UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-03-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-03-2014 14:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til møde 27. marts 2014
19. Beslutning om revision af spildevandsplan
20. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar - Udvalget for Klima og Miljø
21. Beslutning om forlængelse af Stationsvej i Vipperød
22. Beslutning om betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje
23. Beslutning om frigivelse af midler fra renoveringspulje 2014 og energimidler
24. Orientering om statusrapport for broernes tilstand
25. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø18. Godkendelse af dagsorden til møde 27. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 27. marts 2014 bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling19. Beslutning om revision af spildevandsplan

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der træffes beslutning om at igangsætte planproces for revision af Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2010-2018 med henblik på at forlænge planperioden.

 2. forslag til ”Aftale om optimering af sagsgange samt sag forberedende arbejde på spildevandsområdet” bliver godkendt.

 3. der bliver tilført de nødvendige ressourcer til selve planprocessen samt det efterfølgende myndighedsarbejde i By & Landskab til realisering af spildevandsplanen.

 
 
 

Alternativ indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

 1. forslag til ”Aftale om optimering af sagsgange samt sag forberedende arbejde på spildevandsområdet” bliver godkendt.

 2. By & Landskab bliver tilført 4 årsværk frem til og med 2019.

 
 

Beskrivelse af sagen

 

By & Landskab mangler de fornødne ressourcer til myndighedsarbejdet i relation til realisering af den nuværende Spildevandsplan indenfor planperioden 2010-2018.

Der er 4 år tilbage af planperioden og vi har indtil nu udført ca. 8-9% af myndighedsarbejdet, hvorfor det er nødvendigt at tilføre By & Landskab 2½ årsværk og samtidigt revidere Holbæk Kommunes Spildevandsplan og forlænge planperioden med mindst 5 år.

 

Det allerede vedtagne grundlag for de kommende års spildevandshåndtering vil ved den foreslåede revision forventes realiseret ved udgangen af 2023.

 

Endvidere vil det være muligt at indarbejde nogle relevante ændringer i selve indholdet efter følgende strategi:

 

Optimering af sagsgange og tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S:

By & Landskab foreslår at en række opgaver løses i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S - som beskrevet i vedhæftet udkast til aftale mellem Holbæk Forsyning A/S og Holbæk Kommune.

 

I aftaleudkastet fremgår det, at vi forventer at minimere det administrative arbejde med varsling af tilsyn osv., og samtidig kan størstedelen af besigtigelserne helt undgås, hvis vi kan indsamle relevante oplysninger via tømningsordningen i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning A/S.

 

Realisering af aftalen med Holbæk Forsyning A/S vil betyde, at ressourcebehovet mindskes. Der vil således på baggrund heraf mangle ressourcer svarende til gennemsnitligt samlet 2½ årsværk frem til og med 2023.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

Hvis Spildevandsplanen ikke revideres og planperioden ikke forlænges, vil der mangle ca. fire årsværk i relation til myndighedsarbejdet på spildevandsområdet frem til og med 2019.

Hvorfor der alternativt kan tilføres By & Landskab fire årsværk.

 
 

Økonomiske konsekvenser

 

Det kan få økonomiske konsekvenser for Holbæk Forsyning A/S, hvis ikke By & Landskab udfører myndighedsopgaver i relation til spildevandsplanen og foretager opfølgning på de allerede planlagte anlægsarbejder og nødvendige kloakeringsprojekter.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der vil være miljømæssige konsekvenser. Herunder manglende indsats mod forurening af vandmiljøet, badevandet, drikkevandet etc. i Holbæk Kommune samt overordnet konsekvenser ved manglende opfyldelse af miljømål i overensstemmelse med Statens Vandplaner.

 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Ikke tiltrådt. Forvaltningen anmodes om at genfremsætte forslaget, hvor det er yderligere belyst, hvad de økonomiske og miljømæssige konsekvenser er ved at fastholde den nuværende spildevandsplan henholdsvis en afslutning i 2023.
 

Referat
Sagsfremstilling

3461319e1.docx

Bilag

Aftale om gennemførelse af spildevandsplanen - UDKAST 2 (rev 13032013).docx


20. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar - Udvalget for Klima og Miljø

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Økonomichef Claus Strandmark deltager ved gennemgangen af dette punkt

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. februar 2014 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes.

 

Udvalget for Klima og Miljøs politikområder er ikke fokusområder, hvorfor der ikke estimeres i forbindelse med denne økonomi- og aktivitetsopfølgning.

 
 

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes der mindre indtægter på politikområde 11 som vedrører færre huslejeindtægter på Holbæk Seminarium. Dette forventes medtaget ved budgetrevision II pr. april.

 

Der forventes øgede udgifter til busdrift i forbindelse med ny skolereform, og budgettet for Færgefarten Orø-Holbæk ses at være under pres. Dette kan have betydning for det forventede regnskab, som tages op i forbindelse med budgetrevision II, hvor der forventes en bedre viden herom.

 

På beredskabsområdet forventes der i forbindelse med budgetrevision II pr. april, at foreligge beregning på, hvor stor besparelsen vil være i 2014 i forbindelse med indgåelse af ny brandslukningskontrakt, idet det forventes, at den samlede besparelse først vil slå fuldt igennem fra og med budget 2015.

 
 

Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12.

 
 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

Mio. kr.

Oprindeligt Budget 2014

Korrigeret Budget 2014

Forventet regnskab pr.

Forventet afvigelse pr.

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme

uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 10 - Miljø og planer

9,2

9,0

9,0

0,0

Politikområde 11 - Ejendomme

7,5

10,0

10,0

0,0

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

118,4

119,0

119,0

0,0

I alt

135,1

138,0

138,0

0,0

 

 

Økonomisk ramme

med overførselsadgang

 

Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik

4,1

4,1

4,1

0,0

I alt

4,1

4,1

4,1

0,0

 

 

Total - Udvalget for Klima og Miljø

139,2

142,2

142,2

0,0

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Opfølgningen taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3471095e2.pdf

Bilag

ØA_02_2014-40_UKM-UDV.pdf


21. Beslutning om forlængelse af Stationsvej i Vipperød

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der bliver truffet principbeslutning om, om nødvendigt, at ville ekspropriere til erhvervelse af de nødvendige arealer for forlængelse af Stationsvej i Vipperød mod syd til Nygårdsvej (ny sydlig omfartsvej)

 2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af de nødvendige arealer

 3. der bliver udpeget mindst én repræsentant fra Udvalget for Klima og Miljø til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På mødet d. 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation af forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej i Vipperød.

 

Vejen anlægges med en normalbredde på 13 m, heraf 7 m kørebane med 3 m kantbane og rabat i begge sider.

 

Forlængelse af Stationsvej vil bevirke en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

Anlægget vil medføre, at tre private lodsejere samt Banedanmark må afgive areal til projektet. Det drejer sig om adresserne Nybyvej 11, 13 og 15. Ingen eksisterende bygninger vil blive berørt af projektet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 3,5 mio. kr.

Der er bevilliget 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013

Der forventes afsat 2 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2014

Der forventes indtægter for grundsalg til Banedanmark til erstatningsparkering til Brugsen i Vipperød, og etablering af pendlerparkeringer ved Vipperød station for DSB på 1 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser

 

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af Banedanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Trafik og Ejendomme gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Trafik og Ejendomme gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Ejendomme står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 

Høring

 

Igennem hele høringsfasen for udvidelsen af Nordvestbanen, har det været et ønske fra Vipperådet, sammenslutning af lokale foreninger, at Stationsvej blev ført igennem til den nye omfartsvej.

Vipperådet har ved samtlige dialogmøder påpeget ønsket om dette projekt.

 

Lovgrundlag – link

 

Anlæggelse af Stationsvejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.

Eventuel erhvervelse af nødvendige arealer ved ekspropriation kan ske i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.

 

Stationsvejs forlængelse er indarbejdet i den nye kommuneplan.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

I perioden 2012-2015 arbejder BaneDanmarks med udvidelse af jernbanen mellem Lejre og Vipperød til 2 spor. I den forbindelse lukkes jernbaneoverkørslen på Asmindrupvej og der er anlagt en omfartsvej (Nygårdsvej) syd om Vipperød mellem Roskildevej og Nybyvej.

 

I forbindelse med miljøredegørelsen om jernbanearbejderne blev muligheden for en forlængelse af Stationsvej omtalt og vurderet. Men Stationsvejs forlængelse er ikke medtaget i anlægsloven for jernbaneudbygningen.

 

Holbæk Kommune fik dog udvirket, at Nygårdsvej med en rundkørsel er forberedt for en forlængelse af Stationsvej.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Tiltrådt, processen fortsætter som beskrevet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3458385e3.pdf
3458382e4.pdf
3458379e5.pdf

Bilag

2010-130 (Normalprofil).pdf
2010-112 (Længdeprofil).pdf
2010-102 (Plan).pdf


22. Beslutning om betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje

Sagsprocedure

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Sagen har 27. august 2012 været forelagt Udvalget for Klima og Miljø, men på grund af sagens almene og tværfaglige karakter i kommunens administrative enheder genbehandles sagen med henblik på beslutning i byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune ikke udnytter privatvejlovens muligheder for at tilbyde afdragsordninger for betaling af istandsættelse eller vedligeholdelse af private fællesveje.

 2. Der i særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, kan afviges fra punkt 1, dette vil kræve en særskilt byrådsbeslutning.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

 1. Udvalget fastsætter en minimumsudgift, der kan udløse en afdragsordning for grundejeres udgifter efter privatvejsloven.

 2. Udvalget fastsætter det årlige afdrag, som skal være gældende for fastsættelse af en passende afdragsperiode (størrelse på afdrag pr. år).

 

Formål

 

At fastsætte principper for, om og i givet fald hvornår privatvejslovens muligheder for afdragsvis betaling mellem borger og kommune skal anvendes.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ifølge privatvejsloven skal de tilstødende grundejere holde private fællesveje i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, når den private fællesvej ligger i byområder.

 

Som vejmyndighed er Holbæk Kommune iflg. privatsvejsloven forpligtet til at føre tilsyn med, at grundejerne opfylder denne forpligtelse.

 

Hvis grundejerne ikke kan blive enige om at opfylde forpligtelsen, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejernes regning. Kommunen afholder i første omgang udgiften og fordeler den herefter mellem grundejerne efter en konkret fordelingsnøgle, som udarbejdes efter privatvejslovens regler.

 

Den enkelte grundejers udgift kan være så stor, at grundejeren ikke har mulighed for at betale den og derfor beder kommunen om en betalingsordning. Grundejeren kan desuden helt uforskyldt være endt i denne situation, f.eks. hvis en udstykkende entreprenør er gået konkurs inden veje m.v. er færdige.

 

Privatvejsloven giver kommunen mulighed for at tilbyde en betalingsordning, men stiller ikke krav om, at kommunen gør det. Der er forskellig praksis i de enkelte vejbestyrelser/kommuner. Nogle kommuner, f.eks. Sorø, tilbyder ikke betalingsordninger eller giver lån til betalingen (kilde: Sorø kommunes hjemmeside). I andre kommuner besluttes det politisk i hver enkelt sag, om der skal tilbydes en ordning.

 

Hidtil har Holbæk Kommune ikke udnyttet denne mulighed i privatvejsloven, men at hensyn til fremtidige sager er en politisk beslutning ønskelig. Dette skal ses i lyset af, at privatvejsloven på dette område er ændret med virkning fra 1. januar 2012.

 

Privatvejslovens bestemmelse giver mulighed for at aftale en afdragsvis betaling i et tidsrum på op til 15 år. Perioden kan fastsættes efter afdragsbeløbets størrelse. Det beløb der skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente på beslutningstidspunktet + 2 pct. I perioder kan et renteforhold være attraktivt for borgeren, men samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen eller omvendt. Særligt bestemmelsen om rentestørrelsen er en ændring fra den tidligere lovgivning.

 

Det anbefales, at der i almindelighed ikke tilbydes betalingsordninger med udgangspunkt i privatvejsloven, da det ud over at påvirke kommunens kassebeholdning, øger administration, herunder brug af ressourcer på at hjemtage kommunens udestående, med risiko for tab. Det anbefales også, at byrådet i særlige tilfælde og altid på baggrund af administrationens konkrete vurdering kan træffe en anden beslutning.

 

Derudover har grundejerne mulighed for at aftale en betalingsordning med Opkrævningsafdelingen. Da Opkrævningsafdelingen behandler alle former for betalinger til kommunen, har den opbygget rutine og ekspertise på området. Det må derfor anses for uhensigtsmæssigt, hvis en anden afdeling i kommunen ganske få gange om året skal udføre den samme opgave, uden at have den fornødne erfaring.

Der er ikke et nøgletal, der f.eks. afspejler et fast antal sager pr. år eller en økonomikalkule, der giver et forventet årligt beløb eller lign. Det beror på antallet af vejsynssager, som begæres gennemført af grundejere eller kommunen. I 2012-2013 er der en håndfuld aktive sager.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

 

Privatvejsloven giver mulighed for, at grundejere kan afdrage udgifter til vejvedligeholdelse el.lign., som kommunen i første omgang har afholdt, over op til 15 år med en forrentning på Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 2 %.

 

I vurderingen af, om en betalingsordning i henhold til privatvejsloven skal tilbydes, bør det indgå i overvejelserne om beløbet er af en sådan størrelse, at det vil være vanskeligt for grundejerne at betale beløbet på en gang, herunder mulighed for selv at tilvejebringe finansiering.

 

Det kan alternativt foreslås, at det bliver muligt at give grundejere på private fællesveje mulighed for at få større skyldige beløb afdraget over en længere årrække.

 

Det foreslås alternativt, at udvalget fastsætter en fast beløbsgrænse på f.eks. 100.000 kr. Alle partsregninger, der forventes at overstige dette beløb, skal så ledsages af en mulighed for afdragsvis betaling/en betalingsordning. Ordningen skal ud over at tage stilling til beløbsgrænsen også tage hensyn til en sådan ordnings løbetid. Administrationen vil så tidligt som muligt oplyse parterne om deres mulighed for at kunne indgå i en ordning om afdragsvis betaling. Denne sagsgang vil blive implementeret mellem vejmyndighedsfunktionen og opkrævningsfunktionen i kommunens administration.

 

Rentesatsen skal iflg. privatvejsloven udgøre Nationalbankens udlånsrente plus 2 %. En betalingsordning bør ikke kunne ændres (medmindre der er tale om indfrielse af restgælden), idet noget sådant kan påvirke kommunens fortrinsret til et skyldigt beløb. Ved salg af ejendommen skal restgælden indfries.

 

Beløb, der ikke overstiger den fastsatte beløbsgrænse, opkræves som hidtil uden tilbud om betalingsordning i henhold til Privatvejsloven. I stedet kan en berørt grundejer lade sit forhold om betalingsordning vurdere i forhold til kommunens øvrige muligheder for betalingsordninger.

 

Lovgrundlag

 

Privatvejsloven (§ 54 og § 100)

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

En afdragsordning vil påvirke kommunens kassebeholdning afhængig af afdragsperioden og den rente som kommunen fastsætter. Beslutningen kan give forskydninger på driftsbeholdningen på opkrævningsområdet på grund af forskelligheden i opkrævningsmåden.

 

Det bemærkes, at der med den nye privatvejslov er indført en regel om rentens størrelse, og at denne rente formentlig er lavere end markedsrenten. En kommunal afdragsordning vil derfor være attraktiv for de fleste grundejere, men kan samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen.

 

Kommunen har pant og fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter for beløb, som myndighederne efter privatvejslovens bestemmelser har betalt forskudsvis.

 

Betalingsordninger skal fremgå og opkræves via den kommunale ejendomsskattebillet.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Beslutningen vil blive anvendt af Trafik og Ejendomme og Opkrævningsafdelingen i alle fremtidige sager om istandsættelse og vedligeholdelse på private fællesveje.

 
 
 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Tiltrådt.
 

Referat
Sagsfremstilling23. Beslutning om frigivelse af midler fra renoveringspulje 2014 og energimidler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

 1. renovering af kommunens bygninger på i alt 13.000.000 kr.

 2. indkøb af tagsten til Rådhuspladsen 1 på i alt 600.000 kr.

 3. energibesparende foranstaltninger på i alt 32.000.000 kr.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Center for Ejendomme varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget.

 

Med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6 foretages en prioritering af hvilke bygninger der skal renoveres og/eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger.

 

I 2014 er der eksempelvis planlagt følgende renoveringer:

 

Det bemærkes, at der ikke i 2014 fremlægges en oversigt over planlagte renoveringer. Dette skyldes, at prioriteringen af hvilke bygninger der skal renoveres løbende ændrer sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

 

Grundet lang leveringstid på specialfremstillede tagsten til Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk (det gamle Rådhus) indkøbes disse i 2014 så taget kan udskiftes i 2015 jf. den 10 årige anlægsoversigt. Indkøb af tagsten finansieres af renoveringspuljen for 2014. Udgiften til selve udskiftningen besluttes endeligt ved vedtagelsen af budget 2015. Hvis Byrådet ved vedtagelsen af budget 2015 vælger at udskyde udskiftningen af taget til et senere år, så opmagasineres tagstenene indtil da.

 

Herudover er der en række projekter med hovedmål at lave energiforbedrende foranstaltninger på en række ejendomme:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Renoveringspulje 2014

Anlæg

13.000.000 kr

Renoveringspulje 2014 (tagsten til Rådhus)

Anlæg

600.000 kr

Energibesparende foranstaltninger

Energi

32.000.000 kr

I alt

 

45.600.000 kr

 

Udover de frigivne midler jf. bevillingsskemaet forventes det, at der overføres anlægsmidler fra renoveringspuljen 2013 til 2014 som led i den samlede opgørelse af drifts- og anlægsmidler, der skal overføres fra 2013 til 2014

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Tiltrådt, under forudsætning af at der på det sidste møde I Udvalget for Klima og Miljø inden sommerferien bliver forelagt en Status- og konsekvensrapport for energioptimeringer i perioden 2011-12 (13).
 
John Harpøth har forbehold på de energibesparende foranstaltninger.
 

Referat
Sagsfremstilling24. Orientering om statusrapport for broernes tilstand

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Trafik og Ejendomme fremlægger hvert år en statusrapport om broernes tilstandsvurdering og investeringsbehov. I sommeren 2013 blev der gennemført et generaleftersyn af broerne (kendte bygværker) jævnfør reglerne herfor. Det anbefales at generaleftersynet gennemføres minimum hvert 5-6 år.

 

På den baggrund er kommunens broforvaltningsregister blevet opdateret af vores rådgiver med en tilstandsvurdering og en anbefalet prioritering indenfor en 5 årig periode.

 

Tilstandsvurderingen beskrives med et broindeks, som er baseret på en tilstandskarakterskala fra 0-5, hvor 0 svarer til en tilstand som en ny bro og 5 svarer til, at broen er fuldstændigt nedbrudt og dens funktion er ophørt, med deraf følgende lukning eller udskiftning.

 

Der er registreret 164 bygværker i Holbæk Kommune:

• 19 bygværker tilhører Vejdirektoratet

• 11 bygværker tilhører Banedanmark, hvoraf 2 er fælleseje med Holbæk kommune

• 4 bygværker er private

• 9 bygværker deles med nabo kommuner

• 121 bygværker er Holbæk kommunes

 

Fordelingen af hovedtilstandskarakter:

• 18 bygværker med tilstandskarakter på 0 – God stand nyere bro

• 44 bygværker med tilstandskarakter på 1 – God stand med få mindre skader

• 39 bygværker med tilstandskarakter på 2 – God stand med flere mindre skader

• 24 bygværker med tilstandskarakter på 3 – God stand med større skader

• 6 bygværker med tilstandskarakter på 4 – Dårlig stand kræver udbedring

• 2 bygværker med tilstandskarakter på 5 – Ude af funktion/spærret

 

Den vægtede, gennemsnitlige hovedtilstandskarakter i 2013 er 1,70, hvilket er en lille forbedring i forhold til 2012, hvor den var 1,727.

 

SAMKOM, et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet, har i 2012 udarbejdet et landsgennemsnit, der ligger på 1,40, for broer med større spændvidde end 2 meter.

 

Til orientering har Trafik og Infrastruktur, sammen med K5-samarbejdskommunerne Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved Kommune, foretaget en sammenligning mellem SAMKOM’s data og med data fra hver af kommunerne.

 

Resultatet af sammenligningen viser, at Holbæk Kommune har et efterslæb, der er 3-4 gange større end de øvrige kommuner. Der henvises til bilag i sagen.

 

Skadesudviklingen ved et efterslæb må forventes at medføre et større reparationsbehov fremadrettet.

 

Der er i øjeblikket 15 broer som er vægtbegrænset. Det forventes, at der muligvis vil være yderligere 1-2 broer, som skal vægtbegrænses i 2014. Problemerne er særligt store, hvor der kun er én adgangsvej til eksempelvis en landbrugsejendom, og vi er nødsaget til at etablere en vægtbegrænsning ned til 6 eller 8 t akseltryk.

 

Vægtbegrænsede broer:

Bro nr. 25 - Springstrupvej - 24t totalvægt

Bro nr. 31 – Præstebrovej - 8t akseltryk

Bro nr. 43 – Grevingevej - 32t totalvægt /48t totalvægt af vogntog

Bro nr. 45 – Kanalvej - 24t totalvægt/32t totalvægt af vogntog

Bro nr. 53 – Rørte - 10t akseltryk

Bro nr. 66 – Nykøbingvej 65-71, Mørkøv - 6t akseltryk

Bro nr. 74 – Lille Knapstrupvej - 8t akseltryk

Bro nr. 95 – Åsen - 8t akseltryk

Bro nr. 96 – Dumpedalsvej – 8t akseltryk

Bro nr. 97 – Tadrevej - 8t akseltryk

Bro nr. 105 – Flædebækvej - 8t akseltryk

Bro nr. 109 – Solvangsvej - 8t akseltryk

Bro nr. 134 – Munkholmvej Munkholmbroen - 32t totalvægt/48t totalvægt af vogntog

Bro nr. 142 – Strandvejen - 24t totalvægt/32t totalvægt af vogntog

Bro nr. 156 - Ebberupvej - 8t totalvægt

 

Mulige vægtbegrænsning:

Bro nr. 54 – Hagestedvej – 8t akseltryk

Bro nr. 119 – Tåstrupvej – 8t akseltryk

 

Nye kommunale broer:

Ved nedklassificering af Gl. Rute 21 overdrog Vejdirektoratet 5 Bygværker til Holbæk kommune. Formelt er disse broer overdraget kommunen 2. december 2013.

 

3 af disse broer renoveres efterfølgende af Vejdirektoratet i 2014-2016, for en værdi af 13,8 mio. kr., som foretages i et fælles udbud med andre af Vejdirektoratets broer.

Det kan evt. medføre en lukning af broen ved Audebo kanalen i renoveringsperioden.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommunes bygningsværker har en samlet nyværdi på 398 mio.kr. Det er vurderet, at der skal investeres ca. 54 mio. kr. over de næste 5 år, for at nedsætte den gennemsnitlige hovedtilstandskarakter til en værdi på 1,2-1,3.

 

Der er i 2014 afsat ca. 0,7 mio. kr. til mindre reparationsarbejder af påkørte rækværker/autoværn, mindre betonskader, rådgiverbidrag for broregister, særeftersynsrapporter, vægtbegrænsninger mv.

 

Såfremt kommunens fysiske værdier skal søges bevaret vil det kræve et løft af de afsatte driftsmidler, således at skadesudviklingen begrænses.

 

Alle større renoveringer sker efter tildelte anlægsbevillinger. Der er ikke i budget 2014 tildelt anlægsbevillinger. Der er i budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017 afsat et rammebeløb til broer på henholdsvis 3,5 mio. (Munkholmbroen), 3 mio. kr. og 3 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser

 

Den trafikale infrastruktur i kommunen kan blive presset af de driftsmæssige udfordringer på broernes vedligeholdelse.

 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Vejloven (BEK nr. 1048 af 3/11/2011)

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Tiltrådt
 

Sagsfremstilling
Referat

3425232e6.pdf
3424614e7.pdf

Bilag

Budgetoversigt 2014
Broindeks - resultater til K5 kommuner


25. Orientering af Udvalget for Klima og Miljø

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringspunkt

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. mulig istandsættelse af Tølløsevej fra F24 til Sejergårdsvej i Tølløse

 2. afholdelse af et ekstraordinært møde i april måned, hvor naturområdet evalueres

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-03-2014
 
Ad. 1. Der er ved at blive foretage beregninger for arbejdet og lokalforum vil få projektet forelagt inden igangsættelse.
Ad. 2. mødet ønskes afholdt. Forvaltningen indkalder.
 

Referat
Sagsfremstilling