UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-04-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-04-2015 14:00:00


PUNKTER

55. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. april 2015
56. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden
57. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo
58. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
59. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse
60. Holbæk i Fællesskab - vandløbsvedligeholdelse
61. Orientering om status på lokalplaner - april
62. Orienteringer til mødet den 29. april 2015
63. Drøftelse af forslag til effektmål for kerneopgaverne55. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. april 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 29. april 2015 bliver godkendt
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling56. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Følgende dokumenter sendes i offentlig høring:
a. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15
b. Lokalplanforslag nr. 6.15 for et solcelleanlæg ved Lammefjorden.
c. Miljørapport, miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet) for det konkrete projekt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. januar (sag nr. 16) at igangsætte en ny planlægning for et større solcelleanlæg på Lammefjorden. Baggrunden var en konkret ansøgning om etablering af det pågældende solcelleanlæg.
 
Ansøger ønsker at etablere et solcelleanlæg på en del af Lammefjorden, der aktuelt ikke er omfattet af den gældende kommuneplan. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter derfor, at der både vedtages et kommuneplantillæg en ny lokalplan for området. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport, der både er en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse af det konkrete projekt.
 
Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 15, udkast til lokalplanforslag nr. 6.15 samt den omtalte miljørapport. Dokumenterne kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet ligger på Lammefjorden, i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 56 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift.
 
I Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og Forslag til lokalplan 6.15 bliver området udlagt til tekniske anlæg, solcelleanlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg i området samt bestemmelser om afskærmende beplantning. Vejadgang til den vestlige del af planområdet fra Grevingevej skal ske via den eksisterende teknikvej til vindmøllerne ved Hagesholm. Vejadgangen til den østlige del af planområdet skal ske direkte fra Grevingevej.
 
Hovedkonklusionen i miljørapporten er, at hverken planforslagene eller det konkrete projekt medfører væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Særligt ikke fordi planforslagene er med til at sikre et hensyn til omgivelserne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden i perioden 6. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
Ligeledes blev der afholdt en fordebat om indholdet i miljørapporten (VVM-redegørelsen) i perioden 20. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
I ovennævnte høringsperioder blev der indsendt 3 høringssvar, der fremgår af bilag 1. Høringssvarene vedrører hovedsageligt placeringen af solcelleanlægget og hensynet til omgivelserne. Høringssvarene er desuden behandlet i et bilag til den udarbejdede miljørapport. Naturstyrelsen indsendte ikke høringssvar i høringsperioderne.
 
Den offentlige høring af den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden kommer til at vare 8 uger, og der vil blive planlagt et borgermøde under den offentlige høring. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.

Lovgrundlag – link
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 2. maj 2014. Efterfølgende havde Administrationen en længere dialog med Naturstyrelsen om, hvor vidt det er muligt at planlægge for det ansøgte i overensstemmelse med de statslige interesser. Økonomiudvalget besluttede at igangsætte planlægningen på mødet den 13. januar 2015 (sag nr. 16).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af Ole Brockdorff, John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Flertallet finder ikke de støjmæssige og visuelle konsekvenser tilstrækkeligt belyst.
 
Ole Hansen kan tiltræde indstillingen, og ønsker sagen behandlet i byrådet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-86373_#3251263_v1_bilag 1 - høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på lammefjorden.pdf.pdf
caseno14-86373_#3273832_v1_solenergianlæg - lammefjorden - bemærkninger til projekt og vvm-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015.docx

Bilag

Høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden.pdf
Solenergianlæg - Lammefjorden - bemærkninger til projekt og VVM-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015 - Indsigelse - solcelleanlæg.docx


57. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 5:
  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.
  2. Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo.
  3. Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 6.13.
  4. VVM-tilladelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)
  5. Miljøgodkendelse for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre et Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag 6.13 for det eksisterende affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Baggrunden var en konkret ansøgning om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
 
I tilknytning til planforslagene blev der offentliggjort en miljøvurdering af planforslagene samt en VVM-redegørelse for det konkrete projekt for biogasanlægget. De forskellige dokumenter kan ses her.
 
Den nye planlægning muliggør udover et affaldshåndteringsanlæg også et solenergianlæg i området. Det er vurderet, at affaldshåndteringsanlægget på sigt kan drage særlig nytte af solenergi - for eksempel til levering af strøm til anlæggene i området.
 
Lokalplanforslaget sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området. Desuden muliggør lokalplanforslaget, at området udnyttes til landbrugsdrift og at der etableres rekreative faciliteter i området, herunder stier, samt indhegninger til græssende dyr.
 
Den sammenfattende miljøredegørelse redegør blandt andet for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan der er taget højde for de indsendte høringssvar. Udkastet til den sammenfattende miljøredegørelse fremgår af bilag 1.
 
Miljøgodkendelsen fastlægger krav om etablering og drift af biogasanlægget i området. VVM-tilladelsen supplerer miljøgodkendelsen med bestemmelser om, at biogasanlægget skal fjernes, når det ikke længere er i drift. Udkast til VVM-tilladelsen og udkast til den endelige Miljøgodkendelse fremgår af henholdsvis bilag 2 og 3.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning i foråret 2014. I perioden blev der indsendt ét høringssvar fra Hagested Lokalforum, som blev behandlet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af planforslagene til offentlig høring d. 15. januar 2015 (sag nr. 19).
 
I forbindelse med fordebatten blev de berørte, eksterne myndigheder hørt om at komme med inputs til den nye planlægning, og dette blev fulgt op af en nærmere dialog med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet.
 
På baggrund af Byrådets beslutning d. 15. januar 2015 (sag nr. 19) blev Forslag til kommuneplantillæg 3 med tilhørende VVM-redegørelse, lokalplanforslag 6.13 og miljøvurdering af planforslagene sendt i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015. I høringsperioden blev der indsendt i alt 4 høringssvar. Høringssvarene omhandler hovedsageligt planforslagenes mulighed for at etablere et solenergianlæg samt konsekvenserne ved at muliggøre en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
Høringssvarene fremgår af bilag 4 og er behandlet i bilag 5.
 
På baggrund af den offentlige høring indstiller administrationen, at det i lokalplanen understreges, at der kan etableres rekreative faciliteter i området. Ændringsforslagene, der fremgår af bilag 5, har jf. planloven været sendt i høring hos grundejeren og ansøgeren om den nye planlægning. Hverken grundejer eller ansøger har haft bemærkninger til ændringerne.
 

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
VVM-bekendtgørelsen
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 11. november 2013, og efterfølgende besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen på mødet den 12. november (sag nr. 218). Efterfølgende var der en fordebat om den nye planlægning, som forløb fra den 15. april 2014 til den 13. maj 2014.
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 med tilhørende dokumenter til offentlig høring.
 
Planforslagene med tilhørende dokumenter var i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015.
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af O og de to løsgængere indstiller, at indstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af S indstiller, at der ikke indgår et solenergianlæg på det pågældende område.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-16315_#3258374_v1_bilag 1 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258377_v1_bilag 2 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258381_v1_bilag 3 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258383_v1_bilag 4 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258384_v1_bilag 5 til endelig vedtagelse.pdf

Bilag

Udkast til sammenfattende miljøredegørelse
Udkast til VVM-tilladelse
Udkast til endelig miljøgodkendelse
Høringssvar
Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen


58. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at de stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøfter og afgiver en udtalelse til brug for byrådets drøftelse på temamødet i maj 2015 om
 1. mulige navne til udvalgene i en eventuel ny udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne.
 1. hvilke opgaver, der skal ligge i de enkelte udvalg i en eventuel ny udvalgsstruktur.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks overordnede kerneopgaver:
I november 2014 besluttede byrådet, at administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 skulle organiseres i overensstemmelse med oplægget ”En stærk medspiller” i tre tværgående stabe – Strategi og Udvikling, Økonomi og Effekt samt Koncernservice – og de fem områder, Alle kan bidrage - Beskæftigelse og Borgerservice, Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg, Uddannelse til alle unge, Læring og Trivsel - Børn og Familier samt Vækst og Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden, der hver har ansvar for en af kerneopgaverne. Derudover er der Kultur- og fritidssekretariatet samt Socialtilsyn Øst. Der ligger et organisationsdiagram på kommunens hjemmeside (organisation.holbaek.dk/organisationsdiagram/).
 
På byrådets temamøde i november 2014 blev det blandt andet tilkendegivet, at byrådet ikke bare af navn men også af gavn gerne vil organiseres og arbejde med afsæt i kerneopgaverne. Derfor blev byrådet på dets temamøde i marts 2015 præsenteret for en helt foreløbig model for en mulig ny politisk struktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg.
 
Det er i det vedhæftede notat nærmere beskrevet hvilke udfordringer, der er i den nuværende model og hvilke opgaver, der kunne ligge i de enkelte nye udvalg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Ole Brockdorff, John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær mener, at navnet på udvalget skal afspejle opgaverne med kendte betegnelser som teknik, klima, miljø, planer mv. Ole Hansen mener, at navnet skal afspejle kerneopgaven. (Bæredygtig fremtid).
 
Udvalget vil fastholde de nuværende opgaver. Udvalget ønsker en politik for området.
 
John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær anfører, at form og indhold principielt fastlægges ved starten af hver byrådsperiode, og ikke kan ændres i perioden. Det kan analyseres løbende.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-13557_#3269005_v1_notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne.pdf

Bilag

Notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne


59. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø.
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der ikke gives dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen til parkering på fortovet

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der kan gives dispensation til parkering på fortov i de i sagsfremstillingen nævnte veje på baggrund af konkret ansøgning. Dispensationen gives efter politisk godkendelse.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
 
Byrådet vedtog den 18. februar 2015 en revideret parkeringsbekendtgørelse, hvori der fortsat er et generelt forbud mod parkering på fortovet. Byrådet besluttede dog som en del af vedtagelsen, at administrationen skulle foretage en administrativ gennemgang af de ca. 15 - 20 veje, hvor der er udfordringer med fremkommeligheden med henblik på i disse særlige tilfælde at dispensere fra parkeringsbekendtgørelsen og i stedet etablere en parkeringsafmærkning på fortovet og/eller skiltning heraf.
 
Administrationens kendskab til veje med parkeringsproblematikker er dog væsentligt mindre end de af byrådet nævnte 15-20. De veje som administrationen har kendskab til, er der redegjort for herunder.
 
Gennemgang af veje med parkeringsproblematikker
 
Godthåbsvej (Holbæk):
Offentlig vej. Vejen er en almindelig boligvej med ringe trafik. Pga. dårlig fremkommelighed – når to køretøjer parkerede på kørebanen parvist – etablerede kommunen forbud mod parkering i den ene side af vejen.
 
Det er administrationens opfattelse, at forbuddet har løst problemerne med fremkommelighed. Skal der være muligheder for at standse og parkere på fortovet anbefaler administrationen, at der etableres afmærkede båse, hvor der må parkeres og at der afmærkes med zonetavler.
 
Omkostningerne til at ændre den nuværende afmærkning (færdselstavler og afmærkning på kørebanen/fortovet) på de to dele af Godthåbsvej anslås til ca. 250.000 kr.
 
Det anbefales desuden at forbedre den eksisterende asfaltbelægning langs kantstenene, da den ikke er egnet til at bære trafikken - anslået udgift ca. 100.000 kr. Hertil kommer udgifter til løbende ekstra vedligeholdelse af asfalt, kantsten og fliser, ca. 1 gang/10 år, anslået samlet udgift ca. 450.000 kr. fordelt med 45.000 kr. ekstra driftsmidler hvert år.
 
Ekstra udgifter estimeret til ialt ca. 800.000 kr. (Estimatet er baseret på et skøn og nøgletal fra Kommunaldrift-afdelingen, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed).
 
Bakkekammen/Møllevangen (Holbæk):
 
Private fællesveje der administreres efter privatvejsloven, kommunen er vejmyndighed. Vejene er almindelige boligveje, kørebanen er smal og fortovene forholdsvis brede.
 
Administrationen har tidligere haft møde med grundejerforeningen og signaleret, at vejmyndigheden gerne vil imødekomme en ansøgning om ombygning af vejene, så der bliver mulighed for at parkere i lommer i fortovet. Vejmyndigheden ses ikke at have modtaget nogen ansøgning. Nu har grundejerforeningen ansøgt om dispensation.
 
Det er administrationens opfattelse, at der ikke er noget, der har ændret sig – grundejerne skal selv udarbejde et forslag, som skal godkendes af vejmyndigheden med samtykke fra politiet. Alle udgifter skal afholdes af grundejerne.
 
Holbækvej (Knabstrup):
 
Offentlig vej. Vejen er en trafikvej gennem Knabstrup by.
 
Administrationen har været i dialog med en række borgere der klager over oversigt, fremkommelighed mv. i kurven ved T-krydset, Holbækvej/Ventedgårdsvej. Problemet kan løses ved at etablere parkeringsforbud på dele af strækningen. Udgifter til etablering af forbud med færdselstavler, ca. 25.000 kr.
 
Ekstra udgifter estimeret til i alt ca. 25.000 kr.
 
Kløvermarksvej (Holbæk):
 
Offentlig vej. Vejen er en fordelingsvej i et boligområde. Der kan opstå problemer med fremkommelighed hvis der parkeres parvis i begge sider af vejen.
 
Administrationen er ikke bekendt med, at der skulle være nogen aktuelle problemer med fremkommeligheden – og i givet fald vil administrationen anbefale, at der etableres parkeringsforbud i den ene side af vejen.
 
Skal der være muligheder for at standse og parkere på fortovet anbefaler administrationen, at der etableres afmærkede båse, hvor der må parkeres, og at der afmærkes med zonetavler. Udgifterne til at etablere afmærkningen anslås til at være ca. 200.000 kr. Hertil kommer udgifter til løbende ekstra vedligeholdelse af asfalt, kantsten og fliser, ca. 1 gang/10 år, anslået udgift ca. 400.000 kr. fordelt med 40.000 kr. ekstra driftsmidler hvert år.
 
Ekstra udgifter estimeret til i alt ca. 600.000 kr.
 
Havnevej (mellem Blegstræde/Kanalstræde og Brostræde)(Holbæk):
 
Offentlig vej. Trafikvej med blandet trafik – også tung. Der bør være fokus på god fremkommelighed. Der er etableret parkeringsforbud på den nordlige side og administrationen er ikke bekendt med problemer med fremkommelighed.
 
Skal der være muligheder for at standse og parkere på fortovet, anbefaler administrationen, at der etableres en langsgående bås på den nordlige side af vejen, hvor der må parkeres og at det afmærkes med lokal afmærkning med P. Der bør suppleres med parkeringsforbud på den sydlige del af vejen.
 
Udgifterne til at etablere afmærkningen anslås til at være ca. 350.000 kr. Hertil kommer udgifter til løbende ekstra vedligeholdelse af asfalt og kantstene, ca. 1 gang/10 år, anslået udgift ca. 100.000 kr. fordelt med 10.000 kr. ekstra driftsmidler hvert år. En ændring af parkeringsmulighederne kan medføre, at flere krydser vejen, og det vil give en forringet trafiksikkerhed på strækningen.
 
Ekstra udgifter estimeret til ialt ca. 450.000 kr.
 
Retssikkerhed og politiets anbefaling
 
Formålet med den ændring af færdselsloven, som lå forud for Byrådets vedtagelse af den reviderede parkeringsbekendtgørelsen, var bl.a. at forbedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Retssikkerhedsmæssige grunde taler for, at der så vidt muligt etableres ensartede regler om standsning og parkering i hele landet, der som udgangspunkt kun kan fraviges ved afmærkning lokalt. Justitsministeriets arbejdsgruppe har anbefalet, at der bliver indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt.
 
Politiets anbefaling
 
Midt- og Vestsjællands Politis holdning er meget klar. Politiet anbefaler således, at det enten vælges at forbyde standsning og parkering på fortov generelt, eller at standsning og parkering med et hjulsæt på fortovet tillades generelt. Politiet kan ikke anbefale nogen mellemløsninger, da det giver fortolkningsproblemer og skaber problemer for administrationen – dvs. P-service, politi og vejmyndighed.
 
Politiet skal give samtykke til ændring af eksisterende afmærkning eller etablering af ny. Det kan ikke afvises, at politiet vil afslå at give samtykke til etablering af parkeringsbåse på fortove – men i stedet vil foreslå parkeringsforbud i den ene side af vejen. Politiet har også en holdning til tilgængelighed på kommunens fortove, og vil måske derfor ikke give det fornødne samtykke.
 
Regelforenkling og ressourcer
 
En afståelse fra at give dispensation til parkering på fortovet vil betyde klare regler og mindre administration, og er dermed i tråd med Byrådets parallelle arbejde med regelforenkling og mindre administration. Dispensation fra forbud imod parkering på fortov er vanskelig at administrere, da det er vanskeligt at udvælge disse veje og fastlægge kriterierne for udvælgelsen.
 
Administrationen skal ligeledes bruge ekstra personaleressourcer på at administrere dispensationsmuligheden, og hertil kommer betydelige udgifter til etablering af afmærkning og løbende vedligeholdelse.
 
Tilgængelighedsplan
 
En dispensation til parkering på fortov vil ligeledes være i modstrid med intentionerne i tilgængelighedsplanen om at skabe bedre tilgængelighed for alle på kommunens fortove. Der vil således blive tale en væsentlig og mærkbar forringelse af tilgængeligheden på de berørte fortove.
 
Parkering på smalle veje generelt
 
Der er en del veje i kommunen med en smal bredde på ca. 5-6 m eller mindre, hvor der kan opstå problemer med fremkommeligheden, hvis bilisterne insisterer på at parkere parvis i begge sider af vejen. Afstanden mellem de parkerede køretøjer bliver for lille til, at andre køretøjer kan passere. Løsningen i sådanne situationer må være at etablere parkeringsforbud i den ene side af vejen. Erfaringerne fra fx Godthåbsvej viser, at det kan løse problemerne.
 
Anbefaling
 
På baggrund af ovenstående gennemgang af de veje, hvor administrationen er bekendt med parkeringsproblematikker, politiets anbefaling, konsekvenserne for tilgængelighed, Byrådets arbejde med regelforenkling samt det øgede ressourceforbrug kan administrationen ikke anbefale, at der gives dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen.  Administrationen anbefaler i stedet, på baggrund af erfaringer på Godthåbsvej, at parkeringsproblematikker i konkrete tilfælde afhjælpes ved at etablere parkeringsforbud langs kantsten i den ene side af vejen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Byrådet vedtog den 18. februar 2015 en revideret parkeringsbekendtgørelse, hvor der fortsat er et generelt forbud imod parkering på fortovet. Byrådet besluttede dog som del af vedtagelsen, at administrationen skulle foretage en administrativ gennemgang af de ca. 15 -20 veje hvor det giver udfordring med fremkommeligheden med henblik på i disse særlige tilfælde at dispensere fra parkeringsbekendtgørelsen og i stedet etablere en parkeringsafmærkning på fortovet og/eller skiltning heraf.
 
Administrationens kendskab til veje med parkeringsproblematikker er dog væsentligt mindre end de af byrådet nævnte 15-20. De veje, som administrationen har kendskab til, er:
 
Godthåbsvej (Holbæk)
 
Bakkekammen/Møllevangen (Holbæk)
 
Holbækvej (Knabstrup)
 
Kløvermarksvej (Holbæk)
 
Havnevej (mellem Blegstræde/Kanalstræde og Brostræde) (Holbæk)
 
Der er redegjort for de enkelte veje i beskrivelsen af hovedindstillingen. 
 
En godkendelse af den alternative indstilling betyder samtidig, at konkrete dispensationsønsker forelægges politisk efter høring af høringsberettigede parter herunder handicaprådet, politiet mv.
 
Da en dispensation medfører væsentlige udgifter til etablering af afmærkning/skiltning samt øgede driftsudgifter vil hver enkelt dispensationssag indeholde en anlægs- og driftssag til godkendelse af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Den alternative indstilling godkendes.
 
Ole Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Referat
Sagsfremstilling60. Holbæk i Fællesskab - vandløbsvedligeholdelse

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. administrationen går i dialog med vandsynsgrupperne i Holbæk Kommune for at afklare, i hvilket omfang de vil indgå i et forpligtende samarbejde om planlægning og beslutninger vedrørende vedligeholdelsen af de kommunale vandløb.
 2. der senest den 1. juli 2015 bliver afholdt et fælles orienterings- og debatmøde for vandsynsgrupperne.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Formål
I lyset af Holbæk i Fællesskab foreslår Vækst og Bæredygtighed at undersøge muligheden for at involvere de tre vandsynsgrupper i Holbæk Kommune mere i arbejdet med vedligeholdelsen af kommunens vandløb.
Ved at kombinere en større indflydelse på driften med et ansvar for at vandløbsloven og budgettet overholdes er det målet at forebygge konflikter mellem de enkelte interesseorganisationer og kommunen.
 
Vandløbsvedligeholdelse i praksis
For hvert vandløb er der et regulativ, som beskriver omfanget af vedligeholdelsen i det enkelte vandløb.
Vandløbsvedligeholdelsen består af 3 hovedopgaver:
1. Udbud af vandløbsvedligeholdelsen
2. Grødeskæring (planlægning med entreprenør og opfølgning på fremdriften samt kontrol/godkendelse af arbejdets udførelse.)
3. Oprensning (kontrol af vandløbene, planlægning af hvilke strækninger som skal oprenses og kontrol af arbejdet.)
 
Dette arbejde har i praksis været udført af Vækst og Bæredygtighed, som har sørget for at disse opgaver blev udført i overensstemmelse med vandløbsregulativerne og inden for den økonomiske ramme. De 3 vandsynsgrupper – hhv. Svinninge-Audebo, Tuse Å og Åmose Å oplandet, har siden kommunesammenlægningen deltaget i to årlige vandsyn.
 
Vandløbsvedligeholdelsen fremover
Formålet med dialogen er at få afklaret, om vandsynsgrupperne er indstillet på at blive inddraget mere i beslutningerne, om hvorvidt vandløbsvedligeholdelsen er gennemføret i overensstemmelse med de regulativmæssige bestemmelser og med ansvar for at overholde budgetrammerne for arbejdet.
 
 
Vandsynsgrupperne kan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det er en forudsætning at vandløbsvedligeholdelsen holdes inden for de nuværende budgetmæssige rammer. Der kan blive tale om at opdele budgettet, så hver af vandsynsgruppe får sit eget budget at disponere over.
 

Øvrige konsekvenser
Det vil være et nyskabende og meget omfattende initiativ, at omlægge vandløbsvedligeholdelsen.
Der er derfor en række forhold der kræver en nærmere afklaring. 
 
 1. Vandsynsgruppernes opgaver skal nærmere defineres, og der skal beskrives nogle rammer/forretningsorden for arbejdet i vandsynsgrupperne.
 2. Det skal afklares, i hvilket omfang kommunen kan uddelegere kompetencen og ansvar på området.
 3. Der skal findes en model for, hvordan kommunikationen mellem borgerne, kommunen og vandsynsgrupperne skal være, her under hvordan klager fra borgerne håndteres.
 4. Der skal laves aftaler med nabokommunerne om, hvordan grænsevandløbene håndteres.
 
 
 
 
 
 
 

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Godkendt.
Ole Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Referat
Sagsfremstilling61. Orientering om status på lokalplaner - april

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigt er vedhæftet i bilag 1.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Taget til efterretning.
Ole Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-695_#3253821_v1_status på lokalplaner til kmu apr 2015.pdf.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu apr 2015.pdf


62. Orienteringer til mødet den 29. april 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringer bliver taget til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Brev fra transportminister Magnus Heunicke
 2. Proces for rabatordninger på Orøfærgen

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-15149_#3265625_v1_brev fra transportminister magnus heunicke.pdf

Bilag

Brev fra transportminister Magnus Heunicke


63. Drøftelse af forslag til effektmål for kerneopgaverne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelse
 
 
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. drøfter første udkast til effektmål for kerneopgaverne
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organiseringen og sat fokus på den forskel, kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. Næste skridt er at styrke og forenkle den politiske styring, ved at byrådet fastlægger effektmål for kerneopgaverne.
 
Effektmål
Få, overordnede effektmål for kerneopgaverne er med til at gøre det tydeligt for borgere, virksomheder og ansatte, hvilken forandring, der skal skabes, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Når byrådet har besluttet få, overordnede effektmål for de seks kerneopgaver, har cheferne ansvaret for, at effektmålene bliver nedbrudt til mere konkrete mål, som den enkelte leder og medarbejder kan styre efter i dagligdagen. Dermed bidrager arbejdet med at drøfte og fastlægge effektmål til, at alle får en fælles forståelse af, hvad kerneopgaverne er. På den måde gør effektmålene indsatserne mere målrettede, og de gør det nemmere at følge op på de opstillede mål.
 
Drøftelse af første udkast til effektmål for kerneopgaverne
Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvilke overordnede emner, der bør være i fokus, når der skal fastlægges effektmål for kerneopgaverne. Særligt for ”Vækst og Bæredygtighed” er der blevet udarbejdet følgende forslag til effektmål:
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
- Er emnerne dækkende for kerneopgaven ”Vækst og Bæredygtighed”? Hvis ikke, hvad mangler?
- Giver emnerne et godt grundlag for byrådets dialog om kerneopgaven med borgere og administration?
 
Forslag til effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1 og vil blive uddybende præsenteret på udvalgets møde. I den forbindelse foreslår administrationen desuden, at udvalget drøfter:
 
- Særligt for kerneopgaven ”Fællesskab”: Er emnerne dækkende? Hvis ikke, hvad mangler?
- Har udvalget kommentarer eller input til de emner, der er valgt for de øvrige kerneopgaver?
Videre proces med at fastlægge effektmål for kerneopgaverne
Alle stående udvalg arbejder i april og maj med at formulere effektmål for kerneopgaverne. Herefter beslutter byrådet til sommer få, overordnede effektmål for de seks kerneopgaver. Processen frem til sommer er følgende:
 
- Juni: Udvalgene drøfter andet udkast til effektmål for kerneopgaverne.
- Juni: Byrådet drøfter samlet forslag til effektmål på kerneopgaverne.
- Effektmålene vil blive endelig besluttet som led i beslutningen af budget 2016.
 
Byrådet følger op på alle effektmål mindst én gang om året for at se, om udviklingen på kerneområderne går i den rigtige retning. Opfølgningen danner grundlag for en nærmere drøftelse af behovet for at justere mål og prioriteringer. På den måde er effektmålene med til at styrke den politiske styring af kerneopgaverne og sikre sammenhæng til den økonomiske styring.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-19420_#3261045_v1_bilag politiske effektmål - stående udvalg april 2015..pdf

Bilag

Bilag Politiske effektmål - Stående udvalg april 2015.