UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-08-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-08-2015 14:00:00


PUNKTER

95. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Klima og miljø d. 25. august 2015
96. Godkendelse af strategisk Varmeplan
97. Status og strategi for boligplacering af flygtninge
98. Endelig vedtagelse af planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden
99. Beslutning om ekspropriation for etablering af sti på Stenhusvej i Holbæk
100. Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård
101. Godkendelse af vinterregulativ
102. Godkendelse af tillæg til husholdningsaffaldsregulativ
103. 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune
104. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Afskaffelse af regulativ om brændeovne
105. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af administrationsgrundlag for landzoneområdet
106. Orientering om status på lokalplaner - august
107. Orientering om broernes tilstand
108. Orientering om udbudsresultat af vinterruter
109. Orientering om at Søbjerg Vandværk søger kommunegaranti
110. Orienteringer til mødet d. 25. august 201595. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Klima og miljø d. 25. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og miljø d. 25. august 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Godkendt

Referat96. Godkendelse af strategisk Varmeplan

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
1. forslag til Strategisk Varmeplan bliver godkendt og udsendt i 4 ugers høring

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S udarbejdet et forslag til en ny Strategisk Varmeplan for Holbæk Kommune. Varmeplanen redegør for de forskellige opvarmningsmuligheder i Holbæk Kommune, og bygger videre på informationer fra rapporten Strategi for Varmeforsyning Holbæk Kommune 2013. 
 
Den Strategiske Varmeplan er ikke et juridisk bindende dokument, men er vejledende og giver en rettesnor for varmeudviklingen i Holbæk Kommune, med det nuværende videns- og rammegrundlag. GrøntMij har været konsulent på opgaven.
 
Under udarbejdelsen af den Strategiske Varmeplan har politikere, erhvervsliv, energiseleskaber, nabokommuner og – forsyninger samt andre interessenter været involveret gennem to workshops.
 
Den Strategiske Varmeplan undersøger varmepotentialet i Holbæk Kommune ud fra en opdeling i 4 hovedområder: Holbæk by, Øvrige byer, Det åbne land og Nye udstykninger.
 
For Holbæk by er muligheden for at oprette et fjernvarmeområde der forsynes af vedvarende energikilder undersøgt. På nuværende tidspunkt er det ikke den mest optimale samfundsøkonomiske løsning. Dette udelukker dog ikke at der senere kan være en fremtid for fjernvarme i Holbæk by.
Derfor er konklusionen for Holbæk by indtil videre, at boligejerne med gasfyr kan få en økonomisk fordel ved at installere en individuel varmepumpe, f.eks. en gas hybridvarmepumpe.
 
Området ”de øvrige byer” er primært forsynet med naturgas, mens 3 af byerne også har fjernvarme, herunder Mørkøv, Jyderup og St. Merløse.
Den Strategiske Varmeplan anbefaler, at der kobles flere forbrugere til de eksisterende naturgas- og fjernvarmenet for at udfase oliefyr. Alternativt til gasfyret er en varmepumpe eller en gas hybridvarmepumpe.
I områder uden naturgas, de såkaldte olielandsbyer, kan det være samfundsøkonomisk fordelagtigt at lave små kollektive forsyningsanlæg enten baseret på jordvarmeanlæg eller biomassefyr. En anden mulighed er individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.
 
Til området ”det åbne land ” henvises til individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.
 
Som udgangspunkt ses nye udstykninger som et individuelt område, da der gælder særlige regler for nye udstykninger og nybyggeri. Fra 2013 er det ikke tilladt at installere olie eller gasfyr. Den eneste undtagelse er blokvarme baseret på naturgas. Ved nye udstykninger uden for det eksisterende gas- eller fjernvarmenet skal Kommunen vurdere, om der skal udarbejdes et projekt for områdets varmeforsyning, og om det skal udlægges til kollektivforsyning eller individuelforsyning.
 
Endelig er der igangsat et undersøgelsesprojekt omkring mulighederne for et biogasanlæg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Planen udsendes i høring i 4 uger.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163524
 
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165652

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-31574_#3400577_v1_strategisk varmeplan.pdf

Bilag

Strategisk varmeplan


97. Status og strategi for boligplacering af flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. status for boligplacering af flygtninge tages til efterretning.
2. kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger godkendes.
3. administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge.
4. statens tilskud på 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til boligplacering af flygtninge anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Status for boligplacering af flygtninge
Rammer og baggrund
 
Holbæk Kommune skal modtage 180 flygtninge i 2015, og antallet kan i løbet af året øges med op til 50 % uden udmelding af en ny kvote. I indeværende år mangler kommunen fortsat at modtage 94 af de tildelte flygtninge. Herudover kan der ventes cirka 36 voksne og 49 børn i resten af 2015 i forbindelse med familiesammenføringer. Udlændingestyrelsen har udmeldt, at kommunen skal modtage 184 flygtninge i 2016.
 
Holbæk Kommune er forpligtet til at tilbyde en boligplacering til flygtninge. Såfremt der ikke kan tilbydes en permanent boligplacering, skal der tilbydes en midlertidig indkvartering. Flygtninge, som indkvarteres midlertidigt, kan alene opkræves en cirkulærebestemt egenbetaling per måned alt inklusive. Egenbetalingen kan maksimalt udgøre 2122 kr. for enlige, 3855 kr. for par, 4239 kr. for par med op til 3 børn og 4592 kr. for par med 4 børn eller flere. Kommunen betaler differencen mellem de faktiske udgifter og flygtningenes egenbetaling. Når en flygtningene fraflytter den midlertidige indkvartering, hæfter kommunen for istandsættelse af opholdsstedet.
 
Det er vanskeligt at finde egnede permanente boliger til flygtninge. Det eksisterende boligudbud tilbyder ikke boliger til en husleje, som særligt de mange enlige nytilkomne har råd til. Derfor placeres mange flygtninge i midlertidige løsninger, indtil de kan tilbydes en passende permanent bolig. Disse indkvarteringer er ikke ideelle, integrationsmæssigt og økonomisk. Boligplaceringsopgaven er for øjeblikket imidlertid det muliges kunst.
 
Størstedelen af de permanente boligtilbud til enlige forventes fremadrettet at være boliger i bofællesskaber og på klubværelser – dog med egen, permanent lejekontrakt.
 
En stor del af flygtningene vil fremover modtage en integrationsydelse, hvis basisbeløb er på niveau med SU (ca. 6.000 kr. om måneden for enlige). Derudover vil de ikke få kontanthjælp, før de har boet i landet 7 ud af de senest 8 år. Ændringen vil skærpe boligudfordringen og forventeligt medføre en større anvendelse af midlertidige indkvarteringsløsninger.
 
Fremadrettet er udfordringen derfor, at der både skabes et passende antal midlertidige opholdssteder samt flere muligheder for permanent boligplacering.
 
Handleplan
Administrationen vil efterfølgende udfærdige en konkretiseret handleplan for tilvejebringelsen af midlertidige indkvarteringer og permanente boligplaceringer. Dette vil ske på grundlag af beslutningen vedrørende udvælgelseskriterier og de forskellige løsningsmuligheder.
 
Handleplanen vil på basis af en behovsanalyse estimere det nødvendige antal boligtilbud til flygtninge i 2015 og 2016. Det vil i handleplanen ligeledes fremgå:
 
· Hvor stor en andel der kan rummes i det nuværende udbud.
· Hvor meget der dækkes af de kommunale ejendomme, som vurderes anvendelige.
· Hvor stor en andel som fordrer supplerende løsninger.
 
Handleplanen vil blive politisk behandlet ved de næstkommende udvalgsmøder og derefter i byrådet
 
Midlertidige indkvarteringsløsninger – antal og geografi
Primo august 2015 er 102 flygtninge midlertidigt indkvarteret. Heraf har 4 været midlertidigt indkvarteret siden 2. halvår 2013 og i alt 10 har haft et sådant opholdssted i over et år.
 
Hovedparten af de 102 flygtninge opholder sig på enten det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264 i Vipperød eller den tidligere boinstitution Danhøj på Rørvangsvej 4 i Holbæk. De resterende er indkvarteret i forskellige lejligheds- og bofællesskabsløsninger.
 
Permanente boliger – karakter og geografi
I de seneste 2 år har såvel enlige som familiesammenførte flygtninge hovedsageligt fået tilbud om en permanent bolig i den almene boligsektor, da det har vist sig vanskeligt at få andre end almene boligorganisationer til at udleje permanente boliger på almindelig vilkår.
 
Boligtilbuddene er geografisk spredt over størstedelen af kommunen, og det er fortsat ambitionen, at der tilbydes boliger i alle dele af Holbæk Kommune. Ambitionen må imidlertid balanceres med det begrænsede antal passende boliger, der er til rådighed samt nedenstående kriterier.
 
Kriterier for udvælgelsen af boliger til flygtninge
Administrationen har udfærdiget en række kriterier i relation til udvælgelsen af midlertidige boligløsninger og tilbuddene om permanente boliger til flygtninge.
 
Kriterierne for midlertidige boligløsninger
 
Kriterierne for permanente boliger
 
Tilvejebringelse af boligtilbud
For at tilvejebringe de nødvendige muligheder for permanente boligplaceringer og midlertidige indkvarteringer skal der tages flere forskellige løsninger i brug.
 
Mulighederne findes primært indenfor nedenstående områder:
- Den almene boligsektor
- Kommunale ejendomme (prioriteringen varierer efter, hvor oplagte ejendommene er til
       beboelsesformål)
- Kommunalt opførte pavilloner på kommunal grund
- Privat udlejning
 
Den almene boligsektor
For at løse udfordringen med permanente boliger er der behov for at etablere flere billige boliger. I de senere år er der i forbindelse med fysiske helhedsplaner nedlagt en række 1-værelsesboliger i den almene sektor, da det blev vurderet, at de ikke var tidssvarende. Boligerne er i stedet omdannet til (færre) lejligheder med flere værelser. Det har desværre den konsekvens, at såvel de nytilkomne flygtninge som andre grupper med begrænset økonomisk formåen ikke længere har råd til boligerne.
 
Skal en boligorganisation opføre små billige almene boliger, vil det kræve et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, såfremt byggeriet godkendes inden udgangen af 2016. Godkendes byggeriet herefter, stiger grundkapitallånet til 14 % af byggeriets anskaffelsessum.
 
Kommunale ejendomme og grundarealer
Det er en mulighed at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge. I vedlagte bilag fremgår en oversigt over de kommunale ejendomme, som på nuværende tidspunkt potentielt kan benyttes til hhv. midlertidig indkvartering og permanent boligplacering af flygtninge.
 
Den kommunale ejendom Hesseløvej 12, Holbæk er oplagt til boligplacering. Ikke kun til flygtninge, men også til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. Ejendommen består af 18 stk. 1-værelses lejligheder med køkken og bad. Ejendommen er pt. sat til salg, og salgsprovenuet for ejendommen er indregnet i budgettet for arealoptimering. Såfremt ejendommen benyttes til permanent boligplacering, forventes det at huslejen ekskl. forbrug skal sættes til ca. 3.500 kr. pr. måned, for at dække ejendommens driftsudgifter.
Anvendes ejendommen i stedet til midlertidig indkvartering af flygtninge vil nettoudgiften pr. måned inkl. udgift til en social vicevært udgøre ca. 3.800 kr. pr. måned efter fradrag af flygtningens egenbetaling.
 
Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.
 
Kommunen har inden for disse rammer mulighed for at beslutte, hvordan en midlertidig indkvartering skal finde sted. Der kan f.eks. være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted. Der er dermed fx muligt at benytte en tidligere skole, hvor der etableres de fornødne køkken-, toilet- og badefaciliteter.
 
Etablering af pavilloner til indkvartering af flygtninge er en dyr løsning på grund af omkostninger til levering, opstilling og efterfølgende nedtagning. Derudover skal der betales leje af pavillonerne. Skal den månedlige udgift pr. værelse ekskl. forbrug holdes under 5.000 kr. vil det formentlig betyde en lejeperiode på 3-5 år afhængig af standard og antal boliger. Der er i beregningen ikke medtaget udgifter til byggemodning m.m. Anvendes pavillonerne alene til midlertidig indkvartering af flygtninge i en periode på op til 5 år, kan placeringer, som ikke er kommune- eller lokalplanlagt til beboelse, ligeledes tages i anvendelse efter en politisk beslutning.
 
På baggrund af den politiske beslutning om brugen af kommunale ejendomme, udarbejdes der efterfølgende en analyse af i hvilket omfang der er behov for at etablere pavilloner til midlertidig indkvartering.
 
Privat udlejning
Det opleves i administrationen som en udfordring at få private til at udleje boliger direkte til flygtninge på almindelige, tidsubegrænsede vilkår. Langt de fleste private udlejere er alene interesserede i at udleje boligerne til Holbæk Kommune, som herefter står med det fulde ansvar for at anvende disse til midlertidig indkvartering eller (via videreudlejning) permanent boligplacering. Samtidig tilbyder mange private udlejere kun tidsbegrænsede lejekontrakter. Holbæk Kommune har i sådanne tilfælde alene mulighed for at anvende lejemålene til midlertidig indkvartering.
 
Såfremt det fremadrettet bliver muligt at få private til at udleje permanente boliger til flygtninge, vil det alt andet lige medføre et mindre pres på, hvor mange boligmuligheder der skal tilvejebringes. Administrationen forsøger løbende at få flere private udlejere til at indgå i direkte lejeforhold med flygtninge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Bruges kommunale ejendomme til beboelse, er det naturligvis ikke muligt at frasælge ejendommene med henblik på en besparelse på driftsbudgettet. Bringes en stor del af de kommunale ejendomme i spil, vil det således være vanskeligt at realisere målet for arealoptimering.
 
Som tidligere beskrevet, har kommunen midlertidigt indkvarteret flygtninge i almene boliger, på det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264, Vipperød, på kommunens egen ejendom Rørvangsvej 4, Holbæk samt på campingpladser. Den månedlige nettoudgift efter fradrag af flygtningens egenbetaling udgør for de forskellige midlertidige indkvarteringer:
 
Almene boliger, gennemsnit
3.791 kr. pr. måned
Rørvangsvej 4, Holbæk inkl. udgiften til social vicevært
2.714 kr. pr. måned
Roskildevej 264, Vipperød inkl. udgiften til social vicevært
4.036 kr. pr. måned
Campingpladser
36.385 kr. pr. måned
 
Erfaringerne jf. ovenstående peger dermed i retning af, at det er økonomisk fordelagtigt for kommunen at benytte kommunale ejendomme til beboelse. Inden en kommunal ejendom tages i brug til midlertidig indkvartering eller permanent boligplacering, udarbejdes en business case på, hvordan sammenhængen er mellem lejeindtægter og driftsudgifter på bygningen. For hver enkelt kommunale ejendom vil der blive udarbejdet en analyse, som skal konkludere, hvorvidt det giver økonomisk mening at bruge ejendommen til beboelsesformål.
 
I januar 2015 aftalte KL og regeringen, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge som kommer i 2015. De 325 mio. kr. er fordelt med 125 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer (særligt i relation til en hurtig udvidelse af boligkapaciteten) og 200 mio. kr. i ekstra integrationstilskud.
 
Holbæk Kommunes har i den forbindelse modtaget 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer. Tilskuddet udbetales som en del af den månedlige 12-dels afregning og er ikke afsat til drift eller anlæg i budgettet for 2015.
 
Statens tilskud på 1,812 mio. kr. stilles til rådighed for finansieringen af en del af de ændringer som skal foretages på de kommunale ejendomme, som anvendes til flygtningebeboelse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Integrationsloven
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Et flertal bestående af Chr. Ahlefeldt, Søren Stavnskær og Socialdemokratiet indstiller sagen godkendt. Flertallet ønsker løbende status på sagen.
DF undlader at stemme.

Referat

caseno15-35992_#3402432_v1_notat - kommunalt ejede ejendomme.pdf

Bilag

Notat - kommunalt ejede ejendomme


98. Endelig vedtagelse af planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 5:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.
 2. Lokalplanforslag nr. 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden.
 3. Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 6.15.
 4. VVM-tilladelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 13. maj 2015 (sag nr. 103) at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 15 og lokalplanforslag 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden samt den tilhørende miljørapport. Miljørapporten udgør både en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse af det konkrete projekt.
 
Forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 6.15 og den tilhørende miljørapport kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet ligger på Lammefjorden, i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 22 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift.
 
I Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og Forslag til lokalplan 6.15 bliver området udlagt til tekniske anlæg, solcelleanlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg i området samt bestemmelser om afskærmende beplantning. Vejadgang til planområdet skal ske fra Grevingevej via den eksisterende teknikvej til vindmøllerne ved Hagesholm.
 
Konklusionen på miljøvurderingerne
Hovedkonklusionen i miljørapporten er, at hverken planforslagene eller det konkrete projekt medfører væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Særligt ikke fordi planforslagene er med til at sikre et hensyn til omgivelserne.
 
Den sammenfattende miljøredegørelse redegør blandt andet for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan der er taget højde for de indsendte høringssvar. Udkastet til den sammenfattende miljøredegørelse fremgår af bilag 1.
 
VVM-tilladelsen samler op på miljørapportens VVM-del og er med til at sikre, at solcelleanlægget etableres i overensstemmelse med planlægningen. Udkast til VVM-tilladelsen fremgår af bilag 2.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden i perioden 6. februar til den 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt. 
 
Ligeledes blev der afholdt en fordebat om indholdet i miljørapporten (VVM-redegørelsen) i perioden 20. februar til den 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.  
 
I ovennævnte høringsperioder blev der indsendt 4 høringssvar. Høringssvarene vedrører hovedsageligt placeringen af solcelleanlægget og hensynet til omgivelserne. Høringssvarene er behandlet i et bilag til den udarbejdede miljørapport. Naturstyrelsen indsendte ikke høringssvar i høringsperioderne.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag 6.15 for et solcelleanlæg på Lammefjorden var i offentlig høring i perioden fra den 4. juni til den 30. juli 2015. Under den offentlige høring blev der indsendt 5 høringssvar. Derudover er vedlagt 2 høringssvar fra fordebatten samt yderligere et høringssvar fra den mellemliggende periode forud for den offentlige høring. Disse høringssvar fremgår af bilag 4 og behandlingen af dem fremgår af bilag 5.
 
Alle høringssvar fra både fordebat og offentlig høring samt behandlingen af dem fremgår desuden af den sammenfattende miljøredegørelse. 

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Sagshistorik er vedlagt som særskilt bilag til sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29362_#3396055_v1_sammenfattende miljøredegørelse.pdf.pdf
caseno15-29362_#3396058_v1_udkast til vvm-tilladelse til et solcelleanlæg på lammefjorden.pdf.pdf
caseno15-29362_#3396730_v1_høringssvar fra fordebat.pdf.pdf
caseno15-29362_#3396062_v1_samlede høringssvar fra den offentlige høring inkl. specifikt fastholdte høringssvar fra fordebat.pd.pdf
caseno15-29362_#3396724_v1_behandling af høringssvar fra offentlig høring.pdf.pdf
caseno15-29362_#3401356_v1_bilag med sagshistorik.docx

Bilag

Sammenfattende miljøredegørelse.pdf
Udkast til VVM-tilladelse til et solcelleanlæg på Lammefjorden.pdf
Høringssvar fra fordebat.pdf
Samlede høringssvar fra den offentlige høring inkl. specifikt fastholdte høringssvar fra fordebat.pdf
Behandling af høringssvar fra offentlig høring.pdf
Bilag med sagshistorik


99. Beslutning om ekspropriation for etablering af sti på Stenhusvej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstillet, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af sti, som beskrevet på ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelse, (bilag 2), indvarslingsbrev (bilag 3) og den førte åstedsprotokol (bilag 4) med protokolbilag (bilag 5),
 2. tiltræder det af administrationen udfærdigede erstatningsforslag – jævnfør sagsfremstillingen,
 3. bemyndiger administrationen til at indbringe spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed for Vejdirektoratet,
 4. bemyndiger administrationen til i givet fald at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen, og
 5. bemyndiger administrationen til at forestå udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til tiltrådt erstatningsforslag eller afsagt taksationskendelse.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 2.60, Erhvervsområde Megacenter II, den 14. november 2012 vedtog byrådet samtidig en udbygningsaftale med lokalplanområdets projektudvikler om etablering af infrastrukturanlæg i tilknytning til lokalplanområdet.
 
Et af punkterne i udbygningsaftalen handler om etablering af ca. 110 m cykelsti og fortov langs Stenhusvejs vestlige side frem til Omfartsvejen, som projektudvikleren forpligter sig til at etablere, jf. sagshistorikken, byrådsmødet den 14. november 2012, pkt. 192
 
For at etablere stien er det nødvendigt at erhverve et areal på ca. 260 m² fra matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder. Se bilag 6, oversigtkort.
 
Byrådet traf på sit møde den 20. august 2014 beslutning om at igangsætte ekspropriation af arealet, såfremt arealet ikke kunne erhverves ved frivillig aftale.
 
Muligheden for at erhverve arealet ved frivillig aftale har været forsøgt af projektudvikleren, herunder ved et enkelt møde med administrationens deltagelse. Projektudvikleren har meddelt kommunen, at det ikke har været muligt at indgå aftale om erhvervelse af arealet og har derfor anmodet kommunen om at indlede en ekspropriationssag. Det er også administrationens vurdering, at synspunkterne har stået så langt fra hinanden, at der ikke har været grundlag for en frivillig aftale.
 
Der har været afholdt åstedsforretning den 4. juni 2015 under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff.
 
Ved åstedsforretningen gjorde ejeren indsigelse mod lovligheden af at ekspropriere, jf. bilag 4. Byrådets ekspropriationsbeslutning vil derfor blive forelagt for Vejdirektoratet, som er klagemyndighed.
 
I henhold til referatet fra åstedsforretning, bilag 5, havde ejeren ingen bemærkninger til projektets udformning.
 
Ejer har fremsendt sine bemærkninger til referatet fra åstedsforretningen. Heri gør han opmærksom på, at der er dele af referatet, som han er uenig i eller finder mangelfuldt. Han gentager endvidere, at han uenig i ekspropriationen og protesterer mod den.
 
Det var administrationens vurdering, at der under åstedsforretningen hos ejeren var forventning om erstatning af en størrelse, som ligger væsentlig over, hvad ejendommen påføres af tab og ulemper. Derfor fremsattes under åstedsforretningen ikke forslag til erstatning.
 
Administrationen har gjort sig overvejelser over erstatningens omfang og har udarbejdet vedlagte overslag, jf. bilag 8, til byrådets godkendelse. Overslaget vil ved byrådets tiltrædelse af indstillingen blive fremsendt til ejer som kommunens forslag til erstatning.
 
Når Vejdirektoratet som forventet har afgjort, at der lovligt kan eksproprieres, sendes spørgsmålet om erstatningen til afgørelse hos Taksationskommissionen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I henhold til den indgåede udbygningsaftale skal alle omkostninger i forbindelse med stiens etablering afholdes af projektudvikleren.
 
Kommunen godkender og fører tilsyn med arbejdets udførelse.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene i krydset Stenhusvej / Omfartsvejen, herunder forbedret trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Høring
Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 5. maj 2015.
Den berørte lodsejer blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 4. juni 2015.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og skriftlig meddelelse herom til lodsejer med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.
 
Etablering af stien langs Stenhusvej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Megacentret til Søstrup, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde den 14. november 2012, punkt 192.
Byrådets møde den 20. august 2014, punkt 114.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-14692_#3378258_v1_bilag 8, erstatningsoverslag.docx
caseno15-14692_#3335432_v1_bilag 1, ekspropriationsplan.pdf
caseno15-14692_#3335438_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-14692_#3335442_v1_bilag 3, indvarsling.pdf
caseno15-14692_#3335445_v1_bilag 4, åstedsprotokol.pdf
caseno15-14692_#3335555_v1_bilag 6, oversigtskort.pdf
caseno15-14692_#3378254_v1_bilag 7, bemærkninger fra ejer.msg
caseno15-14692_#3385004_v1_bilag 5, protokolbilag med bilag.pdf

Bilag

Bilag 8, erstatningsoverslag
Bilag 1, Ekspropriationsplan
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarsling
Bilag 4, Åstedsprotokol
Bilag 6, oversigtskort
Bilag 7, Bemærkninger fra ejer
Bilag 5, Protokolbilag med bilag


100. Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård

Sagsgang og sagstype
KMU, ØU og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård i Holbæk vest godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Forslag til Lokalplan 2.73 er at muliggøre en boligudbygning ved afrunding af Holbæk bys vestlige afgrænsning.
I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2013 blev oprindeligt udlagt et væsentligt større rammeområde. Under hensyntagen til kystnærhedszonen og efter aftale med Naturstyrelsen blev rammeområdet imidlertid udtaget ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013, med hensigtserklæring om, at fastlægge et mindre arealudlæg efterfølgende. Med nærværende forslag til kommuneplantillæg er arealet således i dialog med Naturstyrelsen reduceret fra det oprindelige ønske på ca. 100 ha til 14 ha.

Formålet med planlægningen er at udlægge området til boligformål og at skabe en ny grøn kile, der sikrer visuel kontakt fra Kalundborgvej til fjorden.

Kommuneplanrammens område afgrænses mod nord af Nykøbingvej og Odsherredsbanen, mod syd af Nordvestbanen og mod øst af en eksisterende matrikelgrænse, mens den vestlige matrikelgrænse er defineret af en skitseret afgrænsende linje som afrunding af bygrænsen i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet omfatter ikke hele kommuneplanrammens areal, men friholder nogle arealer til efterfølgende etaper, efter aftale med de pågældende grundejere

Lokalplanområdet anvendes i dag til landbrugsdrift, herunder frugtplantage. Der er ikke eksisterende bebyggelse inden for området.
Mod Kalundborgvej afskærmes arealet af en stor, høj hækplantning, der afskærer visuel kontakt til fjorden gennem området. Terrænet falder fra Kalundborgvej i syd mod fjorden i nord.

Med planlægningen gives mulighed for etablering af parcelhusbebyggelse, rækkehuse og klyngehuse. Bebyggelsen placeres omkring en gennemgående grøn kile centralt i området, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej til fjorden. Bebyggelsen må maksimalt opføres i en højde af 8,5 m af hensyn til den landskabelige sammenhæng til kystlandskabet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Forud for udarbejdelsen af planforslagene har der været fremlagt et debatoplæg i relation til det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17 for boligudbygning i Holbæk vest, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at fremsætte forslag og ideer til planlægningen.
 
I høringsperioden blev der indsendt to høringssvar.
Høringssvarene omhandlede i det væsentligste bemærkninger om at sikre grønt fællesareal med mulighed for kig til fjorden, samt forslag om at samle ny bebyggelse i grupper.

Endvidere var udlæg af arealet til ny boligbebyggelse i offentlig høring tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013. Ved den endelige vedtagelse af KP 2013 blev rammeområdet taget ud, og det er efterfølgende reduceret betragteligt i omfang, til den nuværende afgrænsning.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag nr. 2.73 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-39328_#3397032_v1_forslag til lokalplan 2_73 med kommuneplantillæg nr. 17_ 10.8(5).pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 2_73 med kommuneplantillæg nr. 17_ 10.8(5).pdf


101. Godkendelse af vinterregulativ

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag A og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.
 2. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag B og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal i henhold til ”Lov om offentlige veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse.
 
I december 2014 blev der vedtaget en ny lov, som skal implementeres.
Den nye lov vil blandt andet betyde, at :
 
 
De væsentligste ændringer og deres konsekvenser af denne lov er beskrevet i bilag vedr. væsentlige ændringer.
 
Forudsætninger for hovedindstilling er, at alle tidligere C-veje indgår i vejklasse 3. Dette betyder, at:
 
Konsekvensen af denne nedklassificering kan blive, at især landområder og industriveje kan blive svært fremkommelige ved større snefald. Kapaciteten muliggør ikke at snerydningen kan foretages indenfor tidsrammen og i værste fald kan snerydning bliveforsinket i flere dage. Konsekvensen kan blive, at veje bliver sammenkørt med sne, som bliver problematisk at få ryddet i bund.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ indstilling A
:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:
Konsekvensen for især landområder ved denne nedklassificering er beskrevet i hovedindstillingen.

Alternativ indstilling B:
Tidligere C-veje til nye vejklasser:

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen vurderes at være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget (i en normal situation). Baggrunden for dette er, at besparelsen på nedklassificeringen opvejes af de udvidede fortovsforpligtelser for Holbæk Kommune.

Alternativ indstilling A vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 5-15 pct.

Alternativ indstilling B vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 10-20 pct.
 
Det øgede udgiftsniveau på alternativ indstilling A og B kan ikke finansieres inden for den nuværende driftsramme.
Hvis alternativ A vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 15 pct. for 2016 og frem.
Hvis alternativ B vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 20 pct. for 2016 og frem.

Øvrige konsekvenser
Den trafikale infrastruktur i kommunen kan blive presset af det driftsmæssige serviceniveau på vinterberedskabet.

Høring
Lovgrundlag – link
LBK nr. 1520 af 27. december 2014 ”Lov om offentlige veje mv.” kap. 8
Regulativet sendes til politiets orientering/godkendelse.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt. Udvalget ønsker her ud over belyst hvordan særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29230_#3391104_v1_sådan ryddes veje og stier.docx
caseno15-29230_#3396156_v1_vinter vejklasser.pdf
caseno15-29230_#3396416_v1_vinter stiklasser.pdf
caseno15-29230_#3396160_v1_fortov, regstrup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396164_v1_fortov, jyderup - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3396193_v1_fortov, holbæk - eksempel.pdf
caseno15-29230_#3404625_v1_væsentlige ændringer.pdf.pdf
caseno15-29230_#3411353_v1_forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ .pdf
caseno15-29230_#3411376_v1_vinterregulativ 2015_2016.pdf.pdf

Bilag

Sådan ryddes veje og stier
Vinter vejklasser
Vinter stiklasser
Fortov, Regstrup - eksempel
Fortov, Jyderup - eksempel
Fortov, Holbæk - eksempel
Væsentlige ændringer.pdf
Forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ
Vinterregulativ 2015_2016.pdf


102. Godkendelse af tillæg til husholdningsaffaldsregulativ

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. tillæg til Holbæk Kommunes eksisterende husholdningsaffaldsregulativ bliver godkendt, idet at Holbæk Forsyning A/S fra efteråret 2015 og frem iværksætter sortering af metal- og plastaffald ved samtlige husstande i Holbæk Kommune. 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I følge EU samt regeringens ressourceplan skal kommunerne medvirke til at sikre at genanvendelsesprocenten af husholdningsaffald når 50% i 2020.
 
I Holbæk Kommunes affaldsplan 2014-2019 fremgår det således, at sortering af materialer til genanvendelse skal øges fremover.
 
Holbæk Forsyning A/S vil i efteråret 2015 derfor stille krav til husstandene i Holbæk Kommune om at udsortere plast og metal fra restaffaldet, så det kan genanvendes. Udsortering af plast og metal medfører ikke ekstra udgifter for borgerne.
De nye krav gælder ligeledes for Holbæk Kommunes egne ejendomme og institutioner.
 
Tillægget til husholdningsaffaldsregulativet har været offentliggjort i 4 uger på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunes egne bygninger og institutioner er også omfattet af husholdningsaffaldsregulativet og dermed også af tillægget.
Det har følgende økonomiske konsekvenser:
 
 
Der vil blive fremlagt særskilt dagsordenspunkt til finansiering af ovenstående engangsudgifter.
 
Administrationen vurderer, at den nye sorteringsordning på sigt vil være driftsmæssigt udgiftsneutral, da mængden af betalingsaffald vil være faldende.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Husholdningsaffaldsregulativet for Holbæk Kommune

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-48580_#3309546_v1_pdf_tillæg til husholdningsaffaldsregulativ juni 2015(2).pdf.pdf

Bilag

PDF_Tillæg til husholdningsaffaldsregulativ juni 2015(2).pdf


103. 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forskrift for bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forenkling af regler for virksomheder
Forskriften er et direkte ønske fra erhvervslivet og en betydelig forenkling af reglerne på bygge- og anlægsområdet.  Flere virksomheder bruger i dag ressourcer på forespørgsler om støjkrav i forbindelse med bygge- og nedrivningsprojekter og sandblæsningsvirksomheder efterspørger ensartede og fastsatte krav til sandblæsningsaktiviteter. Forskriften vil kraftigt reducere antal af ansøgninger til kommunen fra bygge- og anlægsvirksomhederne.
 
Desuden kan bygge- og anlægsvirksomhederne orientere sig på kommunens hjemmeside om gældende regler og hvilke krav de skal overholde i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Erhvervsforum har haft forskriften til gennemsyn jf. beslutningen i KMU den 26. januar 2015, og vil ligeledes informere om den i deres kommende nyhedsbrev.
 
Smidigere sagsbehandling af bygge- og anlægssager
Forskriften vil give klare retningslinjer og krav og lette sagsbehandling af bygge- og anlægssager herunder støjklager. Dette resulterer i hurtigere sagsbehandlingstider overfor virksomheder og borgere i Holbæk Kommune.
 
For miljømyndigheden i kommunen vil forskriften betyde mindre sagsbehandling, da der ikke længere skal udstedes tilladelser til fx sandblæsningsaktiviteter samt mindre bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek.nr. 639 af 13. juni 2012).

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Udsættes med ønske om at forskriften suppleres med støvvilkår og støjgrænser

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-67716_#3410148_v1_udkast til forskrift for bygge og anlægsarbejder i holbæk kommune.docx

Bilag

Udkast til forskrift for bygge og anlægsarbejder i Holbæk Kommune


104. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Afskaffelse af regulativ om brændeovne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Regulativ for brug af brændeovne i Holbæk Kommune af 1. juni 2010 bliver afskaffet

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har siden den 1. juni 2010 haft et regulativ for brug af brændeovne.
 
I januar 2015 er der kommet en ny bekendtgørelse på området. Den nye bekendtgørelse er gjort mere specifik og enkel end tidligere. F.eks. er højden på skorstene nu medtaget i den nye bekendtgørelse, hvilket tidligere var omfattet af Holbæk Kommunes regulativ.
 
Da den nye bekendtgørelse er mere omfattende end tidligere er der på nuværende tidspunkt ikke behov for et særskilt regulativ på området, og som følge af arbejdet med forenkling af kommunens regulativer indstiller administrationen, at regulativet bliver afskaffet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om brændeovne, BEK nr. 46 af 22.01.2015

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling105. Beslutning - 'Resultater gennem forenkling og tillid' - Godkendelse af administrationsgrundlag for landzoneområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 1. godkender ”Administrationsgrundlag for landzoneområdet” som vedlagt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forhold til det hidtil gældende administrationsgrundlag for landzone er det nu forenklet, så det kun indeholder retningslinjer, for hvordan området administreres. Afsnit med beskrivelse af lovgrundlaget, planlovens formål, kommunens myndighedsrolle, klagemulighed og de forskellige hensyn, som skal lægges til grund for en landzoneafgørelse, er slettet i administrationsgrundlaget. Informationerne i disse afsnit vil i stedet blive formidlet på kommunens hjemmeside.
 
Planlovens landzonebestemmelser har til formål at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker gennem kommune- og lokalplanlægning.
 
Formålet med administrationsgrundlaget er at beskrive overfor virksomheder, borgere og interesseorganisationer, hvordan en ansøger kan forvente sin sag afgjort. Samtidig tjener administrationsgrundlaget til, at viden om landzoneområdet er forankret i administrationen.
 
Med administrationsgrundlaget delegerer udvalget beslutningskompetencen på landzoneområdet til administrationen, Vækst og Bæredygtighed.
 
Delegation af beslutningskompetencen på en række af udvalgets sagsområde vil senere blive taget op i forbindelse med en samlet gennemgang/oversigt over delegationer fra udvalget.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 20.12.2011 af Udvalget for Klima og Miljø. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i delegationen.

Høring
Lovgrundlag – link
Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer.
 
Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalgets møde den 27. november 2014, pkt. 108.
Udvalgets møde den 2. juni 2015, pkt. 80.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-39772_#3398209_v1_administrationsgrundlag.docx

Bilag

Administrationsgrundlag


106. Orientering om status på lokalplaner - august

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner.
Planoversigt er vedhæftet i bilag 1.
 
Siden status i juni 2015 er følgende lokalplan endeligt vedtaget:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3359983_v1_status på lokalplaner til kmu august 2015.pdf.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu august 2015.pdf


107. Orientering om broernes tilstand

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Tilstanden på kommunens broer bliver registreret i broforvaltningsregistret. Registret er blevet opdateret her i 2015. I den forbindelse har vores rådgiver justeret budgetoversigten for broer. Budgetoversigten indeholder en tilstandsvurdering på hver enkelt bro og en anbefalet vedligeholdelsesprioritering indenfor en 5-årig periode. Budgetoversigten kan ses i vedlagte bilag.
 
Broernes tilstand bliver vurderet ud fra en tilstandskarakterskala fra 0-5, hvor 0 svarer til en tilstand som ny og 5 svarer til, at broen er fuldstændigt nedbrudt og dens funktion er ophørt med deraf følgende lukning eller udskiftning. En nærmere beskrivelse af tilstandskaraktererne kan ses i bilaget ”Generaleftersyn”.
 
Der er registreret 166 broer i Holbæk Kommune:
24 broer tilhører Vejdirektoratet
12 broer tilhører Banedanmark, hvoraf 2 er fælleseje med Holbæk kommune
3 broer er private
8 broer deles med nabo kommuner
119 broer er Holbæk kommunes
 
Fordelingen af hovedtilstandskarakter på broerne:
18 broer med tilstandskarakter på 0 – God stand nyere bro
48 broer med tilstandskarakter på 1 – God stand med få mindre skader
40 broer med tilstandskarakter på 2 – God stand med flere mindre skader
23 broer med tilstandskarakter på 3 – God stand med større skader
6 broer med tilstandskarakter på 4 – Dårlig stand kræver udbedring
2 broer med tilstandskarakter på 5 – Ude af funktion/spærret
29 broer med ukendt tilstand – skyldes andre ejere eller manglende oplysninger
 
Den vægtede, gennemsnitlige hovedtilstandskarakter efter år 2014 er på 1,654.
Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 1,40, for tilsvarende broer.
En beregning foretaget af Vejdirektoratet viser, at den optimale gennemsnitlige hovedtilstandskarakter ligger et sted mellem 1,0 og1,2.
 
Konsekvenser:
Der er i øjeblikket 10 broer i Holbæk Kommune som på grund af broernes forringede tilstand er vægtbegrænset til en lavere belastning. En samlet renovering af disse broer kræver et investeringsbehov på ca. 8 mio. kr. for at ophæve den nedklassificerede vægtbegrænsningen.
 
Broer i kommunen med nedklassificeret vægtbelastning:
Præstebrovej - 8t akseltryk
Rørte - 10t akseltryk
Nykøbingvej 65-71, Mørkøv - 6t akseltryk
Lille Knapstrupvej - 8t akseltryk
Åsen - 8t akseltryk
Dumpedalsvej – 8t akseltryk
Tadrevej - 8t akseltryk
Flædebækvej - 8t akseltryk
Solvangsvej - 8t akseltryk
Ebberupvej - 8t totalvægt
 
Problemerne er særligt store, hvor der kun er én adgangsvej til eksempelvis en landbrugsejendom, og administrationen er nødsaget til at etablere en vægtbegrænsning til 6 eller 8 t akseltryk. Her bliver trafikken særligt berørt af vægtbegrænsningen.
De 4 førstenævnte broer ovenfor er omfattet af dette.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunens broer på hhv. 3,5 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i 2017. Heraf er ca. 5 mio. kr. disponeret til renovering af Munkholmbroen i samarbejde med Lejre Kommune.
 
Som det fremgår af bilaget ”Budgetoversigt Broer 2015” er der over de næste 5 år et investeringsbehov på ca. 60 mio. kr., hvis broernes tilstand skal bringes ned til det anbefalede tilstandsniveau på ca. 1,2.
 
Broer som Banedanmark har tilsynspligt på og Holbæk kommune er ejer er ikke med i den økonomiske oversigt, men kan medfører yderligere investeringsbehov.
 
Vedligeholdelsesefterslæbet i forhold til 2012 er steget fra 48 mio. til 60 mio. i 2015 for de 166 broer. 2 mio. af denne stigning er bundet i nye broer. Det betyder at vedligeholdelsesefterslæbet er steget med ca. 21 pct. over en 4 årig periode.

Øvrige konsekvenser
Den trafikale infrastruktur i kommunen kan blive presset af det driftsmæssige vedligeholdelsesefterslæb på området.

Høring
Lovgrundlag – link
Vejloven (BEK nr. 1520 af 27. december 2014)
           

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Taget til efterretning. Udvalget ønsker at der udarbejdes en 10-års handleplan for renovering af broerne.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-26626_#3389681_v1_budgetoversigt broer 2015.pdf
caseno15-26626_#3402081_v1_generaleftersyn.pdf

Bilag

Budgetoversigt Broer 2015
Generaleftersyn


108. Orientering om udbudsresultat af vinterruter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om udbudsresultatet af vinterruter bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 12. november 2014 besluttede byrådet at konkurrenceudsætte snerydning i Mørkøv, Tuse og St. Merløse.
 
Den 28. maj var der informationsmøde, hvor interesserede kunne stille spørgsmål til udbuddet.
 
Ved udløb af fristen for afgivelse af tilbud den 8. juli var der afgivet et tilbud på Tuse-aftalen, nul tilbud på Mørkøv-aftalen og et tilbud på St. Merløse-aftalen. Derudover havde Vej og Park afgivet kontrolbud på alle tre delaftaler. Det afgivne tilbud på Tuse-aftale levede ikke op til udbudskravene.
 
Holbæk Kommune besluttede derfor at annullere udbuddet, da der ikke var tilstrækkelig konkurrence på området til at gennemføre dette.
 
Det vurderes at den begrænsede volumen i de tre delaftaler var en af de overvejende årsager til, at der ikke var tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Hvis opgaven igen skal konkurrenceudsættes, anbefales det at udbuddet omfatter den samlede opgavevolumen. Dette udbud kan evt. fordeles på mindre delaftaler, således at der kan bydes på hele eller dele af opgaven.
 
Det skal derudover bemærkes, at Byrådet ved vedtagelse af budgetaftalen for 2015 har indgået aftale om, at der skal udarbejdes en potentialeafklaring af, om kommunens samlede vintertjeneste med fordel kan konkurrenceudsættes. Denne opgave håndteres af Koncernservice – Indkøb og Udbud.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Økonomien er uændret, da Vej og Parks kontrolbud ligger på det samme niveau, som vi betaler for at få udført opgaven i dag.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling109. Orientering om at Søbjerg Vandværk søger kommunegaranti

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. udvalget tager til efterretning at det indstilles at Økonomiudvalg og byråd bevilliger kommunegaranti til Søbjerg Vandværk.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Søbjerg Vandværk har den 24. juni 2015 ansøgt Holbæk Kommune om en kommunegaranti på 5 mio. på lån, der optages i KommuneKredit.
Lånet skal finansiere anlægsudgifter i forbindelse med fusionering af Søbjerg Vandværk og Kr. Eskilstrup Vandværk.
 
Pengene skal bruges til etablering af forbindelsesledning, nye målerbrønde til samtlige forbrugere samt trykforøgerstation til opkobling til Kr. Eskilstrup Vandværk.
 
Det indgår i projektet, at Tingerup Vandværk og Smidstrup Vandværk har mulighed for at blive tilkoblet, hvis det bliver nødvendigt i fremtiden.
 
Beslutningskompetencen ligger hos økonomiudvalget og byrådet om godkendelse af at Søbjerg Vandværk kan søge om kommunegarantien på 5 mio. kr. jf. lånebekendtgørelsen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nævnte kommunegaranti vil ikke påvirke Holbæk Kommunes låneramme.
Lånevilkårene samt finansieringsformålet er indenfor de vilkår, som en kommune kan stille garanti for.
 
Holbæk Kommune opkræver et gebyr på 1 % af hovedstolen ved underskrift på garantien.
 
Søbjerg Vandværk a.m.b.a. anses som en sikker lånetager, idet ydelserne til lånet opkræves via de årlige vandtakster. (Projektet er vedtaget på vandværkets generalforsamling i 2015)

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling110. Orienteringer til mødet d. 25. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:
 
Status på de vigtigste områder inden for udvalgets ressortområde – forslag fra Christian Ahlefeldt-Laurvig
Status på Fjordstien
Orientering om sag på Nykøbingvej
Orientering om præstebolig i Jyderup
Status på vejbelysning
Status på overdragelse af anlæg fra BaneDanmark
Indgåelse af lejeaftale for Isefjords Allé 31 i Holbæk
Ringvejen i Regstrup
Status på vandløbssager

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-08-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling