UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

02-06-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-06-2015 14:00:00


PUNKTER

67. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. juni 2015
68. Udvalget for Klima og Miljø - budgetrevision 2 2015
69. Bevilling til lavfrekevnt støjmåling på Hagesholm vindmøller
70. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål
71. Beslutning om deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen
72. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015
73. Sikring af vejadgang til idrætsfaciliteter
74. Godkendelse af høringssvar til 2. generation vandplan
75. Beslutning om revision af spildevandsplanen
76. Beslutning om lokalplanlægning og landsbyfornyelse i Ugerløse
77. Beslutning vedrørende planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup
78. Orientering om status på lokalplaner - maj
79. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014
80. Beslutning - Forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende indenfor Udvalget for Klima og Miljø´s område
81. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
82. Beslutning - Rabat på Orøfærgens afgange med lav belægning
83. Beslutning om finasiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø
84. Orienteringer til mødet den 2. juni 2015



67. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsordenen til mødet den 2. juni 2015 bliver godkendt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling



68. Udvalget for Klima og Miljø - budgetrevision 2 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager budgetrevision 2 pr. april 2015 til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø
 
Budgetrevision 2
April 2015
 
Holbæk Kommune
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden. Koncernledelsen følger disse udfordringer nøje og løsninger på udfordringerne forventes effektueret senest ved budgetrevision 3.
 
Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 synliggjorde vi en udfordring omkring udgifterne til flygtninge som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning samt afledte udgifter til administration. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet.
 
Vi synliggjorde også, ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015, at det så ud til at tendensen fra 2014, med faldende udgifter for de forsikrede ledige, vil fortsætte i 2015. Dette forhold er ikke længere gældende, da vi ser en stagnering på området. Samtidig ser vi en forøgelse af udgifterne til løn til forsikrede ledige, der er ansat i job med løntilskud. Årsagen til dette er, at vi modtager mindre i tilskud, når kommunen ansætter en forsikret ledig.
 
Denne budgetrevision er præget af flere større afvigelser.
 
Væsentligst er stadig de flere flygtninge vi skal modtage. Vi forventer at modtage i størrelsesordenen 180 – 225 flygtninge i 2015. Det skal ses i sammenhæng med, at vi modtog 98 i 2014. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog sidste år. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres.
 
Indenfor de seneste måneder er vi blevet klogere og kan se, at det påvirker vores økonomi meget. Vi bliver som altid kompenseret for vores udgifter, men ikke fuldt ud og god indsigt i hvordan og hvornår, indgår i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Koncernledelsen vil følge området tæt, med henblik på at finde løsninger.
 
Et andet forhold er øget tilgang til kontant- og uddannelseshjælp. Det forventes, at give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på 2 omstillingsprojekter, som netop skulle reducere forbruget. Det drejer sig om omstillingsprojekterne: ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”.
 
Børne- og elevtallene er faldende og vi forventer derfor ikke, at skulle bruge så mange penge på området som oprindeligt. Ved budgetrevision 1 forventede vi, at vi skulle bruge en del flere penge til befordring af børnene. Vores forventning er nu, at vi ikke skal bruge helt så mange penge, men det er stadig mange penge, der skal bruges til befordring.
 
Budgetrevisionen er præget af at overførelsessagen blev godkendt i byrådet i marts måned. Det betyder for en stund, at driftsudgifterne forventes at stige med 88 mio. kr. Det var helt forudsigeligt og det påvirker resultatet væsentligt på nuværende tidspunkt. Men som altid forventer vi, at driftsoverførslerne til efterfølgende år vil påvirke resultatet, så vi kommer tættere på forventningerne fra budgetvedtagelsen i oktober 2014.
 
Udvalget for Klima og Miljø
 
Vi forventer et merforbrug på Udvalget for Klima og Miljø i 2015 på 2,1 mio. kr. Den væsentligste årsag er den forventede udgift til indkvartering af flygtninge.
 
Tabel 2: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab april 2015
Forventet afvigelse april 2015
Heraf forventet tillægs-bevilling
 
A
B
C
D=C-B
G
Politikområde 10
10,2
9,6
9,7
0,1
0,0
Politikområde 11
15,8
16,5
21,4
4,9
5,6
Politikområde 12
117,5
116,6
113,6
-3,0
0,0
Total - Udvalget for Klima og Miljø
143,4
142,6
144,8
2,1
5,6
Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger.
 
Der foretages en omplacering på 1 mio. kr., og der er en forventning om, at et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vil blive søgt overført fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3304811_v1_br_2_2015-40_ukm.pdf

Bilag

BR_2_2015-40_UKM


69. Bevilling til lavfrekevnt støjmåling på Hagesholm vindmøller

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. Godkender bevilling på op til 300.000 kr. til at måle lavfrekvent støj fra 10-500 Hz fra vindmøllerne ved Hagesholm i efteråret 2015. Målingerne skal laves indendørs i tre boliger.
Beløbet finansieres ved at nedprioritere indsatsen for naturpleje i indeværende år.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard indstiller, at udvalget:
 1. Godkender bevilling på op til 360.000 kr. til at måle lavfrekvent støj fra 0-500 Hz fra vindmøller ved Hagesholm i efteråret 2015. Målingerne skal laves indendørs i tre boliger.
Beløbet finansieres ved at nedprioritere indsatsen for naturpleje i indeværende år.

Beskrivelse af sagen
Vækst og Bæredygtighed (VBAF) har fra efteråret 2011 jævnligt modtaget klager over støj fra vindmølleparken ved Hagesholm, fra samtlige naboer. Naboerne fortæller samstemmende, at de har fysiske og psykiske gener af at bo tæt på vindmøllerne.
 
Holbæk Kommune (HK) kan under den gældende vindmøllebekendtgørelse ikke stille krav til vindmølleejerne om, at foretage lavfrekvente støjmålinger og har derfor taget kontakt til både Folketingets Miljøudvalg og Miljøministeren.
 
Folketingets Miljøudvalg foreslår, at HK selv foretager målinger. Miljøstyrelsen (MST) har efterfølgende kontaktet HK og foreslår, at dele udgifterne til støjmålingerne, da MST har en faglig interesse i resultaterne.
 
Der er tvivl om hvilke målemetoder, der giver det mest sande billede af den lavfrekvente støj. Derfor har HK sammen med MST – for at få et mere fyldestgørende billede - foreslået at der måles ud fra følgende tre metoder:
•           MSTs anbefalede metode for måling af lavfrekvent støj indendørs, når støjen kommer fra virksomheder,
•           Aalborg Universitets (AAU) 3D målemetode som universitet mener, er den optimale målemetode ved måling af lavfrekvent støj indendørs, og
•           En beregning af den lavfrekvente støj indendørs, beregnet med det konkrete målte lydisolationstal for den pågældende bolig, og ud fra de kildestyrkemålinger som blev målt af vindmølleejerne i 2014.
 
Administrationen har bedt om to tilbud fra akkrediterede støjlaboratorier. MST og HK er nået til enighed om, hvem man ønsker at gå videre med.
 
Tidspunkt for målingernes udførelse
For på bedste vis at imødekomme klagerne, foretages målingerne i efteråret 2015, da naboerne er lovet at målingerne skal foregå, når der ikke er blade på træerne. Desuden kræves der høje vindhastigheder, hvilket stemmer fint overens med efteråret.
                       
                       
                                                           
                                   
                                               

Beskrivels af alternativ indstilling
Støjmålinger i infralydområdet 1-10 Hz kræver særligt udstyr og prisen for målinger i disse frekvenser er derfor højere. AAU, DTU og MST vurderer, at der ikke er fagligt belæg for at måle fra 0-10 HZ. Naboerne ønsker imidlertid at målingerne i infralydområdet 1-10 Hz også foretages. Den alternative indstilling ville dermed kunne give naboerne ro.
Merprisen for denne måling fremgår under økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser
 
 
Indstilling
Alternativt
 
Det valgte akkrediterede støjlaboratorie
270.800 kr
327.500 kr
*
AAU’s udgifter til bl.a.metodebeskrivelse og deltagelse i målingerne
83.000 kr
83.000 kr
**
Kompensation til vindmølleejerne for måling af baggrundsstøjen
81.000 kr
81.000 kr
***
Uforudsete udgifter
15.000 kr
15.000 kr
 
Samlede udgifter
449.800 kr
506.800 kr
 
MST bidrag
-150.000 kr
-150.000 kr
 
HK maksimale bidrag
299.800 kr
356.800 kr
 
                                                           
*) Tallene er bygget på det valgte tilbud.
**) AAUs tilbud dækker både en metodebeskrivelse, deltagelse i støjmålingerne, beregning af støjbidraget udfra rådatamaterialet og udarbejdelse af en konklusion af hele forløbet.
MST og HK har besluttet, udelukkende at få foretaget en metodebeskrivelse. HK afventer nyt tilbud fra AAU. DTU vil herudover vurdere resultatet.
***) HK skal sammen med MST have et møde med Vattenfall, vindmølleejerne, hvor HK bl.a. vil forhandle kompensation for når møllerne står stille under baggrundsmålingen.

Øvrige konsekvenser
Konsekvenser for omprioritering af naturpleje
 
Omprioriteringen vedrører ca. 40 % af budgettet for naturpleje og vil dermed gå ud over bl.a. samskabelsesprojekter og medføre kritik fra brugere af rekreative områder.
 
Emne
Konsekvenser
Stivedligeholdelse. Kommunen vedligeholder de regionale stier, Jyderupstien og Fjordstien, samt nogle ganske få af de mest benyttede trampestier. Vedligeholdelsen er som følge af tidligere besparelser i dag på et så lavt niveau, at vores ”stikapital” forringes år for år. Vi havde derfor – udover vedligeholdelsen – planlagt en begrænset retablering af nogle problemstrækninger.
· Der bliver ikke foretaget nogen form for stivedligeholdelse – hverken slåning, beskæring eller retablering af problemstrækninger.
· Der er tale om en besparelse, der kan medføre større udgifter til retablering i fremtiden.
· Vi vil modtage klager fra utilfredse brugere af stierne samt fra interessenter indenfor turisterhvervet, hvis kunder færdes på stierne.
· Negativ branding af kommunen: Turister og andre vil opleve, at stien bliver delvist ufremkommelig, når de cykler ind i Holbæk Kommune.
Naturpleje - udvidelse af fold på Orø. Kommunen udfører i samarbejde med i Orø Kogræsserlaug naturpleje på et antal fredede/beskyttede naturområder på Orø – et fint eksempel på samskabelse med frivillige og lodsejere. I 2015 var det aftalt, at folden ved Tornholmen skulle udvides.
· Den manglende udvidelse af folden betyder, at en strandeng, som er truet af tilgroning, ikke bliver plejet. Desuden er der p.t et momentum, en mulighed pga. velvillighed hos en lodsejer og en gejst blandt de frivillige, som vi muligvis forspilder.
· De frivillige vil opfatte det som manglende vilje fra kommunens side til at bidrage til projektet, som de frivillige bruger deres fritid på.
Gravning af vandhuller til truet art – grønbroget tudse. Kommunen har i mange år gennemført et projekt som omfatter bl.a. overvågning af denne truede paddeart. Tudserne, som tidligere har været en attraktion på Orø, nærmer sig i dag kritisk bestand. En af konklusionerne på projektet er, at der skal flere vandhuller til. Vi havde planlagt at grave to vandhuller til i alt 60.000 kr. Chancen for at opnå tilskud på 50% til projektet er stor. Besparelsen er således kun halvdelen af de 60.000 = kommunens medfinansiering.
· Vandhullerne bliver ikke gravet.
· Risikoen for at arten uddør på Orø stiger for hvert år.
· Kommunen går glip af fondspenge – 30.000 kr – til projektet.
 

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes. Det indstilles, at finansieringen sker via mindreudgifter til vejvedligeholdelse.

Referat
Sagsfremstilling



70. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget for Klima og Miljø
 1. drøfter 2. udkast til politiske effektmål

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
De overordnede, politiske effektmål er Byrådets og fællesskabets samlede mål. De er med til at gøre det tydeligt, hvilken forandring der skal skabes for borgere og virksomheder, og hvilken værdi Byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Drøftelse af 2. udkast til politiske effektmål
På de stående udvalgs møderække i april 2015 blev 1. udkast til politiske effektmål drøftet. På baggrund af tilbagemeldinger fra disse møder har administrationen revideret og udarbejdet et 2. udkast til politiske effektmål.
 
1. udkast handlede om, hvilke overordnede emner der bør være i fokus i de politiske effektmål. 2. udkast handler – inden for disse overordnede emner – om, hvordan status på effektmålene er i dag (”nulpunktsmåling”), samt bud på en fremskrivning af den nuværende status hen over de kommende år. De fremsatte bud er foreslået på baggrund af tilgængelige data og er derfor udtryk for de ”bedst mulige” indikator på nuværende tidspunkt.
 
De stående udvalg skal med det udgangspunkt drøfte, i hvilken takt effektmålene skal opnås, det vil sige drøfte ambitionsniveauet omkring, hvor meget udviklingen forventes at hhv. stige/falde inden for den næste fireårs periode.
 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
 
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Fællesskab?
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed?
 
2. udkast til politiske effektmål for ”Fællesskab” er:
 
1. Kultur og Fritid: Flere 0-24 årige borgere tager del i fællesskabet og er aktive i foreninger eller fritidsklub
2. Folkesundhed: Alle borgere opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Højst 7 % af de +16 årige borgere har et overforbrug af alkohol
3. Demokrati: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, folketing og europaparlament
4. Demokrati: Flere borgere deltager aktivt i udviklingen i kommunen
 
2. udkast til politiske effektmål for ”Vækst og Bæredygtighed” er:
 
1. Der skabes 150 nye arbejdspladser
2. Indbyggertallet stiger til 69.535
3. CO2 udledningen fra kommunale bygninger, drift og transport falder
2. udkast til politiske effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1.
 
Den videre proces med at fastlægge politiske effektmål
Efter de stående udvalgs kvalificering af de politiske effektmål drøfter Byrådet den 17. juni det samlede forslag til politiske effektmål, hvorefter effektmålene vil blive endelig besluttet som led i Byrådets vedtagelse af budget 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-19420_#3298294_v1_bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf


71. Beslutning om deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune fastholder sin deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternaivt, at:
 
 1. Holbæk Kommune melder sig ud af Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune tiltrådte i august 2009 Borgmesterpagten, som er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder.
 
Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.
 
Holbæk Kommune tiltrådte i november 2009 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen med minimum 2 % årligt frem mod 2018. Byrådet har dog vedtaget, at udledningen af drivhusgasser, herunder CO2, skal reduceres med 3 % pr. år.
 
Som en del af begge aftaler, så skal Holbæk Kommune årligt udarbejde et CO2 regnskab. Kommunen har udarbejdet regnskab for følgende år:
 
-           2009: 15.876 tons CO2
-           2010: 14.853 tons CO2
-           2011: 14.215 tons CO2
 
Næste skridt er, at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan, som beskriver hvordan målet på 3 % skal realiseres. Byrådet godkendte d. 25. november 2009 ”Handleplan for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune”, som indeholder en række projekter og aktiviteter som skal realisere målet på de 3 %.
 
Holbæk Kommune har ikke afleveret CO2 regnskab for årerne 2012 og 2013, mens deadline for indrapportering for 2014 er 30. juni 2015. Den manglende udarbejdelse af CO2 regnskaberne har resulteret i, at Holbæk Kommune i princippet er sat på ”standby” på begge aftaler. Det forventes at Holbæk Kommune kan indtræde i begge aftaler igen, såfremt der afleveres CO2 regnskab for 2014 og årerne fremover.
 
Der er behov for at revitalisere arbejdet med CO2 regnskabet, og det foreslås derfor, at basere opgørelser og regnskabet på de principper og vejledninger som Dansk Naturfredningsforening har udarbejdet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Holbæk kan vælge at melde sig ud af begge aftaler, hvormed der ikke krav til udarbejdelse af CO2 regnskaber samt handleplaner.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Effektmål for Vækst & Bæredygtighed, så arbejdes der med et mål om at nedbringe udledningen af CO2.  

Økonomiske konsekvenser
Skal Holbæk Kommune fortsat opfylde sine forpligtigelser i Klimakommuneaftalen og Borgmesterpagten, så skal der prioriteres ressourcer til at udarbejde CO2 regnskaber samt følge op og udvikle handlingsplanen.
Det estimeres at arbejdet med det aftaler kræver 0,5 årsværk, hvilket med fordel kan kombineres med øvrige energiopgaver. Såfremt der ikke tilføres yderligere ressourcer til afdelingen, så er det nødvendigt at nedprioritere andre opgaver. Prioriteringen af opgaverne gennemføres administrativt indenfor Vækst & Bæredygtighed – Kommunal Drift.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt ønsker at prioriteringen drøftes på budgetcampen

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-26120_#3296864_v1_dn's vejledning.pdf
caseno15-26120_#3296865_v1_udkast til co2 regnskab for forsøgskommune. .pdf

Bilag

DN's vejledning
Udkast til CO2 regnskab for forsøgskommune.


72. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. byrådet igangsætter følgende omstillinger under Holbæk i Fællesskab i efteråret 2015:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
 
Som et element i Holbæk i Fællesskab har byrådet besluttet at arbejde med politiske omstillinger.
 
De politiske omstillinger har to formål. Dels skal omstillingerne arbejde på nye måder med inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige aktører. Dels skal omstillingerne bidrage til den økonomiske udfordring i budget 2016 – 2019. Holbæk i Fællesskab skal samlet set pege på mulige budgetreduktioner på 50 millioner i 2016 og 50 millioner i 2017.
 
Planlægningen af de nye omstillinger skal tage udgangspunkt i de hidtidige erfaringer, og ikke mindst forholde sig til den omfattende arbejdsbyrde som arbejdet i omstillingsgrupperne har medført for både politikere og administration. Derfor skal der på nuværende tidspunkt ikke fastlægges metode og arbejdsform, udvalgene skal alene forholde sig til emner til efterårets omstillinger. 
 
Arbejdet med politiske omstillinger kan ske på mange måder. Byrådets hidtidige måde at arbejde med omstillingsgrupper på er blot en mulighed. På byrådets sommerseminar bliver byrådet præsenteret for en evaluering af omstillingsgruppernes arbejde. På den baggrund får byrådet mulighed for at drøfte arbejdsformen i de kommende omstillinger, herunder ressourcemæssige forhold. I planlægningen af de nye omstillinger vil der desuden blive lagt vægt på, at formen og omfanget for omstillingerne bliver tilpasset temaet på en sådan måde, at arbejdet bliver værdiskabende for alle parter.
 
Byrådet havde en indledende drøftelse af tre nye omstillinger på byrådets temamøde i april. Perspektiver fra denne drøftelse er indarbejdet i emnebeskrivelserne.
 
Formål
 
Den overordnede proces for arbejdet med politiske omstillinger er skitseret nedenfor.  Der tages afsæt i de emnebeskrivelser, som blev drøftet på byrådets temamøde i april 2015.
 
Desuden drøftes emnet til den politiske omstilling - Det gode liv på plejecentre og bosteder i egen bolig. Emnet blev omtalt på byrådets vinterseminar 2014 og forelagt på byrådets temamøde i april med henblik på opstart oktober 2015.
 
For at realisere den økonomiske udfordring fremlægger administrationen desuden forslag til en femte politisk omstilling under kerneopgaven Ansvar for fremtiden.
 
Proces for politiske omstillinger
 1. Emnerne for omstillingerne, der skal arbejdes med fra efteråret 2015, bliver behandlet i de stående udvalg fra d. 1. – 3. juni, i Økonomiudvalget d. 10. juni og byrådet d. 17. juni.
 2. På byrådets sommerseminar den 25. juni drøftes tilrettelæggelsen af arbejdsformen i omstillingerne. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i drøftelserne i udvalgene samt evaluering og læringspointer fra arbejdet med omstillinger i Holbæk Kommune.
 3. Baseret på byrådets drøftelser på sommerseminaret udarbejdes et endeligt kommissorium for de omstillinger, der skal indgå i byrådets budgetcamp den 13. og 14. august 2015.
 4. Arbejdet i omstillingerne forventes at starte i uge 43. I den mellemliggende periode tilrettelægges organisering og arbejdsform baseret på kommissorierne. Byrådets inddrages undervejs i tilrettelæggelsen.
 
Fokus for de politiske omstillinger er følgende:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Et flertal bestående af Ole Brockdorff, S, O og løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær indstiller, at udvælgelsen af omstillinger mv. afventer evalueringen af forårets omstillinger ved byrådets sommerseminar.
 
Et mindretal bestående af Ole Hansen, S indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-21562_#3298800_v1_ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-21562_#3298799_v1_noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - udvikling af det specialiserede socialområde for unge o.pdf
caseno15-21562_#3298786_v1_det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem.pdf
caseno15-21562_#3299501_v2_familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-21562_#3305376_v1_grønne arealer og snerydning.pdf
caseno15-21562_#3305809_v1_udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne.docx

Bilag

Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne
Det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem
Familieindsats og forebyggelse
Grønne arealer og snerydning
Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne


73. Sikring af vejadgang til idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af vejadgang til fremtidens idrætsfaciliteter (som behandlet af byrådet på møde den 26. marts 2015, pkt. 63), såfremt kommunen ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer for etablering af adgangsveje,
 2. at administrationen kan igangsætte ekspropriationsforløb for kommunens erhvervelse af nødvendige arealer, jf. pkt. 1, såfremt kommunen ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer, og
 3. at byrådet udpeger et byrådsmedlem til på vegne af byrådet at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 26. marts 2015 punkt nr. 63 besluttet, at gennemføre udbud af idrætsfaciliteter på kommunalt ejede arealer ved Ladegården. Vejadgangen til idrætsområdet er angivet over matr. nr. 6p Tveje Merløse, Holbæk Jorder, som er privatejet.
 
Realisering af idrætsfaciliteterne forudsætter, at der er gode adgangsveje til området allerede fra påbegyndelsen af arbejderne med anlæggelse af idrætsfaciliteterne.
Holbæks nye svømmehal, idræts- og sundhedscenter forventer at have mange brugere både i form af idrætsudøvere, genoptræningspatienter, ansatte, tilskuere og andre besøgende.
 
En del af brugerne vil komme gående eller cyklende og for dem er korte afstande væsentlige. Et stisystem inden for idrætsområdet, som kobles sammen med det eksisterende stisystem langs den fredede Ladegårds Allé vil give den korteste bynære adgang til og ind i området. Mellem Ladegårds Allé og Skagerakvej vil der blive mulighed for at etablere busstoppested, afsætnings- og parkeringspladser.
 
Den anden gruppe brugere vil komme til området i bil fra Holbæk by, oplandet og den øvrige del af kommunen. Ved stævner og andre events forventes en del trafik, der kommer langvejs fra.
 
Risikoen for uheld i byområder stiger, når trafikmængden stiger.
Hverken Stenhusvej eller Valdemar Sejrsvej og disses krydsningspunkter med Skagerakvej er indrettede til større mængder trafik og er derfor i deres nuværende udformning ikke egnede til den forventede trafikmængde til idrætsområdet.
Omfartsvejen er en del af Holbæk bys overordnede vejnet og som har god forbindelse til motorvejen ved afkørsel 19 og 20. For at undgå trafikuheld og en god trafikafvikling anbefales det derfor, at den overordnede trafik til idrætsområdet følger Omfartsvejen og således at vejadgangen sker fra Omfartsvejen, over matr. nr. 6p, Tveje Merløse, Holbæk Jorder, ind til idrætsområdet, jf. bilag 1. Etableringen af den primære vejadgang over denne matrikel vil give den mest hensigtsmæssige mulighed for indretning og planlægning af idræts- og sundhedsområdet.
 
På grund af det tidlige tidspunkt i forløbet er det endnu uafklaret, om det kan vise sig nødvendigt at medinddrage matr. nr. 6r Tveje Merløse, Holbæk Jorder, for etablering af svingbaner på Omfartsvejen.
 
Lokalplanarbejdet forventes igangsat primo maj 2015 og vil indeholde en nærmere redegørelse for de nævnte principper for trafikafviklingen.
 
Af hensyn til fremdriften i det samlede projekt er det af afgørende vigtighed, at kommunen kan disponere over vejadgangsarealet, når lokalplanprocessen og udbudsprocessen er gennemført.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Omkostningerne til erhvervelse af nødvendigt areal for vejadgangen, incl. nødvendige omkostninger til udarbejdelse af vejprojekt, køb af jord/erstatning, hvis der skal eksproprieres, landinspektør omkostninger m.m., må forventes at kunne andrage op til 500.000 kr. Beløbet er frigivet, jf. byrådets beslutning den 15. april 2015, punkt nr. 67.
 
 

Øvrige konsekvenser
Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører den evt. ekspropriation.
Kommunen forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.
 
 
 

Høring
Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af Holbæk Kommune i henhold til lovgivningen for området.
En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.
 
 

Lovgrundlag – link
Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 10, § 96 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje.
 
Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i samme lovs kap. 10.
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til byrådets møde den 26. marts 2015, punkt nr. 63 samt til byrådets møde den 15. april 2015, punkt nr. 67.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Et flertal bestående af S, løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær  indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
O undlader at stemme.
Det indstilles, at Ole Brockdorff varetager åstedsforretningen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-47051_#3288137_v1_bilag 1, idrætsområde, oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1, Idrætsområde, oversigtskort.pdf


74. Godkendelse af høringssvar til 2. generation vandplan

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. forslag til høringssvar til 2. generation vandplan bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Naturstyrelsen har sendt udkast til vandområdeplan 2015 – 2021 for vandområdedistrikt Sjælland i høring fra den 22. december 2014 – til den 23. juni 2015.
 
Dette er 2. generation af vandplaner. Den 1. generation blev vedtaget den 30. oktober 2014. Holbæk Kommune har for tiden vandhandleplanen for den 1. vandplan i offentlig høring.
 
Vandområdeplanen 2015 – 2021 er en videreførelse af vandplanen for den 1. periode. Den baserer sig på data fra 2012 og det aktuelle videngrundlag fra forskningsinstitutionerne. Miljømålene er fastsat i bekendtgørelse om miljømål. I forberedelsen af udkastet har der været nedsat vandråd. Vandrådene har bistået kommunerne med at komme med forslag til fysiske indsatser i vandløbene. Miljømål og forslag til indsatser kan ses i miljøgis.
 
Miljømålene for vandområderne skal nås ved omkostningseffektive virkemidler. Flere af virkemidlerne giver med en målopfyldelse også mere natur og en synergieffekt i forhold til klimasikring.
 
Holbæk Kommune
I udkastet foreslås der følgende indsatser i den kommende planperiode:
Vandløbsområdet
I udkastet bliver der foreslået præcist de samme indsatser, som sekretariaterne hhv. Kalundborg og Roskilde har foreslået for Holbæk Kommune i forbindelse med vandrådsarbejdet.
Søer
Der foreslås indsats for forbedringen af tilstanden i Maglesø ved Brorfelde. Årsagen er at der er en dårlig økologisk tilstand for fisk.
Grundvand
Der er i udkastet ikke nogen forslag på grundvandsområdet i den kommende planperiode.
Kystvande
Der er ikke i den kommende planperiode forslag om ydereliger kvælstofreduktion i form af vådområder.
Spildevand
I udkastet er der forslag om indsatser overfor 7 regnvandsbetingede udledninger og ingen renseanlæg.
Det forudsættes at indsatsen overfor de ukloakerede ejendomme fra 1. planperiode er gennemført. Fristen for gennemførelsen er, som følge af de forsinkede vandplaner, forlænget til den 30. oktober 2016. Spildevandsforholdende på de resterende ejendomme forventes opfyldt i løbet af 2. planperiode.
 
Indhold i Holbæk Kommunes høringssvar
Vandløb
Holbæk Kommune udtrykker sin tilfredshed med at vandrådssamarbejdets forslag til indsatser er blevet fulgt. Holbæk Kommune vil dog gøre opmærksom på, at kommunen forsat ikke vil acceptere at vandføringsevnen bliver forringet, så indsatserne skal gennemføres uden stigning i vandstanden.
Søer
Holbæk Kommune vil foreslå, at der gennemføres en indsats for forbedring af tilstanden i Skarre Sø frem for Magle Sø. Begrundelsen for dette er, at tilstanden i Skarre Sø er væsentlig ringere, og der er et stort lokalt fokus og engagement for at forbedre tilstanden. En forbedring af tilstanden i søen vil, ud over forbedring af vandmiljøet, også være et aktiv for byens bosætning og erhvervsliv.
Grundvand
Ingen kommentarer
Kystvande
Ingen kommentarer
Spildevand
Holbæk Kommune udtrykker betænkelighed ved om forudsætningen holder. Det forudsættes at den forbedrede spildevandsrensning af det åbne land i Vandplan 1 er gennemført inden den 30. oktober 2016. Arbejdet er på nuværende tidspunkt ikke igangsat, så man må forvente at gennemførelsen vil strække sig ind i 2. planperiode med deraf følgende konsekvenser for i indsatsen i 2. planperiode.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Udkastet er i offentlig høring frem til den 23. juni kl 12.00

Lovgrundlag – link
Lov vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelser
Bekendtgørelse om miljømål

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Udsat

Referat
Sagsfremstilling



75. Beslutning om revision af spildevandsplanen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at udvalget:
 1. beslutter at arbejdet med en revision af kommunens spildevandsplan påbegyndes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Forsyning og Holbæk Kommune har drøftet muligheden for at starte en revision af den godkendte spildevandsplan 2010-2018, der blev vedtaget den 9. november 2011.
 
Der er enighed mellem forsyning og forvaltning om, at det giver god mening at iværksætte en revision ud fra disse erkendelser:
 
 
For at undgå tilsvarende problematikker fremadrettet kommer den reviderede spildevandsplan i højere grad til at indeholde overordnede visioner og principper Holbæk Forsynings anlægsplan bliver det dynamiske dokument, der knytter sig til som bilag. På denne måde sikrer man en smidig gennemførelse af spildevandsplanen.
 
Datagrundlaget til den eksisterende spildevandsplan var mangelfuldt. Der er løbende fortaget forbedringer/opdateringer og i forbindelse med revisionen skal det forbedres yderligere.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Arbejdet med revisionen i 2015 forventes at kunne udføres inden for den nuværende budgetramme.
 
Holbæk Forsyning har afsat midler på budgetteret i år til deltagelse i revision af spildevandsplanen, primært med henblik på at få klimatilpasning integreret i planen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling



76. Beslutning om lokalplanlægning og landsbyfornyelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Planproces for lokalplanforslag 16.04 Dagligvarebutik og boliger på Hovedgaden i Ugerløse stoppes.
 2. Beslutning om nedrivning og anvendelse af midler fra pulje til landsbyfornyelse til projekt beliggende Hovedgaden 21,25, 29 og 31 bortfaldes. Sagens vedr. Hovedgaden 29 bortfaldes for så vidt nedrivningen, indfasningsstøtte til genhusede husstande bortfaldes ikke.
 3. De midler, der alligevel ikke anvendes til nedrivning overføres til budget 2015, og indgår i den ansøgningsrunde (ansøgning om midler til landsbyfornyelse) der har frist 1. juni 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I december 2013 blev der igangsat planproces for dagligvarebutik og boliger på Hovedgaden i Ugerløse. I maj 2014 blev det besluttet at give tilsagn om, at tildele midler fra pulje til landsbyfornyelse til projekt for byfornyelse på Hovedgaden i Ugerløse.
 
Lokalplansagen og byfornyelsessagen har løbet parallelt, men som to særskilte sager. Selve gennemførslen af byfornyelsen har afventet lokalplanens endelige vedtagelse. I april 2015 har det vist sig umuligt at realisere lokalplanen, hvorfor ansøger har tilkendegivet, at planprocessen ikke skal fortsættes.
Efterfølgende er det undersøgt, om det er muligt at gennemføre byfornyelsen, hvilket i maj 2015 har vist sig ikke at være tilfældet.
 
Uddybende beskrivelse af sagens forløb findes i bilag 1.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er d. 13. maj 2014 bevilget 1 mio. kr. til støtte til nedrivning af ejendommene Hovedgaden 21,25,29 og 31 i Ugerløse. Kommunen vil heraf få 60 % refunderet fra staten.
 
Beslutning om nedrivning af ejendommene Hovedgaden 21, 25 og 31 bortfaldes som helhed.
 
Vedr. Ejendommen Hovedgaden 29 er 3 familier genhuset permanent, hvorfor denne beslutning kun bortfaldet for så vidt angår nedrivningen. Familierne har stadig krav på indfasningsstøtte.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Sagens historik fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt.
 
Kommunen udarbejder forslag til projekt for områdefornyelse i Ugerløse.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-34688_#3290254_v1_notat om sagens forløb.pdf.pdf

Bilag

Notat om sagens forløb.pdf


77. Beslutning vedrørende planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 vedtages og sendes i offentlig høring.
 2. Forslag til lokalplan 11.15 solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup vedtages og sendes i offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 18.
 3. Sende miljøvurdering af planforslagene i offentlig høring.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 8. april 2015 (punkt 74) at igangsætte ny planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup. Baggrunden var en konkret ansøgning om etablering af det pågældende anlæg.
 
Ansøger ønsker at etablere et solenergianlægget ved Lynggårdsvej i Jyderup som et led i omlægningen af varmeforsyningen i Jyderup. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der vedtages både et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området. I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene. Det konkrete projekt vil særskilt bliver screenet for VVM pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
 
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag 11.15. Dokumenterne kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet er beliggende ved Lynggårdsvej i den østlige del af Jyderup og har en størrelse på ca. 4,2 ha. Området er i dag udlagt til erhvervsområde og anvendes til landbrugsdrift.
 
Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne bl.a. med bestemmelser om placering og omfang af anlægget samt etablering af afskærmende beplantning.
Vejadgang sker fra Lynggårdsvej.
 
Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at planforslagene ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet idet anlægget afskærmes visuelt og der ikke sker en påvirkning af beskyttet natur. Der etableres der ud over afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet og anlægget er ikke i strid med beskyttelseslinjer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Arealet er ejet af Holbæk Kommune. Realisering af lokalplanen forventes at ske efter et salg af arealet.

Øvrige konsekvenser
Høring
Fordebat
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning i perioden 20. april til 4. maj 2015. I høringsperioden blev der indsendt 2 høringssvar, som fremgår af bilag 1. Høringssvarene vedrører hovedsagligt størrelsen på solenergianlægget, som i begge tilfælde ønsket gjort større.
 
Administrationens kommentarer til høringssvarene
Det er i Kommuneplan 2013-25 muliggjort, at etablere en anden vejføring end den Vejdirektoratet har en vejreservation til. Så længe Vejdirektoratet har en vejreservation skal kommunen forholde sig til den i planlægningen. Hvis lokalplanområdet i pågældende tilfælde skal udvides, vil det kræve enten en ændring af vejreservationen eller at man deler lokalplanområdet op i to området, et nord for vejreservationen og et syd for vejreservationen.
 
Administrationen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at lave denne ændring af lokalplanafgrænsningen og samtidig overholde tidsplanen for lokalplanen. Administrationen arbejder videre med at afdække mulighederne for at etablere en alternativ vejføring. Bemærkningerne giver således ikke anledning til ændring af den nuværende lokalplangrænse for lokalplanforslag 11.15.
 
Offentlig fremlæggelse af planforslag
Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag 11.15 solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup sendes i offentlig høring i 8 uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde i høringsperioden. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14051_#3292796_v1_bilag 1_samlede høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Samlede høringssvar.pdf


78. Orientering om status på lokalplaner - maj

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigt er vedhæftet i bilag 1.
 
Siden status i april 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:
 
Følgende planer udgår af planprioriteringen:
Udgår af planprioriteringen, da der undersøges muligheder for et helt andet projekt. Der vil skulle ansøges om lokalplan igen når mulighederne er afdækket, det forventes at ske i 2016 eller 2017.
Udgår af planprioriteringen. Sagen afventer juridisk afklaring af nyt projektforslag. Det nye projektforslag forventes indstillet til prioritering efter sommerferien 2015.
Udgår af planprioriteringen, da en lovændring har unødvendiggjort planlægningen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Taget til efterretning, idet lokalplanen for dagligvarebutik i Ugerløse afpasses projektet for områdefornyelse.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3290208_v1_status på lokalplaner til kmu maj 2015.pdf.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu maj 2015.pdf


79. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:
 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2014 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Nyansat Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
Som det forhåbentlig er bekendt er der ansat ny Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
I den forbindelse kan der være en vis usikkerhed med hensyn til registrering og dermed en vis forsigtighed med at sammenligne registreringer med tidligere år.
 
Borgerrådgiveren vil, hvilket den nye organisationsopbygning også påkræver, finde en ny optimal måde at registrere på i 2015.
 
Selve beretningen er i 2014 opbygget i en prosa- og bilagsdel. De enkelte oversigter/statistikker er samlet i bilagsdelen.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal opleve at blive modtaget, som et unikt menneske.
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/administration:
Den nye borgerrådgiver har oplevet en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
Oplevelsen ved ny tiltrædelse og iagttagelser i den efterfølgende periode var en oplevelse af en meget søjleopdelt organisation, hvor der ikke var optimal kommunikation mellem de enkelte afdelinger og vilje til indsigt og kommunikation mellem medarbejdere i de enkelte søjler. Det medførte at borgere efter kontakt til en fejlagtig afdeling selv måtte forsøge, at finde rette vej til rette afdeling eller kontakte Borgerrådgivningen. I den anledning ser Borgerrådgivningen frem til den nye organisationsopbygning –
 
Kerneopgaverne er den værdi, kommunen vil skabe for og med borgere og virksomheder.
 
Det forventes at den enkelte medarbejder træffer afgørelse/beslutning og står ”på mål” for beslutningen. Det er i den forbindelse vigtigt med fokus på, at organisationsopbygning og ombygning ikke automatisk medfører bedre borgerservice, men at borgerservice afhænger af den enkelte medarbejders ”mindset”.
 
Generelt foregår den daglige dialog med afdelinger og medarbejdere. Problemer og oplevelser tages op med de respektive afdelinger og ledelser, når behovet er til stede. Der er i 2014 aftalt og gennemført faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.
 
Samarbejdet og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og eller forståelse til gavn for både borger og administration.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Det er fortsat meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål. 
 
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlede antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2014.
Antallet af henvendelser i 2014 er faldet til 1203 mod 1414 henvendelser i 2013. 
Det kan ved mindre analyse konstateres, at den nye Borgerrådgiver ikke har registreret 1. gangs henvendelser fra organisationen og samarbejdspartnere udenfor organisationen i samme omfang som tidligere Borgerrådgiver. Dette kan sammenholdt med ”skift på posten” anses som årsag.
 
Yderligere oplysninger vedrørende møder, møder med tolk, førstegangshenvendelser, antal sager og antal lukkede sager fremgår af selve rapporten og bilag til rapporten som er vedlagt dagsordenen.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2014 et område, der giver udfordringer:
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
Sagsbehandling af ansøgning om overlevelseshjælp.
Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, opleves en forbedring i forhold til tidligere, hvor der kunne gå op til 3 uger før de fik en afgørelse. I de sager henvender borgeren sig løbende til både borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).
 
Langvarige afklaringsforløb i Jobcenter.
Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Derfor er det vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad det er der sker i borgerens forløb.
I forbindelse med de langvarige forløb har der været urimelige lange ventetider til møder i rehabiliteringsteamet. Det ser dog ud til at ekstramøder har medført forbedring.
 
Overholdelse af tidsfrister vedr. §50 samt anmodning om aktindsigt.
De lovgivningsmæssige tidsfrister (§50, aktindsigt) bør overholdes, men det sker ikke altid. I de tilfælde, hvor det af forskellige årsager ikke kan overholdes, bør borgeren have besked.
 
Postmodtagelse.
Det er ved fremsendelse af post vigtigt, at posten journaliseres og fremsendes rette person/afdeling.
 
Kommunikation.
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret er der plads til forbedring i kommunikationen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune.
 
Inklusion og dysleksi.
Folkeskolereformen fylder blandt borgerne meget. Specielt fylder den inkluderende folkeskole. Såvel administration som presse og Borgerrådgivning har været involveret i sager vedrørende børn med dysleksi (ordblindhed). Efter Ankestyrelsens afgørelse i disse sager er der behov for refleksion i folkeskolen over hvornår indsatsen iværksættes, hvilken indsats der skal iværksættes og hvilke hjælpemidler/kurser/støtteforanstaltninger der skal tilbydes elev/forældre.
 
 
Anbefalinger:
Kommunikation mellem borger og Holbæk Kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Taget til efterretning. Der ønskes fremover en præcisering i beretningen af, hvilke områder bemærkningerne omhandler.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-20578_#3288516_v1_borgerrådgiverens beretning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3288506_v1_bilag til borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3299471_v1_alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014..pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2014.pdf
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf
Alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014.


80. Beslutning - Forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende indenfor Udvalget for Klima og Miljø´s område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget beslutter hvilke af de i bilaget nævnte administrationsgrundlag og regulativer der skal bevares, og /eller efterfølgende revideres eller indstilles afskaffet
 2. udvalget giver en status på det hidtidige arbejde med regelforenkling til brug for byrådets sommerseminar den 25. juni 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø behandlede i november 2014 første gang regelforenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende. Siden da er der arbejdet videre med parkeringsbekendtgørelsen, som er blevet politisk behandlet flere gange over det seneste halve år.
 
Administrationen har udarbejdet en liste over alle de administrationsgrundlag og regulativer, som skal gennemgås under Udvalget for Klima og Miljø´s område.
Listen er vedlagt i bilag.
I bilaget er der ud for hvert administrationsgrundlag og regulativ en kort beskrivelse, samt fordele og ulemper ved at bevare administrationsgrundlaget/regulativet og ved at afskaffe det.
De administrationsgrundlag og regulativer udvalget vælger der skal revideres og afskaffes vil derefter blive fremlagt til selvstændig politisk behandling på kommende møder.
 
 
Til byrådets sommerseminar den 25. juni 2015 skal der gøres status på arbejdet med forenkling af administrationsgrundlag/regulativer indenfor hvert enkelt fagudvalg.
 
Statusbeskrivelsen skal forholde sig til følgende:    
 
- Hvor mange administrationsgrundlag/regulativer er blevet forenklet
- Hvor mange administrationsgrundlag/regulativer er blevet fjernet
- Hvor mange administrationsgrundlag/regulativer er det besluttet skal forblive i den nuværende form
- Andet

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
De administrationsgrundlag der skal revideres gennemskrives og forenkles.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-26108_#3298392_v1_administrationsgrundlag og regulativer for udvalget for klima og miljø.pdf.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag og regulativer for Udvalget for Klima og Miljø.pdf


81. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget - byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. byrådets fem stående udvalg organiseres med afsæt i kerneopgaverne
 2. de nye stående udvalg får følgende navne
  1. Udvalget for Læring og Trivsel for Børn
  2. Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
  3. Udvalget for Uddannelse og Job
  4. Udvalget for Bæredygtig Fremtid
  5. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks kerneopgaver: fællesskab, læring og trivsel, uddannelse til alle unge, alle kan bidrage, aktiv hele livet og ansvar for fremtiden. Efterfølgende vedtog byrådet ”En stærk medspiller”, hvorefter administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 er organiseret efter kerneopgaverne.
 
Efter implementeringen af ”En stærk medspiller” er den manglende sammenhæng mellem den nuværende politiske udvalgsstruktur og kerneopgaverne blevet meget synlig. Den manglende sammenhæng mellem den politiske struktur og kerneopgaverne giver i det daglige en række udfordringer. Det er vanskeligt for borgere og virksomheder at se, hvilket udvalg en konkret sag hører under, og forankringen af centrale politiske styringsredskaber som f. eks. budget, politikker og effektmål er vanskelig, da de går på tværs af flere udvalg i den nuværende struktur.
 
Byrådet har på temamødet i november 2014 drøftet en mulig ny politisk struktur. Det blev da af flere tilkendegivet, at byrådet kunne overveje at indføre en udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne, når den administrative omstrukturering er på plads.
 
På byrådets temamøde i marts 2014 blev byrådet præsenteret for en skitse til en mulig ny politisk udvalgsstruktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg organiseret med afsæt i kerneopgaverne.
 
Efter den indledende drøftelse på temamødet i marts af en mulig ny organisering af de stående udvalg med afsæt i kerneopgaverne, har de nuværende stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøftet mulige navne og opgaver i forhold til kerneopgaverne i en eventuel ny udvalgsstruktur.
 
Byrådet fortsatte på baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene på temamødet i maj 2015 drøftelsen af en mulig ny politisk struktur, hvor de fem stående udvalg organiseres efter kerneopgaverne. Herefter er det op til byrådet formelt at beslutte, om byrådets fem stående udvalg fremover skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne.
 
Sagen her drejer sig udelukkende om, hvorvidt den nuværende model med to projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem stående udvalg skal tilpasses de seks kerneopgaver, byrådet besluttede i oktober 2014, eller ej. Spørgsmål om antallet af henholdsvis stående udvalg og projektudvalg, den fremtidige politikerrolle og tilsvarende indgår ikke i denne sag.
 
Såfremt byrådet nu træffer en formel beslutning om, at de fem stående udvalg skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne, vil byrådet efter sommerferien få forelagt et udkast til en styrelsesvedtægt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget møde 6/5 2015

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Et mindretal bestående af S indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af de to løsgængere Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær indstiller, at udvalgets nuværende navn fastholdes.
Et mindretal bestående af O indstiller, at udvalget får navnet Udvalget for Klima, Miljø og bæredygtig fremtid.

Referat
Sagsfremstilling



82. Beslutning - Rabat på Orøfærgens afgange med lav belægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. passagerer der i perioden fra den 1. november til den 1. marts benytter Orøfærgens afgange fra Holbæk til Orø kl. 6.35 og kl. 7.45 og fra Orø til Holbæk kl. 17.30 og 18.40 kun betaler en pris svarende til turkortsprisen (20-turskort). Ordningen gælder i en prøveperiode indtil den 1. marts 2016, hvorefter den vil blive evalueret

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der ikke bliver indført rabat til passagerer på Orøfærgens afgange med lav belægning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Udvalget for Klima og Miljø behandlede på mødet i marts forslag til rabatordning til alle pensionister der benytter Orøfærgen. Forslaget blev behandlet i byrådet i midten af april 2015. I forbindelse med den politiske behandling blev administrationen bedt om at udarbejder forslag til en rabatordning på Orøfærgens afgange med lav belægning.
(Udvalget for Klima og Miljø blev på mødet i april orienteret om den videre proces med udarbejdelse af yderligere rabatordninger. Procesnotatet er vedhæftet som bilag.)
 
 
Afgange med lav belægning
 
Administrationen har gennemgået passagertallene for Orøfærgen de seneste par år, og der er ikke umiddelbart noget mønster der gør at man på årsbasis med sikkerhed kan udpege faste afgange med lav belægning.
Tallene viser, at færgens hovedindtægtskilder er sommersæsonens turister. Der er høj belægning i alle ferieperioder. Det gælder både i påske, pinse og andre helligdage og skoleferier.
Fra medio juni til medio august er indtægterne fra billettering 2½-3 gange højere end i fx januar.
Passagertal for juli 2014 er 14.819 passagerer og 2.791biler, for oktober 2014 er tallet 7426 passagerer og 2055 biler, og for januar 2015 er tallet 5430 passagerer og 1737 biler.
 
Ud fra et driftsøkonomisk perspektiv er det af største vigtighed for Orøfærgens indtægter, at der er plads til de turister, som betaler fuld pris.
Administrationen forslår på baggrund af ovenstående, at passagerer der i perioden fra den 1. november til den 1. marts benytter Orøfærgens afgange fra Holbæk til Orø kl. 6.35 og kl. 7.45 og fra Orø til Holbæk kl. 17.30 og 18.40 kun betaler en pris svarende til turkortsprisen (20-turskort).
 
På grund af den store usikkerhed i udpegning af afgange forslår administrationen at ordningen gælder i en prøveperiode indtil den 1. marts 2016, hvorefter den vil blive evalueret med henblik på økonomi og passagertal.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Afgange med lav belægning
 
Det er forbundet med meget stor usikkerhed at udpege faste færgeafgange med lav belægning. Belægningsprocenten kan være mindre på de yderligere afgange, men erfaringsmæssigt afhænger det meget af vejret og af hvilke arrangementer, der bliver afholdt i hhv. Holbæk og på Orø. En solrig dag/periode kan meget vel give høje passagertal også på de sene afgange fra Orø og Holbæk. De faste passagerer der benytter færgen i de tidlige morgentimer benytter som oftest enten et 20 turs rabatkort eller et månedskort, som allerede sikrer dem en lav pris.
Det er administrationens vurdering at en yderligere rabat på afgange med lav belægning ikke vil tiltrække yderligere passagerer til Orøfærgen, men snarere en omfordeling af passagererne.

Økonomiske konsekvenser
Det er vanskeligt at forudsige de totale økonomiske konsekvenser for indførelsen af rabat til passagerer der benytter Orøfærgens afgange med lav belægning. Den overordnede vurdering er dog, at det vil have en negativ effekt på Orø færgens økonomi.

Øvrige konsekvenser
Indførelse af yderligere rabatordninger betyder, at det tager længere tid for færgepersonalet at billettere. I højsæsonen er det i forvejen et tidsmæssigt problem at håndtere forskellige billetsystemer og forskellige kreditkort på turen, inden færgen atter er i havn. Ud fra en LEAN-betragtning er der et behov for, at billet- og takstsystem forenkles, så det fx kommer til at ligne den model, som anvendes af Sejerø-færgen.
           

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Hovedindstillingen indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling



83. Beslutning om finasiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der tilføres 510.000 kr. i 2015 og 892.000 kr. årligt fra 2016 og frem til Vækst og Bæredygtighed, således at tilskudsmidlerne fra Økonomi- og Indenrigsmisteriet til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø kan fordeles på de to færgeruter i Holbæk Kommune. Beløbet for 2015 bliver finansieret via kassen og indarbejdes i budgetrevision 3. Beløbet for 2016 indarbejdes i budget 2016.
 
 1. Tilskudsmidlerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2015 bliver fordelt med 71.000 kr. til færgeruten Orø-Holbæk og 439.000 kr. til færgeruten Orø-Hammer Bakke, og for 2016 bliver fordelt med 125.000 kr. til færgeruten Orø-Holbæk og 767.000 kr. til færgeruten Orø-Hammer Bakke.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud der kan anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færgeoperatører kan ligeledes modtage tilskud gennem en kommune.
 
Færgeruter i Holbæk Kommune der er omfattet af ordningen:
 
 
Tilskuddet udgjorde 510.000 kr. i 2015 og 892.000 kr. årligt fra 2016 og frem. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2016 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.
 
Holbæk Kommune har i 2015 ikke anvendt tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Disse tilskudsmidler er derimod indarbejdet i kommunens overordnede budget.
 
Ifølge en ny bekendtgørelse skal Holbæk Kommune fremover anvende tilskudsmidlerne til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer.
Holbæk Kommune skal inden udgangen af juni 2015 indsende følgende oplysninger om færgetakster og tilskuddets anvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet:
 
 1. Færgetakster for godstransport pr. 1. januar 2015
 2. Færgetakster for godstransport pr. 1. juni 2015
 3. Forventet anvendelse af tilskuddet i 2015 specificeret på de enkelte billettyper
 
Holbæk Kommune skal sikre, at eventuelt overskydende tilskudsmidler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.
 
Holbæk Kommune skal hvert år udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt. Økonomi- og Indenrigsministerens tildeling af tilskud forudsætter, at Holbæk Kommunes opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet er anvendt efter formålet.
 
Holbæk Kommune kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport.
 
Fordeling af tilskudsmidler
Holbæk Kommune skal tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatørerne mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. vareafgift opkrævet af havnene.
 
Ved indførelsen af ordningen skal nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende.
 
Da Holbæk Kommune har to færgeruter, der er omfattet af denne ordning, skal tilskuddet fordeles med udgangspunkt i de to ruters respektive volumen af godstransport. Denne fordeling iværksættes for ikke at foretage konkurrenceforvridende støtte til én færge eller til specifikke former for godstransport.
 
Holbæk Kommune har fået følgende tilbagemelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. fordelingen af tilskuddet med udgangspunkt i den samlede godsomsætning på de to færgeruter.
 
Tilskudsbehovet til nedsættelse af godstakster på færgeruterne til Orø
Færgerute
2015
2016 og frem
Orø - Holbæk
71.000 kr.
125.000 kr.
Orø - Hammer Bakke
439.000 kr.
767.000 kr.
I alt
510.000 kr.
892.000 kr.
 
Da de nye færgetakster for godstransport skal være implementeret fra den første 1. juni 2015, for at være i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriet krav, har administrationen fordelt midlerne med udgangspunkt i ovennævnte tilbagemelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. godstransportvolumen.
 
Administrationen har bedt de to færgeruter redegøre for, hvorledes de vil sikre, at de vil nedsætte priserne for godstransport i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets kriterier for tilskudsberettiget godstransport.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der tilføres 510.000 kr. i 2015 og 892.000 kr. årligt fra 2016 og frem til Vækst og Bæredygtighed, således at tilskudsmidlerne fra Økonomi- og Indenrigsmisteriet til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø kan fordeles på kommunens to færgeruter. Beløbet for 2015 bliver finansieret via kassen og indarbejdes i budgetrevision 3.
 
Der kan forekomme justeringer i tilskuddet fra 2016 og frem. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret give Holbæk Kommune meddelelse om det kommende tilskudsbeløb til nedsættelse af færgetakster for godstransport.
Beløbet for 2016 indarbejdes i budget 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer(BEK nr. 670 af 21/05/2015).

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling



84. Orienteringer til mødet den 2. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringer bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Status på vinterudbud (bilag vedlagt)
 2. Orientering om biogas (bilag vedlagt)
 3. Notat om regulering af mågebestanden i Holbæk By (bilag vedlagt)
 4. Redegørelse for sagen Sofievej i Mørkøv, som var i TV-Øst den 15. maj 2015 (bilag vedlagt)

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-15149_#3290120_v1_notat vedr. status på vinterudbud.pdf.pdf
caseno14-78195_#3294846_v1_notat biogas i holbæk kommune.pdf.pdf
caseno14-64748_#3305038_v1_caseno14-64748_#3288310_v1_notat - status på regulering af mågebestanden i holbæk by.pdf.pdf
caseno14-14323_#3305400_v1_orienteringsnotat til kmu - notat - sofievej i mørkøv.doc.doc

Bilag

Notat vedr. status på vinterudbud.pdf
Notat Biogas i Holbæk Kommune.pdf
CaseNo14-64748_#3288310_v1_Notat - Status på regulering af mågebestanden i Holbæk By.pdf
Orienteringsnotat til KMU - Notat - Sofievej i Mørkøv.doc