UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-01-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-01-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde d. 6. januar 2015
2. Beslutning - Fælles indkøb af realtidsmoduler til den kollektive trafik
3. Beslutning - Frigivelse af energimidler og midler fra renoveringspulje 2015
4. Beslutning vedrørende tilladelse til nedrivning af Kildebo og godkendelse af opstart af byfornyelsessag
5. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner
6. Beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo
7. Godkendelse af projektforslag til nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg
8. Beslutning om ekspropriation til sikring af vandforsyning, Knabstrup Vandværk
9. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab
10. Udvalget for Klima og Miljø - Økonomi og aktivitetsopfølgning November 2014
11. Sager til orientering1. Godkendelse af dagsorden til møde d. 6. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 6. januar 2015 bliver godkendt.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning - Fælles indkøb af realtidsmoduler til den kollektive trafik

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget

 1. godkender, at Holbæk kommune deltager i fælles puljeansøgning til Trafikstyrelsen vedr. indkøb af realtidsmoduler til stoppesteder på pendlernettet.

 2. godkender, at indkøb og opstilling af modulerne bliver finansieret fra anlægskontoen ”Tilgængelighed Busstoppesteder” i budget 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Et af Movia´s mål i Trafikplan 2013 er at få flere passagerer i den kollektive trafik. Målet skal nås gennem en løbende indsats fra bla. kommuner og regioner.

For at forbedre forholdene for passagererne ønsker Movia at opstille informationsstandere (Realtidsmoduler), der kan fortælle passagererne, hvor lang tid der er, til deres bus kommer.

 

Fælles puljeansøgning

Movia foreslå kommuner og regioner uden for Storkøbenhavn, at der bliver sendt en fælles puljeansøgning til Trafikstyrelsen vedrørende indkøb af realtidsmoduler. Modulerne skal sættes op på pendlernettet. Med pendlernettet defineres et overordnet busnet, der sætter fokus på de største passagerstrømme og princippet om” mest til flest” forfølges. Nettet er fælles på tværs af kommuner og ses i sammenhæng med regionens linjer.

 

At deltage i en fælles ansøgning til Trafikstyrelsen giver derfor god mening, idet pendlernettets forløb sker gennem flere kommuner.

 

Hvorfor realtidsmoduler?

Fra Movia’s seneste kundepræferenceundersøgelse ved vi, at muligheden for god trafikinformation er et af de områder, som har stor betydning for passagererne og dermed spiller en vigtig rolle i arbejdet med at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik.

 

Realtids informationsstandere eller count down standere som de også hedder giver passagererne den helt basale information, der er så vigtig på stoppestedet, nemlig svaret på ”hvornår kommer min bus?”

 

Erfaringer fra Køge og Helsingør viser, at Count Down er et af de tiltag, der opleves meget positivt, idet det angives af passagererne som en væsentlig forbedring ved rejsen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ved at indgå i den fælles ansøgning til Trafikstyrelsen opnår vi 50 % økonomisk støtte til projektet.

Derudover forventes det, at regionen vil give tilsagn til 50 % økonomisk støtte til projektet

 

Holbæk skal deltage med etablering af 177 standere til en indkøbspris på 4.000 kr./ stk.

 

Det giver en samlet indkøbspris på 697.000 kr.

 

Det må forventes, at der skal ske udskiftning af enkelte standere og evt. faststøbning af eksisterende standere.

 

Anslået etableringsudgift 177/2 * 1500 kr = 135.000 kr.

 

Den samlede udgift på 697.000 kr. + 135.000 kr. i alt 832.000 kr. kan afholdes i 2015 og finansieres over anlægskontoen ”Tilgængelighed Busstoppesteder”, hvor der i budget 2015 er afsat 1.000.000 kr.

 
 

Øvrige konsekvenser

Målet er flere tilfredse passagerer i den kollektive trafik og dermed en større indtægt på området.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling3. Beslutning - Frigivelse af energimidler og midler fra renoveringspulje 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

 1. Renovering af kommunens bygninger på i alt 11,5 mio. kr.

 2. Energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ansvar for fremtiden – Vækst og Bæredygtighed varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2015 afsat anlægsmidler til renovering af kommunens bygninger på i alt 11,5 mio. kr. og anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.

 

Hvorfor frigives midlerne så tidligt

Midlerne til byggeprojekter skal være anvendt inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre, at byggeprojekterne kan blive afsluttet.

 

Oversigt over renoveringsprojekter

I bilag 1 er en oversigt over hvilke bygninger der i 2015 skal renoveres og/eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.

Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

 

Opfølgning

Som opfølgning på den vedlagte oversigt laver administrationen ultimo januar en prioriteret version af bilag 1, der viser vigtigheden af de individuelle projekter.

 

Derudover vil der i juni komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget for Klima og Miljø.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Renoveringspulje 2015

Anlæg

11.500.000 kr

Energibesparende foranstaltninger

Energi

10.000.000 kr

I alt

 

21.500.000 kr

 

Udover de frigivne midler jf. bevillingsskemaet forventes det, at der overføres anlægsmidler fra renoveringspuljen 2014 til 2015 som led i den samlede opgørelse af drifts- og anlægsmidler, der skal overføres fra 2014 til 2015

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3826556e1.pdf

Bilag

Bilag 1 -14-41303 - Oversigt over Renovering og Energi Puljen 2015.pdf


4. Beslutning vedrørende tilladelse til nedrivning af Kildebo og godkendelse af opstart af byfornyelsessag

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. der gives tilladelse til nedrivningen af Kildebo, Kilden 14, Soderup

 2. administrationen igangsætter en byfornyelsessag med henblik på at give Soderup Bylav økonomisk støtte til nedrivningen af Kildebo.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Soderup Bylav har siden 2013 arbejdet for at forskønne landsbyens fællesareal ved huset Kildebo, Kilden 14. Kildebo er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 18.03. Nedrivning af huset kræver derfor byrådets tilladelse jf. lokalplanens § 5.1.

 

Administrationen har, bl.a. sammen med Museum Vestsjælland, besigtiget huset af flere omgange med det formål at vurdere, om de værdier, der ligger til grund for udpegningen som bevaringsværdigt, fortsat er gældende. På baggrund af disse besigtigelser vurderes det, at huset ikke fortsat bør klassificeres ”bevaringsværdigt” eftersom mange af de originale dele er udskiftet og tilstanden generelt vurderes at være i meget dårlig stand og ikke boligegnet.

 

På den baggrund gav Administrationen i maj 2013 Soderup Bylav en positiv tilkendegivelse i forhold til det samlede projekt, inkl. nedrivningen af Kildebo og opførelsen af et nyt hus på fundamentet af det gamle.

 

Projektets indhold

Bylavet ønsker at omdanne fællesarealet omkring Kildebo til en æblelund med mulighed for ophold, at opføre et åbent aktivitetshus i bindingsværk på samme sted og med samme størrelse som det oprindelige Kildebo og at oprense gadekæret og retablere gadekærets brinke.

 

Bylavet har rejst 1,2 mio. kr. i fondsmidler til det samlede projekt, men mangler 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.

 

Administrationens vurdering af projektet

Området er udlagt som kulturmiljø i kommuneplanen og er omfattet af bevarende lokalplan 18.03.

 

Administrationen vurderer, at det samlede projekt understøtter kommuneplanens retningslinjer for nybyggeri i kulturmiljøer, da det er med til at understrege forståelsen og oplevelsen af kulturmiljøet. Samtidig vurderer administrationen, at projektet opfylder lokalplanens formål om at ”bevare og understøtte landsbyens værdier” (§ 2.1).

 

Projektet er derudover i tråd med byrådets overordnede formål for Demokratieksperimentariet om ”understøttelse af det lokale initiativ” jf. kommissoriet herfor.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Soderup Bylav har ansøgt kommunen om et tilskud på 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.

 

Nedrivningen kan støttes med byfornyelsesmidler fra ”Pulje til landsbyfornyelse”. Støtten ydes som kontant tilskud til bylavet og Holbæk Kommune kan opnå 60 % statsrefusion af støttebeløbet ekskl. moms (kommunen løfter selv moms-udgiften, når støtten gives som kontant tilskud).

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lokalplan 18.03

§ 5.1 De på kortbilag 3 registrerede bygninger er udpeget som bevaringsværdige med henholdsvis høj og middel bevaringsværdi. Bygningerne skal derfor søges bevaret. Bygningerne må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra Byrådet.

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Det blev tidligere på året besluttet i Økonomiudvalget (6. august 2014) og i Byrådet (20. august 2014) at yde mellemfinansiering til ”Kildebo-projektet”.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Udsat
 

Sagsfremstilling
Referat

3724260e2.pdf
3817002e3.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Det ny Kildebo.pdf
Lokalplan 18.03 § 5.1 bilag_3.


5. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød

 2. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for Solcelleanlæg på Lammefjorden.

 3. Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød til administrationen

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for Flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød skal erstatte den nuværende lokalplan, hvor området er udlagt til motel og kursusvirksomhed. Formålet med Lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød (jf. bilag 2) er at udvide anvendelsesbestemmelserne i den nuværende lokalplan til også at omfatte flygtningecenter.

 

Lokalplan for Solcelleanlæg på Lammefjorden (jf. bilag 1) skal give mulighed for opstilling af et solcelleanlæg, der kan producere op til 67,3 mio. kWt pr. år, hvilket svarer til strømforbruget i ca. 22.000 husstande. Lokalplanområdet omfatter et areal på 180 ha, syd for de eksisterende vindmøller ved Hagesholm.

 

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

For at fremme sagsgangen indstilles der, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af lokalplanen for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød delegeres til administrationen i Holbæk Kommune. Ejendommen har tidligere været anvendt til flygtningecenter, men den tidligere lovhjemmel er bortfaldet og denne anvendelse er derfor ikke længere mulig. Det vurderes, at der i denne lokalplan ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til den nuværende lokalplan samt overordnede planlægning og en delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt.

 

Lokalplanen for solcelleanlæg på Lammefjorden kan ikke delegeres grundet væsentlige forholdt i kommuneplanen samtidig med, at området vil være et nyt rammeområde i kommuneplanen.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
 
KMU har drøftet og tilsluttet sig indholdet.

Sagsfremstilling
Referat

3819739e5.pdf
3820608e4.doc

Bilag

Indstillingsnotat_ flygtningecenter Vipperød.pdf
Indstillingsnotat til prioritering - solcelleanlæg på Lammefjorden.doc


6. Beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Følgende dokumenter sendes i offentlig høring:

a) Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og den tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg.

b) Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo.

c) Miljøvurdering af Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. november 2013 (sag nr. 218) at igangsætte en ny planlægning for det eksisterende affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Baggrunden var en konkret ansøgning om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.

 

Ansøger ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på et areal, der i den gældende planlægning kun er udlagt til deponi (affalds- og jorddeponi). Imødekommelse af ansøgningen forudsætter derfor, at der både vedtages et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og en ny lokalplan for området. Desuden skal der i tilknytning til kommuneplantillægget og lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 med tilhørende VVM-redegørelse, udkast til lokalplanforslag nr. 6.13 samt en miljøvurdering af de to planforslag. Dokumenterne kan ses her.

 

Den nye planlægning muliggør udover et affaldshåndteringsanlæg også et solenergianlæg i området. Administrationen vurderer, at affaldshåndteringsanlægget på sigt kan drage særlig nytte af solenergi - for eksempel til levering af strøm til anlæggene i området.

 

Planforslagenes indhold

Planområdet ligger i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 67,2 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift og affaldshåndteringsanlæg, herunder biogasanlæg og deponeringsanlæg. Den østlige del af området henligger som ubebygget græsmark.

 

Lokalplanforslaget inddeler planområdet i fire delområder med følgende hovedanvendelser:

 
 1. Affaldshåndteringsanlæg. Deponeringsanlæg og biogasanlæg, herunder også anlæg til komprimering og opgradering af biogas.

 2. Jorddeponi og solenergianlæg

 3. Jord- og affaldsdeponi

 4. Jorddeponi

 

Grænserne imellem delområderne fremgår af lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området.

 

Miljøvurderingen af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 belyser miljøpåvirkningerne af de to planforslag. Hovedkonklusionen i dokumentet er, at planforslagene ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den gældende planlægning for området.

 

VVM-redegørelsen belyser miljøpåvirkningerne af det konkrete projekt for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg. Hovedkonklusionen i dokumentet er, at projektet for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg i området ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til de eksisterende anlæg i området.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.


Øvrige konsekvenser


Høring

Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et affaldshåndteringsanlæg i perioden 15. april – 13. maj 2014. I perioden blev der indsendt ét høringssvar fra Hagested Lokalforum, der fremgår af bilag nr. 1. I høringssvaret bliver der udtrykt en bekymring ift. fremtidige lugtgener fra affaldshåndteringsanlægget i området. De potentielle lugtgener og konsekvenserne heraf er belyst i både miljørapporten til de to planforslag samt i VVM-redegørelsen for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg.

 

I forbindelse med fordebatten blev de berørte, eksterne myndigheder hørt om at komme med inputs til den nye planlægning. Efter høringen har der været en nærmere dialog med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet. Bl.a. for at sikre, at lokalplanforslaget sikrer det nødvendige hensyn til hovedvejen rute 21, der ligger vest for området.

Der vil blive planlagt et borgermøde under den offentlige høring af den nye planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.


Lovgrundlag – link

 • Planloven

 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 • VVM-bekendtgørelsen

 

Sagshistorik, henvisninger

Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 11. november 2013, og efterfølgende besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen på mødet den 12. november (sag nr. 218).


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3821842e6.pdf

Bilag

Bilag 1 til sagen om et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo - Bilag 1 Høringssvar til kommunen - i fordebatten, Affaldshåndteringsanlæg og solcelleanlæg ved Audebo.pdf


7. Godkendelse af projektforslag til nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at :

1. udvalget beslutter at sende projektforslag til nyt 860 KW biomassefyret kedelanlæg i høring.

2. udvalget beslutter at godkende det fremsendte projektforslag til etablering af et biomassefyret kedelanlæg på Mørkøv Fjernvarmeværk, såfremt der ikke ved høringen indkommer indsigelser mod projektet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Mørkøv fjernvarmeværk har ved rådgiver DFP A.m.b.a. ansøgt om Holbæk kommunes godkendelse af projektforslag til opførelse af et nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg. (bilag 1).

 

Etableringen af et sådan biomassefyret kedelanlæg er omfattet af varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. I henhold til varmeforsyningslovens § 4 og projektbekendtgørelsen § 3 kræver et sådan anlæg byrådets godkendelse for at måtte igangsættes.

 

Såfremt en virksomhed er nævnt i projektbekendtgørelsens bilag 3, hvilket Mørkøv fjernvarmeværk er, kan virksomheden etablere et biomassefyret kedelanlæg på op til 1M med en årlig produktion på max 8000 MWh. Såfremt anlægget overholder disse krav skal byrådet godkende projektet. Da disse kriterier er opfyldt i dette projektforslag, skal byrådet dermed godkende projektforslaget.

 

Sagen skal i henhold til projektbekendtgørelsen sendes i høring hos de berørte parter som forsyningsselvskaber og evt. naboer.

 

Der sker ikke nogen ændringer i forsyningsafgrænsningerne i forbindelse med dette projekt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte har ingen økonomisk konsekvenser for Holbæk kommune, men det ansøgte er i henhold til ansøgerens beregning en klar forbedring af Mørkøv varmeværks driftsøkonomi.


Øvrige konsekvenser


Høring

Sagen skal sendes i høring hos berørt naboer og Seas–Nve, Dong, Holbæk forsyning.

 
 

Lovgrundlag – link

Projektbekendtgørelsen:

 

Varmeforsyningsloven:

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3800457e7.msg

Bilag

Mørkøv Varmeværk - Projektforslag for nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg, revideret projektforslag


8. Beslutning om ekspropriation til sikring af vandforsyning, Knabstrup Vandværk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af Knabstrup Vandværks forsyningssikkerhed, såfremt Knabstrup Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring på matr. nr. 6a Bakkerup By, Mørkøv, og for etablering af en ny råvandsledning over matr. nre. 5ap, 5c og 5a, Bakkerup By, Mørkøv,

 2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for Knabstrup Vandværks erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring og råvandsledning, som ovenfor nævnt, såfremt Knabstrup Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, og

 3. at byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Knabstrup Vandværk har anmodet Holbæk Kommune om at udtrykke sin vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring på matr. nr. 6a Bakkerup By, Mørkøv, og for etablering af en ny råvandsledning fra denne boring til vandværket på Stoltenborgvej 8, 4440 Mørkøv

 

Knabstrup Vandværks har i dag to boringer ved vandværket på Stoltenborgvej 8, som er henholdsvis 51 og 43 år gamle og ligger med kort indbyrdes afstand. Boringerne vurderes af Holbæk Kommunes Grundvands-team at have en yderst begrænset restlevetid. Den nye boring skal sikre vandforsyningen dels til vandværkets egne forbrugere og dels Vandfællesskabet Nordvestsjælland, som leverer vand til vandforbrugende industrier i Kalundborg.

 

Den nye boring søges placeret længst væk fra kendte forureningskilder og på en placering, oven over et udnytteligt grundvandsmagasin

 

Holbæk Kommune, Grundvandsteamet har den 16. oktober 2013 givet vandværket tilladelse til at indvinde vand fra både de to eksisterende boringer og fra den nye påtænkte boring.

 

Knabstrup Vandværks ønske om at udvide sin forsyningssikkerhed er af administrationen vurderet at være velbegrundet. Endvidere finder administrationen det både aktuelt og nødvendigt for Knabstrup Vandværk at sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand.

Såfremt et ekspropriationsforløb igangsættes skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkendelse af eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse eller indskrænkning heri.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Knabstrup Vandværk, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Knabstrup Vandværk. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.

 

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

By og Landskab forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Knabstrup Vandværks udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af By og Landskab i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3786783e8.pdf

Bilag

Skitse


9. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn/Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

 1. udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i omstillingerne under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 10. december 2014 følgende emner for omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015:

 • Bæredygtige skoler og børnehuse – økonomisk og fagligt (forankres i Udvalget for Børn)

 • Større og bedre udskolingsmiljøer (forankres i Udvalget for Børn)

 • Virksomheder hjælper udsatte borgere i arbejde (forankres i Udvalget for Arbejdsmarkedet)

 • Kollektiv trafik (forankres i Udvalget for Klima og Miljø)

Medlemmer af de udvalg, hvor omstillingerne bliver forankret, deltager i omstillingerne under deres udvalgsområde. Tilbage er følgende byrådsmedlemmer, som skal fordeles på de forskellige omstillinger:

 • Socialdemokratiet:

  • Finn Martensen

  • Jørgen Jensen

  • Solvej Pedersen

 • Radikale Venstre

  • Emrah Tuncer

 • Konservative

  • Michael Suhr

 • Dansk Folkeparti

  • Finn Nielsen

  • Inge Riis Langseth

 • Venstre

  • Bjarne Kongsted

  • Kurt Næsted

  • Morten Bjørn Nielsen

  • Pernille Kruse

 • Enhedslisten

  • Leif Juhl

 • Uden for partierne

  • Steen Klink Pedersen

Ved udpegningen af byrådsmedlemmer til de enkelte omstillinger skal byrådet sikre en bred politisk repræsentation i omstillingerne, og at der evt. er repræsentation fra udvalg, som kan bidrage med nye vinkler på omstillingen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Drøftet. Udpegningen foretages af grupperne i forbindelse med byrådsmødet
 

Referat
Sagsfremstilling10. Udvalget for Klima og Miljø - Økonomi og aktivitetsopfølgning November 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. 30.11.2014 til efterretning

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø

 

Økonomi- og aktivitetsopfølgning

November 2014

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

 

I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende meget – og mere udtalt end på landsplan. Denne tendens har afspejlet sig i forventningerne til det samlede regn-skabsresultat på området. Forventningen ved denne sidste budgetopfølgning i 2014 er ingen undtagelse. Vi forventer yderligere mindreforbrug.

 

Den forventede reduktion af de samlede driftsudgifter er - sammen med forventningen om samlet set lavere anlægsudgifter - medvirkende til, at regnskabsresultatet, som viser et forventet overskud på 69 mio. kr., er forbedret med 37 mio. kr. i forhold til budgetrevision 3.

 

Samlet set forventes en overførsel til 2015 på 124 mio. kr. af uforbrugt drift- og anlægsbudget.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Klima og Miljø

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der merforbrug på 0,4 mio.kr.

 

Forventet overførsel til budget 2015

 

Samlet set forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Den samlede forventede afvigelse består af merforbrug på 0,5 mio. kr. på områder med overførselsad-gang og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

 

Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. vil blive ansøgt overført til budget 2015.

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

 

Mio. kr.

Oprindeligt Budget 2014

Korrigeret Budget 2014

Forventet regnskab pr. november

Forventet afvigelse pr. november

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 
 
 
 

Politikområde 10 - Miljø og planer

               9,2

              11,1

              11,0

              -0,1

Politikområde 11 - Ejendomme

               7,5

              14,0

              14,0

                -  

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

            118,4

            116,0

            116,0

                -  

I alt

              135,1

              141,0

              140,9

                 -0,1

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 
 
 
 

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

4,1

               3,8

               4,3

               0,5

I alt

4,1

                  3,8

                  4,3

                  0,5

Total - Udvalget for Klima og Miljø

139,2

144,8

              145,2

                  0,4

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3834427e9.pdf

Bilag

ØA_11_2014-40_UKM-UDV


11. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Ingen sager
 

Referat
Sagsfremstilling