UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

20-02-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2015 14:00:00


PUNKTER

26. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. februar 2015
27. Beslutning - Endelig vedtagelse af revideret lokalplanforslag 19.05 for Høbjærggård og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11
28. Beslutning om at igangsætte det forberedende arbejde vedr. anlæg af Fjordstien Mårsø - Audebo
29. Orientering om status på lokalplaner
30. Beslutning om godkendelse af lokalplaner
31. Beslutning vedrørende høringssvar til debatoplæg om råstofplan 2016-2027
32. Beslutning af indsats på vandløbsområdet
33. Beslutning vedrørende iværksættelse af høring af "Vandhandleplan for Holbæk Kommune"
34. Beslutning - Ekspropriation til sikring af vandforsyning, Svinninge Vandværk
35. Orientering - Status på julerabat og Orøfærgens regnskab 2014
36. Sager til orientering26. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. februar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. dagsordenen til mødet den 20. februar 2015 bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
 
Godkendt, idet punkt 32 udsættes, og indgår i justeret form i de kommende drøftelser med
å-laug og vandsynsgrupper m.fl.

Referat
Sagsfremstilling27. Beslutning - Endelig vedtagelse af revideret lokalplanforslag 19.05 for Høbjærggård og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Boligområde ved Høbjærggård vedtages endeligt uden ændringer.

 2. Revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd vedtages endeligt uden ændringer.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på mødet den 12. november 2014 at sende revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd, med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring.

 

Planforslagenes indhold

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 udlægger hele området til boligformål og er udarbejdet for at rammeområde 19.B12 kan blive udvidet og afspejle grænsen på det reviderede lokalplanforslag.

 

Det reviderede lokalplanområde afgrænses af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer og landsbyen Nr. Eskilstrup mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 24 ha og anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området. Med det reviderede lokalplanforslag udlægges området til omkring 89 åben/lav-boliger og 28 tæt/lav-boliger.

 

Se revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, forventes at blive gennemført på den nuværende ejers bekostning.

 

I forbindelse med realisering af det reviderede lokalplanforslag, skal der ske en ombygning af den eksisterende adgangsvej vest for Søndermarken. Grundejeren af lokalplanområdet har accepteret omlægningen af adgangsvejen med de økonomiske følger den måtte have.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Der blev indsendt 8 høringssvar under den offentlige høring. Høringssvarene omhandler primært vejstrukturen, cykelstierne, den øgede trafikbelastning og generelle miljøforandringer i planområdet.

Høringssvarene kan ses som bilag 1 til dagsordenspunktet. Administrationens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 2.

 

Administrationen vurderer, at ingen af høringssvarene skal give anledning til ændringer af planforslagene i forbindelse med den endelige vedtagelse. Dog bemyndiges administrationen til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Et af høringssvarene omhandler desuden beskyttelsen af flagermus i området. Høringssvaret er sidenhen blevet omformuleret til en klage over miljøscreeningen af det reviderede lokalplanforslag nr. 19.05. I klagen påpeges det, at det reviderede lokalplanforslag ikke sikrer et hensyn rastestederne for flagermus i planområdet.

 

Holbæk Kommune har videresendt klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, som vil behandle sagen. Som svar på klagen henviser administrationen til den Bilag IV-undersøgelse, der er blevet udarbejdet i forbindelse med miljøscreeningen, og som fastslår, at det reviderede lokalplanforslag ikke vil påvirke potentielle rasteområder for flagermus. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen forhindrer ikke den endelige vedtagelse af planforslagene. Den udarbejdede Bilag IV-undersøgelse fremgår af bilag 4 til dagsordenspunktet.

 

Områdets vejføringer


Da det oprindelige lokalplanforslag blev behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. september 2013 blev forslaget sendt tilbage til administrationen med henblik på at få belyst mulige løsningsmodeller for vejtilslutninger i den vestlige del af lokalplanområdet.


Administrationen fremlagde på udvalgsmødet den 29. oktober 2013 tre forskellige vejtilslutningsløsninger til lokalplanområdet. På daværende tidspunkt blev der arbejdet med vejtilslutninger både fra øst og vest. Løsningerne og administrationens anbefaling kan ses af Bilag 5 til dagsordenspunktet.

Som det fremgår af bilag 5 vurderer administrationen, at løsningen med tilslutning til Sønderstrupvej via eksisterende overkørsel til Søndermarken er den mest hensigtsmæssige i forhold til trafiksikkerheden (antallet af overkørsler til Sønderstrupvej forbliver det samme) og da forslaget vil medføre et behov for yderligere vejanlæg med omkostninger for Holbæk Kommune, hvis en af de to øvrige løsningsmodeller følges.

 

I det reviderede lokalplanforslag trafikbetjenes området kun fra vest. Den øgede trafikbelastning i områdets vestlige del er blevet miljøscreenet, og det vurderes, at overkørslen til Sønderstrupvej vil kunne rumme den ekstra trafik og at stigningen ikke er væsentlig. Desuden sikrer planforslagene et særligt hensyn til de vestligste boliger i Søndermarken med en vejstruktur med to ensrettede kørebaner og en øget afstand til de nærmeste boliger.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorikken vedr. den politiske behandling af den tidligere udgave af lokalplanforslaget fremgår af bilag 3.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3901356e1.pdf
3901357e2.pdf
3901358e3.pdf
3901359e4.pdf
3911053e5.pdf

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar_rev_19-05_samlet.pdf
Bilag 2 - Behandling af høringssvar.pdf
Bilag 3 - Sagshistorik.pdf
Bilag 4 - Bilag IV-undersøgelse.pdf
Bilag 5 - vejtilslutningsløsninger okt 2013.pdf


28. Beslutning om at igangsætte det forberedende arbejde vedr. anlæg af Fjordstien Mårsø - Audebo

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Administrationen udarbejder projektforslag for etablering af Fjordstien Mårsø – Audebo.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Fjordstien og den nye bog

Fjordstien er en 275 km. lang cykel- og vandresti som via broer og færgeruter løber gennem 6 kommuner rundt om Isefjord og Roskilde Fjord. Stien er beskrevet i en ny bog, ”Fjordstien”, med tilhørende kort. Bog og kort er blevet til i samarbejde mellem kommunernes naturafdelinger og turistbureauer og er finansieret af Friluftsrådets Tips- og Lottomidler og kommunerne. Bog og kort erstatter de tidligere Fjordsti-foldere og vil blive solgt på turistbureauerne. Fremtidige genoptryk vil blive finansieret ved hjælp af indtægterne fra salget.

 

Missing link

Strækningen mellem Mårsø og Audebo har længe været eneste ”missing link” på stien rundt om Isefjorden. I første omgang kunne kommunen og de berørte lodsejere ikke blive enige om at realisere den linjeføring, som i sin tid var blevet vedtaget af amtsrådet. Holbæk Kommunes byråd besluttede i 2008, at denne linjeføring skulle ændres, så Fjordstien kom til at løbe uden om Hørby Skov langs eksisterende veje som en asfalteret trafiksti. Stien kom således til at ”konkurrere” med andre trafikstier, som af trafiksikkerhedsmæssige årsager viste sig at blive prioriteret højere. Derfor er strækningen endnu ikke anlagt.

 

Status

Kommunen oplever imidlertid et stigende pres fra grønne organisationer og turisterhvervet for at vi skal færdiggøre stien. Kommunen har derfor genoptaget kontakten med den vigtigste lodsejer på strækningen, som har tilbudt vederlagsfrit at afstå de nødvendige arealer til stien.

 

Hvordan kommer vi videre?

For at komme videre med sagen er det nødvendigt, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, som bl.a. indeholder et overslag på omkostninger til anlæg af stien inkl. de økonomiske konsekvenser for kommunen samt en tidsplan for projektet. Redegørelsen bør belyse to stiløsninger: Én hvor der anvendes asfaltbelægning, som det tidligere var tænkt, og én med en grusbelægning svarende til den, som er anvendt på Fjordstien mellem Holbæk og Mårsø, samt fordele og ulemper ved begge løsninger.

Når projektforslaget foreligger, vil det bliver forelagt til endelig godkendelse i Udvalget for Klim og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Kommunen må påregne en vis egenfinansiering af projektet, men en del vil kunne finansieres ved hjælp af eksterne midler, blandt andet kommunens andel af ”møllepengene” (Grøn Ordning).

 

Holbæk Kommune har haft ca. 2½ mio kr. af møllepengene til rådighed. Af dette beløb er 214.000 kr. endnu ikke disponeret. Af det disponerede beløb er indtil videre kun brugt ca. 355.000 kr. Det kan forventes, at nogle møllepenge-projekter bliver billige end beregnet eller slet ikke realiseret. Det er derfor sandsynligt, at det senere viser sig, at mere end de 214.000 kr. kan anvendes til Fjordstien.

 

Hvis projektet gennemføres, skal der endvidere afsættes midler til drift og vedligehold af stien.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3899524e6.pdf

Bilag

Kortbilag


29. Orientering om status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø får løbende en status på igangsatte lokalplaner.

Planoversigt er vedhæftet i bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3888549e7.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu feb 2015.pdf


30. Beslutning om godkendelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for Hjembæk Efterskole.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lokalplan for Hjembæk Efterskole (jf. bilag 1) skal muliggøre en udvidelse af efterskolens idræts og undervisningsfaciliteter. Lokalplanen skal erstatte den gældende lokalplan A401.1 for området og lokalplanens areal skal udvides til også at omfatte eksisterende jordbane og nyerhvervet areal syd for efterskolen.

 

Lokalplanlægning for området kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og et tillæg til OSD-redegørelsen (redegørelse for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser).

Beslutningskompetencen i forbindelse med offentliggørelse af planforslag og endelig vedtagelse kan af lovmæssige forhold ikke delegeres til administrationen.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Udvalget er positivt indstillet over for igangsætningen af lokalplanen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3889744e8.pdf

Bilag

Bilag 1_Hjembæk Efterskole.pdf


31. Beslutning vedrørende høringssvar til debatoplæg om råstofplan 2016-2027

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 

1. Udvalget sender vedlagte notat til Region Sjælland, som Holbæk Kommunes høringssvar til Region Sjællands debatoplæg om råstofplan 2016-2027.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Region Sjælland er i gang med at udarbejde en råstofplan for 2016-2027. I den forbindelse har de udsendt et debatoplæg om planen.

 

Region Sjælland vil revidere råstofplanen af følgende årsager:

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar til debatoplægget. Det er vedlagt i bilag. I høringssvaret giver Holbæk Kommune udtryk for følgende holdninger:

 

I løbet af 2015 forventes det, at selve Råstofplan 2016-2027 kommer i høring. Planen forventes vedtaget i slutningen af 2016.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune vil komme til at tage konkret stilling til Region Sjællands udlægning af nye graveområder indenfor kommunegrænsen.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link

Råstofloven : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145835

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3891892e9.docx

Bilag

Bilag til svar til debatoplæg råstofplan 2016-2027


32. Beslutning af indsats på vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb til den styrkede indsats på vandløbsområdet fordeles således:

 
 
 1. Der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr.  Anlægsbevillingen på de 450.000 kr. og de resterende tidligere frigivne midler på 350.000 kr. anvendes således: 2. 500.000 kr., som fordeles på 2 år og bruges til igangsætning af arbejdet med revision af vandløbsregulativerne herunder ekstra kontrolopmålinger af vandløb.

 3. 250.000 kr., til indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande.

 4. 50.000 kr. til genopretning af Tuse Å mellem Tusebroerne.

 
 
 

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb til den styrkede indsats på vandløbsområdet fordeles således:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr.  Anlægsbevillingen på de 100.000 kr. og de resterende tidligere frigivne midler på 350.000 kr. anvendes således: 2. 200.000 kr. til ekstra gennemgang af vandløbene i efteråret 2015 og foråret 2016.

 3. 200.000 kr. til indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande.

 4. 50.000 kr. til genopretning af Tuse Å mellem Tusebroerne.

De resterende 350.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb overføres til senere disponering.

 
 
 

Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet besluttede som en del af budgettet for 2014 at afsætte 1 mio. kr. til en styrket indsats på vandløbsområdet. Udvalget for Klima og Miljø besluttede på møde d. 24. juni 2014:

at frigive 300.000 kr. til ekstra gennemgange af vandløbene og 250.000 kr. til et reguleringsprojekt i Åmose Å, samt at overføre de resterende 450.000 kr. til regnskabsår 2015, hvor de resterende midler anvendes efter dialog med vandsynsgrupperne. Status på anvendelse af de frigivne midler er:

 1. at der er anvendt 100.000 kr. mindre end budgetteret til gennemførsel af de ekstra gennemgange af vandløbene

 2. at arbejdet med regulering af Åmose Å ikke gennemføres som konsekvens af, der i vandplanerne er projekter i Åmose Å, og af at en enig vandsynsgruppe ikke kan bakke op om projektet på nuværende tidspunkt.

 

Som følge af, at der kun er anvendt 200.000 kr. af de frigivne midler 2014, er der et samlet beløb på 800.000 kr. til disposition i 2015.

 

Revision af Vandløbsregulativer

Vandløbsregulativerne fastsætter vedligeholdelseskravene i et vandløb. Alle regulativerne er af ældre dato og med meget store forskelle i vedligeholdelsesterminer, kontrolmetoder m.v. Yderligere er der meget kritik - især fra Ålavet – over gældende regulativer og deres vedligeholdelsesbestemmelser.

 

Regulativer på en ny måde

Holbæk kommune har som den første kommune på Sjælland en sammenhængende digital registrering af vandløbene, deres skikkelse og deres vedligeholdelse. Dette system rummer mulighed for også at opbygge digitale vandløbsregulativer. Fordelen ved det er at:

Udstyr til kontrol af vandføring og vandstande

Der har i vandsynsgrupperne været ønske om at kunne opsætte yderligere vandstandsloggere på problematiske vandløbsstrækninger. Yderligere er der stigende behovet for at måle, hvor meget vand, der faktisk løber i vandløbene. Vandføringsmålinger skal bruges både til regulativrevisionen og efterfølgende kontrol af vedligeholdelseskrav. Der er derfor behov for indkøb af nyt udstyr til vandføringsmålinger.

 

Tuse Å

Som følge af opgravningen mellem Tuse Å i 2012, er der senere indgået en aftale mellem Holbæk Kommune v/ borgmesteren og vandsynsgruppen for Tuse Å om retablering af åen. Aftalen var, at der skal arbejdes videre med konkrete tiltag der forbedrer forholdene i Tuse Å samtidig med, at vandgennemstrømningen sikres. TØS har tilbudt, at udarbejde et forslag til en permanent løsning til, hvordan strækningen kan genetableres. Forslaget vil indeholde tiltag til begrænsning af Pindsvinekop, så vandgennemstrømningen sikres også i grødevækstperioden. Dette tilbud har Holbæk Kommunes ledelse valgt at tage imod.

Vi afventer nu et konkret forslag.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

I stedet for igangsætning af revision af vandløbsregulativerne, arbejdes der videre med ekstra gennemgange af vandløbene i efteråret 2015 og foråret 2016.

 

Arbejdet ved ekstra gennemgange af vandløbene består af, at åmændene udenfor grødeskæringsterminerne gennemgår vandløbene og fjerner spærringer i form af affald, grene og andet materiale, der begrænser vandgennemstrømningen. Èn gennemgang af de kommunale vandkøb koster i størrelsesordenen 100.000 kr.

 
 

Økonomiske konsekvenser

Af de 1.000.000 kr. der blev afsat i 2014 er der overført 900.000 kr. til 2015. Heraf er de 100.000 kr. allerede disponeret til en ekstra gennemgang af vandløb i foråret 2015.

 

De sidste 800.000 kr. fordeles således:

Igangsætning af revision af regulativerne kræver indkøb af it-system samt konsulentbistand til udarbejdelse af regulativer og ekstra kontrolopmåling af vandløbene. Der afsættes 500.000 kr. som forventes brugt i 2015 og 2016..

Udgift til indkøb af vandstandslogger og udstyr til vandføringsmåling udgør i størrelsesordenen 250.000 kr. Det forventes, at der skal bruges i størrelsesordenen 50.000 kr. til konsekvensberegning og genetablering af Tuse Å mellem Tusebroerne.

 

Alternativ indstilling

Vælges der i stedet at arbejde videre med ekstra gennemgange af vandløbene et år mere i stedet for igangsætning af regulativrevision, bliver der overført 350.000 kr. til senere disponering.

Indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande bliver kun 200.000 kr., da IT-programmet til regulativer ikke skal indkøbes.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Udsat.
 

Referat
Sagsfremstilling33. Beslutning vedrørende iværksættelse af høring af "Vandhandleplan for Holbæk Kommune"

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. ”Forslag til Vandhandleplan for Holbæk Kommune” bliver sendt i 8 ugers offentlig høring.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Generelt om vandplanen

Vandplanen udarbejdes af Staten (Naturstyrelsen) og den fastlægger mål og indsatser for alle vandforekomster i Danmark. Vandplanen er delt op i 23 delplaner. Vandplanernes del 2.1 (Kalundborg), 2.2 (Isefjord og Roskilde Fjord) og 2.5 (Smålandsfarvandet) dækkes af Holbæk Kommune.

 

Tidligere proces

Vandplanen skulle have været vedtaget i december 2009 for 1. planperiode 2009 – 2015. Vandplanen har været vedtaget, men er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012. Efterfølgende har planen været igennem en fornyet revision og høringsperiode, så den kunne vedtages i oktober 2014. I oktober 2014 vedtog Naturstyrelsen vandplanen for 1. planperiode.

 

Generelt om vandhandleplanen

Vandhandleplanen udarbejdes af kommunen med baggrund i statens vandplan.

Kommunerne skal indenfor et år efter vedtagelsen af vandplanen vedtage en vandhandleplan.

I følge miljømålsloven skal kommunerne, senest et ½ år efter vedtagelse af den statslige vandplan, fremlægge et forslag til vandhandleplan i offentlig høring i mindst 8 uger.

 

Tidligere proces

Holbæk Kommune vedtog en vandhandleplan i henhold til den første vandplan. Men eftersom vandplanen blev underkendt blev kommunens vandhandleplan ugyldig.

Derfor fremlægges der et forslag til ny ”Vandhandleplan for Holbæk Kommune”, som skal sendes i høring, inden den kan vedtages.

 

Forslag til vandhandleplan for Holbæk Kommune

Forslaget tager udgangspunkt i den tidligere vandhandleplan.

I den tidligere vandhandleplan var der en indsats, hvor man skulle ændre vedligeholdelsen af vandløb. Denne indsats er taget ud af den statslige vandplan, og er derfor heller ikke længere med i Holbæk Kommunes nye vandhandleplan. Det er den mest markante ændring.

Alle ændringerne i forhold til den tidligere vandhandleplan er fremhævet i det bilagte forslag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

NaturErhvervstyrelsen finansierer forundersøgelser og realisering af indsatser på vandløbsområdet, herunder erstatninger til dem, som måtte lide tab.

 

Udgifter til indsats overfor spildevand afholdes af Holbæk Forsyning og berørte husejerne.

 

Kommunerne er kompenseret for ekstra arbejde gennem ”DUT-midlerne”.

Holbæk Kommune har således ikke direkte nogen udgifter forbundet med indsatserne.


Øvrige konsekvenser

Vandhandleplanens indsatser skal myndighedsbehandles af Holbæk Kommune

 
 
 
 
 
 
 

Høring

I følge miljømålsloven skal kommunerne, senest et ½ år efter vedtagelse af de statslige vandplaner, fremlægge et forslag til vandhandleplan i offentlig høring i mindst 8 uger.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Statens vandplaner nr. 2.1, 2.2 og 2.5

Miljømålsloven (932 af 24/09 2009, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (nr. 1219 af 15/12 2011)

 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

De nu ugyldige vandhandleplaner blev vedtaget af byrådet den 14. nov. 2012.

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3893912e10.docx

Bilag

Forslag til vandhandleplan


34. Beslutning - Ekspropriation til sikring af vandforsyning, Svinninge Vandværk

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed, såfremt Svinninge Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige rettigheder for etablering af en ny råvandsledning, som beskrevet i sagsfremstillingen,

2. administrationen efter anmodning fra Svinninge Vandværk kan igangsætte ekspropriationsforløb for vandværkets erhvervelse af nødvendige rettigheder for etablering af en ny råvandsledning, som beskrevet i sagsfremstillingen, såfremt vandværket ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige rettigheder, og

3. byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til på vegne af byrådet at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Svinninge Vandværk har anmodet Holbæk Kommune om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige rettigheder for etablering af en ny råvandsledning til vandværket fra vandværkets nyeste boring ved Torslunde.

 

Ledningen planlægges anlagt på dyrkede landbrugsarealer fra boringen på Torslunde 17A til vandværket på Holmegården 2; en samlet strækning på ca. 1600 m, se bilag 1. Ledningen er nødvendig for at kunne indvinde vand fra boringen ved Torslunde

 

Vandværket har haft en foreløbig orientering til de berørte lodsejere og har en forventning om at kunne erhverve ret til ledningens placering ved frivillige aftaler.

 

Svinninge Vandværk har i dag tre boringer fordelt på to kildepladser. Den nye kildeplads ved Torslunde skal aflaste kildepladsen på vandværksgrunden, Holmegården 2, 4520 Svinninge, hvor vandværket har to boringer, som ligger med kort indbyrdes afstand og i bymæssig bebyggelse.

 

Boringen ved Torslunde er placeret ud fra et ønske om at sprede indvindingen, på sigt at kunne flytte indvindingen ud af Svinninge by, samt med en forventning om at kunne indvinde fra et dybtliggende magasin.

 

Udover at forsyne eget forsyningsområde udgør Svinninge Vandværk en del af leverandørkredsen til Vandfællesskabet Nordvestsjælland, som er med til at sikre tilstrækkelig vandforsyning til Kalundborg by, herunder vandforbrugende industri med forventninger om stærkt øget vandbehov inden for en forholdsvis kort tidshorisont.

 

Det kan vise sig nødvendigt med kort varsel at flytte og udvide indvindingen til boringen ved Torslunde på grund af de nuværende boringers alder og en forventet produktionsudvidelse for industrien i Kalundborgområdet.

 

Derfor har Holbæk Kommune, Grundvandsteamet, vurderet, at den nye boring er nødvendig for at sikre den fremtidige vandforsyning i Svinninge-området, og har givet tilladelse til boringens etablering og indvinding fra boringen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Svinninge Vandværk, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Svinninge Vandværk. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.


Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

Kommunen forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Svinninge Vandværks udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af Holbæk Kommune i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3872563e11.pdf

Bilag

Bilag 1, oversigtskort


35. Orientering - Status på julerabat og Orøfærgens regnskab 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orientering

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Udvalget bliver orienteret om status på Julerabat for pensionister samt for Orø færgens regnskab for 2014

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Julerabat

Byrådet besluttede på mødet den 12. november 2014, at der i perioden 17. november 2014 til 31. januar 2015 at ydes rabat på Orøfærgen til pensionister med bil svarende til prisen for cykler. Formålet med rabatten var at lette pensionisternes juleindkøb og –besøg ved at kunne medtage personbil til en meget fordelagtig pris. Den samlede økonomi forventedes at være neutral.

Status på julerabatten er, at rabatten i december medvirkede til et lille overskud på +2.643 kr. For Januar 2015 medvirkede rabatten til et minimalt underskud på -384 kr. Det samlede resultat er således et lille overskud på i alt 2.259 kr.

Antallet af solgte billetter / rabatkort i december for årerene 2013 og 2014 og januar for årene 2014 og 2015 kan ses herunder.

 

 

Almindelige pensionist-rabatkort

(20-tur)

Enkelt-billetter

Dobbelt-billetter

Enkelt-billetter:

Pensionist julerabat

Dobbelt-billetter: Pensionist julerabat

Indtægt

December

2013

21

73

36

 

 

21.135 kr.

2014

4

65

61

43

371

23.778 kr.

Januar

2014

23

45

36

 

 

20.558 kr.

2015

5

65

42

60

288

20.174 kr.

Total

 

 

 

 

 

2.259 kr.

 

Regnskab 2014

Der var i Holbæk Kommunes budget for 2014 budgetteret med en udgift til færgedrift på i alt 4.300.000 kr.

 

Orø færgen har i 2014 haft samlede indtægter og omkostninger på hhv. 2.952.000 kr. og 6.968.800 kr. Det samlede resultat for 2014 er således en udgift på 4.016.000 kr.

 

Til sammenligning var resultatet i 2013 en udgift på hhv. 4.081.982 kr. og i 2012 på

4.239.978 kr.

 

Fordeling af indtægter og omkostninger i 2014 kan ses herunder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Udvalget får på næste møde forelagt et oplæg vedrørende julerabat mv. til pensionister.
 

Sagsfremstilling
Referat36. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Ingen sager.
 

Referat
Sagsfremstilling