidtage og tilsmudsning af indvendige gulvbelægninger øges hermed.
 
 1. Legepladser og inventar i terræn - kr. 150.000
  Ingen forebyggende vedligehold af legepladser, inventar og hegn om ejendommen.
 
 1. Udvendig maling af vinduer og træværk – kr. 500.000
  Der har ikke været malet udvendigt træværk og vinduer/døre i minimum 5 år. En yderligere udsættelse vil flere steder kunne resultere i nedbrydning af vinduer og døre til grænsen/over grænsen af holdbarhed.
 
 1. Indvendig maling af vægge og lofter – kr. 400.000
  Medfører et yderligere forfald på helhedsindtrykket af vedligeholdstilstanden.

 
Politikområde 12 – Kommunale veje og trafik
 
 1. Busdrift – kr. 300.000
  Det forventes at Movias udgifter til busdrift i 2016 bliver lavere end forventet, hvorfor kommunens à conto betalingen nedsættes med ca. kr. 300.000. Holbæk kommunen forventer at modtage et første estimat på beløbsstørrelsen d. 21. april. Hvis indtægtsgrundlaget i 2016 viser sig at være lavere end estimeret, vil det medføre et underskud der overføres til kommunens trafikbestilling for 2018.  
 
 1. Vejdrift – kr. 500.000
  Der har de senere år været et mindre ’overskud’ på funktionskontrakterne som følge af, at udgiften til denne er afhængig af olieprisen. I 2015 gav dette et mindre forbrug på ca. 2,0 mio. kr. Der er allerede nu disponeret kr. 500.000 til delvis at dække det akutte reparationsarbejde på Eriksholmsvej. Dette er sket ud fra en forventning om, at funktionskontrakterne også i 2016 vil give et mindre forbrug. Det skal dog bemærkes, at funktionskontrakterne reguleres finansielt med udgangspunkt i asfaltprisindekset for 3. kvt. i regnskabsåret, og at der på det seneste har været en svag stigning i oliepriserne. Der er derfor en reel risiko for, at ’overskuddet’ i 2016 vil være lavere end i 2015.  Hvis ’overskuddet’ bliver mindre en 1 mio. kr. i 2016 vil det medfører et behov for en tillægsbevilling til finansiering af funktionskontrakterne. 
 
 1. Fortovs- og kantstensgenopretninger – kr. 1.400.000
  Der kan være en synlig konsekvens af dette spareforslag. Kommunens har et efterslæb på området, og alle eventuelle ønsker om renovering af fortove skal ske via anlægsbevillinger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Det indstilles, at midlerne tages fra i prioriteret rækkefølge:
- 7. busdrift 0,3 mio. kr.,
- 8. vejdrift / asfaltkontrakter 1 mio. kr.,
- 6. indvendig maling af vægge og lofter 0,4 mio. kr.,
- 5. udvendig maling af vinduer og træværk 0,5 mio. kr.
- samt 0,1 mio. kr. fra midlerne til 3. terræn og 4. legepladser og inventar i terræn.
61. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den nye praksis.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den praksis, som gjaldt på ansøgningstidspunktet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har den 21. oktober 2015 vedtaget en ændring af praksis for terrænregulering af landbrugsjorder. Med den nye praksis vil der herefter som udgangspunkt blive meddelt afslag på landzonetilladelse, hvis jordpåfyldning/terrænregulering går ud over, hvad der er nødvendigt for at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften.
 
Efter byrådets beslutning opstod der behov for en afklaring af, hvornår praksisændringen skulle være gældende fra, da en ansøger havde indsendt tre ansøgninger i juni og juli 2015, som ikke er afgjorte.
 
Det blev i starten af december 2015 udmeldt, at de tre ansøgninger ville blive behandlet efter tidligere praksis. Dette blev begrundet med, at en væsentlig og for borgeren bebyrdende praksisændring som udgangspunkt bør implementeres, så borgerne gives mulighed for at indrette sig på ændringen. Udmeldingen kunne ud fra en overordnet betragtning ses som udtryk for princippet om, at Holbæk Kommune ønsker at være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og samarbejdspartnere. Det vil dog altid være en konkret afvejning af samtlige hensyn i en sag, hvornår en praksis skal være gældende fra, samt hvordan Holbæk Kommune bedst varetager opgaven med at være en stærk medspiller.
 
I januar 2016 og frem opstod der et øget fokus på og ny viden om de gener, som terrænregulering indebærer, hvilket administrationen bl.a. blev vidende om ved en stor mængde henvendelser fra utilfredse borgere. Herved opstod der en ny viden om bl.a. påvirkning af beboere, boliger, natur, landskab, afvikling af trafikken og trafiksikkerheden. Hensyn, som administrationen vurderer, bør tillægges stor betydning ved vurdering af, hvornår praksisændringen skal være gældende fra.
 
Det kan yderligere oplyses, at jordtransporterne også medførte omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, og at Holbæk Kommune har afholdt betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der kan henvises til byrådets beslutning den 16. marts 2016.
 
Uddybning af administrationens anbefaling
Med erfaringerne fra de hidtidige terrænreguleringsarbejder ved Eriksholm og Marup, finder administrationen, at byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis bør have virkning for alle fremtidige landzoneafgørelser, således at også ansøgninger, indkommet før byrådets beslutning, behandles efter den nye praksis.
 
Terrænreguleringsarbejder gennem vinteren 2016 har gjort det klart for administrationen, at terrænreguleringer med tilhørende transporter af jord er forbundet med væsentlige større gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik, end der hidtil har været opmærksomhed på. Samtidig har jordtransporterne medført omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, hvilket har medført betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 
Administrationen antager, at de gener og påvirkninger af omgivelserne, som er opstået i forbindelse med terrænreguleringsarbejderne ved Eriksholm og Marup, vil kunne opstå tilsvarende ved lignende arbejder, som der er ansøgt om.
 
 
Ved at følge hovedindstillingen vægter byrådet de almene samfundsmæssige hensyn overfor beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet højere end hensynet til den pågældende landbrugsejendom.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Ved at behandle ansøgninger, som er indkommet før byrådets beslutning om at ændre praksis, efter den ”gamle” praksis, vil der blive lagt mindre vægt på hensynet til beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet og mere vægt på hensynet til den pågældende landbrugsejendom.
 
Konsekvensen må forventes at blive gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, naturen og landskabet, samt stærkt forøget tung trafik på små og mindre veje og en voldsom øget slitage af vejene.

Økonomiske konsekvenser
Hvis hovedindstillingen følges, vil de indkomne ansøgninger om terrænregulering blive afgjort efter byrådets beslutning den 21. oktober 2015, hvorefter der kun i begrænset omfang kan forventes tilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder.
Med henvisning til byrådets beslutning den 16. marts 2016 om renovering af Eriksholmvej, kan det oplyses, at der må forventes uforudsete udgifter til udbedring og reparation af berørte kommuneveje ved den alternative indstilling.
           

Øvrige konsekvenser
På privat initiativ har der været afholdt borgermøde den 7. marts 2016, hvor der var udtalt protest mod at tillade terrænreguleringer på landbrugsjorder, med deraf affødt tung lastbiltrafik. I mødet deltog politikere fra byrådet og repræsentanter for administrationen.
 
Administrationen har håndteret, behandlet og besvaret et utal af henvendelser om jordtransporter på igangværende sager om terrænreguleringer på landbrugsjorder.
Administrationen forventer, at generne og påvirkningen af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik holdes på et normalt niveau, hvis hovedindstillingen følges.

Høring
Forud for administrationens afgørelser af de indkomne ansøgninger fra før byrådets beslutning om at ændre praksis, vil administrationen foretage partshøring af udkast til afgørelse.

Lovgrundlag – link
Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i byrådet den 21-10-2015, pkt. 206

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Et flertal bestående af O og Ole Brockdorff, A indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af I, indstiller at den alternative indstilling tiltrædes. I ønsker en oversigt over, hvilke andre kommuner, der har ændret praksis med tilbagevirkende kraft på et sammenligneligt område.
 
Et andet mindretal bestående af Ole Hansen, A undlader at stemme.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig, I deltog ikke i behandlingen af punktet.
62. Beslutning om flexboligtilladelser

Beslutning om flexboligtilladelser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administrationen har mulighed for at give flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikter, landsbyer og på hele Orø på baggrund af en konkret ansøgning.
 2. tilladelserne gives uden tidsbegrænsning.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administrationen giver altid flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø.
 2. tilladelser bortfalder ved salg. Det vil sige en ny ejer skal søge på ny.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft for flexboligtilladelser. En flexboligtilladelse betyder, at en helårsbolig kan benyttes som fritidsbolig. Efter de hidtidige regler har en flexboligtilladelse fulgt ejeren af boligen, og derfor skulle en ny ejer af boligen søge kommunen om en ny tilladelse til at benytte boligen som flexbolig. De nye regler betyder, at der er mulighed for at lade flexboligtilladelsen følge boligen frem for ejeren.
 
Det er vigtigt, at fastholde bopælspligten i byerne for at understøtte servicefunktionerne. Byrådet har derfor i maj 2014 besluttet, at flexboligordningen udelukkende anvendes i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø. Der gives derfor ikke flexboligtilladelser i Holbæk, Jyderup, Tølløse, Svinninge, Regstrup/Nr. Jernløse, Mørkøv, Undløse, Vipperød, St. Merløse, Udby, Hagested, Gislinge, Kundby, Tuse, Knabstrup og Ugerløse (se vedlagte bilag). Nærværende sag ændrer ikke på denne beslutning.
 
Flexboligtilladelser kan være med til at øge efterspørgslen på boliger og dermed bidrage til vækst og udvikling. Omvendt kan den øgede efterspørgsel betyde, at en attraktiv bolig har større værdi som fritidsbolig end som helårsbolig. Derved bliver boligen solgt til fritidsformål, og kommunen går glip af reelle indbyggere.
 
Der er siden den 1. januar 2015 behandlet 15 sager om flexboliger. Der er givet 10 tilladelser og 5 afslag. Afslagene er givet på grund af følgende:
3 boliger, der ligger i henholdsvis Holbæk, Jyderup og Udby. I disse byer gives der aldrig tilladelser.
1 bolig på en landbrugsejendom, hvor der ifølge landbrugsloven er bopælspligt. Det er således ikke muligt at give en flexboligtilladelse.
1 bolig i Hørby i første række til fjorden, da det vurderes, at der er tale om en meget attraktiv ejendom.
 
Ønsket praksis
Såfremt hovedindstillingen vælges, foretages der en vurdering af ejendommens attraktivitet på baggrund af ejendommens beliggenhed, boligens størrelse og stand samt evt. periode som ejendommen har været forsøgt solgt. Såfremt der er tale om en attraktiv ejendom gives der afslag. En unik beliggenhed i første række til fjorden kan begrunde et afslag. På samme vis gives der afslag til attraktive, store og godt vedligeholdte boliger. Der gives tilladelse til ejendomme der er vanskellige at sælge til helårsformål, fordi der er tale om små og utidssvarende vedligeholdte boliger. 
 
Da der laves en konkret vurdering af de enkelte sager inden der gives tilladelse foreslås det, at tilladelserne gives uden tidsbegrænsning. Det vil sige, tilladelsen følger boligen, og en ny ejer kan frit bruge boligen som flexbolig.
 
Ved at vælge hovedindstillingen sikres det, at attraktive boliger fastholdes til helårsformål, og hermed understøttes en gunstig udvikling med liv i lokalområderne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt den alternative indstilling vælges vurderes ejendommens attraktivitet ikke, og administrationen giver flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø, såfremt det ikke strid mod anden lovgivning. Det anbefales, at tilladelserne tidsbegrænses, således at en ny ejer af ejendommen skal søge på ny. Dermed bliver det muligt at få boligerne tilbage til helårsformål, hvis udviklingen viser, at der skal ændres praksis i forhold til tilladelser.
 
Ved at vælge denne praksis sikres det, at der bliver skabt maksimal efterspørgsel på boliger. Hvilket kan være med til at øge priserne på boliger. Til gengæld kan der være fare for, at attraktive boliger bliver solgt som fritidshuse, og at kommunen derved går glip af helårsbeboeres skatteindtægter, og det liv som helårsbeboere bidrager med. 
 
Såfremt den alternative indstilling vælges vil det i forhold til hidtidig praksis betyde, at boligen i Hørby fremover vil få tilladelse. De øvrige fire ejendomme vil fortsat få afslag.

Økonomiske konsekvenser
Ejere af fast ejendom betaler indkomstskat til den kommune, hvor de er bosiddende. Det vil sige ejere af flexboliger i Holbæk Kommune betaler ikke indkomstskat til Holbæk Kommune.
Ved at følge hovedindstillingen må det forventes, at de mest attraktivt beliggende boliger vil stige i pris. Da det må forventes, at der vil være flere interesserede købere til disse ejendomme.

Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lovændring

Sagshistorik, henvisninger
Denne sag er tidligere behandlet på Udvalget for Klim og Miljø den 22-02-2016 og i byrådet den 16-03-2016. Byrådet besluttede, at sende sagen retur til ny behandling i Udvalget for Klima og Miljø. Dagsordenspunktet er derfor revideret, og oplysninger om afgjorte flexboligsager efter 1. januar 2015 er tilføjet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Et flertal bestående af A og O indstiller, at administrationen har mulighed for at give flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikter, landsbyer og på hele Orø på baggrund af en konkret ansøgning, at tilladelsen bortfalder ved salg af boligen, og at ordningen evalueres efter et år.
 
Et mindretal bestående af I indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes.


caseno16-6734_#3648679_v1_bymoenster_byhierarki.pdf.pdf

Bilag

bymoenster_byhierarki.pdf


63. Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej

Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag  

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej godkendes med følgende ændringer:
  1. Lokalplanens pkt. 3.1 efter boligformål tilføjes ”, så som tætlav og etageboliger”
  2. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at det af redegørelsen fremgår at området tillige kan anvendes til rækkehus.
  3. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at der ikke i redegørelsen er referencer til det konkrete projekt.
 2. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej.    

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 1. lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej godkendes med følgende ændringer:
  1. Lokalplanens pkt. 3.1 efter boligformål tilføjes ”, så som tætlav og etageboliger”
  2. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at det af redegørelsen fremgår at området tillige kan anvendes til rækkehuse.
  3. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at der ikke i redegørelsen er referencer til det konkrete projekt.
  4. Lokalplanen tilrettes så boligstørrelsen er på minimum 50 m2
 2. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej.   

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for at udarbejde Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej er at muliggøre opførelse af boliger i området.
 
Området er ikke lokalplanlagt og er udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver, i kommuneplanen.
 
Området har efter anden verdenskrig været en del af HF Fælleshaven, men er i slutningen af 60’erne blevet inddraget til skolelokaler. Disse lokaler er nedrevet omkring år 2000. Siden da har området ligget hen som en tom grund. Området er ikke omfattet af Haveforeningsaftalen med HF Fælleshaven.
 
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at der kan opføres etageboliger i området.
Lokalplanens bestemmelser skal sikre at bebyggelsen indpasses i området, så der skabes en overgang mellem etagebebyggelsen nord for området og kolonihavernes små bygninger.
 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager. Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af fælleshus. Bygningerne må kun placeres indenfor to anviste byggefelter. Lokalplanen fastsætter placeringen af fælles udendørs opholdsarealer, som skal placeres mellem de to byggefelter af hensyn til naboerne. Parkering til beboerne skal placeres i den nordlige del af området. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens facader eller gavle mod syd udformes uden vinduer, samt at der ikke etableres altaner tæt på skel. Begge dele er for at begrænse indkig i de eksisterende kolonihaver. Området trafikbetjenes fra Samsøvej, og der er et lavere parkeringskrav end fastsat i kommuneplanen, idet det forventes, at færre i bebyggelsen har bil end gennemsnittet.
 
For at udvide fleksibiliteten af lokalplanen konsekvensrettet hele lokalplanen, således at der ikke i redegørelsen er referencer til det konkrete projekt. Dette er indstillet til beslutning.
 
Det er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej at Kommuneplantillæg nr. 23 godkendes af Byrådet.   

Beskrivelse af alternativ indstilling
I forhold til ovenstående beskrivelse, vil en beslutning om den alternative indstilling vedrørende minimums boligstørrelse på 50 m2 betyde, at det ikke vil være muligt at gennemføre det projekt, start boliger, som er baggrunden for lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

Høring
Lokalplan 3.48 boliger ved Samsøvej har, sammen med Kommuneplantillæg nr. 23, været i offentlig høring fra den 12. januar til den 9. marts 2016, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger.
 
I høringsperioden blev der indsendt 4 høringssvar, samt afholdt et møde med haveforeningen og et åbent borgermøde. Referater fra møderne er vedhæftet som bilag.
Høringssvarene omhandler i det væsentligste bemærkninger om trafik, støjgener og ”brandvejen” til Haveforeningens fælleshus. Derudover er der flere forslag til alternativ placering af bebyggelsen.
På baggrund af høring indstiller administrationen at lokalplanen tilføjes bestemmelser og kortbilag om brandvej til haveforeningens fælleshus, samt en præcisering af bestemmelser om friareal på 1.sal. Det vurderes at dette ikke vil hindre muligheden for etableringen af bebyggelsen.  
 
Høringen har medført at lokalplanen foreslås tilføjet, at der også kan etableres rækkehuse.

Lovgrundlag – link
Planloven 

Sagshistorik, henvisninger
159: Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Udvalget indstiller, at byrådet tager stilling til lokalplanen.


caseno16-6660_#3707727_v1_kortbilag_samsøvej 3.pdf.pdf
caseno16-6660_#3707725_v1_indsigelsesskema 3-48.docx.docx
caseno16-6660_#3707834_v1_lokalplan_3-48_boliger_ved_samsoevej.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag_Samsøvej 3.pdf
Indsigelsesskema 3-48.docx
Lokalplan_3-48_boliger_ved_samsoevej.pdf


64. Beslutning - Godkendelse af rottehandlingsplan

Beslutning - Godkendelse af rottehandlingsplan

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 
 1. handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen
Ifølge Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan på baggrund af Naturstyrelsens minimums krav på dette område.
Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3 år. Dette er 2. handlingsplan, som administrationen har udarbejdet.
 
Link til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse om rotter
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176164
 
Fokusområder for handlingsplan 2016-2018
Handlingsplanen tager udgangspunkt i at fastholde den positive udvikling som har fundet sted siden sidste handlingsplan blev udfærdiget.
Administrationen har udpeget nogle fokusområder som skal understøtte kommunens mål for en effektiv rottebekæmpelse
 
· Der arbejdes på at rotterne forbliver i kloakkerne
· Forebyggelse med aktiv deltagelse af kommunens borgere
· Rottebekæmpelse og samarbejde med andre afdelinger i kommunen
· Dialog og samarbejde med de private rottebekæmpere (sikringsordninger)
· Øget viden om resistens og hensigtsmæssig brug af gift
· Bidrag til fortsat udvikling af bekæmpelsesmetoder på landplan
· Implementering af en app-løsning til rotteanmeldelsessystemet
 
Antallet af rotteanmeldelser, ikke et udtryk for kvaliteten af rottebekæmpelsen
Holbæk Kommunen benytter ikke et lavt antal af rotteanmeldelser som et mål, da forskellige faktorer kan være årsag til fald eller stigning i anmeldelser, f.eks. vejrlige forhold har stor betydning for antallet af rotteanmeldelser. Derimod vil vi have fokus på:

· At der reageres hurtigt på en anmeldelse,
· At forekomsten af rotter hurtigt ophører på ejendommen
· At bekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten og dermed kan rådgive borgeren om fremtidig forebyggende tiltag
· At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet, da det erfaringsmæssigt er med til at give tryghed
 
Det videre arbejde med rottebekæmpelsen
Rottebekæmpelsen skal i udbud i 2016 og siden sidste udbud er der kommet en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, samt stramninger i brugen af gifte til bekæmpelsen af rotter og kravene til rottebekæmperne er dermed skærpet. Det forventes at dette medvirker til at prisen for den kommunale bekæmpelse stiger betydeligt i de kommende år.
 
De nye krav om brugen af bekæmpelsesmidlerne et udstukket af Miljøstyrelsen og er beskrevet på de forskellige etiketter på rottebekæmpelsesmidlerne. Se bilag på et eksempel om krav ved anvendelse af et af de godkendte rottebekæmpelsesmidler.
 
 Økonomiske konsekvenser
Beslutningen om godkendelse af handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune
Det er administrative ressourcer der er brugt på handlingsplanen.
 
Udgifterne til selve rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves over de kommunale forbrugsafgifter, som FORS opkræver. Gebyret udgør pt. 0,0034% af ejendomsværdien, hvilket betyder at en ejendom til en værdi af 1 mio. kr. årligt betaler 34 kr.
Såfremt udgifterne til rottebekæmpelsen stiger efter et udbud, vil gebyret for stige.

Rottegebyret dækker alle udgifterne i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse, dvs. udgifterne til Mortalin A/S (rottebekæmperne), det digitale anmeldelsessystem, udgifter til administrationen, opsætning og vedligehold af rottespærrer på kommunale institutioner og adm. gebyr til FORS for opkrævning af rottebekæmpelsen hos grundejerne.Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Godkendt


caseno16-17242_#3731617_v1_etikette på beskrivelse og krav ved anvendelse af rozol pasta.pdf
caseno16-17242_#3740905_v1_rottehandlingsplan 2016-2018.pdf.pdf

Bilag

Etikette på beskrivelse og krav ved anvendelse af Rozol Pasta
Rottehandlingsplan 2016-2018.pdf


65. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter første udkast til politiske effektmål for 2017-2020.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet er aktuelt i gang med at formulere en ny vision for Holbæk Kommune. Det er fortællingen om, hvor vi vil hen, hvad vi arbejder for, og hvad vi vil.
 
Samtidig er retningen for de seks kerneopgaver sat via de 27 politiske effektmål, som byrådet vedtog med Budget 2016. De politiske effektmål viser den værdi vi som kommune vil skabe for og med borgere og virksomheder. De gør det tydeligt, hvilken forandring vi skal skabe, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Servicetjek af de politiske effektmål
Nu skal de politiske effektmål have et ”servicetjek” frem mod, at byrådet vedtager Budget 2017.
 
Servicetjekket består af, at udvalget drøfter første udkast til politiske effektmål for perioden 2017-2020 (Bilag 1) ud fra følgende spørgsmål:
 
A. Er de politiske effektmål dækkende for kerneopgaven?
B. Er ambitionsniveauet for de kommende fire år passende?
C. Hvad skal målet være for 2020?
D. Kommentarer eller forslag særligt for kerneopgaven ”Fællesskab”?
 
Vi er i gang med det første år med politiske effektmål i Holbæk Kommune. Derfor vurderer administrationen, at servicetjekket hovedsageligt drejer sig om mindre justeringer og tilpasninger.
 
Flere steder venter vi på nye data
Byrådet skal følge op på de politiske effektmål ved årets udgang. Kerneopgaverne følger løbende op og gør status på effektmål og indsatser. Det er dog forskelligt, hvornår på året og hvor ofte kerneopgaverne kan hente data (konkrete tal). På mange af effektmålene er der således ikke kommet nye data siden efteråret 2015. I dette første udkast er nogle af de foreslåede mål for 2020 derfor direkte overført fra 2019.
 
Det giver en udfordring at drøfte mål for 2020, der hvor vi endnu ikke har data for, hvordan det er gået med at opnå effektmålene indtil videre. Kerneopgaverne og Økonomi & Effekt opdaterer løbende data, når de bliver tilgængelige. Hvis der er nye data, vil udvalget få en status på mødet.
 
Første udkast til politiske effektmål 2017-2020
Tabel 1-2 viser de politiske effektmål for kerneopgaverne Vækst og bæredygtighed – ansvar for fremtiden og Fællesskab. Tabellerne viser selve målformuleringen og de mål byrådet har vedtaget for 2016. Det er forslag til mål for 2020 udvalget skal drøfte.
 
Tabel 1 Politiske effektmål for kerneopgaven Vækst og bæredygtighed – ansvar for fremtiden
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Der skabes 150 flere arbejdspladser
 
28.553
28.703
2) Indbyggertallet stiger til mindst 71.809
 
69.800
71.809
3) CO2 udledningen fra kommunale bygninger, drift og transport falder med mindst 3% om året
 
11.751
10.402
 
 
Tabel 2 Politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
 
5,1%
6,5%
 
3,4%
4,5%
 
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet2
a) 0-24-årige
b) 60-årige og derover
 
 
 
75,9%
24,5%
 
 
80,0%
27,0%
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
 
[KV]3
 
73%
59%
51%
44%
 
Note 1: Borgere på 16 år og derover
Note 2: F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
Note 3: KV: Kommunalvalg (2017)
 
Sagsgang frem mod at byrådet vedtager Budget 2017
På den baggrund samarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt om andet udkast.
 
På den baggrund udarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt forslag til politiske effektmål 2017-2020.
 
 
Oversættelse til faglige effektmål
Hver kerneopgave er i gang med at oversætte de overordnede politiske effektmål til nogle mere konkrete faglige effektmål. De skal give mening for medarbejdere og ledere at arbejde efter i hverdagen og kan f.eks. indeholde strategiske mål, driftsmål og brugeroplevelser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Drøftet. Ambitionerne for antallet af arbejdspladser skal hæves, og i højere grad følge udviklingen i befolkningstallet. Ambitionen for befolkningstallet revurderes set i lyset af udviklingen indtil videre i 2016.
 
Den strategiske energiplan revurderes for at kunne reducere CO2 med minimum 18 pct. over 4 år.


caseno16-16940_#3750242_v1_bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf


66. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag.
.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 1. drøfter budgetaftalerne for 2015 og 2016 med henblik på dannelsen af Budget 2017.

Beskrivelse af sagen
For at inspirere og igangsætte politiske drøftelser om Budget 2017 i de stående udvalg og Økonomiudvalget, har Økonomi og Effekt samlet beslutningerne fra de seneste to års budgetaftaler i ét notat.
 
Notatet samler de konkrete beslutninger fra budgetaftalen i 2016 og 2015 for hvert udvalg. Når der ikke har været en beslutning i et af årene, står der ingenting.
 
Det er tanken, at budgetaftalerne skal tjene som inspiration til, hvor og hvordan udvalget kan dykke ned i, spørge ind til og påvirke Budget 2017.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Der ønskes afsat midler til cykelstier.
Der ønskes afsat midler til trafiksikkerhed.
Der ønskes alternative muligheder til flextrafik.
Der ønskes en strategi for naturbenyttelse og –beskyttelse.
Udvalget ønsker en pulje til prioritering af nye tiltag og uforudsete udgifter.


caseno16-4131_#3741307_v1_igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017.pdf

Bilag

Igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017


67. Orientering - status på lokalplaner

Orientering - status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager statusoversigt (bilag 1) til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigten er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i marts 2016 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:
 
 
Siden status i marts 2016 er følgende nye lokalplaner igangsat:
 
 
Der er vedhæftet kort (bilag 2), der viser de nye lokalplaners beliggenhed.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Taget til efterretning


caseno16-61_#3730856_v1_status på lokalplaner til kmu april 2016.pdf.pdf
caseno16-61_#3730858_v1_bilag med nye lokalplaner.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Status på lokalplaner.pdf
Bilag 2. Kort med nye lokalplaner.pdf


68. Orienteringer til mødet den 26. april 2016

Orienteringer til mødet den 26. april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Årshjul for KMU (bilag tilføjes inden dagsordenen udsendes til medlemmerne)
 2. Status på allerede behandlede sager (bilag tilføjes inden dagsordenen udsendes til medlemmerne)
 3. Orientering om Region Sjællands trafikbestilling for 2017
 4. Orientering om status på vindmøllesagen
 5. Orientering om organisering (bilag)
 6. Naturens Dag søndag den 11.september 2016
 7. Orientering om status på mågebekæmpelsen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Taget til efterretning.
Naturens dag planlægges sammen med Natur- og Miljøforum.


caseno15-15149_#3743848_v1_organisationsdiagram vbaf 01-04-2016.pdf.pdf
caseno15-15149_#3751932_v1_2016-04-26 - status på tidligere sager.pdf.pdf
caseno15-15149_#3752939_v1_dynamisk årshjul - april 2016.pdf.pdf

Bilag

Organisationsdiagram VBAF 01-04-2016.pdf
2016-04-26 - Status på tidligere sager.pdf
Dynamisk årshjul - april 2016.pdf