UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

0.16, Kanalstræde 2 (nyt mødecenter)

STARTTIDSPUNKT

27-10-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-10-2015 14:00:00


PUNKTER

131. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. oktober 2015
132. Temamøde om nitratindsatser/grundvandsbeskyttelse
133. Orientering om revision af spildevandsplanen
134. Beslutning - Bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune
135. Beslutning - Samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole
136. Beslutning om elektroniske infostandere til kommerciel skiltning i Holbæk
137. Beslutning - Godkendelse af ny taxa områdebevilling i 4420 Regstrup
138. Beslutning om nye tiltag i trafiksikkerhedsplan
139. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune
140. Principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup
141. Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Munkholmbroen
142. Beslutning om endelig vedtagelse af planlægning for et solenergianlæg i Jyderup
143. Beslutning - Godkendelse af Plan- og udviklingsstrategiens opdatering
144. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision 3
145. Orientering om status på lokalplaner - oktober
146. Orientering om renoveringsopgaver på Holbæk Havn
147. Orienteringer til mødet den 27. oktober 2015131. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for klima og Miljø d. 27. oktober 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling132. Temamøde om nitratindsatser/grundvandsbeskyttelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Temadrøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter nitratindsatser og grundvandsbeskyttelse

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med udvalgets godkendelse af ”høringsforslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø” blev der efterspurgt et temamøde om nitratindsatser/grundvandsbeskyttelse.
 
Temamødet afholdes 27. oktober 2015 fra kl. 8.30 til 9.30.
 
Temamødet vil omhandle
 
 1. Generel grundvandsbeskyttelse i Holbæk Kommune
 2. Indsatser overfor nitrat med specielt fokus på, hvad vi kan gøre på Orø.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling133. Orientering om revision af spildevandsplanen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Klima og Miljø orienteres om revisionen af kommunens spildevandsplan

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at udvalget den 2. juni 2015 besluttede at arbejdet med en revision af kommunens spildevandsplan kunne påbegyndes, ønsker administrationen inden fremlæggelse af forslaget, at orientere om ændringer i forhold til den eksisterende plan.
 
Orienteringen afholdes den 27. oktober fra kl. 9:30 til kl. 10.30.
 
Orienteringen vil omhandle
 
1. Flytning af Holbæk renseanlæg
2. Tilpasning i forhold til Vandplan 2, to kravoplande bortfalder
3. Nye retningslinjer for spildevandshåndtering i Z-oplande
4. Orø – fremtidige forhold
5. Klimatilpasning

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-22634_#3479373_v1_holbæk spvplan 2016-2020.pdf
caseno15-22634_#3310451_v3_beslutning om revision af spildevandsplanen.docx

Bilag

Holbæk SPVplan 2016-2020
Beslutning om revision af spildevandsplanen


134. Beslutning - Bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der igangsættes en bekæmpelsesindsats af vilde katte i en 1-årig forsøgsperiode (2016). Indsatsen på 75.000 kr. finansieres via driften indenfor vejbeplantning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Fremstilling af sagen:
 
Holbæk Kommune modtager et stigende antal klager fra borgere, som er generet af vilde katte. Henvendelserne omhandler såvel enkelte som flokke af vilde katte. De fleste henvendelser vedrører katte, der søger føde i beboelsesområder. I den forbindelse klages der bl.a. over kattenes efterladenskaber, larm, risiko for sygdomme og de mange kattekillinger.
 
Administrationen anbefaler, at der i en 1-årig forsøgsperiode (2016) igangsættes bekæmpelsesindsats af vilde katte i udvalgte geografiske områder. Bekæmpelsesindsatsen vil udgøre:
 
Administrationen vil tilrettelægge den forsøgsvise bekæmpelsesindsats i afgrænsede geografiske områder for at effekten af forsøgsperioden kan opgøres.
 
Bidrag til kerneopgaven
Evaluering af bekæmpelsesindsatsen i forsøgsperioden skal klarlægge, hvordan bekæmpelsen af vilde katte håndteres mest hensigtsmæssigt samt give et økonomiske overblik over hvad en sådan indsats vil koste, at indføre som en generel bekæmpelsesform i resten af kommunen.
 
Endelig skal evalueringen bekæmpelsesindsatsen efter forsøgsperiodens afslutning danne grundlag for, at Udvalget for Klima og Miljø beslutter, hvorvidt bekæmpelse af vilde katte er en kerneopgave for Vækst og Bæredygtighed. Det har hidtil ikke har været defineret som en kerneopgave i Vækst og Bæredygtighed.
Siden 2009 har den enkelte borger, boligforening, ejerforeninger eller lokalsamfund selv skulle bekæmpe vilde katte.
 
Dyrenes beskyttelse og Kattens Værn har tidligere i et vist omfang bekæmpet vilde katte. Dyrenes Beskyttelse, Kattens Værn m.fl. har udsendt en skrivelse til kommunerne i Danmark, hvor de konkluderer, at de ikke alene formår at håndtere den udfordring, der er i forbindelse med vilde katte.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Forslaget indebærer, at:
- At der afsættes 75.000 kr. til bekæmpelse af vilde katte i en 1-årig forsøgsperiode. Heraf afsættes administrative ressourcer til udarbejdelse og udsendelse/offentliggørelse af informationsmateriale samt ressourcer til afsluttende evaluering.
- Indsatsen på 75.000 kr. finansieres via driften indenfor vejbeplantning.
- Finansieringen har følgende konsekvenser. Der foretages ingen efterplantning i 2016 (ca.kr. 50.000) og der fravælges borgerønsker vedr. udtyndinger i busket, krat og hegn især ved boligbebyggelser (ca. kr. 25.000)

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Et flertal bestående af I og O beslutter, at det undersøges, om indsatsen kan gøres billigere.
Et mindretal bestående af A ønsker, at indsatsen gennemføres i samarbejde med Kattens Værn.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-49704_#3454122_v1_eksempel på samarbejdesaftale med kattens værn.doc

Bilag

Eksempel på samarbejdesaftale med Kattens Værn


135. Beslutning - Samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. tager status på samarbejdsaftalen til efterretning
 2. godkender at der arbejdes videre med etableringen af en Dyrehave

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. Formålet med aftalen er, at det tilstræbes, at skabe mulighed for fremtidig drift og vedligehold af matriklen, herunder naturformidlingstilbud i den tidligere naturskoles lokaler og arealer. NVPRO låner naturskolefaciliteterne vederlagsfrit mod, at kunne gennemføre indtægtsdækket virksomhed på stedet.
 
Den oprindelige aftale var gældende indtil 1. juli 2013, men med mulighed for forlængelse. I december 2014 blev der indgået en forlængelse af aftalen, hvormed aftalen er forlænget til d. 1. april 2022. Forlængelsen af aftalen bygger på de samme forudsætninger som den oprindelige aftale.
 
Holbæk Kommune giver NVPRO et tilskud på 500.000 kr. årligt, hvilket dækker at kommunens skoler fortsat kan modtage naturvejledning/naturskoleundervisning.
Skolerne i Holbæk kommune benytter Naturskolen i relation til den enkelte klasses undervisning. Den enkelte lærer booker et forløb i dialog med Naturskolen, og har dermed den direkte kontakt. Der er ikke en samlet registrering af antallet af forløb på den enkelte skole eller samlet i Fagcenteret for Læring og Trivsel. Det påhviler Naturskolen at registrere en samlet optælling af forløb og gøre opmærksom på, hvis skolerne ikke benytter de afsatte ressourcer optimalt. Der er ikke lavet en tilfredshedsundersøgelse af tilbuddet.
Naturskolen skal herudover bidrage til skolernes arbejde med Åben Skole med forløb som både forholder sig til fælles mål i bl.a. natur & teknologi samt udnytter Naturskolens ressourcer til en varieret skoledag. Samtidig skal Naturskolen fremadrettet involveres i arbejdet med at Kultur og Natur skal være en aktiv del af alle børns liv. Naturskolen bidrager med minimum et arrangement, der offentliggøres i Kulturbogen, der udleveres til alle 5-årige og deres forældre.
En succesfuld drift af Naturskolen fordrer et godt samarbejde mellem NVPRO, Holbæk Kommune og øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene. Der arbejdes løbende på at sikre og udvikle den nødvendige samarbejdsorganisation samt fordele roller og ansvar mest hensigtsmæssigt.
Dyrehave
NVPRO mener at de nuværende rammer og bygninger begrænser muligheden for at skabe et attraktivt naturskoletilbud. I forbindelse med arbejdet med Naturvejledning på Holbæk Naturskole, pasning af dyr og den erfaring der er indsamlet i øvrigt, har NVPRO gjort sig overvejelser om, hvilke muligheder der er for at udvikle og udvide denne vejledning, og samtidig løfte området som et rekreativt område for både de fastboende og turister.
 
På baggrund af ovenstående har NVPRO foreslået at der arbejdes videre med et projekt, hvor et større område indhegnes med et hegn og der etableres færiste m.m.. Den eksisterende hegning af de mindre folde skal nedlægges således, at dyrene vil kunne færdes frit i området og således omdanne området til en dyrehave.
 
Projektet kan udvides dels med køb af omkringliggende arealer, formidlings- og oplevelsesbygninger, opdaterede og udvidede toiletforhold, flere og bedre parkeringspladser, observationsplatforme og skjul, Porte, oplysningstavler/QR-koder.
 
 
Der er nedsat en projektorganisering med deltagelse af NVPRO og Holbæk Kommune. Såfremt der er opbakning til det fortsatte arbejde, så inddeles projektet i minimum 3 faser, hvor første fase er, at få afdækket hvorvidt der kan ske en indhegning af det nuværende område, hvori Naturskolen er placeret. De følgende faser indeholder en udvidelse af hegningen samt evt. opførelse af nye bygninger, formidlingspunkter samt udvidelse af infrastruktur.
 
På nuværende tidspunkt afdækkes, hvad det kræver at lave en ansøgning til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at opføre hegningen. Samtidig arbejdes der på en proces for at sikre involvering af øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene.
 
Sagen genfremsættes til politisk behandling når det konkrete projekt foreligger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
 
Såfremt det politisk besluttes, at igangsætte projektet med etableringen af dyrehaven, så vil der være behov for kommunal medfinansiering. På nuværende tidspunkt estimeres det, at fase 1 medfører en samlet omkostning på ½ mio. DKK til hegn, opsætning, færiste m.m. Finansieringen af projektet forventes håndteret i en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, investor/partner, evt. flere samt NVPRO som udførende. Det nuværende oplæg til samarbejdsaftalen fordrer en kommunal finansiering på 40 % af den samlede udgift. Der er ikke afsat midler i det nuværende budget. En kommunal finansiering vil dermed kræve prioritering indenfor det nuværende budget.   

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
Holbæk Kommune har udarbejdet en juridisk vurdering, af hvorvidt kommunen lovligt kan indgå i den skitserede konstruktion. Det vil være en grundlæggende forudsætning for at yde støtte til projektet, at NVPRO og kommunen sikrer sig, at en dyrehave er en lovlig aktivitet for produktionsskolen at drive. Det skal derfor være en forudsætning for støtte og leje, at NVPRO indestår for, at anvendelsen ikke er i strid med offentlig regulering, herunder rammerne for udøvelse af produktionsskolevirksomhed. Hvis dette er tilfældet, har Holbæk Kommune mulighed for at støtte produktionsskolen, jf. produktionsskolelovens § 9, stk. 6 og 7, ligesom en dyrehave ligeledes er en lovlig kommunal aktivitet, som kommunen også kan medvirke til.
 
Det bør overvejes, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold til, at kommunen er ejer af arealet. Tilsvarende bør det overvejes, om kommunen ønsker at drive videre med en dyrehave, hvis Produktionsskolen senere ønsker at lade den ophøre. Hvis muligheden ønskes holdt åben, bør dette medgå af aftalegrundlaget”

Sagshistorik, henvisninger
9. februar 2011: Punkt 12 – Udlån af naturskolefaciliteter til NVPRO

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Bjarne Kongsted erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punktet
 
 
1. Status på samarbejdsaftalen tages til efterretning
 
2. Det kan for indeværende ikke indstilles godkendt, at der arbejdes videre med etablering af en dyrehave. Forud herfor ønskes der information om antal besøgende samt information om skolernes vurdering af det leverede indhold.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
1.         Det indstilles, at status tages til efterretning.
2.         Det kan på nuværende tidspunkt ikke godkendes, at der arbejdes videre med etablering af en dyrehave. Forud for beslutning herom skal der skaffes information om antallet af besøgende samt en brugervurdering fra skolerne af det leverede indhold.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-49277_#3463864_v1_notat_naturskolen_oktober 2015.pdf.pdf

Bilag

Notat_Naturskolen_oktober 2015.pdf


136. Beslutning om elektroniske infostandere til kommerciel skiltning i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Holbæk Kommune arbejder for at tillade opsætning af digitale infoskærme (ca. 6m2) til bl.a. kommercielle formål, primært ved Holbæk By´s indfaldsveje.
 2. Holbæk Kommune udbyder opgaven.
 3. Udbuddet gennemføres med en forventning om et økonomisk selvbærende forretningskoncept. Vurderingen af tilbuddene vil inkludere parametre som design af infotavler og andel skærmtid, der stilles til rådighed for kommunal annoncering.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune har fået en henvendelse fra Holbæk Teater, som ønsker at opsætte digitale informationsstandere langs de større indfaldsveje i Holbæk. Infostanderne skal vise kommercielle annoncer, samt annoncer for kulturelle aktiviteter og begivenheder i Holbæk Kommune.
Holbæk Teater har foreslået, at 60 % af skærmtiden vil være forbeholdt kommunal annoncering og oplysning samt annoncering for øvrige foreningsbaserede aktiviteter i kommunen, mod et årligt driftstilskud på anslået 400.000 kr.
Infostanderne skal sættes op på kommunale arealer.
 
Principielle rammer for opsætning af infostandere
Administrationen anbefaler, at opgaven med opsætning af og drift af elektroniske infoskærme bliver udbudt. Dette sker med begrundelse i, at alle får lige mulighed for at byde ind på retten til at opsætte og drive infostanderne. Der er tale om unikke placeringer, der ikke vil kunne udnyttes af andre i en årrække, når først en aktør har taget de mest egnede placeringer. 

Udleje af de kommunale arealer til infoskærme er ikke udbudspligtigt. Endvidere er der ikke udbudspligt ved indgåelse af en aftale om rettigheden til at opsætte og drive infostandere.
 
Administrationen anbefaler samtidig, at udbuddet gennemføres med en forventning om et økonomisk selvbærende forretningskoncept. Vurderingen af tilbuddene vil inkludere parametre som design af infotavler og andel skærmtid, der stilles til rådighed for kommunal annoncering.
 
 Juridiske rammer for opsætning og drift af digitale infostandere
Holbæk Kommune skal som vej-myndighed give tilladelse til etablering af storskærmene.
Holbæk Kommune skal som grundejer indgå en aftale om udlejning af kommunale arealer til opsætning af digitale storskærme, som bliver brugt til kommerciel annoncering.
Politiet kan efter færdselslovens regler kræve skilte fjernet, såfremt de virker vildledende eller er til ulempe for færdslen.
 
Det bemærkes desuden, at kommunen ved indgåelse af aftale med en privat aktør i medfør af udbudsdirektivet skal sikre, at den pågældende aktør ved indgåelse af aftaler vedr. infostandere (herunder om salg af reklameplads m.v.) skal overholde princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet.
 
Hidtidig praksis for ansøgninger om opsætning af digitale storskærme
Holbæk Kommune har som vejmyndighed hidtil haft en fast praksis for at afvise ansøgninger om tilladelse til opstilling af digitale storskærme ved indfaldsvejene. Afvisningerne har især været begrundet i hensynet til trafiksikkerheden efter vejlovens regler. Herudover har visse af disse ansøgninger været begrundet i naturbeskyttelseslovens regler om forbud mod placering af fritstående skilte og lysreklamer i det åbne land.
 
Endelig placering af infostandere
Placering fastsættes endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet, og vil blive justeret af hensyn til den gældende lovgivning på området. Det følger således af vejloven, at tilladelser efter vejloven – og herunder den endelige placering - vil ske i dialog og forhandling mellem Holbæk Kommune og Midt- og Vestsjællands politi.
Politiet kan efter færdselslovens regler kræve skilte fjernet, såfremt de virker vildledende eller er til ulempe for færdslen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgangspunktet for opstilling af informationsskærme er et økonomisk selvbærende forretningskoncept. Holder denne forudsætning ikke, vil sagen blive forelagt politisk på ny. Der er ikke afsat midler i budgettet, som kan finansiere et driftstilskud til informationsskærme.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Udsat. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner.

Referat
Sagsfremstilling137. Beslutning - Godkendelse af ny taxa områdebevilling i 4420 Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 1. opslår en ny områdebevilling i postdistrikt 4420 Regstrup (med undtagelse af Trønninge, Butterup og Tingved)
 2. godkender, at bevillingen omhandler en vogn med lift/kørestolstransport

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune har modtaget en anmodning om at slå en ny taxabevilling op i postdistrikt 4420 Regstrup. Der anmodes om en bevilling til vogn med lift/kørestolstransport idet ansøger mener, der er kunder nok i området til at drive en sådan vogn. Det angives, at kunder bl.a. vil være brugere til plejehotellet i Regstrup og rejsende til og fra Regstrup station.
 
Taxaområder i Holbæk Kommune
Holbæk Kommune blev i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 inddelt i forskellige taxaområder. Hvert område er dækket af en områdebevilling, med undtagelse af postdistrikt 4420 Regstrup, hvor der ikke har været en områdebevilling. Områderne Trønninge, Butterup og Tingved i postdistrikt 4420 Regstrup lå tidligere i den gamle Holbæk kommune og betjenes derfor af Holbæk Taxa. Disse områder vil fortsat blive betjent fra Holbæk Taxa.
 
Regstrup området betjenes i det omfang der er behov for det i dag af Holbæk Taxa.
 
Forvaltningen har ingen viden om i hvilket omfang der i dag betjenes kunder i Regstrupområdet eller hvilken efterspørgsel der er på taxakørsel til og fra området.
 
Procedure for taxabevillinger
Ledige bevillinger skal slås op inden tildeling og der skal i opslaget gøres opmærksom på handicappedes fortrinsret ved opslag og tildeling. Administrationen foretager den efterfølgende sagsbehandling og tildeling, som sker efter gældende retningslinjer for organisering af taxitilladelser og taxidækning. Retningslinjerne er vedtaget i byrådet den 28. april 2010 og er vedlagt som bilag.
 
Efter kommunesammenlægningen har der været opslået to områdebevillinger, en på Orø og en der dækker områderne Svinninge /Gislinge. Begge blev opslået efter henvendelse fra en vognmand der ønskede bevilling i området. Begge disse sager er behandlet i Udvalget for Klima og Miljø
 
Ledige bevillinger
For områderne, Svinninge / Gislinge og området Orø er der ingen vognmand der pt. ønsker at have bevilling i disse områder og de er derfor ledige.
 
I Holbæk by i Holbæk Taxa’s område er der pt. fire ledige bevillinger.
 
Dialog mellem Taxa og udvalget
Der har tidligere været afhold møde mellem Klima og Miljøudvalget og Taxa – både by og land. Det kan overvejes om der på nuværende tidpunkt skal indbydes til møde for at få en dialog omkring de ledige bevillinger der i øjeblikket er i kommunen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ingen for Holbæk kommune

Øvrige konsekvenser
Der annonceres med en ledig områdebevilling i Regstrup for liftvogn.

Høring
Holbæk Taxa er blevet hørt, idet der har været lidt usikkerhed omkring område afgrænsningen mellem Holbæk Taxa’s driftsområde og den del af postdistrikt 4420 som tidligere tilhørte Jernløse Kommune. Dette er afklaret ved at forhøre sig hos Holbæk Taxa.
 
Holbæk Taxa svarede følgende:
 
”Holbæk Taxa mener ikke, at det er relevant at uddele områdebevillinger, da alle bevillinger i Holbæk Kommune kører på tværs af de tidligere kommunegrænser. Vores opfattelse er, at en bevilling i postnummer 4420 (herunder Trønninge, Butterup og Tingved) ikke vil blive anvendt til kørsel i dette område, da der ikke er tilstrækkeligt kørselsbehov.
 
Såfremt at der tilføres flere tilladelser i kommunen, vil Holbæk Taxa fremadrettet kun dække området: Vipperød, Holbæk, Tuse og Tuse Næs, som er vores ”gamle” område, resten af kommunen dækkes af landtilladelser.
 
Holbæk Taxa ønsker et møde med udvalget snarest, for at udarbejde en plan for taxikørsel i Holbæk Kommune. Vi finder at det ikke er rimeligt, at der kommer flere tilladelser ud, da vi i de sidste 3 år har haft omsætningsnedgang, og har den ledige kapacitet til at dække området.  Flere tilladelser i kommunen vil betyde, at vi skal nedjustere yderligere.
Vi mener i øvrigt, at Holbæk Kommune skal afvente, den nye hyrevognslov, som er ved at blive udarbejdet, før der slås nye bevillinger op.”

Lovgrundlag – link
I henhold til lov om taxikørsel er det kommunalbestyrelsen der afgør hvor mange taxabevillinger der skal til ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunen.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-43010_#3716067_v1_retningslinjer for organisering af taxitilladelser - sprint421315102014580.pdf.pdf

Bilag

Retningslinjer for organisering af taxitilladelser - Sprint421315102014580.pdf


138. Beslutning om nye tiltag i trafiksikkerhedsplan

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn, Byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Tidligere udkast til trafiksikkerhedsplan opdateres med de nyeste tal og statistikker, borgerinddragelse med særlig fokus på skolebestyrelserne, samt en tryghedsundersøgelse.

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Alternativ: Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020 opdateres med hensyn til uheldskortlægning og analyser med tal fra 2010 - 2015. Eller,
 2. Alternativ: Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020 sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af sagen
Trafiksikkerhedsplanen vil blive byrådets arbejdsredskab for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde, herunder prioritering af anlægsmidler.
 
For at sikre, at der altid er den bedste trafiksikkerhed på kommunens veje besluttede byrådet den 15. maj 2013 at revidere den eksisterende trafiksikkerhedsplan for 2008. Den 5. november 2014 besluttede Økonomiudvalget at arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde.
 
Administrationen anbefaler, at den foreliggende trafiksikkerhedsplan opdateres med en række nye tiltag. Den foreliggende trafiksikkerhedsplan (Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2020) har følgende indhold:
 
Status: Trafiksikkerhedsplanen beskriver den nuværende situation, på baggrund af uheldsstatistik. Statistikken er baseret på tal fra 2008 – 2012.
 
Målsætning: Målet er at nedbringe antallet af trafikulykker på kommunens veje. Målsætningen følger Færdelssikkerhedskommisionens målsætning, hvilket betyder, at ”Antallet af personskader på kommunevejene skal reduceres med mindst 50 % frem til 2020 med udgangspunkt i 2010”. Planen indeholder yderligere et mål om halvering af personskader for de lette trafikanter, samt at ændre status på farlige skoleveje fra farlige til sikre skoleveje.
 
Indsatsområder: Trafiksikkerhedsplanen beskriver hvordan Holbæk Kommune forventer at kunne nå målene. Indsatsområder vil være:
 
· Ulykkesbelastede lokaliteter
· Farlige skoleveje
· Funktionstilpasset indretning af vejene
· Spritulykker
· Landzoneulykker
· Unge mænd mellem 18-24 år
· Ældre
· Venstresvingsulykker og bagendekollisioner
· Planlægning og datagrundlag.
 
Handleplan: Indsatsområderene er beskrevet og prissat med overslagsbeløb.
 
Nye tiltag:
 
Det anbefales, at Trafiksikkerhedsplanen suppleres med følgende tiltag:
 
1. Opdatering af datagrundlaget for Trafiksikkerhedsplanen, så grundlaget er 2010 – 2014, samt tilgængelige tal fra 2015. I den foreliggende trafiksikkerhedsplan er grundlaget 2008 – 2012.
2. Inddragelse af skolebestyrelserne, for at følge op på de eksisterende forhold vedrørende sikre skoleveje, som er et fokuspunkt i planen. 5. november 2014 besluttede ØKU at udsætte planen til efter omstillingsgrupperne på børneområdets arbejde
3. Tryghedsundersøgelse. Ikke alle uheld registreres, ligesom brugen af registreringer og statistik ikke fortæller om borgernes oplevede tryghed i trafikken. Administrationen får ofte henvendelser der er begrundet i utryghed. Dette kan medføre, at nogen fravælger f.eks. cyklen som transportmiddel. Ved at gennemføre en tryghedsundersøgelse blandt borgerne får Holbæk Kommune mulighed for at afdække de områder/strækninger borgerne opfatter som utrygge, og som administrationen ikke har kendskab til gennem statistik eller henvendelser (det vurderes, at kun 5 % af alle uheld med cyklister bliver registreret, jf. undersøgelser fra Aalborg Universitet), og dermed styrke grundlaget for kommunens indsats på det trafiksikkerhedsmæssige område. Dette kan gøre ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor fra resultaterne efterfølgende analyseres. Der vil i undersøgelsen være et øget fokus på sikre skoleveje og cykelstier.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ 1: Det anbefales, at den foreliggende trafiksikkerhedsplan opdateres med de nyeste uheldsstatistikker. Det betyder, at planen opdateres med tal fra 2013, 2014 samt tilgængelige tal for 2015. På baggrund af ovennævnte opdatering sendes planen i offentlig høring, hvor skolebestyrelserne kan inddrages. Resultatet af den offentlige høring kan være, at planen skal tilrettes med nye analyser og prioriteringer. Dette svarer til ovenstående punkt 1, under Nye tiltag.
 
Alternativ 2: Den foreliggende trafiksikkerhedsplan sendes i offentlig høring, hvor skolebestyrelserne kan inddrages. Resultatet af den offentlige høring kan være, at planen skal tilrettes med nye analyser og prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser
Omkostningerne til yderligere undersøgelser, jf. hovedindstillingen, vil være mellem 150.000 – 200.000 kr. Følges den alternative indstilling vil en opdatering af planen koste 75.000 kr. Tiltagene finansieres med resterende midler fra konto til udarbejdelse af kommuneplan.

Øvrige konsekvenser
Høring
Høring og borgerinddragelse i forbindelse med Trafiksikkerhedsplanen vil variere alt efter beslutningen.
 
Hvis hovedindstillingen følges vil skolebestyrelserne blive involveret direkte i arbejdet med trafiksikkerhedsplanen, lige som tryghedsundersøgelsen vil involvere kommunens borgere direkte.  Efterfølgende skal trafiksikkerhedsplanen, indeholdende nye tiltag, politiske behandles med henblik på, at beslutte om planen skal sendes i en offentlig høring.
 
Hvis alternativ indstilling 1 følges, anbefales det at inddrage skolebestyrelserne i løbet af den offentlige høring. Ligeledes skal trafiksikkerhedsplanen, indeholdende nye tiltag, efterfølgende behandles politisk med henblik på, at beslutte om planen skal sendes i en offentlig høring.
 
Hvis alternativ indstilling 2 følges, anbefales det at inddrage skolebestyrelserne i løbet af den offentlige høring.
 
Det anbefales at høringsperioden sættes til 8 uger, så bestyrelser, foreninger og borgere kan behandle det på deres møder. Der er ikke krav til høringsperiodens længde.  

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 15. maj 2013, 88: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4335&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 24. september 2013, 100: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4411&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 27. maj 2014, 38: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4586&agendaType=Referat
 
Udvalget for Klima og Miljø 28. oktober 2014, 97: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4691&agendaType=Referat
 
Økonomiudvalget 5. november 2014, 191: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4710&agendaType=Referat

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Referat
Sagsfremstilling139. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forskrift for bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forenkling af regler for virksomheder
Forskriften er et direkte ønske fra erhvervslivet og en betydelig forenkling af reglerne på bygge- og anlægsområdet. Flere virksomheder bruger i dag ressourcer på forespørgsler om støjkrav i forbindelse med bygge- og nedrivningsprojekter og sandblæsningsvirksomheder efterspørger ensartede og fastsatte krav til sandblæsningsaktiviteter. Forskriften vil kraftigt reducere antal af ansøgninger til kommunen fra bygge- og anlægsvirksomhederne.
 
Desuden kan bygge- og anlægsvirksomhederne orientere sig på kommunens hjemmeside om gældende regler og hvilke krav de skal overholde i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Erhvervsforum har haft forskriften til gennemsyn jf. beslutningen i KMU den 26. januar 2015, og vil ligeledes informere om den i deres kommende nyhedsbrev.
 
Smidigere sagsbehandling af bygge- og anlægssager
Forskriften vil give klare retningslinjer og krav og lette sagsbehandling af bygge- og anlægssager herunder støjklager. Dette resulterer i hurtigere sagsbehandlingstider overfor virksomheder og borgere i Holbæk Kommune.
 
For miljømyndigheden i kommunen vil forskriften betyde mindre sagsbehandling, da der ikke længere skal udstedes tilladelser til fx sandblæsningsaktiviteter samt mindre bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek.nr. 639 af 13. juni 2012).

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Efter sidste behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2015 er forskriften suppleret med støjgrænser i et bilag. Støvvilkår er beskrevet i forskriften og nedenfor findes en yderligere præcisering.
 
Alle aktiviteterne reguleres i forhold til tidspunktet de må udføres i, for at mindske generne for det omgivende miljø.
I forhold til støjende aktiviteter, sker nedsættelsen af generne derudover gennem krav om støjdæmpet maskinel og særligt skærpede krav til tidspunkter for udførelse for de stærkt støjende aktiviteter.
 
I forhold til støvende aktiviteter sker bekæmpelsen gennem overrisling (vanding) og /eller inddækning ved opsætning af presenninger eller lignende tæt materiale. For arbejde som sandblæsning, der notorisk er støvende, er det et fast krav til arbejdets udførelse.

Ny supplerende sagsfremstilling til mødet den 27. oktober 2015:
 
Udvalgets forslag om at undlade afskærmning ved støvende bygge- og anlægsarbejder inden for en 250 meters afstand kan medføre utilsigtet spredning af miljøfarlige stoffer til det omgivende miljø. Eksempelvis kan man forestille sig en sandblæsning af en mur med blyholdig maling, hvor der vil ske spredning af miljøfarligt materiale, hvis der ikke sørges for afskærmning.
 
Forskriften er rettet med følgende sproglige præciseringer:
 
Kapitel 6
· Regnvandsbrønde i nærheden af sandblæsningsstedet skal afskærmes, så sand og afpudset materiale ikke kan løbe i risten
 
· Omkring arbejdsstedet skal der opsættes presenning eller lignende tæt materiale, der sikrer, at støvet ikke spredes og/eller giver anledning til støvgener.
 
· Brugt sand og afpudset materiale skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtageanlæg

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Udsættes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Udsættes med ønske om at forskriften suppleres med støvvilkår og støjgrænser

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-67716_#3468765_v1_final_forskrift for bygge og anlægsarbejder i holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

FINAL_Forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune.pdf


140. Principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der træffes principbeslutning om linjeføring af en kommende ringvej omkring Regstrup som vist på det vedlagte bilag

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Vejdirektoratet anlægger Motorvej syd om Regstrup og etablerer i den forbindelse et tilslutningsanlæg til motorvejen umiddelbart syd for Regstrup. Tilslutningsanlægget bør rette sig mod en kommende ringvej omkring Regstrup, derfor er det ønskeligt at Holbæk Kommune kan udpege den kommende linjeføring af ringvejen.
 
Holbæk Kommune har i kommentarer til Vejdirektoratets forslag til Motorvejsprojektets linjeføring bl.a. påpeget at tilslutningsanlægget skal tilrettes den kommende Ringvej.
Det er ønskeligt at Holbæk Kommunes plan for Ringvejen kan indgå i materialet ved den kommende linjebesigtigelse for motorvejen.
 
Tidsplan for motorvejen:
 
Der er ikke fastlagt en tidsplan for Ringvejen, og etablering af Ringvejen er ikke en forudsætning for at motorvejens tilslutningsanlæg kan udføres.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er tidligere udarbejdet overslag for Ringvejen på 26 mio. kr.
Investeringen kan ske etapevis i takt med behov.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Spørgsmålet omkring linjeføring har tidligere været forelagt udvalget den 23. juni 2015.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Indstilles godkendt, idet der alene tages stilling til tilslutningen fra motorvejen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29142_#3468109_v1_oversigtsplan c1_1_002.pdf.pdf

Bilag

Oversigtsplan C1_1_002.pdf


141. Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Munkholmbroen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i budget 2015 til istandsættelse af Munkholmbroen. Af det samlede beløb på 3,5 mio. kr. skal 0,6 mio. kr. anvendes i 2015, og de resterende 2,9 mio. kr. i 2016.
 2. der frigives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budget 2016 til istandsættelse af broer. Af de 3,9 mio. kr. skal 2,0 mio. kr. anvendes i 2016 og de resterende 1,9 mio. kr. anvendes i 2017.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Munkholmbroen er beliggende på kommunegrænsen mellem Lejre og Holbæk Kommune, og ejet med 50% af hhv. Lejre og Holbæk Kommune.
Broen er opført i begyndelsen af 1950’erne. I 1970’erner blev brodækket totalrenoveret, mens der derefter kun har været udført løbende vedligeholdelses¬arbejder.
 
I 2009/2010 er der udført hovedeftersyn af broen, og i årene frem til 2015 har Broconsult foretaget supplerende undersøgelser og analyser af broen, med henblik på at vurdere broens tilstand og vedligeholdelsesbehov.
De supplerende undersøgelser har vist, at udskiftning af broens fæstning til land (hovedlejer og hævning af broens vederlag) kan udskydes 15 - 20 år. Udskiftning af lejer og hævning af broen var estimeret til ca. 1 mio. kr.
 
Forundersøgelserne har endvidere afdækket, at broen generelt er i dårlig stand, hvor særligt skaderne på broens overbygning, brodæk og buer, giver anledning til bekymring. Hvis reparationsarbejder udskydes yderligere vil skaderne blive mere omfattende, og udgifterne til istandsættelse blive uforholdsmæssigt dyrere. Et større omfang af reparationsarbejder medføre også større gener trafikanterne, som følge af afspærringer og trafikomlægninger.
 
Broconsult anbefaler, at der hurtigst muligt gennemføres reparation af broens buer og brodæk, samt at der etableres ny fugtisolering og brobelægning.
Når broens overbygning er istandsat kan skader på underside af brodæk og broens underbygning (fundamenter) repareres. Disse arbejder kan evt. udskydes til 2017.
 
I forbindelse med udførelsen af reparationsarbejder er det nødvendigt at indskrænke trafikken på broen. I nogle perioder bliver den kørende trafik indskrænket til et spor med lysregulering, og i trafiksvage perioder, fx aften/nat eller weekender, kan det være nødvendigt at lukke broen for kørende trafik.
 
Budgetoverslag for total istandsættelse af Munkholmbroen
Det fremlagte overslag er basseret på eftersyn af broen i 2009, og et opdateret anlægsoverslag udarbejdet af Broconsult i marts 2015.
 
I forhold til det af Broconsult udarbejdede overslag er der medtaget reserve til forøget skadesudvikling og bygherrens øvrige risici, samt udgifter til Holbæk Kommunes administration og bygherreprojektledelse.
 
Den videre proces
I 4 kv. 2015 vil der blive udarbejdet et projektforslag, som omfatter en opdatering af det tidligere udførte særeftersyn, vurdering af udførelsesmetoder og miljøforhold, samt planer for trafikafvikling, trafikale restriktioner og eventuel lukning af broen i forbindelse med udførelse af reparationsarbejder.
 
I 1. og 2. kv. 2016 forventes detailprojektering udført og entreprenørarbejderne udbudt. Entreprenørarbejderne forventes påbegyndt før sommeren 2016.
I projektforslaget skal tidsplanen for arbejder i 2016 og evt. 2017 undersøges nærmere, da byggetiden afhænger af udførelsesmetoder og restriktioner på trafikafviklingen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Total
Heraf Holbæk Kommunes andel
Forundersøgelser (2015)
600 t.kr.
300 t.kr.
Projektforslag (2015)
600 t.kr.
300 t.kr.
Overbygning (2016)
9.300 t.kr.
4.900 t.kr.
Underbygning (2017)
3.500 t.kr.
1.900 t.kr.
 
Samlet bevilling
 
7.400 t.kr.
 
 
Der er i anlægsbevillingen for 2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio.kr. til renovering af Munkholmbroen. Den resterende del af anlægsudgiften 3,9 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen for 2016, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,0 mio. kr. til renovering af broer.
 
Af de i alt 7.4 mio. kr. skal 0.6 mio. kr. bruges i 2015, 4,9 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017.
 
Omfanget og prissætningen af istandsættelsesarbejder er behæftet med betydelig usikkerhed. Derfor er der i budgettet indregnet ca. 2.5 mio. kr. for at tage højde for forøget skadesudvikling, uforudsete omkostninger og øvrige risici.
 
Udgifterne til istandsættelse af broen, herunder forundersøgelser, rådgivning og entreprenørudgifter, skal betales med 50% af Lejre Kommune og 50% af Holbæk Kommune. Holbæk Kommune betaler egne udgifter til administration og projektledelse. Lejre og Holbæk Kommune har en fælles forståelse for nødvendigheden af istandsættelsen af Munkholmbroen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling142. Beslutning om endelig vedtagelse af planlægning for et solenergianlæg i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 2:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18.
 2. Forslag til lokalplan nr. 11.15 for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 17. juni 2015 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag 11.15 for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.
 
På bagrund af høringsperiodens afslutning og administrationens behandling af høringssvarene fremlægges kommuneplantillæg samt lokalplanforslag til endelig godkendelse. Administrationen orienterer om, at der er udarbejdet en VVM-screening for det konkrete projekt.
 
Forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 11.15 kan ses her.
VVM-screening samt administrationens afgørelse fremgår af bilag 3 og 4.

Planforslagenes indhold
Planområdet er beliggende ved Lynggårdsvej i den østlige del af Jyderup og har en størrelse på ca. 4,2 ha. Området er i dag udlagt til erhvervsområde og anvendes til landbrugsdrift.
Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne bl.a. med bestemmelser om placering og omfang af anlægget samt etablering af afskærmende beplantning.
Vejadgang sker fra Lynggårdsvej.

Konklusion på VVM-screeningen
Hovedkonklusionen i VVM-screeningen er, at det konkrete projekt ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet idet anlægget afskærmes visuelt og der ikke sker en påvirkning af beskyttet natur. Der etableres der ud over afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet og anlægget er ikke i strid med beskyttelseslinjer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup i perioden 20. april til den 4. maj 2015. I høringsperioden indkom to høringssvar. Høringssvarene vedrørte hovedsagligt størrelsen på solenergianlægget, som i begge tilfælde ønsket gjort større.
Der blev afholdt offentlig høring i perioden 26. juni til den 21. august 2015. I forbindelse med den offentlige høring, blev der afholdt borgermøde. I høringsperioden indkom et høringssvar fra Vejdirektoratet. Høringssvaret vedrører primært en vejbyggelinje der gennemløber den sydlige del af planområdet. På baggrund af høringssvaret indstiller administrationen, at beplantning og solvarmepaneler begrænses mod syd, således at de ikke ligger inden for Vejdirektoratets vejbyggelinje. Denne indstilling er afstemt med bygherre Holbæk Forsyning. Høringssvaret fremgår af bilag 1. Behandling af høringssvar fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag – link
Lov om planlægning
 
Bekendtgørelse om VVM

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-31941_#3453790_v1_bilag 1 høringssvar fra vejdirektoratet ifm. offentlig høring.pdf.pdf
caseno15-31941_#3453792_v1_bilag 2 behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno15-31941_#3453793_v1_bilag 3 vvm-screening.pdf.pdf
caseno15-31941_#3453789_v1_bilag 4 afgørelse af vvm-screening.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Vejdirektoratet ifm. offentlig høring.pdf
Bilag 2 Behandling af høringssvar.pdf
Bilag 3 VVM-screening.pdf
Bilag 4 Afgørelse af VVM-screening.pdf


143. Beslutning - Godkendelse af Plan- og udviklingsstrategiens opdatering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at
1. Udvalget for Klima og Miljø beslutter, at godkende revideringen af pejlemærket Ansvar for fremtiden fra opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Ved mødet i Udvalget for Klima og Miljø i september blev Plan- og Udviklingsstrategien drøftet. Udvalget kom frem til, at indholdet i det eksisterende pejlemærke Ansvar for fremtiden, i store træk stadig er gældende. Udvalget havde dog nogle input som er blevet skrevet ind i det opdaterede pejlemærke.
 
Udvalgets væsentligste rettelser var, at
 
· det er blevet tilføjet, at arbejdet med borgere og virksomheder skal ske i samspil med kommunen
· delmålene vedr. drift (Holbæk kommune drives klima- og miljøvenlig) og planlægning (Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse) er blevet sammenskrevet til afsnittet; Miljømæssig og økonomisk bæredygtig drift, planlægning og myndighedsudøvelse
Det opdaterede pejlemærke vil indgå som et af de 7 overordnede temaer i den nye Plan- og Udviklingsstrategi.
 
Ved Byrådets seminar den 21. oktober vil Plan- og Udviklingsstrategi blive drøftet endnu en gang. Herefter vil de politiske udvalgs behandling af pejlemærkerne fortsætte, før den samlede strategi bliver behandlet af Økonomiudvalg og Byråd.Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-24950_#3306996_v1_udviklingsstrategi.pdf.pdf
caseno15-24950_#3458890_v1_pus - ansvar for fremtiden - 1.1.docx.docx
caseno15-24950_#3435284_v1_pus - kernepgaver - effektmål.docx.docx

Bilag

Udviklingsstrategi.pdf
PUS - Ansvar for fremtiden - 1.1.docx
PUS - Kernepgaver - Effektmål.docx


144. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager budgetrevision 3 pr. september 2015 til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Indtægterne
Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015 som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre.
 
Driftsudgifterne
Integrationsindsatsen (flygtninge)
På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen 180 – 225 personer, i 2015. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

De to initiativer på integrationsområdet – muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats – kører på højtryk.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes.
 
Kontant- og uddannelseshjælp
På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret.
 
Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016.
 
Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud.
Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret.
 
KL’s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 2.3: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab september 2015
Forventet afvigelse september 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,9
1.053,3
-15,6
Uddannelse til alle unge
299,4
247,0
264,4
17,4
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
991,2
1.016,5
25,3
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
978,2
998,8
20,6
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,2
319,0
2,9
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.601,4
3.652,0
50,6
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne.
 
De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Indstilles taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3478674_v1_br_3_2015-40_ukm.pdf.pdf

Bilag

BR_3_2015-40_UKM.pdf


145. Orientering om status på lokalplaner - oktober

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
 
Orienteringssag.
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager statusoversigt (bilag 1) til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigt er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i september 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:
 
· Lokalplan1.48 Platanvej, Holbæk
· Lokalplan 6.15 Solceller på Lammefjorden

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3453847_v1_status på lokalplaner til kmu oktober 2015.pdf.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu oktober 2015.pdf


146. Orientering om renoveringsopgaver på Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der pågår et arbejde med at afdække både strengt nødvendige renoveringsopgaver, som skal igangsættes hurtigst muligt samt opgaver, der kan bidrage til en bedre løsning på Havnen.
 
Indtil videre er det afdækket, at følgende renoveringsopgaver bør håndteres hurtigst muligt:
 
- Renovering af molen ved inderhavn
Midtermolen er efterhånden kraftig undermineret, og såfremt der ikke iværksættes tiltag for udbedring, så skal det overvejes, hvornår molen skal afspærres for offentlig adgang.
 
- Renovering af ydermolen
Der er kraftig mistanke om, at en af ydermolerne synker, men der igangsættes undersøgelser af, hvorvidt det er tilfældet.
 
- Uddybning af Gl. Havn
Sejldybden i gl. havn skal opretholdes af hensyn til Orø-fægens sejlads. Endvidere er havnen er forpligtiget til at opretholde den sejldybe, som står angivet i de officielle angivelser. Tidligere er uddybningen blevet foretaget hvert andet år, men uddybningen er ikke foretaget de 3 foregående år. Der er derfor behov for, at uddybningen igangsættes.
 
- Spunsvæg i Ny Havn
Spunsvæggen på Ny Hage er ikke anode beskyttet og samtidig er der mistanke om, at spunsen kan være nedbrudt. Der igangsættes derfor arbejde med at afdække standen af spunsen, idet det er essentielt for den videre udvikling af Ny Hage området.
 
Herudover er der afholdt et offentligt møde med havnens brugere d. 7. oktober 2015, hvor der bl.a. blev drøftet en lang række tiltag, der kan bidrag til at den samlede oplevelse for brugere af havnen forbedres. Følgende behov er fremkommet (i ikke prioriteret rækkefølge):
 
- Toiletfaciliteter på midtermolen
Der er kraftigt efterspørgsel på et toilet på midtermolen. Der har tidligere været etableret et pissoir på stedet, men det er nedlagt for nogle år siden. Der er en lang række faste brugere på midtermolen, og ligeså ligger der en lang række lystsejlere i højsæsonen.
 
- Lys på midtermolen
En del af lyset på midtermolen er koblet sammen med gadebelysningen. Det medfører at belysningen slukker om sommeren, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt på en havn.
 
- Belysning på Blegstrædehagen
Belysningen blev oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil i 2013, hvilket resulterer i at lamperne ikke nemt kan repareres, idet de ikke er til at skille ad. De nuværende armaturer er ikke hensigtsmæssige opbygget idet de sårbare dele af lampen er placeret nederst, hvilke ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med oversvømmelse.
 
- Skiltning på havnen
På mødet d. 7. oktober var der en kraftig efterspørgsel på en generel bedre skiltning på havnen. Derfor pågår der et arbejde med udarbejdelse af en skilteplan for området.
 
Administrationen arbejder på, at afdække de økonomiske konsekvenser af ovenstående tiltag, og vil på et kommende møde præsentere en samlet liste over økonomisk omfang og tidsplan.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling147. Orienteringer til mødet den 27. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Vedligeholdelse af broer. Graf er vedlagt i bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-10-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-15149_#3466198_v1_graf vedr. broer til kmu - 2015-10-09 holbæk kommune byværker - graf efterslæb (med etiketter og not.pdf

Bilag

Graf vedr. broer til KMU - 2015-10-09 Holbæk Kommune byværker - Graf efterslæb (med etiketter og note).pdf