UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-09-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2014 14:00:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til møde den 23. september 2014
82. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse
83. Beslutning - Vinterregulativ 2014/2015
84. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Sophienholm Grusgrav samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen
85. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej
86. Beslutning - Status på lokalplaner samt prioritering af nye lokalplaner
87. Beslutning om forslag til vandløbsindsatser i Holbæk Kommune
88. Godkendelse af mødeplan for 2015
89. Udvalget for Klima og Miljø - Økonomi og aktivitets opfølgning pr aug. 2014
90. Sager til orientering81. Godkendelse af dagsorden til møde den 23. september 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 23. september 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling82. Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. ”Bekendtgørelse – Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” konsekvensrettes som følge af revideret færdselslov.

 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. ”Bekendtgørelse – Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” konsekvensrettes som følge af revideret færdselslov med den tilføjelse, at Trafik og Ejendomme – efter en konkret vurdering – lokalt kan etablere afmærkning og tillade standsning og parkering med en del af køretøjet på kommunens fortove.

 

Beskrivelse af sagen

Færdselsloven er blevet ændret med virkning fra 1. marts 2014, så der nu er indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt i tættere bebygget område. Det svarer til det som byrådet vedtog i 2011, og som har været gældende i kommunen indtil lovændringen.

Med lovændringen bortfalder de eksisterende lokale bekendtgørelse, og kommunerne skal derfor udstede en ny og/eller revidere den lokale bekendtgørelse, hvis kommunerne fortsat ønsker at fastsætte lokale regler.

 

Byrådet vedtog i 2011 en bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.

 

Ny lokal parkeringsbekendtgørelse

Som følge af ændringerne i færdselsloven indstilles det, at der vedtages en ny lokal bekendtgørelse. Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse er blot en konsekvensrettet udgave af den parkeringsbekendtgørelse, som byrådet vedtog i 2011.  Det vil derfor fortsat ikke være tilladt at standse og parkere på fortov, og de tidligere udpegede natparkeringssteder for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.) og påhængskøretøjer (campingvogne mv.) fortsætter uændret.

 

Kommunen vil være forpligtet til at offentliggøre sin lokale parkeringsbekendtgørelse dels på kommunens hjemmeside og dels på en hjemmeside som drives af Justitsministeriet. 1. september 2014 var der 25 kommuner med lokale bekendtgørelser på denne side.

 

Følgende er gældende i nabokommunerne for køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg:

 

Odsherred: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Kalundborg: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Lejre: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Sorø: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

Ringsted: Ikke tilladt at standse eller parkere på fortov (færdselslovens generelle bestemmelser).

 

Slagelse Kommune og Roskilde Kommune har valgt generelt at tillade standsning og parkering med en del af køretøjet på fortov.

 

.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Formålet med ændringen i færdselsloven er bl.a. at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet. Retssikkerhedsmæssige grunde taler for, at der så vidt muligt etableres ensartede regler i hele landet om standsning og parkering, der som udgangspunkt kun kan fraviges ved afmærkning lokalt. Justitsministeriets arbejdsgruppe har anbefalet, at der bliver indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt.

 

Som udgangspunkt vil der ikke kunne standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortovet, medmindre dette generelt er tilladt ved en lokal bekendtgørelse eller konkret ved skiltning. Kommunen vil altså ved en konkret vurdering kunne beslutte, at afmærke med fx færdselstavler og/eller afmærkning på fortovet lokalt, at det er tilladt at standse og parkere med en del af køretøjet på fortovet.

 

Beslutningen vil formentlig medføre, at der bliver bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder for motorkøretøjer på kommunens veje. Til gengæld vil en tilladelse til at standse og parkere på fortovet med en del af køretøjet være en væsentlig og mærkbar forringelse af tilgængeligheden for alle på kommunens fortove og i strid med handlingsplanen i kommunens ”Tilgængelighedsplan 2010”. Det fremgår heraf, at kommunen skal indføre et generelt forbud mod parkering på fortov. Tilgængelighedsplanen fungerer som grundlag for de fremtidige beslutninger og som en langsigtet plan for implementering af gode tilgængelighedsløsninger i Holbæk Kommune. Hvis tilgængeligheden nedsættes på kommunens fortove, vil flere fodgængere formentlig vælge at benytte kørebanen, og der vil således være en risiko for en ringere trafiksikkerhed.

 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt den alternative indstilling vedtages, medfører det øgede udgifter til afmærkning og istandsættelse og løbende vedligeholdelse af kommunens kantstene og fortove som vil blive ekstra belastet af de parkerede køretøjer.

 

Da omfanget af tilladelser ikke kendes på nuværende tidspunkt, er det vanskeligt at give et estimat på de samlede udgifter. Men det vurderes, at omkostningerne til at etablere afmærkning på 50 m typisk vej med overkørsler udgør ca. 10.000 kr. Hertil kommer den løbende vedligeholdelse af færdselstavler og afmærkning på kørebanen. Udgifterne vil kunne afholdes indenfor den nuværende vejdrift, men det vil være på bekostning af andre udskiftninger af skilte og vejafmærkninger.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

Hvis der skal etableres lokal afmærkning hvor det tillades at standse eller parkere på kommunens fortove, er det på nuværende tidspunkt svært at afmærke korrekt. Der kan derfor opstå tvivl om afmærkningen. Trafik og Ejendomme skal desuden bruge ekstra ressourcer på at behandle ønsker om afmærkning og foretage konkrete vurderinger af hvilke steder der må standses og parkeres på fortovet.


Høring

En ny lokal bekendtgørelse kræver samtykke fra Politiet.


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. juni 2014 og i Byrådet den 20. august 2014.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet. For stemte S og O. Imod stemte V.
V ønsker protokolleret at der ønskes en generel undtagelse.
 

Referat
Sagsfremstilling

3569903e1.pdf

Bilag

Ny P-Bekendtgørelse 2014.pdf


83. Beslutning - Vinterregulativ 2014/2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Regulativ for vintervedligehold og renhold 2014/2015 bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal i henhold til "bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse. Vinterregulativet er forsættelse af principper vedtaget i tidligere regulativ 2013/2014 godkendt i byrådet den 11. september 2013.

 

Veje:

· Klasse A veje holdes farbare alle ugens dage hele døgnet

· Klasse B veje holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.00 og 22.00

· Klasse C veje holdes farbare mellem kl. 09.00 og 22.00 på betingelse af, at klasse A og B veje er farbare. Ryddes dog ikke i weekender og på helligdage. Det må forventes, at der kan forekomme forsinkelser ved snefald på klasse C veje

· Klasse D veje holdes farbare inden for normal arbejdstid man-tors. kl. 7.00 og kl. 15.00, fredag mellem kl. 7.00 og kl. 12.00 og ikke i weekenden, på betingelse af at klasse A, B og C-veje er farbare. Der må forventes en del forsinkelse efter snefald

· Klasse E veje - offentlige veje uden kommunal saltning/snerydning

· Klasse F veje private fællesveje – grundejerforpligtelse

 

Stier:

· Klasse 1 stier holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.00 og 22.00

· Klasse 2 stier holdes farbare inden for normal arbejdstid man-tors. kl. 7.00 og kl. 15.00, fredag mellem kl. 7.00 og kl. 12.00 og ikke i weekenden, på betingelse af at klasse 1 stier er farbare

· Klasse 3 stier offentlige interne stier uden kommunal saltning/snerydning (ofte grundejerforpligtelser)

· Klasse 4 stier offentlige grusstier stier uden kommunal saltning/snerydning

 

Kriterierne for busplanens indarbejdelse i vinterplanen sker på følgende principper:

Ordinære busruter og skolebusser placeres minimum i klasse B.

 

Nye veje/stier:

· Stationsvej, Vipperød – forlængelsen indplaceres som klasse B

· Asmindrupvej, Vipperød – Stitunnel under banen indplaceres som klasse 1

· Tølløsevej, Tølløse – Gangtunnel under banen indplaceres som klasse 2

· Hjortholmvej, Tølløse – Pendlerparkering indplaceres som klasse B

 

Ovennævnte ændringer giver følgende samlede antal km på de enkelte vinterklasser:

· Klasse A – ca. 138 km

· Klasse B – ca. 346 km

· Klasse C – ca. 217 km

· Klasse D – ca. 108 km

· Klasse E – ca. 63 km

 
 

Stier:

· Klasse 1 – ca. 88 km

· Klasse 2 – ca. 17 km

 
 

Udførelse

Rydning af sne i Holbæk Kommune foretages traditionelt af Vej og Park. Udvalget for Klima og Miljø har tidligere ønsket at private udbydere på forsøgsbasis får mulighed for at stå for snerydningen i St. Merløse, Mørkøv og Tuse Næs. Der fremlægges på møde i oktober forslag til proces herfor.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Funktion 2.28.14 Vintertjeneste

 

Forbrug pr. 21. august 2014 er 5,087 mio. kr. svarende til 41% af budgettet

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

LBK nr. 1103 af 16. september 2010 ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”

 

Regulativet er sendt til politiets orientering.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Sagsfremstilling
Referat

3673914e3.pdf
3604398e2.doc
3673857e4.pdf
3673874e5.pdf
3673875e6.pdf
3673876e7.pdf
3673877e8.pdf
3673878e9.pdf
3673879e10.pdf
3673880e11.pdf
3673881e12.pdf
3673882e13.pdf
3673883e14.pdf
3673884e15.pdf
3673873e16.pdf
3673872e17.pdf
3673866e18.pdf

Bilag

Kommuneveje - Holbæk kommune
Regulativ 2014/2015
Stikort - Holbæk kommune
Stikort Kirke Eskilstrup
Stikort Mørkøv
Stikort Sdr Jernløse
Stikort Store Merløse
Stikort Svinninge
Stikort Tuse-Gl Hagested
Stikort Tølløse
Stikort Udby
Stikort Ugerløse
Stikort Undløse
Stikort Vipperød og Ågerup
Stikort Jyderup
Stikort Holbæk
Stikort Gislinge og Kundby


84. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for Sophienholm Grusgrav samt Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og Forslag til tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen vedtages endeligt med hovedforslaget uden ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sophienholm Grusgrav søgte i 2012 om tilladelse til indvinding af ca. 1,6 millioner m³ sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen omhandler det af Vestsjællands Amt tilladte areal, samt et tilknyttet areal mod nord og vest. Ansøgningen er begrundet i udnyttelse af restressourcen.

 

Den nuværende grusgrav ligger uden for de af Region Sjælland udpegede gravområder og interesseområder og grusgravens samlede aktivitetsperiode er mere end 10 år. Det ansøgte forudsætter derfor bla., at der vedtages et kommuneplantillæg og et tilhørende tillæg til Redegørelsen om Byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser. Sidstnævnte skyldes, at Sophienholm Grusgrav ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

 

Kommuneplantillæg nr. 1 og Tillæg nr. 1 til OSD-redegørelsen

På baggrund af ovenstående besluttede Byrådet på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 77) at sende Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og det tilhørende Forslag til tillæg nr. 1 til Redegørelsen for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-redegørelse) i offentlig høring. Planforslagene, der fremgår af bilagene til den ovennævnte dagsorden, muliggør udnyttelse af restressourcen af sten og grus i Sophienholm Grusgrav.

 

Planforslagene indeholder både et hovedforslag og et alternativ, der kun adskiller sig fra hinanden i forhold til størrelsen på det fremtidige graveområde i Sophienholm Grusgrav. Hovedforslaget udlægger et graveområde på ca. 19,9 ha., mens alternativet udlægger et graveområde på ca. 22,8 ha., se bilag nr. 1.

 

Det er afgørende, at planforslagene bliver vedtaget endeligt med enten hovedforslaget eller alternativet. Ellers bliver det tvetydigt i de vedtagne planer, hvad der er det fremtidige graveområde i Sophienholm Grusgrav.

 

Administrationen anbefaler, at de to planforslag bliver vedtaget endeligt med hovedforslaget, dvs. det mindste graveområde. Dette skyldes en vurdering om, at alternativet i modsætning til hovedforslaget vil medføre betydelige landskabsmæssige konsekvenser.

 

Administrationen vurderer desuden, at der ikke skal ske yderligere, indholdsmæssige ændringer af de to planforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse.

 

Sammenfattende miljøredegørelse

I overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 1. Redegørelsen, der fremgår af bilag nr. 2, vil blive offentliggjort sammen med det endeligt vedtagne Kommuneplantillæg nr. 1.

 

Færdigbehandling af VVM-redegørelse og råstoftilladelse

Regionerne har fra den 1. juli 2014 overtaget myndighedsrollen på råstofindvinding. Det er således Region Sjælland, der skal færdigbehandle den VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) og det udkast til råstoftilladelse, som Byrådet også besluttede at sende i offentlig høring på mødet den 14. maj 2014 (sag nr. 77).

 

Region Sjælland har skriftligt bekræftet, at regionen er indstillet på at udstede råstoftilladelse til graveområdet for hovedforslaget i Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og Forslag til tillæg nr. 1 til Redegørelsen for byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Fortsat råstofindvinding i planområdet vil medføre landskabelige forandringer. Det vil derfor fremgå af efterbehandlingsplanen, der er et bilag til råstoftilladelsen, at grusgraven efter endt råstofindvinding skal tilpasses omgivelserne.


Høring

Under den offentlige høring blev der d. 16. juni afholdt borgermøde på Maglesø Traktørsted med deltagelse af ca. 15 personer. Der var interesse for det fortsatte gravearbejde i området. Væsentligste betænkeligheder var omkring trafikale forhold og vejvedligeholdelse.

 

Under den offentlige høring blev der indsendt ét høringssvar til det offentliggjorte udkast til råstoftilladelse. Høringssvaret vedrørte ikke nogen af de øvrige, offentliggjorte dokumenter. Høringssvaret og administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link

LBK 587 af 27. maj 2013. Lov om Planlægning

LBK 939 af 3. juli 2013. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

BEK 1654 af 27. december 2013. Bekentgørelse af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

LBK 657 af 27. maj 2013. Lov om råstoffer.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Sagsfremstilling
Referat

3690364e19.pdf
3682786e20.pdf
3682794e21.pdf

Bilag

Hovedforslag og alternativ
Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 1.pdf
Behandling af høringssvar til den nye planlægning for Sophienholm Grusgrav samt redaktionelle ændringer ved endelig vedtagelse.pdf


85. Beslutning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplanforslag 1.38 vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne mindre rettelser og ændringer.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projektønske fra ejer af den eksisterende dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej 3, Holbæk. Udvidelse af dagligvarebutikken ligger inden for detailhandelsrammerne såvel i Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013. Udvidelsesmuligheden er beskrevet i den eksisterende Lokalplan 1.27, der dog foreskriver, at der skal udarbejdes ny lokalplan for denne udvidelse. Da udvidelsen af butikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er der udarbejdet et kommuneplantillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

 

Der er i den offentlige høring indkommet 5 høringssvar, heriblandt høringssvar fra 3 bolignaboer, samt fra Dansk Supermarked og fra rådgiver bag centerprojekt Rosen. Høringssvarene omhandler i det væsentligste parkerings- og trafikforhold, samt de afledte gener herfra. 2 af bolignaboerne ønsker parkeringen flyttet længere væk fra deres bolighaver, og foreslår, at der i stedet etableres p-kælder under butikken, som det er tilfældet ved Føtex. Dansk Supermarked foreslår ligeledes en p-kælder, under henvisning til at manglende p-pladser vil betyde, at Aldi´s kunder vil benytte eksisterende p-pladser ved Føtex.


Projektudvikler bag Aldi tilkendegiver, at krav om p-kælder vil fordyre projektet i en grad, så dette ikke vil være rentabelt, samt at kunderne foretrækker fladeparkering fremfor parkering i p-kælder.


Administrativt vurderes, at der med det foreliggende planforslag er tilstræbt en afvejning af de modstridende interesser, der forsøger at tilgodese såvel udviklerinteresser som de eksisterende boliger. Boligerne får med planforslaget lidt ekstra haverum, samt bedre afskærmning. Ideelt set var bolighaverne tillagt større areal og større afstand til ny parkering, men dette ville indebære at det samlede antal p-pladser ville blive uforholdsmæssigt lavt.


Til sagen er vedlagt et bilag med indkomne høringssvar og administrationens vurdering heraf. Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne bemærkninger, at der gøres følgende mindre rettelser og tilføjelser:

- det tilføjes i § 11.4, at træ i skel mod Skolegade 26 kan nedtages

- der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse, ”Lokalplanens gennemførelse”, hvori det fastsættes, ”at der ikke under byggeperioden må ske oplag eller lign. der blokerer adgangsvejen helt eller delvis til p-areal og p-kælder ved Føtex.”


Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg kan ses på planportalen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Der er gennemført en offentlig høring og afholdt et borgermøde på Holbæk Bibliotek. Ved borgermødet blev fremsat bemærkninger fra de nærmeste naboer, der er bekymrede for de afledte miljømæssige gener, herunder primært støj, fra den med planen muliggjorte p-plads mod deres bolighaver. Behandling af de indkomne bemærkninger i den offentlige høring fremgår af vedlagte bilag, jf. endvidere ovenstående sagsfremstilling.

 

Lovgrundlag – link

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Referat
Sagsfremstilling

3691573e22.doc

Bilag

Skema med behandling af indkomne høringssvar


86. Beslutning - Status på lokalplaner samt prioritering af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag i Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag i Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Klima og Miljø tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning

2. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte nye lokalplaner (jf. bilag 1)

3. Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencen til administrationen i følgende planer:

a) Lokalplan for boligområde i Mørkøv (revision af gældende plangrundlag)

b) Lokalplan for campingplads i Holbæk by

c) Lokalplan for Kalvemosevej 1 i Holbæk

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Klima og Miljø får løbende forelagt en status på igangsatte lokalplaner.

 

Nye lokalplaner prioriteres på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

 

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om at delegere beslutningen om høring samt endeligvedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

På bilag 1 fremgår det, at der kun er en ny lokalplan som skal prioriteres. Herudover er der to lokalplaner (lokalplan for campingplads i Holbæk, samt lokalplan for Kalvemosevej 1 i Holbæk) som indstilles til delegation idet, administrationen vurderer at planerne ikke er principielle.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Pkt. 1 og 2 anbefales.
Pkt. 3; kun pkt. 3a tiltrædes. Pkt. 3b og 3c tiltrædes således ikke.
 

Referat
Sagsfremstilling

3687522e23.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu sep 2014.pdf


87. Beslutning om forslag til vandløbsindsatser i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 

1. Udvalget godkender forslag til Holbæk Kommunes indsatser på vandløb til 2. generation af vandplanerne.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål

Formålet er, at Udvalget for Klima og Miljø vedtager forslag til indsatser på vandløb til 2. generation af statens vandplaner.

Baggrund

Naturstyrelsen har på statens vegne igangsat forberedelserne til 2. generation af vandplaner.

For 2. planperiode har regeringen valgt, at kommunerne skal komme med forslag til supplerende foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene.

For at styrke den lokale forankring er der i hvert hovedvandopland nedsat et vandråd. Vandrådet er sammensat af relevante foreninger og interesseorganisationer. Vandrådets opgave er at rådgive kommunerne. I hvert hovedvandopland er der valgt en sekretariatskommune.

Holbæk Kommune er beliggende i 3 hovedvandoplande:

 • Kalundborg (sekretariatskommune: Kalundborg)

 • Isefjord og Roskilde Fjord (sekretariatskommune: Roskilde)

 • Smålandsfarvandet (sekretariatskommune: Næstved)

I Smålandsfarvandets hovedvandopland er der ikke udpeget vandløb i Holbæk Kommune.

Forslag

I de to øvrige hovedoplande har Holbæk Kommune i samarbejde med de øvrige kommuner koordineret et forslag til indsatser så de udfylder Naturstyrelsens ramme for antallet af kilometer vandløbsstrækninger indenfor den økonomiske udstukne ramme. Sekretariatskommunerne skal indsende forslagene til Naturstyrelsen senest 7. oktober 2014. Forslaget har været forelagt Vandrådene i hhv. Kalundborg og Isefjord / Roskilde Fjord. Bilag 1-7. Samlet oversigt over forslag til indsatser i Holbæk Kommune se bilag 14.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Forslagene til indsatser for Isefjord - Rokilde Fjord og for Kalundborg har været i høring hos vandrådenes medlemmer.

Fra begge vandråd ligger der en fællesudtalelse (bilag 8 og 9). Medlemmerne i vandrådet for Isefjord - Roskilde Fjord har kunnet fremsende supplerende bemærkninger til fællesudtalelsen. Der er indkommet bemærkninger fra Sportsfiskerforbundet (bilag 10), Jægerforbundet (bilag 11) og fra Gefion (bilag 12). De fremsendte bemærkninger er generelle og knytter sig ikke til forslagets konkrete indsatser. For Kalundborg oplandet er der kommet generel bemærkning fra ”de grønne organisationer” (bilag 13), som opfodrer kommunerne til at tilslutte sig forslaget.

Vandrådene får lejlighed til at vedlægge deres udtalelser, fælles såvel som supplerende udtalelser til hovedoplandets samlede forslag ved fremsendelsen til Naturstyrelsen.

 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Godkendt.

Udvalget ønsker at understrege at, Holbæk Kommune ikke ønsker vandstandshævninger i kommunens vandløb.
 
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3692337e32.doc
3692323e24.pdf
3590892e25.pdf
3590893e26.pdf
3590894e27.pdf
3590895e28.pdf
3590896e29.pdf
3590897e30.pdf
3692319e31.docx
3692369e33.doc
3692365e34.doc
3692359e35.pdf
3692316e36.doc
3697406e37.pdf

Bilag

Referat af 3. møde den 25. juni 2014 i vandrådet for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.doc
Forslag til indsatsplan Hovedvandopland Kalundborg 4.juli 2014.pdf
Hovedoplandsrapport Isefjord og Roskilde Fjord 19.6.2014.PDF
Vandløbsindsatser skema IS-RF opland.pdf
Indsatskort 1 IS-RF N.PDF
Indsatskort 2 IS-RF Ø.PDF
Indsatskort 3 IS-RF M.PDF
Indsatskort 4 IS-RF V.PDF
Fælles udtalelse fra Vandrådet
Anbefaling til Kommunalbestyrelserne, Vandråd Isefjorden og Roskilde Fjord.doc
Høring Vandrådet
Udtalelse fra Gefion
Anbefaling til Kommunalbestyrelserne, Vandråd Kalundborg.doc
Forslag til indsatser i VP2 - Holbæk Kommune.pdf


88. Godkendelse af mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget godkender mødeplan for 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 8.30-14 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 6. januar 2015

 • Tirsdag d. 27. januar 2015

 • Tirsdag d. 24. februar 2015

 • Tirsdag d. 24. marts 2015

 • Onsdag d. 29. april 2015

 • Tirsdag d. 2. juni 2015

 • Tirsdag d. 23. juni 2015

 • Tirsdag d. 25. august 2015

 • Tirsdag d. 22. september 2015

 • Tirsdag d. 27. oktober 2015

 • Tirsdag d. 24. november 2015

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3694542e38.pdf

Bilag

Forslag til politisk kalender 2015


89. Udvalget for Klima og Miljø - Økonomi og aktivitets opfølgning pr aug. 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, økonomiudvalget og byrådet

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. 31/8-2014 til efterretning

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

Ledigheden for de forsikrede ledige er yderligere faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 21 mio. kr.

 

Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr., er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Klima og Miljø

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der merforbrug på 8,8 mio.kr.

 

Den primære årsag hertil er, at der vil være færre indtægter på Holbæk Seminarium, da flere lejere på Holbæk Seminarium har opsagt lejemålene. Som det ser ud lige nu, vil eneste lejer ved årets udgang være Center for Specialundervisning. Da Holbæk kommune i sin tid erhvervede Seminariet var det med henblik på udlejning. Pr. august 2013 fraflyttede Social- og Sundhedsskolen og ved udgangen af september 2014 fraflytter University College Sjælland med læreruddannelsen. De ledige lokale skal bruges til øvrige kommunale formål.

 

Mio. kr.

Oprindeligt Budget

Korrigeret Budget

Forventet regnskab pr. aug.

Forventet afvigelse pr.aug.

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

9,2

9,0

10,0

1,0

Politikområde 11 - Ejendomme

7,5

13,8

21,0

7,2

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

118,4

118,4

119,0

0,6

I alt

135,1

141,2

150,0

8,8

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

4,1

3,8

3,8

0,0

I alt

4,1

3,8

3,8

0,0

 

 

Total - Udvalget for Klima og Miljø

139,2

145,0

153,8

8,8

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Anbefalet
 

Referat
Sagsfremstilling

3698638e39.pdf

Bilag

ØA_08_2014-40_UKM-UDV.pdf


90. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-09-2014
Udvalget ønsker sag om fredeliggørelse af havnefronten i Holbæk.
Udvalget ønsker en sag om trafiksikring af Tølløsevej i Tølløse by.
 

Referat
Sagsfremstilling