UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

0.16

STARTTIDSPUNKT

24-11-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-11-2015 14:00:00


PUNKTER

148. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. november 2015
149. Temadrøftelse af parkeringsforhold i Holbæk Bymidte
150. Beslutning - Godkendelse af den Strategiske varmeplan
151. Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan 2016-2020
152. Beslutning vedrørende bekæmpelse af måger i Holbæk By
153. Beslutning vedrørende bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune
154. Beslutning - Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup
155. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte på Audebo Pumpestation
156. Beslutning - Godkendelse af erhvervsaffaldsregulativ
157. Beslutning - Deltagelse i Compact of Mayors
158. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for Rishøjgård 2. behandling
159. Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej
160. Beslutning - Ansøgning om nedrivning af Mørkøv Station
161. Beslutning - Byggemodning af Torpet 24
162. Beslutning om prioritering af driftsmidler
163. Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsområdet
164. Beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016
165. Orientering - Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - 4. kvartal 2015
166. Orientering - Arealoptimering
167. Orientering om status på lokalplaner
168. Orientering om staus på renoveringsprojekter 2015
169. Orientering om at sagen om vedtagelse af vandhandleplanen ikke genoptages
170. Orientering om det videre forløb med omstillingen kollektiv trafik
171. Orienteringer til mødet den 24. november 2015148. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 24. november 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling149. Temadrøftelse af parkeringsforhold i Holbæk Bymidte

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Status på parkeringsforholdene drøftes
 2. Fremadrettede indsatser og løsninger drøftes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Formålet med sagsfremstillingen er, at udvalget drøfter status og udfordringer ved eksisterende parkeringsforhold i Holbæk by og anbefalinger til fremadrettede tiltag
 
Udgangspunkt
Holbæks Trafikstruktur er på mange måder hensigtsmæssig, og et godt udgangspunkt at bygge videre på. De overordnede indfaldsveje fordeler sig fra alle de mulige ankomstretninger rundt om byen fra Kalundborgvej i vest, over Valdemar Sejrs Vej og Roskildevej til Munkholmvej i øst. Indfaldsvejene krydser på deres vej ind mod bymidten 4 ringgader, der ligger som årringene i et træ, fra centrum og ud. Jernbanen kommer helt ind og afleverer passagerer ved stationen lige for enden af gågaden Nygade.
Færdsel i bymidten, inden for den indre ringgade, er i høj grad præget af biltrafikken. Det er hensigten, at arbejde for en fredeliggørelse af bymidten, så færdsel inden for den indre ringgade i højere grad sker på de bløde trafikanters præmisser. Strategien er den, at der etableres parkeringspladser i tilknytning til den indre ringgade, hvor bilerne kan parkeres tæt ved bymidten, der kan besøges til fods her fra.
 
Status
Det vurderes, at der i bymidten generelt er nogenlunde balance mellem parkeringsbehov og antallet af parkeringspladser set i relation til handels- og kulturliv. Bymidten vurderes dog at lide af en del p-søgetrafik, hvor bilister leder efter de mest bymidtenære p-pladser, og således risikerer at køre forgæves til de mest benyttede pladser i spidsbelastningssituationer.
Hvad angår boligrelateret parkeringsefterspørgsel modtager administrationen jævnligt henvendelser fra borgere, som enten allerede bor i Holbæk by eller gerne vil flytte til en bolig i Holbæk by, hvor de ikke har mulighed for at parkere på egen grund. Borgerne efterspørger p-licenser, så de kan parkere uden tidsbegrænsning.

Særskilt i forhold til havneområdet vurderes, at uden den midlertidige parkering på det tidligere Silvan-areal og ved værftet, ville området være underforsynet. Ny byudvikling på dette areal vil inddrage disse midlertidige pladser til kommende projektudvikling, og således øge efterspørgslen efter alternativ p-forsyning. Dette vil inden for det kommende års tid betyde et pres på områdets parkering. Dertil kommer fremtidige projekter på Blegstræde Hage, i første omgang ved benyttelse af den yderste Starkhal af Nationalmuseet, og på længere sigt en udnyttelse af arealet til ”publikumsorienterede formål”.
Denne øgede efterspørgsel løses midlertidigt ved etablering af erstatningsparkeringspladser ved ”Højhusgrunden”, Isefjords Allé 13, og nyt parkeringsareal ved Østre Havnevej 12.

Forslag til håndtering af den langsigtede parkeringskapacitet drøftes på mødet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget har tidligere behandlet spørgsmålene omkring parkeringsforhold i Holbæk By. Det blev besluttet, at fastsætte retningsgivende principper for trafik- og parkeringsanlæg i Holbæk Bymidte. Herunder en målsætning om at mindske biltrafikken i midtbyen og anbefalinger om at udforme en sammenhængende indre ringgade, med placering af p-huse langs ringen. 11/60716. Principperne er indarbejdet i beskrivelserne i Kommuneplan 2013 for Holbæk By.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56182_#3496796_v1_notat.pdf.pdf

Bilag

Notat.pdf


150. Beslutning - Godkendelse af den Strategiske varmeplan

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Den reviderede strategiske varmeplan bliver godkendt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Fra Forslag til Strategisk Varmeplan
Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S udarbejdet et forslag til en ny Strategisk Varmeplan for Holbæk Kommune. Varmeplanen redegør for de forskellige opvarmningsmuligheder i Holbæk Kommune, og bygger videre på informationer fra rapporten Strategi for Varmeforsyning Holbæk Kommune 2013.
 
Den Strategiske Varmeplan er ikke et juridisk bindende dokument, men er vejledende og giver en rettesnor for varmeudviklingen i Holbæk Kommune, med det nuværende videns- og rammegrundlag. Konsulentfirmaet GrøntMij har været konsulent på opgaven.
 
Under udarbejdelsen af den Strategiske Varmeplan har politikere, erhvervsliv, energiseleskaber, nabokommuner og – forsyninger samt andre interessenter været involveret gennem to workshops.
 
Den Strategiske Varmeplan undersøger varmepotentialet i Holbæk Kommune ud fra en opdeling i 4 hovedområder: Holbæk by, Øvrige byer, Det åbne land og Nye udstykninger.
 
For Holbæk by er muligheden for at oprette et fjernvarmeområde der forsynes af vedvarende energikilder undersøgt. På nuværende tidspunkt er det ikke den mest optimale samfundsøkonomiske løsning. Dette udelukker dog ikke at der senere kan være en fremtid for fjernvarme i Holbæk by.
Derfor er konklusionen for Holbæk by indtil videre, at boligejerne med gasfyr kan få en økonomisk fordel ved at installere en individuel varmepumpe, f.eks. en gas hybridvarmepumpe.
 
Området ”de øvrige byer” er primært forsynet med naturgas, mens 3 af byerne også har fjernvarme, herunder Mørkøv, Jyderup og St. Merløse.
Den Strategiske Varmeplan anbefaler, at der kobles flere forbrugere til de eksisterende naturgas- og fjernvarmenet for at udfase oliefyr. Alternativt til gasfyret er en varmepumpe eller en gas hybridvarmepumpe.
I områder uden naturgas, de såkaldte olielandsbyer, kan det være samfundsøkonomisk fordelagtigt at lave små kollektive forsyningsanlæg enten baseret på jordvarmeanlæg eller biomassefyr. En anden mulighed er individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.
 
Til området ”det åbne land ” henvises til individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.
 
Den Strategiske Varmeplan betragter nye udstykninger som et individuelt område, da der gælder særlige regler for nye udstykninger og nybyggeri. Fra 2013 er det ikke tilladt at installere olie eller gasfyr. Den eneste undtagelse er blokvarme baseret på naturgas. Ved nye udstykninger uden for det eksisterende gas- eller fjernvarmenet skal kommunen vurdere, om der skal udarbejdes et projekt for områdets varmeforsyning, og om det skal udlægges til kollektivforsyning eller individuelforsyning.
 
Endelig er der igangsat et undersøgelsesprojekt omkring mulighederne for et biogasanlæg.
 
Ændring
Forslag til Strategisk Varmeplan refererer til den tidligere regerings energimål om at fossilebrændsler skal være udfaset fra varmesektoren i 2035. Med den nuværende regering er dette energimål ikke længere aktuelt. Reference til denne tidligere målsætning er derfor skrevet ud af planen, således at planen er aktuel. Denne ændring har dog ikke nogen betydning for selve indholdet i planen som også stadig bruger 2035 som referencepunkt i forhold til udviklingen på varmeområdet i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Den Strategiske Varmeplan har været i 4 ugers høring fra den 10. september 2015 til den 8. oktober 2015. Der er ikke modtaget nogen høringsvar

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163524
 
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165652

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-31574_#3496067_v1_strategisk varmeplan 04-11-2015.pdf

Bilag

Strategisk varmeplan 04-11-2015


151. Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til revideret spildevandsplan bliver godkendt
 2. forslaget til spildevandsplan bliver lagt frem til offentlig høring

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Formål:
Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan og revisionen er gennemført på følgende baggrund:
 
Den reviderede spildevandsplan skal sikre, at Holbæk Kommune kan opfylde de statslige vandplaners målsætninger til miljøtilstanden i overflade- og grundvand. Spildevandsplanen giver desuden borgerne information om, hvilke planer Holbæk Kommune har på spildevandsområdet. Planen udgør retsgrundlaget for tilslutninger af ejendommes spildevand til den offentlige kloak.
 
Væsentlige ændringer i forhold til den godkendte plan:
 
Udvalget for Klima og Miljø blev på mødet den 27. oktober 2015 orienteret om de væsentlige ændringer, og tog disse til efterretning.
 
Da spildevandsplanen fastlægger rammerne for etablering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, skal dette strategisk miljøvurderes, jf. Lov om Miljøvurdering.
Projektet vedr. flytningen af renseanlægget er gennemgået, for at afgrænse indholdet af miljøvurderingen. Administrationen har efterfølgende sendt projektet til høring hos berørte myndigheder/foreninger o. lign. 
 
Evt. bemærkninger som følge af høringen, vil være tilgængelige på KMU-mødet den 24. november 2015, og vil efterfølgende blive bilagt sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Investeringer ifølge planen afholdes af Holbæk Forsyning.


Øvrige konsekvenser
Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.
 
Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.


Høring
Efter byrådets behandling af forslaget til spildevandsplan skal det fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet.
 
Den reviderede spildevandplan er en digital plan og vil være tilgængelig på kommunens planportal, senest ved høringsperiodens start.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 2. juni 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev godkendt
 
Udvalget for Klima og Miljø den 27. november 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling152. Beslutning vedrørende bekæmpelse af måger i Holbæk By

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der søges etableret et mågelaug i Holbæk by, hvor grundejere og handelsdrivende, som er generet af måger, sammen koordinerer en fælles indsats for forebyggelse og bekæmpelse af måger. Fælles initiativer for bekæmpelse af måger, som mågelavet beslutter at iværksætte, finansieres af mågelaugets medlemmer. Mågebekæmpelse på den enkelte ejendom er som udgangspunkt den enkelte grundejers ansvar.
 2. Holbæk Kommunes financierer bekæmpelsen på egne bygninger, som naturligt ligger indenfor mågelaugets afgrænsning og forudsættes at indgå i mågelavet.
 3. administrationen i Holbæk Kommune informerer borgere via hjemmeside og informationsmateriale om de regler og forpligtelser, der er i forbindelse med bekæmpelse af måger.
 4. det besluttes, hvilken af de to finansieringsmuligheder (a eller b) til dækning af den årligeudgift på 150.000 kr., der ønskes:
  1. nedprioritere udskiftning af lyssignal til LED-lys i 2016, eller
  2. nedprioritere udvendige maleropgaver af døre og vinduer på 5 til 8 daginstitutioner – efterslæbet på denne type opgaver forøges hermed i 2016.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Administrationen fortsætter med at bekæmpe måger på kommunens egne bygninger i Holbæk by ved fjernelse af reder og æg samt ved oliering af æg og endvidere koordinerer regulering af måger med Dansk Jægerforbund.
 2. det besluttes, hvilken af de to finansieringsmuligheder (a eller b) til dækning af den årligeudgift på 150.000 kr., der ønskes:
  1. nedprioritere udskiftning af lyssignal til LED-lys i 2016, eller
  2. nedprioritere udvendige maleropgaver af døre og vinduer på 5 til 8 daginstitutioner – efterslæbet på denne type opgaver forøges hermed i 2016.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har i 2015 gennemført en bekæmpelsesindsats mod måger på kommunens ejendomme nær havnen. Administrationen har ikke kunne registrere nogen nævneværdig effekt af bekæmpelsesindsatsen og anbefaler på den baggrund at mågebekæmpelsen fremadrettet koordineres blandt alle grundejere i form af et mågelaug. Det er administrationens forventning den koordinerede mågebekæmpelse kan medføre en forbedret effekt på mågebekæmpelsen.
 
I kraft af det stigende antal måger i Holbæk by, er der også flere borgere, som klager over mågerne. Det er både forretningslivet og beboere som føler sig generet af mågerne. Klagerne topper i forårs- og sommermånederne og går typiske på støjgener, mågernes aggressive adfærd samt deres ekskrementer og efterladenskaber.

KMU besluttede i efteråret 2014, at iværksætte en koordineret indsats til bekæmpelse af måger i Holbæk by. I den forbindelse blev der udarbejdet informationsmateriale til borgere, forretninger, og virksomheder om vigtigheden i at overholde de regler, der er, hvis man skal gøre sig nogen forhåbninger om ikke at tiltrække måger og dermed holde bestanden nede. Der blev iværksat bekæmpelse af måger på de kommunale bygninger og regulering af måger på havneområdet.

Resultaterne af de tiltag der blev gjort, er redegjort i en orientering til KMU den 23. juni 2015. En regulering udelukkende på kommunens egne bygninger er ikke nok.

Endvidere blev der afholdt et borgermøde den 16. september 2015, hvor en repræsentant fra Naturstyrelsen (NST), som er myndighed på området, fortalte om reglerne for regulering af måger. En kort oversigt kan ses her:

Metoder der kræver Naturstyrelsen tilladelse
Effektivitet
Fjernelse af redemateriale inden æglægning
Midlertidig og lokalt
Oliering / paraffinering af æg
Midlertidig og lokalt
Brugen af dummy æg
Midlertidig og lokalt
Direkte bekæmpelse, fjernelse af unger og æg
Midlertidig og lokalt*
Direkte bekæmpelse, nedskydning
Midlertidig og lokalt
 
Metoder der ikke kræver Naturstyrelsen tilladelse
Effektivitet
Undgå fodring og tilgængelighed af spiseligt affald
Lokal effekt
Nybyggeri designes, så mulige redepladser undgås
Lokal effekt
Fysiske hindringer ved eksisterende byggeri
Lokal effekt
Bortskræmning uden lyd
Begrænset effekt
Bortskræmning med lyd
Ikke egnet i byerne**
*   Med denne metode skal grundejer fjerne æg hver 14. dag, da mågerne lægger nye æg
** Ulovlig på mågernes yngleplads
 
Siden vinteren 2014 er der blevet brugt ca. 260 administrationstimer og 76.000 kr. til leje af lift, i tiltag til bekæmpelse af mågebestanden. 8 sølvmåger er blevet skudt over hele reguleringsperioden. Mågebekæmpelse kræver en koordineret indsats over længere tid, hvis der skal opnås et effektfuldt resultat.

Oprettelse af et mågelaug
Ved at etablere et mågelaug for borgere og forretninger, som alle har en interesse i at mågerne bekæmpes, bliver det indsatsen skærpet idet alle arbejder fokuseret og koordineret i samme retning – både når der skal forebygges og bekæmpes. Det vil uden tvivl give de bedste betingelser for at nedbringe standen. Det er forventningen at den koordinerede indsats på længere sigt vil afstedkomme, at der bruges langt færre kommunale ressourcer på mågebekæmpelse.
 
Mågelaugets opgaver og funktioner:
 
Administrationen i Holbæk Kommune tager initiativet ved
 
 
Grundejere (herunder Holbæk Kommune på kommunale bygninger) har ansvar for forebyggelse og bekæmpelse af måger på egne bygninger og iværksætter selv tiltag af mågesikring på egne bygninger og afholder også selv udgifterne i forbindelse hermed.
Ved fælles indsatser aftales udgifter internt i mågelauget. Dette ændrer ikke ved den enkelte grundejers ansvar over for mågelauget til, at bekæmpe måger på egne bygninger.
 
Bidrag til Kerneopgaven
Etableringen af et mågelaug kan bidrage til at få mågebestanden i Holbæk Kommune under kontrol til gavn for borgere, handelsdrivende og turister. Timingen er ideel idet havnefronten indenfor en overskuelig tidshorisont skal udbygges. Hermed må det formodes at flere mennesker og dermed mere affald mm., der kan tiltrække måger, også kommer til, så en koordineret indsats kan siges både at være aktuel og i tråd med administrationens kerneområde.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Som angivet i indstillingen fortsættes den kommunale indsats som hidtil.  

Økonomiske konsekvenser
 
Ved hovedindstillingen må der påregnes flere administrative ressourcer indledningsvist ved at facilitere etableringen af et mågelaug – dog med den forventning in mente at de administrative ressourcer falder når mågelaugets indsatser får effekt.
 
For begge indstillinger vil mågebekæmpelse koste Holbæk Kommune 150.000 kr. årligt. Det er udgifter der skal indgå i den kommunale drift. Det betyder, at der er andre opgaver som må nedprioriteres eller udskydes. Mågebekæmpelsen kan finansieres ved enten at
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Den alternative indstilling tiltrædes, idet der foretages bekæmpelse af måger for 75.000 kr. i 2016. Der foretages evaluering af bekæmpelsen i efteråret 2016.
 
Finansieringen af bekæmpelsen af måger sker ved en nedprioritering af udskiftning af lyssignal til LED-lys.

Referat
Sagsfremstilling153. Beslutning vedrørende bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der igangsættes en bekæmpelsesindsats af vilde katte i en 1-årig forsøgsperiode (2016).
 2. Der indgås en samarbejdsaftale med Kattens Værn om indfangning og aflivning katte i forsøgsperioden.
 3. Indsatsen på 75.000 kr. finansieres via driften indenfor vejbeplantning i Vækst og Bæredygtighed.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Der igangsættes en bekæmpelsesindsats af vilde katte i en 1-årig forsøgsperiode (2016), hvor Holbæk Kommune dækker halvdelen af udgiften til indfangning og aflivning af katte i forsøgsperioden og rekvirenten (borgeren, der bestiller tjenesten) dækker den øvrige del.
 2. Der indgås en samarbejdsaftale med Kattens Værn om indfangning og aflivning katte i forsøgsperioden.
 3. Indsatsen på 35.000 kr. finansieres via driften indenfor vejbeplantning i Vækst og Bæredygtighed.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø har på udvalgsmødet den 27. oktober 2015 besluttede, at administrationen skulle undersøge, om indsatsen kan gøres billigere.
 
Vedr. hovedindstilling:
 
Administrationen anbefaler, at der i en 1-årig forsøgsperiode (2016) igangsættes bekæmpelsesindsats af vilde katte på baggrund af anmodninger fra borgere, som er plaget af vilde katte. Der indgås en samarbejdsaftale med Kattens Værn om indfangning og aflivning 50-100 katte i forsøgsperioden. Sideløbende vil der på kommunens hjemmeside blive informeret om borgernes eget ansvar i forhold til de hjemløse katte og ved, hvad de kan gøre for at undgå tiltrækning af vilde katte. Ved forsøgsperiodens udløb vil bekæmpelsesindsatsen blive evalueret.
 
Administrationen vil vurdere hver enkelt anmodning om indfangning og aflivning. Prioriteringen vil ske ud fra, hvor store gener kattene udgør i området. Borgerne skal bl.a. redegøre for, hvilken indsats der evt. er iværksat for at mindske generne. Endvidere vil Dyrenes Beskyttelse blive inddraget i en vurdering.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for bekæmpelse af vilde katte, herunder kommunens nuværende skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, og kan konstatere, at Kattens Værn er billigst. I vedhæftede notat er de forskellige muligheder oplistet og belyst. Det fremgår heri, hvad 24 andre kommuner gør og hvad der er nødvendigt ved indfangning af vilde katte.
Det er administrationens samlede vurdering at Kattens Værn er den aktør, som er den bedste aktør både set ud fra en dyreetisk synsvinkel og billigst i forhold til økonomien.
 
 
Bidrag til kerneopgaven
Evaluering af bekæmpelsesindsatsen i forsøgsperioden skal klarlægge, hvordan bekæmpelsen af vilde katte håndteres mest hensigtsmæssigt samt give et økonomiske overblik over hvad en sådan indsats vil koste, at indføre som en generel bekæmpelsesform i kommunen.
 
Endelig skal evalueringen af bekæmpelsesindsatsen efter forsøgsperiodens afslutning give udvalget den fornødne viden til at beslutte hvorvidt man mener at bekæmpelse af vilde katte er en del af kerneopgave for Vækst og Bæredygtighed fremadrettet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Samme som hovedindstilling, bortset fra, at Holbæk Kommune nu alene dækker halvdelen af udgiften til indfangning of aflivning af katte i forsøgsperioden, mens rekvirenten (borgeren, der bestiller tjenesten) dækker den øvrige del. Gentofte Kommune benytter en lignende ordning.

Økonomiske konsekvenser
Vedr. Hovedindstilling:
Forslaget indebærer, at:
- der afsættes 75.000 kr. til bekæmpelse af vilde katte i en 1-årig forsøgsperiode. Heraf afsættes administrative ressourcer til udarbejdelse og udsendelse/offentliggørelse af informationsmateriale samt ressourcer til afsluttende evaluering.
- Indsatsen på 75.000 kr. finansieres via driften indenfor vejbeplantning. Finansieringen har følgende konsekvenser: Der foretages ingen efterplantning i 2016 (ca.kr. 50.000) og der fravælges borgerønsker vedr. udtyndinger i busket, krat og hegn især ved boligbebyggelser (ca. kr. 25.000).
Vedr. Alternative indstilling:
Forslaget indebærer, at:
- der afsættes 35.000 kr. til bekæmpelse af vilde katte i en 1-årig forsøgsperiode. Heraf afsættes administrative ressourcer til udarbejdelse og udsendelse/offentliggørelse af informationsmateriale samt ressourcer til afsluttende evaluering.
- Indsatsen på 35.000 kr. finansieres via driften indenfor vejbeplantning. Finansieringen har følgende konsekvenser: Der foretages ingen efterbeplantning i 2016 (ca. 25.000 kr.)og der fravælges borgerønsker vedr. udtyndinger i busket, krat og hegn især ved boligbebyggelser (ca. 10.000 kr.)
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Hovedindstillingens punkt 1 og 2 tiltrædes.
 
Finansieringen af indfangning af vilde af katte sker ved en nedprioritering af udskiftning af lyssignal til LED-lys.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-49704_#3496994_v1_notat vedr. vilde katte.docx

Bilag

Notat vedr. vilde katte


154. Beslutning - Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. projektforslaget om etablering af solvarmeanlæg til Jyderup Varmeværk bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Sagen fremsættes til politisk beslutning med henblik på endelig godkendelse af projektforslag til etablering af solvarmeanlæg til Jyderup Fjernvarme efter varmeforsyningslovgivningen.
 
Sagen har tidligere været forelagt udvalget/byrådet, som den 21. oktober 2015 besluttede at sende sagen i høring.
 
Projektet omhandler opsætning af 10.000-12.000 m² solpaneler, en bygning og en 3000m³ akkumuleringstank på Lynggårdsvej. Herudover indeholder projektet en rørføring fra Lynggårdsvej til fjernvarmeværket på Lyngvej.
 
Projektet har en positiv samfundsøkonomisk virkning. Herudover er der en klar virksomhedsmæssig gevinst ved projektet, som derfor også vil få en positiv indflydelse på forbrugernes varmeregning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Byrådet besluttede den 21. oktober 2015 at sende projektforslaget i høring. Projektforslaget har været i høring i perioden 22. oktober 2015 til den 19. november 2015.
 
Der er modtaget høringssvar fra kommunens Vejafdelingen, der bemærker at eventuelle rørledninger om muligt bør lægges på sidearealerne til kørebanen på Lynggårdsvej. Vejafdelingens bemærkninger tages til efterretning og vil blive indarbejdet i det endelige projekt.
 
Høringsfristen udløber efter udsendelsen af dagsordenen til mødet i Udvalget for Klima og Miljø. Eventuelle senere høringssvar vil blive eftersendt til udvalget og vedlægges sagen i forbindelse med den videre politiske behandling.

Lovgrundlag – link
Projektbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015.
Varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-21946_#3272454_v1_projektforslag i.h.t. varmeforsyningsloven.pdf
caseno15-21946_#3517125_v1_notat.rtf

Bilag

Projektforslag i.h.t. varmeforsyningsloven
notat


155. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte på Audebo Pumpestation

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives en anlægsbevilling på 1,24 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i budget 2015 til istandsættelse af broer. Af det samlede beløb på 1,24 mio. kr. skal 0,70 mio. kr. anvendes i 2015 og de resterende 0,54 mio. kr. i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Sluseporte ved Audebo Pumpestation regulerer vandstanden i landkanalerne omkring Lammefjorden, og sikre området mod oversvømmelse og at saltvand fra fjorden ikke blander sig med ferskvandet i kanalerne.
 
Sluseanlægget består af 4 sluseporte som er over 60 år gamle og udskiftning er tvingende nødvendigt. I bunden af slusekammeret ligger en rem (træbjælke), som holder sluseportene. Remmen er forankret i slusekammerets betonbund med stålbolte, som er kraftigt korroderet. I tilfælde af ekstrem høj vandstand i fjorden er der risiko for at boltene ikke længere kan holde, og at sluseportene derfor bryder sammen. Hvis dette sker, er Lammefjordsområdet åben for oversvømmelse.
Arbejdet med udskiftning af portene blev påbegyndt i 2012, hvor der blev fremstillet 4 nye sæt sluseporte. I 2014 blev et sæt sluseporte udskiftet. I 2015 udskiftes yderligere 2 sæt sluseporte, mens det sidste sæt sluseporte udskiftes i foråret 2016.
 
Budgetoverslag for udskiftning af sluseporte
Fremstilling af 4 sæt nye sluseporte og udskiftning af 1 sæt sluseporte, i alt 0,7 mio. kr., blev udført i årene 2012 til 2014 som en del af driften af Audebo sluse.
Den resterende udskiftning af 3 sæt sluseporte, i alt 1,2 mio. kr. bliver udført som anlægsarbejde på Kommunens anlægsbudget for istandsættelse af broer.
 
Den videre proces
I 2015 udskiftes yderligere 2 sæt sluseporte, mens det fjerde og sidste sæt udskiftes i foråret 2016. I op til 1 år efter montage af portene er der, på grund af opfugtning af træet, behov for løbende tilpasninger af portene.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Total
Udskiftning af 2 sæt porte 2015                                                  700 t.kr.
Udskiftning af 1 sæt porte i 2016                                                350 t.kr.
Løbende tilpasninger og uforudsete arbejder                      120 t.kr.
Kommunens administration og projektledelse                    70 t.kr.
 
Samlet anlægsbevilling                                                                   1.240 t.kr.
 
Der er i anlægsbevillingen for 2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio.kr. til renovering af Munkholmbroen og øvrig istandsættelse af broer. Af rådighedsbeløbet anvendes de 1,2 mio. kr. til udskiftning af sluseportene.
 
Af de i alt 1,2 mio. kr. skal 0,7 mio. kr. bruges i 2015, og de resterende 0,5 mio. kr. i 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling156. Beslutning - Godkendelse af erhvervsaffaldsregulativ

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunes reviderede erhvervsaffaldsregulativ bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes renovationsaftaler skal i udbud i starten af 2016. Der er derfor behov for, at en revision af regelgrundlaget på området er på plads inden da. Renovationsaftalerne omfatter bl.a. erhvervsrenovation.
 
Ændringerne af erhversaffaldsregulativet er
 1. En liberalisering af erhvervets håndtering af dagrenovation. Dvs. at alle virksomheder kan lade private renovatører byde ind på opgaven med at håndtere dagrenovationen, på lige fod med Holbæk Forsyning. Det gælder også Holbæk Kommunes egne virksomheder.
 2. En tilføjelse af ordning for bygge- og anlægsaffald.
 
Erhvervsaffaldsregulativet skal først i Klima- og Miljøudvalget, så i Byrådet og slutteligt skal det offentliggøres i 4 uger før det er gældende.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Dagrenovation
Da alle virksomheder kan lade private renovatører byde ind på opgaven med at håndtere dagrenovationen, på lige fod med Holbæk Forsyning, forventes der er blive større konkurrence og dermed lavere priser på håndtering af dagrenovationen.
 
Bygge- og anlægsaffald
Ordning for bygge- og anlægsaffald indeholder ikke nogen udgiftstyngende punkter for virksomhederne, der ikke allerede gælder.

Øvrige konsekvenser
Høring
Ingen høring af erhvervsaffaldsregulativet.

Lovgrundlag – link
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:
(batteribekendtgørelsen).

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56286_#3498673_v1_udkast_holbæk erhvervsreg 09.11.2015.pdf.pdf

Bilag

Udkast_Holbæk Erhvervsreg 09.11.2015.pdf


157. Beslutning - Deltagelse i Compact of Mayors

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik K. Andersen indstiller, at
 
 1. Udvalget for Klima og Miljø beslutter at Holbæk Kommune skal deltage i Compact of Mayors.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Compact of Mayors er en international sammenslutning af byer, der arbejder aktivt og ambitiøst med klima og miljø. Den er forankret i FN regi og samler klima og miljømæssige foregangsbyer og kommuner over hele verden. Holbæk kommune har allerede tiltrådt Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen, der er lignende aftaler på nationalt og europæisk niveau. Holbæk Kommune arbejder derfor allerede på nuværende tidspunkt med en række mål indenfor begrænsning af Co2 udledning og klimaindsats.
 
Holbæk Kommune tiltrådte i august 2009 Borgmesterpagten, som er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, som frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder.
Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde, og gå længere end, EU’s mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.
 
Holbæk Kommune tiltrådte i november 2009 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen med minimum 2 % årligt frem mod 2018. Byrådet har dog vedtaget, at udledningen af drivhusgasser, herunder CO2, skal reduceres med 3 % pr. år.
 
Realdania har henvendt sig til alle landets Borgmestre for at foreslå deltagelse i Compact of Mayors, idet det vil sende et stærkt signal fra Danmark til omverdenen, hvis mange – og gerne alle – kommuner deltager.
 
Compact of Mayors:
Compact of Mayors giver mulighed for at fremvise kommunens udvikling og resultater på en transparent og robust måde, som øger investortilliden og kan hjælpe med at tiltrække kapital til grønne projekter samt fundraising af EU midler. Compact of Mayors danner en platform for vidensdeling om innovative løsninger og svære problemer, som kan give rig mulighed for eksport af dansk knowhow og teknologi.
 
I Danmark er mange kommuner langt fremme på den grønne dagsorden. Globalt er der adskillige eksempler på byer, som gør en masse for at reducere deres CO2-udledning og tilpasse sig klimaforandringerne. Men indsatserne bliver ofte overset, og resultaterne bliver ikke målt konsistent, hvilket er baggrunden for de to helt centrale elementer i Compact of Mayors - måling og handling.
 
Deltagerne forpligter sig til at handle aktivt på klimaområdet, reducere udledninger og styrke kommunens modstandsdygtighed over for klimaforandringer.
 
Ydermere forpligtiger deltagerne sig til:
- at kortlægge og rapportere deres emissions-data i et internationalt sammenligneligt format og system (som i øvrigt er kalibreret med Energistyrelsens kommende CO2-beregner 2.0)
- at opsætte reduktionsmål
- at formulere en klimahandlingsplan

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Eftersom Holbæk Kommune allerede har vedtaget optagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuner vil det umiddelbart kun kræve mindre administrative ressourcer at indgå i Compact of Mayors, idet følgende opgaver følger af deltagelsen:
 
- Udarbejdelse af klima- og handleplan (som i forvejen er bestilt til de andre klimaforpligtigelser)
- Indrapportering af CO2 kvoter (skal i forvejen bruges i de andre klima forpligtigelser).

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-56485_#3744475_v1_sammenligning af compact of mayors covenant of mayors og danske klimakommuner - bilag 2.pdf.pdf
caseno15-56485_#3744473_v1_brev til alle borgmestre i danmark fra realdania - bilag 1.pdf.pdf

Bilag

Sammenligning af Compact of Mayors Covenant of Mayors og Danske Klimakommuner - Bilag 2.pdf
Brev til alle borgmestre i Danmark fra Realdania - Bilag 1.pdf


158. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for Rishøjgård 2. behandling

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård i Holbæk vest vedtages endeligt uden væsentlige ændringer

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2.73 for boligudbygning i Holbæk vest ved Rishøjgård, har været sendt ud i offentlig høring. Planforslagene forelægges nu til endelig vedtagelse.
 
Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er at muliggøre en boligudbygning ved afrunding af Holbæk bys vestlige afgrænsning.

Kommuneplanrammens område er afgrænset mod nord af Nykøbingvej og Odsherredsbanen, mod syd af Nordvestbanen og mod øst af en eksisterende matrikelgrænse, mens den vestlige afgrænsning er defineret af en skitseret afgrænsende linje som afrunding af bygrænsen i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet omfatter ikke hele kommuneplanrammens areal, men friholder nogle arealer til efterfølgende etaper, efter aftale med de pågældende grundejere.
 
Med planlægningen bliver der mulighed for etablering af parcelhusbebyggelse, rækkehuse og klyngehuse. Bebyggelsen placeres omkring en gennemgående grøn kile centralt i området, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej mod fjorden.
Bebyggelsen må maksimalt opføres i en højde af 8,5 m af hensyn til den landskabelige sammenhæng til kystlandskabet.

Planforslagene kan ses her: http://lokalplaner.holbaek.dk/dk/273---rishoejgaard/
 
Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring. I høringsperioden er indkommet bemærkninger primært vedrørende trafikale forhold og udsigtsforhold, jf. nedenstående afsnit. Indkomne høringssvar og administrativ behandling heraf kan ses i vedhæftede bilag. Sammenfattende indstilles, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i planforslagene.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring fra den 14. september til den 9. november 2015. Der har været afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek den 6. oktober 2015.
 
I den offentlige høring er indkommet 2 høringssvar. Det ene indeholder bemærkninger omkring den overordnede trafikstruktur i området, med anbefaling om, at jernbaneoverskæringen på Kalundborgvej bliver nedlagt og der bliver lavet en ny vejføring ad Nykøbingvej, hvor der bliver anlagt en ny rundkørsel, og en ny forbindelsesvej under banen til Kalundborgvej.
Det andet høringssvar indeholder bemærkninger omkring udsigtsforhold, herunder relateret til en eksisterende udsigtsdeklaration, samt bemærkninger vedrørende planforslagenes indflydelse på fremadrettet mulighed for realisering af cykelstier på Kalundborgvej og bemærkninger omkring skoleforhold.
De indkomne bemærkninger, og administrativ behandling heraf, er gengivet i skema med høringssvar som bilag til sagen. Det indstilles, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer. Forslag om etablering af grøn kile i kommende lokalplanlægning for resterende deletape nord for Kalundborgvej afsøges ved fremadrettet planlægning.
 
Ved borgermøde på Holbæk Bibliotek blev fremsat bemærkninger primært vedrørende udsigtsforhold og trafikale forhold. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-39328_#3497697_v1_notat borgermøde den 6.10.2015.docx.docx
caseno15-39328_#3501041_v1_skema med behandling af høringssvar.doc

Bilag

Notat borgermøde den 6.10.2015.docx
Skema med behandling af høringssvar


159. Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport
3. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget svares, som det er vist i Høringsnotat fra indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget nr. 23.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for at udarbejde Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej er at muliggøre opførelse af op til 70 små boliger i området. Boligerne forventes at blive almene boliger delvist med anvisning fra Holbæk Kommune.
Baggrunden for at etablere små boliger af denne type i Holbæk er, at det er vurderet, at der mangler mindst 250 små boliger i Holbæk by til studerende, enlige med små indkomster, og enlige der får anvist en bolig af Holbæk Kommune. Lokalplan nr. 3.48 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om at opføre almene etageboliger i området.
Området er ikke lokalplanlagt og er udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver, i kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der har været indkaldt idéer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og ideer.
Området har efter anden verdenskrig været en del af HF Fælleshaven, men er i slutningen af 60’erne blevet inddraget til skolelokaler. Disse lokaler er nedrevet omkring år 2000. Siden da har området ligget hen som en tom grund. Området er ikke omfattet af Haveforeningsaftalen med HF Fælleshaven.
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at der kan opføres etageboliger i området.
Lokalplanens bestemmelser skal sikre at bebyggelsen indpasses i området, så der skabes en overgang mellem etagebebyggelsen nord for området og kolonihavernes små bygninger.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 2 etager. Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af fælleshus. Bygningerne må kun placeres indenfor to anviste byggefelter. Lokalplanen fastsætter placeringen af fælles udendørs opholdsarealer, som skal placeres mellem de to byggefelter af hensyn til naboerne. Parkering til beboerne skal placeres i den nordlige del af området. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens facader eller gavle mod syd udformes uden vinduer, samt at der ikke etableres altaner tæt på skel. Begge dele er for at begrænse indkig i de eksisterende kolonihaver. Området trafikbetjenes fra Samsøvej, og der er et lavere parkeringskrav end fastsat i kommuneplanen, idet det forventes, at færre i bebyggelsen har bil end gennemsnittet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der har været indkaldt idéer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og ideer.
I høringsperioden blev der indsendt ét høringssvar.
Høringssvaret omhandlede i det væsentligste bemærkninger om støjgener og ”brandvejen” til Haveforeningens fælleshus. Derudover er der flere forslag til alternativ placering af bebyggelsen.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Et flertal bestående af I og O kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Et mindretal bestående af A indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
I og O ønsker, at placeringen af små boliger sker på baggrund af en samlet planlægning herfor.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-32341_#3502764_v1_forslag til lokalplan 3-48 boliger ved samsøvej eksl kmp23.pdf.pdf
caseno15-32341_#3502771_v1_forslag til kommuneplan nr 23..pdf.pdf
caseno15-32341_#3506980_v1_miljøscreening af lokalplan 3-48 ver 2.1.pdf
caseno15-32341_#3507436_v1_høringsnotat fordebat om kommuneplantillæg nr. 23 ver 2.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 3-48 boliger ved Samsøvej eksl kmp23.pdf
Forslag til kommuneplan nr 23..pdf
Miljøscreening af lokalplan 3-48 ver 2.1
Høringsnotat fordebat om kommuneplantillæg nr. 23 ver 2.pdf


160. Beslutning - Ansøgning om nedrivning af Mørkøv Station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der meddeles afslag på ansøgning om nedrivning af Mørkøv Station
 2. Der indstilles igangsat bevarende lokalplanlægning for stationen, der vil muliggøre en ny anvendelse af bygningen til centerformål

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
DSB har henvendt sig til Holbæk Kommune med ønske om nedrivning af Mørkøv Stationsbygning, med henblik på en omdannelse af arealet til parkeringsformål.
DSB oplyser, at bygningen og nærområdet er præget af hærværk og at der ikke er midler til at opretholde en vedligeholdelse af bygningen.
 
Mørkøv Station som et bærende element i kulturmiljøet
En nedrivning af stationsbygningen vurderes at indebære en væsentlig ændring af det bestående kulturmiljø, da bygningen som nævnt i nedenstående er at betegne som et bærende element i hele kulturmiljøudpegningen. Det vurderes på denne baggrund, at en nedrivning af bygningen vil være omfattet af lokalplanpligt.

Holbæk Kommune afviste den 2. november 2011 en tilsvarende ansøgning fra DSB Ejendomme om muligheden for nedrivning af Mørkøv Station med udgangspunkt i den kulturmiljøregistrering for Mørkøv Stationsby, der udpeger stationen som et bærende element i kulturmiljøet. Registreringen af kulturmiljøværdierne er oprindeligt udført af Amtet, og er efterfølgende indarbejdet i kommuneplanen.

Holbæk Kommune forsøgte tilbage i 2002 (tidligere Tornved Kommune) at vedtage en Lokalplan nr. 40-67, med det formål, at muliggøre en nedrivning af stationsbygningen, men denne lokalplan blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2003, under henvisning til kulturmiljøudpegningen og lokalplanens modstrid hermed.
 
Holbæk Kommune har i marts 2015 foretaget en SAVE-registrering (registrering af bevaringsværdier) af stationsbygningen med henblik på at få bygningens nuværende værdier afklaret, herunder en afklaring af, om der skulle være grundlag for at ændre ved den foreliggende kulturmiljøudpegning. Bygningens samlede bevaringsværdi blev vurderet til 3 (høj bevaringsværdi), og ligger således i forlængelse af eksisterende kulturmiljøregistrering.


Ny bevarende lokalplanlægning for Mørkøv Station
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at man ved at udarbejde en bevarende lokalplan vil kunne opnå den mest bæredygtige løsning på lang sigt. Bygningen har et stort potentiale for at blive et nyt aktiv for Mørkøv på baggrund af sin beliggenhed, arkitektur og historie – faktorer, som ikke vil kunne genskabes, hvis bygningen rives ned.
Hverken DSB, Holbæk Kommune eller borgerne i Mørkøv er tjent med, at stationsbygningen står ubenyttet hen og forfalder.
Ved udarbejdelse af en bevarende lokalplan for stationsbygningen kan muliggøres et anvendelsesskifte. Med den centrale beliggenhed ved station og bymidte, synes en bred vifte af centerformål at kunne finde indplacering her.
Holbæk Kommune har modtaget idéer til fremtidig anvendelse af stationsbygningen fra en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Mørkøv Lokalforum:

- Stationsmuseum
- SSP-kontor
- Lokalhistorisk Arkiv
- Kreativt mødested
- Evt. kontor for Vestsjællands Veterantogklub
 
Udfordringen er, at uanset hvilken ny anvendelse af stationen, der peges på fremadrettet, skal der findes en køber, med økonomi til overtagelse, istandsættelse og drift af bygningen.
 
Holbæk Kommune har i brev af 2. november 2011 anbefalet DSB at anmode kommunen om at udarbejde en bevarende lokalplan for området, der muliggør en ændret anvendelse af bygningerne.

DSB har tilkendegivet, at de ikke har nogen anvendelse at indplacere i bygningen og ingen midler til at opretholde en vedligeholdelse, og derfor fastholdes ønsket om nedrivning. Ved gennemførelse af ny bevarende lokalplanlægning, der indebærer et forbud mod nedrivning af ejendommen, kan ejer af ejendommen begære denne overtaget efter Planlovens § 49, stk. 1. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.
 Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstillingen tiltrædes

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-9412_#3348954_v1_sv mørkøv station. reminder_ ønske om tidsplan for behandling af sag. ansøgning vedr. nedrivning af.pdf
caseno15-9412_#3348933_v1_sv mørkøv station. reminder_ ønske om tidsplan for behandling af sag. ansøgning vedr. nedrivning af.pdf

Bilag

SV: Mørkøv station. Reminder_ Ønske om Tidsplan for behandling af sag. Ansøgning vedr. nedrivning af stationsbygninger - Bilag 3_§ 23 udtalelse vedr. Mørkøv Station.pdf
SV: Mørkøv station. Reminder_ Ønske om Tidsplan for behandling af sag. Ansøgning vedr. nedrivning af stationsbygninger - Bilag 1_2015-04-24 SAVE-reg Mørkøv Station.pdf


161. Beslutning - Byggemodning af Torpet 24

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller
 
 1. at kommunen selv forestår byggemodning af arealet Torpet 24 med henblik på efterfølgende salg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Torpet 24 er beliggende i den nyere udstykning ved Stenhusvej. Arealet har gennem tiderne været tænkt brugt til forskellige formål. Administrationen har været i dialog med ejendomsmæglere, og den nuværende vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet til parcel- og rækkehuse.
 
Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune selv forestår byggemodningen og derefter sælger de enkelte parceller. Alternativt kan det vælges at sælge det samlede areal som råjord, hvorefter det er køber, der skal forestå byggemodningen.
 
Byggemodning af arealet estimeres at koste 1.9 mio. DKK. Såfremt arealet sælges byggemodnet og i mindre parceller, så forventes det, at det vil indbringe 4,9 mio. DKK.
 
Såfremt arealet sælges som råjord, så er det forventningen at det vil kunne indbringe 2,4 mio. DKK.   

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Omkostninger til byggemodning finansieres via køb og salg kontoen.

Øvrige konsekvenser
Der er igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for området, der muliggør parcel- og rækkehuse. Dermed optimeres processen, så der kan gives byggetilladelse samtidig med at lokalplanen foreligger, hvilket er i tråd med de vilkår, der ydes for private i lignende situationer.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling162. Beslutning om prioritering af driftsmidler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der indenfor politikområde 12 omprioriteres 40.000 kr. fra den løbende udskiftning af færdelstavler til årlig drift af nyopført elevator. Beslutningen skal tages, såfremt Udvalget for Voksne beslutter, at der etableres en elevator ved Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej i Holbæk.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Voksne behandler på deres møde den 23. november 2015 en beslutningssag om etablering af en ny elevator. Elevatoren skal etableres ved trappen fra Erik Menveds Vej og Valdemar Sejrs Vej i Holbæk.
Opgaven med drift af den nye elevator er knyttet til politikområde 12, derfor forelægges sagen for Udvalget for Klima og Miljø. Sagen er kun relevant for Udvalget for Klima og Miljø, såfremt Udvalget for Voksne tilslutter sig etableringen af elevatoren.
 
Etablering af platformselevator
En del af beboerne omkring Erik Menveds Vej er dårligt gående, og har udtrykt ønske om at få lettere adgang til bymidten, ved at der etableres en elevator ved trappen fra Erik Medveds Vej og Valdemar Sejrs Vej.
 
Det anbefales, at der etableres en platformselevator, som har den bedste robusthed til denne placering, og dermed de laveste vedligeholdelsesudgifter.
Platformelevatoren udfylder behovet for transport af handicappede, kørestolsbrugere samt borgere med bevægelsesbesvær.
 
Afledte driftsudgifter og konsekvenser for omprioritering af driftsmidler
De afledte driftsudgifter til elevatoren er på 40.000 kr. pr. år. De dækker lovpligtigt eftersyn, el, rengøring og almindelig service. Det er midler, som skal findes i driftsbudgettet for 2016.
 
Administrationen anbefaler, at der indenfor politikområde 12 omprioriteres 40.000 kr. fra den løbende udskiftning af færdselstavler til årlig drift af elevatoren.
 
En omprioritering af midlerne vil betyde, at der vil ske en nedjustering i udskiftningen af defekte tavler, samt at mulighederne for opsætning af nye tavler begrænses.   

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Anlægsudgifterne beløber sig til 1 mio. kr. Udvalget for Voksne behandler anvisningen af midlerne.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstillingen tiltrådt, idet finansieringen fra 2017 og frem indgår i budgetlægningen for 2017-2020.

Referat
Sagsfremstilling163. Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Økonomiudvalget
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. frigive 250.000 kr. til opmåling m.m. vedr. Åmose Å – dels som forberedelse af evt. oprensning i 2016 og dels forberedelse af kommende arbejde med nyt regulativ for Åmose Å/Halleby-å-systemet.
 2. frigive 200.000 kr. til indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt til info af borgere, lodsejere m.m.
 3. frigive 50.000 kr. til projekt for genopretning af åen efter tidligere oprensning
 4. frigive 200.000 kr. til oprensning af vandløb, som efter gennemført regulativkontrol er vurderet til ikke at opfylde vandløbsregulativerne.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev det besluttet, at afsætte 1 mio. kr. på vandløbsområdet for at tilpasse disse til kommende klimaudfordringer.  Da en stor del af de afsatte midler ikke er brugt i 2015 indstiller administrationen ovenstående nye initiativer på vandløbsområdet.
 
Som opfølgning på budgetaftalen kom udvalget for Klima og Miljø medio 2014 med indstilling til, hvordan bevillingen skulle udmøntes. På baggrund af indstillingen fra udvalget for Klima og Miljø besluttede Byrådet på møde i august 2014, at
 
 1. at frigive 300.000 kr. til ekstra gennemgange af vandløbene,
 2. at frigive 250.000 kr. til et reguleringsprojekt i Åmose Å,
 3. at 450.000 kr. overføres til regnskabsår 2015
 
Status på implementeringen af ovenstående er:

Ad. 1:
Der er gennemført to ekstra gennemgange – dels efterår 2014 og dels forår 2015. Indsatser for i alt knap 200.000 kr. er fordelt på 2014 og 2015. Ultimo 2015 vil der blive fokuseret på at fjerne problemer vedr. vandløbene, der kan håndteres som ”nålestiksoperationer”.
 
Ad. 2:
Delvist startet op – se pkt. 1 under forslag til nye initiativer

Ad. 3
Da den første ekstra gennemgang af vandløbene skete i 2014 er den betalt i 2014, men da de resterende frigivne beløb ikke blev brugt (helt eller delvist) i 2014 blev der overført godt 900.000 kr. til 2015.
 
I bilag 1 er ovenstående punkter beskrevet nærmere.

Forslag til nye/ændrede initiativer:
 
1. Åmose Å (Halleby-å-systemet)
Der er pt. ikke gennemført et reguleringsprojekt for Åmose Å, idet der siden sommeren 2015 har været dialog med vandsynsgruppe – Åmose Å om dels grødeskæring, oprensning samt kommende nyt regulativ. P.t. arbejdes på hvordan grødeskæring og evt. oprensning skal foregå indtil nyt regulativ for Åmose Å (Halleby-å-systemet)er besluttet, hvilket tidligst sker i 2017.

Økonomi
Der afsættes 250.000 kr. til førnævnte (for)arbejde med Åmose Å (Halleby-å-system).

2. Udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt info til borgere, lodsejere m.fl.
I forhold til klimaændringerne er der behov for at vide, hvor meget vand der faktisk løber i vandløbene i dag. Derfor er der behov for indkøb af flere vandstandsloggere.
Desuden arbejdes der på at forbedre og udvikle digitale løsninger, hvor borgere, vandsynsgrupper og andre dels kan følge med i, hvad der sker i vandløbene (grødeskæring, vandstandsmålinger m.m.) og dels kan indberette problemer. Derfor påtænkes del af bevillingen gå til dette arbejde.

Økonomi
Der afsættes 200.000 kr. til indkøb af vandstandsloggere samt indkøb/udvikling af digitale løsninger til information/indberetning.
 
3. Tuse Å
Som følge af opgravningen mellem Tuse Å i 2012, er der senere indgået en aftale mellem Holbæk Kommune og vandsynsgruppen for Tuse Å (TØS) om retablering af åen.
På baggrund af dialogen med TØS er udarbejdet et genopretningsprojekt.

Økonomi

Der afsættes 50.000 kr. til genopretning af Tuse Å mellem Tusebroerne.

4. Regulativkontrol
Resultaterne fra regulativkontrollen i 2015 viser, at der er ca.13 km af de kontrollerede 44 km vandløb, som ikke overholder de regulativmæssige krav.
Administrationen lægger op til at få disse strækninger renset op så hurtigt som muligt.

Økonomi
Der afsættes 200.000 kr. til oprensning på baggrund af regulativkontrollen.
 
I bilag 1 er ovenstående forslag til nye/ændrede initiativer beskrevet nærmere.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Sammenfatning/overblik over foreslåede projekter/initiativer samt finansiering
 
Nr.
Projekt
Kr.
 
Bevilling (oprindelig)
1.000.000
 
Ekstra gennemgange af vandløbene (bevilget tidligere)
300.000
 
Reguleringsprojekt for Åmose Å (erstattes af projekt 1)
0
 
Rest til finansiering af nye projekter/initiativer
700.000
 
 
 
1
Åmose Å (Halleby-å-systemet)
250.000
2
Indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt til info til borger, lodsejere m.fl.

200.000
3
Tuse Å - genopretningsprojekt
50.000
4
Oprensning som følge af regulativkontrol i 2015
200.000
 
 
 
 
Rest af anlægsbevilling
0
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Vandsynsgrupper, TØS m.fl. har været hørt i fbm de enkelte projekter.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Bevillingssag behandlet i Byrådet på møde i august 2014 (20-08-2014, pkt. 115)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
 
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-32862_#3503866_v1_bilag 1 til dagsordenspunkt_november_2015.docx

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspunkt_november_2015


164. Beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Klima og Miljøudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 1. beslutter at kørsel med Flextur (åben flex) i Holbæk kommune pr. januar 2016 fortsat sker til grundtaksten.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Movias bestyrelse har den 2. september 2015 besluttet at ændre taksterne for Flextur fra den 17. januar 2016. Baggrunden for den nye flextur takst er at imødekomme nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flexturordningen. Det er Movias vurdering, at en forhøjelse af grundtaksten for Flextur vil medføre en reduktion i antallet af passagerer og modsat vil kommunetaksten medføre en stigning i antallet af passagerer. På den baggrund indstiller administrationen, at Flextur i Holbæk Kommune skal ske til grundtaksten og, der muliggør en fastholdelse af det nuværende budget.
 
Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse i kommunen.
 
Beslutningen i Movias bestyrelse fremgår af nedenstående tabel:
 
Nuværende takst
Ændringer pr. 17.januar 2016
Grundtakst: 24 kr.(2 zoner) inkl. 5 km og 6 kr. pr ekstra km
Grundtaksten ændres til 36 kr. (3 zoner) inkl.10 km og 6 kr. pr. ekstra km
Kommunetaksten: 24 kr. (2 zoner) inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.
Fastholdes
50% rabat til børn under 12 år
50% rabat til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år.
10% rabat ved online bestilling
Fastholdes
50% rabat til medrejsende
Udgår
 
I Holbæk Kommune benyttes på nuværende tidspunkt grundtaksten der i dag er 24 kr. inkl.  5 km og 6 kr. pr. ekstra km.
 
Grundtaksten er udgangspunktet for Flextur, mens kommunetakst er et alternativ, hvis en kommune ønsker at give borgerne et øget serviceniveau i form af lavere pris. Kommunetaksten kan kun anvendes inden for kommunegrænsen, mens grundtaksten anvendes, hvis man krydser kommunegrænsen.
 
Sådan bruges flextur i Holbæk Kommune
Benyttelsen af Flextur stiger. I 1. halvdel af 2015 var der 6.137 rejser, sammenlignet med samme periode i 2014, hvor der er 4.489 rejser. Det svarer til en stigning på ca. 37pct. I Holbæk Kommune fortages 46 pct. af rejserne inden for Holbæk by. Dette svarer til 39 pct. af de samlede udgifter for samme periode.
 
Kundernes turformål ligger helt klart i kørsel mellem privat adresser (60 pct.).
Herefter følger kørsel til institutioner, stationer og detailhandel.
 
Kundernes aldersfordeling kan kun registreres for internetbestillinger (12 pct. af alle bestillinger)og her fremgår det at 80 pct. af brugerne er over 50 år – heraf 50 pct. over 70 år. Formodningen om at produktet henvender sig til den ældre del af kommunens borger er svær at eftervise udover, hvad den internet baserede del viser.
 
Der er rettet henvendelse til Ældrerådet for at høre om de evt. har bemærkninger til brugen af Flextur. Ældrerådet har svaret tilbage, at de ikke kender benyttelsen af Flextur. Rådet har dog en fornemmelse af, at det er borgere i byen der benytter Flextur og ikke så mange ældre i landområderne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Movia vurderer, at tiltagene vil medføre følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.
 
Tabel - Movias økonomiske vurdering
 
Antal Passagerer
Tilskudsbehov
(1.000kr)
Holbæk Kommunes budget 2016
(1.000)
Budget 2016
Grundtakst som i 2015 24 kr./ 5 km
17.404
1.624.
1.624 kr.
Estimat 2016 med ny grundtakst
36 kr./10 km
14.821
1.429
Mindre udgift på 195.kr
Estimat 2016
Med kommune takst
24 kr./10 km
17.640
1.961
Merudgift på
337.kr
 
Hvis indstillingen følges, viser estimaterne fra Movia at der kan forventes en mindre udgift i 2016 på ca.200.000 kr. i forhold til det oprindelige budget på 1.624.000 kr.
Det skal dog bemærkes, at estimatet bygger på en formodning om en nedgang i antallet af brugere i ordningen når grundbeløbstaksten reguleres fra 24 kr. til 36 kr. Dette estimat vurderes, at være behæftet med en vis usikkerhed.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
I henhold til Lov om trafikselskaber er det Movia der fastsætter taksterne for ydelser gennem Movia.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Kommunetaksten på 24 kr. (2 zoner) inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. fastholdes

Referat
Sagsfremstilling165. Orientering - Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - 4. kvartal 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Byrådet.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager den ajourførte status pr. 4. kvartal 2015 for midlertidig indkvartering af flygtninge til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Flygtningekvote 2015 (ekskl. familiesammenføringer)
Tabel 1 viser størrelsen på kvoten for 2015. Holbæk Kommune har pr. 1. november modtaget 120 ud af de 180, der forventes. Tallene er uden familiesammenføringer. Kvoten følger ikke kalenderåret; den begynder 1. marts. Kvoten for 2016 er 184 flygtninge.
 
Tabel 1
Kvote 2015 (eksklusiv familiesammenføringer)
180
Antal modtagne af denne kvote per november 2015
120
 
Antallet af forventede familiesammenføringer fra 2015-kvoten
Tabel 2 viser, at Holbæk Kommune forventer at modtage 118 familiesammenførte fra 2015-kvoten.
 
Tabel 2
 
Antal voksne
Antal børn
I alt
Forventede familiesammenføringer - kvote 2015
47
71
118
 
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 (indkvarteringstyper)
Tabel 3 viser det samlede antal flygtninge, som Holbæk Kommune har indkvarteret på midlertidige opholdssteder pr. 1. november 2015. Antallet er fordelt på forskellige indkvarteringstyper. Summen kan ikke sammenlignes med de aktuelle flygtningekvoter, eftersom kommunen også har flygtninge fra tidligere kvoter, som fortsat er midlertidigt indkvarteret.
 
Tabel 3
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 i henholdsvis:
Bofællesskaber og klubværelser i kommunale ejendomme
18
Bofællesskabslignende løsninger i almene boliger
21
Lejlighedsløsninger i almene boliger
1
Bofællesskabs-, værelses og lejlighedsløsninger i private ejendomme
74
I alt
114
 
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 (geografisk fordeling)
Tabel 4 viser igen det samlede antal flygtninge, som Holbæk Kommune har indkvarteret på midlertidige opholdssteder pr. 1. november 2015. I tabel 4 er antallet imidlertid geografisk fordelt på de forskellige bysamfund i kommunen.
 
I Holbæk opholder 18, af de 31 midlertidigt indkvarterede sig på det tidligere Danhøj på Rørvangsvej 4. I Vipperød opholder 59 af de 62 midlertidigt indkvarterede sig på det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264.
 
Tabel 4
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 i henholdsvis:
Holbæk
31
Vipperød
62
Tølløse
11
Stigs Bjergby
6
Svinninge
4
I alt
114
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling166. Orientering - Arealoptimering

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø - økonomiudvalget – byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Status på arealoptimering bliver taget til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det politisk besluttet, at driften og vedligeholdelsen af kommunale ejendomme skal effektiviseres med 20 millioner kr. inden udgangen af 2018. Effektiviseringen skal ske via optimering af anvendelsen af de kommunale ejendomme. Processen indebærer, at kommunale funktioner skal samles på færre kvadratmetre, og at kommunale ejendomme skal afhændes.
 
Økonomi
Når kommunale brugere skal samles på færre kvadratmeter, så vil der ofte være engangsomkostninger for Holbæk Kommune til flytning, bygningsændringer, inventar etc.
Det må tilstræbes at holde disse engangsomkostninger på et overkommeligt niveau samt undgå nye driftsomkostninger.
 
Det skal samtidig pointeres, at det går ud over den samlede driftsudgift, og som følge deraf den samlede budgetreduktion på arealoptimeringsprojektet, når øvrige kerneområder disponerer over bygningsmassen på en uhensigtsmæssig måde. Bygningerne tilhører kommunen, der stiller dem til rådighed for den enkelte chef eller organisation. Tilgangen til anvendelsen af lokaler i Holbæk kommune skal være, at placeringen i princippet altid er midlertidig. Det vil altid være en løbende proces at optimere på bygningsporteføljen, for at afdække, om bygninger og lokaler kan bruges bedre, af flere, af andre eller kan afhændes.
 
Bygningsdriften er til og med november 2015 effektiviseret med 7,4 mio. kr. og der er pt. en potentiel effektivisering på 2,2 mio. kr. i ejendomme, der er godkendt til salg. Herudover er der for øjeblikket ejendomme, der kan forventes sat til salg, men som endnu ikke er politisk behandlet, hvor man kan effektivisere bygningsdriften med 2,4 mio. kr.
 
De potentielle effektiviseringer på de bygninger, som er godkendt til salg samt de ejendomme der forventes sat til salg, er beregnet på baggrund af driftsnøgletallet på 308 kr. Nøgletallet er udtryk for størrelsen på budgettet for bygningsdrift sammenholdt med antallet af kvadratmetre, der skal drives for det pågældende budget. 
 
Tidsperspektiv
Det forventes, at der i 2016, 2017 og 2018 skal ske en gennemsnitseffektivisering pr. år på 2,7 mio. kr. for at realisere den budgetterede effektivisering. Dermed skal der årligt afhændes ca. 8.800 kvadratmeter for at sikre ovenstående.
 
Det forventes forsat, at den budgetterede effektivisering på 20 mio. kr. kan realiseres i 2018, såfremt alle kerneområder fortsat bidrager konstruktivt til den fælles opgave med at optimere anvendelsen af vores arealer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling167. Orientering om status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager statusoversigt (bilag 1) til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner.
Planoversigt er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i oktober 2015 er følgende lokalplan endeligt vedtaget:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
 
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3493176_v1_status på lokalplaner til kmu november 2015.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Status på lokalplaner til kmu november 2015.pdf


168. Orientering om staus på renoveringsprojekter 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status på renoveringsprojekterne for 2015 bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Status
Administrationen har primo november 2015 samlet alle prioriterede renoveringsprojekter i vedlagte bilag tilføjet status samt evt. kortfattet bemærkning til de igangsatte projekter.
 
Prioritering af projekter
Prioritering af projekterne sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov.
 
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne.
Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.
 
Projekter der tidligere har afventet arbejdet i omstillingsgrupperne
Prioritering af projekter på skole og daginstitutionsområdet blev midlertidigt sat i bero ved årets begyndelse, men resultatet af omstillingsgrupperne gav ikke anledning til væsentlige ændringer, hvorfor de nu igangsættes.
En del af disse projekter kan vi desværre ikke nå, at projektudvikle og realisere i 2015, men projekterne vil bliver realiseret ultimo 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-41303_#3502326_v1_status renoveringsprojekter_november 2015.pdf

Bilag

STATUS Renoveringsprojekter_November 2015


169. Orientering om at sagen om vedtagelse af vandhandleplanen ikke genoptages

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byråd
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at
 1. det tages til efterretning, at sagen om vedtagelse af Holbæk Kommunes vandhandleplan ikke genoptages.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 21. oktober 2015 godkendte byrådet Holbæk Kommunes vandhandleplan. Vandhandleplanen havde forud for den politiske behandling været i en 8 ugers høring i perioden fra den 30. april 2015 til den 26. juni 2015. De indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil fremgik af bilag ved den politiske behandling.
 
Administrationen er imidlertid efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at der var indsendt tre yderligere høringssvar inden for høringsfristen, som imidlertid ved en fejl ikke indgik i høringsnotatet.
 
Administrationen har gennemgået de pågældende høringssvar i vedlagte notat og vurderet, at disse ikke ville have givet anledning til en ændring af kommunes vandhandleplan, såfremt der havde været kendskab til disse på tidspunktet for vedtagelsen af handleplanen. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at genoptage behandlingen af sagen om vedtagelsen af vandhandleplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
21. oktober 2015: ”Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-79888_#3502622_v1_notat om manglende høringssvar ved vedtagelse af holbæk kommunes vandhandleplan.docx

Bilag

Notat om manglende høringssvar ved vedtagelse af Holbæk Kommunes vandhandleplan


170. Orientering om det videre forløb med omstillingen kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. orienteres om arbejdet med anbefalingerne fra omstillingsgruppen ’Kollektiv trafik – et tilbud til alle’ frem mod trafikbestillingen den 1. maj 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for omstillingsgruppen var, at få en dialog med borgerne om prioriteringen af de ressourcer, der afsættes i budgettet til de samlede befordringstilbud til borgerne i Holbæk Kommune. Der er behov for et samarbejde mellem byråd, borgere og brugere om vurdering af kvaliteten af den samlede befordring i Holbæk Kommune, f.eks. ved at finde løsninger, der kombinerer befordringstilbuddene på andre og måske mere hensigtsmæssige måder end tidligere.
 
Dette arbejde vil være med til at danne grundlag for Holbæk Kommunes trafikbestilling for 2017 hos Movia, der skal være på plads den 1. maj 2016.
 
Status på implementeringen af anbefalingerne fra omstillingsgruppen ’Kollektiv trafik – et tilbud til alle’
På baggrund af anbefalingerne fra omstillingsgruppen ’Kollektiv trafik – et tilbud til alle’ arbejdes der på at have dialog med de udvalgte interessegrupper: børn, unge, ældre og pendlere frem mod trafikbestillingen 2016. Udover dialog med Ældrerådet og Handicaprådet samt skoler, som skal foretages i forbindelse med trafikbestillingen, er der igangsat pilotprojekter.
 
Pilotprojekter
Formålet med pilotprojekterne er, at:
 
Pilotprojekt 1 - dialog med lokalområdet Tuse Næs
I samarbejde med lokalområdet er afholdt dialogmøde om ændringer af busruterne på Tuse Næs. Trafikselskabet Movia har udarbejdet udkastet til ruterne med udgangspunkt i anbefalingerne fra omstillingsgruppen samt på baggrund af tidligere dialog med borgere på Tuse Næs. Det at skabe opmærksomhed omkring mødet har primært været lokalområdets opgave.
Dialogen om planlægning af busruterne handler om alle fire udvalgte interessegrupper.
Derudover er der opmærksomhed på, at ændringer der kommer som følge af budgetreduktion, kan give nye udfordringer for lokalområdet.
 
Pilotprojekt 2 - dialog med unge
Hovedfokus er på pendling til/fra uddannelsesinstitutioner beliggende i Holbæk by og satser på dialog med unge primært fra lokalområder uden togbefordring. Dette sætter fokus på de unges behov for pendling internt i kommunen. Derudover vil der være en opmærksomhed på de unges samlede behov for kollektiv transport, fx også weekend og aften/nat.
I samråd med de unge arbejdes der på at finde en dialogmetode, der fremmer dialogen om befordringsbehov fremadrettet.
 
Erfaringerne fra pilotprojekterne skal fremadrettet indarbejdes i de kommende trafikbestillinger.
 
Tidsplan
For alle interessegrupper gælder det, at dialogfasen lå i ugerne 45-48. Denne fase bliver efterfulgt af en 14-dagesperiode, hvor der via hjemmesiden er mulighed for at give yderligere kommentarer. Herefter går Holbæk Kommune i samarbejde med Trafikselskabet Movia i gang med at forberede den politiske behandling, som begynder i januar 2016 og løber frem til trafikbestillingen i maj 2016.
 
Tidsplan for den politiske behandling af trafikbestillingen
 
Udvalget for Klima og Miljø den 26.1
Præsentation af den nye trafikplan for busserne. Movia deltager og gennemgår planen.
Udvalget får en liste over samtlige bemærkninger/forslag som er modtaget fra Ældrerådet, Handicaprådet, dialogen med de unge og fra kommunens hjemmeside, hvor forslag til ny trafikplan har ligget fremme til kommentering.
Derudover kommer input fra dialogmødet på Tuse Næs.
 
I samråd med Movia samles bemærkningerne og holdes op imod den trafikplan, der har været fremlagt i møderne og på kommunens hjemmeside. Fordele og ulemper uddybes.
Udvalget forholder sig til materialet og udstikker retning for, hvad der skal indarbejdes i den nye trafikplan.
 
Udvalget for Klima og Miljø den 23.2
Drøftelse af trafikplanen med retningslinjer fra Udvalget for Klima og Miljø den 26.1 indarbejdet. Movia deltager gerne som bisidder i mødet.
 
Udvalget for Klima og Miljø den 30.3
Beslutning om trafikplan. Movia deltager gerne som bisidder i mødet.
 
Økonimoudvalget den 6.4
Budget godkendes
 
Byrådet den 13.4
Budget godkendes
 
Efter godkendelse af trafikbestillingen, vil der blive udarbejdet informationsmateriale til borgerne om de nye busruter, der vil være gældende fra medio december 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Opgaven med omstillingsprojektet er, at reducere udgifterne til kollektiv trafik i 2017 med to millioner kroner. Det betyder, at der i maj 2016 afgives en trafikbestilling på 29 millioner kroner for kørsel i 2017.

Øvrige konsekvenser
Høring
Dette arbejde tager afsæt i anbefalingerne fra omstillingsgruppen ’Kollektiv trafik – et tilbud til alle’.
Der udarbejdes et udkast til en trafikplan for busserne, som forud for politisk behandling har haft størst mulig dialog med de udvalgte interessegrupper.
Det vurderes, at der ikke er behov for en egentlig høringsfase udover den dialog, der sker via pilotprojekter samt i Ældrerådet og Handicaprådet og via skolerne.
Øvrige borgere har mulighed for at se trafikplanen via kommunens hjemmeside og komme med bemærkninger inden den politiske behandling.
Opmærksomhed til øvrige borgere om muligheden for at kommentere er sendt ud via lokalfora, fælles-skabere samt facebook i uge 47/48.

Lovgrundlag – link
Trafikbestillingen er en kommunal opgave i henhold til Lov om trafikselskaber https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168627

Sagshistorik, henvisninger
Videreførelse af omstillingsgruppen ’Kollektiv trafik – et tilbud til alle’

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling171. Orienteringer til mødet den 24. november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         orienteringerne bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Symbiose projekt ”Rest til ressource”. Bilag vedlagt.
 2. Dispensation fra lokal bekendtgørelse om parkering
 3. Konkret byggesag

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-15149_#3505751_v1_notat - orientering til kmu om rest til ressource projektet.pdf.pdf

Bilag

Notat - orientering til KMU om Rest til ressource projektet.pdf