UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

17-06-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-06-2015 14:00:00


PUNKTER

85. Godkendelse af høringssvar til 2. generation vandplan85. Godkendelse af høringssvar til 2. generation vandplan

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. forslag til høringssvar til 2. generation vandplan bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Naturstyrelsen har sendt udkast til vandområdeplan 2015 – 2021 for vandområdedistrikt Sjælland i høring fra den 22. december 2014 – til den 23. juni 2015.
 
Dette er 2. generation af vandplaner. Den 1. generation blev vedtaget den 30. oktober 2014. Holbæk Kommune har for tiden vandhandleplanen for den 1. vandplan i offentlig høring.
 
Vandområdeplanen 2015 – 2021 er en videreførelse af vandplanen for den 1. periode. Den baserer sig på data fra 2012 og det aktuelle videngrundlag fra forskningsinstitutionerne. Miljømålene er fastsat i bekendtgørelse om miljømål. I forberedelsen af udkastet har der været nedsat vandråd. Vandrådene har bistået kommunerne med at komme med forslag til fysiske indsatser i vandløbene. Miljømål og forslag til indsatser kan ses i miljøgis.
 
Miljømålene for vandområderne skal nås ved omkostningseffektive virkemidler. Flere af virkemidlerne giver med en målopfyldelse også mere natur og en synergieffekt i forhold til klimasikring.
 
Holbæk Kommune
I udkastet foreslås der følgende indsatser i den kommende planperiode:
Vandløbsområdet
I udkastet bliver der foreslået præcist de samme indsatser, som sekretariaterne hhv. Kalundborg og Roskilde har foreslået for Holbæk Kommune i forbindelse med vandrådsarbejdet.
Søer
Der foreslås indsats for forbedringen af tilstanden i Maglesø ved Brorfelde. Årsagen er at der er en dårlig økologisk tilstand for fisk.
Grundvand
Der er i udkastet ikke nogen forslag på grundvandsområdet i den kommende planperiode.
Kystvande
Der er ikke i den kommende planperiode forslag om ydereliger kvælstofreduktion i form af vådområder.
Spildevand
I udkastet er der forslag om indsatser overfor 7 regnvandsbetingede udledninger og ingen renseanlæg.
Det forudsættes at indsatsen overfor de ukloakerede ejendomme fra 1. planperiode er gennemført. Fristen for gennemførelsen er, som følge af de forsinkede vandplaner, forlænget til den 30. oktober 2016. Spildevandsforholdende på de resterende ejendomme forventes opfyldt i løbet af 2. planperiode.
 
Indhold i Holbæk Kommunes høringssvar
Vandløb
Holbæk Kommune udtrykker sin tilfredshed med at vandrådssamarbejdets forslag til indsatser er blevet fulgt. Holbæk Kommune vil dog gøre opmærksom på, at kommunen forsat ikke vil acceptere at vandføringsevnen bliver forringet, så indsatserne skal gennemføres uden stigning i vandstanden.
Søer
Holbæk Kommune vil foreslå, at der gennemføres en indsats for forbedring af tilstanden i Skarre Sø frem for Magle Sø. Begrundelsen for dette er, at tilstanden i Skarre Sø er væsentlig ringere, og der er et stort lokalt fokus og engagement for at forbedre tilstanden. En forbedring af tilstanden i søen vil, ud over forbedring af vandmiljøet, også være et aktiv for byens bosætning og erhvervsliv.
Grundvand
Ingen kommentarer
Kystvande
Ingen kommentarer
Spildevand
Holbæk Kommune udtrykker betænkelighed ved om forudsætningen holder. Det forudsættes at den forbedrede spildevandsrensning af det åbne land i Vandplan 1 er gennemført inden den 30. oktober 2016. Arbejdet er på nuværende tidspunkt ikke igangsat, så man må forvente at gennemførelsen vil strække sig ind i 2. planperiode med deraf følgende konsekvenser for i indsatsen i 2. planperiode.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Udkastet er i offentlig høring frem til den 23. juni kl 12.00

Lovgrundlag – link
Lov vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelser
Bekendtgørelse om miljømål

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Link til høringsmateriale
 
Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 17-06-2015
Godkendt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Udsat

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-23577_#3319320_v1_ caseno15-23577_#3301842_v1_holbæk kommunes hørinssvar til vådområdeplan.....pdf.pdf

Bilag

CaseNo15-23577_#3301842_v1_Holbæk Kommunes hørinssvar til Vådområdeplan.....pdf