UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-11-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2014 14:00:00


PUNKTER

106. Godkendelse af dagsorden til møde d. 25. november 2014
107. Beslutning - Frigivelse af midler til vejanlæg ved de nye plejeboliger Fjordstjernen
108. Beslutning - Proces for forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende
109. Beslutning - Godkendelse af reviderede takstregulativer for Holbæk Havnevæsen
110. Orientering - Status på lokalplaner
111. Beslutning - Godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bygning
112. Beslutning - Tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet
113. Beslutning - Nedklassificering af vandløb
114. Orientering - Forslag til ændring af planloven
115. Beslutning - Godkendelse af høringssvar til lovforslag om anlæg af motorvej syd om Regstrup
116. Beslutning - Godkendelse af Udviklingsstrategi for LAG Midt- og Nordvestsjælland
117. Sager til orientering106. Godkendelse af dagsorden til møde d. 25. november 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 25. november 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling107. Beslutning - Frigivelse af midler til vejanlæg ved de nye plejeboliger Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Det prioriteres, at Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord bliver anlagt i 2015.

 2. Der bliver frigivet 5,4 mio. kr. i 2015 til de i 1. at omtalte vejanlæg.

 3. Der henstår ca. 9 mio. kr. til yderligere oprensning af forurening på matrikel 356-ac.

 4. Skipperstræde ikke anlægges foreløbig.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Holbæk Kommune solgte i 2013 matrikelnummer 356-ac ved Holbæk Havn til Fjordstjernen A/S, som nu er i gang med at bygge friplejeboliger på grunden.

For at vejanlæggene omkring friplejeboligerne kan være færdige når boligerne er klar til indflytning skal disse anlægges og ombygges henover forår, sommer og efterår 2015. Det drejer sig om vejene Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord.

 

Matrikelnummer 356-ac er forurenet, og Holbæk Kommune er forpligtet til at betale for oprensning af grunden. Byrådet frigav i august 2014 6 mio. kr. til oprensning af den første del af grunden.

 
 

Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord

Parallelvej skal hæves ca. 80 cm og omdannes til Isefjords Allé. Domhusstræde nord skal etableres (dog udelades det vestlige fortov indtil byggeri er gennemført her). Brostræde nord skal have nyt kørebaneareal (østlige fortov udelades indtil byggeri er gennemført her).

Til disse formål bør der afsættes rådighedsbeløb på 5,4 mio. kr. fordelt således:

 

Isefjords Allé 3.600.000 kr.

Domhusstræde nord 1.600.000 kr.

Brostræde nord 200.000 kr.

 

På den baggrund søges der om frigivelse af 5,4 mio. kr. i 2015 til anlæg af Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord.

 

Oprensning af forurening på matrikel 356-ac

På byrådets møde den 20. august 2014 blev det godkendt, at der blev frigivet 6,0 mio.kr. til håndtering af forurening i det første byggefelt på matrikel nummer 356-ac. Oprensningen er allerede i gang.

 

Det anslås at det resterende provenu fra grundsalget vil dække den resterende oprensning af forureningen på den øvrige del af matrikel 356-ac.

 

Skipperstræde

I købsaftalen med Fjordstjernen A/S fremgår det, at Skipperstræde som minimum skal anlægges som en brandvej af Fjordstjernen A/S.

Hvis Skipperstræde skal anlægges i stil med de øvrige stræder, skal der afsættes yderligere 1,6 mio. kr. i budgettet.

 

Da Holbæk Kommune er forpligtiget til at betale for forureningen på den øvrige del af matrikel 356-ac anbefales det at udskyde etableringen af Skipperstræde. 

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Indtægten fra grundsalget var 20,4 mio. kr. I august 2014 blev der frigivet 6 mio. kr. til oprensning af den første del af grunden. Ved frigivelse af 5,4 mio. kr. til anlæg af veje i 2015, vil der være ca. 9 mio. kr. tilbage til oprensning af den øvrige del af grunden.

 

Indtægt fra grundsalg

20,8 mio. kr.

Oprensning af forurenet jord, allerede frigivet

-6,0 mio. kr.

Vejanlæg, der ansøges frigivet

-5,4 mio. kr.

Beløb der henstår til oprensning af den resterende del af grunden

9 mio. kr.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til ”Beslutning – Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling – Sag nr. 14/35139” som blev behandlet på byrådets møde den 20. august 2014.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling108. Beslutning - Proces for forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Drøftelse

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget

 
 
 1. drøfter hvor udvalget ser muligheder for at forenkle administrationsgrundlag, regulativer og lignende

 2. aftaler plan for udvalgets forenklingsarbejde

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På byrådets temamøde den 22. oktober 2014 lagde borgmester Søren Kjærsgaard op til, at byrådet går i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det skal være nemmere at være borger, virksomhed og medarbejder. Medarbejderne skal bruge deres tid på kerneopgaven, så de får mulighed for at være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere.

 

Konkret skal alle udvalg lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.:

- Hvad har vi?

- Hvad kan vi afskaffe?

- Hvad skal undersøges nærmere?

 

Plan for udvalgets kritiske gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.

Forenklingsarbejdet kan tilrettelægges i to trin:

Første møde (indeværende møde):

- En indledende drøftelse af hvor udvalget især ser forenklingsmuligheder

- En plan for forenklingsarbejdet på kommende møde(r): Hvornår vil udvalget arbejde med hvad?

 

Efterfølgende møde(r):

Udvalget foretager en kritisk vurdering af alle de administrationsgrundlag og regulativer, udvalget har ansvaret for:

- Skal det afskaffes (eller indstilles til byrådet til afskaffelse)?

- Skal det revideres?

- Skal det bevares?

 

Til grundlag for denne kritiske vurdering har administrationen til kommende møde(r) kvalificeret oversigt over administrationsgrundlag i bilag 1 med uddybende oplysninger om a) baggrunden for administrationsgrundlaget/regulativet og b) en vurdering af konsekvenser

(fordele/ulemper) ved ophør.

 

Temamøde i byrådet

Der er forskel på, hvor mange administrationsgrundlag og regulativer mv. de enkelte udvalg har ansvaret for. Derfor gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet på byrådets temamøde i februar:

- Hvad er fjernet?

- Hvad er ved at blive undersøgt?

- Hvad har vi besluttet ikke at afskaffe?

 

På temamødet kan byrådet desuden drøfte de næste skridt i arbejdet med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det vil blandt andet være indsatser for at styrke forenkling og tillid i borgerens møde med kommunen i forbindelse med klagesager og sagsbehandlingstider. Samt indsatser for at forenkle styringen af institutioner og centre.

 

Oversigt over administrationsgrundlag

I Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt står, at udvalgene har ansvaret for at udarbejde de relevante administrationsgrundlag. Udvalgene har derfor løbende vedtaget en række administrationsgrundlag. Desuden har både byråd og udvalg vedtaget forskellige regulativer og lignende. De fleste ligger på kommunens hjemmeside.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt 55 administrationsgrundlag og 14 regulativer mv., som til sammen fylder over 400 sider, jf. oversigten nedenfor. Se også bilag 1.

 

Oversigt over antal administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Udvalg

Administrationsgrundslag

Regulativer mv.

Antal sider i alt

Udvalget for Voksne

31

0

123,0

Udvalget for Klima og Miljø

15

12

236,5

Udvalget for Kultur og Fritid

2

1

51,5

Udvalget for Arbejdsmarkedet

1

0

12,0

Udvalget for Børn

6

0

43,5

Økonomiudvalget

0

1

2,0

I alt

55

14

468,5

 

Forskellen fra udvalg til udvalg tyder på, at behovet for at udarbejde regulativer og administrationsgrundlag er forskelligt fra fagområde til fagområde. Nogle administrationsgrundlag beskriver, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Nogle regulativer mv. er med til at sikre borgerne mod vilkårlig sagsbehandling. Nogle er lovbestemte. Der er endvidere forskel på praksis mht., om administrationsgrundlaget eller regulativet er vedtaget i byrådet eller i det enkelte udvalg.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Drøftet. Udvalget behandler på næste møde parkeringsregulativet, regulativ for anvendelse af vej- og parkarealer og regulativ for vandværker.
 

Referat
Sagsfremstilling

3771232e1.pdf

Bilag

Bilag 1 Oversigt over administrationsgrundlag regulativer og lignende i Holbæk Kommune.pdf


109. Beslutning - Godkendelse af reviderede takstregulativer for Holbæk Havnevæsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. ”Takstregulativ m.m. for fritidssejlere 2015” bliver godkendt.

 2. ”Takstregulativ for erhvervsfartøjer m.m. 2015” bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet besluttede den 14. maj 2014, at der i 2014 ikke skulle opkræves depositum/indskud for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn. Det blev også besluttet, at størrelsen på et eventuelt fremtidigt depositum/indskud skulle afklares i forbindelse med revideringen af taksterne i efteråret 2014.

 

Som følge af, at Holbæk Havn ikke længere er en international erhvervshavn og for at lette overblikket, foreslås ”Takster for havneområdet” opdelt i ”Takster m.m. for fritidssejlere” og i ”Takster for erhvervsfartøjer m.m.”

 

Holbæk Havnevæsen er ”selvfinansierende”, således at de hidtil har skulle dække løbende udgifter ved det indtægtsgrundlag, som havnen kan oppebærer. Holbæk Havnevæsen har, som følge af nedlæggelsen af havnen som international erhvervshavn, mistet en stor del af indtægtsgrundlaget. Derudover har Holbæk Gl. Havn med fripladsordningen for træskibe også givet anledning til mistede indtægter.

 

Takster for fritidssejlere – herunder depositum

Priserne i ”Takstregulativet for fritidssejlere” er generelt justeret, således at de svarer til prislejet i de omkringliggende havne i fjorden. Derudover er det foreslået fastholdt, at der fra den 1. januar 2015 igen skal betales depositum/indskud for bådplads og jolleplads, dog med en lidt mindre takst end tidligere, således at bådplads fremadrettet koster 25.000 kr. og jolleplads koster 5.000 kr.

Depositum skal bruges til de eventuelle skader, som den enkelt båd- og jolleejer må forvolde på havnens ejendom. Erfaringerne viser, at der som følge af de store klimaændringer oftere end før, sker skader på moler, bygningsværker m.v. og at skadernes omfang er større end tidligere.

 

Takster for erhvervsfartøjer

Med hensyn til ”Takster for erhvervsfartøjer m.m.” gælder det primært, at alt hvad der omhandler international skibsfart er fjernet, og taksterne er således væsentligt mere overskuelige. Taksterne er reguleret med en mindre stigning.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

På grund af de manglende indtægtsgrundlag må det forventes, at Holbæk Havnevæsen fremadrettet vil have svært ved at dække de løbende udgifter.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til sagen om ”Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn – Sag nr. 14/26452”, som blev behandlet på byrådets møde den 14. maj 2015.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3796161e2.pdf
3796155e3.pdf

Bilag

Takstblad lystsejlere 2015
Takstregulativ 2015 erhverv


110. Orientering - Status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø får løbende forelagt en status på igangsatte lokalplaner.

Planoversigt er vedhæftet i bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3771584e4.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu nov 2014.pdf


111. Beslutning - Godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bygning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at administrationen giver dispensation fra lokalplanen 3.07 således, at nedrivningen af den bevaringsværdige bygning på Møllevangen 1 lovliggøres på betingelse af, at der opføres en bygning tilsvarende den, der er nedrevet uden nedrivningsgodkendelse.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen har konstateret, at den bevaringsværdige bygning på Møllevangen 1 er nedrevet på trods af, at der ikke er givet nedrivningstilladelse. Dette forhold har administrationen fulgt op på.

 

Bygningen er i lokalplanen udpeget som særlig bevaringsværdig og har desuden en væsentlig kulturhistorisk værdi, da den er tegnet og opført af Ivar Bendtsen til eget brug. Arkitekterne Ivar Bendtsen og Marius Pedersen har tegnet Bedre Byggeskik-husene på Bakkekammen og Møllevangen.

 

Ejendommens ejer har efterfølgende søgt forholdet lovliggjort ved at fremsende en nedrivningsanmeldelse.

 

Godkendelse af nedrivningsanmeldelsen er afhængig af, at byrådet vil dispensere fra bestemmelsen i lokalplanens § 3.2. Dispensationen kan betinges af, at der udføres tiltag, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Administrationen vurderer, at en dispensation skal betinges af, at ny bebyggelse på ejendommen skal udføres tilsvarende den bevaringsværdige bygning, der er revet ned. Bygningen skal i øvrigt opføres så den opfylder lokalplanens intentioner. Vilkåret begrundes med ejendommens høje bevaringsværdi og betydning for kulturmiljøet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der kan ikke forventes økonomiske konsekvenser i forbindelse med dispensationen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Dispensationsansøgningen har været sendt i naboorientring. Notat om indkomne høringssvar er vedhæftet.

 
 

Lovgrundlag – link

Planlovens § 19

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3590652e6.pdf
3765838e5.doc
3590638e7.pdf
3590645e8.pdf

Bilag

ansøgning om nedrivningstilladelse
BYG Notat over indkomne bemærkninger
03-Facader 1-1.pdf
03-Facader 1-4


112. Beslutning - Tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima & Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. beslutter tidsplan for brugerundersøgelser og brugerpejlinger for 2015

2. beslutter ønsker til borgerpanelet

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Direktionen har besluttet en ny strategi for brugerundersøgelser, som understøtter arbejdet i Demokratieksperimentariet. Strategien gør det muligt at gennemføre brugerundersøgelser hyppigere og nemmere. Strategien lægger op til, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske målsætninger.

 

Hovedelementer i strategi for brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser er et redskab, som på flere måder kan hjælpe byrådet med et styrket politisk lederskab. Brugerundersøgelser kan være med til at:

 
 • Sætte borgeren i centrum – brugerundersøgelser kan give byrådet konkret viden om borgernes og virksomhedernes ønsker og behov til brug for fx udvikling af kerneopgaverne

 • Sikre fokus på effekt – brugerundersøgelser kan bruges som én af flere måder til at måle og dokumentere, hvordan brugerne oplever resultater og effekt af byrådets mål og politikker

 • Sikre repræsentativitet og understøtte det bredere demokrati – ved at anvende brugerundersøgelser er der ikke fokus på enkeltsager, men derimod et bredere billede af borgernes og virksomhedernes oplevelser af kommunens opgaveløsning

 • Have fokus på forenkling og tillid – en let gennemførlig brugerundersøgelse kan (måske/nogle steder) erstatte andre former for dokumentation og samtidig blive oplevet som mere meningsfuld for borgere, medarbejdere og ledere.

 

Den nye strategi for brugerundersøgelser har tre spor:

 • Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hvert 2. år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet for dagtilbud og dagpleje, folkeskole og SFO, samt hjemmepleje. Konceptet gør det muligt at sammenligne Holbæk Kommune med andre kommuner. (Dette spor indgik også i den gamle strategi for brugerundersøgelser)

 • Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er tale om mini-brugerundersøgelser med kun 5 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker. De stående udvalg og Økonomiudvalget beslutter, hvor og hvornår, der skal gennemføres brugerpejlinger.

 • Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet er under udvikling og planlægges at være klar i 1. kvartal 2015. Det forventes at blive et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer (fx havnens fremtid, trafik, selvbetjeningsløsninger, frivillighed mv). Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpanelet.

 

Strategiens hovedelementer er uddybet i vedlagte bilag.

 

Emner og tidsplan for undersøgelser på Klima og Miljø udvalgets område

Undersøgelserne indarbejdes i udvalgets årshjul, som opdateres i slutningen af 2015, hvor en ny tidsplan for 2016 besluttes. Hvis der viser sig et behov i løbet af 2015, så vil det være muligt for udvalget at beslutte supplerende brugerundersøgelser i løbet af året.

 

Bruttoliste med forslag til emner/temaer for brugerundersøgelser samt forslag til tidspunkt for gennemførelse er vedlagt i bilag.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Indstillingen godkendt, idet emnerne udvælges senere, når byrådet har valgt omstillingsprojekter mv.
 

Referat
Sagsfremstilling

3790295e9.pdf

Bilag

Bruttoliste til KMU - Brugerundersøgelser 2015.pdf


113. Beslutning - Nedklassificering af vandløb

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. der arbejdes videre med nedklassificering af vandløb, der ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven §3 eller hvortil der ikke ledes spildevand fra større spildevandsanlæg og/eller vand fra offentlige arealer,

 2. processen med nedklassificering af Kisserup Sdr. Løb påbegyndes,

 3. vandløb der efterfølgende nedklassificeres omfatter Nørup Ledningen, Undløse Mose, rørlagte strækninger af Kundby Bjergby Enge og Nr. Jernløse Enge.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På grund af udfordringer i arbejdet med nedklassificeringen af Kisserup Sdr. Løb, er der brug for at Udvalget for Klima og Miljø stadfæster sin tidligere beslutning om at nedklassificere de i indstillingen nævnte kommunale vandløb på de aktuelle betingelser.

 

Efter den kommunale sammenlægning, var der stor forskel på hvordan vandløbene i de enkelte kommuner var klassificeret, det vil sige hvorvidt de var kommunale eller private. I nogle af de ”gamle” kommuner var flere rørlagte vandløb uden offentlig interesse klassificeret som kommunale vandløb, mens tilsvarende typer vandløb ikke var kommunale andre steder. KMU besluttede den 10.11.2009, at der skulle ske en harmonisering af vilkårene for, hvornår et vandløb er kommunalt. Det blev besluttet, at der foreløbigt skulle arbejdes med at nedklassificere Kisserup Sdr. Løb, Nørupledningen, de rørlagte dele af Kundby-Bjergby Enge, Nr. Jernløse Enge og Undløse Mose.

 

Før et vandløb kan nedklassificeres – det vil sige gå fra at være offentligt til at være privat, skal dette være i regulativmæssig stand - det skal leve op til regulativerne.

 

Arbejdet med nedklassificering blev startet op i Kisserup Sdr. Løb, hvor der gennem længere tid havde været en del arbejde for kommunen med oprensning af brønde og udskiftning af enkelte rør. Yderligere havde der flere gange været oversvømmelsesproblemer. Indledningsvis blev der udført en TV-inspektion, som viste, at rørlægningen var nedslidt. Kommunen vurderede, at rørlægningen skulle udskiftes og bringes i regulativmæssig stand før ledningen kunne nedklassificeres. En hel eller delvis udskiftning af et rørlagt kommunalt vandløb skal imidlertid håndteres som en reguleringssag. I reguleringssager er det de lodsejere, der har gavn af projektet, der skal afholde udgifterne. Et projektforslag samt en partsfordeling blev derfor forelagt lodsejeren. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed om partsfordelingen og sagen blev indklaget for Taksationskommissionen for afgørelse af den økonomiske del.

 

Efter flere møder og besigtigelser har Takstionskommissionen nu afvist sagen. Begrundelsen er, at ingen lodsejere i forbindelse med sagens behandling har givet udtryk for, at der var aktuelle problemer med rørledningens afstrømningsevne. Derfor mener Taksationskommissionen, at sagen var rejst på et ugunstigt tidspunkt i forhold til at privatliggøre vandløbet, hvor grundejerne selv kan bestemme fordelingen og finansiering af en evt. fornyelse/ vedligeholdelse af vandløbet.

 

Med udgangspunkt i Taksationskommissionens afgørelse i Kisserup Sdr. Løb sagen indstilles det, at nedklassificeringsarbejdet nu genoptages på det grundlag, der er givet af Taksationskommissionen. Det vil sige, at vandløbet nedklassificeres i dets nuværende stand.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune vil få en begrænset reduktion af vedligeholdelsesudgiften primært til tømning af brønde og udskiftning af enkelte rør og lignende.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Der vil blive foretaget en offentlig høring i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring. Derefter træffes en afgørelse med 4 ugers klagefrist. Afgørelsen skal indeholde en dato for overdragelse af vandløbet. En afgørelse kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet.

 

Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30.09.2013 om vandløb samt

Bekendtgørelse nr. 381 af 14.04.2011 om klassifikation og registrering af vandløb.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3777415e10.docx

Bilag

Bilag 1 nedklassificering.docx


114. Orientering - Forslag til ændring af planloven

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget

 1. tager orientering om forslag til ændring af planloven til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Forslag til ændring af planloven, naturbeskyttelsesloven og byggeloven

Miljøministeren har den 13. november 2014 fremsat lovforslag, som opfølgning på regeringens vækstpakke.

Forslaget har til formål at:

- minimere bygherreomkostninger ved at fjerne krav til bygningers energiklasse,

- medvirke til at små øer, herunder Orø, ikke affolkes, og

- medvirke til at fremme kyst- og naturturisme

 

Væsentlige konsekvenser af lovforslaget

 

Lokalplaner ikke kan indeholde krav til lavenergibebyggelse

I dag kan det besluttes med en lokalplan, at bygninger skal opføres som lavenergibebyggelse. Dette skal med lovforslaget ikke længere være muligt. Energistandarderne vil herefter alene følge af bygningsreglementet, hvor det er frivilligt med en højere energiklasse end ”standarden”. 

 

Dispensation til helårsbeboelse i lejede sommerhuse på små øer

I dag er det ikke muligt at give lejere dispensation, men kun ejere.

Lovforslaget gør det muligt at give dispensation til lejere af sommerhuse i sommerhusområder på de små øer, herunder Orø. Dispensation kan gives, hvis lejerens helårsbeboelse kan medvirke til en gunstig udvikling på øen og sommerhuset er helårsegnet.

 

Forsøgsprojekter for at fremme kyst- og naturturisme

Det foreslås, at Miljøministeriet skal kunne meddele kommunerne samlet op til 10 tilladelser til planlægning for konkrete projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen og de øvrige beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven, hvis projekterne bl.a. medvirker til udvikling af kyst- og naturturismen. Kommunerne har ansøgningsfrist den 15. januar 2015 og 1. maj 2015.

Baggrunden er, at dansk turisme er gået i stå i de senere år, og turisterne efterspørger bredere udbud af aktiviteter og oplevelser ved de danske kyster.

 

Forventet tidshorisont for vedtagelse af reglerne

Reglerne forventer at træde i kraft den 1. januar 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling115. Beslutning - Godkendelse af høringssvar til lovforslag om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. vedlagte høringssvar til ”Lovforslag om anlæg af motorvej syd om Regstrup” bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vejdirektoratet har den 10. november udsendt forslag til lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup. Lovforslaget er i høring til den 11. december 2014.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede høringssvar, som efter godkendelse bliver sendt til Vejdirektoratet.

 

Anlægget dækker etape 2 af Kalundborgmotorvejen fra Elverdammen til Kalundborg, og strækker sig fra tilslutningsanlægget ved rute 57 (Ringstedvej) til Dramstrup.


Anlægget bliver gennemført i perioden 2015 til 2020.

 

Holbæk Kommune har givet høringssvar i forbindelse med de tidligere faser af projektet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune skal gennemføre skitseprojekt for Ringvejen i Regstrup i 2015, idet ringvejen og tilslutningsanlægget ved Regstrup skal koordineres.

Senest i 2020 overdrager Vejdirektoratet en række nye lokalveje og stier til Holbæk Kommune som herefter skal forestå drift af anlæggene.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3797641e11.pdf

Bilag

Udkast til høringssvar til lovforslag for Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup.pdf


116. Beslutning - Godkendelse af Udviklingsstrategi for LAG Midt- og Nordvestsjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at

 1. Udvalget godkender udviklingsstrategien for LAG, med den tilføjelse at visionen også bør dække erhvervsudvikling og uddannelsesmuligheder

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

LAG, Lokale Aktions Grupper fordeler EU-midler til udvikling i og af landdistrikterne.

 

LAG Midt- og Nordvestsjælland, der dækker det geografiske område Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg, har indledt en ny programperiode for årene 2014 - 2020. I den forbindelse har bestyrelsen i LAG formuleret en ny strategi.

 

LAG Midt- og Nordvestsjælland ønsker i den forbindelse, at Holbæk Kommune godkender den nye strategi med følgende vision:

 

Midt-og Nordvestsjælland er Københavns kreative baghave, som fastholder og tiltrækker bosætning og turisme igennem:

· Lokale fællesskaber

· Aktiv udnyttelse af de stedbundne ressourcer,

o natur og friluftsliv

o fødevarer

o mange aktive seniorer

o kunst og design

o kulturhistorie

o tiloversblevne bygninger og arealer

 

Midt- og Nordvestsjælland er udklækningssted for innovative løsninger, der optimerer levevilkårene og skaber arbejdspladser.

 

Administrationen vurderer, at den foreslåede vision passer godt til nogle kommuner i samarbejdet, eks. Odsherred, men at den passer mindre godt på Holbæk Kommune.

 

LAG-midlerne skal ifølge loven bruges til at støtte attraktive levevilkår og lokale arbejdspladser i landdistrikterne. At fokusere på bosætning og turisme virker derfor som en unødig indsnævring, der ikke er i Holbæk Kommunes interesse. Vi har også fokus på f.eks. erhvervsudvikling og etablering af arbejdspladser, etablering af flere fleksible uddannelsesmuligheder, etablering af spydspidsprojekter m.v.

 

For at åbne visionen op til også at kunne dække disse områder, foreslås det at ændre første sætning af visionen til:

 

Midt- og Nordvestsjælland er Københavns kreative baghave, som fastholder og tiltrækker bosætning, erhvervsudvikling, uddannelsesmuligheder og turisme igennem:

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Projektudvalget for Vækst drøftede sagen den 14/11 og anbefalede at visionen burde udvides til også at omfatte erhvervsudvikling og uddannelsesmuligheder for at skabe mulighed for projekter indenfor disse områder.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3790727e11.pdf

Bilag

Udviklingsstrategi for LAG Midt-Nordvestsjælland


117. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-11-2014
Ingen sager til orientering.
 
 

Referat
Sagsfremstilling