UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-05-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-05-2014 14:30:00


PUNKTER

36. Godkendelse af dagsorden til møde 27. maj 2014
37. Beslutning - Godkendelse af ændret vejstatus og forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven
38. Beslutning af trafiksikkerhedsplan
39. Drøftelse af kerneopgaver
40. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for lokalplanlægning
41. Beslutning vedr. planprioritering
42. Beslutning om omdannelse af arealerne ved Ny Hage i Holbæk Havn
43. Beslutning af Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd
44. Beslutning om landsbyfornyelse i Ugerløse
45. Beslutning om klimatilpasningsplan, Kommuneplatillæg 2
46. Beslutning vedr. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for udvidelse af dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej
47. Orientering om igangsættelse af tværkommunalt geostiprojekt
48. Beslutning vedr. banesti mellem Lejre og Vipperød
49. Beslutning af indsatser på vandløbsområdet
50. Drøftelse om at nedbringe sagsbehandlingstider
51. Orientering om Holbæk Kommunes tilsyn med virksomheder og landbrug i 2013
52. Orientering om afslag til helikopterflyvning.
53. Beslutning af revision af Spildevandsplan 2010-2018
54. Ansøgning om udvidelse af råstofindvinding ved Mogenstrup
55. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision 2 2014
56. Sager til orientering36. Godkendelse af dagsorden til møde 27. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 27. maj 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling37. Beslutning - Godkendelse af ændret vejstatus og forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Slotshaven optages som offentlig vej i kommunens vejregister.

 2. Slotshaven ombygges så skolebørn kan færdes sikkert i område.

 3. anlæg, forbedringer m.v. finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler.

 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Slotshaven fastholdes som privat fællesvej i kommunens vejregister.

 2. Slotshaven ombygges så skolebørn kan færdes sikkert i område.

 3. Anlæg, forbedringer m.v. finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler.

 
 

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Slotshavens nuværende status er privat fællesvej. SOSU-skolen flyttede ind på Slotshaven i 2013, og der er flere andre skoler beliggende på Slotshaven herunder VUC og EUC. Vejen anvendes derudover som skolevej for børn til Isefjordsskolen, Stenhus Gymnasie og Holbæk Private Realskole. Trafik og Ejendomme har modtaget flere henvendelser og klager fra borgere i området, forældre, skoler og fra politiet. Henvendelserne handler om stor utryghed, specielt for fodgængere og cyklister i området på grund af den væsentligt forøgede trafikmængde og de manglende trafikale anlæg. Der mangler fortov, fast belægning og en sikring af krydsningen mellem den offentlige sti til Isefjordsskolen og den nye adgangsvej til grusparkeringsarealet, som ligger i forlængelse af Slotshaven. I forbindelse med byggesagen for SOSU-skolen havde det været muligt at kræve vejanlægget udført korrekt, men da det ikke har været en forudsætning for tilladelsen til byggeriet, så er det desværre for sent nu. Det vil således være kommunens udgift, hvis forholdene skal forbedres.

 

Forslag til anlæg og forbedringer samt besigtigelse

De fleste af kommunens private fællesveje ligger i typiske boligkvarterer, mens Slotshaven har en sådan betydning for den offentlige, almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig vej. Langs Slotshaven ligger der primært offentlige formål, og derudover er vejen også en meget benyttet skolevej for cyklister. Det bør sikres, at de lette trafikanter kan færdes trafiksikkert i området, herunder at den offentlige sti til Isefjordsskolen og trafikken på tværs af adgangsvejen til grusparkeringsarealet sikres bedst muligt.

 

Trafik og Ejendomme har foretaget flere besigtigelser på Slotshaven. Tidligere blev der hyppigt parkeret på den del af Slotshaven, som giver adgang til SOSU-skolen og VUC, men problemet synes nu at være aftaget i forbindelse med, at det nye grusparkeringsareal for enden af vejen er blevet yderligere udvidet i slutningen af 2013. Der er imidlertid ikke anlagt fortov eller sikret ordentlige stikrydsninger og adgangsvejen fremstår smal og mangler færdiggørelse med belægning og afmærkning.

 

Status ændres til offentlig vej

Det indstilles på den baggrund, at Slotshaven frem til og med stikrydsningen til Isefjordskolen optages som offentlig vej, idet den primært anvendes til offentlige formål. Afmærkningen på stedet skal forbedres, og der bør anlægges fortov og en hævet flade ved stikrydsningen. Desuden, at der udføres diverse asfaltreparationer og slidlagsarbejder. Se kort bilag 1.

 

Da der er overført anlægsmidler fra 2013 til 2014 som umiddelbart ikke skal anvendes andetsteds foreslås en budgetomplacering af disse midler.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Status som privat fællesvej fastholdes

Det indstilles alternativt, at Slotshaven fastholder sin status som privat fællesvej.

Det medfører, at vejen fortsat administreres efter privatvejsloven og at de tilstødende grundejere (primært skoler og offentlige institutioner) som udgangspunkt betaler alle udgifter til vejens løbende vedligeholdelse. Kommunen gennemfører og afholder udgifterne til en ny afmærkning på stedet samt anlæg af fortov og en hævet flade ved stikrydsningen. Herefter overdrages disse arbejder til den private fællesvejs tilstødende grundejere.

Se kortbilag 2.

 

Da der er overført anlægsmidler fra 2013 til 2014 som umiddelbart ikke skal anvendes andetsteds foreslås en budgetomplacering af disse midler.

 

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Der vil være anlægsomkostninger for ca. 355.000 kr. til anlæg af fortov, bedre afmærkning, forbedring af stikrydsning og forbedring af asfaltbelægningen. Derudover vil der være udgifter til landinspektør og årlige driftsudgifter på 30.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget. Det foreslås, at der sker en omplacering af følgende overførte, ikke-forbrugte anlægsmidler til udbedring af Slotshaven:

 

Alternativ indstilling

Der vil være anlægsomkostninger for ca. 205.000 kr. til anlæg af fortov, bedre afmærkning, og forbedring af stikrydsning. Derudover vil der være udgifter til landinspektør og årlige driftsudgifter på 10.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget. Det foreslås, at der sker en omplacering af følgende overførte, ikke-forbrugte anlægsmidler til udbedring af Slotshaven:

 

Øvrige konsekvenser


Høring

En beslutning om at optage den private fællesvej Slotshaven som offentlig vej kan først gennemføres efter en partshøring af vejens ejer og andre parter der kan have en særlig interesse i vejens status.

 

Midt- og Vestsjællands Politi skal godkende færdselsregulerende foranstaltninger.

 

Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3536836e1.pdf
3536840e2.pdf

Bilag

Vedr. Slotshaven - 13_59165_Slotshaven_Ny_Asfaltbelægning_2014.pdf
Vedr. Slotshaven - 13_59165_Slotshaven_Ny_Grusbelægning_2014.pdf


38. Beslutning af trafiksikkerhedsplan

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Der ved revision af den eksisterende trafiksikkerhedsplan fokuseres på trafikfarlige skoleveje

2. Tidsplan for udarbejdelse og inddragelse af interessenter godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Trafiksikkerhedsplan

For at sikre kommunens borgere i trafikken besluttede byrådet den 15. maj 2013 at revidere den eksisterende Trafiksikkerhedsplan. En trafiksikkerhedsplan giver et overblik over trafiksikkerheden i kommunen, således at indsatser til forbedring af trafiksikkerheden kan prioriteres bedst muligt.

 

Fokus på trafikfarlige skoleveje

De mest udsatte i trafikken er de bløde trafikanter, herunder skolebørnene. Udvalget for Klima & Miljø udtrykte på mødet den 24. september 2013 ønske om, at der ved revision af trafiksikkerhedsplanen skal tages udgangspunkt i den eksisterende trafiksikkerhedsplan, det betyder, at der skal tages udgangspunkt i både den gående, cyklende og kørende trafik, samt at sikre skoleveje skal vægtes højest, når der udarbejdes anbefalinger.

 

Kommunen har pligt til at transportere børn mellem hjem og skole, hvis skolevejen overstiger en afstand, som er reguleret efter barnets klassetrin (alder) eller, hvis vejen er udpeget som trafikfarlig.

En skolevej er trafikfarlig, hvis en delstrækning eller et kryds opfylder forskellige parametre for blandt andet udformning, trafikmængde og uheld. Arbejdet med trafiksikkerhedsplanen vil klarlægge, hvilke strækninger og kryds i kommunen, der er trafikfarlige.

 

Udarbejdelse og inddragelse af interessenter

Ved beslutningen i Byrådet den 15. maj 2013 blev der skitseret en proces indeholdende en offentlighedsfase evt. med workshops, hvor alle interesserede kunne få mulighed for at komme med input og kommentarer til en ny trafiksikkerhedsplan. Udvalget for Klima & Miljø udtrykte derudover på mødet den 24. september 2013 ønske om, at lokalfora skulle inddrages.

 

I Trafik og Ejendomme er der igangsat arbejde med arealoptimering af kommunens ejendomme. Dette arbejde kan få stor betydning for skolerne og dermed for skolevejen for børnene. På den baggrund vurderer Trafik og Infrastruktur, at den nye trafiksikkerhedsplan skal indeholde en analyse af den reelle risiko for uheld, baseret på viden om uheld, vejens brug og vejens geometri, herved udpeges de trafikfarlige skoleveje. Denne analyse medfører, at Holbæk Kommune får et værktøj, som uanset skolestruktur, udpeger og fremkommer med løsningsforslag til de trafikfarlige skoleveje.

 

Udkastet til en revideret trafiksikkerhedsplan vil efterfølgende blive sendt i almindelig offentlig høring.

 

Tidsplan

På Klima og Miljøudvalgets møde i september 2014 vil udvalget få forelagt et forslag til en revideret trafiksikkerhedsplan med fokus på trafikfarlige skoleveje, indeholdende en handleplan og forslag til prioritering.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Byrådet har på møde den 15. maj 2013 bevilliget 400.000 kr. til revision af trafiksikkerhedsplanen og en skolevejsanalyse.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

I forbindelse med udpegning af trafikfarlige skoleveje vil skoler, Børne- og Ungesekretariatet og politiet blive inddraget. Derudover vil forslag til trafiksikkerhedsplan blive sendt i offentlig høring.

 

Lovgrundlag – link

Udpegning af trafikfarlige skoleveje sker med baggrund i nedenstående:

 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet besluttede den 15. maj 2013 at revidere den nuværende trafiksikkerhedsplan.

Klima og Miljøudvalget besluttede den 24. september 2013, at der skal fokuseres på de lette trafikanter og at lokalforum skal inddrages.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Tiltrådt, idet lokalfora inddrages i arbejdet, og prioriteringen i den eksisterende trafiksikkerhedsplan indgår i arbejdet.
 

Referat
Sagsfremstilling39. Drøftelse af kerneopgaver

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Drøftelsessag 

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at

1. Klima- og miljøudvalget drøfter kommunens kerneopgaver i relation til udvalgets arbejds- og ansvarsområder

2. At der på baggrund af drøftelsen laves en beskrivelse som byrådet kan arbejde videre med efter sommerferien

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede som opfølgning på opstartsseminaret, at de stående udvalg skulle arbejde med Holbæk kommunes kerneopgaver.

Kerneopgaver

Kerneopgavebegrebet har borgerne i centrum. Med kerneopgaver forstås den forskel vi som kommune skal gøre for og med borgerne. Kommunen har få overordnede kerneopgaver, der hver især rummer flere fagligheder. De overordnede kerneopgaver kan brydes ned i en række mindre opgaver, som i et målhierarki.

Kerneopgavebegrebet kan bruges som et redskab til at fokusere, innovere og effektivisere. I ”Holbæk i fællesskab” arbejdes der også med udgangspunkt i kerneopgavebegrebet idet at:

Initiativet omkring hverdagsinnovation er koblet sammen med arbejdet med at definere kerneopgaven på de enkelte arbejdspladser

Kerneopgaverne er underforstået i de fire omstillingsgrupper, der jo netop har fået navn efter den forskel de skal bidrage til for borgerne.

Det er naturligt og nødvendigt at koble arbejdet med kerneopgaver sammen med arbejdet med at definere effekter og resultater og med hensigten om forenkling af styring og organisering.

Kerneopgaver i Holbæk Kommune

På baggrund af omstillingsprojekter, projektudvalg, udviklingsstrategien og drøftelserne på opstartsseminaret kan der i første omgang identificeres 7 foreløbige kerneopgaver:

Læring og trivsel til alle 0-18 år

Uddannelse til alle 16-30 år

Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet

Aktiv hele livet

Fællesskaber, engagerede medborgere og demokrati

Vækst

Bæredygtighed / Ansvar for fremtiden

Emnerne hænger sammen på forskellig måde, og måske vil det vise sig, at nogen af dem skal slås sammen.

Arbejdet med kerneopgaver i udvalgene

I første omgang skal de enkelte stående udvalg se på, hvordan udvalgets opgaver spiller sammen med ovenstående opgaver.

Drøftelsen i udvalgene tager udgangspunkt i:

De sager der har været behandlet i udvalget i 2014

Budgetbemærkningerne fra udvalgets område

De større sager og udfordringer på udvalgets område der blev identificeret i slutningen af sidste byrådsperiode

Input fra udvalget omkring vigtige opgaver udover ovenstående

Drøftelsen skal munde ud i et overblik over, hvordan udvalgets opgaver hænger sammen med de 7 foreløbige kerneopgaver. Hvis der er vigtige opgaver i udvalgene, der ikke spiller ind til nogen af de 7, skal kerneopgavelisten måske udvides.

På baggrund af udvalgets drøftelse laves der en kort beskrivelse af sammenhængene. Denne beskrivelse skal udvalget godkende på mødet i juni. Byrådet skal temamødet i september arbejde videre med kommunens kerneopgaver på baggrund af beskrivelserne fra alle de stående udvalg.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Drøftet. Emnet drøftes igen på næste møde.
 

Sagsfremstilling
Referat

3539265e4.pdf
3539319e3.pptx

Bilag

KMU-Budget 2014-17.pdf
Status 2010-2013


40. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for lokalplanlægning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. administrationsgrundlag for fysisk planlægning ændres, så det fremover kun omfatter lokalplanlægning

 2. der fremover kan ske løbende planprioriteringer af nye lokalplanønsker i stedet for halvårlige planprioriteringer

 3. administrationsgrundlaget konsekvensrettes som følge af punkt 1 og 2.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gældende administrationsgrundlag blev udarbejdet med henblik på at omfatte de forskellige plantyper, som planafdelingen udarbejder. I praksis er det kun administrationsgrundlaget for lokalplanlægning der finder anvendelse da planprocesser i andre plantyper tilrettelægges særskilt tilpasset den enkelte plan.

 

Planprioriteringer sker hvert halve år i dag, hvilket betyder, at der kan gå op til et halvt år inden en ansøgning om lokalplanlægning behandles. Derfor anbefaler administrationen at dette ændres til en løbende prioritering, så ansøger oplever en hurtigere sagsbehandling.

 

Administrationsgrundlaget vil tilrettes herefter og offentliggøres på hjemmesiden.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling41. Beslutning vedr. planprioritering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Orienterings- og beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Klima- og Miljøudvalget tager planprioriteringen(jf. bilag 1) til efterretning

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet beslutter, at:

2. Lokalplanerne (jf. bilag 1 & 2) indstilles til delegation

3. Planprioriteringen (jf. bilag 1) vedtages.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Jævnfør politisk beslutning om månedlig planprioritering forelægges planprioriteringen jf. bilag 1 til beslutning.

 

En del af planprioriteringen er også beslutning om delegation, hvor nye lokalplanønsker vurderes i forhold til, om planen har principiel eller politisk karakter hvorved beslutning om høring og endelig vedtagelse ikke kan delegeres til administrationen. Hvor planen ikke vurderes til at have politisk eller principielt indhold bliver planen kun behandlet administrativt og sagsforløbet kan således forkortes med ca. 3 måneder.

Klima- og Miljøudvalget vil fremadrettet månedligt få mulighed for orientering om alle lokalplansager, herunder også de planer, hvor byrådet har delegeret beslutningskompetencen til administrationen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Alle lokalplaner skal fortsat i høring uagtet om planen er administrativt eller politisk behandlet.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Punkt 1 taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3548613e5.pdf
3554863e6.pdf

Bilag

Indstillingsnotater bilag 2
Lokalplanoversigt_prioritering_maj14.pdf


42. Beslutning om omdannelse af arealerne ved Ny Hage i Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der igangsættes et procesforløb med henblik på midlertidig omdannelse af havnearealerne ved Ny Hage, jf. vedlagte skitse.

 2. der etableres en fri offentlig passage langs havnebassinet i Ny Havn, i overensstemmelse med havnevisionsplanens anbefalinger

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ad 1) Med afviklingen af erhvervsfunktionerne ved erhvervshavnebassinet, dels ved Holships areal og dels ved ”skrottens” areal, frigives tidligere erhvervsarealer til ny aktivitet.

 

I den eksisterende planlægning, såvel havnevisionsplan som Lokalplan 1.22, er der skabt mulighed for at etablere et havnetorv umiddelbart foran biografen, i sammenhæng med havnepromenadens forløb.

 

Med visionsplanen for havneområdet er endvidere peget på, at der skal etableres mulighed for at komme i niveau med vandspejlet i havnebassinerne, eksempelvis ved etablering af forsænkede træ-flydepontondæk langs havnekanten.

 

Aktørerne i nærområdet, herunder Kulturbiografen, sejlerforeningerne ved Finsingsplads og fitness- og eventbureauet ved Østre Havnevej ønsker alle, at der bliver taget hånd om arealernes omdannelse snarest muligt, så disse ikke henlægger som uudnyttet ingenmandsland, men aktiveres til glæde for byens borgere, besøgende, beboere og erhvervsdrivende.

 

Der er fra disse aktører fremkommet skitseforslag til en midlertidig disponering af disse arealer, etape 1. Skitsen anviser dels etablering af biograftorv, en eventplads til eksempelvis open-air forestillinger, parkering og rekreativt areal. Tanken er at udnytte og aktivere de attraktivt beliggende arealer, indledningsvis uden de store anlægsinvesteringer. Eksempelvis ved at give arealerne et rekreativt, grønt udtryk ved etablering af beplantning i mobile ”blomsterkummer”, højbede el. lign.

 

Aktivering af området med midlertidige disponeringer kan medvirke til en stigende interesse for området, også investeringsmæssigt og dermed fremme udviklingen af havneområdet.Ved tiltrædelse af hovedindstillingen igangsættes et procesforløb, med henblik på oprydning, aktivering og midlertidig omdannelse af de tidligere erhvervsarealer, med udgangspunkt i vedhæftede skitse af arealdisponering. Tiltag, der vurderes at ville være omfattet af lokalplanpligt, vil i givet fald først kunne etableres i forlængelse af en nærmere planlægning herfor. En planlægning, der med midlertidig aktivering af arealerne forventeligt vil aktualiseres, og kvalificeres.

Der er fra aktørerne også skitseret et forslag til en etape 2, der foreslår anlæg af ny kanal, ny bebyggelse m.v. Denne etape vil forudsætte gennemførelse af ny lokalplanlægning, og skal alene ses som inspiration til en senere omdannelse.

 

Ad 2) Med visionsplanen for havneområdet er peget på, at en af de vigtigste indsatser bør være, at skabe en sammenhængende promenade, der strækker sig fra inderfjorden og Strandparken i vest langs alle havnebassinerne og til Strandengen og marinaen i øst.Med afviklingen af ovennævnte erhvervsarealer, er skabelsen af denne sammenhængende promenade nu en mulighed.Det er vigtigt for områdets rekreative anvendelse, at der etableres en fri passage langs havnebassinkanten. I forbindelse med det kommende byggeprojekt for opførelse af plejeboliger på de tidligere havneerhvervsarealer, skal administrationen sikre, at passagen ikke afspærres i byggeperioden.Forvaltningen vil arrangere et temamøde for byrådet i juni måned hvor alle gældende planer for havneområdet gennemgås. Formålet er at drøfte hvilke yderligere konkrete initiativer, der kan igangsættes med henblik på efterfølgende politisk beslutning.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af tiltag, midlertidige såvel som blivende, der forudsætter en kommunal finansiering, vil blive forelagt ved efterfølgende sagsfremstilling.


Endvidere vil mulighederne for at gennemføre projekter ved opnåelse af fondsmidler blive afsøgt.

 

Den midlertidige passage langs havnebassinkanten kan af sikkerhedshensyn medføre en mindre udgift til at udjævne belægningen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Udsat
 

Sagsfremstilling
Referat

3525675e7.pdf
3525673e8.pdf

Bilag

Skitse fra interessenter havneomdannelse Ny Hage etape 2.pdf
Skitse fra interessenter havneomdannelse Ny Hage etape 1.pdf


43. Beslutning af Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse syd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd, vedtages endeligt med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen og af bilaget med administrationens vurdering af indkomne høringssvar.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål

Formålet er at få vedtaget lokalplan 19.05 endeligt. Administrationen har behandlet indkomne høringssvar og indstiller, at lokalplanen vedtages uden væsentlige ændringer.

 

Lokalplanens formål er at udlægge et areal på ca. 23 ha til boligområde syd for Tølløse. Området skal rumme mindst 121 boliger fordelt på 92 åben/lav-boliger og 29 tæt/lav-boliger.

 

Baggrund

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse.

Økonomiudvalget besluttede på et møde i 2010 at igangsætte planlægningen ved Høbjærggård. Grundet planlægningens omfang, er der gennemført en idéfase jf. Planlovens § 23c. Udarbejdelsen af lokalplanforslaget er blevet forlænget, bl.a. på grund af undersøgelser af områdets jordbundsforhold samt nye retningslinjer for planlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser.

 

Se Lokalplanforslag 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd

 

Lokalplanens indhold

Boligerne udlægges i 9 boliggrupper i 1 til 1½ etage. Lokalplanen sikrer, at områdets naturbeskyttede arealer indgår i de friarealer, der adskiller boliggrupperne. Både beboerne i lokalplanområdet og Tølløses øvrige borgere vil få adgang til de naturprægede arealer gennem et veludviklet stisystem.

Lokalplanområdet indeholder naturbeskyttede områder, og et vigtigt formål med lokalplanen er at sikre områdets nuværende landskabelige kvaliteter samt levesteder for dyr og planter. Dette sker igennem udlæg af større, grønne områder svarende til ca. 20 % af lokalplanområdets samlede areal.

 

Lokalplanen fastlægger, at området trafikmæssigt skal betjenes fra henholdsvis Sønderstrupvej/Søndermarken i vest og Lidtgodtvej i øst. Der vil på den måde ikke være gennemkørende trafik i området.

 

Ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med endelig vedtagelse

Administrationen anbefaler, at der som følge af de indkomne høringssvar foretages en række mindre ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Ændringerne fremgår af bilag 1.

 

Holbæk Kommune har sikret, at Lidtgodtvej bliver udvidet i forbindelse med etablering af boligerne i lokalplanområdet. Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning ift. trafikafviklingen på Lidtgodtvej. Vurderingen er blevet offentliggjort i en revideret screeningsbeslutning på kommunens planportal.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, vil blive gennemført på ejerens foranledning.

 

Håndtering af regnvand fra lokalplanområdet forudsætter, at der etableres et eller flere regnvandsbassiner med tæt membran. Enten i området eller uden for området. Det skal fastlægges i et tillæg til Spildevandsplan 2010-2018, hvordan regnvand fra lokalplanområdet konkret skal håndteres.

 

I tilfælde af, at regnvand fra veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal håndteres i området, vil grundejere i området få udgiften til etablering af et eller flere regnvandsbassiner.

 

I tilfælde af, at regnvand fra veje, parkeringsarealer og øvrige kørearealer skal håndteres uden for lokalplanområdet, vil Holbæk Forsyning få en udgift til etablering af et eller flere regnvandsbassiner.

 

Tilslutningsbidrag til offentlig håndtering af regnvand har en fast takst, og det må forventes, at de samlede tilslutningsbidrag fra området ikke kan dække udgiften til at etablere et eller flere regnvandsbassiner med tæt membran.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Byrådet vedtog Forslag til Lokalplan 19.05 på byrådsmødet den 18. december 2013, og forslaget var i offentlig høring i perioden 13. januar 2014 til 19. marts 2014, jf. sagshistorik bilag 3.


Der blev afholdt borgermøde den 24. februar 2014 på Sejergårdsskolen i Tølløse med over 100 deltagere. Notat fra mødet er vedlagt som bilag 2.


I høringsperioden modtog administrationen 18 forskelligt lydende høringssvar. Høringssvarene og administrationens vurdering heraf fremgår af bilag 1. Høringssvarene omhandler primært trafiksikkerhed, adgangsveje, hensynet til de naturbeskyttede områder samt bebyggelsens omfang, tæthed og karakter.

 

Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Udsat.
 

Sagsfremstilling
Referat

3538261e9.pdf
3534491e10.docx
3536046e11.docx

Bilag

Bilag 1 Behandling af høringssvar_19-05.pdf
Bilag 2 Mødenotat borgermøde.docx
Bilag 3 Sagshistorik


44. Beslutning om landsbyfornyelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og i byrådet.

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at der gives tilsagn om at anvende tildelte midler fra pulje til landsbyfornyelse til projekt for byfornyelse i Ugerløse.

 2. godkender at der bevilges 1 mio. kr. til støtte til nedrivningen af ejendommene Hovedgaden 21, 25, 29 og 31 i Ugerløse. Holbæk Kommune kan opnå statslig refusion på 60 %, hvorfor de resterende 40 % skal frigives fra budget 2014-17.

 3. godkender, at fristerne for arbejdernes udførsel er den 15. juli 2015 og aflæggelse af endeligt byggeregnskab den 1. november 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ministeriet for by- bolig og Landdistrikter udmeldte i 2013 den statslige pulje til landsbyfornyelse i 2014. Holbæk Kommune er tildelt en vejledende udgiftsramme på 2,9 mio. kr. (Se bilag 4 for yderligere uddybning). Ved beslutning om støtte til byfornyelse i Ugerløse, fastfryses midlerne til brug i Ugerløse og kan ikke anvendes til byfornyelse andre steder.

Baggrund

Baggrunden for at ansøge om midler fra puljen til landsbyfornyelse bunder i et konkret projekt for byfornyelse i Ugerløse. Projektet omfatter etablering af en dagligvarebutik samt et boligprojekt. Lokalplanlægning for byfornyelsesprojektet genoptages, såfremt der gives tilsagn om midler fra puljen til landsbyfornyelse.

Projektet

Ejendommene på hovedgaden nr. 21, 25, 27, 29 og 31 i Ugerløse ønskes nedrevet med henblik på at kunne realisere projekt om landsbyfornyelse. Der søges 1 mio. kr. i støtte til nedrivningen.

Ugerløse er udpeget som kulturmiljø, der er derfor en række hensyn at tage i forhold til placering og udformning af ny bebyggelse, dette gælder både dagligvarebutik og boliger.

De eksisterende bygningers fysiske tilstand

Konklusionen er, at beboelsesejendommene beliggende på Hovedgaden nr. 21 (blandet beboelse og forretningsejendom), 29 og 31 i Ugerløse alle er opført før 1950 og er at betragte som egnede til nedrivning. Ejendommen Hovedgaden 25 er en erhvervsejendom, der er opført i år 1962, men er i en sådan stand, at den også må betegnes som egnet til nedrivning.

De enkelte ejendommes fysiske tilstand er yderligere beskrevet i bilag 1.

Arbejdernes udførsel

Ifølge byfornyelsesloven § 25, stk. 2. skal der i forbindelse med beslutning om at yde støtte fastsættes frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab. Midlerne, som blev tildelt i juni 2013 skal være brugt inden 18 måneder.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Støtten ydes som et kontant tilskud. Der ansøges om 1 mio. kr., hvor Holbæk Kommune kan få 60 % af støttebeløbet refunderet fra staten, de resterende 40 % finansieres dermed af Holbæk Kommune.

Der er i budget 2014-17 afsat en pulje på 500.000 kr. til forskønnelse af lokalområderne, med denne beslutning frigives midlerne og reserveres til brug i Ugerløse.

Danske Huse A/S skønner, at omkostninger til nedrivning beløber sig til 1 mio. kr. + moms. Danske Huse A/S tilkendegiver, at de ikke bidrager til medfinansiering af nedrivningen og at nedrivning i det hele taget forudsætter, at man får tilskud fra puljen til landsbyfornyelse.

Ejendommen beliggende Hovedgaden 27 i Ugerløse ønskes ligeledes nedrevet, men kan ikke omfattes af puljens midler. Danske Huse A/S står selv for finansiering af nedrivning af denne ejendom.

I tilfælde af, at der på tidspunktet for nedrivning, bor lejere i de pågældende ejendomme, kan kommunen have pligt til genhusning. Genhusningspligten træder ind, hvis lejere opsiges som følge af nedrivningen og byfornyelsen. Der var i april 2014 registreret andre beboere end ejere på ejendommene Hovedgaden 25, 29A-D og 31, lejere i Hovedgaden 29A-D er varslet om opsigelse (se bilag).

 

Øvrige konsekvenser

Beslutning om tilsagn om midler til byfornyelsen vil medføre, at lokalplanarbejdet for området genoptages.

I umiddelbar tilknytning til beslutningen, skal der ske træk på kommunens vejledende udgiftsramme, hvorved de statslige midler reserveres. (Jf. byfornyelseslovens § 94, stk. 5)

 

Høring

I sagen om kommunens tilsagn om at ville yde tilskud til nedrivning, har der ikke været afholdt borgermøder og sagen skal ikke i offentlig høring. I forbindelse med den afledte sag om lokalplanlægning for området planlægges det, at der afholdes to borgermøder i processen.

 

Lovgrundlag – link

Lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 132 af 05-02-2010

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3530541e12.pdf
3539059e13.pdf
3539066e14.pdf
3540431e15.pdf

Bilag

Landsbyfornyelse i Ugerløse - 2014.05.05. Landsbyfornyelse i Ugerløse.pdf
2014 02 11 Forslag.pdf
Opsigelser.pdf
Bilag til sagsbeskrivelse.pdf


45. Beslutning om klimatilpasningsplan, Kommuneplatillæg 2

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. kommuneplantillæg ”Klimatilpasningsplan” og Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune vedtages.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunerne var inden udgangen af 2013 forpligtigede til at udarbejde et forslag til klimatilpasningsplan, hvor områder med oversvømmelsesrisici (klimatilpasningskort) kortlægges og hvor der udvælges og prioriteres indsatser for det videre arbejde på området.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune blev behandlet på Byrådsmødet den 11. september 2013. Planen indarbejdes i Kommuneplanen. Derfor blev der udarbejdet et kommuneplantillæg, som blev behandlet på Byrådsmødet den 18. december 2013. Her blev det besluttet at sende begge planer i 8 ugers høring.

 

De 2 indkomne høringssvar er af teknisk /redaktionel karakter som ikke har givet anledning til ændringer i planerne ud over redaktionelle forbedringer af kortene.

 

Klimatilpasningsplanen indeholder klimatilpasningskort (modelberegninger af, hvor sker der oversvømmelser ved store regnhændelser) og værdikort (ejendomsværdier udtrukket fra BBR). Sammenhold af værdikort og klimatilpasningskort giver et risikokort, der viser, hvor der er størst risiko for tab af økonomiske og lokale værdier ved en oversvømmelse.

Ud fra risikokortet, og det kendskab vi allerede har til, hvor der i dag sker oversvømmelser ved ekstrem regnhændelser, er der udvalgt 11 indsatsområder, hvor årsag til oversvømmelsesrisiko bør undersøges nøjere, og hvor der evt. kan gennemføres fysiske indsatser, hvis der findes finansiering hertil.

 

Handleplanen indeholder også et dynamisk handleplanskema, hvor nye opgaver løbende kan lægges ind. Skemaet bruges derved også som et arbejdsredskab for det videre arbejde med planen.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan kan ses her

 

Forslag til Kommuneplantillæg Klimatilpasning kan ses her

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne i Klimatilpasningsplanen, hvis der ex. ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde udgifterne til gennemførsel af et projekt, som erstatning for et traditionelt regnvandsprojekt.

I øjeblikket er der givet tilsagn fra Forsyningssekretariatet til gennemførsel af klimatilpasningsprojekt ved Lergravskvarteret.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Begge planer har været i høring frem til den 28.02.2014. I høringsperioden er indkommet 2 kommentarer, som har givet anledning til redaktionelle ændringer.

 
 

Lovgrundlag – link

 

EU`s oversvømmelsesdirektiv og Planloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3483890e16.jpg
3483891e17.jpg
3483862e18.doc

Bilag

bilag_1a_Klimatilpasningskort.jpg
bilag_1b_Risikokort.jpg
Skema med indsigelser


46. Beslutning vedr. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for udvidelse af dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplanforslag 1.38 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger

 2. der ikke udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven, jf. gennemført miljøscreening for Kommuneplantillæg og lokalplanforslag

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projektønske fra ejer af den eksisterende dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej 3, Holbæk. Udvidelse af dagligvarebutikken ligger inden for detailhandelsrammerne såvel i Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013. Udvidelsesmuligheden er beskrevet i den eksisterende Lokalplan 1.27, der dog foreskriver, at der skal udarbejdes ny lokalplan for denne udvidelse. Da udvidelsen af butikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er der udarbejdet et kommuneplantillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

 

Med lokalplanen muliggøres en udvidelse af den eksisterende butiks etageareal, således at dette kan andrage maksimalt 1.275 m2 alt inkl. Lokalplanen fastsætter en ny placering af bebyggelsen, der forudsætter nedrivning af eksisterende dagligvarebutik. Byggefelt for den nye butik placeres i skel mod vest, hvorved eksisterende p-areal flyttes om på østsiden af butikken. Byggefeltet trækkes helt ud mod byggelinje mod vej.


Et delareal i den ældre boligbebyggelse mod øst henligger som byggetomt, efter nedrivning af ældre mindre erhvervsbygninger. Dette delareal inddrages med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg til centerområde og udlægges til parkeringsformål. I lokalplanforslaget er fastsat bestemmelser om, at dette nye p-areal skal afskærmes, så de omkringliggende boliger skærmes mod støj- og lysgener.


Arealet trafikbetjenes fra Borgmester N. E. Hansensvej.Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg kan ses her: http://lokalplaner.holbaek.dk/dk/138_udvidelse_af_dagligvarebutik_paa_borgmester_n_e_hansensvej/138_udvidelse_af_aldi_ved_borgmester_n_e_hansensvej.htm

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag indebærer ikke kommunale udgifter

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Projektplanerne har været undervejs i flere år. Der har tidligere været afholdt forfasemøde omkring udvidelsesplanerne, herunder inddragelse af naboareal til p-formål. Navnlig dette forhold gav anledning til bemærkninger fra de nærmeste naboer, der ikke ønskede støj- og lysgener fra parkeringsareal tættere på deres boliger. Med lokalplanforslaget er indarbejdet krav om afskærmning i forhold til disse boliger, samt sikret en grøn bufferzone mellem p-areal og boliger.


Der er programsat borgermøde om lokalplanforslaget den 7. august kl. 19-21 på Holbæk Bibliotek.

 

Lovgrundlag – link

Planloven, Lov om miljøvurdering

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling47. Orientering om igangsættelse af tværkommunalt geostiprojekt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. udvalget orienteres om igangsættelsen af et kommunalt samarbejde med Sorø, Kalundborg og Odsherred Kommuner om at etablere en rekreativ vandre- og cykelsti gennem kommunerne.

2. udvalget orienteres om at der arbejdes videre med at opnå finansiel støtte til projektet gennem bl.a. Nordeafonden.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ideen om at forbinde eksisterende stier (bl.a. Fjordstien og Jyderupstien) med nye, planlagte stier, så der dannes en rundtur, der forbinder oplevelsesområder i Nordvestsjælland og Midtsjælland er opstået i et samarbejde mellem Holbæk, Sorø, Kalundborg og Odsherred kommuner.

 

Rundturen vil være et tilbud til lokale og turister om et afvekslende stiforløb med mulighed for oplevelser undervejs bl.a. indenfor emnerne astronomi, natur, arkæologi, landskabernes dannelse m.m. i Brorfelde Observatorium, Naturpark Åmosen og GeoPark Odsherred. I Holbæk Kommune vil stien desuden komme forbi Maglesø, Holbæk by, Jyderup med Skarresø og Sølyst samt Lammefjorden.

 

Det er et væsentligt element i projektet, at stien forløber gennem fire kommuner, og at der undervejs er mulighed for at opleve noget, man ikke kan opleve andre steder. Det er derfor vigtigt, at der skabes mulighed for at etablere ”nedslagssteder” på ruten, som byder på særlige oplevelser. Et forprojekt skal udarbejdes, som beskriver, hvad stien vil byde på af oplevelser og faciliteter med henblik på at opnå ekstern finansiering af et egentligt projekt.

 

En meget stor del af ruten vil kunne forløbe ad eksisterende stier og mindre veje. Nogle af disse skal måske ”opgraderes”, så man kan køre på cykel på dem. Hele ruten skal markeres med skilte, der skal være formidlingstavler på udvalgte steder og ruten vil desuden blive formidlet på internettet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Nordeafonden har udtalt, at de er villige til at støtte projektet, hvis det får et format, der gør det tilstrækkeligt interessant.

 

Det er en forudsætning, at Nordeafonden og evt. andre fonde/puljer støtter projektet med midler til en projektansættelse, anlæg, arealerstatninger/kompensationer og formidling. Holbæk Kommunes bidrag vil lægge beslag på ca. 100 arbejdstimer til planlægning og beskrivelse af projektet samt en løntilskudsansættelse i en periode på 6 måneder.

 

Øvrige konsekvenser

Rundturen vil skabe mulighed for indtægter for erhverv der tilbyder ydelser i tilknytning til stien og øge kendskabet til kommunen som et attraktivt sted. Turen vil kunne udbygges af turisterhvervet med tilbud om pakketure inkl. fx cykelleje, oplevelser og overnatning.

 

Høring

Alle berørte lodsejere vil blive inddraget i processen og skal give deres tilsagn

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling48. Beslutning vedr. banesti mellem Lejre og Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. der ikke arbejdes videre med projektet.

 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. til at etablere banestien fra Vipperød til Soderup samt 50.000 kr. årligt til den afledte driftsudgift.

 

Beskrivelse af sagen

Baggrund

D. 30-4-2013 besluttede Udvalget for Klima og Miljø, at administrationen skulle arbejde videre med projektet herunder søge finansiering fra relevante fonde/puljer samt arbejde på at indgå frivillige ordninger på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere.

 

Administrationen har i den mellemliggende periode gennemført samtaler med lodsejerne, været i kontakt med relevante fonde og arbejdet på at tilvejebringe et tilstrækkeligt oplyst grundlag for en endelig politisk stillingtagen til stiprojektet.

 

Banedanmark (herefter BDK) har den 3. april 2014 oplyst til kommunerne, hvor stor en del af retableringsomkostningerne BDK sparer, hvis stiprojektet realiseres. Det er dette beløb, som BDK vil kunne overføre til kommunerne i tilskud til etablering af stien. For Holbæk Kommune vil tilskuddet fra BDK være 850.000 kr.

 

Mht. til ekstern finansiering har vi været i kontakt med forskellige fonde, som ikke er interesseret i at bidrage, fordi projektet indebærer ekspropriering. Der kan muligvis søges støtte til tilskud af stiens finish (toplag, skilte osv.).

 

Scenariet for stiforløbet og økonomien

Administrationen har i samarbejde med Lejre Kommune og et rådgivende ingeniørfirma fundet det scenarie for Banestien, som er det mest økonomiske og desuden lever op til de krav om hjemmel, der skal være i forhold til ekspropriation.

 

Det anbefalede scenarie tager størst muligt hensyn til lodsejerne. Stien forløber på mindre strækninger ad mark- og fællesveje og i byområder ad eksisterende veje og stier i det omfang, det er muligt. Den del af arbejdsvejen, der skal omdannes til sti omlægges, så den så vidt muligt følger baneskellet.

 

Banestien vil blive 8,1 km lang og ca. 3,5 m bred. og koste Holbæk Kommune 1.940.000 kr., når tilskuddet fra BDK er fratrukket anlægsudgiften.

 

Lodsejere

Holbæk Kommune har været i kontakt med alle berørte lodsejere. Der er blevet gennemført samtaler med langt de fleste lodsejere ude på arbejdsvejen. Selv om der var en god dialog med lodsejerne, kan projektet ikke gennemføres uden ekspropriation. I Holbæk Kommune er der 18 berørte lodsejere, hvoraf 6 er positive, 1 ved ikke og 11 ønsker ikke stien.

 

Risici ved ekspropriation

Lodsejerne har i henhold til de med BDK indgåede aftaler om midlertidig ekspropriation ret til at få arealet tilbage i en stand som før ekspropriationsindgrebet. Lodsejerens ret til at kræve arealet tilbage i retableret stand vil i givet fald kunne fortrænges af en kommunal ekspropriation. Såfremt ekspropriation og efterfølgende klagebehandling kommer ud over fristen for de nuværende aftaler, der udløber med udgangen af 2014, skal Kommunen være villig til at overtage arealerne og de dertilhørende forpligtelser i forhold til retablering, hvis ikke man får medhold i en evt. klage.

 

Samlet vurdering

Overordnet set er idéen om at omdanne den eksisterende arbejdsvej til en rekreativ sti økonomisk fordelagtig for kommunerne, idet der kan etableres en lang, trafiksikker og attraktiv stistrækning for et relativt lille beløb.

 

Der ligger dog et økonomisk risiko moment ved at ekspropriere, da eventuelle klagesager ikke vil blive afgjort førend BDK’s aftale med lodsejerne udløber, og kommunen vil potentielt stå med et stort erstatningsansvar.

 

Administrationen i Lejre Kommune har indstillet til, at projektet opgives, hvad der også er blevet besluttet på Udvalget for Teknik og Miljø den 2.maj 2014 og anbefalet til Økonomiudvalget samt Byrådet.

 

Som følge heraf anbefaler administrationen i Holbæk Kommune, at projektet også opgives i Holbæk Kommune.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Det ikke giver mening, at lave en rekreativ sti, der ender blindt ved kommunegrænsen. Men en realisering af Banestien på strækningen fra Vipperød til Soderup kunne give god mening.

 

Holbæk Kommune har en enestående chance, for at lave en relativ billig, rekreativ og trafiksikker sti langs banen. Det er administrationens vurdering, at der ligesom med Fjordstien er hjemmel til at ekspropriere og gennemføre stien. På strækningen fra Vipperød til Soderup er der 14 berørte lodsejere, hvoraf 5 er positive, 1 ved ikke og 8 ønsker ikke stien. Projektet er tilpasset, så stien forløber ad private fællesveje, markveje og eksisterende stier i det omfang, det er muligt. Samtidigt er stien flyttet helt ud til baneskellet, så lodsejerne tilgodeses mest muligt. Nødvendighedskravet i forhold til et lovligt ekspropriationsindgreb forudsætter dog, at formålet der eksproprieres til, skal være umiddelbart forestående, og der skal være afsat midler til at gennemføre projektet.

 
 

Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Se bilag vedrørende risici og lovgivningens bestemmelser vedr. ekspropriation.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med projektet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3538746e19.pdf
3538491e20.pdf

Bilag

Notat vedr. risici
Notat økonomi


49. Beslutning af indsatser på vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 
 1. Udvalget beslutter hvilke indsatser, der skal arbejdes videre med på vandløbsområdet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har ønsket at styrke indsatsen på vandløbsområdet. I den forbindelse er indsatser på områderne:

· Revision af vandløbsregulativer

· Å-mænd til gennemgang af vandløbene

· Regulering af Åmose Å opstrøms Bromølle

beskrevet nøjere i bilag 1.

 

Under hvert punkt er beskrevet baggrund for indsatsen, de administrative forhold, fordele og ulemper, samt konsekvenser. Yderligere er anslået et udgiftsniveau for valgt af høj/lav indsats på området eller valg af forskellige ambitionsniveauer.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Der udarbejdes et oplæg, hvor der afsættes 300.000 kr. til gennemgang af vandløbene i form af Å-mænd. Det undersøges, om det kan organiseres som jobrotation i regi af Vej og Park. Oplægget skal desuden indeholde en regulering af Åmose Å opstrøms Bromølle.
De resterende midler skal i oplægget forudsættes overført til 2015, og anvendt efter dialog med vandsynsgrupperne.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3550793e21.docx

Bilag

Bilag 1


50. Drøftelse om at nedbringe sagsbehandlingstider

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Drøftelse


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter initiativerne til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på landbrugsområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sagens kerne

Miljøstyrelsens oversigt over kommunernes sagsbehandlingstider viser at Holbæk Kommune har en længere sagsbehandlingstid end de fleste andre kommuner. Sagsbehandlingstiden er dog faldet med 22 % det seneste år, svarende til landsgennemsnittet.

 

Den faldende tendens forventes at fortsætte i 2014, og regeringens planer om lovændringer, der forenkler sagsgangene, vil trække i samme retning, hvis de bliver gennemført. Administrationen foreslår uanset dette at der iværksættes en handlingsplan til yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden og ønsker derfor en politisk drøftelse af en række forsalg til initiativer således at handlingsplanens retning kan fastlægges.

 

Initiativer til at nedbringelse af sagsbehandlingstiden

Nedenstående initiativer forventes at forkorte sagsbehandlingstiden for den enkelte sag.

 

 

Initiativ

Effekt

Konsekvens

1

Fastsættelse af en kort, men realistisk frist til at komme med supplerende oplysninger eller afklarer om ansøgningen er aktuel.

Der sikres et flow i de sager der er under behandling, så der ikke spildes tid på at genopstarte sagen flere gange.

Det vil sætte konsulenterne under pres. Se i øvrigt pkt. 2.

2

Lukning af sager, hvor supplerende oplysninger ikke er indkommet inden for tidsfristen eller oplagt ikke er fyldestgørende. Dette vil ske efter principperne i Miljøstyrelsens Vejledning og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser. Hvis der er tale om en ansøgning, der skal lovligøre en eksisterende produktion (efter en indskærpelse) bør konsekvensen af en afvisning være en politianmeldelse.

Sikrer en mere effektiv sagsbehandling. Skal ses i sammenhæng med pkt. 1.

Lukkede sager kan genindsendes, hvorved der formelt opnås en kortere sagsbehandlingstid.

Det bliver klart, hvilke ansøgninger, der er, et reelt ønske om at få behandlet.

Behandlingen af lovliggørelser bliver mere effektiv.

Landmænd der har ventet længe på en tilladelse vil – ind til sagspuklen er væk - blive oprørte over at komme ”bag i køen”.

3

Betragte projekter, der ændres væsentligt i forhold til det ansøgte projekt, som en ny sag.

Landmanden gør alle sine overvejelser om projektet og beslutter sig inden indsendelse.

Der vil opstå en frustration over på denne måde at komme ”bag i køen”.

4

En konsekvent brug af politianmeldelser *)

 

Vil have en præventiv virkning og sikre at der ikke skal mange opfølgninger til før et påbud efterkommes.

Det vil få konsekvenser for den gode dialog i forbindelse med tilsyn.

 

*)I forbindelse med tilsyn bliver der på de fleste ejendomme indskærpet forhold, som ikke er lovlige, uden at være udtryk for en bevidst overtrædelse af reglerne. Der gives en frist til at bringe forholdet i orden. I ca. ¼ af sagerne skal der flere tilsyn og indskærpelser og fristforlængelser til før forholdet bliver bragt i orden.

 

Naboklager over fluer, støj, hanegal og lugt tager ofte uforholdsmæssig lang tid i forhold til den miljømæssige betydning af disse sager. Kommunen er forpligtet til at besvare og behandle henvendelserne. Det er usikkert om der kan spares tid på disse sager.

 

Videre proces

På baggrund af de politiske drøftelser vil administrationen udarbejde en handlingsplan til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Planen forventes færdig umiddelbart efter sommerferien.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Drøftet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3549746e22.doc

Bilag

dagsordenspunkt sagsbehandlingstid - Udvalgsorientering landbrugsstatistik 2013.doc


51. Orientering om Holbæk Kommunes tilsyn med virksomheder og landbrug i 2013

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Tilsynsberetningen tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den årlige tilsynsberetning er en samlet opgørelse af kommunens miljøindsats på tilsyns- og miljøgodkendelsesområdet. Det fremgår af indberetningen hvor mange tilsyn, godkendelser og håndhævelser, der er meddelt i 2013.

 

Tilsynsåret 2013 har været præget af, at der blev vedtaget en ny bekendtgørelse for tilsyn den 23. maj 2013, som omstrukturerede hyppigheden for, hvornår virksomheder og landbrug skal have tilsyn. Fra den 1. januar 2013 til og med den 22. maj 2013 blev tilsyn udført efter aftalen mellem KL og miljøministeren om minimumsfrekvenser, mens tilsyn udført fra den 23. maj og frem til den 31. januar 2013 er udført ud fra den nye bekendtgørelse. Fra den 23. maj 2013 planlægges og indberettes tilsynsindsatsen inden for landbrug og virksomheder samlet.

 

Indberetningen for 2013 består af to skemaer for perioden 1. januar til 22. maj, et skema for perioden 23. maj til 31. december, samt en indberetning af registrerede IED-virksomheder i Holbæk Kommune (store virksomheder omfattet af IED-direktivet).

 

Indholdet af den tilsynsberetning for 2013, er indsendt til Miljøstyrelsen og offentliggjort den 1. april 2014

 

Kampagnetilsyn 2014

Som noget nyt i tilsynsbekendtgørelsen skal der gennemføres mindst to tilsynskampagner i 2014.

 

På landbrugsområdet gennemføres en kampagne om udbredelse af kendskabet til miljølovgivningen på mindre landbrugsbedrifter i forbindelse med Roskilde Dyrskue, hvor Holbæk Kommune vil være til stede sammen med en række andre kommuner.

 

På virksomhedsområdet gennemføres en kampagne om udbredelse af symbiosesamarbejde mellem virksomheder. Der gennemføres tilsyn på mindst syv udvalgte virksomheder med potentiale for symbiosesamarbejde, og der ud over informeres om mulighederne for symbiosesamarbejde i forbindelse med basistilsyn på de øvrige virksomheder, hvor det vurderes relevant.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Tilsynsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 497 af 15/05/2013 om miljøtilsyn.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer).

 

Sagshistorik, henvisninger


Vurdering i forhold til miljø

 

Tilsynsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 497 af 15/05/2013 om miljøtilsyn.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer).

 
 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3549116e23.docx

Bilag

Bilag til tilsynsberetning


52. Orientering om afslag til helikopterflyvning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Orienteringssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. afslag af privat helikopterflyvning tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune modtog i januar 2014 en ansøgning om landzonetilladelse til en privat start- og landingsplads for helikopter. Der er søgt om tilladelse til 300 operationer årligt (1 operation = en start eller en landing) dvs. 150 ture. Start- og landingspladsen skal hovedsagligt betjene ejer af ejendommen og i mindre omfang venner og bekendte, der ønsker at benytte hans helipad. Helikopterflyvningen er en fritidsaktivitet.

 

Samtidigt med ansøgningen indkom der 6 klager fra naboerne over helikopterflyvning i området. Ansøger har siden anskaffelse af helikopteren i sommeren 2013 udført ca. 170 egne operationer samt et ukendt antal besøgendes operationer (20 anslået).

 

Holbæk Kommune har givet afslag på ansøgningen, da administrationen vurderede, at det ikke er en hensigtsmæssig fritidsaktivitet at give landzonetilladelse til i et område, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt natur-, landskabs, -og besøgsområde. Der er i afslaget lagt vægt på områdets høje landskabelige og særligt rekreative værdier, som ikke vurderes at være foreneligt med en privat fritidsaktivitet som helikopterflyvning.

 

Afslaget er blevet påklaget og indsendt til Natur-og Miljøklagenævnet, der behandler sagen.

 

Ansøger lægger i klagen bl.a. vægt på, at der i området er andre tilsvarende larmende aktiviteter, såsom landbrugsmaskiner og anden tung trafik, der larmer samt jagt.

 

Administrationen skelner mellem naturligt hjemmehørende aktiviteter i landzonen, der også er afhængige af denne placering, som f.eks. landbruget eller jagt og private fritidsaktiviteter. Det er ikke administrationens vurdering, at man kan sidestille f.eks. en traktor, eller en bus med en helikopter. Hverken i forhold til støjemission eller bevægelsesmønster. Den overordnede kommuneplanlægning udlægger særlige områder til erhverv, industri og støjende fritidsaktivitet, så de ikke spredes uhensigtsmæssigt i kommunen. Ansøgers ejendom ligger i et område, der både er udlagt som værdifuldt natur- og landskabsområde samt besøgsområde og i konsekvenszonen for et stilleområde.

 

I denne konkrete sag er det administrationens vurdering, at privat helikopterflyvning vil være en uhensigtsmæssig aktivitet i området. Det understøtter heller ikke kommuneplanens udpegning af området, hvorfor man har givet et afslag.

 

Afslaget er ikke ensbetydende med et totalt flyveforbud. Natur- og Miljøklagenævnet har i en anden sag udtalt, at 30 årlige operationer er så underordnet, at det ikke kræver landzonetilladelse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling53. Beslutning af revision af Spildevandsplan 2010-2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1.Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2010-2018 revideres således at planperioden forlænges frem til år 2023.

2.samarbejdsaftalen ”Aftale om gennemførelse af Spildevandsplanen og optimering af sagsgange” godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunens nuværende spildevandsplan tager udgangspunkt i de statslige vandplaner, der blev underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Nye vandplaner er endnu ikke endeligt vedtaget, og var senest i seks måneders høring frem til den 23. december 2013. Høringssvar vil blive behandlet i foråret 2014 og det forventes at relevante ændringer samt opdateret datagrundlag bliver indarbejdet.

 

Ændringer i vandplanen fra høringsversion til vedtaget vandplan vil have betydning for spildevandsplanlægningen i Holbæk Kommune og det kan forventes at mange ejendomme falder ud af planen og andre bliver omfattet, fordi rensekrav er ændret. Som direkte konsekvens af det ændrede og opdaterede datagrundlag samt ændrede renseklasser og krav til spildevandsrensningen især for spredt bebyggelse i det åbne land er der behov for at revidere den kommunale spildevandsplan. Ikke mindst set i lyset af at Holbæk Kommune er den kommune der har næst flest ejendomme i det åbne land i Danmark.

 

Administrationen foreslår endvidere at sagsgangene optimeres og udbygges i samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning A/S som beskrevet i medfølgende bilag. Herved vil myndighedsarbejdets kvalitet også kunne øges.

 

Administrationen foreslår at en revideret spildevandsplan udarbejdes som en dynamisk overordnet rammeplan, der ad hoc suppleres med årlige tillæg frem for detaljeret kortsigtet plan. Hermed kan ændrede lovkrav, datagrundlag osv. indarbejdes mere smidigt, når behovet opstår – uden, at vi er nødsaget til at revidere hele spildevandsplanen.

Det udbyggede samarbejde med Holbæk Forsyning A/S vil betyde at varslinger og administrative procedurer koordineres og samtænkes, hvilket vil medføre et forbedret serviceniveau for borgerne.

De fornødne ressourcer til realisering af planen søges frigivet via særskilt tillægsbevilling i økonomiudvalget.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

En revision og forlængelse af planperioden vil gøre det muligt at foretage konkrete miljøvurderinger og evt. revurdere udpegningen af ejendomme, som tydeligt udgør tekniske såvel som økonomiske udfordringer for Holbæk Forsyning A/S og dermed selskabets øvrige kunder, da tilslutningsbidraget bliver udregnet solidarisk for alle ejendomme i Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3461319e24.docx

Bilag

Aftale om gennemførelse af Spildevandsplanen og optimering af sagsgange


54. Ansøgning om udvidelse af råstofindvinding ved Mogenstrup

Sagsgang og sagstype

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø; Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Holbæk Kommune meddeler Region Sjælland, at ansøgning om udvidelse af råstofindvinding i Mogenstrup Grusgrav anbefales.

 2. At der udarbejdes et kommuneplantillæg for råstofindvinding på arealet, såfremt Region Sjælland vælger at realitetsbehandle ansøgningen.

 

Alternativ indstilling

Ansøgning om udvidelse af Mogenstrup Grusgrav videresendes til Region Sjælland til behandling uden Holbæk Kommunes anbefaling.

 
 

Beskrivelse af sagen

Sagsbehandling på råstofområdet overgår pr. 1. juli 2014 til Region Sjælland, jf. Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. Udarbejdelse af en råstoftilladelse kræver ud over den faglige sagsbehandling mindst 12 ugers offentlig høring.

 

John Ravn Christensen har d. 24. april 2014 fremsendt ansøgning om udvidelse af råstofindvindingen i Mogenstrup Grusgrav på matr. nr. 8a Mogenstrup, Sdr. Jernløse.

 

Ansøgningen omfatter et tilstødende areal på 4,84 ha, nordøst for det eksisterende tilladte graveområde på 8 ha i Mogenstrup Grusgrav. Området fremgår af bilag 1.

 

Formålet med ansøgningen er at kunne fortsætte en bæredygtig udnyttelse af de tilgængelige råstoffer i Mogenstrup Grusgrav i overensstemmelse med:

 1. Råstoflovens bestemmelser, jf. formålsparagraffen

 2. Retningslinjerne i Region Sjællands Råstofplan 2012-2023, specielt retningslinje 4 – ressourceudnyttelse

 3. Holbæk Kommunes anmodning af 7. maj 2013 til Region Sjælland om udlæg af nye graveområder, herunder det aktuelle område i Mogenstrup Grusgrav (bilag 2).

Det ansøgte areal består af en bakke. Det vurderes, at der kan indvindes ca. 1.6 mill m³ sand, sten og grus, hvis der graves til samme kote, som i gældende tilladelse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Råstofindvindingen vil medføre landskabelige forandringer

 

Efterbehandlingsplanen vil tilpasse grusgraven til omgivelserne

 

En samlet forlængelse af graveperioden i grusgraven vil samtidig medføre en forlængelse af den periode, hvori der foregår nedknusningsaktiviteter.

 

Selv om myndighedsbehandlingen overgår til regionen, vil en behandling af ansøgningen kræve kommunal sagsbehandling i forhold til Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

 

Høring


Lovgrundlag – link

Lov om råstoffer, LBK 657 af 27. maj 2013.

 

Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse, nr. 380 af 23. april 2014. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen).

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3528177e25.pdf
3554127e26.pdf

Bilag

VS: Nyt områdekort - Områdekort II.pdf
Borgmester brev.pdf


55. Udvalget for Klima og Miljø - Budgetrevision 2 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Udvalget for Klima og Miljø tager Budgetrevision 2 til efterretning.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af restbudget fra 2013. Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift.

 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der merforbrug på 8,8 mio.kr.

 

Den primære årsag hertil er, at der vil være færre indtægter på Holbæk Seminarium, da flere lejere på Holbæk Seminarium har opsagt lejemålene. Som det ser ud lige nu, vil eneste lejer ved årets udgang være Center for Specialundervisning. Da Holbæk kommune i sin tid erhvervede Seminariet var det med henblik på udlejning. Pr. august 2013 fraflyttede Social- og Sundhedsskolen og ved udgangen af september 2014 fraflytter University College Sjælland med læreruddannelsen. Der arbejdes på at leje seminariet ud, eller at sætte de ledige seminarielokaler i spil ved arealoptimering.

 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

Mio. kr.

Opr. Budget 2014

Korr. budget 2014

Forv. regnskab pr. april

Forv. afvigelse pr. april

Ompla-cering

Forv. overførsel 2014 til 2015

Forv. Tillægs-

bevilling

 

A

B

C

D=C-B

 

E

F

Økonomisk

ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 10

Miljø og planer

9,2

9,0

10,0

1,0

0,0

0,0

1,0

Politikområde 11

Ejendomme

7,5

10,1

17,3

7,3

0,0

0,0

7,3

Politikområde 12

Kommunale veje og trafik

118,4

119,0

119,6

0,6

0,0

0,0

0,6

I alt

135,1

138,1

146,9

8,8

0,0

0,0

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk

ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 12

Kommunale veje

og trafik

4,1

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

4,1

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Total - Udvalget for

Klima og Miljø

139,2

141,9

150,7

8,8

0,0

0,0

8,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3554404e27.pdf

Bilag

BR_2_2014-40_UKM-UDV


56. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Herudover orienteret om
•           Knevelsvej
•           Håndtering af måger
•           Møde mellem Movia, regionen og kommunerne om kollektiv trafik
 
Taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3541305e28.docx

Bilag

Hagesholm Vindmøllepark