UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-03-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-03-2015 14:00:00


PUNKTER

37. Godkendelse af dagsorden til mødet 24. marts 2015
38. Beslutning om forslag til ny dialogmodel
39. Beslutning om udlevering af dokumenter i straffesag - Lukket punkt
40. Beslutning om håndhævelse af lokalplan n. 3.28 på Knevelsvej
41. Beslutning - Helårsbeboelse i sommerhuse på Orø
42. Beslutning - Dispensation fra Parkeringsbekendtgørelse
43. Beslutning - Rabat til alle pensionister på Orøfærgen
44. Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse
45. Beslutning - Godkendelse af midler til landsbyfornyelse i Ugerløse
46. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt tag på Rådhuset i Holbæk . Sag nr. 14/1306
47. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner
48. Orientering om status på lokalplaner -marts
49. Orientering om oversigt over "møllepengene"
50. Orientering - Status på Udvalget for Klima og Miljø´s ressortområde
51. Udvalget for Klima og Miljø, Økonomi - og aktivitetsopfølgning februar 2015
52. Orienteringer til mødet den 24. marts 201537. Godkendelse af dagsorden til mødet 24. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for klima og miljø
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 24. marts 2015 bliver godkendt
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling38. Beslutning om forslag til ny dialogmodel

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø - Byrådet
 
Beslutning

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender forslaget til ny dialogmodel
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet, som blev nedsat af byrådet i januar 2014, fik bl.a. til opgave at komme med forslag til byrådet om, hvordan dialogen med lokalområderne fremover skal foregå.
 
Afsættet for opgaven var, at dialogen mellem de lokale ildsjæle og politikerne skal finde sted på nye måder. En ny dialogmodel skulle tage udgangspunkt i både lokale problemstillinger og emner der går på tværs af lokalområder, samt ske i regi af de politiske fagudvalg.
 
Demokratieksperimentariet har udarbejdet forslag til ny model for dialog mellem borgere og kommune, som blev præsenteret for byrådet på temamødet den 15. januar 2015.
 
Modellen
Udgangspunktet for modellen er, at dialogen går begge veje. På den ene side borgerne der vil noget med kommunen, bl.a. ildsjæle,  foreninger, organisationer, forældre, unge, virksomheder, lokalfora mv., og på den anden side medarbejderne  og byrådsmedlemmerne, når kommunen vil noget som vedrører borgerne.
 
I midten i den ny model er Fælles-skabere, som bliver indgang, bindeled, formidlere og vejvisere. De skal guide alle parter ad rette kanaler, så borgere møder lige netop de politikere og medarbejdere, der er brug for og omvendt. Fælles-skaberne er en samling af de tidligere Frivilligkoordinatorer og Lokalforumkonsulenter,
 
Høring
På baggrund af kommentarerne fra byrådets temamøde, har Demokratieksperimentariet haft en møderunde med alle lokalfora i februar måned. Desuden har forslaget til modellen været omtalt i aviser og på kommunens hjemmeside.
 
Der har overvejende været positive tilbagemeldinger fra dialogrunden. Både til principperne i og tankerne bag modellen og til de nye Fælles-skabere.
 
Der har også været enkelte opmærksomhedspunkter og bemærkninger til modellen, bl.a. om dialogen mellem lokalområder og kommune, og om inddragelse af lokalområder i byrådets og udvalgenes arbejde. Demokratieksperimentarier har dog vurderet, at det godt kan håndteres inden for modellen, og indstiller derfor modellen til godkendelse.
 
Deltagelse på udvalgsmødet
Michael Suhr, formand for Demokratieksperimentariet, deltager under punktet og orienterer om forslaget til dialogmodellen.
 
Andet
Det kan i øvrigt bemærkes, at der arbejdes på forskellige måder, til hvordan modellen kan kommunikeres bedre.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3850423e1.pdf

Bilag

Dialogmodel - forslag


39. Beslutning om udlevering af dokumenter i straffesag - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Godkendt
 
40. Beslutning om håndhævelse af lokalplan n. 3.28 på Knevelsvej

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. dispensere fra lokalplan nr. 3.28 § 6.2 i henhold til dispensationsansøgninger indsendt af beboere på Knevelsvej nr. 8, 10, 12, 16, 21, 23 og 29.
 

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller alternativt, at udvalget:
 
 1. giver afslag til dispensationsansøgninger fra lokalplan nr. 3.28 § 6.2 indsendt af beboere på Knevelsvej nr. 8, 10, 12, 16, 21, 23 og 29.

Beskrivelse af sagen
Dispensation fra lokalplan nr. 3.28
Holbæk Kommune har ved tilsyn konstateret, at flere ejendomme på Knevelsvej overskrider bestemmelsen i lokalplanen § 6.2, hvor der står: ”På arealerne mellem skel og byggelinje må der ikke plantes hæk eller opføres nogen form for bebyggelse”.
Flere ejendomme har i dette areal hækbeplantning mod Knevelsvej.
 
Holbæk Kommune udsendte i maj 2014 orientering til ejendommene, hvor administrationen gør opmærksom på overtrædelsen af bestemmelsen. Holbæk Kommune modtog efterfølgende dispensationsansøgninger fra 7 ejendomme.
 
Grundejerforeningen ønsker at medlemmerne overholder lokalplanens bestemmelser jvf. bilag. Men har ikke selv påtalt forholdene overfor de pågældende ejendomme.
Det er sandsynligt, at en dispensation vil medføre en klage fra grundejerforeningen.
 
Hækkene varierer i en alder fra 1-8 år.
Holbæk Kommune har ved andre tilsyns sager på samme ejendomme haft mulighed for at gøre opmærksom på hækbeplantningen.
 
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter for området.
 
Der er tidligere givet dispensation i området til solceller, der nok kan anses som en større lempelse end hækbeplantning.
 
En dispensation vil kunne skabe præcedens i området, og vil efterfølgende gøre det svært at håndhæve bestemmelsen.
Området er dog tæt på udbygget, og dette vil kunne have indflydelse på antallet af mulige fremtidige dispensationsansøgninger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Afslag efter planloven til dispensationsansøgninger
 
Ejerne er forpligtet til at overholde lokalplanen og er ved flere lejligheder blevet gjort opmærksom på lokalplanens bestemmelser og dens indhold.
Det er lokalplanens formål at fastlægge retningslinjer for bebyggelsen og fællesarealer således, at der opnås en sammenhængende helhed.
Det er sandsynligt at et afslag vil medføre klage fra ansøgere.

Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lokalplan nr. 3.28
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Der dispenseres fra lokalplan 3.28, pgf. 6.2.
 

Sagsfremstilling
Referat

3918590e2.pdf
3934299e3.pdf
3934297e4.pdf

Bilag

Sagsnotat - Luftfoto
Sagsnotat - kort sammenfatning af begrundelser i dispensationsansøgninger.pdf
Sagsnotat - kort sammenfatning af GF udtalelse.pdf


41. Beslutning - Helårsbeboelse i sommerhuse på Orø

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen på baggrund af en konkret vurdering kan give tilladelse til udlejning af sommerhuse til helårsformål på Orø.
 2. Byrådet vedtager et nyt administrationsgrundlag for helårsbeboelse i sommerhuse, der træder i kraft den 18. marts 2015 (bilag).

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ny mulighed på Orø
Folketinget har vedtaget en ændring af Planloven den 19. december 2014. Folketinget ønsker med ændringen at understøtte en gunstig udvikling på de små øer. Ændringen betyder, at byrådet fremover kan give tilladelse til, at sommerhuse på Orø kan udlejes som helårsboliger.
 
Baggrund
Det er generelt forbudt at benytte sommerhuse til helårsbeboelse. Der er dog en række undtagelser til det generelle forbud, og lovændringen udvider kommunens mulighed for at give tilladelse. Hidtil har det udelukkende været muligt at give tilladelse til ejere af sommerhuse. Fremover bliver det også muligt, at give tilladelse, så lejere kan benytte sommerhuse på Orø som helårsbeboelse.
 
Den hidtidige udvikling  
På Orø findes der i dag ca. 300 helårsboliger og ca. 1000 sommerhuse. I ca. 200 af sommerhusene er der beboere, der har personlig tilladelse til at benytte sommerhuset som helårsbeboelse, heraf er ca. 20 tidsbegrænsede. Der er således potentielt ca. 800 sommerhuse, der kan komme i spil som helårsboliger. Dog fragår de sommerhuse der ikke er helårsegnede.
 
Indbyggertallet på Orø er faldende. Der bor i dag ca. 850 indbyggere på Orø, hvor der i 2006 var over 900 indbyggere. Det generelle fald i indbyggertal dækker over, at der i perioden er sket en stigning i antallet af personer over 60 år, mens antallet i de øvrige befolkningsgrupper er faldet.
 
Administrationsgrundlag
Flere helårsbeboere på Orø kan være med til at understøtte det private serviceudbud på øen (detailhandel mm.), men flere helårsbeboere vil også ofte medføre et øget krav om offentlig service. Særligt i de tilfælde hvor de nye helårsboere er ressourcesvage grupper. Der skal derfor tages hensyn til, at der kun er et begrænset udbud af offentlig service på Orø.
 
For at sikre de samme muligheder for ejere og lejere af sommerhuse foreslås, det at praksis for lejere følger den praksis, der er for ejere af sommerhuse. Dispensation gives normalt maksimalt for en 5 årig periode. Der er mulighed for forlængelse, såfremt ansøger fortsat lever op til betingelserne. Tilladelse gives bl.a. når beboeren i sommerhuset:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at administrationen skal bruge ca. 100 timer årligt på ordningen.
 
De nye borgere vil være helårsbeboere. De vil derfor være skattepligtige i kommunen. Det må forventes, at de nye borgere også vil medføre øgede udgifter til offentlig service, sociale ydelser, mv.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lovændring

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3934474e5.doc

Bilag

Administrationspraksis for dispensation til helårsbeboelse i sommerhuse


42. Beslutning - Dispensation fra Parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Beslutningssag
 
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. Der ikke gives dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen til parkering på fortovet
 
 
 

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller at:

 1. Der gives dispensation til parkering på fortov i de i sagsfremstillingen nævnte veje.
 2. Dispensationen gives uden forudgående høring af Handicaprådet
 3. At der for hver vej hvor der gives dispensation til parkering på fortovet udarbejdes en anlægssag der efterfølgende forelægges til godkendelse af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd
 
 
 

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet vedtog den 18. februar 2015 en revideret parkeringsbekendtgørelse, hvor der fortsat er et generelt forbud imod parkering på fortovet. Byrådet besluttede dog som en del af vedtagelsen, at administrationen skulle foretage en administrativ gennemgang af de ca. 15 -20 veje, hvor der er udfordringer med fremkommeligheden med henblik på i disse særlige tilfælde at dispensere fra parkeringsbekendtgørelsen og i stedet etablere en parkeringsafmærkning på fortovet og/eller skiltning heraf.
 
Administrationens kendskab til veje med parkeringsproblematikker er dog væsentligt mindre end de af byrådet nævnte 15-20. De veje som administrationen har kendskab til, er der redegjort for herunder.
 
Gennemgang af veje med parkeringsproblematikker
Godthåbsvej (Holbæk):
Offentlig vej. Vejen er en almindelig boligvej med ringe trafik. Pga. dårlig fremkommelighed – når to køretøjer parkerede på kørebanen parvist – etablerede kommunen forbud mod parkering i den ene side af vejen.
Det er administrationens opfattelse, at forbuddet har løst problemerne med fremkommelighed. Skal der være muligheder for at standse og parkere på fortovet anbefaler administrationen, at der etableres afmærkede båse, hvor der må parkeres og at der afmærkes med zonetavler.
Omkostningerne til at ændre den nuværende afmærkning (færdselstavler og afmærkning på kørebanen/fortovet) på de to dele af Godthåbsvej anslås til ca. 250.000 kr.
Det anbefales desuden at forbedre den eksisterende asfaltbelægning langs kantstenene, da den ikke er egnet til at bære trafikken - anslået udgift ca. 100.000 kr. Hertil kommer udgifter til løbende ekstra vedligeholdelse af asfalt, kantsten og fliser, ca. 1 gang/10 år, anslået samlet udgift ca. 450.000 kr. fordelt med 45.000 kr. ekstra driftsmidler hvert år.
 
Ekstra udgifter estimeret til ialt ca. 800.000 kr. (Estimatet er baseret på et skøn og nøgletal fra Kommunaldrift-afdelingen, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed)
 
Bakkekammen/Møllevangen (Holbæk):
Private fællesveje der administreres efter privatvejsloven, kommunen er vejmyndighed. Vejene er almindelige boligveje, kørebanen er smal og fortove forholdsvis brede.
Administrationen har tidligere haft møde med grundejerforeningen og signaleret, at vejmyndigheden gerne vil imødekomme en ansøgning om ombygning af vejene, så der bliver mulighed for at parkere i lommer i fortovet. Vejmyndigheden ses ikke at have modtaget nogen ansøgning. Nu har grundejerforeningen ansøgt om dispensation.
Det er administrationens opfattelse, at der ikke er noget, der har ændret sig – grundejerne skal selv udarbejde et forslag, som skal godkendes af vejmyndigheden med samtykke fra politiet. Alle udgifter skal afholdes af grundejerne.
 
Holbækvej (Knabstrup):
Offentlig vej. Vejen er en trafikvej gennem Knabstrup by.
Administrationen har været i dialog med en række borgere der klager over oversigt, fremkommelighed mv. i kurven ved T- krydset, Holbækvej/Ventedgårdsvej. Problemet kan løses ved at etablere parkeringsforbud på dele af strækningen. Udgifter til etablering af forbud med færdselstavler, ca. 25.000 kr.
 
Ekstra udgifter estimeret til ialt ca. 25.000 kr.
 
Kløvermarksvej (Holbæk):
Offentlig vej. Vejen er en fordelingsvej i et boligområde. Der kan opstå problemer med fremkommelighed hvis der parkeres parvis i begge sider af vejen.
Administrationen er ikke bekendt med, at der skulle være nogen aktuelle problemer med fremkommeligheden – og i givet fald vil administrationen anbefale, at der etableres parkeringsforbud i den ene side af vejen.
Skal der være muligheder for at standse og parkere på fortovet anbefaler administrationen, at der etableres afmærkede båse, hvor der må parkeres, og at der afmærkes med zonetavler. Udgifterne til at etablere afmærkningen anslås til at være ca. 200.000 kr. Hertil kommer udgifter til løbende ekstra vedligeholdelse af asfalt, kantsten og fliser, ca. 1 gang/10 år, anslået udgift ca. 400.000 kr. fordelt med 40.000 kr. ekstra driftsmidler hvert år.
 
Ekstra udgifter estimeret til ialt ca. 600.000 kr.
 
Havnevej (mellem Blegstræde/Kanalstræde og Brostræde)(Holbæk):
Offentlig vej. Trafikvej med blandet trafik – også tung. Der bør være fokus på god fremkommelighed. Der er etableret parkeringsforbud på den nordlige side og administrationen er ikke bekendt med problemer med fremkommelighed.
Skal der være muligheder for at standse og parkere på fortovet, anbefaler administrationen, at der etableres en langsgående bås på den nordlige side af vejen, hvor der må parkeres og at det afmærkes med lokal afmærkning med P. Der bør suppleres med parkeringsforbud på den sydlige del af vejen.
Udgifterne til at etablere afmærkningen anslås til at være ca. 350.000 kr. Hertil kommer udgifter til løbende ekstra vedligeholdelse af asfalt og kantstene, ca. 1 gang/10 år, anslået udgift ca. 100.000 kr. fordelt med 10.000 kr. ekstra driftsmidler hvert år. En ændring af parkeringsmulighederne kan medføre, at flere krydser vejen, og det vil give en for ringet trafiksikkerhed på strækningen.
 
Ekstra udgifter estimeret til ialt ca. 450.000 kr.
 
Retssikkerhed og Politiets anbefaling
Formålet med den ændring af færdsloven som lå forud for Byrådets vedtagelse af den reviderede parkeringsbekendtgørelsen var bl.a. at forbedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Retssikkerhedsmæssige grunde taler for, at der så vidt muligt etableres ensartede regler om standsning og parkering i hele landet, der som udgangspunkt kun kan fraviges ved afmærkning lokalt. Justitsministeriets arbejdsgruppe har anbefalet, at der bliver indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt.
 
Politiets anbefaling
Midt- og Vestsjællands Politis holdning er meget klar. Politiet anbefaler således, at det enten vælges at forbyde standsning og parkering på fortov generelt, eller at standsning og parkering med et hjulsæt på fortovet tillades generelt. Politiet kan ikke anbefale nogen mellemløsninger, da det giver fortolkningsproblemer og skaber problemer for administrationen – dvs. P-service, Politi og vejmyndighed.
 
Politiet skal give samtykke til ændring af eksisterende afmærkning eller etablering af ny. Det kan ikke afvises, at politiet vil afslå at give samtykke til etablering af parkeringsbåse på fortove – men i stedet vil foreslå parkeringsforbud i den ene side af vejen. Politiet har også en holdning til tilgængelighed på kommunens fortove, og vil af det hensyn måske ikke give det fornødne samtykke.
 
Regelforenkling og ressourcer
En afstående fra at give dispensation til parkering på fortovet vil betyde klare regler og mindre administration, og er dermed i tråd med Byrådets parallelle arbejde med regelforenkling og mindre administration. Dispensation fra forbud imod parkering på fortov er vanskelig at administrere, da det er vanskeligt at udvælge disse veje og fastlægge kriterierne for udvælgelsen.
 
Administrationen skal ligeledes bruge ekstra personaleressourcer på at administrere dispensationsmuligheden, og hertil kommer betydelige udgifter til etablering af afmærkning og løbende vedligeholdelse.
 
Tilgængelighedsplan
En dispensation til parkering på fortov vil ligeledes være i modstrid med intentionerne i tilgængelighedsplanen om at skabe bedre tilgængelighed for alle på kommunens fortove. Der vil således blive tale en væsentlig og mærkbar forringelse af tilgængeligheden på de berørte fortove.
 
Parkering på smalle veje generelt
Der er en del veje i kommunen med en smal bredde på ca. 5-6 m eller mindre, hvor der kan opstå problemer med fremkommeligheden, hvis bilisterne insisterer på at parkere parvis i begge sider af vejen. Afstanden mellem de parkerede køretøjer bliver for lille til at andre køretøjer kan passere. Løsningen i sådanne situationer må være at etablere parkeringsforbud i den ene side af vejen. Erfaringerne fra fx Godthåbsvej viser, at det kan løse problemerne.
 
Anbefaling
På baggrund af ovenstående gennemgang af de veje, hvor administrationer er bekendt med parkeringsproblematikker, politiets anbefaling, konsekvenserne for tilgængelig, Byrådets arbejde med regelforenkling samt det øgede ressourceforbrug kan administrationen ikke anbefale, at der gives dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen. Administrationen anbefaler i stedet, på baggrund af erfaringer på Godthåbsvej, at parkeringsproblematikker i konkrete tilfælde afhjælpes ved at etablere parkeringsforbud langs kantsten i den ene side af vejen.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Byrådet vedtog den 18. februar 2015 en revideret parkeringsbekendtgørelse, hvor der fortsat er et generelt forbud imod parkering på fortovet. Byrådet besluttede dog som del af vedtagelsen, at administrationen skulle foretage en administrativ gennemgang af de ca. 15 -20 veje hvor det giver udfordring med fremkommeligheden med henblik på i disse særlige tilfælde at dispensere fra parkeringsbekendtgørelsen og i stedet etablere en parkeringsafmærkning på fortovet og/eller skiltning heraf.
 
Administrationens kendskab til veje med parkeringsproblematikker er dog væsentligt mindre end de af byrådet nævnte 15-20. De veje, som administrationen har kendskab til, er:
 
Godthåbsvej(Holbæk)
Bakkekammen/llevangen(Holbæk)
Holbækvej(Knabstrup)
Kløvermarksvej(Holbæk)
Havnevej(mellem Blegstræde/Kanalstræde og Brostræde)(Holbæk)
 
Der er redegjort for de enkelte veje i beskrivelsen af hovedindstillingen.
 
En godkendelse af indstillingen betyder samtidig, at handicaprådet ikke høres i forhold til konsekvenserne for tilgængelighed på kommunens fortove.
 
Da en dispensation medfører væsentlige udgifter til etablering af afmærkning/skiltning vil der i hvert enkelt tilfælde efterfølgende blive udarbejdet en anlægssag til godkendelse af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd
 
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Udsat
 

Referat
Sagsfremstilling43. Beslutning - Rabat til alle pensionister på Orøfærgen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. billetprisen for alle pensionister, der fremadrettet medtager alm. personbil på Færgefarten Orø-Holbæk i perioden fra 1. november til 1. marts, bliver 25,00 kr. for en enkeltbillet og 44,00 kr. for en returbillet.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I perioden fra den 17. november 2014 til den 31. januar 2015 blev der tilbudt en julerabat til pensionister, der ønskede at medbringe en personbil på Orøfærgen. Det betød, at pensionisterne kunne medtage personbilen på Orøfærgen til en meget fordelagtig pris.
En evaluering af ordningen har vist, at det også var økonomisk fordelagtigt for Orøfærgen.
 
 
Permanent rabatordning
På baggrund af erfaringerne fra julerabatten foreslår administrationen nu, at der hvert år i perioden fra 1. november til 1. marts bliver indført en permanent rabatordning til pensionister, der tager en almindelig personbil med ombord på Orøfærgen.
  
Vurdering i forhold til permanent rabat
Ud fra et driftsøkonomisk perspektiv ville det være mest være hensigtsmæssigt med en højere belægningsprocent uden for højsæsonen.
En af færgens hovedindtægtskilder er sommersæsonens turister, og der er stort set ikke leding kapacitet til flere biler i juli. Da færgen allerede har en meget høj belægning i sommerperioden er administrationens vurdering, at en tilsvarende pensionistrabat i sommerhalvåret ikke vil medfører nogen økonomisk gevinst, snarere det modsatte i forhold til turister, som betaler fuld pris.
Ligeledes har færgen allerede en sommerhusrabat, hvor sommerhusejere kan få en vis rabat.
 
For at det er økonomisk rentabelt for Orøfærgens økonomi, så skal rabatprisen være 25,00 kr. for en enkeltbillet og 44,00 kr. for en returbillet.
Fremover vil billetprisen blive fastsat en gang årligt i forbindelse med takstbladet, som bliver vedtaget samtidig med budgettet.
Af hensyn til administration og billettering gælder rabatten for alle pensionister, uanset bopæl. Kørekort eller lignende skal forevises for at opnå rabat.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt, idet perioden udvides til 1. oktober til 1. april, og der laves en rabatordning på afgange med lav belægning. Rabatordningen fremsendes forud for Byrådets behandling.
 
 

Referat
Sagsfremstilling44. Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Landdistrikterne i Holbæk Kommune kan styrkes ved at gøre brug af de tilgængelige statslige midler i puljen til landsbyfornyelse.
Administrationen oplever et stigende antal henvendelser til kommunen om støtte til nedrivnings- og renoveringsprojekter i landsbyerne, og der ses et behov for at udarbejde en administrationspraksis for området og en procedure for anvendelsen af puljemidlerne såvel som de midler, der er afsat på Holbæk Kommunes budget for 2015.
Midler fra kommune og stat
Der afsat følgende midler på Holbæk Kommunes budget for 2015
Der er mulighed for at opnå støtte til aktiviteter fra følgende statslige puljer:
 
Procedure for anvendelse af midler

Hvilke aktiviteter støttes
Der kan søges om midler til de støtteberettigede aktiviteter, der er nævnt i vejledning til pulje til landsbyfornyelse jf. bilag 1. Aktiviteterne skal leve op til en række generelle kriterier for anvendelse af puljemidlerne, fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Administrationen i Holbæk Kommune fastsætter til at begynde med ikke yderligere kriterier for anvendelse af midlerne. Det er administrationens vurdering, at der er behov for at få kortlagt, hvilken type aktiviteter der ansøges om, inden der eventuelt fastsættes yderligere kriterier.
 
Hvordan ansøges om midler
Der kan søges om midler én gang årligt. Administrationen vurderer efterfølgende ansøgningerne og indstiller til politisk behandling, hvordan midlerne bør fordeles. Indstillingerne behandles i KMU og ØU og den endelige afgørelse træffes i byrådet.
Ansøgningsfristen er i 2015 den 1. juni. Fordeling af midlerne forventes indstillet til politisk behandling i september 2015.
I de efterfølgende år er ansøgningsfristen den 1. marts.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Når der er truffet beslutning om proceduren for anvendelse af midler fra pulje til landsbyfornyelse, skal denne kommunikeres bredt ud til borgere og virksomheder i Holbæk Kommune. Kommunikationen vil ske via nyheder og nyhedsbreve på holbaek.dk samt direkte til samtlige lokalfora og de nye fælles-skabere i kommunen.
 

Lovgrundlag – link
Lov om byfornyelse og udvikling af byer (med senere ændringer):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164237
 

Sagshistorik, henvisninger
Af Budgetaftale 2015-2018 vedtaget i byrådet den 8. oktober 2014 fremgår følgende:
 
Strategi for byfornyelse
Der skal sættes gang i byomdannelsen i nogle af de mindre byer for at gøre dem mere attraktive for bosætning og erhvervsliv. Byfornyelse er i øjeblikket en midlertidig pulje, men nu skal byfornyelse tænkes bredere, fordi der er et politisk ønske om at arbejde med fremadrettet strategi. Derfor afsættes 1 mio.kr. fremadrettet i budgettet.
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3923779e6.pdf

Bilag

Udkast til dagsordenspunkt vedr. landsbyfornyelse - Bilag 1 - pulje til landsbyfornyelse.pdf


45. Beslutning - Godkendelse af midler til landsbyfornyelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen igangsætter en landsbyfornyelsessag for nedrivning af ejendommene Hovedgaden 15, 17A og 17B i Ugerløse, herunder en bevilling på 559.000 kr. inkl. moms, hvoraf 60 % refunderes fra staten.
 2. Fristerne for arbejdernes udførelse fastsættes til den 1. november 2015 og aflæggelse af endeligt byggeregnskab den 1. februar 2016.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Ministeriet for By- boliger og Landdistrikter udmeldte i 2014 den statslige pulje til landsbyfornyelse i 2015. Holbæk Kommune er tildelt en udgiftsramme på 3 mio. kr. Ved beslutning om støtte til landsbyfornyelse i Ugerløse fastfryses en del af midlerne til brug i Ugerløse og kan ikke anvendes til landsbyfornyelse andre steder.
 
Projektet
Ugerløse Brugsforening (Dagli’Brugsen) har erhvervet 3 ejendomme beliggende Hovedgaden 15, 17A og 17B med henblik på at igangsætte et tiltag til forskønnelse af byen. De pågældende ejendomme fremstår væsentligt nedslidte og forfaldne i bybilledet. (Beskrivelse af projektet og budget fremgår af bilag 1).
 
Dagli’Brugsen ønsker at omdanne området til et grønt område indtil evt. nyt byggeri opføres. Det påtænkes at bevare den eksisterende randbeplantning på området og der bliver opsat et lavt hegn ud mod Hovedgaden.
 
De eksisterende bygningers fysiske tilstand
Beboelsesejendommene Hovedgaden 15 og 17A er opført før 1960 og fremstår væsentligt nedslidte og er egnede til nedrivning. Der er ingen beboere i ejendommene.
Erhvervsejendommen Hovedgaden 17B fremstår ligeledes væsentligt nedslidt og er egnet til nedrivning. Fotoregistrering af de enkelte ejendomme fremgår af bilag 1.
 
Administrationen vurderer, at projektet ligger indenfor kriterierne for at få økonomisk støtte med midler fra Pulje til Landsbyfornyelse.
 
 
Arbejdernes udførsel
Ifølge byfornyelsesloven § 25, stk. 2 skal der, i forbindelse med beslutning om at yde støtte, fastsættes frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab.
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Dagli’Brugsen i Ugerløse søger om 559.000 inkl. moms til nedrivning af ejendommene hovedgaden 15, 17A og 17B.
 
Nedrivningen kan støttes med midler fra Pulje til Landsbyfornyelse. Støtten ydes som kontant tilskud til ejer og Holbæk Kommune kan opnå 60 % statsrefusion af støttebeløbet. Den samlede kommunale udgift til projektet vil være (559.000 kr. x 0,4 = 223.600 kr. inkl. moms)
Kommunen kan efterfølgende ikke løfte momsen af, da kommunen ikke ejer ejendommene.
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 863 af 03-07-2014 med seneste ændringer.
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Det blev på byrådsmødet den 13. november 2013 besluttet at igangsætte en planproces for byomdannelse i Ugerløse. I projektet indgik en række ejendomme beliggende på Hovedgaden i Ugerløse.
 
Det blev på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 3. december 2013 indstillet, at arbejdet med lokalplan for ovennævnte byomdannelsesprojekt også kom til at omfatte hovedgaden 15 og 17. På byrådsmødet den 18. december 2013 blev det vedtaget at igangsætte lokalplanprocessen for et område på Hovedgaden i Ugerløse.
 
Det blev på byrådsmødet den 11. juni 2014 besluttet at yde støtte til byfornyelsesprojektet på Hovedgaden 21, 25, 29 og 31 i Ugerløse. Det var på dette tidspunkt ikke muligt at få ejendommene beliggende i nr. 15 og 17 med i projektet.
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3921631e7.pdf

Bilag

Ansøgning om midler til puljen til landsbyfornyelse. - Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine.pdf


46. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt tag på Rådhuset i Holbæk . Sag nr. 14/1306

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 10 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til nyt tag på Holbæk Rådhus, Rådhusvej 1, 4300 Holbæk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund:
I anlægsbudgetter for 2015 er der afsat 10 mio. kr. til af udskiftning af tagbeklædningen på Holbæk Rådhus og i 2014 blev de bestilte tagsten produceret og 1/3 leveret, resten afventer byggeriets opstart. Det er administrationens opfattelse at tagudskiftningen ikke kan udskydes længere, da følgeskaderne på de bemalede lofter og vægge samt tagværk og murværk er stærkt stigende.
 
 
Den videre proces.
I januar 2015 blev der frigivet midler til renovering af gulvet i arrestens kælder. Dette projekt bevirker, at de indsatte bliver flyttet og arresten bliver lukket i 3 mdr. fra midt april 2015.
Det vil være væsentligt bedre sikkerhedsmæssigt at udføre udskiftningen af taget samtidig med nedlukning af arresten.
Licitation afholdes den 12.03.2015 og arbejdet forventes udført fra uge 13 til uge 44 2015.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
 
Budgetforslag for tagudskiftning på Holbæk Rådhus:
 
 
Beløb i kr.
Byggeplads inkl. stillads, overdækning, sikkerhed og kraner
 
1.700.000
Håndværkerudgifter
 
7.497.000
Sikkerhedskoordinator + rådgivere
 
803.000
Samlet bevilling
10.000.000
 
Beløbene i budgettet er et overslag, da de endelige tilbudspriser ikke er indkommet endnu.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling47. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
  1. Lokalplan for Solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.
  2. Lokalplan for Stenhus Gymnasium og Kostskole.
  3. Lokalplan for boliger på Torpet 24, Holbæk vest
 1. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af:
  1. Lokalplan for Stenhus Gymnasium og Kostskole.
  2. Lokalplan for boliger på Torpet 24, Holbæk vest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kort beskrivelse af lokalplaner
Lokalplan for solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup (jf. bilag 1). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at etablere et solenergianlæg, herunder en akkumuleringstank på 22 m. ved Lynggårdsvej i Jyderup. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes 2. kvartal 2015.
 
Lokalplan for Stenhus Gymnasium og Kostskole (jf. bilag 2). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere nye idræts- og undervisningsfaciliteter ved Stenhus Gymnasium og Kostskole. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.
 
Lokalplan for boliger på Torpet 24, Holbæk vest (jf. bilag 3). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere 40-70 mindre boliger på området. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 2. kvartal 2015.
 
 
Delegering
Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningskompetencen vedrørende udsendelse i høring samt endelig vedtagelse af planer, behandles sagen også af byrådet.
 
For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af følgende lokalplaner delegeres til administrationen:
Det vurderes, at lokalplanerne ikke har principiel karakter, da der ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til gældende planlægning for området
 
Lokalplan for Solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup er af principiel karakter, da den har indflydelse på den fremtidige varmeforsyning for hele Jyderup by, og kan derfor ikke delegeres til administrationen.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Drøftet. Lokalplanen for Torpet udsættes.
 

Sagsfremstilling
Referat

3927813e8.pdf
3927816e9.pdf
3933454e10.pdf

Bilag

Bilag 1_Solenergianlæg i Jyderup.pdf
Bilag 2_Stenhus Gymnasium.pdf
Bilag 3_Torpet 24, Hobæk vest.pdf


48. Orientering om status på lokalplaner -marts

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag
 
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning.
 2. Udvalget tager ændret lokalplangrænse for bymidteplan i Holbæk by til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigt er vedhæftet i bilag 1.
 
I det indledende arbejde med revision af lokalplan 1.10 for Holbæk bymidte har det reelle behov for revisionen vist sig at være mindre end forventet. Lokalplanen er tidligere prioriteret til igangsættelse på byrådsmødet d. 12. juni 2013. Derfor afgrænses lokalplanområdet til at omfatte en del af Smedelundsgade og ikke hele bymidten. Lokalplanen udarbejdes som et tillæg til de gældende lokalplaner for området. (notat om de ændrede planforhold i bilag 2)
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Taget til efterretning, bilag om planoversigt gennemgået på mødet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3933486e11.pdf

Bilag

Bilag 1 -Notat om ændret lokalplangrænse.pdf


49. Orientering om oversigt over "møllepengene"

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udvalget orienteres om status på ”møllepengene”.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
KMU behandlede på udvalgets møde d. 20. februar i år en sag om Fjordstien, som delvist påtænkes finansieret af ”møllepengene”. I den forbindelse bad udvalget om en oversigt over hvor mange af ”møllepengene”, der er anvendt og hvad de er anvendt til.
 
Hvad er ”møllepenge”?
Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter Grøn Ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn. De penge der søges af denne ordning kaldes ”møllepenge”. Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kWh i 22.000 fuldlasttimer pr. vindmølle på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41 i VE-loven. Dette svarer til en ramme på 88.000,00 kr. pr. MW installeret effekt. På baggrund af disse beregninger har Holbæk Kommune fået tildelt en tilsagnsramme på 2.428.800 kr.
 
Nedenfor er en oversigt over projekterne, der er iværksat i Holbæk Kommune indenfor Grøn Ordning af de såkaldte ”møllepenge”:
 
Projektoversigt – Grøn ordning
Holbæk Kommunes samlede grundlag er 2.428.800 kr. Der er givet tilsagn til projekterne, der er listet nedenfor. Der resterer 214.306 kr.
 
Projekt
Tilsagn kr.
Forbrugt i kr.
Status
Bænke og borde på Orø
25.000
24.653
Afsluttet juni 2014
Motions- og mødested, Kundby
235.000
235.000
Afsluttet juni 2014
Energikonsulent, Jyderup
75.000
74.840
Afsluttet juni 2014
Borde og bænke, Hagested
20.000
20.000
Afsluttet august 2014
Natursti, Tuse
50.000
 
Projekt i gang
Digesti, Hagested-Gislinge
410.000
 
Projekt udført, der ansøges om udbetaling.
Kunstgræsbane, Mørkøv
1.400.000
 
Projekt er færdigt. Der søges om udbetaling
I alt
2.215.000
354.493
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Taget til efterretning.
Udvalg ønsker sag fremsat om finansiering af Fjordstien
 

Referat
Sagsfremstilling50. Orientering - Status på Udvalget for Klima og Miljø´s ressortområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status på Udvalget for Klima og Miljø´s ressortområde bliver taget til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver indenfor følgende områder:
 
Miljø og planer:
- forurenende virksomheder ◦husdyrbrug ◦landzonebestemmelser
- naturbeskyttelse ◦vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
- vedligeholdelse af vandløb ◦forurening generelt
- bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
- jordflytning og jordforurening
- håndtering af affald
- fysisk planlægning
- byfornyelse
- byggesagsbehandling
- beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen
 
Ejendomme:
- drift og vedligeholdelse af kommunale arealer og bygninger, herunder energioptimering
- administration – herunder huslejeopkrævning – af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme med undtagelse af ældre- og plejeboliger
 
Kommunale veje og trafik:
- Drift og vedligeholdelse af veje – herunder parkeringskontrol
- vintertjeneste
- kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen
- havnedrift – herunder skibsafgifter og pladsleje
 
Udvalget har bedt om at få en status på alle områderne. Status kan ses i vedhæftede bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3949556e12.docx

Bilag

Status på Udvalget for Klima og Miljøs ressortområde - marts 2015


51. Udvalget for Klima og Miljø, Økonomi - og aktivitetsopfølgning februar 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
 

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager den månedlige Økonomi – og aktivitetsopfølgning til efterretning
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for Klima og Miljø
 
Økonomi – og aktivitetsopfølgning 02
Februar 2015
 
Holbæk Kommune
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden med samlet set 5,6 mio. kr. Koncernledelsen vil fortsat følge disse udfordringer nøje, og arbejde på at finde løsninger.
 
Her i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 ser vi yderligere en udfordring omkring udgifterne til flygtninge som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning med samlet set 4,0 mio. kr. Hertil kommer afledte udgifter til administration, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. For de forsikrede ledige ser det ud til, at tendensen fra 2014, med faldende udgifter, fortsætter i 2015. Der forventes færre udgifter med samlet set 2,0 mio. kr.
 
Udvalget for Klima og Miljø
 
Vi forventer på Udvalget for Klima og Miljø, at det korrigerede budget for 2015 kan holdes.
Tabel 2: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab februar 2015
Forventet afvigelse februar 2015
 
A
B
C
D=C-B
Politikområde 10
10,2
10,2
10,2
0,0
Politikområde 11
15,8
15,8
15,8
0,0
Politikområde 12
117,5
117,5
117,5
0,0
Total - Udvalget for Klima og Miljø
143,4
143,4
143,4
0,0
Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Vedtaget
 

Referat
Sagsfremstilling

3952950e13.pdf

Bilag

ØA_02_2015-40_UKM


52. Orienteringer til mødet den 24. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedennævnte orienteringer bliver taget til efterretning.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 1. Status på vindmøller
 2. Opfølgning på Ålaugets generalforsamling
 3. Udvalgets besøg på Lammefjorden
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-03-2015
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling