UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-08-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2014 14:00:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden til møde 26. august 2014
74. Beslutning om ekspropriation til sikring af Holbæk Forsynings vandforsyningssikkerhed
75. Beslutning om byggesagsbehandling uden gebyr
76. Beslutning - Hvedevænget, Svinninge - ønske om ændring af vejbelægning
77. Beslutning - Høring af ny buslinjefordeling efter Lov om Trafikselskaber
78. Beslutning - Færdiggørelse af byggemodninger 2014
79. Beslutning - Supplerende høring af forslag til vandplan
80. Sager til orientering73. Godkendelse af dagsorden til møde 26. august 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling74. Beslutning om ekspropriation til sikring af Holbæk Forsynings vandforsyningssikkerhed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Forsyning har anmodet Holbæk Kommune om at udtrykke sin vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige arealer omkring den eksisterende kildeplads ”Havreholm”, matr. nr. 1s, Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup, se bilag 1.

 

Holbæk Forsyning har en forventning om at skulle kunne levere en stigende mængde vand til sine kunder de kommende år. De eksisterende bynære kildepladser tåler ikke forøgelse af indvindingsmængderne og har endvidere dårligere geologisk beskyttelse, hvorfor kommunen i sine indvindingstilladelser har stillet vilkår om at etablere nye boringer/kildepladser, som aflastning og til dækning af det øgede behov.

 

Området ved Havreholm er udvalgt som kildeplads på grund af et meget højtydende grundvandsmagasin, som er særdeles velbeskyttet mod forurening.

 

Holbæk Forsynings ønske om at udvide sin forsyningssikkerhed er af administrationen vurderet at være velbegrundet. Endvidere finder administrationen det både aktuelt og nødvendigt for Holbæk Forsyning af sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand.

 

Såfremt et ekspropriationsforløb igangsættes skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkendelse af eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse heraf.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Holbæk Forsyning, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Holbæk Forsyning. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.

 

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

 

By og Landskab forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Holbæk Forsynings udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 
 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af By og Landskab i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3656213e1.pdf

Bilag

Bilag 1


75. Beslutning om byggesagsbehandling uden gebyr

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Holbæk Kommune afskaffer gebyr for byggesagsbehandling.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune fokuserer på at skabe gode rammevilkår for vækst i hele kommunen.

Vi er samlet set godt på vej i en erhvervsvenlig retning, hvor vi har foretaget et markant spring fremad i den seneste måling fra Dansk Byggeri.

 

Byggesagsgebyr er et vigtigt paramenter for erhvervsvenlighed, når vi sammenligner os med andre kommuner.

 

Ved at afskaffe gebyret til fordel for vores lokale og tilflyttende virksomheder vil det blive endnu mere attraktivt at etablere og udbygge virksomhed i Holbæk Kommune.

Samtidigt vil det fremme borgernes lyst til og mulighed for at forbedre deres bolig samt understøtte tilflytning og bosætning i kommunen.

 

Endnu et tiltag til en klar serviceforbedring set i forhold til det forholdsvis beskedne beløb, der tjenes på disse gebyrer, vil være at afskaffe gebyr i byggesager.

 

Byggesagsbehandling uden gebyr vil vedvirke til, at Holbæk Kommune kan bibeholde den gode placering, som en erhvervsvenlig kommune - til fordel for erhvervslivet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der skal årligt bevilliges 3,6 millioner kr. svarende til manglende gebyrindtægt.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Byggesagsgebyret må ikke kunne betragtes som en form for skat, da det efter grundlovens § 43 ikke er tilladt at opkræve skat med mindre det er bestemt ved lov.

Derfor skal kommunen ved opkrævning af byggesagsgebyr dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger, som kommunen har i forbindelse med varetagelsen af byggelovsomårdet og de opgaver, som kommunen har i medfør af den status som bygningsmyndighed.

Det skal bemærkes, at det ikke er tilstrækkeligt at opgørelser foretages som skøn.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Indstilles godkendt med anbefaling om at finansiering findes uden for Klima & Miljøudvalgets budget.
 
Ole Brockdorff(S) og Ole Hansen(S) stemte imod.
 

Referat
Sagsfremstilling76. Beslutning - Hvedevænget, Svinninge - ønske om ændring af vejbelægning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for klima og miljø.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 
 1. at ændring af belægning på Hvedevænget godkendes.

 2. at tilbuddet godkendes og finansieres som angivet under økonomiske konsekvenser.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 1. at eksisterende belægningen på Hvedevænget fastholdes, og at der gives afslag til asfaltslidlag på Hvedevænget.

 
 
 

Beskrivelse af sagen

Hvedevænget, Svinninge er en offentlig boligvej i byzone, der fra udstykningstid er udlagt som grusvej.

 

Der har af flere omgange efter kommunesammenlægningen og senest i 2012 være henvendelser om, at vejen burde omlægges til en asfalteret vej. Det er tidligere blevet afvist med begrundelse i manglende finansiering. For at imødekomme kritikken dengang besluttes det, at tilføre vejen et lag skræver (sten) som ny belægning i 2013. En driftsudgift på ca. kr. 100.000 ekskl. Moms. Asfaltering ville, alt efter metoden, have haft en udgift på ca. kr. 0,6-0,8 mill. i følge kommunens vurdering.

 

Der er i 2014 kommet en ny henvendelse fra Jørgen Nyholm og Benny Jørgensen (Kildehaven) efter, at De i 2013 købte ejendommen på Hvedevænget 16. Kildehaven har daglige brugere der benytter Hvedevænget 16 og smutvej til ”Gården”. Ved vejkrydsninger er kørestolsbrugere særligt generet at stenene, der gør det meget vanskelig at krydse. Belægningen er ikke egnet set i forhold til tilgængelighed for kørestolsbrugere mv.

 

Trafik og Ejendomme holdte d. 8. maj 2014 et fællesmøde med ovennævnte repræsentanter fra Kildehaven, samt 6 personer fra grundejerforeningen Hvedevænget.

 

Trafik og Ejendomme orienterede om tidligere afslag på slidlag. Det blev aftalt, at Kildehaven kunne komme med et oplæg på, hvad de mener, det kan koste at udføre arbejdet. Kildehaven vil forestå gennemførelse med lokal entreprenør i samarbejde med kommunen mod, at kommunen finansierer tilbuddet, da det er offentlig vej.

 

Tilbuddet er nu modtaget og opdelt i 3 etaper til en samlet pris på kr. 344.500 ekskl. moms af en lokal entreprenør. I prisen indgår fjernelse af eksisterende skærver, afretning til 6 cm AB slidlag (asfaltbeton) regulering af riste mv. Der tages i tilbuddet forbehold for evt. mindre pytter, da det ikke er muligt at opnå tilstrækkeligt fald for korrekt afvanding. Evt. bløde punkter i vejkassen ligger som tillægsarbejde.

 
 

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering efter endt udvalgsbehandling.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Med begrundelse, at vejen er født som grusvej fastholdes udgangspunktet som grusvej på lige fod med andre offentlige grusveje i kommunen.

 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Finansieres via Konto for Funktionskontrakter, som grundet et faldende prisindeks i 2014 kan finansiere denne udgift på kr. 344.500,- ekskl. moms

 
 
 

Øvrige konsekvenser

Løser et længe ventet ønske om at opklassificere vejbelægningen til asfalt på lige fod med andre offentlige veje.

 

Fjerner støvproblemer i de meget tørre perioder, som giver grundejere støvgener.

 

Høring


Lovgrundlag – link

Lov om offentlige veje § 10:

Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Godkendes ikke. Imod stemte O og S. For stemte V.
 

Referat
Sagsfremstilling

3639194e2.pdf

Bilag

Kortbilag - Hvedevænget


77. Beslutning - Høring af ny buslinjefordeling efter Lov om Trafikselskaber

Sagsgang og sagstype

Udvalget for klima og Miljø

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at Holbæk Kommune i høringssvar til Ny Lov om Trafikselskab udtrykker følgende:

 

1. at den fælles kommunale buslinje 520 mellem Kalundborg og Holbæk fra 2016 overtages som regional rute.

2. at den nuværende regionale buslinje 228 ikke overgår som fælles kommunal linje fra 2016

3. at linje 228 i stedet udvides til Frederikssund som fælles regional buslinje mellem Holbæk og Frederikssund.

4. at forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling indfases over tre år fra 2016 imødekommes.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ny Lov om Trafikselskaber

Folketinget har 11. juni vedtaget ændring af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet medfører: • at kommunerne skal afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne,

 • at der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel,

 • at kommunerne skal bedrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter.

 

Forslag til ny fordeling er behandlet i Movias bestyrelse den 26.juni og er nu fremsendt til kommunerne i høring frem til 15.september. Holbæk kommune anmodes om bemærkninger til:

 • Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet.

 • Forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling indfases over tre år fra 2016.

Konsekvenser for Holbæk Kommune ved lovændringen

Holbæk kommune får ændringer på to buslinjer.

 

Linje 520

Buslinjen mellem Holbæk og Kalundborg overgår fra fælles kommunal linje til regional linje med den begrundelse, at linjen betjener uddannelsesinstitutioner i Kalundborg og Holbæk samt borgere til hospitalet i Holbæk. Via Svinninge sikrer linjen sammen med Odsherredsbanen forbindelse mellem Kalundborg-området og Odsherred.

 

Linje 228

Buslinjen mellem Holbæk og Kirke Hyllinge finansieres af Region Sjælland med til skud fra Holbæk- og Lejre kommune i driftsåret 2014. I 2015 betales linjen alene af Regionen.

Linjen vurderes ikke at have regional interesse, og har primært en lokal funktion, idet linje 230 R varetager den regionale betjening af Kirke Hyllinge.

Linje 230 R betjener strækningen Frederikssund – Roskilde.

 

Bemærkninger til ændringerne i forslaget

Linje 520

Trafik og Ejendommen anbefaler, at regionen overtager linje 520

 

Linje 228

Mandag den 4. august 2014 blev der afholdt møde mellem Holbæk kommune, Lejre kommune og Region Sjælland vedr. linje 228. På mødet fremlagde kommunerne deres fælles synspunkt på, hvorfor linje 228 bør fortsætte som regional linje og udvides til Frederikssund.

 

Linjen har tidligere kørt strækningen Holbæk Frederikssund med regional berettigelse. Besparelser gjorde at linjen blev afkortet og kører nu kun mellem Kirke Hyllinge og Holbæk.

 

Formålet med udvidelsen er, at forbinde de to byer med hinanden igen og give beboere på strækningen mellem Holbæk og Frederikssund mulighed for at komme direkte mod Frederikssund hvor der er forbindelse til S – tog til København. Buslinjen vil endvidere give Hornsherreds borgere mulighed for at vælge uddannelsessted i Holbæk, en mulighed som vil blive mere og mere aktuel i takt med at elever fra Københavnsområdet vælger uddannelsessted i Roskilde. Dette medvirker til at elever i Hornsherred bør have mulighed for at vælge Holbæk som uddannelses by.

Linjen vil endvidere give borgere i Hornsherred mulighed for at vælge behandling på Holbæk Sygehus. Som bekendt er der ikke mulighed for at henvise rejsende til togforbinder mellem Frederikssund og Holbæk. Forbindelsen kan alene opretholdes ved hjælp af busbetjening.

 

Holbæk har i lighed med Roskilde flere rejsemål som giver berettigelse til regional busforbindelse, hvorfor det regionale busnet bør udvides til at omhandle en direkte regional linje mellem Holbæk og Frederikssund.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

For Holbæk kommune er den samlede konsekvens af forslaget til ny fordelingsmodel og ændring af linjefordeling beregnet til en meromkostning på 1,6 mio. kr. årligt.

 

Omkostningen fordeler sig på følgende måde:

 

Effekt af at pendling fjernes i finansieringsmodel

0,2

Administrationsbidrag

3,0

20 % tilskud til flerkommunale linjer

-0,7

20 % bidrag(efter befolkning) til flerkommunale linjer

1,2

Linje der overtages af region (520)

-2,5

Linje der overtages fra regionen (228)

0,4

I alt fra 2016

1,6

 

Ændringerne gennemføres fra 2016 i henhold til loven og indfases gennem en overgangsordning. Det betyder at effekterne gennemføres med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt fra 2018.

 

Det kan forventes, at beløbet ændrer sig i forbindelse med behandling af de høringssvar der fremsendes i høringsperioden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Sagen er i høring frem til 15.sept, hvorefter Movia’s bestyrelse tager stilling til det fremsendte

 
 
 

Lovgrundlag – link

Ændring af Lov om Trafikselskaber vedtaget i folketinget 11.juni 2014.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Godkendet
 

Sagsfremstilling
Referat

3603567e3.docx
3603568e4.docx

Bilag

Høring om linjefordeling - Høring om linjefordeling Holbæk Kommune.docx
Høring om linjefordeling - Høring om linjefordeling Sjælland.docx


78. Beslutning - Færdiggørelse af byggemodninger 2014

Sagsgang og sagstype

Klima og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 
 1. der frigives 1.080.000 kr. til færdiggørelse af 4 byggemodninger.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etablering af nye byggemodninger efterlades visse arbejder til udførelse på et senere tidspunkt for ikke at disse arbejder skal beskadiges af byggerierne.

 

Normalt færdiggøres byggemodningerne inden for et par år efter de er påbegyndt, men det vigende boligmarked har i nogle år yderlige udskudt behovet for færdiggørelser.

 

Nu er byggeaktiviteterne i flere byggemodninger så langt, at det er passende at færdiggøre disse.

 

Byggemodning

Veje

Aktiviteter

Pris

 

Regstrup Å

Hyacintvej og Jasminvej

Asfaltslidlag og gartner arbejde

250.000 kr.

Gislinge Vest

Morelhaven

Slidlag, fortov og grønning

350.000 kr.

Stenhusvej

Leddet, Koblet og Brynet

Fortove, efterplantning

400.000 kr.

Tølløse Vest etape 2

Schulin Parken

Fortov

80.000 kr.

 

I alt

 

 

1.080.000 kr.

 

Arbejderne søges afsluttet i efteråret 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere givet anlægsbevilling til de 4 byggemodninger, men siden 2012 har der ikke været adgang til at overføre restmidlerne til færdiggørelsen. Det indstilles derfor, at udgifterne til færdiggørelserne finansieres af provenuet fra køb og salg af kommunens ejendomme (bl.a. byggegrunde) i 2014.

 

Financieringen af de 1.080.000 kr. kan ske således:

Drift af igangværende byggemodninger 80.000 kr.

Salg af kommunes ejendomme 1.000.000 kr.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Anbefales godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling79. Beslutning - Supplerende høring af forslag til vandplan

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 
 • By og Landskabs forslag til høringssvar godkendes.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Naturstyrelsen har udsendt forslag til vandplan for perioden 2010 – 2015 i en supplerende høring i perioden fra 30. juni – 26. august 2014.

Forslaget til vandplan har senest været i en 6 måneders høring fra den 21. juni til den 23. december. Holbæk Kommune afgav dengang et høringssvar (bilag 1).

På baggrund af de ca. 6700 høringssvar, forskellige politiske forhandlinger samt data fra basisanalysen til 2. planperiode har Naturstyrelsen foretaget en række ændringer af indsatser på vandløbsområdet:

 • Indsatser overfor vandløbstrækninger, hvor den seneste basisanalyse viser at tilstanden er god udgår.

 • Indsatser overfor blødbundsvandløb udgår.

 • Virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” udgår af vandplanen (og i øvrigt også af vandplan 2).

 • Diverse konkrete ændringer i indsatser som følge af behandling af høringssvar til den offentlige høring og nye oplysninger.

 • Den samlede vandløbsstrækning omfattet af vandplanen reduceres derfor fra 22.000 km til 19.000 km.

Der foreslås følgende ændringer af indsatser på spildevand:

 • Alle spildevandsindsatser til vandløbsstrækninger, der udtages af vandplanerne, bortfalder.

 • Diverse konkrete ændringer på baggrund af høringssvar og nye oplysninger.

 • Generel udskydelse af frist for spildevandsindsatser

I Holbæk Kommune betyder ændringerne at

 • Indsats vedr. vandløbsrestaurering udgår på 5 strækninger.

 • Indsats overfor ændret vandløbsvedligeholdelse udgår på en lang række vandløbsstrækninger.

 • Indsats overfor Audebo renseanlæg bortfalder (anlægget er nedlagt i 2013!)

 • Spildevandsindsats i Kisserup Sdr. løb’s opland og i nogle oplande ved Kundby og Svinninge udgår.

 • Spildevandsindsats i det åbne skal være gennemført senest 2 år efter vedtagelse af vandplanen

 

Holbæk Kommunes høringssvar til Naturstyrelsen indeholder bemærkninger om:

 • En for kort høringsfrist i sommerperioden.

 • Begrænsninger i anvendelse af virkemidler.

 • Tilfredshed med at ændret vandløbsvedligeholdelse udgår af planerne.

 • Forventning om tidligere indmeldte vandløbsstrækninger er efterkommet.

 • Tilfredshed med at indsats for spildevandsrensning i det åbne land udsættes.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Godkendt, dog tilføjes at indsatser i forhold til sommerudtørrede vandløb ikke bør indgå samt at der bør gives en længere frist til at gennemføre spildevandsindsatser.
 

Sagsfremstilling
Referat

3651743e6.pdf
3663424e5.docx
3651801e7.pdf

Bilag

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode (2010-2015).pdf
Holbæk Kommunes bemærkninger til den supplerende høring af vandplanerne
bilag -ændringer i retningslinjer.pdf


80. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. følgende orienteringssager bliver taget efterretning:

 
 

· orientering om måger

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling