UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-06-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-06-2015 14:00:00


PUNKTER

86. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. juni 2015
87. Bevilling til oprensning af olieforurening
88. Beslutning om linjeføring af den kommende ringvej i Regstrup
89. Godkendelse af istandsættelse af Bagstræde i Holbæk
90. Godkendelse af høringsforslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø
91. Orientering om status på renoveringsprojekterne i renoveringspuljen for 2015
92. Orientering om status på lokalplaner - juni
93. Orientering om status på regulering af mågebestanden i Holbæk By
94. Orienteringer til mødet den 23. juni 201586. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. dagsordenen til mødet den 23. juni 2015 bliver godkendt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling87. Bevilling til oprensning af olieforurening

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærsgaard indstiller, at
 
  1. oprensningsscenarie 2B inkl. efterfølgende monitorering til oprensning af olieforurening på ejendommen Nøkkentved 18, Mørkøv igangsættes. Beløbet på 2,5 mio. kr. indgår i budget 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har overtaget forurening fra villaolietanksforsikringspuljen ved Top Danmark. Der er tale om forurening fra utætte villaolietanke.
 
Holbæk Kommune har modtaget statusrapporter for sagen, som beskriver forureningssituationen på adressen samt hvilke fremtidige afværgetiltag som vurderes nødvendige og/eller tilstrækkelige på arealerne.
 
I 2004 konstateres et større spild fra 2 overjordiske tanke på hver 1.500 liter. Forureningen blev forsøgt fjernet ved at skimme den fri oliefase samtidig med at man forsøgte, at dokumentere effekten af naturlig nedbrydning.  I oktober 2013 vurderede Orbicon (tidligere Hedeselskabet) at forureningen var stabil og anbefalede at sagen lukkes, på trods af restforureningen udgjorde omkring 1400 liter fyringsolie. Region Sjælland svarede i februar 2014 at de vurderede at påbuddet ikke er opfyldt og bør fastholdes som minimum med et krav om skimning/fjernelse af fri fase.
 
Holbæk Kommune beder på denne baggrund Rambøll om at komme med en vurdering af det udførte arbejde og hvad der eventuelt skal til for at kunne lukke sagen.
 
I november 2014 modtages rapport fra Rambøll, der konkluderer:
· at der ikke er foretaget en tilstrækkelig afgrænsning af forureningen,
· at det ikke er vurderet om der kan være sket spredning til dybereliggende grundvandsmagasiner samt
· at risikoen overfor vandindvindingen i området ikke er tilstrækkelig belyst
 
Rapporten opstiller 3 mulige oprensningsscenarier:
 
Model
Varighed
% fjernelse af fri fase olie
Pris (excl moms)
 
1A - Udgravning indenfor indfatningsvæg
Ca. 9 måneder
Op til 90 %
8.860.000 kr
1B - Fri udgravning
Ca. 9 måneder
Op til 90 %
9.900.000 kr
2A -Storformationsboringer
Ca. 7½ måneder
Op til 70 %
1.200.000 kr
2B -Storformationsboringer inkl termisk assistance
Ca. 13½ måneder
Op til 85 %
1.830.000 kr
Efterfølgende monitering ved storformationsboringer
3 år
 
675.000 kr
                                   
           
 
Det vurderes at gennemførelse af afværgeforanstaltningerne 2B samt efterfølgende monitering med stor sandsynlighed vil fjerne risikoen for grundvandressourcen. Holbæk Kommuens udgift til oprensningen og efterfølgende monitering vil dermed lyde på i alt 2.505.000 kr. excl moms, hvilket svarer til ca. 1800 kr. pr liter fyringsolie der skal fjernes. Denne udgift vurderes at være i overensstemmelse med Natur & Miljøklagenævnet generelle retningslinier for rimelige omkostninger til beskyttelses af grundvandsressourcer.    
 
 
 
             

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Økonomisk overblik:
 
Adresse
Yderste konsekvens
Administrationens foreslåede model
Nøkkentved 18
10.575.000
2.505.000
 
Det skal bemærkes at forsikringspuljen på 2.0 mio kr. er opbrugt. Ovenstående er derfor yderligere omkostninger som alene skal dækkes af Holbæk Kommune, jf § 49, stk. 5. Da puljen på de 28 mio. kr. er fuldt disponeret er det ikke længere muligt at søge om refusion.

Øvrige konsekvenser
Udover Nøkkentved 18 er der to lignende sager, der forsøges afsluttet uden udgifter for kommunen.
Dette kan påklages Natur og Miljøklagenævnet.

Høring
Lovgrundlag – link
Forureningerne er sket før 2010, hvilket betyder at den nye forsikringssum fra 2010 på 4 mio. kr. ikke er gældende. Dette betyder, at Holbæk Kommune skal dække alle udgifter for forureningerne der overstiger den daværende forsikringssum på i alt 2.0 mio. kr. inkl. moms.
 
Kravet om at kommunen skal dække alle udgifter, der overstiger forsikringsdækningen fremgår af § 49, stk. 5 i Lov om forurenet jord:
 
”Forsikringen skal dække udgifterne som nævnt i stk. 1. Viser udgiften til opfyldelse af et påbud, jf. § 48, stk. 1, sig at ville overstige 2.0 (nu 4.162) mio. kr. inkl. moms. Udgifter der overstiger 2.0 (nu 4.162) mio. kr. inkl. moms, skal betales af miljømyndigheden. Miljømyndigheden skal forlods på forlangende stille garanti herfor.”
 
I forbindelse med at forsikringssummen blev hævet til 4.0 mio. kr. blev der oprettet en refusionspulje på i alt 28 mio. kr. til dækning af kommunernes udgifter optil 4,162 mio. kr. Miljøstyrelsen meddelte i april måned, at puljen nu var opbrugt og der dermed ikke længere kunne søges om refusion.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling88. Beslutning om linjeføring af den kommende ringvej i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. Der tages stilling til hvilket af de 2 forslag til linjeføring af den kommende ringvej i Regstrup, der skal arbejdes videre med

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ringvejen i Regstrup er udført på strækningen fra Nørupvej til Syrenvænget.
I forbindelse med at Vejdirektoratet nu igangsætter projekteringen af Motorvej syd om Regstrup, er det nødvendigt at klarlægge linjeføringen på resten af strækningen med det formål at placere det kommende tilslutningsanlæg til Motorvejen ved Regstrup optimalt.
Vejdirektoratet påregner at åbne motorvejen i 2019.
Tegningsbilaget peger på 2 alternative linjeføringer for Ringvejen.
Vedhæftede notat opregner en række konsekvenser ved valget af linjeføring.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Foreløbig anvendes 300.000 kr. til projekt der skal kvalificere overslaget og danne materiale for en høring i lokalområdet. Beløbet finansieres af anlægskontoen for projektomkostninger til opstart af anlæg.
Udgifterne til etablering af ringvejen anslås samlet til 26 mio. kr. både for løsning 1 og løsning 2.

Øvrige konsekvenser
Begge forslag indebærer at der opstår restarealer som vil kunne sælges til erhvervsformål.
Trafikalt betyder forslag 1 at Virkelyst har udkørsel direkte til ringvejen, hvorimod løsning 2 har et krydsningspunkt mindre.

Høring
Skitseprojektet skal forelægges lokalforum eksempelvis på et borgermøde.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Udsættes

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29142_#3314310_v1_forslag linjeføringer.pdf
caseno15-29142_#3322537_v1_caseno15-29142_#3317782_v1_notat til dagsordenspunkt.pdf.pdf

Bilag

forslag linjeføringer
CaseNo15-29142_#3317782_v1_Notat til dagsordenspunkt.pdf


89. Godkendelse af istandsættelse af Bagstræde i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Der anvendes 800.000 kr. til istandsættelse af Bagstrædet i Holbæk. Beløbet finansieres af indtægter for fortovsleje/p-pladsleje i forbindelse med byggeriet på Lassens Gård, samt af driftsmidler afsat til vejvedligeholdelse. Den præcise beløbsfordeling vil fremgå af konsekvensbilaget, som bliver fremsendt inden mødet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Bagstræde blev i forbindelse med nedrivningen af den tidligere Lassens Gård inddraget i byggepladsarbejderne. Entreprenøren gik efterfølgende konkurs, og brostenene forsvandt med konkursboet. Strækningen langs Lassens Gård har efterfølgende henligget med grus.
Nu er byggefeltet færdigbygget, og der er et ønske om at få Bagstræde færdiggjort.
Udover strækningen med manglende brosten, skal en strækning i Bagstræde rettes op, således at færdslen kan foregå sikkert.
 
Konsekvens for den øvrige vejvedligeholdelse
Det samlede anlæg beløber sig til 800.000 kr., hvoraf ca. halvdelen omhandler opretning af vejen.
Beløbet finansieres af indtægter for fortovsleje/p-pladsleje i forbindelse med byggeriet på Lassens Gård, samt af midler afsat til vejvedligeholdelse.
 
Ved at prioritere en færdiggørelse af Bagstræde vil der være andre steder i kommunen, som ikke bliver vejvedligeholdt.
Inden afholdelse af mødet vil der blive fremsendt et konsekvensbilag der gør rede for den præcise fordelingen af midlerne, samt de konsekvenser det har for den øvrige vejvedligeholdelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det samlede anlæg beløber sig til 800.000 kr., hvoraf ca. halvdelen omhandler opretning af vejen.
Beløbet finansieres af indtægter for fortovsleje/p-pladsleje i forbindelse med byggeriet på Lassens Gård, samt af midler afsat til vejvedligeholdelse.
 
Der bliver fremsendt uddybende bilag jvf. sagsfremstilling.
           

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Godkendt. 

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-7657_#3332582_v1_konsekvensnotat.docx

Bilag

Konsekvensnotat


90. Godkendelse af høringsforslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget:
 
Godkender, at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø sendes i offentlig høring.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø skal sendes i høring. Planen beskriver grundvandets tilstand på øen, hvordan grundvandet skal beskyttes og rollefordelingen.
 
Udkast til indsatsplan er vedhæftet som bilag.
 
Baggrund
Naturstyrelsen har foretaget en kortlægning af grundvandsbeskyttelsen på Orø. Kortlægningen har vist, at grundvandet på Orø er sårbart og nogle steder forurenet med nitrat.
 
Generelle problemer
Den naturlige beskyttelse af grundvandet på Orø er dårlig i forhold til resten af kommunen og landsdelen. Lerlag, der normalt beskytter grundvandet, er tynde eller fraværende.
 
Specifikke problemer
Hertil kommer en række specifikke problemstillinger:
 
 
Kommunens opgaver
 
 
Vandværkernes opgaver
 
Vandværkerne skal gennemsnitligt bruge 2000-3000 kr. om året på overvågning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ingen

Øvrige konsekvenser
I forhold til ændringer af den nuværende arealanvendelse betyder udpegningen af landbrugsarealer som indsatsområder, at kommunen fremover kan administrere efter indsatsplanens retningslinjer, hvad angår nitrat. Lov om miljøgodkendelse af husdyr m.v. giver hjemmel til dette.
Udpegningen af indsatsområder vil ikke umiddelbart medføre restriktioner for eksisterende husdyrproduktion. Til gengæld kan den få betydning, når en bedrift i henhold til husdyrgodkendelsesloven:
1. inddrager nye arealer til at udsprede husdyrgødning, eller
2. øger husdyrtrykket på de hidtil benyttede arealer eller
3. ændrer sammensætningen af husdyrgødningen på hidtil benyttede arealer.

Høring
Administrationen har i 2014 og i 2015 afholdt møder med berørte vandværker og landmænd.
 
På møderne er indsatsplanens indhold drøftet. Der er lagt op til at indgå frivillige aftaler mellem lodsejere og vandværkerne. Kommunen har været behjælpelig med at klarlægge økonomi og øvrige konsekvenser af forskellige former for aftaler.
 
Når det er vedtaget at sende udkast til indsatsplan i høring, vil planen blive sendt i 8 ugers offentlig høring

Lovgrundlag – link
Lov om vandforsyning (1199 af 30/09 2013)
Bekendtgørelse om indsatsplaner (1319 af 21/12 2011)
Lov om miljøgodkendelse af husdyr m.v.(1486 af 04. december 2009)

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Godkendt. Udvalget ønsker et temamøde om nitratindsatserne/grundvandsbeskyttelse.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-8923_#3306782_v1_indsatsplan_oroe.pdf.pdf

Bilag

indsatsplan_oroe.pdf


91. Orientering om status på renoveringsprojekterne i renoveringspuljen for 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. status på renoveringsprojekterne i renoveringspuljen og energimidler for 2015 bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I januar 2015 blev der i byrådet frigivet 11,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger, samt 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.
Prioriteringen af de enkelte renoverings- og energiprojekter blev forelagt til orientering i februar 2015.
 
Status
Administrationen har primo juni fulgt op på alle projekterne og der er i vedlagte bilag tilføjet en status ud de igangsatte projekter.
 
Prioritering af projekter
Prioritering af projekterne sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.
 
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Udvalget bliver orienteret om eventuelle akutsager, og såfremt akutsagerne kræver en ny prioritering af projekterne, vil det blive fremlagt til godkendelse på ny.
 
Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.
Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.
 
Prioritering af projekter på skole og daginstitutionsområdet vil blive fremsendt når resultatet af omstillingsgrupperne foreligger. Hvis resultater betyder, at der er projektet, som ikke skal gennemføres, så vil der blive fremsendt yderligere projekter til prioritering.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
            Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-41303_#3322410_v1_status juni 2015 kommunalt anlæg.pdf.pdf

Bilag

Status Juni 2015 Kommunalt anlæg.pdf


92. Orientering om status på lokalplaner - juni

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner.
Planoversigt er vedhæftet i bilag 1.
 
Siden status i maj 2015 er der ikke sket endelig vedtagelse af lokalplaner.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3313214_v1_status på lokalplaner til kmu juni 2015.pdf.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu juni 2015.pdf


93. Orientering om status på regulering af mågebestanden i Holbæk By

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. orientering om status på regulering af mågebestanden i Holbæk By bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Klima og Miljø behandlede på mødet den 28. oktober 2014 et forslag om regulering af mågebestanden i Holbæk By. Udvalget besluttede at administrationen skulle igangsætte forskellige tiltag til bekæmpelse af mågebestanden i Holbæk By.
Udvalget blev på mødet den 2. juni orienteret om status på indsatsen, og nedenfor følger en status pr. 8. juni 2015.
 
Tiltag og status
De forskellige tiltag er listet op i kolonne 1 i nedenstående skema.
Kolonne 2 er status pr. 8. juni 2015 og kolonne 3 giver overblik over anslået ressourceforbrug.
 
Tiltag
 
Status
Ressource-forbrug
Holbæk Kommune iværksætter en systematisk bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger i Holbæk by. Herunder:
 
 
1. Fjerner gamle reder efter mågesæson, f.eks. i forbindelse med efterårets rensning af tagrender på kommunale bygninger.
 
Bliver påbegyndt til efteråret
 
2. Ansøger om regulering/skydning af voksne måger i (februar - marts) og igen efter ungerne har forladt reden. Kræver individuel ansøgning pr. matrikel.
Administrationen har tilbudt grundejerne i området omkring Ahlgade og havnen at koordinere ansøgninger om tilladelse til regulering af måger i foråret og hen over sommeren. Administrationen har efterfølgende fået mange positive tilsagn fra grundejerne, og Naturstyrelsen har også på baggrund at grundejernes tilsagn, givet tilladelse til regulering af henholdsvis voksne måger, reder, æg og yngel i perioden indtil 15. august.

Administrationen har blandt andet søgt og fået tilladelse fra Naturstyrelsen til regulering af sølvmåger i Holbæk by. Efterfølgende er der indgået en aftale med Dansk Jægerforbund, som omkostningsfrit vil regulere antallet af måger på Holbæk Havn. Dansk Jægerforbund ønsker ikke at skyde i nærheden af beboelse, hvorfor reguleringen afgrænses til havnearealerne.
Jægerne startede reguleringen den 28. marts.
 
Ved seneste status fra jægerne primo juni var der skudt 7 måger. 
 
45 timer
3. Fjerner reder og æg på kommunale bygninger (april - maj)
Administrationen har gennemgået de kommunale ejendomme i Holbæk by og estimeret et konkret timeforbrug per ejendom.
 
Selve bekæmpelsesindsatsen ligger udenfor den almindelige ejendomsdrift. Udvalget for Klima og Miljø valgte på mødet den 28. oktober 2015 at bekæmpelsen skulle ske på bekostning af den almindelige ejendomsdrift.
 
Fra 1. april til 31. juli bliver der hver 14. dag fjernet reder/grene og olieret æg på de kommunale bygninger i Holbæk By. Ved over halvdelen af bygningerne kræver det leje af lift. Arbejdet bliver pt. udført af Teknisk Service.
 
Såfremt en privat leverandør skulle udføre opgaven ville timeprisen være på 480 kr. pr. time. Herudover kommer udgifter til liftleje, kørsel, materialer og miljøudgifter.
 
164 timer.
 
Hertil kommer 76.000 kr. til leje af lift.
4. Opsætter fysiske hindringer på kommunale bygninger efter forudgående udarbejdelse og godkendelse af budget.
 
Udarbejdelse af budget for opsætning af fysiske hindringer vil blive forelagt til politisk behandling og godkendelse i efteråret.
 
ukendt
5. Der udarbejdes informationsmateriale til borgere, forretninger og virksomheder, om mulighederne for at undgå generne fra mågerne
Administrationen har udarbejdet en pjece om måger, der beskriver mågers adfærd, regler for regulering og hvilke metoder til at forebygge og minimere gener fra måger. Pjecen er lagt på kommunens hjemmeside og er endvidere sendt til Holbæk Handelstandsforening, Holbæk Erhvervsforum og boligforeninger., og som supplement er der sendt breve med link til pjecen, til samtlige grundejere i området omkring Ahlgade og havnen.
 
40 timer
6. Der tages kontakt med Handelsstandsforeningen, boligforeninger og Holbæk Erhvervsforum for at drøfte en fælles og koordineret indsats.
Pjecen om måger er sendt til Holbæk Handelstandsforening, Holbæk Erhvervsforum og boligforeninger.
Administrationen vil efter reguleringssæsonen indkalde Handelsstandsforeningen, boligforeningerne og Holbæk Erhvervsforum til et møde for at drøfte en fælles og koordineret indsats. Naturstyrelsen og Jagtforeningen vil også blive inviteret.
 
 
Samlet effekt af indsatsen
Som nævnt i sagsfremstillingen fra den 28. oktober 2014, så kræver en forebyggelse af måger, at bekæmpelsen pågår over længere tid. Samtidig er det nævnt at en isoleret indsats på kommunale bygninger har en meget begrænset effekt, særligt set i lyset af, hvor begrænset en del af den samlede bygningsmasse kommunens bygninger udgør.
 
Administrationen har ikke mulighed for at fortage en konkret opgørelse af antallet af måger hhv. før og efter indsatsen. En opgørelse af effekten af indsatsen vil derfor bero på et skøn.
 
Den videre proces
Udvalget har udtrykt ønske om at administrationen undersøger nye muligheder for bekæmpelse af mågerne, herunder fjerne årsager til at mågerne trives. Det kan f. eks. være låg på skraldespande, oprydning, opfordring til handelslivet om at fjerne madskrald.
Der vil til udvalgets møde i september blive fremsendt beslutningssag inklusiv budget for den fortsatte bekæmpelse af måger i 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Selve bekæmpelsesindsatsen ligger udenfor den almindelige ejendomsdrift. Udvalget for Klima og Miljø valgte på mødet den 28. oktober 2015 at bekæmpelsen skulle ske på bekostning af den almindelige ejendomsdrift.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling94. Orienteringer til mødet den 23. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. nedenstående orienteringer bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
  1. Kommentarer til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (bilag vedlagt)

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-06-2015
Notatet afvises. Sagen ønskes juridisk og teknisk efterprøvet og det på mødet udleverede notat ønskes vedlagt referatet.
Udvalget ønsker at der tilvejebringes overblik over om der er lignende problemstillinger ved kommunens øvrige vandløbsstrækninger.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-15149_#3322725_v1_notat - kommentar til nmkn's afgørelse.pdf.pdf
caseno15-27421_#3333709_v1_notat om åmose å.msg

Bilag

Notat - Kommentar til NMKN's afgørelse.pdf
Nyt Notat om Åmose Å