UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-01-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-01-2015 14:00:00


PUNKTER

12. Godkendelse af dagsorden til møde d. 26. januar 2015
13. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse
14. Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til nedrivning af Kildebo
15. Beslutning vedrørende tilladelse til nedrivning af Kildebo
16. Byggemodning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup
17. Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning
18. Godkendelse af forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune
19. Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler
20. Orientering vedr. Holbæk Kommunes deltagelse i regionalt kulturmiljøråd
21. Drøftelse af opfølgning på budgetaftale 2015-2018
22. Beslutning vedrørende ophævelse af deklaration for ejendommen Torvestræde 2-4, 4300 Holbæk
23. Orientering om status på lokalplaner og planlovsændring
24. Beslutning - Strategi for kystsikring som følge af havvandsstigning
25. Beslutning - Stianlæg i Soderup12. Godkendelse af dagsorden til møde d. 26. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. januar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling13. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. nyt forslag til ”Bekendtgørelse – Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede på temamøde den 22. oktober 2014 at byrådet skulle gå i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Efterfølgende blev alle udvalg bedt om at lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv. Udvalget for Klima og Miljø udpegede på mødet den 27. november 2014 blandt andet parkeringsregulativet som emne til forenkling.

 

Historik

Byrådet vedtog i 2011 en bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.

 

Færdselsloven er blevet ændret med virkning fra 1. marts 2014, så der nu er indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt i tættere bebygget område. Det svarer til det som byrådet vedtog i 2011, og som har været gældende i kommunen indtil lovændringen.

 

Med lovændringen bortfalder de eksisterende lokale bekendtgørelser, og kommunerne skal derfor udstede en ny og/eller revidere den lokale bekendtgørelse, hvis kommunerne fortsat ønsker at fastsætte lokale regler.

 

Byrådet behandlede forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse 23. september 2014, hvor et flertal i Udvalget indstillede parkeringsbekendtgørelsen til godkendelse i byrådet. Sagen blev efterfølgende udsat i byrådet.

 

Ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Som følge af ændringerne i færdselsloven indstilles det, at der vedtages en ny lokal bekendtgørelse. Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse er blot en konsekvensrettet udgave af den parkeringsbekendtgørelse, som byrådet vedtog i 2011. Det vil derfor fortsat ikke være tilladt at standse og parkere på fortov. De tidligere udpegede natparkeringssteder for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.) og påhængskøretøjer (campingvogne mv.) fortsætter ligeledes uændret. Forslag til ny bekendtgørelse er vedlagt i bilag.

 

Formålet med ændringen i færdselsloven er bl.a. at forbedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Retssikkerhedsmæssige grunde taler for, at der så vidt muligt etableres ensartede regler i hele landet om standsning og parkering, der som udgangspunkt kun kan fraviges ved afmærkning lokalt. Justitsministeriets arbejdsgruppe har anbefalet, at der bliver indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt.

 

En konsekvensrettelse af parkeringsbekendtgørelsen vil ligeledes være i tråd med Byrådets ønske om regelforenkling og mindre administration.

 

Tilgængelighed

Hvis der indføres en generel tilladelse til at standse og parkere på fortovet med en del af køretøjet vil det være en væsentlig og mærkbar forringelse af tilgængeligheden for alle på kommunens fortove, og vil være i strid med handlingsplanen i ”Tilgængelighedsplan 2010”. Det fremgår heraf, at kommunen skal indføre et generelt forbud mod parkering på fortov. Tilgængelighedsplanen fungerer som grundlag for de fremtidige beslutninger og som en langsigtet plan for implementering af gode tilgængelighedsløsninger i Holbæk Kommune. Hvis tilgængeligheden nedsættes på kommunens fortove, vil det visse på visse fortove give udfordringer for borgere med eks. barnevogn, kørestol og flere fodgængere vil formentlig derfor vælge at gå på kørebanen.

 

Mere administration

Hvis der i stedet kun gives en mulighed for dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen vil administrationen skulle bruge ressourcer på at administrerer dispensationsmuligheden. Der vil således i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en konkret trafiksikkerhedsvurdering og der vil efterfølgende skulle markeres med skilte, at der på det konkrete fortov er givet dispensation til parkering på fortov.

 

Øgede udgifter

Uanset om der gives en generel tilladelse til parkering på fortov eller en mulighed for dispensation, så vil det være forbundet med en række øgede udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af kommunens kantsten og fortove. Det er vanskeligt at give et estimat på de samlede udgifter som i øvrigt skal afholdes indenfor rammerne af den nuværende vejdrift.

 

Andre kommuner

Kommunen vil være forpligtet til at offentliggøre sin lokale parkeringsbekendtgørelse på kommunens hjemmeside og på en hjemmeside som drives af Justitsministeriet. 1. januar 2015 var der ca. 43 kommuner med lokale bekendtgørelser på denne side.

 

Følgende er gældende i nabokommunerne for køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg:

 

Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted og Sorø kommuner har valgt ikke at tillade at standsning eller parkering på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser)

 

Roskilde Kommune og Slagelse Kommune har valgt generelt at tillade standsning og parkering med en del af køretøjet på fortov.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

En ny lokal bekendtgørelse kræver samtykke fra politiet.


Lovgrundlag – link

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. juni 2014 og 23. september 2014 og i Byrådet den 20. august 2014 og 22. oktober 2014.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Det indstilles, at regulativet tilrettes sådan, at der for køretøjer under 3.500 kg kan etableres parkeringsafmærkning på fortovet eller skiltning efter ansøgning til og godkendelse i Udvalget for Klima og Miljø.
 

Referat
Sagsfremstilling

3863541e1.pdf

Bilag

Ny P-Bekendtgørelse 2015.pdf


14. Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til nedrivning af Kildebo

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:1. Administrationen igangsætter en byfornyelsessag med henblik på at give Soderup Bylav økonomisk støtte til nedrivningen af Kildebo.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Soderup Bylav har siden 2013 arbejdet for at forskønne landsbyens fællesareal ved huset Kildebo, Kilden 14. Kildebo er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 18.03. Nedrivning af huset kræver derfor byrådets tilladelse jf. lokalplanens § 5.1. (Behandles under særskilt dagsordenspunkt).

Administrationen har, bl.a. sammen med Museum Vestsjælland, besigtiget huset af flere omgange med det formål at vurdere, om de værdier, der ligger til grund for udpegningen som bevaringsværdigt, fortsat er gældende. På baggrund af disse besigtigelser er det administrationens betragtning, at huset ikke længere bør klassificeres som ”bevaringsværdigt” eftersom mange af de originale dele er udskiftet og tilstanden generelt vurderes at være i meget dårlig stand. Huset vurderes ikke at være egnet til beboelse. Denne betragtning understøttes af en arkitektfaglig vurdering foretaget af medlemmer af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i november 2012 (se bilag 2, side 1, 3. punkt).

 

På baggrund af ovenstående gav Administrationen i maj 2013 Soderup Bylav en positiv tilkendegivelse i forhold til det samlede projekt, inkl. nedrivningen af Kildebo og opførelsen af et nyt hus på fundamentet af det gamle.

 

Initiativgruppens projektforslag

Initiativgruppen i Soderup Bylav ønsker at omdanne fællesarealet omkring Kildebo til en æblelund med mulighed for ophold, at opføre et åbent aktivitetshus i bindingsværk på samme sted og med samme størrelse som det oprindelige Kildebo og at oprense gadekæret og retablere gadekærets brinke.

Bylavet har rejst 1,2 mio. kr. i fondsmidler til det samlede projekt, men mangler 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.

 

Administrationens vurdering af projektet

Området er udlagt som kulturmiljø i kommuneplanen og er omfattet af bevarende lokalplan 18.03.

Administrationen vurderer, at det samlede projekt understøtter kommuneplanens retningslinjer for nybyggeri i kulturmiljøer, da det er med til at understrege forståelsen og oplevelsen af kulturmiljøet. Samtidig vurderer administrationen, at projektet opfylder lokalplanens formål om at ”bevare og understøtte landsbyens værdier” (§ 2.1).

Projektet er derudover i tråd med byrådets overordnede formål for Demokratieksperimentariet om ”understøttelse af det lokale initiativ” jf. kommissoriet herfor.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Soderup Bylav har ansøgt kommunen om et tilskud på 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.

Nedrivningen kan støttes med byfornyelsesmidler fra ”Pulje til landsbyfornyelse”. Støtten ydes som kontant tilskud til bylavet og Holbæk Kommune kan opnå 60 % statsrefusion af støttebeløbet ekskl. moms (kommunen løfter selv moms-udgiften, når støtten gives som kontant tilskud).

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lokalplan 18.03, § 5.1: De på kortbilag 3 registrerede bygninger er udpeget som bevaringsværdige med henholdsvis høj og middel bevaringsværdi. Bygningerne skal derfor søges bevaret. Bygningerne må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra Byrådet. (Der henvises til sagsnr. 14/67610)

 

Ifølge Byfornyelseslovens § 8 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, som er opført før 1950 og er væsentlig nedslidte og kan bl.a. omfatte følgende foranstaltninger:

- Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand …

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Det blev i efteråret besluttet i Økonomiudvalget (6. august 2014) og i Byrådet (20. august 2014) at yde mellemfinansiering til ”Kildebo-projektet”.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3724260e2.pdf
3854609e3.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Det ny Kildebo.pdf
Re: Tilladelse til nedrivning af Kildebo Matrikel 35 i Soderup By - Billag Eksterne Konsulenter.pdf


15. Beslutning vedrørende tilladelse til nedrivning af Kildebo

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø


Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Der gives tilladelse til nedrivning af Kildebo, Kilden 14, Soderup.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Soderup Bylav har siden 2013 arbejdet for at forskønne landsbyens fællesareal ved huset Kildebo, Kilden 14. Kildebo er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 18.03. Nedrivning af huset kræver derfor byrådets tilladelse jf. lokalplanens § 5.1.

 

Administrationen har, bl.a. sammen med Museum Vestsjælland, besigtiget huset af flere omgange med det formål at vurdere, om de værdier, der ligger til grund for udpegningen som bevaringsværdigt, fortsat er gældende. På baggrund af disse besigtigelser er det administrationens betragtning, at huset ikke længere bør klassificeres som ”bevaringsværdigt” eftersom mange af de originale dele er udskiftet og tilstanden generelt vurderes at være i meget dårlig stand. Huset vurderes ikke at være egnet til beboelse. Denne betragtning understøttes af en arkitektfaglig vurdering foretaget af medlemmer af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i november 2012.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Nedrivningsanmeldelsen har været i nabohøring i 2 uger jf. Planlovens § 19 og 20.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3854753e4.pdf
3854755e5.pdf
3854757e6.pdf
3854737e7.jpg

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 18.03.pdf
Bilag 2 - Samlede høringssvar Kildebo.pdf
Bilag 3 - Behandling af høringssvar som følge af naboorientering.pdf
DSC_0027red.jpg


16. Byggemodning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der frigives 600.000 kr. til afholdelse af byggemodningsomkostninger i forbindelse med opførelse af ældreboliger ved Elmelunden i Jyderup.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Ældreboligselskab opfører i samarbejde med Domea 70 moderne og tidssvarende plejeboliger, med fokus på trivsel for kommende beboere og medarbejdere.

 

I forbindelse med overdragelse af arealer til opførelse af plejecenter aftaltes det at byggemodningen skulle afholdes af Holbæk Kommune.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

På møde mellem byggeriets rådgivere og Holbæk Kommune er det aftalt at Holbæk Kommune betaler 600.000 kr. til modningsarbejderne i henhold til salgsaftalen.

Beløbet financierers over køb og salg af ejendomme.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling17. Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet

 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af spildevandsledning, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4),

 2. tiltræder de forligstilbud, som er accepteret – jævnfør sagsfremstilling,

 3. fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,

 4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen,

 5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Som et led i opfyldelsen af ”Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018” skal renseanlæggene i Undløse, Østrup, Ugerløse og St. Merløse nedlægges og spildevandet fra disse områder skal føres til Tysinge Renseanlæg ved Tølløse. Derfor er det nødvendigt at etablere en ny ledning for at føre spildevandet frem til Tysinge, se oversigtskort i bilag 8.

 

Holbæk Forsyning har anmodet Holbæk Kommune om at bistå med erhvervelse af de nødvendige rettigheder til anlæggelse af ledningen ved at gennemføre en ekspropriationsproces.

 

Derfor har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 5. og 6. november 2014, hvor der er forhandlet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet iht. udsendte indkaldelsesbreve (bilag 3) og i henhold til annonce offentliggjort den 30. september 2014 (bilag 5).

 

De berørte lodsejere skal efter ekspropriationen tåle beliggenheden af ledningen over deres ejendom. Ledningen sikres ved tinglysning af en deklaration på hver enkelt ejendom, jævnfør bilag 6 (eksempel på deklarationstekst).

 

Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol, bilag 7.

Herefter har ingen af de berørte lodsejere gjort indsigelse mod projektet.

 

Status primo januar 2015 er, at løbenumre 1, 2, 6, 6A, 7, 8+9+10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23 og 24 tiltrådt det fremsatte forligstilbud, jævnfør bilag 9, mens løbenumre 3+4, 7, 19+20 har taget forbehold overfor det fremsatte forligstilbud, jævnfør bilag 10, samt at løbenumre 13, 18, 21+22 ikke har accepteret forligstilbuddet.

 

Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra april til august 2015.

 

Løbenummer 25 er ikke direkte berørt i forbindelse med anlæggelse af ovenstående trykledning, men er alligevel taget med i nærværende sag. Det skyldes, at Holbæk Forsyning i forbindelse med tidligere anlægsarbejder har indgået frivillig aftale med ejerne, jævnfør bilag 11, om at nedlægge en kloakledning over ejendommen. Uheldigvis er den ene ejer i mellemtiden død og den tilbageværende ejer sidder i uskiftet bo. Aftalen om ledningen kan derfor ikke tinglyses på ejendommen uden betydelige omkostninger. Med byrådets beslutning om ekspropriation vil aftalen kunne tinglyses uden ejernes underskrifter. Den tilbageværende ejer er helt indforstået med denne fremgangsmåde.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter til det samlede kloakeringsprojekt, herunder udgifter til ekspropriation og anlæg som omfatter administration, forarbejder, opmålings- og afsætningsarbejder, rådighedserhvervelser, erstatninger, anlægsarbejder m.m. afholdes af Holbæk Forsyning A/S.

 

Udgifterne alene til rådighedserhvervelser og erstatninger omfattet af ekspropriationen må ud fra de fremsatte forligstilbud forventes at blive på ca. 340.000 kr. med forbehold for eventuel omgørelse ved taksationskommissionen. Hertil kommer erstatninger for tab af afgrøde, strukturskade m.m., som først kan gøres op, når anlægsarbejderne er afsluttet. Alle udgifter hertil afholdes af Holbæk Forsyning A/S.

 

Holbæk Kommune indestår som ekspropriationsmyndighed for, at erstatninger bliver betalt til de berørte lodsejere.

 
 
 

Øvrige konsekvenser

Administrationen indbringer eventuelle klager over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet samt indbringer eventuelle klager over erstatningen til taksationskommissionen.

 

Administrationen viderefører ekspropriationssagen ved at sikre, at Holbæk Forsyning udbetaler erstatningerne, som besluttet af byrådet eller som afgjort af taksationsmyndighederne.

 
 
 

Høring

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 30. september 2014 og berørte ejere og brugere blev skriftligt indvarslet til åstedsforretningen i brev af 26. september, som blev afholdt den 5. og 6. november 2014.

 

Byrådets ekspropriationsbeslutning meddeles skriftligt til de berørte ejere og brugere med klagefrist på 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage har opsættende virkning medmindre nævnet bestemmer andet.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Ekspropriation til kloakledningen sker med hjemmel i Lov om miljøbeskyttelse, § 58.

 

Proceduren for gennemførelse af ekspropriationen sker efter reglerne i Lov om offentlige veje, kap. 5.

 

Kloakledningens etablering sker i medfør ”Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018”

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3842856e8.pdf
3842869e9.pdf
3842884e10.pdf
3842886e11.pdf
3842902e12.pdf
3842909e13.pdf
3842913e14.pdf
3843035e15.pdf
3853189e16.pdf
3852415e17.pdf
3853306e18.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplan nr. 1-7
Bilag 2, Arealfortegnelser
Bilag 3, Indvarslingsbreve
Bilag 4, Protokol med protokolbilag
Bilag 5, Annonce By og Land
Bilag 6, Deklarationstekst eksempel
Bilag 7, Protokolbilag med aftaler og forligstilbud
Bilag 8, Oversigtskort
Bilag 9, Underskrevne aftaler til 08.01.2015
Bilag 10, Forbehold overfor forligstilbud
Bilag 11, Frivillig aftale m m - lb. nr. 25


18. Godkendelse af forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Flere byggeherrer og entreprenørvirksomheder har forespørgsler om støjkrav i Holbæk Kommune i forbindelse med bygge- og nedrivningsprojekter. Bane Danmark efterspurgte eksempelvis i forbindelse med udvidelsen af jernbanen, og flere sandblæsningsvirksomheder har efterspurgt forskrifter med fastsatte krav til sandblæsning ved renovering af ejendomme. Administrationen har derfor udarbejdet en forskrift til begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune.

 

Forskriften vil lette administrationen af bygge- og anlægssager og støjklager, og give klare retningslinjer og krav, som vil lette sagsbehandling og give hurtigere sagsbehandlingstider overfor virksomheder og borgere i Holbæk Kommune.

 

Forskriften er med til at ensarte retningslinjer i forhold til omegnskommunerne, og derved medvirke til en ens sagsbehandling overfor virksomheder i forskellige kommuner.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek.nr. 639 af 13. juni 2012).

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Udsat
 
Sendes til kommentering hos Holbæk Erhvervsforum m.fl.
 

Referat
Sagsfremstilling

3821700e19.docx

Bilag

Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune


19. Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. prioritering af midler i renoveringspuljen og energimidler bliver taget til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet har den 15. januar 2014 frigivet anlægsmidler for 11,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger og 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Ved frigivelsen blev det samtidige besluttet, at igangsætning af projekterne vedrørende skoler og børnehuse afventer arbejdet i omstillingsgruppen henover foråret.

 

Revideret og prioriteret liste

Til sagen om frigivelse af anlægsmidlerne var vedhæftet en oversigt over, hvilke bygninger der skal renoveres og/eller hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Denne oversigt er nu revideret og prioriteret, så den viser vigtigheden af de individuellet projekter.

 

Den er opdelt i tre grupper:

 
 1. Prioriteret liste over projekter uden skoler og daginstitutionerne

 2. Prioriteret liste over projekter på skole og daginstitutionsområdet, som IKKE kan standses. Bemærkningskolonne med forklaring på, hvorfor de ikke kan standses.

 3. Liste med projekter på skole- og daginstitutionsområdet, som afventer arbejdet i omstillingsgruppen.

 

Prioritering af projekter på skole og daginstitutionsområdet vil blive fremsendt når resultatet af omstillingsgrupperne foreligger. Hvis resultater betyder, at der er projektet, som ikke skal gennemføres, så vil der blive fremsendt yderligere projekter til prioritering.

 

Bemærkninger til listen

Selvom finansieringen af nogle af projekterne er opdelt i både en renoveringsdel og en energidel, så skal de stadig ses som et samlet projekt. Det er ikke muligt at tage henholdsvis renoveringsdelen eller energidelen ud af projektet.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.

Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

 

Opfølgning

I juni 2015 vil Udvalget for Klima og Miljø få en orientering om status på renoveringsprojekterne.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Idet projekterne på skole- og daginstitutionsområdet skal afvente arbejdet i omstillingsgruppen, er der en stor risiko for at projekterne ikke bliver færdiggjort i 2015. Derfor er det muligt, at de ikke forbrugte midler skal overføres til 2016.

Derudover må der forventes øgede udgifter på driften, som er afledt af den manglende renovering.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådets behandling af dagsordenspunktet omkring frigivelse af anlægsmidler til renoverings- og energipuljen for år 2015. 15. januar 2015

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3877413e20.pdf

Bilag

Bilag 1 - Budget og prioritering Kommunalt anlæg.pdf


20. Orientering vedr. Holbæk Kommunes deltagelse i regionalt kulturmiljøråd

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag til Klima- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 
 1. Holbæk Kommune i samarbejde med Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø kommuner nedsætter et regionalt kulturmiljøråd.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

 

I 2008 blev det besluttet i samarbejde mellem flere midt- og vestsjællandske kommuner (Lejre, Sorø, Slagelse, Kalundborg og Odsherred) at stifte et regionalt kulturmiljøråd.

 

Formålet med Kulturmiljørådet var at yde faglig rådgivning til kommunerne med henblik på at understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet.

 

Rådet bestod af 11 medlemmer udpeget af Lokalarkiverne, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Danmarks Naturfredningsforening, Akademirådet, Bygningskultur Danmark, Bygningsfredningsforeningen BYFO og Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

 

Rådet blev i henhold til vedtægterne opløst ved udgangen af 2013, men nu har flere kommuner i regionen (Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø kommuner) sat sig for at oprette rådet påny.

 
 

Rådets virke og arbejdsområde

 

Følgende fremgår af Museumslovens § 23a:

 

§ 23 a. En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt kulturmiljøråd.

Stk. 2. Et lokalt kulturmiljøråds opgave er at rådgive offentlige myndigheder med henblik på at understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i lokalområdet.

Stk. 3. Kulturministeren kan yde tilskud til lokale kulturmiljøråd.

 

Kulturmiljørådet vil blive høringspart i konkrete byggesager vedrørende bevaringsværdige bygninger og skal også høres i forbindelse med offentliggørelsen af kommunernes udviklings- og planstrategier samt forslag til kommune- og lokalplaner.

 

Læs mere om rådets virke i vedlagte kommissorium (bilag 1).

 
 

Hvad betyder det for Holbæk Kommune?

 

Holbæk Kommune vil fremover kunne opnå faglig sparring og rådgivning i sager vedr. bygningsbevaring og kulturmiljøer. Samarbejdet vil udover de lovgivningsmæssige forpligtelser om høring betyde, at kommunen højst en gang om året vil have værtsrollen for møder i Kulturmiljørådet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til mødeforplejning i forbindelse med værtsfunktionen en gang årligt samt transportudgifter i forbindelse med møder i andre kommuner. Der er ingen yderligere økonomiske forpligtelser forbundet med kulturmiljøråds-samarbejdet.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3836776e21.pdf
3854669e22.pdf

Bilag

Bilag 1 - Revideret forslag til kommissorium.pdf
Bilag 2 - Vedtægter for Kulturmiljørådet - udkast.pdf


21. Drøftelse af opfølgning på budgetaftale 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg.

 

Drøftelsessag


Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at det stående udvalg:

 1. drøfter de elementer i budgetaftalen, som udvalget er ansvarlig for

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på deres møde 13. januar besluttet, at de stående udvalg skal drøfte budgetaftalen på deres møder i januar.

 

Formålet med drøftelsen er dels at bringe aftalen i erindring, så fremtidige beslutninger i udvalget er i tråd med beslutningerne i aftalen. Dels at sikre, at der igangsættes initiativer så aftalens indhold implementeres.

 

I forbindelse med budgetrevisionerne, som ligger primo maj og ultimo oktober vil der, i lighed med sidste år, blive fulgt op på aftalen. I denne opfølgning giver administrationen en status på, hvordan det går med at implementere aftalen.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Drøftet.
Arbejdet med en strategi for byfornyelse påbegyndes snarest.
 

Referat
Sagsfremstilling

3714759e23.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014


22. Beslutning vedrørende ophævelse af deklaration for ejendommen Torvestræde 2-4, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Tinglyste deklaration af 28. september af 1971 på ejendommen Torvestræde 2-4 i Holbæk aflyses og forbud ophæves.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På grund af utilfredsstillende sundhedsmæssige og brandmæssige forhold blev ejendommen Torvestræde 2-4 i Holbæk erklæret uegnet for menneskers ophold. En deklaration blev derfor tinglyst på ejendommen (Bilag, side 2), som forbød ophold og beboelse i ejendommen.

 

Ejendommen er siden blevet renoveret og boligtilsynet ophævede i 1980 forbuddet om beboelse og ophold – kælderen undtaget. Nu skal ejendommen sælges og en henvendelse fra bobestyrer anmoder i den forbindelse om at deklarationen ophæves.

 

De fysiske forhold, der gav anledning til forbuddet og deklarationen er ikke længere til stede. På den baggrund vurderer administrationen, at forbuddet kan ophæves og deklarationen aflyses i tingbogen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Ejer bliver orienteret undervejs i processen.

 

Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven), § 80, stk. 1 og § 75, stk. 2-4.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3772020e24.pdf

Bilag

Aflysning af deklaration ønskes


23. Orientering om status på lokalplaner og planlovsændring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning.

 2. Udvalget tager til efterretning, at der i lokalplaner ikke længere kan stilles krav om lavenergibebyggelse.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø for løbende en status på igangsatte lokalplaner.

Planoversigt er vedhæftet i bilag.

 

Indtil 1. januar 2015 har det i lokalplaner været muligt at stille krav om lavenergibebyggelse. Dette fremgår desuden af bestemmelserne i Kommuneplan 2013-25. Folketinget har efter kommuneplanens vedtagelse ændret planloven, således, at der ikke længere er hjemmel til at fastsætte krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner. Lovændringen er trådt i kraft 1. januar 2015. Kommuneplanens bestemmelser vil blive ændret ved næste kommuneplanrevision.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3852532e25.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu jan 2015.pdf


24. Beslutning - Strategi for kystsikring som følge af havvandsstigning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget beslutter:

 1. at indsatsen med kystsikring i forbindelse med havvandsstigninger i Holbæk kommune følger de statslige retningslinjer herunder at finansiering tilvejebringes af de berørte grundejere.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, hvor konsekvenser af forventede fremtidige klimaændringer er beskrevet og beregnet. Der forventes bl.a. havvandsstigninger på mellem 30 og 100 cm. frem mod år 2100. Kort over forventede oversvømmelser som følge af stormfolder ved forskellige hændelser er vist i planen.

 

I klimatilpasningsplanen er udpeget indsatsområder, hvor der er behov for, at der dels sker yderligere analyse af årsager til oversvømmelser og dels opstilles handlemuligheder. Klimatilpasningsplanen skal revideres og fremover skal den indarbejdes i Kommuneplanen.

 

Ansvar for beskyttelse af ejendomme langs kysterne ligger hos grundejerne, hvor kommunerne ligesom andre grundejere har en forpligtigelse til at beskytte kommunale værdier. En af de udpegede indsatser i Klimatilpasningsplanen er havneområdet i Holbæk by, hvor Holbæk Kommune har ejendomme og vigtig infrastruktur.

 

Kystsikring reguleres efter bekendtgørelse om Kystbeskyttelse. Kommunen har sammen med Kystdirektoratet en central myndighedsrolle i behandling af sager om kystbeskyttelse. Sager om kystbeskyttelse kan rejses af både private og af kommunen.

 

Som følge af de store økonomiske ødelæggelser de seneste stormfloder har en række grundejere ønsket en indsats. Med nærværende dagsordenspunkt besluttes indsatsen at følge de statslige retningslinjer på samme vis, som en række andre kommuner har valgt det. Retningslinjerne anviser, at de berørte grundejere skal finansiere indsatsen. Kommunen kan bistå med en overordnet planlægning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne for kommunen vil omfatte eventuelle kommunale områder, hvor kystsikring er påkrævet. Her ud over bidrager kommunen med administrativ ressource til planlægning.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 267 af 11.03.2009 om Kystbeskyttelse

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Tiltrådt.
Samarbejde mellem kommunerne omkring Isefjorden / Roskilde Fjord med henblik på en samlet løsning sammen med staten fastholdes.
 

Referat
Sagsfremstilling25. Beslutning - Stianlæg i Soderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der ikke bliver etableret stianlæg i Soderup.

 
 

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

 
 1. udvalget beslutter, at administrationen arbejder videre med stiforslag nr. 5.

 

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø har på baggrund af en række borgerhenvendelser bedt administrationen om at undersøger mulighederne for en stiforbindelse i Soderup. Stiforbindelsen er tænkt som en supplerende krydsningsmulighed ved banelegemet ud over det erstatningsanlæg Banedanmark har etableret i forbindelse med indførelsen af dobbeltsporet.

 

Banedanmarks erstatningsanlæg i Soderup giver kun de lette trafikanter mulighed for at krydse banen ved at færdes på kørebanen på erstatningsvejen.

Dette har vakt en del utryghed for borgerne i området, og man ønsker, at Holbæk Kommune etablerer en løsning, der skaber større tryghed for de lette trafikanter.

 

Administrationen har udarbejdet 5 konkrete forslag til stiforbindelse.

Retningslinjerne for arbejdet med trafiksikkerhedsforanstaltninger er forankret i Holbæk Kommunes trafiksikkerhedsplan.

Økonomiudvalget besluttede i november 2014 at udsætte behandlingen af Trafiksikkerhedsplanen til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde sommeren 2015.

Stianlæg i Soderup er ikke indeholdt i forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der bliver afsat midler til projektet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen har udarbejdet 5 forslag til stiforløb. De enkelte forslag er beskrevet i bilaget.

Administrationen ser stiforslag nr. 5 som det bedste bud på en sti i Soderup, da det er den sti, der giver de bedste stiforhold i mellem Soderup og Tølløse.


Økonomiske konsekvenser

Hovedindstillingen kræver ingen anlægsinvestering.

 

Den alternative indstilling kræver en anlægsinvestering. Beløbene på de 5 stiforslag fremgår af bilaget. Overslaget er baseret på egen projektering og udbud i underhåndsentreprise.

I forbindelse med forslag nr. 5 har ny viden på området vist, at projektet kan udføres for max. 300.000 kr.


Hvis den alternative indstilling bliver godkendt, vil administrationen udarbejde et detailprojekt, som efterfølgende vil blive sendt til politisk behandling.

Der er samlet set afsat 1,5 mio. kr. i budgettet for 2015 til ”veje-anlæg rammebeløb”.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Det indstilles, at der udarbejdes et projektforslag, der kombinerer løsning 3 og 5.
 

Referat
Sagsfremstilling

3636946e26.docx

Bilag

Stikrydsning i Soderup