UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Trafik og Ejendomme - Regstrup

STARTTIDSPUNKT

24-06-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-06-2014 14:00:00


PUNKTER

57. Godkendelse af dagsorden til møde 24. juni 2014
58. Drøftelse af kerneopgaver
59. Bemyndigelse til Udvalget for Klima og Miljø til at fremsende Holbæk Kommunes forslag til vandplanindsatser til sekretariatskommunen
60. Beslutning af ny planlægning for Høbjærggård-området i Tølløse
61. Beslutning af frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet
62. Drøftelse af Byrådets råderum for regulering af affald
63. Orientering om 2. generations vandplan, Holbæk Kommunes forslag til indsatser på vandløb
64. Orientering om månedlig status på lokalplaner -Juni14
65. Beslutning af ekspropriation til cykel- og gangsti til Megacenter II
66. Beslutning - Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling
67. Beslutning - Godkendelse af ny parkeringsbekendtgørelse
68. Orientering af status for energirenovering
69. Drøftelse af ny strategi for energirenovering
70. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013
71. Orientering om opfølgning på budgetaftalen for i år
72. Sager til orientering57. Godkendelse af dagsorden til møde 24. juni 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 24. juni 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling58. Drøftelse af kerneopgaver

Sagsgang og sagstype

Klima- og miljøudvalget.

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Klima- og miljøudvalget drøfter beskrivelsen af kommunens kerneopgaver i relation til udvalgets arbejds- og ansvarsområder

 2. At beskrivelsen bruges som udvalgets input til den drøftelse som byrådet skal have efter sommerferien

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede som opfølgning på opstartsseminaret, at de stående udvalg skulle arbejde med Holbæk kommunes kerneopgaver.

 

Kerneopgaver

Kerneopgavebegrebet har borgerne i centrum. Med kerneopgaver forstås den forskel vi som kommune skal gøre for og med borgerne. Kommunen har få overordnede kerneopgaver, der hver især rummer flere fagligheder. De overordnede kerneopgaver kan brydes ned i en række mindre opgaver og ydelser, som i et målhierarki.

 

Kerneopgavebegrebet kan bruges som et redskab til at fokusere, innovere og effektivisere. I ”Holbæk i fællesskab” arbejdes der også med udgangspunkt i kerneopgavebegrebet idet at:

• Initiativet omkring hverdagsinnovation er koblet sammen med arbejdet med at definere kerneopgaven på de enkelte arbejdspladser

• Kerneopgaverne er underforstået i de fire omstillingsgrupper, der jo netop har fået navn efter den forskel de skal bidrage til for borgerne.

 

Det er naturligt og nødvendigt at koble arbejdet med kerneopgaver sammen med arbejdet med at definere effekter og resultater og med hensigten om forenkling af styring og organisering.

 

Kerneopgaver i Holbæk Kommune

På baggrund af omstillingsprojekter, projektudvalg, udviklingsstrategien og drøftelserne på opstartsseminaret kan der i første omgang identificeres 7 foreløbige kerneopgaver:

 

• Læring og trivsel til alle

• Uddannelse til alle

• Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet

• Aktiv hele livet

• Fællesskaber

• Vækst

• Ansvar for fremtiden

 

Emnerne hænger sammen på forskellig måde, og måske vil det vise sig, at nogen af dem skal slås sammen.

 

Arbejdet med kerneopgaver i udvalgene

I første omgang skal de enkelte stående udvalg se på, hvordan udvalgets opgaver spiller sammen med ovenstående kerneopgaver.

 

Udvalget drøftede disse sammenhænge på mødet den 27/5 2014. På baggrund af drøftelsen er der lavet en kort og ikke-udtømmende beskrivelse af hvordan udvalget bidrager til de 7 foreløbige kerneopgaver.

Byrådet skal temamødet i september arbejde videre med kommunens kerneopgaver på baggrund af beskrivelserne fra alle de stående udvalg.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Drøftet
 

Referat
Sagsfremstilling

3574016e1.docx

Bilag

KMU sammenhænge


59. Bemyndigelse til Udvalget for Klima og Miljø til at fremsende Holbæk Kommunes forslag til vandplanindsatser til sekretariatskommunen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 

1. Udvalget for Klima og Miljø får bemyndigelse til at fremsende Holbæk Kommunes forslag til vandplanindsatser til sekretariatskommunen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål

Formålet med at delegere bemyndigelsen til Udvalget for Klima og Miljø er, at Holbæk Kommunes administration derved får mulighed for at udnytte den korte tidsramme til at koordinere kommunens forslag til vandplanindsatser.

Baggrund

Arbejdet med at forberede Statens Vandplaner er begyndt. 2. planperiode af vandplanerne er perioden 2015 – 2021. Naturstyrelsen har bedt kommunerne om at fremsende forslag til vandplanindsatser til den kommende vandplanperiode. Naturstyrelsen har udmeldt antal kilometer vandløb og udstukket en økonomisk ramme per hovedvandopland. Denne ramme skal udfyldes af kommunerne i hvert hovedopland. Holbæk Kommune skal fremsende forslag for to hovedvandoplande, henholdsvis Kalundborg og Isefjord/Roskilde Fjord.

Tidsplanen

Sidste frist for kommunerne til at fremsende forslag til vandløbsindsatser er den 7. oktober 2014.

For begge oplande skal kommunens endelige forslag til vandplanindsatser foreligge i vandrådene den 1. oktober. Vandrådene kan herefter kommentere på kommunerne forslag.

Hvis byrådet ikke giver Udvalget for Klima og Miljø bemyndigelse til at fremsende Holbæk Kommunes indsatsforslag, skal forslaget vedtages på Udvalget for Klima og Miljøs møde allerede den 26. august og efterfølgende på byrådsmødet den 10. september. Delegerer Byrådet denne bemyndigelse til Udvalget for Klima og Miljø, kan udvalget den 23. september vedtage Holbæk Kommunes forslag. Ved at uddelegere bemyndigelsen får administrationen betydelig længere tid til at koordinere med vandråd og øvrige kommuner og derved udnytte den tidsramme, der er stillet til rådighed til at optimere kvaliteten og forankringen i de forslag, der fremsendes.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om vandplanlægning (nr. 1606 af 26. december 2013)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling60. Beslutning af ny planlægning for Høbjærggård-området i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Planlægningen for et nyt boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd, igangsættes på ny med udgangspunkt i administrationens hovedforslag.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø besluttede på mødet den 27. maj 2014 at udsætte vedtagelsen af planlægningen for et nyt boligområde ved Høbjærggård i Tølløse. På den baggrund anbefaler administrationen en ny disponering af planområdet.

 

Hovedforslag


Med udgangspunkt i KMU´s beslutning d. 27. maj 2014 anbefaler administrationen følgende disponering af området:

 

Administrationen vurderer, at den eksisterende vejadgang ved Søndermarken skal fastholdes for både lokalplanområdet og boligområdet ved Søndermarken. Begrundelsen herfor er beskrevet i sag nr. 102 til KMU’s møde den 29. oktober 2013. Administrationen vurderer, at denne løsning vil være den mest hensigtsmæssige, uanset om vejstrukturen i det nye lokalplanområde er sammenhængende eller todelt.Alternativt forslag


Alternativt kan lokalplanområdet disponeres på følgende måde:

Vejadgangen, der er vist på bilag 1 – Alternativt forslag, forudsætter at den eksisterende overkørsel fra Sønderstrupvej til Søndermarken lukkes (se X på bilag 1). Af hensyn til trafiksikkerheden må boligområdet ved Søndermarken og planområdet ikke have hver deres vejadgang til Sønderstrupvej, da overkørsler til større veje ikke må ligge for tæt på hinanden. Yderligere vurderes det, at den fælles vejadgang til Sønderstrupvej ikke må ligge sydligere end vist på bilag 1 – Alternativt forslag. Dels fordi vejadgangen så vil ligge for tæt på vejadgangen til Nr. Eskilstrup. Dels fordi det vil skabe en ulogisk vejadgang til især boligområdet ved Søndermarken, hvor biler skal køre mod syd (ud af Tølløse) for at komme ind i boligområdet.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Såfremt det alternative forslag følges, skal den eksisterende venstresvingsbane og det tilhørende helleanlæg på Sønderstrupvej flyttes. Yderligere skal der etableres et ekstra stykke vej fra Sønderstrupvej til den interne vej i lokalplanområdet. Vejen vil få en længde på ca. 50 m.

 

Det vurderes, at en flytning af venstresvingsbane og helleanlæg vil have en samlet pris på omkring 500.000 kr. Da størstedelen af lokalplanområdet er kommuneplanlagt, kan bekostningen ikke pålægges grundejer, og vil derfor være en kommunal udgift.

 

I forbindelse med den nærmere planlægning for området skal det undersøges nærmere, hvem der skal bekoste etablereingen af det ekstra stykke vej, kommunen eller udstykker.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Udvalget kan ikke godkende lokalplanforslaget, som sendes tilbage til administrationen for videre bearbejdelse af forslagets vejadgang.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013

Sagen udsættes til næste møde idet udvalget ønsker et notat udarbejdet omkring forskellige trafikløsninger for bebyggelsen.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2013

Søren Christensen og Erik Just Pedersen anbefaler at man følger indstillingen.

 

John Harpøth og Ole Brockdorff undlader at stemme.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-12-2013

Søren Christensen, Erik Just Pedersen og Chr. Ahlefeldt anbefaler at man følger indstillingen.

 

John Harpøth og Ole Brockdorff undlader at stemme.

 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013

Indstilles godkendt

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014

Udsat

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Hovedindstillingen tiltrædes. Der skal i planlægningen lægges særlig vægt på trafiksikkerhedsmæssige hensyn.
 
Udvalget for Klima og Miljø har beslutningskompetencen, og derfor vil punktet ikke behandles i Økonomiudvalget.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3582969e2.pdf

Bilag

Bilag 1 24-06-2014.pdf


61. Beslutning af frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget beslutter:

 
 1. at frigive 300.000 kr. til ekstra gennemgange af vandløbene,

 2. at frigive 250.000 kr. til et reguleringsprojekt i Åmose Å,

 3. at 450.000 kr. overføres til regnskabsår 2015.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har ønsket at styrke indsatsen på vandløbsområdet og afsat 1 mio. kr. til dette formål i 2014. Midlerne er afsat til anlæg og på mødet i KMU den 27.05.2014 blev det besluttet, at der i 2014 skal arbejdes videre med at styrke indsatsen på kontrol af spærringer i vandløbene og et reguleringsprojekt for Åmose Å opstrøms Bromølle. Hertil afsættes 550.000 kr. i 2014. De resterende 450.000 kr. skal overføres til 2015 og anvendes i dialog med vandsynsgrupperne.

 

Den ekstra kontrol af vandløbene vil medføre, at åmændene - udenfor den ordinære grødeskæring - går vandløbene igennem og fjerner de ”forhindringer” i form af grøde, grene og andet materiale, der kan medføre risiko for opstuvninger i vandløbene. Det undersøges om der er arbejdsmarkedsordninger som jobrotation, nyttejob m.v., der kan benyttes. Denne ekstra ydelse vil blive søgt forhandlet med de nuværende entreprenører på vandløbsvedligeholdelsesområdet, som er hhv. Park og Vej og Compac Sj.

 

Opgaven med udarbejdelse af et forslag til reguleringsprojekt for Åmose Å opstrøms Bromølle, vil blive overdraget til en konsulent.

 

Yderligere tiltag på vandløbsområdet vil blive et emne på de kommende vandsynsmøder for alle 3 vandsynsgrupper. Indkøb og opsætning af flere vandstandsloggere har allerede været rejst som et ønske.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Referat
Sagsfremstilling62. Drøftelse af Byrådets råderum for regulering af affald

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Drøftelsessag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter eventuelle regulativændringer i forbindelse med den forestående revision af kommunens affaldsregulativer.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af sagen

Formål

Der er to regulativer på affaldsområdet – et husholdningsaffaldsregulativ og et erhvervsaffaldsregulativ. Disse skal i nær fremtid revideres. Derfor foreslår administrationen, at udvalget drøfter de punkter, hvor der er medindflydelse på indholdet med henblik på stillingtagen til den videre administration af området.

 
 

Baggrund

Affaldsbekendtgørelsen har i bilag 6 og bilag 7 ”skabeloner” for, hvad der skal/kan stå i regulativerne. Affaldsplanen fastlægger mange af de bestemmelser, som kommunen kan tage i forhold til regulativerne. Affaldsplanen blev godkendt på byrådsmødet d. 18. december 2013.

De områder hvor KMU har beføjelser til at ændre i regulativerne, og hvor der samtidigt har vist sig behov for ændringer, er følgende områder:

 

- Afbrænding af bål

- Dagrenovationsordninger til erhverv (Skal det være påkrævet jf. fremtidig regulativ)

- Tømning af olie og benzinudskiller for erhverv (Skal det være påkrævet med en årlig tømning jf. fremtidig regulativ)

- Mulighed for nye affaldsløsninger (f.eks. sug til komprimeringscontainere - løsning til at lette affaldshåndteringen)

- Regler for afbrænding af skov (½ hektar reglen)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Affaldsbekendtgørelsen

Husholdningsaffaldsregulativ

Erhvervsaffaldsregulativ

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Drøftet. Intentionen er at fastholde indsamling af affald.
Der vil blive lagt op til, at der ved kulturarrangementer kan afbrændes bål efter ansøgning.
Der fastsættes regler for håndtering af fedtudskilning samt olie- og benzinudskilning.
Der gives mulighed for differentierede affaldsløsninger.
 

Referat
Sagsfremstilling63. Orientering om 2. generations vandplan, Holbæk Kommunes forslag til indsatser på vandløb

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 

1. udvalget tager administrationens forslag til Holbæk Kommunes indsatser på vandløb til 2. generation af statens vandplaner til efterretning.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål

Formålet er, at Udvalget for Klima og Miljø drøfter administrationens forslag om indsatser på vandløb til 2. generation af statens vandplaner således at administrationen kan fortsætte koordinationsarbejdet med de øvrige kommuner og vandråd..

Baggrund

Naturstyrelsen har på statens vegne igangsat forberedelserne til 2. generation af vandplaner. 74 % af vandløbene på Sjælland er i risiko for ikke at opfylde de foreløbige miljømål i 2021, hvilket hovedsagligt skyldes fysiske påvirkninger, spildevand og vandindvinding.

For 2. planperiode har regeringen valgt, at kommunerne skal komme med forslag til supplerende foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene.

For at styrke den lokale forankring er der i hvert hovedvandopland nedsat et vandråd. Vandrådet er sammensat af relevante foreninger og interesseorganisationer. Vandrådets opgave er at rådgive kommunerne. I hvert hovedvandopland er der valgt en sekretariatskommune.

Holbæk Kommune er beliggende i 3 hovedvandoplande:

For hvert hovedopland har Naturstyrelsen udmeldt hvor mange kilometer vandløb, der skal indsatser på. Der er udstukket en økonomisk ramme for hvert hovedvandopland.

 

I Smålandsfarvandet hovedvandopland er der ikke udpeget vandløb i Holbæk Kommune. Ide to øvrige hovedoplande skal Holbæk Kommune i samarbejde med de øvrige kommuner koordinere deres forslag til indsatser så de udfylder Naturstyrelsens ramme for antallet af kilometer vandløbsstrækninger indenfor den økonomiske udstukne ramme. Sekretariatskommunerne skal indsende forslagene til Naturstyrelsen senest 7. oktober 2014.

Forslag til indsatser på vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune

By og landskab har foreslået en række strækninger, hvor det vil være muligt at forbedre de fysiske forhold. Forslagene er sket ud fra Vandrådets retningslinjer, lokalkendskabet og hvor der kommer mest miljø for indsatsen.

Holbæk Kommunes foreløbige forslag til indsatser på vandløbsstrækninger er vedlagt i et bilag.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om vandplanlægning (nr. 1606 af 26. december 2013)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling64. Orientering om månedlig status på lokalplaner -Juni14

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Klima- og Miljøudvalget tager statusoversigt (jf. bilag 1) til efterretning

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima- og Miljø får hver måned forelagt en status på igangsatte lokalplaner.

 

Der er ingen nye lokalplanønsker denne måned.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3569564e3.pdf

Bilag

Status på lokalplaner til kmu juni 2014.pdf


65. Beslutning af ekspropriation til cykel- og gangsti til Megacenter II

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller,


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 2.60 – Erhvervsområde Megacenter II, Vestbyen Holbæk (lokalplan som har muliggjort opførelse af ny Netto dagligvarebutik og nyt Silvan byggemarked) vurderede Trafik og Ejendomme de trafikale konsekvenser ved etablering af Netto og Silvan og konkluderede, at det var nødvendigt at forbedre tilkørselsforholdene for både tunge og lette køretøjer samt for de bløde trafikanter

 

Derfor blev der indgået en udbygningsaftale, hvorefter projektudvikleren af lokalplanområdet forpligtede sig til overfor Holbæk Kommune, bl.a. at etablere cykel- og gangsti langs Stenshusvejs vestlige side frem til Omfartsvejen. Se vedlagte bilag 1, oversigtskort.

 

Etablering af cykel- og gangstien betyder, at det er nødvendigt at erhverve ca. 260 m² fra matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, beliggende Stenhusvej 72-80, 4300 Holbæk.

 

Det pågældende areal bruges i dag som færdsels- og parkeringsareal i forbindelse med ejendommens forretningsdrift.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Med udbygningsaftalen har projektudvikleren påtaget sig alle udgifter i forbindelse med arbejdet med at etablere cykel- og gangstien, herunder udgifter til erhvervelse af det nødvendige areal, evt. ved ekspropriation og de derved forbundne udgifter til landinspektør og evt. taksation.


Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune som ekspropriationsmyndighed iværksætter ekspropriationssagen med afholdelse af åstedsforretning. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation, hvis ikke aftale kan opnås. Ekspropriationsmyndigheden gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Infrastruktur står for godkendelse af projektet.

 

Etableringen af stianlægget medfører forbedrede trafikforhold og større trafiksikkerhed.

 

Høring

Projektudvikler har haft forhandlinger med ejeren af matr. nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, men det har, efter det oplyste, ikke været muligt indtil nu at opnå en aftale om erhvervelse af det nødvendige areal.

 

Trafik og Infrastruktur har også haft kontakt med ejeren, uden at det har medvirket til en aftale.

 

Lovgrundlag – link

Hjemmelen til at ekspropriere er kap. 5, § 43 i lov om offentlige veje.

Ekspropriation gennemføres efter reglerne om ekspropriation i kap. 5 i lov om offentlige veje.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 
Ole Brockdorff deltager i eventuel ekspropriation.
 

Referat
Sagsfremstilling

3548111e4.pdf

Bilag

Kortbilag 1


66. Beslutning - Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 
 1. Der frigives 6.0. mio. kr. i anlægsmidler i 2014 til håndtering af forurening i det første byggefelt på matrikel nummer 356-ac.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2013 solgte Holbæk Kommune matrikel nummer 356 ac, Holbæk Bygrunde, beliggende Parallelvej 21, til Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S for 20,8 mio. kr.

 

Af købsaftalen fremgår det, at Holbæk Kommune skal stå for oprensning af den forurening der er på matriklen samt for etablering af den omkringliggende infrastruktur. Oprensningen og etablering af infrastruktur forventes gennemført i årene 2014, 2015 samt 2016

 

I 2014 gennemføres nedenstående arbejder til en samlet udgift på 6 mio. kr.

 

Forberedende arbejder og planlægning af forklassificering

 

Jordarbejder

Jordarbejder forud for opførelse

Deponerinsgafgift + transport

Eventuelle afværgeforanstaltninger

 

Kraghs Brygge, havnepromenade, midlertidige reparationer

 
 

Der anmodes derfor om, at der i 2014 frigives anlægsmidler for i alt 6 mio. kr. således, at de nødvendige arbejder kan gennemføres.

 

Senest ultimo 2014 fremsendes en ny sag omhandlende prioritering af projekterne for 2015.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Indtægterne på i alt 20,8 mio. kr. fra grundsalget er tilgået Holbæk Kommune i efteråret 2013 og efterfølgende overført fra 2013 til 2014. I 2014 forventes 6 mio.kr. brugt på oprensning af jordforurening samt til etablering af den omkringliggende infrastruktur på følgende måde

 

Forberedende arbejder og planlægning af forklassificering

900.000 kr.

Jordarbejder

4.900.000 kr.

Kraghs Brygge, havnepromenade, midlertidige reparationer

200.000 kr.

I alt

6.000.000 kr.

 

Såfremt alle planerne for området ønskes gennemført forventes de samlede omkostninger at andrage op imod 40 mio. kr. Fremadrettet skal der derfor tages stilling til hvilke infrastrukturprojekter der skal igangsættes. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at det kun er ca. 1/3 af matrikel 356-ac der bliver gennemført oprensning på.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling67. Beslutning - Godkendelse af ny parkeringsbekendtgørelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. ”Bekendtgørelse - Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” konsekvensrettes som følge af revideret færdselslov.

 
 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Holbæk Kommune aflyser den eksisterende bekendtgørelse og udarbejder ikke en ny bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område.

 

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i 2011 en bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.

 

Færdselsloven er blevet ændret, så der nu er indsat en generel regel om, at standsning og parkering på fortov er forbudt i tættere bebygget område.

 

Med loven foreslås det, at den tidligere gældende adgang for kommunerne til at lave lokale bekendtgørelser som udgangspunkt ophæves. Kommunerne vil dog fortsat ved lokale bekendtgørelser kunne fastsætte regler om standsning og parkering for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.), og påhængskøretøjer (campingvogne mv.). Den hidtidige hjemmel til at udstede lokale parkeringsbekendtgørelser er således ophævet, og der er i stedet indsat en ny bestemmelse om adgang til at fastsætte lokale særregler. Det indebærer, at de gældende lokale bekendtgørelser bortfalder og kommunen vil skulle udstede en ny lokal bekendtgørelse i det omfang, kommunen ønsker at fastsætte lokale regler.

 

Som følge af ændringerne i færdselsloven konsekvensrettes bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune (udkast vedlægges). De tidligere udpegede natparkeringssteder fortsætter uændret.

 

Kommunen vil være forpligtet til at offentliggøre sin lokale parkeringsbekendtgørelse dels på kommunens hjemmeside og dels på en hjemmeside som drives af Justitsministeriet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Såfremt kommunen vælger ikke at udarbejde en ny bekendtgørelse vil det medføre, at alene færdselslovens bestemmelser er gældende. Bestemmelserne kan som udgangspunkt kun fraviges ved lokal skiltning eller afmærkning. ”Natparkering” med tunge køretøjer, campingvogne og påhængskøretøjer kan desuden ske frit, så længe det ikke er i strid med færdselsloven eller lokal afmærkning.

 
 

Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Parkeringsbekendtgørelsen kræver samtykke fra politiet.

 

Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.
 

Referat
Sagsfremstilling

3569903e5.pdf

Bilag

Ny P-Bekendtgørelse 2014.pdf


68. Orientering af status for energirenovering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. udvalget tager status for energirenovering til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3589363e6.docx
3589370e7.xlsx
3589367e8.pdf
3589366e9.pdf
3589365e10.pdf
3589364e11.pdf

Bilag

Status for energi renovering 2011-2013.docx
Eksempel 3 Vipperødhallen.pdf
Eksempel 2 Kundby skole.pdf
Eksempel 1 kikhøj.pdf
Energi, bilag 1-3.pdf


69. Drøftelse af ny strategi for energirenovering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. udvalget drøfter elementer i ny strategi for energirenovering.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Drøftet. Elementerne godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3589368e12.docx

Bilag

Ny energistrategi 2014.docx


70. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2013

Sagsgang og sagstype

 

De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2013 til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Henvendelser og sager

Borgerrådgivningen har behandlet 1414 Førstegangshenvendelser i 2013 imod 1440 sidste år, hvilket viser en lille tilbagegang. Henvendelserne fordeler sig som følger:

 • Førstegangshenvendelser vedr. Job Ydelse er steget med 28,6 %

 • Henvendelser vedr. Jobcentret er faldet 10%

 • Henvendelserne omkring Job Pension er faldet med ca. 43 %, hvilket formentligt kan tillægges, at en stor del af opgaverne er overgået til Udbetaling Danmark

 • Vedr. Job Syg ses tillige et fald på 23%.

 • Vedr. Socialcenter Handicap ses et fald i antal førstegangshenvendelser på 29 %.

 • Til gengæld er der vedr. Soc. Psykiatri sket en markant stigning fra 3 henvendelser til 16, hvilket giver en stigning på 430 %. Disse henvendelser har drejet sig om bofællesskab, støttekontaktperson, aktindsigt m.m.

 • Henvendelser omkring Ældre Visitation er steget med 65%.

 

I 2013 er oprettet 127 sager mod 112 året før og 104 i 2011. De 111 er klagesager og 16 er formidlingsager.

Derudover er der oprettet 484 notatsager mod 398 i 2012 og 350 i 2011.

Sager som er afsluttet


Der er lukket 91 sager i 2013. Det skal bemærkes, at pga. den lange sagsbehandlingstid vedr. klager i Ankestyrelsen, er nogle af de lukkede sager fra 2012.

23% af sagerne endte med at borger fik bevilling ( 2012: 8%).


Borger fik medhold i andre 12% ( 2012: 39%).


Dialog blev skabt i 16,5% ( 2012: 17%).


I 24% fik borger ikke medhold i deres klage (2012: 34%).

I det vedhæftede bilag, Borgerrådgiverens beretning 2013, kan ses en mere uddybende forklaring på ovennævnte.

 

Mødevirksomhed 2013

I årets løb er der afholdt 863 møder med borgere i Borgerrådgivningen. Der er afholdt 467 aftalte møder mod 395 i 2012. Udover de aftalte møder har 396 henvendt sig personligt uden aftale, mod 433 sidste år. 27 borgere har ønsket hjemmebesøg – i 2012 blev der aflagt 10.

46 gange har Borgerrådgivningen deltaget som bisidder mod 25 gange i 2012.

Borgerrådgiver har deltaget i 29 møder i organisationen/netværk mod 24 møder året før.


Tolk har været til stede 32 gange mod 28 gange i 2012. I alle tilfælde har borgerne selv medbragt tolk/ven.

 

Bemærkninger og kritiske områder

Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, kan der gå op til 3 uger før de får en afgørelse. De henvender sig løbende til både Borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).

Dette kunne afhjælpes med en straks afgørelse, - det er også her og nu borgeren mangler forsørgelse.

Generelt er behovet for råd og vejledning steget i Borgerrådgivningen. En mulig årsag kan være, at de enkelte afdelinger er meget skarpe og koncentreret om egne paragraffer og ydelser, hvilket kan påvirke den generelle rådgivningsforpligtigelse. Det kan være svært for den enkelte medarbejder at have overblik over den samlede organisation og de forskellige tilbud, ydelser etc.

Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ofte viser sig ikke at være tilfældet.

Det er derfor vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad der sker i pågældendes forløb i Jobcentret. Der har ligeledes været pres på afklaring af pensionssager og sagsbehandlingsfristerne har ikke kunnet overholdes.

 

Anbefalinger


Kommunikationen mellem borger og Holbæk kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

 • Det gælder såvel den mundtlige som den skriftlige kommunikation, hvor medarbejderen skal sikre, at borgeren forstår dialogen.

 • Breve bør være så læsbare og forståelige som muligt i forhold til modtager.

 • Der bør gives svar/kvittering på alle henvendelser (mails, breve og telefonbeskeder).

 • Al kommunikation bør ske på en høflig og ordentlig måde, så borgeren oplever sig forstået og godt behandlet.

 • Tolk bør benyttes, hvis det kan medvirke til bedre dialog og forståelse.

 • En opstramning/italesættelse af telefon- og kalenderkulturen er anbefalelsesværdigt.

 • Gældsrådgivning for borgere med økonomiske problemer kunne være et stort aktiv.

 

Samarbejde og dialog med organisationen

Der foregår dagligt dialog med afdelinger og medarbejdere, og nu hvor der kun sker en årlig tilbagemelding i form af årsberetningen, tages problemer og oplevelser op løbende med de respektive afdelinger og ledelser. Der er aftalt og planlagt faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.

Samarbejdet med organisationen opleves fra Borgerrådgivningen som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige løsninger og eller forståelse.


Bisidderfunktionen opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger og for medarbejderen/afdelingen. Funktionen har været benyttet i stigende grad i 2013 uden, at det har givet anledning til problemer.

 

Det er oplevet som meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og/eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål.

 

Borgerrådgivningen.

Der er i 2013 udsendt følgende skrivelser fra Borgerrådgivningen:

 
 • Folder om Borgerrådgivning 2013

 • Om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger

 • Partsrepræsentation

 • Borgerrådgivningens årsberetning 2012

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse.  Kommunernes styrelse


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Indstilles taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3541940e13.docx

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2013


71. Orientering om opfølgning på budgetaftalen for i år

Sagsgang og sagstype

 

Stående udvalg

 

Orienteringssag

 
 
 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. udvalget tager opfølgningen på budgetaftalen for 2014 til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er udarbejdet en oversigt som viser, hvordan det går med at sætte de aftaler i værk, som blev indgået med budgetaftalen for 2014, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

 

Budgetaftalen er blevet opdelt i mindre delprojekter, og cheferne har markeret hvordan det går med de forskellige delprojekter. Markeringen er rød, gul, grøn. Er projektet grønt, går alt som planlagt, er det rødt er projektet i fare for at kuldsejle.

Det er hensigten at vi fremadrettet udarbejder oversigten ved hver budgetrevision. Næste oversigt over hvordan det går med at implementere aftalerne fra budgetaftalen bliver i forbindelse med Budgetrevision 3.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-06-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3584743e14.pdf

Bilag

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017


72. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Referat
Sagsfremstilling