UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

05-01-2016 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-01-2016 13:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 5. januar 2016
2. Beslutning om administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser
3. Beslutning - Udpegning af emner til brugerpejlinger og borgerpanelundersøgelser inden for Udvalget for Klima og Miljø
4. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling
5. Beslutning - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød
6. Beslutning - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020
7. Orientering om status på lokalplaner
8. Udvalget for Klima og Miljø, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015
9. Orienteringer til mødet den 5. januar 20161. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 5. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 5.januar 2016 godkendes.
                                  

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Udvalget for Kultur- og Fritid

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser vedtages.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der foreligger ikke en fast procedure for navngivning af veje og pladser i dag. Navngivning sker administrativt, hvor der afsøges ledige vejnavne i samarbejde med grundejer med udgangspunkt i vejens beliggenhed/nabovejnavne og med hensyn til områdets historie.
 
Aktuelt giver pladsdannelser på Holbæk Havn anledning til at beslutte en fremtidig arbejdsgang ved navngivning af både veje og pladser.
 
Vejnavne kan være med til at skabe stedbundne identiteter, der fortæller områdets historie, kulturarv eller landskabets topografi. Navnene bliver således en del af områdets formidling som for eksempel Observator Gyldenkernes Vej ved Brorfelde eller Rabalderstræde ved Musicon i Roskilde.
 
Administrationen af navngivning foreslås inddelt i tre kategorier:
 
1: Navngivning af torve, pladser og særlige veje.
Når navngivning af ny plads eller vej er aktuel skal udvalgsformændene for Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget hver udpege 2 personer til et udvalg, der behandler forslag til den enkelte vej eller plads. 
 
Der udskrives eventuelt en navnekonkurrence forud for udvalgets behandling. Navnet skal i videst muligt omfang være kulturhistoriske pejlemærker eller stå i relation til områdets aktiviteter og funktioner.
 
2: Navngivning af veje/stier i forbindelse med planlægning af nye bolig- og erhvervsområder.
Administrationen fastsætter i forbindelse med lokalplanprocessen vejnavne eller ”områdetype” f.eks. sommerfuglekvarteret. Navnet skal afspejle kultur, historie eller andre stedbundne kvaliteter. Beslutning om vedtagelse af lokalplanerne vil i nogle tilfælde delegeret til administrationen af byrådet.
 
3: Navngivning i forbindelse med adressejusteringer i eksisterende bebyggede områder
Navngivning besluttes administrativt i forbindelse med adresseændringer. Vejnavnet skal være relateret til eksisterende vejnavne i kvarteret hvis muligt i samarbejde med grundejer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2, §§ 4-8.
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162997

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Godkendt, idet John Harpøth og Ole Brockdorff udpeges.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56032_#3501513_v1_adm_grundlag navngivning af veje og pladser.pdf.pdf

Bilag

Adm_grundlag navngivning af veje og pladser.pdf


3. Beslutning - Udpegning af emner til brugerpejlinger og borgerpanelundersøgelser inden for Udvalget for Klima og Miljø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter hvilke emner, der skal gennemføres brugerpejlinger indenfor i 2016.
 2. angiver hvilke temaer de ønsker behandlet i borgerpanelet i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger, står der at Udvalget for Klima og Miljø skal beslutte, på hvilke områder i Vækst og Bæredygtighed, der skal gennemføres brugerpejlinger i 2016.
Samtidigt skal udvalget beslutte, om der er ønsker til temaer til borgerpanelundersøgelser i 2016, som skal indarbejdes i Økonomiudvalgets årshjul.
 
Strategi
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger er der tre spor:
 
 1. Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hver andet år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet til bl.a. dagtilbud, dagpleje, folkeskole og SFO, hjemmepleje og nu også genoptræningen.
 2. Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er her tale om brugerundersøgelser med kun 5-6 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker. De stående udvalg og Økonomiudvalget beslutter, hvor og hvornår, der skal gennemføres brugerpejlinger.
 3. Borgerpanel. Er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kunne blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpalet.
 
Udvalget for Klima og Miljø skal udpege emner inden for brugerpejlinger og borgerpanel.
 
Emner til brugerpejlinger
Administrationen har forslag om følgende emner til brugerpejlinger i 2016:
 
 
Temaer til borgerpanel
Administrationen har forslag om følgende emner til brugerpejlinger i 2016:


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Temaer tiltrædes, idet oplevelsen af Holbæk By som handelsby også omfatter tilgængelighed. Oplevelsen af kommunen som samarbejdspartner og aktiv medspiller skal dække sagsbehandling mv.
Der ønskes en prioritering af de aktuelle politiske emner. I første omgang trafiksikkerhed og parkeringsforhold i Holbæk by.

Referat
Sagsfremstilling4. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for byudviklingsprojektet ”Holbæk Havneby” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
 3. udbygningsaftale for mindre ændringer af vejbaner ved vejkrydset Isefjords Allé/ Kanalstræde godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har prioriteret udarbejdelse af planlægning for et nyt byudviklingsprojekt øst for værftet. Planlægningen tager udgangspunkt i projektet for ”Holbæk Havneby”, der blev udpeget i et gennemført projektudbud.
 
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for realisering af ny centerbebyggelse på arealet. Den nye bebyggelse skal medvirke til at skabe mere liv og aktivitet i havneområdet og binde handelslivet i bymidten tættere sammen med havneområdet.

Projektet bidrager til en fortætning af arealer tæt på bymidten, og vurderes således at understøtte en bæredygtig byudvikling. Indplacering af nye udadvendte funktioner, der binder bymidte og havneområde tættere sammen, ligger endvidere i tråd med anbefalingerne i helhedsplan for Holbæk by og målsætningerne i Kommuneplan 2013 for udviklingen af Holbæk By.
 
Planlægningen vedrører et ca. 0,9 ha stort område beliggende ved Havnevej og Kanalstræde. Arealet ligger centralt i havneområdet, ud til den indre ringgade Havnevej og den vigtige forbindelsesstreng Blegstræde mellem bymidte og havn.
 
Projektet giver mulighed for at indplacere ny bebyggelse i op til 3 etager. Projektet udformes med aktive, åbne facader i stueplan, der bidrager til liv såvel ind mod værftet som ud mod Kanalstræde. Der planlægges for anvendelse til dagligvarer, udvalgsvarer, arbejdende værksteder og gallerier, restaurant og fødevaremarked i stueplan, samt boliger og ferieboliger på de to øvre etager. Grusarealet syd for værftet bibeholder anvendelse til parkeringsformål, - der kan inddrages til markedsplads, i overensstemmelse med allerede gældende planlægning.
 
Den fremtidige vejadgang og trafikbetjening af området for såvel kørende som gående sker fra Havnevej og fra Kanalstræde. Vejadgang såvel til Blegstræde Hage som beddingerne ved værftet sikres som ved eksisterende tilkørsel via Kanalstræde.
 
Eksisterende midlertidige p-pladser på arealet reetableres ved tilsvarende midlertidige p-pladser på Isefjords Allé 13 og ved Østre Havnevej.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I henhold til udarbejdet trafiknotat fra Rambøll afstedkommer gennemførelse af projektet behov for omdisponering af vejbaner i vejkrydset ved Kanalstræde/ Isefjords Allé, således at der foretages en ændret vejopstribning, hvorved Kanalstræde prioriteres som gennemkørende vej, og Isefjords Allé sideordnes. Der er udarbejdet en udbygningsaftale, i henhold til hvilken, projektudvikler og grundejer bag ”Holbæk Havneby A/S” forpligter sig til at afholde udgifter til denne omdisponering.

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet medfører, at eksisterende midlertidige p-pladser på arealet nedlægges. Den nuværende benyttelse af disse midlertidige p-pladser indikerer, at der er et behov for tilvejebringelse af tilsvarende antal erstatnings-p-pladser. Erstatningsparkering etableres midlertidigt på ejendommen Isefjords Allé 13 samt Østre Havnevej 12. Der arbejdes for at afklare, om den langsigtede parkeringsløsning kan ske ved en mulig forøgelse af parkeringskapaciteten på Gasværksgrunden.  

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde på Holbæk Bibliotek i høringsperioden. Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk 2. behandling.

Projektmaterialet for Holbæk Havneby er endvidere blevet præsenteret ved borgermøde på Holbæk Bibliotek den 20.8.2015. Materialet har derudover været annonceret i offentlig fordebat fra den 26.8.2015 til den 23.9.2015. Ved den indledende inddragelse fremkom bemærkninger primært vedrørende ønske om at sikre adgangen til de eksisterende beddinger, opmærksomhed på samspil mellem ny bebyggelse og disse beddingsaktiviteter, samt opmærksomhed på, at skabe gode forbindelser gennem området for bløde trafikanter. Derudover blev stillet spørgsmålstegn ved, om projektet er det rigtige på det givne sted, eller om der i stedet burde indplaceres funktioner af mere offentlig karakter.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-61356_#3546795_v1_1_49_forslag.pdf.pdf
caseno15-61356_#3554792_v1_betinget udbygningsaftale.pdf.pdf

Bilag

1_49_Forslag.pdf
Betinget udbygningsaftale.pdf


5. Beslutning - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
1. borgmester, Søren Kjærsgaard, bringer oplevelsen af forløbet samt de nævnte forhold og udestående i forbindelse med udbygningen af Nordvestbanen videre til møde med Transportministeren, Hans Christian Schmidt. Udeståender nævnt i bilagsarket under både punkt A og B.
 
2. øvrige forhold under punkt C, øvrige forhold under punkt C, der skal håndteres og prioriteres af Holbæk Kommune, bliver taget til efterretning.
 
3. der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til:
Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016

Beskrivelse af sagen
Resume
Borgere, politikere og administration har været optaget af udeståenderne ved udvidelsen af Nordvestbanen, der blev udført af Banedanmark. Det har vist sig vanskeligt, at opnå dialog om udeståenderne. Derfor blev der igangsat en inddragende proces med lokale aktører, der har ført til denne indstilling om håndteringen af udeståenderne ved udvidelsen af Nordvestbanen.
 
Beskrivelse af processen
Siden sommeren 2015 har administrationen haft fokus på de forhold som udvidelsen af Nordvestbanen har påført byerne, Tølløse, Soderup og Vipperød. I efteråret 2015 besluttede politikerne, lokalfora i de 3 lokalområder, Handicaprådet, Ældrerådet og administrationen - at ”samle kræfterne” for at afklare udeståender. Der er tale om udestående Holbæk Kommune ikke selv har mulighed for at løse, men forudsætter en tæt dialog med Banedanmark (BD). Dialogen med BD blev genoptaget ved udgangen af november 2015.
 
Administrationen har samlet de mange relevante spørgsmål og bemærkninger som skal bruges i den videre dialog med Transportministeriet og/eller BD.
 
Der er også en række forhold som ikke direkte vedkommer BD, hvorfor disse vil blive håndteret og prioriteret særskilt i Holbæk Kommune.
 
Der blev d. 26. oktober 2015 besluttet, at administrationen skulle indsamle materiale og udarbejde et en fælles opsamling, hvoraf forholdene opdeles i 3 niveauer;
 
 1. Fejl og mangler, der skal direkte til Banedanmark

 2. Udestående, der skal afklares med Banedanmark.

 3. Øvrige forhold, der skal håndteres og prioriteres politisk hos os selv

Dette er at finde i vedlagte bilag. Heraf fremgår mangelgennemgang fra administrationen, input fra de lokale kræfter samt høringssvar og input fra Ældrerådet, Handicaprådet.
Bilaget er udarbejdet med udgangspunkt i netop input fra de lokale kræfter samt råd og deres udsagn fremgår derfor direkte i opsamlingen.
 
Status december 2015
Det skal nævnes, at dialogen med BD blev genoptaget ved udgangen af november 2015.
Derfor forventer administrationen, at de nævnte forhold under niveau A nu bliver håndteret.
 
Forslag til den videre proces
Administrationen anbefaler, at der nu afsættes midler og ressourcer til intens opfølgning på de aftaler der indgås med BD under afhjælpningen.
Endvidere anbefaler administrationen, at forhold under niveau B og C, der enten skal afklares med BD og/eller prioriteres hos os selv - bliver håndteret delvist i arbejdet med den kommende Trafiksikkerhedsplan eller særskilt med igangsætning af projektudvikling, hvor forskellige løsninger efterfølgende kan prioriteres og realiseres.
 
Hvis anbefalingerne godkendes, vil der være konkrete forslag klar til prioritering primo marts 2016.
 
Herunder fx konkret forslag til en tilgængelighedsløsning ved gangtunnellen i Tølløse, da borgerne i Tølløse har stort ønske om forbedringer her.
Flere andre større tiltag i lokalområderne vil ligeledes blive undersøgt med henblik på løsningsforslag til videre politisk prioritering.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er endnu ukendte, da der stadig er uafklarede forhold og udestående med Banedanmark. Der forventes, at komme et bud på samlet økonomi i 2016.
 
Indledningsvist anbefaler administrationen, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til videre opfølgning på forhold og mangler under punkt A, projektudvikling af løsninger under punkt B samt afhjælpning af de prissatte løsningsforslag som nævnt under punkt C.
Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016, da forholdene omfatter trafiksikkerhed eller tilgængelighed.

Øvrige konsekvenser
Høring
Ældrerådet, Handicaprådet, og Lokal Forum er alle orienteret om sagen.
Høringssvaret er indarbejdet i vedlagte bilag.

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til Beslutningsreferat fra møde d. 26. okt. 2015 vedr. Forholdene dobbeltsporet – Tølløse, Soderup og Vipperød.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Indstilles godkendt, idet parkeringsforholdene omkring Stationsvej i Vipperød og placering af støjvolde ved Dalvænget og Dalstrøget i Tølløse medtages.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-54336_#3488429_v1_beslutningsreferat forholdene dobbeltsporet - tølløse, soderup og vipperød - beslutningsreferat fr.pdf
caseno15-54336_#3542853_v1_opfølgning status vedr. tilgængelighed mv. på ved tølløse station. - opfølgning - status - tølløs.doc
caseno15-54336_#3554331_v1_opsamling - dobbeltsporet ved banedanmark 15.12.15.docx

Bilag

Beslutningsreferat: Forholdene dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød - Beslutningsreferat fra møde 26.10.2015.pdf
Opfølgning / status vedr. tilgængelighed mv. på ved Tølløse station. - Opfølgning - status - Tølløse station.doc
Opsamling - Dobbeltsporet ved Banedanmark 15.12.15


6. Beslutning - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til Miljøvurdering af Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 godkendes
 2. forslag til Miljøvurdering bliver lagt frem til offentlig høring

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forslag til revideret spildevandsplan blev godkendt på Byrådsmøde den 9. december 2015.
 
Da spildevandsplanen indeholder forslag om placering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, skal der udføres en strategisk miljøvurdering.
Forslag til Miljøvurdering af spildevandsplanen skal godkendes af Byrådet, da den ikke er omfattet af forvaltningens administrationsgrundlag.
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til Miljøvurdering der konkluderer, at det samlet set vil være en fordel at realisere forslaget til revideret spildevandsplan, fremfor at bevare den nuværende løsning. Nyanlæg medfører fordelagtig økonomi på lang sigt, samt bedre muligheder for regionalt samarbejde om rensning med nabokommuner.
 
Forslag til Miljøvurderingen behandler udelukkende ændringer i forhold til den nuværende spildevandsplan, herunder forslaget om placering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs og kloakledninger hertil.
 
Relevante myndigheder har været hørt om den foreslåede afgrænsning af miljørapporten, og bemærkningerne fokuserer primært på den ændrede placering af udløbet, samt de trafikale konsekvenser af udflytningen.
 
I forslag til Miljøvurdering er de miljømæssige konsekvenser ved placeringen af det nye Holbæk renseanlæg på Tuse Næs vurderet for følgende miljøforhold:
Belastning af vandmiljø
Kystlinje og den visuelle påvirkning
Dyreliv
Naturbeskyttelse, herunder skovrejsning/fredskov
Lugtgener
Grundvandsforhold
Trafik og trafikstøj
Energiforbrug
Friluftsliv og rekreative interesser
 
Den videre proces
Forslag til Miljøvurdering vil blive fremlagt til offentlig høring i lighed med forslag til revideret spildevandsplan. Indkomne bemærkninger vil blive vurderet inden den endelige vedtagelse af miljøvurdering og spildevandsplan.
 
Det skal bemærkes, at kommunen som myndighed skal godkende etableringen af et nyt Holbæk renseanlæg når placeringen er fastlagt helt præcist. Der kan således forventes mere detaljerede vurderinger i forbindelse med det konkrete projekt, som ligeledes skal politisk behandles.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Investeringer ifølge Spildevandsplanen afholdes af Holbæk Forsyning.


Øvrige konsekvenser
Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og fjorde, samt sikre rent grundvand, og er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.
Det bidrager derfor positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.


Høring
Efter byrådets behandling af forslaget til spildevandsplan samt forslag til Miljøvurdering skal dette fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet.
 
Forslag til revideret spildevandplan samt forslag til Miljøvurdering vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, ved høringsperiodens start.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 2. juni 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
 
Udvalget for Klima og Miljø den 27. oktober 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev taget til efterretning
 
Udvalget for Klima og Miljø den 24. november 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
 
Økonomiudvalget den 2. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
 
Byrådet den 9. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev godkendt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-22634_#3557861_v1_holbækmiljovurdering-spvplan2016rev1.pdf.pdf
caseno15-22634_#3561370_v1_bilag 1 - bilag 1.pdf.pdf

Bilag

HolbækMiljovurdering-SPVPLAN2016rev1.pdf
Bilag 1


7. Orientering om status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. statusoversigt (bilag 1) tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner.
Planoversigt er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i november 2015 er følgende lokalplan endeligt vedtaget:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3539989_v1_status på lokalplaner til kmu december 2015.pdf.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu december 2015.pdf


8. Udvalget for Klima og Miljø, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager den månedlige Økonomi – og aktivitetsopfølgning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø
 
Økonomi – og aktivitetsopfølgning 11
November 2015
 
Holbæk Kommune
I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.
 
Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Beskæftigelsesområdet
Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i 2015 på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året.
 
På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb.
Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob.
 
Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold.
Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne.

På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud som betyder, at der tomme pladser og at indtægterne dermed falder.
 
Koncernledelsen har prioriteret at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab november 2015
Forventet afvigelse november 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,8
1.057,3
-11,5
Uddannelse til alle unge
299,4
267,6
263,7
-3,9
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
1.017,5
1.027,6
10,1
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
997,9
991,1
-6,8
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,8
319,5
2,8
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.668,5
3.659,3
-9,3
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre afvigelse på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgaveområder.
 
De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.
 
Kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed
Som helhed forventes kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed at vise et merforbrug på knap 3 mio. kr. i 2015. Der er stadig store udsving inden for kerneopgaven. Der er forventning om merforbrug på administrationen på 9 mio. kr., som overføres til 2016. Vedligehold af bygningsmassen i Holbæk Kommune er sat på minimum, hvorfor der forventes mindreforbrug på ejendomme på omkring 6 mio. kr., som skal regnskabsforklares.
 
Vækst og Bæredygtighed – Ansvar for fremtiden har et driftsbudget på 316,8 mio. kr. Knap halvdelen af budgettet er på Udvalget for Klima og Miljø, dvs. politikområde 10 (miljø og planer), 11 (ejendomme) og 12 (kommunale veje og trafik). Resten af budgettet er fordelt over de øvrige politikområder, som fx administration, skoler og dagtilbud. Den største budgetandel uden for udvalget er på 72 mio. kr., og den ligger på administrationen (politikområde 2).
 
Holbæk i Fællesskab betyder krav om budgetreduktion på knap 11 mio. kr. i 2015 på kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed. Arealoptimeringen er på 7,4 mio. kr. i 2015. Lukning af bygninger på Udvalget for Børn betyder, at måltallet er halvvejs opfyldt, og der mangler 3 mio. kr. Grundpakken på kr. 3,5 mio. kr. ligger på konto 6 og politikområde 12.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Indstilles taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3560175_v1_udvalget for klima og miljø, økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015.pdf

Bilag

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015


9. Orienteringer til mødet den 5. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Orientering om:
 
 1. Svar til Miljøstyrelsen vedr. støjmåling ved Hagesholm (to bilag vedlagt)
 2. Elektrificering og opgradering af tog mellem Roskilde og Kalundborg (bilag vedlagt)
 3. Status på arbejdet med udbud af ekstern bistand og rådgivning til vandløbsområdet (bilag vedlagt)

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-15149_#3548456_v1_høringssvar, banedanmark.pdf
caseno14-83643_#3548519_v1_vs bilag til orientering om hagesholmmøllerne kmu - lavfrekvent støj ved hagesholm holbæk kommune (.pdf
caseno14-83643_#3548525_v1_vs bilag til orientering om hagesholmmøllerne kmu - notat til kmu vedr. lavfrekvent støj ved hagesh.pdf
caseno15-15149_#3557003_v1_notat- status på arbejdet med udbud af rådgivning og bistand til vandløbsområdet.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar, Banedanmark
VS: Bilag til orientering om Hagesholmmøllerne KMU - Lavfrekvent støj ved Hagesholm Holbæk Kommune (04122015).pdf
VS: Bilag til orientering om Hagesholmmøllerne KMU - Notat til KMU vedr. Lavfrekvent støj ved Hagesholm Holbæk Kommune 101215.pdf
Notat- Status på arbejdet med udbud af rådgivning og bistand til vandløbsområdet.pdf