UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Gl. Danske Bank i Tølløse

STARTTIDSPUNKT

26-01-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-01-2016 14:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. januar 2016
11. Beslutning - Trafikbestilling for 2017 - ny busplan fra dec. 2016
12. Beslutning om tilpasning af Vinterregulativ til dyreholdsproduktion
13. Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning.
14. Beslutning - Godkendelse af Forslag til lokalplan 15.07 ang. produktionsanlæg for asfalt
15. Beslutning om dispensation til parkering delvis på fortov
16. Beslutning om offentliggørelse af byggesager
17. Orientering - Status på lokalplaner
18. Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse
19. Orientering - status på vandplanindsatser
20. Orienteringer til mødet den 26. januar 201610. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 26. januar 2016 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling11. Beslutning - Trafikbestilling for 2017 - ny busplan fra dec. 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         at der skal arbejdes videre med forslag B.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         at der skal arbejdes videre med forslag A.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal inden den 1. maj i år afgive bestilling til Movia på hvilke busruter der skal være i kommunen i 2017 (trafikbestilling på kollektiv trafik). Administrationen har i samarbejde med Movia indgået i dialog med flere relevante brugergrupper i forbindelse med forarbejdet til bestilling af den kollektive trafik for 2017. Dette arbejde har resulteret i forslag B, der giver et konkret bud på, hvordan kommunens borgere får den bedst mulige løsning, indenfor den økonomiske rammer der er afsat. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med dette forslag i den kommende trafikbestilling for 2017.
 
Med udgangspunkt i anbefalingerne fra den politiske omstillingsgruppes arbejde med kollektiv trafik, herunder den borgerdialog der har været en del af denne proces, har Movia udarbejdet to forslag til den kommende trafikbestilling for Holbæk Kommune. Begge forslag opfylder omstillingsgruppens målsætning om at reducere udgiften til den kollektive trafik med 2 millioner i 2017.
 
Forslag A
Forslag A er primært et spareforslag, der bygger på en reduktion af det nuværende net på de ruter der har færrest brugere. Der tænkes ikke nyt i forhold til de resterende ruter.
 
Forslag B
Forslag B bygger på et enklere og mere let forståeligt buslinjenet i Holbæk by. En styrkelse af buslinjerne til og fra Holbæk, samt en reduktion på de mindst benyttede landlinjer, der efterfølgende fokuseres omkring skolebetjeningen. Dette forslag er et forsøg på at nytænke busruteplanerne med udgangspunkt i borgernes aktuelle ønsker og behov.
 
De to forslag har været i offentlig høring. De indkomne bemærkninger fra høringsperioden omfatter alt fra alternative transportløsninger, til ros af den nye måde at inddrage borgerne i bestillingsprocessen. Overordnet set kan bemærkningerne kategoriseres indenfor fire områder:
 
 1. Overvejende positiv tilkendegivelse for forslag B. Der rettes dog opmærksomhed på, at flere landområder fremover kun vil have busbetjening på skoledage. Skolen ved Tuse Næs gør opmærksom på, at man ikke ønsker, at de nye bustider lægges på et tidspunkt der gør, at eleverne får senere fri end i dag.
 2. Stor bekymring i forhold til forslag A.
 3. Generel bekymring for landområdernes busbetjening i fremtiden.
 4. Fokus på at busserne koordineres med uddannelsesstederne i Holbæk by, samt vigtigheden af busbetjening til børn og unge i landområderne.
 
De fremsendte bemærkninger fra høringsperioden fremgår i sin helhed af det vedlagte bilag.
 
Klima og Miljøudvalget bør drøfte de indkomne bemærkninger med Movia(der deltager på udvalgsmødet) i relation til de udarbejde forslag. Movia kan supplere med data såsom trafiktællinger, som kan være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget.
 
Der er afsat 29.100.000 kr. i Holbæk Kommunens budget til den kommende trafikbestilling for 2017.
I december 2015 besluttede Byrådet, at den estimerede merudgift på flextur på 337.000 kr. skal finansieres af de afsatte midler til den kommende trafikbestilling.
Det betyder, at trafikbestillingen beløber sig til 28.763.000 kr.
 
Forslag A og B er udarbejdet og sendt i høring inden den yderligere besparelse blev vedtaget, og de kan derfor ikke gennemføres i sin helhed. Administrationen ønsker at inddrage udvalget så tidligt som muligt i processen, og samtidig få en tilkendegivelse af hvilket forslag der skal arbejdes videre med, og derfor er forslagene fremlagt allerede nu.  Det valgte forslag skal i henhold til budgetaftalen for 2016 – 2019, ændres ved reduktion af de ruter der primært køres af hensyn til skolerne. Der vil derfor blive foretaget en justering af det valgte forslag, som vil blive præsenteret for udvalget på mødet i februar 2016.
 
Samlet set anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med forslag B.
 
Forslag A og B er ligeledes vedlagt som bilag.
 
Tidsplan for trafikbestilling 2017
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Uanset hvilket forslag der vælges, så udarbejdes der informationsmateriale om de nye busruter. Dette lægges på hjemmesiden og der udskiftet kort i de reklamefinansierede læskærme.
 
Det må forventes, at der skal etableres nye busstoppesteder og nedlægges andre.
Omfanget er ikke klarlagt endeligt. Der er afsat midler i budget 2016 til disse ændringer.

Høring
Der har været afholdt møde på Tuse Næs, hvor borgerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger/input til de to forslag.
 
Udover dette har kommunens borgere haft mulighed for at kommentere de to forslag via kommunens hjemmeside.
 
Der har ligeledes været holdt møde med Ældrerådet og Handicaprådet samt været dialog med byens unge.

Lovgrundlag – link
 
Lov om trafikselskaber

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Der arbejdes videre med forslag B. Der udarbejdes en opdeling af de økonomiske reduktioner fordelt på Holbæk by og øvrige områder. Der udarbejdes et forslag for rute 530.

Sagsfremstilling
Referat

caseno16-906_#3572614_v1_forslag a.pptx
caseno16-906_#3572781_v1_forslag b.pptx
caseno16-906_#3575846_v1_input fra høringsrunden - bilag til kmu.xlsx

Bilag

Forslag A
Forslag B
input fra høringsrunden - bilag til KMU


12. Beslutning om tilpasning af Vinterregulativ til dyreholdsproduktion

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Vinterregulativet justeres, således at dyreholdsproducenter der er beliggende ud til en offentlige vej uden weekend/aften rydning(vintervejklasse 3), efter konkret henvendelse tilbydes en akut service med snerydning i dette tidsrum(svarende til vintervejklasse 2).

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Vinterregulativet justeres, således at dyreholdsproducenter der er beliggende ud til en offentlige vej uden weekend/aften rydning(vintervejklasse 3) opgraderes til også at være omfattet af weekend/aften rydning(vintervejklasse 2).

Beskrivelse af sagen
Visse landbrug med dyrehold har i vinterperioder oplevet udfordringer med at drive deres virksomhed, hvis der har været snevejr i weekenden. Administrationen anbefaler, at der foretages en justering af Vinterregulativet, så kommunen får mulighed for, at tilbyde disse landbrug en akut service ved snefaldssituationer i dette tidsrum. Dette tiltag bør forbedre dyreholdsproduktionernes vækstbetingelser i kommunen.
 
En konkret henvendelse fra en svineproduktion i forbindelse med snefaldet i weekenden den 21. og 22. november 2015 belyser en problemstilling ved den manglende snerydning i weekenderne. Strækningen har været registreret uden weekendrydning siden 2010/2011.
Produktionen holder ikke weekendfri, men passer ca. 1500 søer med opdræt 365 dage om året. De er afhængige af ryddede veje til dyretransporter, foderleverancer, medarbejdere der møder ind på vagter, mv.
 
Vinterregulativet fastsætter kommunens serviceniveau for bl.a. snerydning på de offentlige veje. I dette regulativ er kommunens veje kategoriseret fra vejklasse 1 til 4, hvor vejklasse 1 er de veje med det højest serviceniveau og vejklasse 4 er dem med det laveste serviceniveau.  Efter vinteren 2010/2011 blev serviceniveauet i Vinterregulativet reduceret, da man overskred budgettet med ca. kr. 15 mio. på grund af den hårde vinter.
Det fik stor politisk opmærksomhed og medførte en reduktion af serviceniveauet i regulativet fra vinteren 2011/2012. Generelt blev der indført stop for snerydning af boligveje, samt en reduktion af serviceniveauet på veje i landområderne. Teknisk blev de gamle amtsveje og busrutter prioriteret som de to øverste vejklasser  og øvrige veje blev nedprioriteret, så de ikke blev ryddet i weekenderne.
Beredskabet (antal rydningskøretøjer) blev ligeledes halveret. Princippet med disse vintervejklasser er, at de øverste vejklasser skal være farbare, før øvrige veje indgår i snerydningen.
 
Der blev i forbindelse med reduktionen gjort opmærksom på, at der ved snefald op til en weekend kunne gå flere dage før disse veje blev ryddet for sne. I årene efter har vintrene været mildere og problemerne derfor ikke så udtalte i de områder, der blev justeret ned i serviceniveau. Der har dog været enkelte tilfælde, hvor den manglende weekendrydning har været til gene for dyreholdsproduktioner.
 
Vurdering af behov
Det har umiddelbart ikke været muligt for administrationen at skelne mellem forskellige ejendomme med svineproduktion i vurderingen af hvilke ejendomme, der på tværs af kommunen har behov for hurtig snerydning, og hvilke der ikke har.
 
Det vurderes endvidere, at ejendomme med mælkeproduktion ligeledes kan have behov for hurtig snerydning, da der skal afhentes mælk. Det er dog ikke undersøgt hvorvidt den enkelte ejendom har daglig afhentning af mælk og behov for afhentning i weekenderne.
 
Endelig vurderes det, at der kan være andre ejendomme med husdyr, der ligeledes kan have behov for hurtig snerydning. Det drejer sig især om ejendomme, hvor driftsleder eller ansatte ikke bor på ejendommen og derfor skal transportere sig til ejendommen for at passe dyrene. Dette er ikke noget administrationen har registreret. Det har derfor ikke været mulig at lave en liste over sådanne ejendomme.
 
Der er registreret 111 dyreholdsproduktioner i Holbæk Kommune, hvoraf de 46 ligger ud til en vintervejklasse 3 (ca. 40 km) og er berørt af ovennævnte situation uden aften/weekend rydning.
 
Ordningen i praksis
Rent praktisk kan dyreholdsproducenterne serviceres ved, at de tilbydes mulighed for at ringe til vagttjenesten og få tildelt en snerydning, hvor de bliver omfattet af den igangværende snerydning(vinterklasse 2). Servicen vil alene kunne bruges i snefaldssituationer, hvor Holbæk Kommune vurderer, at der er risiko for transportproblemer.
 
Det vurderes at være en lille andel af dyreholdsproducenterne, der i en normal snefaldsituation vil have behov for denne service.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Der er registreret 111 dyreholdsproduktioner, hvoraf de 46 ligger ud til en vintervejklasse 3 og er berørt af situation uden aften/weekend rydning.
 
Disse ca. 40 km vej vil her blive opklassificeret til en vintervejklasse 2, som sikrer produktionerne bedre driftsforhold i vinterperioden i forbindelse med snevejr.
 
Denne løsning vil udvide omfanget af det nuværende vinterberedskab med højere faste omkostninger til følge.


Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen vurderes at have minimal økonomisk effekt og vil kunne håndteres indenfor det nuværende budget.
 
Den alternative indstilling vurderes at have større påvirkning på op til 7 pct. i forøgede udgifter til vintertjenesten. Denne løsning kan dog ligeledes håndteres indenfor det nuværende budget. Konsekvensen af denne løsning vil dog være, at budgettet til snerydning og glatførebekæmpelse hurtigere forbruges i tilfælde af snevejr med større risiko for budgetoverskridelser til følge.

Øvrige konsekvenser
Holbæk Kommunes dyreholdsproduktioner får forbedret deres vækstbetingelser.

Høring
Lovgrundlag – link
LBK nr. 1520 af 27. december 2014 ”Lov om offentlige veje mv.” kap. 8

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29230_#3577569_v1_kortbilag - dyreholdsproduktion.pdf

Bilag

Kortbilag - Dyreholdsproduktion


13. Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. ”Administrationsgrundlag for fysisk planlægning” godkendes med en mindre rettelse i forhold til det administrationsgrundlag, som blev godkendt den 21. oktober 2015 i byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning blev vedtaget på byrådets møde den 21. oktober 2015.
 
Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på en fejl i administrationsgrundlaget i afsnittet Planprioritering og delegation. I anden sætning i afsnittet skal Økonomiudvalget erstattes med Byrådet, så sætningen kommer til at lyde:
 
Byrådet kan beslutte at delegere kompetencen til at tilvejebringe og ophæve kommuneplantillæg og lokalplaner til administrationen.
 
Administrationsgrundlaget er rettet til og er vedhæftet som bilag 1. Der er ikke foretaget andre rettelser i forhold til det administrationsgrundlag, som blev godkendt den 21. oktober 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 21. oktober 2015 af byrådet.

Høring
Lovgrundlag – link
Lov om planlægning.
 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
 
Lov om miljøvurdering.
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-44986_#3570967_v1_20160105_adm_grundlag_fysisk_planlægning_uden datoer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_adm_grundlag.pdf


14. Beslutning - Godkendelse af Forslag til lokalplan 15.07 ang. produktionsanlæg for asfalt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til lokalplan 15.07 vedtages og sendes i offentlig høring.
 2. Sende miljøvurdering og VVM af planforslagene i offentlig høring.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget har besluttet, at igangsætte ny planlægning for udskiftning af det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) på Colas asfaltfabrik, Overdrevsvej 4, Undløse, i slutningen af 2011.
 
På grund af en længerevarende dialog med staten om hvorvidt det var muligt, at gennemføre planlægningen er det konkrete arbejde først påbegyndt ultimo 2014.
 
Baggrunden for planlægningen er en konkret ansøgning om at udskifte det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) med et nyt og mere tidssvarende anlæg, både miljø- og produktionsmæssigt. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der vedtages både et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Dette dagsordenspunkt vedrører kun lokalplanforslaget.
 
I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljørapport, omfattende en miljøvurdering samt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan og har i samarbejde med ansøgers rådgiver udarbejdet den tilhørende miljørapport.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet er beliggende Overdrevsvej 4, umiddelbart nord for Undløse. Området fungerer allerede i dag som asfaltfabrik og har vejadgang fra Overdrevsvej. Efter planens vedtagelse skal adgang til området med tung trafik ske fra den nordlige adgangsvej fra Overdrevsvej.
 
Der har ikke tidligere været planlagt for lokalplanområdet, og området er derfor ikke omfattet af en lokalplan eller kommuneplanramme. For at muliggøre realisering af ansøgers ønske om et nyt anlæg er det nødvendigt at gennemføre planlægning for området.
 
Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, asfaltfabrik. Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om miljø, placering af anlægget, støjgener fra anlægget, samt visuelle forhold.
 
Med planforslagenes vedtagelse sikres mulighed for anlæg af et nyt og mere produktions- og miljømæssigt tidssvarende produktionsanlæg. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse begrænses til produktion af asfalt.
 
Planforslagene kan ses her: http://lokalplaner.holbaek.dk/download/pdf/test12345.pdf

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde i høringsperioden. Datoen vil blive meldt ud i forbindelse med annoncering af den offentlige høring.
 
Den videre proces
Efter høringsperioden skal planerne til fornyet politisk behandling

Lovgrundlag – link
Lov om planlægning.
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-43068_#3597704_v1_kommuneplantillæg.pdf
caseno15-43068_#3597684_v1_osd tillæg.pdf
caseno15-43068_#3597680_v1_vvm redegørelse og miljørapport.pdf
caseno15-43068_#3597769_v1_forslag til lokalplan 15.07.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg
OSD tillæg
VVM redegørelse og Miljørapport
Forslag til lokalplan 15.07


15. Beslutning om dispensation til parkering delvis på fortov

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø.
Beslutningssag
fff

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen til, at der i en forsøgsperiode på 2 år kan parkeres delvist på fortovet på de private fællesveje Bakkekammen og Møllebakken

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der ikke gives dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen til, at der i en forsøgsperiode kan parkeres delvist på fortovet på de private fællesveje Bakkekammen og Møllebakken

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet vedtog den 18. februar 2015 en ny parkeringsbekendtgørelse, som gælder i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Ifølge bekendtgørelsen er det forbudt at parkere delvist på fortovet.
 
Byrådet besluttede som en del af vedtagelsen, at der skulle foretages en administrativ gennemgang af en række veje, hvor der var udfordringer med hensyn til fremkommeligheden.
 
På grundlag af denne gennemgang besluttede Udvalget for Klima og Miljø på sit møde den 29. april 2015, at bl.a. Bakkekammen og Møllevangen kunne få dispensation fra forbuddet mod parkering delvis på fortovet. Udvalget betingede sig, at de konkrete ansøgninger blev forelagt til politisk afgørelse.
 
Særlige forhold på Bakkekammen og Møllevangen
Normalt løses problemer med fremkommelighed for biler ved etablering af parkeringsforbud i den ene vejside. Imidlertid er kørebanen på Bakkekammen og Møllevangen så smal, at dette ikke løser problemet. Samtidig er fortovene forholdsvis brede, hvilket åbner mulighed for acceptabel tilgængelighed for gående m.v., selv om der parkeres delvis på fortovet.
 
Både administrationen og politiet vurderer på denne baggrund, at den ansøgte dispensation er mulig at gennemføre.
  
 
Skiltning
Da fortovene på Bakkekammen og Møllebakken overvejende er grusbelagte, kan parkering delvis på fortovet ikke markeres ved afmærkning på fortovene. I stedet skal anvendes skiltning.
 
Imidlertid har hverken administrationen eller politiet kunnet anvise en anvendelig skiltning. Administrationen har derfor på vejlaugets vegne henvendt sig til Vejdirektoratet, som er den statslige myndighed, som godkender færdselsskilte, med et forslag til et skilt.
 
Direktoratet har oplyst, at et færdselsskilt om parkering delvist på fortovet (UC60,8) er under udarbejdelse og vil gerne give vejlauget tilladelse til anvendelse af skiltet i en forsøgsperiode på 2 år (bilag). Dette skilt er efter administrationens opfattelse mindre klart end det indsendte forslag, men direktoratet har fastholdt, at dispensationen alene omfatter deres eget skilt.
 
Anbefaling
På baggrund af ovenstående gennemgang anbefaler administrationen, at den modtagne ansøgning imødekommes, således at der i en forsøgsperiode på to år gives dispensation fra forbuddet mod parkering delvist på fortovet på Bakkekammen og Møllevangen.
vvvv

Beskrivelse af alternativ indstilling
Tilgængelighed
Administrationen har modtaget enkelte henvendelser fra borgere, som ikke har kunnet passere fortovet, fordi der har været biler parkeret delvist på fortovet på Bakkekammen. Da det eneste anvendelige skilt ikke klart angiver, hvordan der skal parkeres, er der risiko for yderligere problemer for tilgængeligheden, hvis ansøgningen imødekommes.
 
Håndhævelse
Parkeringsservice har på forespørgsel udtrykt forbehold over for muligheden for at håndhæve parkeringsreglerne, hvis dispensationen gives. Det skyldes, at skiltet UC60,8 efter parkeringsservices opfattelse er så uklar, at håndhævelse vil være meget vanskelig.
 
Andre ansøgninger
Hvis dispensationen gives, må der forventes tilsvarende ansøgninger fra andre veje. Disse ansøgninger kan formentlig ikke sammenlignes med denne, da kommunens øvrige veje er brede nok til, at problemerne med fremkommelighed for biler kan løses med et parkeringsforbud i den ene side af vejen.
 
Eventuelle afslag på andre fremtidige ansøgninger kan erfaringsmæssigt være svært at kommunikere, hvilket kan medføre utilfredshed hos borgerne, som kan opleve at blive forskelsbehandlet.
 
Anbefaling
På baggrund af ovenstående gennemgang anbefaler administrationen alternativt, at den modtagne ansøgning afvises.
fff

Økonomiske konsekvenser
Bakkekammen og Møllevangen er begge private fællesveje. Det er derfor iflg. privatvejslovens regler de tilstødende grundejere, der skal betale for skiltning m.v. samt for evt. øgede udgifter til vedligeholdelse af fortove som følge af parkering delvist på fortovet.
hhhh

Øvrige konsekvenser
Høring
Der skal udarbejdes en skilteplan, som formelt skal godkendes af politiet. Dette har administrationen drøftet med politiet, og der forventes ingen problemer i denne anledning.
bbbb

Lovgrundlag – link
Privatvejsloven (lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje) § 57, stk. 1.
bbbb

Sagshistorik, henvisninger
Parkeringsregulativet er vedtaget af Byrådet den 18. februar 2015.
 
Retningslinjerne vedr. dispensationer fra forbuddet mod parkering delvis på fortovet er vedtaget af Udvalget for Klima og Miljø den 29. april 2015.
fff

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Hovedindstillingen tiltrædes.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-11896_#3585918_v1_dispensation fra vejdirektoratet.pdf.pdf

Bilag

Dispensation fra Vejdirektoratet.pdf


16. Beslutning om offentliggørelse af byggesager

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. byggesager gennemgås og offentliggøres ved en konkret forespørgsel på byggesagen.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. samtlige byggesager gennemgås og offentliggøres fra 2017. Finansieringen vil medtages i de politiske drøftelser om budget 2017.
 2. frem til 2017 vil byggesager kun gennemgås og offentliggøres ved en konkret forespørgsel på byggesagen.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indført et online filarkiv, der skal arkivere afsluttede byggesager. Formålet er at digitalisere byggesagsarkivet med henblik på dels, at sikre arkivet for eftertiden, dels at offentliggøre byggesagerne for borgerne. I forbindelse med gennemgangen af sagerne har gennemgangen af sagerne inden offentliggørelse har gennemgangen vist sig markant mere ressourcekrævende. På den baggrund indstiller administrationen, at byggesager kun offentliggøres ved konkrete forespørgsler.
 
I 2009 blev Holbæk Kommunes fysiske byggesagsarkiv (sager frem til 2007), der udgjorde 480 hyldemeter fordelt på de fem gamle kommuner, indscannet. Samlet set indeholder Holbæk Kommunes samlede byggesagsarkiv mere end 125.000 enkelte byggesager.
 
Inden de enkelte byggesager kan offentliggøres skal de gennemgås for at sikre, at de ikke indeholder personfølsomme oplysninger såsom CPR nr. eller andre oplysninger, der ikke kan offentliggøres. Denne arbejdsgang var forudsat gennemført delvist maskinelt (OCR scanning), hvor en medarbejder kun skulle gennemgå de sager, som den maskinelle gennemgang markerede som problematiske. Efterfølgende har det vist sig, at den maskinelle gennemgang af dokumenterne ikke er tilstrækkelig og ikke kan genkende eksempelvis håndskrevne noter i dokumentet. Endvidere er nogle byggesager arkiveret forskelligartet og egner sig ikke til offentliggørelse uden yderligere sagsbehandling.
 
En offentliggørelse af det samlede byggesagsarkiv forudsætter derfor en manuel gennemgang af alle byggesagerne. Offentliggørelsen af byggesager er således blevet markant mere ressourcekrævende, og dermed også markant dyrere, en hidtil antaget. På den baggrund indstiller administrationen, at byggesager kun offentliggøres ved konkrete forespørgsler. I dag udleveres byggesager ved en forespørgsel – fremadrettet vil sagen i stedet offentliggøres på et online filarkiv, hvor borgere har adgang.
 

Erfaringer fra andre kommuner

Allerød Kommune offentliggjorde deres byggesagsarkiv på baggrund af en maskinel gennemgang (OCR scanning) og blev herefter meldt til datatilsynet. Herefter blev ca. 60.000 sager i deres online filarkiv lukket igen. København, Rudersdal og Helsingør kommuner har valgt at gennemgå alle historiske byggesager manuelt før de offentliggøres. Disse kommuner har løbende åbnet arkivet for de gennemgåede sager.
 
Erfaringen fra andre kommuner er, at det tager ca. 2-3 år, at gennemgå sagerne manuelt inden de kan offentliggøres.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativt kan administrationen igangsætte arbejdet med at gennemgå og offentliggøre samtlige byggesager. Den alternative indstilling vil medføre, at finansieringen vil medtages i de politiske drøftelser om budget 2017 og arbejdet kan således påbegyndes fra 2017. Frem til 2017 vil byggesager gennemgås og offentliggøres ved en konkret forespørgsel på byggesager.
 
Det vurderes, at en offentliggørelse af samtlige byggesager vil betyde en sagsbehandlingstid til at gennemgå sagerne manuelt svarende til 15 årsværk, hvilket medfører en årlig udgift på ca. 2 mio kr. over tre år.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune bruger i dag medarbejderressourcer på, at gennemgå og udlevere byggesager ved forespørgsler fra borgere eller virksomheder. Hovedindstillingen vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser da administrationen vurderer, at indstillingen følger den nuværende arbejdsgang for udlevering af sager ved forespørgsler.
 
Den alternative indstilling vil medføre, at finansieringen vil medtages i de politiske drøftelser om budget 2017. Det vurderes, at en offentliggørelse af samtlige historiske byggesager vil betyde en sagsbehandlingstid til at gennemgå sagerne manuelt svarende til 15 årsværk, hvilket medfører en årlig udgift på ca. 2 mio. kr. over tre år.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Hovedindstillingen tiltrædes.

Referat
Sagsfremstilling17. Orientering - Status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager statusoversigt (bilag 1) til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner.
Planoversigt er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i december 2015 er følgende lokalplan endeligt vedtaget:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno16-61_#3584989_v1_status på lokalplaner.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Status på lokalplaner.pdf


18. Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringspunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse tages til efterretning.
                                            

Beskrivelse af sagen
Projekteringen af en kommende cykelsti mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse startede i 2008. Projektet har ligget stille i en årerække, og blev genoptaget i begyndelsen af 2015. De berørte borgere og den dertil nedsatte følgegruppe har været meget involveret i projektet, og der har været drøftet flere forskellige projektforslag. Processen har betydet at tidsplanen er ændret. Udvalget orienteres nu om den allerede gennemførte borgerinddragelsesproces og den videre tidsplan og proces for projektet.
 
Dispositionsforslag og borgerinddragelses proces indtil nu
Der er siden januar 2015 afholdt 2 borgermøder.
 
Den 6. maj 2015 var udgangspunktet for borgermødet at fremlægge forslaget til hvor cykelsti skulle forløbe, også kaldet dispositionsforslaget. Forslaget ligger til grund for den eksisterende bevilling tilbage fra 2008. På mødet udtrykte borgerne utilfredshed med placeringen af cykelstien, og ønskede denne flyttet fra syd- til nordsiden af vejen. Der blev på mødet nedsat en følgegruppe, som har til opgave at repræsentere alle grundejernes interesser.
 
På baggrund af udmeldingerne blev der forud for borgermødet den 25. august 2015, udsendt et nyt dispositionsforslag til følgegruppen. Derudover havde hver enkelt lodsejer, fået tilsendt detailtegninger om hvordan cykelstien ville forløbe på deres matrikel.
Det nye dispositionsforslag indeholdte en dobbeltrettet cykelsti.
Alle berørte borgere blev opfordret til at deltage i borgermødet, og til at kontakte kommunen med deres synspunkter såfremt de ikke havde mulighed for at deltage.
Både før, på og efter borgermødet, har der været tæt dialog med borgerne og på baggrund af kommentarerne og ønskerne udarbejdede administrationen et nyt dispositionsforslag med en såkaldt ”2-1vej” løsning. Denne løsning gik ud på at der skulle være cykeltsi i begge retninger, og en indsnævret kørebane. Denne var dog ikke ønsket af hverken Udvalget for Klima og Miljø eller følgegruppen.
Derfor blev det besluttet at gå tilbage til dispositionsmaterialet fra august med den dobbeltrettede cykelsti, hvori der ikke er nogen 2-1 vej.
 
Nyt dispositionsforslag
Det nye dispositionsforslag er med mindre undtagelser det samme som det med den dobbeltrettede cykelsti, der blev drøftet på borgermødet i august. Forslaget er godkendt af følgegruppen, og det kan ses i sin helheld i vedlagte bilag.
 
De opmærksomhedspunkter, der er modtaget ang. våde områder og transformerstationen indgår i projektet, og rådgiverne er gjort opmærksom på afledte problemstillinger, der skal håndteres.
Et individuelt ønske om ændring med alternativ linjeføring bagom matrikel 8e, 8a, 5a og evt. 7c, kan desværre ikke indarbejdes, idet der er plads til at føre stien foran matriklerne. Endvidere vil det være en væsentlig fordyrende projektændring.
 
Tidsplan og den videre proces
På baggrund af de seneste dispositionsforslag er stien detailprojekteret. Detailprojektet danner baggrund for påtænkte åstedsforretninger til afholdelse den 2., 4. og 9 marts 2016.
Ved åstedsforretningerne vil der være mulighed for mindre projektændringer, som kan have betydning for den enkelte ejendom.
Det forventes, at resultatet af åstedsforretningerne kan forelægges byrådet til godkendelse den 18. maj 2016.
Lodsejerne orienteres herefter om byrådets beslutning med mulighed for at klage over afgørelsen inden for 4 uger til Vejdirektoratet.
Evt. klage over erstatningen vil blive fremsendt til Taksationskommissionen til behandling.

Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-84225_#3610209_v1_ekspropriationsbilag 1 ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1408_2015-12-21.pdf.pdf
caseno14-84225_#3610215_v1_ekspropriationsbilag 2 - sti ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1407_2015-12-21.pdf.pdf
caseno14-84225_#3610219_v1_ekspropriationsbilag 3 - sti ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1406_2015-12-21.pdf.pdf
caseno14-84225_#3610225_v1_ekspropriationsbilag 4 - sti ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1405_2015-12-21.pdf.pdf
caseno14-84225_#3610232_v1_ekspropriationsbilag 5 - sti ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1404_2015-12-21.pdf.pdf
caseno14-84225_#3610242_v1_ekspropriationsbilag 6 - sti ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1403_2015-12-21.pdf.pdf
caseno14-84225_#3610268_v1_ekspropriationsbilag 7 - sti ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1402_2015-12-21.pdf.pdf
caseno14-84225_#3610288_v1_ekspropriationsbilag 8 - sti ugerløse - nr. vallenrød - unv-d-1401_2015-12-21.pdf.pdf

Bilag

Ekspropriationsbilag 1 Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1408_2015-12-21.pdf
Ekspropriationsbilag 2 - Sti Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1407_2015-12-21.pdf
Ekspropriationsbilag 3 - Sti Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1406_2015-12-21.pdf
Ekspropriationsbilag 4 - Sti Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1405_2015-12-21.pdf
Ekspropriationsbilag 5 - Sti Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1404_2015-12-21.pdf
Ekspropriationsbilag 6 - Sti Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1403_2015-12-21.pdf
Ekspropriationsbilag 7 - Sti Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1402_2015-12-21.pdf
Ekspropriationsbilag 8 - Sti Ugerløse - Nr. Vallenrød - UNV-D-1401_2015-12-21.pdf


19. Orientering - status på vandplanindsatser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om status på vandplanindsatser tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har på baggrund af statens Vandplan vedtaget en kommunal vandhandleplan, hvori en række indsatser til forbedring af vandmiljøet er beskrevet. 
 
Staten har reserveret midler til realisering af kommunernes vandhandleplan indsatser. Holbæk Kommune har i 2015 søgt NaturErhvervstyrelsen om midler til forundersøgelser og realisering af vandhandleplanens indsatser. 
 
Der er givet tilsagn om støtte til 6 projekter. Projekterne er 100 % statsfinansierede, dog lægger kommunen ud, og udlæg refunderes efterfølgende.
 
 
Der er givet afslag til 4 projekter.
 
 
Bilag 1 viser de ansøgte projekter.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Kommunen har modtaget tilsagn om støtte for i alt 2.457.087 kr. til 6 projekter.
 
Afslag beløber sig til 3.208.712 kr.

Øvrige konsekvenser
Det skal bemærkes, at lodsejere er overvejende positive overfor de foreslåede projekter. Det må dog forventes, at et delprojekt for Elverdamsåen ikke gennemføres, da der er lodsejermodstand mod genåbning af rørlagt vandløb.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-44204_#3603232_v1_fw sager på kmu 26.1. - oversigt over vandmiljø projekter.pdf.pdf

Bilag

FW: Sager på KMU 26.1. - Oversigt over vandmiljø projekter.pdf


20. Orienteringer til mødet den 26. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Vindmøller på Orø.
 2. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. husdyrbrug i Tingerup (bilag vedlagt)
 3. Klage vedr. Villavej 4 i Tølløse

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
1.         Taget til efterretning.
2.         Taget til efterretning, idet udvalget følger processen.
3.         Taget til efterretning, idet udvalget får tilsendt helhedsvurderingen, dokumentation for bebyggelsesprocenten og plangrundlaget mv.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-28381_#3609066_v1_notat om hjemvisning.pdf.pdf
caseno14-28381_#3582033_v1_nmk-135-00032 – afgørelse i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende i holbæk.pdf

Bilag

Notat om hjemvisning.pdf
NMK-135-00032 – AFGØRELSE i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende i Holbæk Kommune - Afgørelse.pdf