UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-10-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2014 14:00:00


PUNKTER

91. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. oktober 2014
92. Orientering - Status på lokalplaner
93. Beslutning - Håndhævelse af erhvervsservitut, der muliggør beboelse i erhvervsområde
94. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård sendes i høring
95. Beslutning - Ekspropriation til forlængelse af Stationsvej
96. Beslutning - Nedlæggelse af vejarealer i Svinninge
97. Beslutning - Godkendelse af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020
98. Beslutning - Godkendelse af omdisponering af midler til tilgængelighed
99. Beslutning - Cykelfaciliteter på Tølløsevej i Tølløse
100. Beslutning - Lukning og nedklassificering af vejen Torpet
101. Beslutning - Nyt husholdningsaffaldsregulativ
102. Beslutning - Regulering af mågebestanden i Holbæk By
103. Beslutning - Udbud af vinterruter
104. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision 3
105. Sager til orientering91. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. oktober 2014 bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling92. Orientering - Status på lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø får løbende forelagt en status på igangsatte lokalplaner. Planoversigt er vedhæftet i bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3717676e1.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu okt 2014.pdf


93. Beslutning - Håndhævelse af erhvervsservitut, der muliggør beboelse i erhvervsområde

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 
 1. udvalget beslutter, at administrationen håndhæver erhvervsservitut, som giver byrådet mulighed for at tillade een enkelt bolig for en til virksomheden tilknyttet person i ejendommene i området Stengårdsvej/Højvangsvej.

 
 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 

1. administrationen nedlægger forbud i henhold til planlovens § 12. stk.3, mod etablering af nye boliger på ejendommene i området Stengårdsvej/Højvangsvej.

 
 
 

Beskrivelse af sagen

Ejendomme i området Stengårdsvej/Højvangsvej er pålagt en servitut som fastlægger området til erhvervsformål og som indeholder følgende bestemmelse: ”Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom udføres eller indrettes en enkelt bolig for een til virksomheden knyttet person, som indehaver, bestyrer, portner eller lignende, dog skal virksomheden etableres forinden beboelse opføres”.

 

I kommuneplanens rammebestemmelse er området fastlagt til erhverv i miljøklasse 3-6. Indretning af boliger har betydning for hvilke virksomheder, der kan etableres i området, da der indenfor disse miljøklasser er afstandskrav til boliger. For virksomheder i miljøklasse 3 er afstandskravet 50 m og for virksomheder i miljøklasse 6 er afstandskravet 300 m. Holbæk Servitutten er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes planmæssige intentioner.

 

En kommune kan ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, som der kan optages bestemmelser om i en lokalplan, jf. planlovens § 43. Det er en forudsætning, at kommunen har en planmæssig interesse i servitutbestemmelserne.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Efter planlovens § 12. stk. 3, kan kommunalbestyrelsen i byzoner og sommerhusområder modsætte sig bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

 

Nedlæggelse af et forbud efter § 12. stk. 3 vil medvirke til en udfasning af boliganvendelsen i området og dermed reducere risikoen for miljøretslige konflikter i området.

 

Økonomiske konsekvenser

Håndhævelse af servitutten eller nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 12. stk. 3, har ikke økonomiske konsekvenser

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 43 i planloven, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27-05-2013

 § 12. stk. 3, i planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Erhvervsservitutten håndhæves.
 
 

Referat
Sagsfremstilling94. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård sendes i høring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages og sendes i offentlig høring.

 2. Det reviderede forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd, vedtages og sendes i offentlig høring sammen med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse. Udvalget for Klima og Miljø besluttede på mødet den 24. juni 2014 at tiltræde administrationens hovedforslag til en ny disponering af området ved Høbjærggård, dog med et særligt hensyn til områdets trafiksikkerhed. På den baggrund har administrationen udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård.

 

Planforslagenes indhold 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 udlægger hele området til boligformål og er udarbejdet for at rammeområde 19.B12 kan blive udvidet og afspejle grænsen på det reviderede lokalplanforslag.

 

Det reviderede lokalplanforslag 19.05 er i forhold til det oprindelige lokalplanforslag blevet udvidet, så det omfatter området vest for Søndermarken. Årsagen er udvalgets beslutning den 24. juni 2014, der bl.a. fastlægger, at hele planområdet skal have vejadgang fra Sønderstrupvej via Søndermarken.

 

Det reviderede lokalplanområde afgrænses dermed af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer og landsbyen Nr. Eskilstrup mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 24 ha og anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området.

 

Se revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

 

Det reviderede lokalplanforslag 19.05 fastlægger følgende disponering af lokalplanområdet:

Administrationen blev inviteret til møde ved lokalplanområdet med repræsentanter fra de to grundejerforeninger nord for lokalplanområdet. På mødet blev følgende forslag fremlagt af grundejerforeningerne:

 1. Ønske om at nedlægge den eksisterende cykelsti mod Nr. Eskilstrup og som alternativ forlænge den eksisterende cykelsti på bagsiden af de vestligste boliger i Søndermarken gennem lokalplanområdet til Nr. Eskilstrup.

 2. Ønske om større afstand mellem eksisterende boliger på Søndermarken og ny adgangsvej til lokalplanområdet.

 3. Ønske om ny vejstruktur, der følger lokalplanområdets afgrænsning mod syd og vest og dermed muliggør anvendelse som fremtidig adgangsvej for tung trafik til Høbjærggård.

Forslagene er blevet behandlet i administrationen, men har ikke givet anledning til ændringer. Begrundelsen herfor er, at

 1. den eksisterende cykelsti mellem Nr. Eskilstrup og Tølløse kun krydser en enkelt vej – den foreslåede sti gennem Søndermarken vil krydse 3 veje, hvilket forringer trafiksikkerheden. Det reviderede lokalplanforslag forhindrer ikke, at cykelstien på bagsiden af de vestligste boliger i Søndermarken forlænges ned til adgangsvejen i lokalplanområdet.

 2. der vil være en afstand på mindst 20 meter fra skel ved den nærmeste boliggrund på Søndermarken til den dobbeltrettede adgangsvej, hvilket anses for rimeligt.

 3. det vurderes at være en uhensigtsmæssig løsning at lede eventuel fremtidig tung trafik gennem det nye boligområde, særligt i forhold til trafiksikkerheden i området.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, forventes at blive gennemført på den nuværende ejers bekostning.

 

I forbindelse med realisering af det reviderede lokalplanforslag, skal der ske en ombygning af den eksisterende adgangsvej vest for Søndermarken. Grundejeren af lokalplanområdet har accepteret omlægningen af adgangsvejen med de økonomiske følger den måtte have.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorikken vedr. den politiske behandling af den tidligere udgave af lokalplanforslaget fremgår af bilag 1.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3708260e2.pdf

Bilag

Bilag 1 Sagshistorik.pdf


95. Beslutning - Ekspropriation til forlængelse af Stationsvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og til den førte åstedprotokol, (bilag 4),

 2. tiltræder forligstilbud accepteret af lb. nr. 1, 4 og 5, (bilag 5 - 7),

 3. fastholder de til lb. nr. 2, 3 og 6 fremsendte forligstilbud samt bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen,

 4. bemyndiger administrationen til at udbetale erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagt taksationskendelser, således:

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På mødet den 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation til forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej, Nygårdsvej, syd for Vipperød.

 

I løbet af foråret 2014 blev arbejdet med anlæggelse af Stationsvejs forlængelse aktualiseret af, at BaneDanmark skulle i gang med spor- og vejomlægningsarbejder ved Vipperød Station. For at mindske trafikbelastningen fra disse arbejder på områdets eksisterende vejnet indgik administrationen aftale med BaneDanmark om at benytte Stationsvej i stedet. Administrationen har derfor indgået aftaler om leje og midlertidig brug af arealerne for den nye Stationsvej med de berørte lodsejere.

 

Der er afholdt åstedsforretninger med de berørte lodsejere den 23. maj 2014, iht. indvarslingerne (bilag 3) udsendt til ejerne og iht. annonce (bilag 8).

 

Ingen af de berørte lodsejere har gjort indsigelse mod projektet, jf. bilag 4.

 

Lb. nr. 1, 4 og 5 har tiltrådt det fremsatte forligstilbud, jf. bilag 5, 6 og 7.

 

Med lb. nr. 2 og 3 (BaneDanmark) er der på åstedsforretningen og i efterfølgende dialog enighed om, (jf. bilag 4, side 3-5), at BaneDanmark afstår hele arealet vest for jernbanen og at BaneDanmark modtager et afskåret areal på ca. 1550 m², som grænser op til banen, jf. bilag 1.

 

BaneDanmark har ikke kunnet acceptere det fremsatte forligstilbud, som fra administrationens side er begrundet i, at jernbanearealer – i lighed med vejarealer – sædvanligvis erstattes med kr. 0. Udover at BaneDanmark er tilbudt at modtage et afskåret areal 1550 m² kræves en erstatning på kr. 662.000,- for afståelse af arealet. Erstatningsspørgsmålet for denne ejendom må derfor forventes at skulle indbringes for taksationskommissionen.

 

Lb. nr. 6 (Qubiqa A/S) gav til kende allerede under åstedsforretningen, at det mundtligt fremsatte forligstilbud ikke kunne accepteres. Ejendommen var også inddraget ved ekspropriation til udvidelse af jernbanen og den sags afgørelse af erstatningsspørgsmålet verserer i øjeblikket ved taksationsmyndighederne. Ejeren ønsker derfor vished for, at erstatningen i nærværende sag fastsættes ud fra samme principper som ved jernbaneekspropriationen. Erstatningsspørgsmålet for denne ejendom må derfor forventes at skulle indbringes for taksationskommissionen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsomkostninger, incl. ekspropriationserstatninger, forventes at andrage 3,5 mio. kr. Der er bevilliget 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013. Der anvendes 3 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2014.

 
 
 

Øvrige konsekvenser

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af BaneDanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug.

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 
 
 

Høring

Igennem hele høringsfasen for udvidelsen af Nordvestbanen, har det været et ønske fra Vipperådet, (sammenslutning af lokale foreninger), at Stationsvej blev ført igennem til den nye omfartsvej, Nygårdsvej. Vipperådet har ved samtlige dialogmøder påpeget ønsket om dette projekt. Ekspropriationssagen er gennemført iht. vejlovens procedureregler for ekspropriation.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Anlæggelse af Stationsvejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.

 

Erhvervelse af de nødvendige arealer ved ekspropriation sker i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.

 

Stationsvejs forlængelse er indarbejdet i Holbæk Kommuneplan 2013-2025.

 

Sagshistorik, henvisninger

I perioden 2012-2015 arbejder BaneDanmarks med udvidelse af jernbanen mellem Lejre og Vipperød til 2 spor. I den forbindelse lukkes jernbaneoverkørslen på Asmindrupvej og der er anlagt en omfartsvej (Nygårdsvej) syd om Vipperød mellem Roskildevej og Nybyvej.

 

I forbindelse med miljøredegørelsen om jernbanearbejderne blev muligheden for en forlængelse af Stationsvej omtalt og vurderet. Men Stationsvejs forlængelse er ikke medtaget i anlægsloven for jernbaneudbygningen.

 

Holbæk Kommune fik dog udvirket, at Nygårdsvej med en rundkørsel er forberedt for en forlængelse af Stationsvej.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

3734599e3.pdf
3734602e4.pdf
3734605e5.pdf
3734614e6.pdf
3734615e7.pdf
3734617e8.pdf
3734622e9.pdf
3734731e10.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplan
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarslingsbreve
Bilag 5, Lb.nr. 1 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 6, Lb.nr. 4 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 7, Lb.nr. 5 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 8, Annonce til By og Land 22-04-2014
Bilag 4, Protokol med protokolbilag, lb.nre. 1-6


96. Beslutning - Nedlæggelse af vejarealer i Svinninge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Der træffes beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal ved Markedsvej i Svinninge.

  1. Markedsvej nedlægges som offentlig vej og ændres til privat fællesvej, forvaltningen bemyndiges til når den 4 årige karensperiode udløber at foretage den endelige nedklassificering til privat fællesvej.

  2. Offentligt vejareal som i dag fungerer som parkeringsareal, nedlægges og sælges med det formål at etablere butiksformål i henhold til lokalplan 10.07

  3. Offentligt vejareal som i dag fungerer som parkeringsareal, nedlægges og ændres til privat fællesvej straks, for at skabe adgang til Matr. Nr. 17aø og 17aæ.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med at tilvejebringe de fysiske rammer for en ny dagligvarebutik i Svinninge skal der nedlægges offentlige vejarealer omkring Markedsvej.

 1. Markedsvej nedlægges som offentlig vej og genopstår som privat fællesvej åben for almen trafik, samtidig vil vejen fungere som parkeringsvej til dagligvarebutikken. I henhold til vejloven kan nedklassificeringen først træde i kraft 4 år fra byrådets beslutning, og først efter en teknisk gennemgang af at vejanlægget som skal sikre at dette har en passende restlevetid. Vejarealet overdrages til den kommende dagligvarebutik

 2. En del af vejarealet nedlægges, og indgår i salg til en kommende dagligvare butik. Arealet kan nedlægges straks efter Byrådets beslutning

 3. En del af vejarealet nedlægges med det formål at skaffe vejadgang til matr. Nr.17aø og 17aæ, arealet kan nedlægges straks og overgå til privat fællesvej, idet det sker ved aftale på et fuldt oplyst grundlag.

Arealerne fremgår af vedlagte bilag.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsudgifterne på den nedklassificerede del af Markedsvej afholdes af vejens kommende ejer. I den 4 årige periode hvor vejen skal opretholdes som offentlig vej, aftales det at den kommende vejejer forestår al ombygning og drift.

 
 

Øvrige konsekvenser

I en kortere periode hvor Markedsvej ombygges, vil benyttelsen være begrænset af anlægsarbejder, i denne periode må beboerne på Markedsvej benytte den smalle tilkørsels vej fra Chr. Hansensvej til dobbeltrettet trafik.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3741451e11.pdf

Bilag

Vejarealer - Markedsvej


97. Beslutning - Godkendelse af forslag til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 bliver godkendt

 2. byrådet beslutter, at indsatsen til forbedringer på skolevejene prioriteres højt når der afsættes midler til forbedring af trafiksikkerheden

 3. forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne, der kan inddrage lokalfora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 er byrådets arbejdsredskab for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde.

 

For at sikre, at der altid er den bedste trafiksikkerhed på kommunens veje besluttede byrådet den 15. maj 2013 at revidere den eksisterende trafiksikkerhedsplan fra 2008.

 

Der er nu udarbejdet en revideret Trafiksikkerhedsplan 2014-2020, som har følgende indhold:

Trafiksikkerhedsplanen 2014-2020 udpeger trafikfarlige skoleveje på baggrund af antallet af ulykker på strækninger og i kryds. Der sker flest ulykker i Holbæk by, derfor er der flere veje i Holbæk by, som udpeges som trafikfarlige i forhold til tidligere udpegninger. Hvis en skoleelev skal færdses på en vej, som er udpeget som trafikfarlig skolevej eller, hvis strækningen mellem hjem og skole er for lang, er Holbæk Kommune forpligtiget til at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet. Udover udpegningen af trafikfarlige skoleveje på baggrund af registrerede trafikuheld kan der også udpeges trafikfarlige vejstrækninger og kryds på baggrund af vejens geometri, manglende faciliteter for lette trafikanter, dårlige oversigtsforhold m.v. Politiet skal altid høres i forbindelse med udpegning af trafikfarlige skoleveje.

 

Dansk cyklistforbunds Holbækafdeling har været inviteret til møde den 14. august 2014, hvor de kort fik beskrevet indholdet af planen. Cyklistforbundet havde ingen umiddelbare kommentarer til planens indhold. Skole og Uddannelsesområder var inviteret til samme møde, men deltog ikke.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

For at nå planens mål, bør der afsættes årlige midler til at efterkomme trafiksikkerhedsplanens anbefalinger. Specielt til forbedringer på skolevejene, så skoleelever selv kan transportere sig på trafiksikre og trygge veje.

 

Der foreslås afsat en pulje på 2 mio.kr. til trafiksikkerhedsplanen fra 2016 og frem. Midlerne kan dække mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger som midterheller, bump, kampagner og lignende. Hvis der skal afsættes midler til større anlæg f.eks. cykelstier, skal dette gøres via egen anlægsbevilling i kommende budgetår.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Forslag til Trafiksikkerhedsplan sendes i høring hos skolebestyrelserne, der kan inddrage lokalfora.

 
 

Lovgrundlag – link

Kommunens forpligtigelse til at sørge for befordring af skoleelever er bestemt i folkeskoleloven og beskrevet på kommunens hjemmeside under skolekørsel

 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 15. maj 2013: 88 : Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler

 

Udvalget for Klima og Miljø 24. september 2013: 100 : Orientering - Udvalget for Klima og Miljø den 24. september 2013

 

Udvalget for Klima og Miljø 27. maj 2014: 38 : Beslutning af trafiksikkerhedsplan

 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt, idet arbejdet med trafiksikkerhedsplanen skal følge arbejdet med Holbæk i fællesskab i regi af Børneudvalget. Skolebestyrelserne opfordres til at involvere lokalområdet i arbejdet med trafiksikkerhedsplanen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3749220e12.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsplan, forslag oktober 2014.pdf


98. Beslutning - Godkendelse af omdisponering af midler til tilgængelighed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. der ud af de allerede disponerede 300.000 kr. til tilgængelighedsprojekter afsættes 150.000 kr. til akutte trafiksikkerhedsprojekter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet afsatte i 2013 300.000 kr. til tilgængelighedsprojekter. Status er:

Administrationen foreslår derfor, at der bruges 150.000 kr. til tilgængelighedsprojekter, og at restbeløbet på 150.000 kr. foreslås omdisponeret til en nyoprettet pulje til nødvendige trafiksikkerhedsfremmende projekter. Midlerne kan f.eks. anvendes til en hurtig og nødvendig indsats på vejarealerne efter alvorlige ulykker.

 

Tilgængelighedsprojekter der forventes udført:

 

· Ujævne belægninger (fortove) 70.000 kr.

· Ganglinjer, anlæg (Ahlgade, Holbæk) 50.000 kr.

· Busstoppested, indretning mv. (Smedelundsgade, Holbæk) 15.000 kr.

· Handicapparkering 15.000 kr.

 

Trafiksikkerhedsprojekter der umiddelbart ønskes udført og finansieret af puljen er:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

At der af den meddelte anlægsbevilling på 300.000 kr. sker anvendelse af 150.000 kr. til tilgængelighedsprojekter, som anført under Beskrivelse af sagen. Restbevillingen på 150.000 kr. omdisponeres og anvendes til nødvendige trafiksikkerhedsfremmende projekter.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling99. Beslutning - Cykelfaciliteter på Tølløsevej i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der ikke etableres cykelfaciliteter på Tølløsevej i Tølløse mellem Sønderstrupvej og Jernbanevej.

 
 

Alternativ indstilling

Alternativ 1

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der etableres røde cykelbaner på Tølløsevej i Tølløse mellem Sønderstrupvej og Jernbanevej. Projektet er budgetteret til 400.000 kr. og finansieringen søges indarbejdet i budget 2016.

 2. der indregnes 40.000 kr. til årlige driftsudgifter i budget 2016. Tilsvarende beløb indregnes i budgetforslagsår 2017+.

Alternativ 2

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der etableres cykelstier på Tølløsevej i Tølløse mellem Sønderstrupvej og Jernbanevej. Projektet er budgetteret til 5.000.000 kr. og finansieringen søges indarbejdet i budget 2016.

 2. der indregnes 25.000 kr. til årlige driftsudgifter i budget 2016. Tilsvarende beløb indregnes i budgetforslagsår 2017+.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af sagen

Tølløsevej, mellem Sønderstrupvej og Jernbanevej, er fartreguleret til 40 km/timen, og der er etableret 2 bump på strækningen.

 

I forbindelse med Banedanmarks forlægning af Tølløsevej / Kvarmløsevej over banen til en ny vejhank under banen, og Vejdirektoratets ombygning af Skovvejen og Hjortholmvej skønnes det, at den gennemkørende trafik med store lastbiler på Tølløsevej vil være forlagt til Hjortholmvej, og behovet for en bedre sikring af cyklisterne burde ikke være nødvendig.

Der er ikke registreret uheld på strækningen siden vejhanken er etableret i 2013.

Trafikintensiteten følges løbende af trafik og infrastruktur.

 

Projektet er ikke en del af Holbæk Kommunes forslag til Trafiksikkerhedsplan.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Røde Cykelbaner

Tølløsevej forsynes med røde cykelbaner på strækningen fra Sønderstrupvej til Jernbanevej.

Cykelbanernes bredde vil ikke kunne etableres i den bredde vejreglerne anbefaler, men administrationen vurderer, at det alligevel vil have en positiv funktion, samt skabe en vis tryghed for cyklister på strækningen.

 

Cykelstier

Tølløsevejs bredde, fra husfacade til husfacade, betyder, at der reelt ikke er plads til cykelstier med den normale bredde på 2 meter. Hvis en cykelstiløsning ønskes, vil det være et kompromis, hvor der tages et stykke af kørebanen (minimumsbredde på kørebanen er 6 meter), hvor fortovene indsnævres til et minimum og hvor de nogen steder, f.eks. ved trappestensfremspring, slet ikke er tilstede. Det giver mulighed for en løsning, hvor cykelsti og fortov er i samme niveau og adskilt af en vandrende/trug og hvor cykelstien, inkl. kantsten og trug har en minimumsbredde på 1,7 meter.

 

Der er dog ikke belæg for at sige, at disse cykelstier er mere trafiksikre end f.eks. røde cykelbaner/-strimler. Når cykelstierne er så smalle som her omtalt, er det meget svært at overhale og der vil være flere situationer, hvor de gående er nød til at trække ud på cykelstien, når de skal forbi forhindringer som trappesten mv. I sådanne tilfælde kan der være risiko for at cyklisterne bliver klemt ud mod kørebanen og ned ad kantstenen. Det skønnes at koste 4,0-5,0 mio. kr. inkl. renovering af asfalten på fortovene med en sådan løsning.

 

Projektet er ikke en del af Holbæk Kommunes forslag til Trafiksikkerhedsplan.

 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Alternativ indstilling 1

Den alternative indstilling vil koste ca. 400.000 kr. at anlægge. Beløbet søges indarbejdet i budget 2016.

 

De årlige driftsudgifter skønnes til 40.000 kr. Beløbet søges indarbejdet i budget 2016. Tilsvarende beløb indregnes i budgetforslagsår 2017+.

 

Alternativ indstilling 2

Det skønnes at koste 4,0-5,0 mio. kr. inkl. renovering af asfalten på fortovene med en sådan løsning. Beløbet søges indarbejdet i budget 2016.

 

De årlige driftsudgifter skønnes til 25.000 kr. Beløbet søges indarbejdet i budget 2016. Tilsvarende beløb indregnes i budgetforslagsår 2017+.

 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Hovedindstillingen tiltrædes. Lokalområdet anmodes om at fremkomme med forslag til renovering af fortov mv. og forbedrede cykelforhold langs Tølløsevej fra krydset Sønderstrupvej/Tølløsevej til Jernbanevej/Sejergårdsvej.

Referat
Sagsfremstilling100. Beslutning - Lukning og nedklassificering af vejen Torpet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vejen Torpet lukkes syd for Koblet

 2. at vejen Torpet nedklassificeres til en privat fællesvej på strækningen nord for erhvervsgrundene.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Torpet, en vej der løber parallelt med Stenhusvej, udgør en del af udstykningen ved Stenhusvej. En stor del af sidevejene til Torpet er bebygget i dag, men ca. halvdelen af boligparcellerne på Torpet er endnu ubebygget. Efter planen skal en del af de tilbageværende grunde mod Stenhusvej benyttes til erhverv.

 

I morgentimerne er der ofte kø kørsel på Stenhusvej. Der er derfor opstået en alternativ rute via Torpet, hvorved man kan springe køen over. Der vurderes ikke at være behov for at opretholde muligheden for gennemkørsel på Torpet. Det vil fredeliggøre området, hvis vejen lukkes midtpå, så der kun er kørsel med ærinde i området. Dette vil specielt medføre en forbedring af trafiksikkerheden for områdets beboere og for familier med ærindekørsel til børneinstitutionen Eventyrlunden på Torpet 1.

 

Vælger man at lukke vejen vil det være en naturlig følge at nedklassificere den del af Torpet som ikke betjener erhverv, dvs. den nordligste strækning som kun betjener boliger og institutionen Eventyrlunden - i alt 18 parceller.

 

Vejloven kræver en procedure som forløber over 4 - 6 år forud for at en vej kan nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej. Da vejen er forholdsvis ny anlagt vil der ikke være behov for særlige istandsættelser på overdragelsestidspunktet.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Etablering af afspærring og skiltning vil kunne gennemføres for et beløb på 25.000 kr.

Beløbet kan indeholdes i tidligere bevilling til færdiggørelse af byggemodninger.

 

Nedklassificering kræver ud over vejmyndighedens høring en teknisk gennemgang forud for endelig overdragelse. Denne gennemgang skal udføres 4 til 6 år efter beslutning om nedklassificering og vil andrage ca. 20.000 kr.

 

Efter nedklassificering af vejen kan der forventes en årlig driftsbesparelse til belysning, renholdelse og vedligeholdelse på ca. 10.000 kr. Driftsbesparelsen indregnes i budget 2015 i forbindelse med Budgetrevision 1, 2015, samt i budgetforslagsår 2016+.


Øvrige konsekvenser

Lukningen af Torpet vil forbedre trafiksikkerheden idet en utilsigtet smutvejs trafik forhindres.

 

Nedklassificering af en del af Torpet vil medføre besparelser i driftsudgifterne på strækningen, og berøre 18 parceller heraf en børneinstitution.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link

Vejlovens § 90 beskriver bestemmelserne for nedklassificering af veje.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3749158e13.pdf

Bilag

Skitse, lukning ved Leddet.pdf


101. Beslutning - Nyt husholdningsaffaldsregulativ

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. husholdningsaffaldsregulativ af 30. september 2014 bliver sendt i høring med henblik på efterfølgende vedtagelse.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres med henblik på at optimere affaldsordningerne for husholdninger. Samtidigt foreslås en række mindre ændringer i regulativet på områder, hvor bestemmelserne har vist sig at være uhensigtsmæssige, herunder i reglerne for afbrænding af affald.

 

Rammerne for regulativet er i overensstemmelse med regeringens ressourcestrategi samt Holbæk Kommunes Affaldsplan 2014-19, og rammerne er fastlagt af lovgivning herunder bl.a. affaldsbekendtgørelsen.

 

Hovedformålet med regulativet for husholdningsaffald er at beskrive Holbæk Kommunes regler for affaldshåndtering. Regulativet skal på én gang opfylde borgernes behov for højt serviceniveau og regeringens krav til øget genanvendelse.

 

Der er ikke foretaget radikale ændringer i forhold til gældende regulativ for husholdningsaffald.

 

Ændringer i hovedtræk

- Sproglige præciseringer (eksempelvis definition af diverse boligformer)

- Ændring i enkelte tømningsfrekvenser (glas og papir afhentes fremover hver 6. uge frem for hver 4. uge)

- Ændring af enkelte fraktioners sammensætninger på baggrund af nye tekniske muligheder

- Nye fraktioner på genbrugspladserne som følge af øgede krav til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

- Mulighed for at afbrænde større bål end hidtil (eksempelvis kan der ansøges om store bål i forbindelse med større kulturarrangementer).

- Nye fraktioner på genbrugspladserne (som følge af øgede krav til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald)

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Regulativet har ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser

De sproglige præciseringer forventes at medføre en lettelse af administrationen af de gældende regler samt færre klager til forvaltningen. Særligt forventes de foreslåede lempelser af ordning for afbrænding af haveaffald, Sankt Hans bål og øvrige bål at mindske mængden af klager.

 
 

Høring

Efter affaldsbekendtgørelsens § 23 skal regulativ for husholdningsaffald

i minimum 4 ugers offentlig høring. Regulativet forventes at sendes i høring medio november 2014.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 20. december 2012.

 

”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceres af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. § 24, stk.1-3, jf. dog stk.2 og § 40”. Affaldsbekendtgørelsen kap. 6, § 19.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

3719892e14.pdf

Bilag

Sagnotat - Bilag til dagsordenspunkt-Husholdningsaffaldsregulativ


102. Beslutning - Regulering af mågebestanden i Holbæk By

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der udarbejdes informationsmateriale til borgere, forretninger og virksomheder, om mulighederne for at undgå generne fra mågerne

 2. at der ikke iværksættes en systematisk bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger i Holbæk by.

 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune iværksætter en systematisk bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger i Holbæk by.

 2. der udarbejdes informationsmateriale til borgere, forretninger og virksomheder, om mulighederne for at undgå generne fra mågerne

 3. der tages kontakt med Handelsstandsforeningen, boligforeninger og erhvervsrådet for at drøfte en fælles og koordineret indsats.

 

Beskrivelse af sagen

Antallet af måger i havnebyerne, herunder Holbæk by stiger i disse år til gene for bymennesker. Mågerne støjer, de beskytter deres unger aggressivt og de modigste spiser mad direkte fra cafébordene, hvis disse ikke er ryddede hurtigt nok.

 

Forebyggelse af mågegener er den enkelte grundejers ansvar – kommunen har ikke hjemmel til at varetage hverken en forebyggende eller en direkte bekæmpelse på en privat ejendom. Forebyggelse kræver det meste af året tilladelse fra Naturstyrelsen.

 

Mågen foretrækker flade tage eller tage med svag hældning (under 25 grader), samt steder hvor reden kan ligge stabilt og beskyttet, f.eks. bag skorstensrør og udluftningskanaler. Forebyggelsen sker mest effektivt ved, at det fysisk ikke er muligt at bygge reder på byens tage eller, der er let adgang til disse steder.

 

Mågegener kan forebygges men kræver en koordineret indsats der involverer alle ejendomme i byen, hvor mågerne kan yngle. Endvidere skal bekæmpelsen pågå over længere tid. Holbæk Kommune har ikke mulighed for at pålægge ejere af ejendomme at medvirke til bekæmpelse af måger. En isoleret indsats på kommunale bygninger har derfor en meget begrænset effekt, særligt set i lyst af, hvor begrænset en del af den samlede bygningsmasse kommunens bygninger udgør.

 

Indsatsen begrænses derfor til udarbejdelse af informationsmateriale til borgere, forretninger og virksomheder, om mulighederne for at undgå generne fra mågerne. (Der kan hentes inspiration fra andre kommuner, f.eks. Fredericia, Odense)

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Hvis der ønskes en systematisk bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger kan der benyttes en række metoder:

 1. Montering af fysiske hindringer for redebygning som f.eks.” fuglepigge”, net eller stålwirer (med eller uden strøm)

 2. Skræmning (fugleattrapper, f.eks. ugle eller falk) lyde.

 3. Direkte bekæmpelse. Fjernelse af reder, æg, unger og skydning. Kræver tilladelse fra Naturstyrelsen og Politiet.

 

I forhold til ovennævnte foreslås det, at Holbæk kommune på egne bygninger i Holbæk by systematisk:

 1. Fjerner gamle reder efter mågesæson, f.eks. i forbindelse med efterårets rensning af tagrender.

 2. Ansøger om regulering/skydning af voksne måger i (februar - marts) og igen efter ungerne har forladt reden. Kræver individuel ansøgning pr. matrikel.

 3. Fjerner reder og æg (april - maj)

 4. Opsætter fysiske hindringer efter forudgående udarbejdelse og godkendelse af budget.

Endvidere udarbejdelse informationsmateriale til borgere, forretninger og virksomheder og der tages initiativ til en fælles og koordineret indsats der involverer Handelsstandsforeningen, boligforeninger og erhvervsrådet.

 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling:

Det vurderes ikke at indsatsen vil medfører et væsentligt øget tidsforbrug.

 

Alternativ indstilling:

Det vurderes at indsatsen vil kunne holdes inden for at samlet tidsforbrug på 407 timer (11 uger af 37 timer). Hvis der ikke afsættes midler til dette, vil indsatsen ske på bekostning af det almindelige bygningsvedligehold.

 

I det omfang at behovet for opsætning af fysiske hindringer og skræmmetiltag er kortlagt, vil der blive fremlagt budget herfor, og der vil skulle afsættes midler hertil

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Den alternative indstilling tiltrædes
 

Referat
Sagsfremstilling103. Beslutning - Udbud af vinterruter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 
 1. at Holbæk Kommune i forbindelse med vintertjenesten udbyder 3 ruter fra og med vinteren 2015/2016 

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Klima og Miljø har tidligere ønsket at private udbydere på forsøgsbasis får mulighed for at stå for snerydningen i St. Merløse, Mørkøv og Tuse Næs. Udvalget blev på seneste møde orienteret om, at administrationen på møde i udvalget 26. oktober 2014 ville blive forelagt forslag til proces herfor.

 

Byrådet har efterfølgende, ved vedtagelse af budgetaftale for budgetåret 2015, indgået aftale om, at iværksætte en potentialeafklaring af, om vintertjeneste med fordel kan konkurrenceudsættes.

 

Udbud af 3 ruter

Det ønskes allerede nu truffet beslutning om at udbyde dele af vintertjenesten dog således, at der i stedet for geografiske områder i stedet udbydes 3 ruter. Årsagen til dette er, at et udbud i geografiske områder så kræver det, tilbudsgiveren skal have materiel og mandskab til forskellige typer af opgaver, f.eks. til større og mindre veje, til stier langs de større veje og stier i eget tracé og til fortove. Mængderne indenfor de forskellige opgaver kan risikere at være forholdsvis små.

 

Hvis vintertjenesten derimod udbydes med eksempelvis 3 ruter, der udspringer i 3 forskellige geografiske områder, vil volumenet indenfor den enkelte opgavetype blive større og mere rentabelt for tilbudsgiver at byde på. Muligheden for at sammenligne udbyttet for Holbæk Kommune, vil ligeledes være langt bedre i denne situation.

 

Derfor anbefales det, at der udvælges 3 ruter, der udspringer henholdsvis i Mørkøv, Tuse og St. Merløse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling104. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2014 sendes til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd

 2. tager opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 til efterretning

 1. anbefaler frigivelse af rådighedsbeløb til vejbelysning som beskrevet i sagen

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

 

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr.

 

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

 

En stor del af det forventede mindreforbrug på driften forventes at blive overført til budget 2015. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr.

 

Samlet set viser budgetrevision-3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften.

 

Mindreforbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i 2015.

 

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr.

 

 Økonomisk overblik for Udvalget for Klima og Miljø

 

På Udvalget for Klima og Miljø område forventes det at budgettet holder.

 

Indenfor udvalgets 3 politikområder, er der flere faktorer som trækker i hver sin retning og der er behov for budgetmæssige tilpasninger. Samlet set går budgetændringerne i nul.

 

Den primære årsag til tillægsbevillingen er, at der vil være færre indtægter på Holbæk Seminarium, da flere lejere på Holbæk Seminarium har opsagt lejemålene.

 

På vejvedligeholdelse forventes et mindre forbrug, da udgifterne til asfalt har vist sig at blive billigere end først antaget.

 

Der forventes et merforbrug til rengøring. Reformen på folkeskoleområdet medfører, at der er øget tilstedeværelse på skolerne som betyder, at der er behov for mere rengøring.

 

Byrådet har prioriteret et øget serviceniveau til blandt andet udarbejdelse af spildevandsplaner og der forventes derfor et merforbrug.

 

Den afsatte pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer er ikke anvendt til formålet. Årsagen hertil er en vis usikkerhed i organisationen om bygningernes fremtidige benyttelse grundet arealoptimering. Der er dog fortsat et efterslæb på udvendige vedligeholdelsesopgaver og tekniske installationer. Der foretages budgetomplaceringer fra puljen til andre politikområder til blandt andet til indvendig vedligeholdelse og udenoms arealer.

 

Der søges om tillægsbevilling på netto 6,3 mio. kr., omplaceringer på netto -6,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. som overføres fra 2014 til 2015.

 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

 

Mio. kr.

Oprin-deligt Budget 2014

Korri-geret Budget 2014

Forven-tet regnskab pr. sept.

Forventet afvigelse pr.sept.

Ompla-cering

Forven-tet overfør-sel 2014 til 2015

Tillægs- bevil-ling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

9,2

9,0

11,0

2,0

0,0

0,0

2,0

Politikområde 11 - Ejendomme

7,5

13,8

14,0

0,2

-6,6

0,0

6,8

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

118,4

118,4

116,0

-2,5

0,0

0,0

-2,5

I alt

135,1

141,2

141,0

-0,3

-6,5

0,0

6,3

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

4,1

3,8

4,3

0,5

0,0

0,5

0,0

I alt

4,1

3,8

4,3

0,5

0,0

0,5

0,0

Total - Udvalget for Klima og Miljø

139,2

145,0

145,2

0,2

-6,5

0,5

6,3

 
 

Anlæg - Vejbelysning

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbene på Vejbelysning således, at anlægsbevillingen bliver forhøjet fra 2 mio.kr. til 84 mio.kr. for årene 2010 til og med 2015.

Af den samlede anlægsbevilling på 84 mio.kr. vedrører 9 mio.kr. budgetåret 2015.

 

Der er ikke tale om en bevilling, der påvirker kommunens bundlinje. Ansøgningen sikrer udelukkende, at formalia kommer på plads, idet der principielt skal frigives midler til at dække vores anlægsudgifter i takt med, at vi bruger dem.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
1.         budgetrevision indstilles godkendt
2.         opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 tages til efterretning
3.         rådighedsbeløbet til vejbelysning indstilles frigivet
 

Sagsfremstilling
Referat

3751459e15.pdf
3750781e16.pdf

Bilag

BR_09_2014-40_UKM-UDV.pdf
Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR3


105. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
.
 

Referat
Sagsfremstilling