UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-09-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-09-2015 14:00:00


PUNKTER

111. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. september 2015
112. Holbæk i fællesskab - vandløbsvedligeholdelse
113. Beslutning - Solvarmeanlæg i Jyderup i høring
114. Beslutning om ekspropriation for etableing af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter
115. Beslutning - Retningslinjer for terrænregulering
116. Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune
117. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler
118. Drøftelse af Plan- og udviklingsstrategi
119. Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune
120. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesområdet.
121. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af Fjerkræsvejledning
122. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning
123. Godkendelse af vinterregulativ
124. Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - september 2015
125. Godkendelse af mødeplan for 2016
126. Udvalget for Klima og Miljø, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015
127. Orientering om CO2 regnskab 2014
128. Orientering om det videre forløb med omstillingen kollektiv trafik
129. Orientering om status på lokalplaner - september
130. Orienteringer til mødet den 22. september 2015111. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for klima og Miljø d. 22. september 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Bemærk at vandsynsgrupperne har foretræde for udvalget fra kl. 8.30-10.00.
Det foregår i Kantinen på Kanalstræde.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling112. Holbæk i fællesskab - vandløbsvedligeholdelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
KMU vælger en af følgende modeller 1-3 for det videre arbejde med større inddragelse vandsynsgrupperne i kommunens vandløbsadministration.
 
 1. Administrationen arbejder videre med model 1 – Aftaler om øget samarbejde er ens og gældende for alle 3 vandsynsgrupper.
 2. Administrationen arbejder videre med model 2 – Aftaler om øget samarbejde tilpasses efter ønske fra de enkelte vandsynsgrupper.
 3. Administrationen arbejder videre med model 3 – aftale med vandsynsgrupperne om en grundaftale gældende for alle 3 vandsynsgrupper. Herudover kan der udarbejdes særskilte aftaler med de enkelte vandsynsgrupper, som tilpasses efter ønske fra den enkelte vandsynsgruppe.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen udarbejder, i tæt samarbejde med vandsynsgrupperne, et aftalegrundlag for samarbejdet med vandsynsgrupper, herunder afklaring af økonomi, forsikringsforhold m.m. Aftalegrundlaget forelægges KMU på KMU’s møde i november 2015.

Beskrivelse af sagen
I lyset af Holbæk i Fællesskab har Vækst og Bæredygtighed hørt vandsynsgrupperne i Holbæk Kommune, hvordan vandsynsgrupperne i højere grad kan involveres i kommunens arbejde med vandløbsvedligeholdelsen. Høringssvar vedlægges som bilag.
 
Interesseorganisationerne, som er repræsenteret i vandsynsgrupperne, har afgivet høringssvar, hvoraf det fremgår, at de er positive over for en større inddragelse i kommunens administration af vandløbsvedligeholdelsen. Ud fra de indkomne høringssvar har administrationen udarbejdet 3 overordnede modeller, som kan danne grundlag for den videre dialog og proces med større inddragelse af vandsynsgrupperne i vandløbsadministrationen. Administrationen afholder et indledende møde med vandsynsgrupperne d. 16. september 2015, hvor drøftelse af høringssvar i vedhæftede bilag er på dagsordenen. Det er muligt, at dette vil give anledning til justering af nedenstående 3 forslag til modeller.
Efter Mødet i KMU d. 22. september planlægger administrationen at udarbejde aftalegrundlag for samarbejdet med vandsynsgrupper, herunder afklaring af økonomi, forsikringsforhold m.m.-
 
Model
Forslag
1
Det øgede samarbejde skal være ens for alle 3 vandsynsgrupper.
 
Det vil sige, at aftaler mellem Holbæk Kommune og vandsynsgrupperne om f.eks. kontrol med vandløbsvedligeholdelsen er ens for alle vandsynsgrupper.
2
Det øgede samarbejde kan variere fra vandsynsgruppe til vandsynsgruppe.
 
Det vil sige, at aftaler mellem Holbæk Kommune og vandsynsgrupperne om f.eks. kontrol med vandløbsvedligeholdelsen kan variere, alt efter ønske fra den enkelte vandsynsgruppe.
3
Der udarbejdes en grundaftale med alle 3 vandsynsgrupper og med mulighed for yderligere særskilte aftaler med hver af de 3 vandsynsgrupper.
 
F.eks. vil en grundaftale kunne indeholde aftale om inddragelse af alle vandsynsgrupperne i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, planlægning af årets grødeskæring og regulativrevision.
 
De særskilte aftaler med vandsynsgrupperne kan f.eks. være bistand i forbindelse med kontrol med årets grødeskæring eller ved vurdering af, om der er behov for ekstraordinære grødeskæringer.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det er en forudsætning, at den overordnede økonomiske ramme for vandløbsområdet forudsættes fastholdt uændret, selv om der indføres aftaler med vandsynsgrupperne. Der kan blive tale om at opdele budgettet, så hver vandsynsgruppe får sit eget budget at disponere over.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Der arbejdes videre med model 3.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-18583_#3409648_v1_vandsynsgrupper udtalelse.doc.doc
caseno15-18583_#3409659_v1_forslag til grundlag for arbejdet i vandsynsgrupperne i holbæk kommune.doc.doc
caseno15-18583_#3409660_v1_forslag til ny vandsynsstruktur.doc.doc
caseno15-18583_#3409697_v1_høringssvar vedr.pdf.pdf
caseno15-18583_#3409714_v1_hvad mangler der resourser til i den nye situation.docx.docx
caseno15-18583_#3409713_v1_orgnisationsplan for organisering af vandløbs området i holbæk kommune 06072015.ppt.ppt

Bilag

Vandsynsgrupper udtalelse.doc
Forslag til Grundlag for arbejdet i Vandsynsgrupperne i Holbæk Kommune.doc
Forslag til ny Vandsynsstruktur.doc
Høringssvar vedr.pdf
Hvad mangler der resourser til i den nye situation.docx
Orgnisationsplan for organisering af vandløbs området i Holbæk Kommune 06072015.ppt


113. Beslutning - Solvarmeanlæg i Jyderup i høring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes at sende projektet om etablering af solvarmeanlæg til Jyderup Varmeværk i høring.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Politisk beslutning om, at et projekt til etablering af solvarmeanlæg til Jyderup varmeværk udsendes i høring i medfør af projektbekendtgørelse / varmeforsyningsloven
Når projekt har været i høring skal projektet incl. evt. høringssvar endeligt politisk godkendes.  
 
Holbæk Forsyning har fremsendt vedhæftede projekt for opførelse af et solvarme anlæg på Lynggårdsvej  i Jyderup til godkendelse.
 
Projektet omhandler opsætning af 10.000-12.000 m² solpaneler, en bygning og en 3000m³ akkumuleringstank på Lynggårdsvej. Herudover indeholder projektet en rørføring fra Lynggårdsvej til fjernvarmeværket på Lyngvej.
 
Lokalplanen for anlægget er i offentlig høring p.t 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Projektet har ingen direkte indflydelse på Holbæk kommunens økonomi.
 
Som det fremgår af projektforslaget har projektet en positiv samfundsøkonomiske virkning. Herudover er der en klar virksomhedsmæssig gevinst ved projektet som selvfølgelig også vil få en positiv indflydelse på forbrugernes varmeregning.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Projektbekendtgørelsen bek. Nr. 566 ad 02/06/2014
Varmeforsyningsloven Lbk. Nr. 1184 af 14/12/2011 med senere ændringer.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-21946_#3272454_v1_projektforslag i.h.t. varmeforsyningsloven.pdf

Bilag

Projektforslag i.h.t. varmeforsyningsloven


114. Beslutning om ekspropriation for etableing af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af ny adgangsvej, som beskrevet på ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelse, (bilag 2), indvarslingsbrev (bilag 3) og den førte åstedsprotokol (bilag 4) med protokolbilag (bilag 5),
 2. tiltræder det af administrationen udfærdigede erstatningsforslag – jf. bilag 5,
 3. bemyndiger administrationen til at indbringe spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed for Vejdirektoratet,
 4. bemyndiger administrationen til i givet fald at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne, og
 5. bemyndiger administrationen til at forestå udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til tiltrådt erstatningsforslag eller afsagt taksationskendelse.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Arbejdet med at muliggøre etableringen af Holbæks nye svømme-, idræts- og sundhedscenter er i gang. I den forbindelse har der gennem nogen tid været kontakt til ejeren af matr. nr. 6p om muligheden for at erhverve areal for anlæggelse af adgangsvejen. Senest holdt administrationen den 2. juni 2015 et møde med ejer, men det har ikke været muligt at nå til enighed.
 
Byrådet traf på sit møde den 17. juni 2015 beslutning om at igangsætte ekspropriation af vejarealet, såfremt arealet ikke kunne erhverves ved frivillig aftale med ejeren. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 6.
 
Der har været afholdt åstedsforretning den 25. august 2015 under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff.
 
Ved åstedsforretningen gjorde ejeren indsigelse mod lovligheden af at ekspropriere, jf. bilag 4 og bilag 5, med henvisning til, at ekspropriation er unødvendig, fordi lokalplan endnu ikke er vedtaget og projektet derfor savner aktualitet. Ejer har ved sin advokat uddybet sin indsigelse i brev af 7. september 2015, se bilag 7. Ejer finder ikke at betingelserne for ekspropriation er til stede og at etablering af adgangsvejen over hendes ejendom går ud over det nødvendige, idet der findes andre - for hende mindre indgribende - muligheder for vejadgang.
 
Realisering af idræts og sundhedsfaciliteterne forudsætter, at der er gode adgangsveje til området allerede fra påbegyndelsen af anlægsarbejderne. Holbæks nye svømmehal, idræts- og sundhedscenter forventes at have mange brugere både i form af idrætsudøvere, genoptræningspatienter, ansatte, tilskuere og andre besøgende.
 
Vejadgangen er vurderet af kommunens vejafdeling. Omfartsvejen er en del af Holbæk bys overordnede vejnet, som har god forbindelse til motorvejen ved afkørsel 19 og 20. Ingen andre muligheder for vejadgang til områder kan levere den samme grad af trafikafvikling og trafiksikkerhed. For at undgå trafikuheld og en god trafikafvikling har der derfor i hele forløbet været arbejdet med, at den overordnede trafik til området følger Omfartsvejen og således at vejadgangen sker fra Omfartsvejen, over matr. nr. 6p. Etableringen af den primære vejadgang over denne ejendom vil desuden give den mest hensigtsmæssige mulighed for indretning og planlægning af idræts- og sundhedsområdet.
 
Lokalplanarbejdet blev sat i gang primo maj 2015 og det forventes, at byrådet på sit møde den 9. december 2015 – samtidig med godkendelse af OPP-tilbuddet – får forelagt forslag til lokalplan til offentliggørelse.
 
En forudsætning for at kunne ekspropriere er, at indgrebet er nødvendigt og aktuelt. I kraft af at byrådet har igangsat projektet med idræts- og sundhedscentret, at administrationen er i færd med at undersøge tilbud på projektet og at byrådet har afsat midler til centret, så er der efter administrationens vurdering ikke tvivl om, at der lovligt kan eksproprieres til erhvervelse af vejadgangen med hjemmel i vejloven.
 
Af hensyn til fremdriften i det samlede projekt er det af afgørende vigtighed, at kommunen kan disponere over vejadgangsarealet, når lokalplanprocessen og udbudsprocessen er gennemført.
 
I den forudgående dialog med ejeren og under åstedsforretningen har det været administrationens vurdering, at der hos ejeren er forventning om erstatning af en størrelse, som ligger væsentlig over, hvad ejendommen påføres af tab og ulemper. Der blev under åstedsforretningen derfor ikke fremsat forslag til erstatning.
 
Efter åstedsforretningen har administrationen og byrådsmedlemmet gjort sig overvejelser over erstatningens omfang og har udarbejdet vedlagte overslag. Overslaget er med forbehold for byrådets tiltrædelse af indstillingen fremsendt til ejer som kommunens forslag til erstatning sammen med referatet fra åstedsforretningen, jf. bilag 5.
 
Som følge af ejers indsigelse mod ekspropriationens lovlighed vil sagen efter byrådets tiltrædelse af indstillingen, derfor blive fremsendt til Vejdirektoratet, som er klagemyndighed. Klagen har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.
 
Når Vejdirektoratet som forventet har afgjort, at der lovligt kan eksproprieres, sendes spørgsmålet om erstatningen til afgørelse hos Taksationskommissionen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede erstatningsudbetaling til ejer er anslået til ca. 163.000 kr.
 
Øvrige omkostninger i forbindelse med erhvervelse af arealet til landinspektør til rådgivning og matrikulær berigtigelse anslået til ca. 50.000 kr.
 
Omkostninger til anlæggelse af vejen, incl. projektering og rådgivning, anslås til 900.000 kr.
 
Alle de nævnte omkostninger dækkes af afsatte midler fra kultur- og fritidsområdet.

Øvrige konsekvenser
Holbæk Kommune sender klagen videre til Vejdirektoratet og sender evt. erstatningsspørgsmålet videre til taksationsmyndighederne.
 
Adgangsvejen er ud fra et trafikalt og trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt en nødvendighed for et velfungerende idræts- og sundhedscenter, både i den første anlægsfase, når centret tages i brug og når det efterfølgende udbygges.

Høring
Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning i ugeavisen By og Land fandt sted den 21. juli 2015.
Den berørte lodsejer blev ved brev af 10. juli 2015 skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 25. august 2015.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde den 26. marts 2015, punkt nr. 63.
Byrådets møde den 15. april 2015, punkt nr. 67.
Byrådets møde den 17. juni 2015, punkt 133.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Et flertal bestående af A og løsgængerne Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
O undlader at stemme.

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-47051_#3423572_v1_billag 1.pdf
caseno13-47051_#3423581_v1_bilag 2.pdf
caseno13-47051_#3423586_v1_bilag 3.pdf
caseno13-47051_#3423591_v1_bilag 4.pdf
caseno13-47051_#3423597_v1_bilag 5.pdf
caseno13-47051_#3423778_v1_bilag 6.pdf
caseno13-47051_#3429612_v1_bilag 7.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7


115. Beslutning - Retningslinjer for terrænregulering

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byråd
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. landzonesagsbehandlingen vedr. jordpåfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder foregår efter principperne i bilag 1
 2. disse principper indarbejdes i administrationsgrundlag for landzoneområdet, som blev behandlet på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 25. august 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen har på grund af verserende sager behov for at få fastlagt nærmere retningslinjer for, hvordan ansøgninger om jordopfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder skal afgøres inden for de rammer, som lovgivningen har udstukket.
 
Med indstillingen ønsker administrationen at præcisere,
 • at ansøger kan afkræves dokumentation for, at en jordpåfyldning/terrænregulering alene har til formål at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften og ikke går ud over, hvad der netop er nødvendigt for at opnå sådan forbedring,
 • at ansøgninger, som omfatter jordpåfyldning/terrænregulering ud over, hvad der er nødvendigt for at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften, som hovedregel må forvente et afslag.
 
I bilag 1 er der nærmere redegjort for, hvordan ansøgningerne om jordpåfyldninger og terrænreguleringer fremover vil blive behandlet, såfremt principperne bliver godkendt.
 
Afledte følgevirkninger af jordpåfyldning og terrænregulering
Konkret har det en række afledte følgevirkninger, når der foretages jordpåfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder, så som:
 
 • stærkt forøget, tung trafik på små og mindre veje,
 • formindsket trafiksikkerhed på nærliggende veje,
 • øget slitage af kommunens veje,
 • større omkostninger til reparation og vedligeholdelse af kommunens veje,
 • udviskning og forringelse af de landskabelige værdier,
 • gener for naboer i form af øget trafik, støj, støv.
 
I forbindelse med de seneste års sager har administrationen kunnet iagttage, at jordtransporterne med store lastbiler til terrænreguleringsområder har og har haft et omfang, som betyder et væsentligt forøget slid på de mindre, offentlige veje. Dette medfører øgede omkostninger til udbedring af skader og vedligeholdelse af kommunens veje. Sådanne jordtransporter kan have stor betydning for infrastrukturen lokalt og administrationen har anslået, at det kan medføre, at trafikbelastningen på de lokale veje bliver mere end fordoblet.
BaneDanmarks arbejde med baneudvidelsen fra Lejre til Vipperød har f.eks. medført, at kommunen på vejene til Marup har måttet bære en omkostning på knap 2 mio. kr. til bærelagsreparationer og forstærkningslag. Dette er udgifter, som ikke er en del af asfaltfunktionskontrakterne.
Der er således en afledt konsekvens af jordpåfyldningsarbejder/terrænreguleringer på landbrugsjorder, som – uanset om arbejderne kræver landzonetilladelse eller ej – medfører en betydelige udgifter for kommunen til vejvedligeholdelse og -reparation.
 
Kommunen har pligt til at sørge for, at de offentlige veje er tilpasset den trafik som forekommer på vejene og kommunen skal betale for vedligeholdelse og istandsættelse af vejene. Kommunen kan således ikke pålægge vejens brugere at istandsætte vejen.
Efter færdselsloven er der dog mulighed for, at kommunen i samråd med politiet kan opsætte vægtbegrænsningstavler, for derved at undgå særligt voldsomt slid fra tunge køretøjer.
 
Ved opfyldning af et landskabs naturlige lavninger vil landskabets særpræg og karakter blive udviskede eller forsvinde. Forbigående vil jordpåfyldning og terrænregulering påvirke den landskabelige oplevelse, i den periode hvor reguleringen sker.
 
Generne for naboer vil først og fremmest være mærkbare, mens terrænreguleringsarbejderne står på. Generne kan dreje sig om større trafikmængde, mindsket trafiksikkerhed, støj og støv fra til- og frakørende lastbiler, støj og støv fra maskinerne, som foretager terrænreguleringerne o.a.
 
Baggrundsnotat
I baggrundsnotat, bilag2, er beskrevet de seneste års forløb af denne type sager frem til nu, praksis fastlagt af Natur- og Miljøklagenævnet, hensynene i landzonesagsbehandlingen, m.m.
 
Administrationen har siden 2009 haft 6 ansøgninger om jordpåfyldning og terrænregulering på landbrugsjorder. Heraf er 3 afgjort og 3 afventer behandling. De 5 af ansøgningerne er fra samme ansøger. Oversigt over ansøgningerne kan ses i bilag 4.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationen vil kunne stille større krav til ansøger om at fremlægge dokumentation for, at den ansøgte jordpåfyldning/terrænregulering har til formål at forbedre landbrugsdriften, hvilken mængde der er nødvendig for at opnå denne forbedring, om forbedringen kan opnås på anden måde og om dette er forsøgt.

Høring
Lovgrundlag – link
Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer.
Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Et flertal bestående af A og O indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
Løsgænger Søren Stavnskær kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-7379_#3426646_v1_bilag 1.pdf
caseno15-7379_#3437631_v1_bilag 2, baggrundsnotat.pdf
caseno15-7379_#3437641_v1_bilag 4, sagsoversigt holbæk kommune.pdf
caseno15-7379_#3438328_v1_bilag 1, revision af landzoneadmininstrationsgrundlag.pdf

Bilag

Bilag 3, NMNK sagsoversigt
Bilag 2, Baggrundsnotat
Bilag 4, sagsoversigt Holbæk Kommune
Bilag 1, Revision af landzoneadmininstrationsgrundlag


116. Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:
1.         ”Forslag til Vandhandleplanen for Holbæk Kommune” bliver vedtaget.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
På baggrund af EU´s Vandrammedirektiv har staten den 30. oktober 2014 vedtaget de første vandplaner for perioden den 2010 - 2015.
 
Statens Vandplaner
Holbæk Kommune er dækket af tre vandplaner: 2.1 Kalundborg, 2.2 Roskilde fjord og Isefjorden og 2.5 Smålandsfarvandet. Vandplanerne fastsætter miljømål for overfladevand i fjorde, vandløb og søer og for grundvandet. Vandplanen indeholder et indsatsprogram for den 1. planperiode frem til 2015. Planen indeholder en række virkemidler, der skal bruges til at nå miljømålene.
 
Tidligere proces
Vandplanen skulle have været vedtaget i december 2009 for 1. planperiode 2009 – 2015. Vandplanen har været vedtaget, men er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012. Efterfølgende har planen været igennem en fornyet revision og høringsperiode, så den kunne vedtages den 30. oktober 2014.
 
Den Kommunale Vandhandleplan
Vandhandleplanen udarbejdes af kommunen med baggrund i statens vandplan.
Kommunen skal indenfor et år efter vedtagelsen af vandplanen vedtage en vandhandleplan.
 
Den kommunale vandhandleplan skal nærmere redegøre for, hvordan vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.
 
Den kommunale vandhandleplan skal også indeholde en redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning, herunder kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen og Natura2000 planer.
 
Endelig - og vigtigst - skal vandhandleplanen indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder skal der redegøres for, hvordan offentligheden efter reglerne i særlovgivningen (især vandløbsloven) vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse.
 
Den kommunale vandhandleplan beskriver hvilke indsatser, der skal ske hvornår. Realisering af planen sker ved konkrete projektbeskrivelser, som gennemføres efter den sædvanlige lovgivning med mulighed for at kommentere og påklage afgørelserne.
 
Indsatser
Forslaget tager udgangspunkt i den tidligere vandhandleplan.
 
I den tidligere vandhandleplan var der en indsats, hvor man skulle ændre vedligeholdelsen af vandløb. Denne indsats er taget ud af den statslige vandplan, og er derfor heller ikke længere med i Holbæk Kommunes nye vandhandleplan.
 
I Statens vandplaner er det bestemt hvilke indsatser, der skal gennemføres i den første planperiode som løber frem til 22. december 2015. Der skal i Holbæk Kommune ske indsatser overfor:
·         10 km vandløb, som skal restaureres
·         3 spærringer, som skal fjernes
·         5 rørlagte strækninger, som skal åbnes
·         1380 ejendomme i det åbne land skal opfylde rensekravet (inden 30. oktober 2016)
·         11 regnvandsbetingede udløb, som skal sikres bedre mod overløb
·         1 renseanlæg, som skal have forbedret rensning
·         1 vandløb, som skal have øget sin minimumsvandføring.
 
Prioritering af indsatser
Kommunen skal i vandhandleplanen redegøre for prioritering af indsatsen.
Men på grund af vandplanernes forsinkelse med udløb den 22. december 2015 giver det ikke mening at prioritere indsatserne. Derfor er alle indsatserne sat til at starte i indeværende år
 
Forslag til plan kan ses her

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
NaturErhvervstyrelsen finansierer forundersøgelser og realisering af indsatser på vandløbsområdet, herunder erstatninger til dem, som måtte lide tab.
 
Udgifter til indsats overfor spildevand afholdes af Holbæk Forsyning og berørte husejerne.
 
Kommunerne er kompenseret for ekstra arbejde gennem ”DUT-midlerne”.
Holbæk Kommune har således ikke direkte nogen udgifter forbundet med indsatserne.

Øvrige konsekvenser
Vandhandleplanens indsatser skal myndighedsbehandles af Holbæk Kommune

Høring
Forslag til Vandhandleplan har været i 8 ugers høring i perioden 30. april til den 26. juni 2015.
 
Der er bilagt et notat om høring af Holbæk Kommunes ”Forslag til Vandhandleplan”

Lovgrundlag – link
Statens vandplaner nr. 2.1, 2.2 og 2.5
Miljømålsloven (932 af 24/09 2009, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (nr. 1219 af 15/12 2011)

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-79888_#3435773_v1_notat om bemærkninger til kommunes forslag til vandhandleplan.docx

Bilag

Notat om bemærkninger til Kommunes forslag til vandhandleplan


117. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender igangsættelsen af de landsbyfornyelsesprojekter, som fremgår af bilag 1, i forbindelse med ansøgninger om midler fra kommunens landsbyfornyelsespulje 2015.
 2. Jyderup Bygruppe tildeles 110.000 kr. til renovering af bibliotekspladsen i Jyderup med midler fra strategi for byfornyelse (budget 2015).

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Med baggrund i beslutningen om anvendelse af landsbyfornyelsesmidler på mødet i Klima og Miljø Udvalget d. 24.3 2015 indstilles 10 lokale projekter til at modtage støtte. Landdistrikterne i Holbæk Kommune skal styrkes ved at gøre brug af de tilgængelige statslige midler i pulje til landsbyfornyelse. Kommunen gennemførte derfor en ansøgningsrunde fra april til juni 2015, hvor borgere i Holbæk Kommune blev opfordret til at indsende projekter, der lå inden for rammerne for landsbyfornyelse.
 
Behandling af indkomne ansøgninger
Administrationen har med udgangspunkt i beslutningen i Klima og Miljø Udvalget og en række generelle kriterier fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvalgt 10 ud af 13 ansøgere til at modtage støtte fra kommunens landsbyfornyelsespulje.
 
Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter kunne opfylde byfornyelseslovens rammer for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 60 % statsrefusion på alle projekterne.
 
Undtaget herfra er Projekt 4 – Bibliotekspladsen i Jyderup, som falder uden for rammerne for landsbyfornyelse pga. Jyderups størrelse (over 3000 indb.) og pga. projektets karakter. Projektet vurderes dog at have et stort potentiale i forhold til igangsættelse af fremtidige byfornyelsesinitiativer i Jyderup og indstilles derfor til at modtage det fulde ansøgte beløb. Da projektet heller ikke kan dækkes af de ordinære byfornyelsesmidler, finansieres det udelukkende med kommunale midler jf. byfornyelseslovens § 98 stk. 2. Projektet kan betragtes som en særskilt byfornyelsesansøgning, der behandles sammen med landsbyfornyelsesansøgningerne.
 
De udvalgte projekter er:

Nr.
Sted
Projektbeskrivelse
1
Kulturhuset Udby Forsamlingshus
Reparation af udvendig trappe, udskiftning af vinduer
3
Hagested Forsamlingshus
Reparation af tag
4
Bibliotekspladsen Jyderup
Renovering af plads, etablering af udecafé og petanquebane
5
Tuse Næs Jagtforening
Nedrivning af faldefærdig bygning
7
Søndre Hegnegård kursuscenter, Orø
Udvendig istandsættelse af stuehus og staldbygninger
8
Søndersted Forsamlingshus
Udskiftning af vinduer
9
Kattekærstrædet 8, Orø
Udvendig istandsættelse af bindingsværksfacader
10
Trønninge By 9
Udvendig istandsættelse af facader
12
Trønninge By 31
Udvendig istandsættelse af facader
13
Tuse Forsamlingshus
Renovering og efterisolering af tag
 
 
= Ikke landsbyfornyelse
 
Administrationens indstilling af de enkelte projekter samt begrundelsen herfor fremgår af bilag 1. Det fremgår ligeledes af bilag 1, at der reserveres et projektbeløb på 500.000 kr. (kommunal andel 310.000 kr.) til landsbyfornyelse i Ugerløse, jvf. Beslutning på Byrådsmødet d. 17. juni 2015.
 
Økonomi og udregning af støtte
Byfornyelsesloven skelner mellem de forskellige projekttyper i forhold til hvor stor en del af det ansøgte beløb kommunen kan støtte de enkelte projekter med. Ejer- og andelsboliger, private udlejningsboliger og forsamlingshuse kan støttes med op til 50 % af det ansøgte beløb, bevaringsværdige bygninger kan støttes med op til 75 % af det ansøgte beløb og nedrivningsprojekter kan støttes med op til 100 % af det ansøgte beløb.
 
Når en kommune støtter udvalgte landsbyprojekter med byfornyelsesmidler, skal denne selv løfte momsudgiften af det støtteberettigede beløb. For at udregne den kommunale udgift for hvert enkelt projekt, er følgende eksempel blevet fulgt:
 
Eksempel: Der ansøges om 100.000 kr. inkl. moms til et givent projekt. Jf. byfornyelsesloven kan projektet støttes med op til 50 % af det ansøgte beløb. Kommunens udgift udregnes således:
 
Projektet kan støttes med: 100.000 kr. x 50 / 100 = 50.000 kr.
Støttebeløbet fratrækkes moms: 50.000 kr. / 1,25 = 40.000 kr.
Statslig udgift: 40.000 kr. x 60 % = 24.000 kr.
Kommunal udgift: 40.000 kr. x 40 % + momsudgift (10.000 kr.) = 26.000 kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Som det fremgår af bilag 1 er der afsat 1.428.000 kr. på det kommunale budget for 2015 til lokalområdernes forskønnelse samt til strategi for byfornyelse.
 
Støttes de indstillede projekter vil de samlede projektudgifter løbe op i 1.960.012 kr. Af dette beløb vil den samlede kommunale udgift være 1.019.207 kr. når der er indhentet statsrefusion. Dette betyder, at vi står tilbage med et restbeløb til landsbyfornyelse/byfornyelse på 408.793 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø tiltrådte den 24. marts 2015 indstillingen om at godkende proceduren for anvendelse af midler til landsbyfornyelse (15/11346).
 
Administrationen udsendte i april via holbaek.dk information om proceduren for ansøgning om midler til landsbyfornyelse. Ansøgningsfristen var den 1. juni 2015 og administrationen modtog 13 ansøgninger rettidigt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-6927_#3426747_v1_bilag 1 behandling af ansøgninger 2015.pdf.pdf
caseno15-6927_#3426752_v1_bilag 2 pulje_til_landsbyfornyelse_vejledning.pdf.pdf
caseno15-6927_#3428842_v1_bilag 3 information om puljen til lokalområderne.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 behandling af ansøgninger 2015.pdf
bilag 2 pulje_til_landsbyfornyelse_vejledning.pdf
Bilag 3 Information om puljen til lokalområderne.pdf


118. Drøftelse af Plan- og udviklingsstrategi

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik. Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. opdateringen af pejlemærket Ansvar for fremtiden fra Plan- og Udviklingsstrategien bliver drøftet.Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Klima- og miljøudvalget skal drøfte en opdatering af Plan- og udviklingsstrategiens pejlemærke Ansvar for fremtiden, herunder om de nuværende delmål stadig er brugbare og i, hvilket omfang de eventuelt skal opdateres.
 
Formålet med opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien er, at Byrådet, får diskuteret en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling.
 
Byrådet fastslog ved deres drøftelse i juni 2015, at der er tale en opdatering af Plan- og udviklingsstrategien, og derfor vil det overordnede indhold og målene i den strategi som Byrådet vedtog i april 2012 som udgangspunkt ikke blive ændret markant.
 
Den oprindelige strategi fra 2012 indeholder 8 overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, gode byer at leve i, attraktive steder at flytte til, et sundere liv, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.
 
På Byrådets temamøde i juni 2015, var der enighed om at reducere de oprindelige 8 overordnede temaer til 7, idet de to temaer Gode byer at leve i og Attraktive steder at flytte til bliver slået sammen. Da disse to temaer, sammen med temaet En samlet kommune med by og land, er meget tværgående ønskede Byrådet at have en fælles drøftelse af dem, hvilket de havde på temamødet i Byrådet den 9. september 2015. Derudover besluttede Byrådet, at de resterende temaer skal drøftes i de relevante udvalg i løbet af efteråret.
 
Plan- og Udviklingsstrategien er forløberen for kommuneplanen, som fastsætter arealanvendelsen i hele kommunen. Det betyder, at Plan-og udviklingsstrategien påvirker den efterfølgende planlægning.
 
En overordnet strategi 
Plan- og udviklingsstrategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed.  Det er her, Byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune. I en tid, hvor der er mange emner på den kommunale dagsorden, er det vigtigt, at Byrådet får mulighed for at prioritere de mest aktuelle og vigtigste strategiske spørgsmål og temaer.
 
Strategien er Byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal ses som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går mere i dybden med et enkelt område, og følges op af udviklingsplaner med konkrete handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
 
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De 6 kerneopgaver er i høj grad inspireret af de oprindelige 8 temaer i Udviklingsstrategien. Den nye organisering, der udspringer af kerneopgaverne, skal derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter temaerne fra Plan- og udviklingsstrategien.
 
På samme vis som Plan- og udviklingsstrategien er forbundet til kerneopgaverne, er den også forbundet til de effektmål som Byrådet vedtog i juni. Effektmålene er således med til at give en pejling på, om Holbæk Kommune udvikler sig på den måde som Byrådet har tiltænkt i Plan- og udviklingsstrategien.
 
Borgerinddragelse
For at give borgerne mulighed for at komme med input til Plan- og udviklingsstrategien vil der blive afholdt et borgermøde eller lignende i løbet af efteråret. Fællesskaberne er, i samarbejde med interesserede repræsentanter fra lokalområderne, ved at planlægge processen og arbejder på at have finde en dato i begyndelsen af oktober. Byrådet vil modtage en invitation til at deltage, når programmet er fastlagt.
 
Holbæks nabokommuner vil også blive inddraget idet omfang det giver mening. Helt konkret er der blevet igangsat et arbejde for at se om samarbejdet mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kan optimeres.
 
Arbejdet med Plan- og Udviklingsstrategien skal også sikre, at byrådet får udbygget forståelsen for planlægning, bæredygtighed og planlægningsredskaber og forberede arbejdet med den næste kommuneplan.
 
Formelle krav
I følge planloven Kommunerne skal i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Kommunerne skal også lave en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. I forlængelse heraf udarbejdes den næste kommuneplan. Denne strategi kalde ofte en Planstrategi eller en Plan- og Agenda 21-strategi, men navnet er ikke fastsat i loven. Proces og fokus skal tilpasses de aktuelle behov og vilkår, der er i de enkelte kommuner.
 
Plan- og Udviklingsstrategien fungerer både som Planstrategi og Agenda 21-strategiBeskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link

Den juridiske baggrund for projektet er planloven der beskriver krav til indhold og borgerinddragelseSagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Drøftet. Tilrettes på baggrund af udvalgets drøftelser.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-24950_#3306996_v1_udviklingsstrategi.pdf.pdf
caseno15-24950_#3433729_v1_pus - ansvar for fremtiden.docx.docx
caseno15-24950_#3435284_v1_pus - kernepgaver - effektmål.docx.docx

Bilag

Udviklingsstrategi.pdf
PUS - Ansvar for fremtiden.docx
PUS - Kernepgaver - Effektmål.docx


119. Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forskrift for bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forenkling af regler for virksomheder
Forskriften er et direkte ønske fra erhvervslivet og en betydelig forenkling af reglerne på bygge- og anlægsområdet. Flere virksomheder bruger i dag ressourcer på forespørgsler om støjkrav i forbindelse med bygge- og nedrivningsprojekter og sandblæsningsvirksomheder efterspørger ensartede og fastsatte krav til sandblæsningsaktiviteter. Forskriften vil kraftigt reducere antal af ansøgninger til kommunen fra bygge- og anlægsvirksomhederne.
 
Desuden kan bygge- og anlægsvirksomhederne orientere sig på kommunens hjemmeside om gældende regler og hvilke krav de skal overholde i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Erhvervsforum har haft forskriften til gennemsyn jf. beslutningen i KMU den 26. januar 2015, og vil ligeledes informere om den i deres kommende nyhedsbrev.
 
Smidigere sagsbehandling af bygge- og anlægssager
Forskriften vil give klare retningslinjer og krav og lette sagsbehandling af bygge- og anlægssager herunder støjklager. Dette resulterer i hurtigere sagsbehandlingstider overfor virksomheder og borgere i Holbæk Kommune.
 
For miljømyndigheden i kommunen vil forskriften betyde mindre sagsbehandling, da der ikke længere skal udstedes tilladelser til fx sandblæsningsaktiviteter samt mindre bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek.nr. 639 af 13. juni 2012).

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Efter sidste behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2015 er forskriften suppleret med støjgrænser i et bilag. Støvvilkår er beskrevet i forskriften og nedenfor findes en yderligere præcisering.
 
Alle aktiviteterne reguleres i forhold til tidspunktet de må udføres i, for at mindske generne for det omgivende miljø.
I forhold til støjende aktiviteter, sker nedsættelsen af generne derudover gennem krav om støjdæmpet maskinel og særligt skærpede krav til tidspunkter for udførelse for de stærkt støjende aktiviteter.
 
I forhold til støvende aktiviteter sker bekæmpelsen gennem overrisling (vanding) og /eller inddækning ved opsætning af presenninger eller lignende tæt materiale. For arbejde som sandblæsning, der notorisk er støvende, er det et fast krav til arbejdets udførelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Udsættes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Udsættes med ønske om at forskriften suppleres med støvvilkår og støjgrænser

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-67716_#3425655_v1_3 sep - udkast til forskrift for bygge og anlægsarbejder i holbæk kommune_m bilag.pdf.pdf

Bilag

3 sep - Udkast til forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune_m bilag.pdf


120. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesområdet.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         ”Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesområdet” bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forhold til det hidtil gældende administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven er det nu forenklet, så det primært indeholder retningslinjer, for hvordan området administreres. Afsnit med beskrivelse af lovgrundlaget, naturbeskyttelseslovens formål, kommunens myndighedsrolle, klagemulighed og de forskellige hensyn, som skal lægges til grund for en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, er slettet i administrationsgrundlaget eller stærkt begrænset. Informationerne i disse afsnit vil i stedet blive formidlet på kommunens hjemmeside.
 
Naturbeskyttelsesloven har til formål at sikre den beskyttede natur, kulturminder og det åbne landskab. Samtidig skal den sikre offentlighedens adgang til at få naturoplevelser og adgang til det åbne land.
 
Formålet med administrationsgrundlaget er at beskrive overfor brugere af landskabet, borgere og interesseorganisationer, hvordan en ansøger kan forvente sin sag afgjort. Samtidig tjener administrationsgrundlaget til, at viden om naturbeskyttelsesloven er forankret i administrationen.
 
Med administrationsgrundlaget delegerer udvalget beslutningskompetencen for naturbeskyttelsesloven til administrationen, Vækst og Bæredygtighed.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 20.12.2011 af Udvalget for Klima og Miljø. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i delegationen.

Høring
Lovgrundlag – link
Naturbeskyttelsesloven LBK 951 af 03.07.2013 med senere ændringer.
Vejledning om naturbeskyttelsesloven, 1993 med senere tilføjelser.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-44778_#3427775_v1_bilag administrationsgrundlag til udvalg.pdf.pdf

Bilag

Bilag: Administrationsgrundlag til udvalg.pdf


121. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af Fjerkræsvejledning

Sagsgang og sagstype
Indstilles til behandling i Udvalget for Klima og Miljø -> Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard indstiller, at:
 
 1. nugældende ”Regulativ for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Holbæk” bliver ophævet, samt at ny ”Vejledning for fjerkræhold” bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Nuværende regulativ er beskrevet således at reglerne ikke kun gælder for fjerkræ, men også hunde. Derudover er der helt specifikke regler for afstandskrav og antal høns, som gælder alle ejendomme uanset om man har en lille grund, og tætte naboer, eller en stor have med få naboer. Endvidere er regulativet kun gældende for byzone. Dette gør den nye vejledning op med.
 
Med den nye vejledning vil borgerne få gode input til at tænke naboerne med ind i processen før anskaffelse af fjerkræ, samt blive oplyst om hvilke forskellige lovgivninger og myndighedsområder man kan komme ind over ved at have fjerkræshold.
 
Ved at gå fra regulativ til vejledning bløder vi op, og gør dialogen mere åben med udgangspunkt i hvert enkelt tilfælde. Der er ikke faste regler om afstand og størrelse, men nu mulighed for et mere nuanceret billede, som er tilpasset den enkelte ejendom.
Ved klagesager kan der ikke længere laves indskærpelser, men derimod henstillinger hvilket er i tråd med en stærk medspiller og bedre samskabelse.
 
Den nye vejledning gælder ikke kun for byzone, men for områder hvor der er naboer at tage hensyn til.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Gældende lovgivning vil stadig være gældende.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter samt bekendtgørelse nr. 1485 af 21. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling122. Beslutning ’Resultater gennem forenkling og tillid’. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. ”Administrationsgrundlag for fysisk planlægning”, vedlagt som bilag, bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det hidtil gældende administrationsgrundlag for fysisk planlægning er forenklet, så det kun indeholder retningslinjer for beslutningskompetencer i forhold til lokalplaner, kommuneplantillæg og udbygningsaftaler. Afsnit med beskrivelse af lovgrundlaget, planlovens formål, kommunens myndighedsrolle, klagemulighed og de forskellige hensyn, som skal lægges til grund for udarbejdelse af planer for fysisk planlægning, er slettet i administrationsgrundlaget. Informationerne i disse afsnit vil i stedet blive formidlet på kommunens hjemmeside.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 8. maj 2013 af Udvalget for Klima og Miljø. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i byrådets muligheder for delegation.
 

Høring
Lovgrundlag – link
· Lov om planlægning
· Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
· Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-44986_#3471722_v1_administrationsgrundlag for udarbejdelse af lokalplaner, udbygningsaftaler og kommuneplantillæg.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag for udarbejdelse af lokalplaner, udbygningsaftaler og kommuneplantillæg


123. Godkendelse af vinterregulativ

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag A og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.
 2. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag B og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal i henhold til ”Lov om offentlige veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse.
 
I december 2014 blev der vedtaget en ny lov, som skal implementeres.
Den nye lov vil blandt andet betyde, at :
 
 
De væsentligste ændringer og deres konsekvenser af denne lov er beskrevet i bilag vedr. væsentlige ændringer.
 
Forudsætninger for hovedindstilling er, at alle tidligere C-veje indgår i vejklasse 3. Dette betyder, at:
 
Konsekvensen af denne nedklassificering kan blive, at især landområder og industriveje kan blive svært fremkommelige ved større snefald. Kapaciteten muliggør ikke at snerydningen kan foretages indenfor tidsrammen og i værste fald kan snerydning bliveforsinket i flere dage. Konsekvensen kan blive, at veje bliver sammenkørt med sne, som bliver problematisk at få ryddet i bund.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ indstilling A
:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:
Konsekvensen for især landområder ved denne nedklassificering er beskrevet i hovedindstillingen.

Alternativ indstilling B:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen vurderes at være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget (i en normal situation). Baggrunden for dette er, at besparelsen på nedklassificeringen opvejes af de udvidede fortovsforpligtelser for Holbæk Kommune.

Alternativ indstilling A vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 5-15 pct.

Alternativ indstilling B vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 10-20 pct.
 
Det øgede udgiftsniveau på alternativ indstilling A og B kan ikke finansieres inden for den nuværende driftsramme.
Hvis alternativ A vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 15 pct. for 2016 og frem.
Hvis alternativ B vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 20 pct. for 2016 og frem.

Øvrige konsekvenser
Den trafikale infrastruktur i kommunen kan blive presset af det driftsmæssige serviceniveau på vinterberedskabet.

Høring
Lovgrundlag – link
LBK nr. 1520 af 27. december 2014 ”Lov om offentlige veje mv.” kap. 8
Regulativet sendes til politiets orientering/godkendelse.

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses ved at vælge alternativ indstilling A. Denne løsningen bliver håndteret inden for det nuværende budget. Konsekvensen ved denne løsning bliver, at budgettet til snerydning og glatførebekæmpelse hurtigere forbruges i tilfælde af snevejr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Det indstilles, at Alternativ A tiltrædes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt. Udvalget ønsker her ud over belyst hvordan særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 09-09-2015
Udsat

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29230_#3391104_v1_sådan ryddes veje og stier.docx
caseno15-29230_#3396156_v1_vinter vejklasser.pdf
caseno15-29230_#3396416_v1_vinter stiklasser.pdf
caseno15-29230_#3396160_v1_fortov, regstrup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396164_v1_fortov, jyderup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396193_v1_fortov, holbæk - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3404625_v1_væsentlige ændringer.pdf.pdf
caseno15-29230_#3411376_v1_vinterregulativ 2015_2016.pdf.pdf
caseno15-29230_#3419113_v1_forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ - version 2.pdf.pdf

Bilag

Sådan ryddes veje og stier
Vinter vejklasser
Vinter stiklasser
Fortov, Regstrup - eksempel
Fortov, Jyderup - eksempel
Fortov, Holbæk - eksempel
Væsentlige ændringer.pdf
Vinterregulativ 2015_2016.pdf
Forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ - version 2.pdf


124. Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Klima og Miljø tager den ajourførte status pr. 1. september 2015 for midlertidig indkvartering af flygtninge til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Tabel 1
Flygtningekvote 2015-2016 (Ekskl. Familiesammenføringer)
 
Kvote 2015-2016 (eksklusiv familiesammenføringer)
180
Antal modtagne af denne kvote per september 2015
98
 
Tabel 1 viser størrelsen på kvote 2015-2016. Holbæk Kommune har pr. 1. september modtaget 98 ud af de 180, der forventes. Tallene er uden familiesammenføringer.
 
Tabel 2
Antallet af forventede familiesammenføringer
 
 
Antal voksne
Antal børn
I alt
Kvote 2014-2015 (ikke modtaget sept. 2015)
23
14
37
Kvote 2015-2016
41
70
111
 
Tabel 2 viser, at Holbæk Kommune forventer at modtage i alt 148 familiesammenførte. Heraf mangler vi pr. 1. september at modtage 37 fra sidste års kvote.
 
Tabel 3
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per september 2015
 
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per september 2015 i henholdsvis:
Bofællesskaber og klubværelser i kommunale ejendomme
17
Bofællesskabslignende løsninger i almene boliger
20
Lejlighedsboliger i almene boliger
1
Bofællesskabs- og værelsesboliger i private ejendomme
65
I alt
106
 
Tabel 3 viser det samlede antal flygtninge, som Holbæk Kommune har indkvarteret på midlertidige opholdssteder pr. 1. september 2015. Antallet er fordelt på forskellige indkvarteringstyper. Summen kan ikke sammenlignes med de aktuelle flygtningekvoter, eftersom kommunen også har flygtninge fra tidligere kvoter, som fortsat er midlertidigt indkvarteret.
 
 
                                                                                                        

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Taget til efterretning. Fremover afrapporteres kvartalsvis til hele byrådet. Afrapporteringen skal indeholde oplysninger om, hvor flygtningene er indplaceret.

Referat
Sagsfremstilling125. Godkendelse af mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget godkender mødeplan for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 8.30-12.00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse, § 20.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45580_#3429665_v3_forslag til politisk mødekalender 2016.pdf

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2016


126. Udvalget for Klima og Miljø, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager den månedlige Økonomi – og aktivitetsopfølgning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Pr. august forventer vi, at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere, end det Byrådet planlagde, da budget 2015 blev vedtaget i oktober sidste år.
 
Halvårsregnskabet viste flere store udfordringer på driften. Denne opfølgning, som har afsæt i august tal, viser, at de udfordringer vi har, er vokset.
 
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
 
Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Der er overblik over områder med merforbrug, og der er sat initiativer i gang, som reducerer merforbruget. Denne opfølgning viser, at der er behov for at skrue op for den indsats, som skal modvirke øget merforbrug.
 
Udvalget for Klima og Miljø forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr.
 
På politikområde 11, Ejendomme, forventes ved septembers BR3 en bevilling til at dække et øget flygtningepres. Det forventede merforbrug ved ØA08 er knap 7 mio. kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3438817_v1_øa_08_2015-40_ukm.pdf

Bilag

ØA_08_2015-40_UKM.pdf


127. Orientering om CO2 regnskab 2014

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om CO2 regnskab for 2014 bliver taget til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe CO2 udledningen med 3 % årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning i 2009 på 15.509 tons CO2 til 11.437 tons CO2 i 2018.
 
For at kunne følge indfrielsen af målet på de 3 %, så skal der udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. 
 
Jf. regnskabet, så udledte Holbæk Kommune 12.114 tons CO2 i 2014, hvilket er et fald på 10,3 % i forhold til udledningen på 13.517 tons i 2013. Holbæk Kommune har dermed levet op til forpligtigelsen overfor Danmarks Naturfredningsforening.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 17. juni 2015: Deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Indstilles taget til efterretning
 
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at der igen er udarbejdet grønt regnskab. Udvalget konstaterer endvidere med tilfredshed, at resultatet er yderst positivt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-42689_#3426939_v1_grønt regnskab 2014, holbæk_final.pdf

Bilag

Grønt regnskab 2014, Holbæk_FINAL


128. Orientering om det videre forløb med omstillingen kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. orienteres om det videre arbejde med anbefalingerne fra omstillingsgruppen ’Kollektiv trafik – et tilbud til alle’ frem mod trafikbestillingen i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Rammer for implementering af anbefalingerne fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik – et tilbud til alle
Udgangspunktet for omstillingsgruppen ’Kollektiv trafik – et tilbud til alle’ er at reducere udgifterne til kollektiv trafik med to mio. kr. ved den trafikbestilling, der afgives i maj 2016 og som træder i kraft i 2017.
 
Anbefalingerne fra omstillingsgruppen er at satse på følgende indsatsområder:
a) mere direkte og højfrekvente ruter i by
b) planlægning i samarbejde med lokalbefolkning i landområder
 
Derudover er et særligt fokus på følgende fire interessentgrupper fremhævet: Børn, unge, ældre, pendlere.
 
Tidsplan
Projektet omhandler de tre førstnævnte anbefalinger og afhænger derfor af trafikbestillingen 2017, som skal være afsluttet maj 2016. Dialogen med borgere ligger primært frem mod januar 2016, hvorefter den politiske behandling sker løbende frem mod maj 2016.
Trafikbestillingen kommer til at omhandle samtlige kommunale busruter.
 
Landområder
Det videre arbejde med anbefalingerne fra omstillingsprojektet fokuserer på tæt dialog med et lokalområde hen mod trafikbestillingen maj 2016. Oplægget er, at lokalområdet selv aktivt deltager i at udpege borgere til dialogen omkring ændringer i den kollektive trafik. Borgerne i lokalområdet skal i samarbejde med kommunen, herunder Fælles-skaberen for området, sikre at de fire interessegrupper er repræsenteret.
Begrundet i trafikbestillingens deadlines vil inddragelsen af lokalområder i år ske som et pilotprojekt på Tuse Næs. Tuse Næs er udvalgt på baggrund af, at lokalområdet kun er forsynet med de kommunale tilbud af kollektiv trafik.
Pilotprojektet vil opsamle erfaringer omkring borgerinddragelse i forbindelse med trafikbestillingen. Denne form for dialog bliver afprøvet for første gang og erfaringer herfra vil blive opsamlet, så procedurer for inddragelse og dialog kan bruges ved fremtidig trafikbestilling.
 
By
Det videre arbejde med omstillingsprojektet vil primært handle om at justere og forbedre eksisterende ruter, idet man efter omstillingsgruppens anbefalinger vælger at satse på mere direkte ruter mellem udvalgte rejsemål, herunder bl.a. uddannelsesinstitutioner og større bebyggelsesområder. Dette giver erfaringsmæssigt flere kunder.
I byen bliver inddragelsen af borgere varetaget gennem dialog med Handicaprådet, Ældrerådet, skoler, pendlere og unge.
 
Information
På hjemmesiden bliver der løbende informeret om arbejdet frem mod trafikbestillingen maj 2016.
 
Der vil blive orientering i udvalget i oktober/november bl.a. med henblik på, om der er behov for en høringsfase i januar inden udvalget træffer beslutning i marts 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Opgaven med omstillingsprojektet er, at reducere udgifterne til kollektiv trafik i 2017 med to millioner kroner. Det betyder, at der i maj 2016 afgives en trafikbestilling på 29 millioner kroner for kørsel i 2017.

Øvrige konsekvenser
Høring
Dette arbejde tager afsæt i omstillingsgruppens arbejde, som er blevet udarbejdet med størst muligt borgerinddragelse, idet brugere i foråret 2015 har haft mulighed for at deltage i omstillingsprojektet.

Lovgrundlag – link
Trafikbestillingen er en kommunal opgave i henhold til Lov om trafikselskaber.

Sagshistorik, henvisninger
Videreførelse at omstillingsgruppen Kollektiv trafik – et tilbud til alle.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-43134_#3424195_v1_opgaveoversigt for perioden august-december 2015_u2.docx

Bilag

opgaveoversigt for perioden august-december 2015_u2


129. Orientering om status på lokalplaner - september

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager statusoversigt (bilag 1) til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigt er vedhæftet som bilag 1.
 
Siden status i august 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3422265_v1_status på lokalplaner til kmu september 2015.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Status på lokalplaner til kmu september 2015.pdf


130. Orienteringer til mødet den 22. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringer bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Abonnér på nyhedsbreve indenfor KMU´s ressortområde. (Bilag vedlagt)
 2. Vandløbsindsatsen
 3. Status på matrikulær berigtigelse

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-09-2015
Der kommer en sag om håndtering af vildkatte på næste møde i udvalget.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-15149_#3434205_v1_abonnér på nyhedsbreve.docx.docx

Bilag

Abonnér på nyhedsbreve.docx