UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-04-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-04-2014 14:00:00


PUNKTER

26. Godkendelse af dagsorden til møde 29. april 2014
27. Beslutning om forlængelse af stationsvej i Vipperød frigivelse af anlægsmidler
28. Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn
29. Orientering om status på Orøfærgen
30. Beslutning vedr. 3 ejendomme der ønsker at træde ud af Bukkerup Spildevand Aps
31. Beslutning om revision af Natur- og Miljøforums kommissorium, forretningsorden og funktion i øvrigt
32. Beslutning om flexboligordning i Holbæk Kommune
33. Sophienholm Grusgrav - Komuneplantillæg og råstofindvindingstilladelse, sag 12/39976
34. Detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte i medfør af Kommuneplan 2013
35. Sager til orientering26. Godkendelse af dagsorden til møde 29. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 29. april 2014 bliver godkendt.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling27. Beslutning om forlængelse af stationsvej i Vipperød frigivelse af anlægsmidler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der frigives 2,6 mio. kr. til anlæggelse af Stationsvejs forlængelse

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På mødet d. 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation af forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej i Vipperød.

 

På mødet den 10. april 2014 godkendte byrådet en principbeslutning om at ekspropriere de nødvendige arealer for forlængelsen.

 

Vejen anlægges med en normalbredde på 13 m, heraf 7 m kørebane med 3 m kantbane og rabat i begge sider.

 

Forlængelse af Stationsvej vil bevirke en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 3,1 mio. kr.

Der er frigivet 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013

Der ønskes frigivet 2,6 mio. kr. til dækning af den resterende anlægssum.

 

Anlægsudgifterne fordeler sig således:

Entreprenør omkostninger 1,7 mio. kr.

Afledte entreprenørudgifter 0,05 mio. kr.

Arealerhvervelser 1,05 mio. kr

Projekt og tilsyn 0,3 mio. kr

I alt 3,1 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser

 

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af Banedanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Trafik og Ejendomme gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Trafik og Ejendomme gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Ejendomme står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling28. Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der, indtil der foreligger reviderede takster, gives dispensation for indskud for tildeling af havneplads for lystfartøjer, således at indskuddet ændres fra 30.000 kr. til 10.000 kr. fra foråret 2014 og frem til nye takster foreligger.

 2. der, indtil der foreligger reviderede takster, gives dispensation for indskud for tildeling af havneplads for joller, således at indskuddet ændres fra 8.000 kr. til 5.000 kr. fra foråret 2014 og frem til nye takster foreligger.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april 2008: ”at der ved fremtidig tildeling af havnepladser, der administreres af Holbæk Kommune, opkræves et indskud på kr. 30.000 vedr. både og et indskud på kr. 8.000 vedr. joller - udover den normale bådleje.”

 

Indskuddet er tiltænkt eventuelle erstatninger og/eller reparationer efter opsigelse af havneplads.

 

Holbæk Kommune har fået flere henvendelser vedrørende kommunens ”Takster for havneområdet” herunder særligt størrelsen på indskud på 30.000 kr. En af henvendelserne omhandler en turistvirksomhed som ønsker at sejle turister rundt i de nord- og vestsjællandske fjorde. De oplyser, at indskuddet er af så væsentlig en størrelse, at det afholder dem fra at lægge til i Holbæk Havn. De overvejer i stedet at vælge andre havne i de vestsjællandske nabobyer, hvor det er væsentligt billigere.

 

Nye takster gælden fra 2015

De nuværende takster på havneområdet er blandt andet udarbejdet ud fra forudsætningen om, at Holbæk Havn er en erhvervshavn. Fra sommeren 2014 stopper det sidste erhverv. I forlængelse heraf er det naturligt at revidere hele takstbladet i forhold til de nye forudsætninger. Reviderede takster forelægges til politisk godkendelse efteråret 2014.

 

I forbindelse med revision af taksterne, skal der dannes et fuldt overblik over allerede indbetalte indskud. Eventuel tilbagebetaling af allerede indbetalte indskud udskydes således til at der vedtaget nye takster.

 

Dispensation fra gældende takster

Indtil der foreligger reviderede takster indstilles at der fra foråret 2014 dispensation således, at indskuddet for nye pladser til lystfartøjer ændres fra 30.000 kr. til 10.000 kr. og indskuddet for nye jollepladser ændres fra 8.000 kr. til 5.000 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Det indstilles, at der ikke opkræves depositum i 2014, og størrelsen på et eventuelt fremtidigt depositum afklares i forbindelse med revideringen af taksterne i efteråret 2014.
 

Referat
Sagsfremstilling29. Orientering om status på Orøfærgen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget orienteres om status på Orø-færgen

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Skibsredder og forretningsfører for Orø-færgen Holger Prehnum stoppede sit virke i Holbæk Kommune ultimo marts 2014. Holger Prehnum fortsætter dog som skibsredder frem til den 15. maj 2014 på grund af sikkerhedsaudit på Orø-færgen. Som ny skibsredder udnævnes Torben Hjelm, Chef for Trafik og Ejendomme pr. 15. maj 2014. Organisatorisk medfører det, at skibsrederfunktionen fremadrettet adskilles fra forretningsførerrollen.

 

Der opslås på den baggrund en ny fuldtidsstilling i land, som dels skal varetage den daglige ledelse af Orø-færgen, herunder personaleledelse for færgens mandskab og dels skal være forretningsfører, idet ansvaret for færgens økonomi og udvikling også skal være indeholdt i stillingen. Titlen bliver overfartsleder/forretningsfører. Den tidligere overfartsleder Anders Pedersen har ændret ansættelse til chefskipper.

 

Mandskabet på Orø-færgen er herefter organiseret med 4 teams, som hver består af en skibsfører og en styrmand. Én af skibsførerne, Anders Pedersen, har samtidig titel af chefskipper, hvilket medfører ansvaret for teknisk vedligehold af færgen, vedligehold af færgens certificeringer og ansvaret for ISM- og SMS- manualer.

 

I 2013 annoncerede og afviklede Orø-færgen et nyt Cruise-koncept, som var en stor succes, idet alle cruises, på nær det første, blev udsolgt. Samme Cruise-koncept tilbydes i 2014 med endnu flere afgange. (Afgangene kan ses i Orø-færgens fartplan). Imidlertid er der opstået tvivl, om det, på grund af kommunalfuldmagten, er tilladt for kommunen at tilbyde denne type sejladser. Sagen er derfor sendt til Statsforvaltningen, hvorfra der senere vil komme svar. Det kan oplyses, at alle cruise-afgange er indlagt i den del af fartplanen, hvor færgen normalt ligger stille.

 

Orø-færgens regnskab for 2013 endte med et mindre underskud. Underskuddet opstod dels som følge af stormen, hvor færgen lå stille og dels som følge af en mindre teknisk skade, der betød at færgen lå i dok længere end beregnet og dermed skulle passagerer fragtes med bus i længere tid end beregnet.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling30. Beslutning vedr. 3 ejendomme der ønsker at træde ud af Bukkerup Spildevand Aps

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersent indstiller, at udvalget:

 1. godkender revideret forslag til tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018”, hvilket betyder at spildevandsoplandet for Bukkerup forbliver privat spildevandskloakeret og at tre ejendom at udtræder af Bukkerup Spildevand og overgår til ”åbent land”

 

Alternativ indstilling

 

Det indstilles alternativt, at udvalget:

1. annullerer Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan, hvilket betyder at alle omfattede ejendomme i Bukkerup overgår fra privat spildevandskloakeret til spildevandskloakeret.

 

Beskrivelse af sagen

 

En række beboerne i Bukkerup har stiftet ”Bukkerup Grønne Spildevandslav” med henblik på at etablere et privat spildevandslav, som erstatning for en offentlig kloakering af spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af kommunens spildevandsplan 2010 - 2018, at den vil arbejde på at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer oplandet i Bukkerup fra offentligt til et privat spildevandsopland.

 

Ved godkendelse af Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan på byrådsmøde den 11. september 2013, blev opland BP01 og KE04 Bukkerup ændret fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret.

 

Efterfølgende ønsker tre ejendom at udtræde af Bukkerup Spildevand og overgå til ”åbent land”.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

By og Landskab annullerer Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan til Holbæk Kommunes Spildevandsplan, således at opland BP01 og KE04 Bukkerup ændres fra privat spildevandskloakeret til spildevandskloakeret, hvilket betyder at de omfattede ejendomme i Bukkerup overgår til offentlig kloakering, via Holbæk Forsyning.

 
 

Økonomiske konsekvenser

 

Begge indstillinger har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Bukkerup Spildevands samlede økonomi ikke forringes væsentligt, og projektet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt, hvis hovedindstillingen godkendes.

 

Holbæk Forsyning har på møde med Bukkerup Spildevand den 24. marts 2014 oplyst, at:

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

 

Ved godkendelse af hovedindstilling skal By og Landskab skal meddele påbud om forbedret rensning til de 3 ejendomme jf. bestemmelser for ”Åbent land” til udførelse i 2014.

 

Ved godkendelse af alternativ indstilling, skal Holbæk Forsyning udarbejde projekt for kloakering i spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 
 

Høring

 

Forslag til spildevandstillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 
 
 

Lovgrundlag – link

 

Miljølovens § 32

 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Vedr. Ændring af opland BP01 og KE04 Bukkerup fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret

 

12. marts 2014: Tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Vedr. Ændring af BP01 (En ejendom udtræder)

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3493156e1.docx
3493134e2.docx
3461332e3.docx
3452336e4.docx
3440356e5.docx

Bilag

Tillæg nr. 7 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan
Referat af møde
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav


31. Beslutning om revision af Natur- og Miljøforums kommissorium, forretningsorden og funktion i øvrigt

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommissoriet ændres så udvalgets politikere fremover ikke deltager i møderne.

 2. medlemssammensætningen fastholdes.

 3. der foretages visse redaktionelle ændringer.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommissoriet ændres, så udvalgets politikere fremover kun deltager på et årligt møde, som ledes af udvalgsformanden.

 2. medlemssammensætningen fastholdes.

 3. der foretages visse redaktionelle ændringer.

 

Beskrivelse af sagen

 

Det fremgår af Kommissorium og forretningsorden for Natur- og Miljøforum, at ”Natur- og Miljøforums kommissorium, forretningsorden samt funktion i øvrigt tages op til revision i foråret 2012”. Da dette endnu ikke er sket, beder administrationen nu udvalget om at evaluere natur- og miljøforum, og i den forbindelse tage stilling til, om der skal ske ændringer i kommissoriet og forretningsordenen.

 

Begge indstillinger lægger op til en klarere opdeling i politiske møder og møder med administrationen. Politiske møder bør af samme grund ledes af udvalgsformanden, mens administrative møder ledes af lederen af natur- eller af miljøafdelingen.

 

I forhold til forummets sammensætning har der været henvendelser fra Holbæk Ålav og Tuse Å´s Ørredsammenslutning, som begge har ønsket at være repræsenteret i forummet. Der kan godt argumenteres for, at de to foreninger burde være medlemmer, da de repræsenterer ejer- og brugerinteresser i forhold til landbrug, natur og friluftsliv.

 

Det er dog administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at holde de emner, der specifikt vedrører vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og lignende i vandsynsgrupperne, som er nedsat til det samme. På den måde undgås en ”dobbeltbehandling” af de samme emner.

 

Fælledforeningen af 2010 har også anmodet om at blive medlem af Natur- og Miljøforum. Emnemæssigt falder foreningen ind under forummets område, men foreningen adskiller sig fra de øvrige medlemmer ved at være begrænset til et lille geografisk område af kommunen. Administrationen vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at Fælledforeningen inviteres særskilt til at deltage i møde, hvor Holbæk Fælled er på dagsordenen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Udvalget deltager i møderne med formanden som ordstyrer. Holbæk Ålav og Tuse Å´s Ørredsammenslutning inviteres til at deltage i forummet.

Referat
Sagsfremstilling

3514902e6.docx

Bilag

Kommissorium og forretningsorden 2014


32. Beslutning om flexboligordning i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Holbæk Kommune benytter muligheden for flexboliger jævnfør boligreguleringsloven.

 2. ordningen afgrænses geografisk til at omfatte Orø, landsbyer og landdistrikter og således ikke omfatter byer udlagt i kommuneplanen som hovedby, større centerbyer, mindre centerbyer og lokalcenterbyer, hvor det er hensigtsmæssigt for lokalsamfundet at fastholde bopælspligten.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

 1. Holbæk Kommune fravælger muligheden for flexboliger.


Beskrivelse af sagen

 

Flexboligordningen er indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. Formålet med ordningen er at modvirke affolkning i landdistrikterne og fastholde vækst i nærområderne samt undgå at unødig mange boliger står og forfalder.

 

Kommunen kan vælge at meddele en flexboligtilladelse. Boligejeren kan med en sådan tilladelse benytte boligen som fritidsbolig, og på et senere tidspunkt vende tilbage til at anvende boligen som helårsbolig på ny uden at anmode kommunen om en fornyet tilladelse. Dette er en forskel i forhold til et fritidshus, hvor det ikke er muligt at overgå til helårshus med mindre særlige krav er opfyldt. En flexbolig bibeholder sin status som helårsbeboelse – også skattemæssigt.

 

Flexboligtilladelsen følger ejeren af ejendommen og skal derfor gensøges ved salg eller overdragelse. En køber eller sælger kan bede kommunen om en forhåndstilkendegivelse om hvorvidt de kan få en flexboligordning ved køb af ejendommen. Det er muligt at udleje en flexbolig også til fritidsformål, når den er taget i anvendelse til det.

 

Ordningens geografiske afgrænsning er foretaget, så bopælspligten følger de byer, som er udlagt i kommuneplanen og som i dag rummer service på bl.a. skole- og institutionsområdet. Hvis bopælspligten ophæves så boligerne kun bebos i sommerhalvåret, kan det udhule grundlaget for et bysamfund med de funktioner og aktiviteter, der knytter sig til byerne.

 

Såfremt, der sker ændringer i serviceforholdene, kunne det give mening at genoverveje afgrænsningen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

Det forventes ikke, at der vil være omfattende konsekvenser ved ikke at benytte muligheden i boligreguleringsloven, da antallet af henvendelser har været begrænset.

 
 

Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

 

Administrationen vil i forbindelse med forespørgsler, konkrete ansøgninger samt registrering og ajourføring af data skulle anvende i omfanget af 200 timer årligt på sagsbehandlingen.

 

Beslutningen beror på en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Nærmere retningslinjer udarbejdes efter politisk behandling og vil fremgå af kommunens hjemmeside.

 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Ordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29.april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene med virkning fra 1. maj 2013.

 

Med lovændringen er boligreguleringslovens § 50 blevet præciseret således, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at ejeren af en helårsbolig kan benytte boligen til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke fra kommunalbestyrelsen.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3516530e7.pdf

Bilag

bymoenster_byhierarki.pdf


33. Sophienholm Grusgrav - Komuneplantillæg og råstofindvindingstilladelse, sag 12/39976

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø tager punktet til efterretning.

 2. Økonomiudvalg og byråd godkender udkast til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, til offentliggørelse i 8 uger.

 3. Økonomiudvalg og byråd tager udkast til råstoftilladelse for Sophienholm Grusgrav til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Sophienholm Grusgrav har i 2012 søgt om tilladelse til indvinding af ca. 1,6 millioner m³ sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen omhandler det af Vestsjællands Amt tilladte areal, samt et tilknyttet areal mod nord og vest. Ansøgningen er begrundet i udnyttelse af restressourcen.

 

Den nuværende grusgrav ligger uden for de af Region Sjælland udpegede gravområder og interesseområder og grusgravens samlede aktivitetsperiode er mere end 10 år. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg (bilag 1) med tilhørende VVM-redegørelse. Kommuneplantillægget indeholder desuden opsamling på første offentlighedsfase, samt miljørapport. VVM-redegørelsen er vedhæftet som bilag 2.

 

VVM-redegørelsen er udarbejdet i efteråret 2013. Sideløbende er der udarbejdet udkast til råstofindvindingstilladelse (bilag 3).

 

Region Sjælland skal som planmyndighed på råstofområdet give samtykke til råstofindvinding uden for regionalt graveområde. Det forventes at ske primo 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Fortsat råstofindvinding må forventes at medføre forøgede omkostninger til vedligeholdelse af Sophienholmvej og Tjørnedevej.

 

Øvrige konsekvenser

 

Forsat råstofindvinding vil medføre landskabelige forandringer. Efterbehandlingsplanen vil tilpasse grusgraven til omgivelserne.

 

Høring

 

I sommeren 2013 blev der indkaldt ideer og forslag til den videre planlægning. Indkomne bemærkninger og ideer fremgår af kommuneplantillægget.

 

Der gennemføres et borgermøde i offentlighedsperioden.

 

Lovgrundlag – link

 

LBK 587 af 27. maj 2013. Lov om Planlægning (Planloven)

LBK 939 af 3. juli 2013. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

BEK 1654 af 27. december 2013. Bek. Om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

LBK 657 af 27. maj 2013. Lov om råstoffer (Råstofloven)

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3499952e8.docx
3500014e9.doc
3500028e10.docx
3500023e11.docx
3506607e12.pdf
3508351e14.pdf
3506601e13.docx
3508345e15.docx

Bilag

Endelig VVM
Bilag B Deklaration
Bilag D Efterbehandling
Bilag C Graveplan
Bilag E - Beregning af sikkerhedsstillelse.pdf
Forslag til tillæg nr 1 til OSD-redegørelse110414.pdf
Tilladelse - endelig
Forslag til Kommuneplantillæg 1


34. Detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte i medfør af Kommuneplan 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø tager sagen til efterretning

 2. Økonomiudvalget og byrådet beslutter at genoptage Kommuneplan 2013-2025 for Holbæk bymidte til fornyet behandling

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har modtaget én klage over vedtagelsen af kommuneplan 2013. Klagen er modtaget den 5. marts 2014 fra Strategi og Investering A/S, der klager på vegne af K/S Ahlgade 41 Holbæk.

 

Der er alene klaget over afsnittet om detailhandel for Holbæk bymidte. Klager finder, at der ikke kan påvises et behov for et arealudlæg til detailhandel i Holbæk bymidte på i alt 22.000 m2. Arealudlæg er det der muliggør, at byens butiksareal kan vokse udover det, der allerede er i byen.

 

Klager ønsker, at Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) skal ophæve kommuneplanen om detailhandel af ovennævnte grund. Der er i klagen henvist til, at kommuneplanen har de samme mangler, som kommuneplantillæg nr. 38 (Rosen), der blev ophævet af NMKN med afgørelse af 12. februar 2014.

 

Holbæk Kommune har ikke haft mulighed for at inddrage de bemærkninger i kommuneplanarbejdet, der fremgår af NMKNs afgørelse af 12. februar 2014, da afgørelsen tidsmæssigt ligger efter vedtagelse og offentliggørelse af Kommuneplan 2013-2025.

 

En klage skal sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet senest tre uger efter klagefristens udløb, hvilket var den 28. marts 2014.

Der er også mulighed for, at Holbæk Kommune kan genoptage sagen.

 

Sagsbehandlingstiden i NMKN er meget lang (vi oplever ofte, at der går mere end 1 år). Det vil være usikkert, hvilken ramme Holbæk bymidte har for detailhandel i denne periode, og det er administrationens vurdering, at NMKN efter omstændighederne vil kunne nå til samme resultat, som ved ovennævnte afgørelse i februar 2014.

Administrationen vil derfor anbefale, at Holbæk Kommune af egen drift genoptager afsnittet om detailhandel for Holbæk bymidte.

 

NMKN er orienteret om klagen, og at sagen er til behandling i udvalg og byråd.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Såfremt detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte genoptages til fornyet behandling, vil disse skulle udsendes i offentlig høring, inden en genvedtagelse kan ske.

 

Lovgrundlag – link

 

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling35. Sager til orientering

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Referat
Sagsfremstilling