UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

3.1

STARTTIDSPUNKT

11-05-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

11-05-2015 09:00:00


PUNKTER

64. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 11. maj 2015
65. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden
66. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo64. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 11. maj 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Dagsorden til mødet d. 11. maj 2015 godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-05-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling65. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Følgende dokumenter sendes i offentlig høring:
a. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15
b. Lokalplanforslag nr. 6.15 for et solcelleanlæg ved Lammefjorden.
c. Miljørapport, miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet) for det konkrete projekt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. januar (sag nr. 16) at igangsætte en ny planlægning for et større solcelleanlæg på Lammefjorden. Baggrunden var en konkret ansøgning om etablering af det pågældende solcelleanlæg.
 
Ansøger ønsker at etablere et solcelleanlæg på en del af Lammefjorden, der aktuelt ikke er omfattet af den gældende kommuneplan. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter derfor, at der både vedtages et kommuneplantillæg en ny lokalplan for området. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport, der både er en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse af det konkrete projekt.
 
Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 15, udkast til lokalplanforslag nr. 6.15 samt den omtalte miljørapport. Dokumenterne kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet ligger på Lammefjorden, i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 56 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift.
 
I Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og Forslag til lokalplan 6.15 bliver området udlagt til tekniske anlæg, solcelleanlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg i området samt bestemmelser om afskærmende beplantning. Vejadgang til den vestlige del af planområdet fra Grevingevej skal ske via den eksisterende teknikvej til vindmøllerne ved Hagesholm. Vejadgangen til den østlige del af planområdet skal ske direkte fra Grevingevej.
 
Hovedkonklusionen i miljørapporten er, at hverken planforslagene eller det konkrete projekt medfører væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Særligt ikke fordi planforslagene er med til at sikre et hensyn til omgivelserne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden i perioden 6. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
Ligeledes blev der afholdt en fordebat om indholdet i miljørapporten (VVM-redegørelsen) i perioden 20. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
I ovennævnte høringsperioder blev der indsendt 4 høringssvar, der fremgår af bilag 1 og 2. Høringssvarene vedrører hovedsageligt placeringen af solcelleanlægget og hensynet til omgivelserne. Høringssvarene er desuden behandlet i et bilag til den udarbejdede miljørapport. Naturstyrelsen indsendte ikke høringssvar i høringsperioderne.
 
Den offentlige høring af den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden kommer til at vare 8 uger, og der vil blive planlagt et borgermøde under den offentlige høring. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.

Lovgrundlag – link
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 2. maj 2014. Efterfølgende havde Administrationen en længere dialog med Naturstyrelsen om, hvor vidt det er muligt at planlægge for det ansøgte i overensstemmelse med de statslige interesser. Økonomiudvalget besluttede at igangsætte planlægningen på mødet den 13. januar 2015 (sag nr. 16).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af Ole Brockdorff, John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Flertallet finder ikke de støjmæssige og visuelle konsekvenser tilstrækkeligt belyst.
 
Ole Hansen kan tiltræde indstillingen, og ønsker sagen behandlet i byrådet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-05-2015
Det indstilles, at forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 6.15 og miljørapporten offentliggøres for lokalplanforslagets delområde I, og at der samtidig igangsættes en ny planlægning for en ændret afgrænsning af lokalplanforslagets delområde II.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Dagsordenspunktet sendes tilbage til KMU til fornyet drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling
En supplerende indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø og indstillingen fra Økonomiudvalget udsendes først den 13. maj 2015.
 
Økonomiudvalget besluttede den 6. maj 2015 at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø, da det ønskede projekt efter en dialog er tilpasset, så det kun vedrører lokalplanforslagets delområde I.
 
På baggrund heraf ændres indstillingen, således at koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen nu indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 6.15 og miljørapporten offentliggøres udelukkende for lokalplanforslagets delområde I, og at der samtidig igangsættes en ny planlægning for en ændret afgrænsning af lokalplanforslagets delområde II.
 
Dokumenterne, der er vedlagt dagsordenspunktet, ændres inden offentliggørelsen, så de kun vedrører lokalplanforslagets delområde I.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-86373_#3251263_v1_bilag 1 - høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på lammefjorden.pdf.pdf
caseno14-86373_#3278773_v1_solenergianlæg - lammefjorden - bemærkninger til projekt og vvm-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015.pdf

Bilag

Høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden.pdf
Solenergianlæg - Lammefjorden - bemærkninger til projekt og VVM-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015 - Indsigelse - solcelleanlæg


66. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 5:
  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.
  2. Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo.
  3. Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 6.13.
  4. VVM-tilladelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)
  5. Miljøgodkendelse for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre et Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag 6.13 for det eksisterende affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Baggrunden var en konkret ansøgning om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
 
I tilknytning til planforslagene blev der offentliggjort en miljøvurdering af planforslagene samt en VVM-redegørelse for det konkrete projekt for biogasanlægget. De forskellige dokumenter kan ses her.
 
Den nye planlægning muliggør udover et affaldshåndteringsanlæg også et solenergianlæg i området. Det er vurderet, at affaldshåndteringsanlægget på sigt kan drage særlig nytte af solenergi - for eksempel til levering af strøm til anlæggene i området.
 
Lokalplanforslaget sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området. Desuden muliggør lokalplanforslaget, at området udnyttes til landbrugsdrift og at der etableres rekreative faciliteter i området, herunder stier, samt indhegninger til græssende dyr.
 
Den sammenfattende miljøredegørelse redegør blandt andet for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan der er taget højde for de indsendte høringssvar. Udkastet til den sammenfattende miljøredegørelse fremgår af bilag 1.
 
Miljøgodkendelsen fastlægger krav om etablering og drift af biogasanlægget i området. VVM-tilladelsen supplerer miljøgodkendelsen med bestemmelser om, at biogasanlægget skal fjernes, når det ikke længere er i drift. Udkast til VVM-tilladelsen og udkast til den endelige Miljøgodkendelse fremgår af henholdsvis bilag 2 og 3.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning i foråret 2014. I perioden blev der indsendt ét høringssvar fra Hagested Lokalforum, som blev behandlet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af planforslagene til offentlig høring d. 15. januar 2015 (sag nr. 19).
 
I forbindelse med fordebatten blev de berørte, eksterne myndigheder hørt om at komme med inputs til den nye planlægning, og dette blev fulgt op af en nærmere dialog med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet.
 
På baggrund af Byrådets beslutning d. 15. januar 2015 (sag nr. 19) blev Forslag til kommuneplantillæg 3 med tilhørende VVM-redegørelse, lokalplanforslag 6.13 og miljøvurdering af planforslagene sendt i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015. I høringsperioden blev der indsendt i alt 4 høringssvar. Høringssvarene omhandler hovedsageligt planforslagenes mulighed for at etablere et solenergianlæg samt konsekvenserne ved at muliggøre en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
Høringssvarene fremgår af bilag 4 og er behandlet i bilag 5.
 
På baggrund af den offentlige høring indstiller administrationen, at det i lokalplanen understreges, at der kan etableres rekreative faciliteter i området. Ændringsforslagene, der fremgår af bilag 5, har jf. planloven været sendt i høring hos grundejeren og ansøgeren om den nye planlægning. Hverken grundejer eller ansøger har haft bemærkninger til ændringerne.
 

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
VVM-bekendtgørelsen
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 11. november 2013, og efterfølgende besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen på mødet den 12. november (sag nr. 218). Efterfølgende var der en fordebat om den nye planlægning, som forløb fra den 15. april 2014 til den 13. maj 2014.
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 med tilhørende dokumenter til offentlig høring.
 
Planforslagene med tilhørende dokumenter var i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015.
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af O og de to løsgængere indstiller, at indstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af S indstiller, at der ikke indgår et solenergianlæg på det pågældende område.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-05-2015
Indstilles godkendt med forbehold for KARA/NOVERENs accept af, at muligheden for at etablere et solenergianlæg i lokalplanforslagets delområde II udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Dagsordenspunktet sendes tilbage til KMU til fornyet drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling
Høringssvar fra grundejeren i forhold til de nedenfor nævnte ændringer, en supplerende indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø og indstillingen fra Økonomiudvalget udsendes først den 13. maj 2015.
 
Økonomiudvalget besluttede den 6. maj 2015 at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø, med henblik på en gennemførelse af projektet uden mulighed for at etablere et solenergianlæg i lokalplanforslagets delområde II.
 
På baggrund heraf ændres indstillingen, således at koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen nu indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg 3, lokalplanforslag 6.13 og den tilhørende sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt med ændringerne nævnt i bilag 5, dog uden mulighed for at etablere et solenergianlæg i lokalplanforslagets delområde II.
 2. VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg vedtages endeligt og offentliggøres.
 
Kommuneplantillæg 3, lokalplanforslag 6.13 og den sammenfattende miljøredegørelse ændres inden offentliggørelsen, så de ikke længere muliggør etablering af et solenergianlæg og tilhørende anlæg og beplantninger i delområde II. Bestemmelserne om byggefelt, solenergipaneler, akkumuleringstank, teknikbygning og afskærmende beplantningsbælte i delområde II fjernes.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-16315_#3258374_v1_bilag 1 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258377_v1_bilag 2 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258381_v1_bilag 3 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258383_v1_bilag 4 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258384_v1_bilag 5 til endelig vedtagelse.pdf

Bilag

Udkast til sammenfattende miljøredegørelse
Udkast til VVM-tilladelse
Udkast til endelig miljøgodkendelse
Høringssvar
Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen