UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-02-2014 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-02-2014 18:00:00


PUNKTER

6. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. februar 2014
7. Temadrøftelse om implementering af børne- og ungepolitikken
8. Godkendelse af regler for skolebestyrelsesvalg og sammensætningen af bestyrelsen
9. Orientering om Holbæk Danner Skole (skolereformen)
10. Orientering om planlægningsgrundlag for lærerne i folkeskolen og specialskoler
11. Læs og forstå økonomi - en orientering til Udvalget
12. Orientering om økonomiske tildelingsprincipper på børne- og ungeområdet
13. Orientering om projekt Ung & Rus
14. Orientering til mødet den 25. februar 20146. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 25. februar 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling7. Temadrøftelse om implementering af børne- og ungepolitikken

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Temadrøftelse

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. orienteres om status på udviklingsplanen for børne- og ungepolitikken samt udmøntningen af udviklingspuljer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På udvalgsmødet blev udvalget præsenteret for udviklingsplanen for børne- og ungepolitikken.

 

Byrådet vedtog i efteråret 2012 en ny børne- og ungepolitik. I børne- og ungepolitikken har byrådet udpeget fire udviklingsområder, som skal sætte retning for byrådets indsats på børne- og ungeområdet i de kommende år.

 

De fire udviklingsområder er:

Udvalget for Børn har vedtaget en udviklingsplan for den ny børne- og ungepolitik. Formålet med udviklingsplanen er at omsætte de fire udviklingsområder til konkrete aktiviteter. Udviklingsplanen har titlen ”Ét Børneområde – sammenhæng og kvalitet” og beskriver de tværgående udviklingsaktiviteter, som prioriteres og systematisk bliver fulgt op. Udviklingsplanen skal være med til at sikre, at de politiske mål i børne- og ungepolitikken bliver retningsgivende for udviklingen på børne- og ungeområdet.

 

På udvalgsmødet får udvalget en status på igangsatte aktiviteter, som er indeholdt i udviklingsplanen, herunder en overordnet status på de tre stratgier der pt. er under udarbejdelse: ”Holbæk Danner Skole”, ”Fremtidens specialområde” og ”Fremtidens dagtilbud”. På børne- og ungeområdet er der afsat forskellige puljer, der retter sig mod at gennemføre udviklingstiltag, der understøtter implementering af politikken. Udvalget vil på mødet få en status på udmøntningen af puljerne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling8. Godkendelse af regler for skolebestyrelsesvalg og sammensætningen af bestyrelsen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender at bestyrelserne selv sammensætter antal medlemmer af skolebestyrelsen inden for lovgivningens minimumskrav.

 2. godkender forslag til regler for, hvordan skolebestyrelsesvalg afvikles.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Alle skoler skal afholde ordinært valg til skolebestyrelsen i foråret 2014, så de nye bestyrelser kan tiltræde 1. august 2014.

 

Valg til skolebestyrelsen skal ske efter regler fastsat i folkeskoleloven. Der er foretaget ændringer i folkeskoleloven gældende fra 1. januar 2014.

 

Som en del af ændringerne i folkeskoleloven, skal Udvalget for Børn beslutte sammensætningen af de kommende skolebestyrelser efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

 

Desuden skal udvalget beslutte regler for, hvordan valg til skolebestyrelsen afvikles.

 

Skolebestyrelsernes sammensætning:

Administrationen anbefaler, at skolerne lokalt kan sammensætte skolebestyrelsen, så længe lovgivningens minimumskrav er opfyldt. Det vil sige lovens minimumskrav om antallet af forældrerepræsentanter, medarbejdere og elever i bestyrelsen.

 

I loven er der som noget nyt åbnet op for, at der kan udpeges op til to repræsentanter til bestyrelsen fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger. Administrationen anbefaler også, at bestyrelsen selv beslutter, om der skal udpeges eksterne repræsentanter til bestyrelsen. Eksterne repræsentanter udpeges for et år af gangen ligesom medarbejder- og elevrepræsentanter.

 

Lovgivningens minimumskrav til sammensætning af bestyrelsen er beskrevet i bilag 1.

 

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Bestyrelsernes tilbagemelding viser forskellige lokale ønsker til sammensætning ud fra lovgivningens minimumskrav. Herunder også forskellige ønsker til, om der skal udpeges eksterne repræsentanter til bestyrelsen.

 

Regler for skolebestyrelsesvalg:

Administrationen har udarbejdet forslag til valgprocedure på baggrund af lovens krav. Det drejer sig om valgtidspunkt, valgbestyrelse, afstemningsmuligheder, klagemulighed og kommunikation om valget. Den enkelte skolebestyrelse planlægger selv valget inden for de fastlagte rammer.

 

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Generelt er bestyrelserne enige i forslaget til valgprocedure.

 

Forslag til regelsæt er vedlagt i bilag 1. Dog udgår punkt 7. af valgproceduren, som omhandler evt. udpegning af eksterne medlemmer, idet eksterne medlemmer er sidestillet med udpegning af medarbejder- og elevrepræsentanter. Teknisk set er udpegningen ikke en del af selve valgprocedureren for forældrerepræsentanter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forud for politisk beslutning er indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt som bilag.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven af 26/12/2013 § 42 og 43

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161104

 

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, BEK nr. 28 af 14/01/2014.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3430574e1.pdf
3430596e2.pdf

Bilag

Bilag 1, Høringsmateriale inkl. forslag til regelsæt
Bilag 2, Sammenskrivning af høringssvar


9. Orientering om Holbæk Danner Skole (skolereformen)

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om Holbæk Danner Skole (skolereformen) til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Med budgetforliget for 2014 besluttede byrådet at integrere Strategi for Fremtidens Folkeskole og den nationale reform af folkeskolen under titlen ”Holbæk Danner Skole”. Det betyder, at projektet ”Holbæk Danner Skole” udgør Holbæk Kommunes lokale implementering af reformen, og samtidig sætter en fælles retning for kommunens folkeskoler.

 

Holbæk Danner Skole

Ændringen af Folkeskoleloven blev vedtaget af Folketinget den 26. december 2013. Parallelt med lovgivningsarbejdet har Holbæk Kommune arbejdet med at omsætte de politiske ambitioner til lokale pejlemærker for folkeskolens udvikling. Baggrunden for dette arbejde har været forligsteksten fra juni 2013.

 

Otte bredt sammensatte arbejdsgrupper har arbejdet med følgende temaer:

Efterfølgende er arbejdsgruppernes materiale bearbejdet til et samlet dokument: ”Holbæk Danner Skole – De fælles pejlemærker”. Dokumentet samler de politiske ambitioner for folkeskolen og områdets forslag til pædagogiske og organisatoriske pejlemærker for skoleområdets implementering af skolereformen. ”Holbæk Danner Skole” beskriver således skoleområdets pædagogiske og organisatoriske oversættelse af det politiske mandat.

 

Pejlemærkerne skal efterfølgende omsættes til beslutninger og handlinger på den enkelte skole. Desuden tænkes de anvendt i den fælles tilrettelagte kompetence- og organisationsudvikling (som tidligere blev kaldt Fremtidens Folkeskole).

 

Udkastet til de otte pejlemærker er i øjeblikket sendt til kommentering på skolerne. Udkastet er bilagt dagsordenen.

 

Der er planlagt temamøde for byrådet i marts om skolereformens udformning i Holbæk (Holbæk Danner Skole). Det endelige forslag til pejlemærker behandles af Udvalget for Børn i april.

 

Parallelt med formulering af de indholdsmæssige pejlemærker er den konkrete planlægning af det kommende skoleår gået i gang. I denne planlægning indgår de krav til timetal og fag, som er givet med skolereformen, samt Holbæk Kommunes udvidelse af Helhedsskolen, så den kommer til at omfatte 0. klasse til og med sjette klasse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Finansieringen af Holbæk Danner Skole er en del af budgetforliget for 2014 og overslagsårene frem.

 

Selve arbejdet med udformning af pejlemærker finansieres af puljen til Fremtidens Folkeskole

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Arbejdsgruppernes udkast til pejlemærker er i øjeblikket til kommentering på skolerne.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145631

 

Bekendtgørelse om ændring af Folkeskoleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161104 & https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161105

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3430955e3.pdf

Bilag

Holbæk Danner Skole - Udkast til de fælles pejlemærker


10. Orientering om planlægningsgrundlag for lærerne i folkeskolen og specialskoler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om planlægningsgrundlag for lærerne i folkeskolen og specialskoler til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Overenskomstforhandlingerne mellem kommunerne (Kommuners Landsforening) og Danmarks Lærerforening i foråret 2013 blev afsluttet ved at Folketinget vedtog ny lovgivning på området. Her blev vedtaget ”Lov 409 af 26/04/2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område”. Heri beskrives de overordnede retningslinjer for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid.

 

Administrationen har på baggrund af loven udarbejdet et planlægningsgrundlag for lærerne, som beskriver hvordan lovgivningen udmøntes i Holbæk Kommune. Planlægningsgrundlaget er udarbejdet i tæt samspil med Holbæk lærerkreds, som har udtrykt enighed i grundlaget.

 

Planlægningsgrundlaget er gældende for lærere ansat på kommunens folkeskoler og specialskoler.

 

Planlægningsgrundlaget

 

Planlægningsgrundlaget udgør i udgangspunktet følgende:

Hvis ledelsen vil benytte lukkedage (f.eks. hverdagene i påsken eller juleferien) til f.eks. pædagogiske arrangementer, kan det effektures ved hjælp af omlægning af tjenesten, dette medfører, at arbejdsperioden udvides ud over de 42 uger, og at arbejdstiden nedsættes i de 42 uger tilsvarende.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov 409 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.

 

Link til lov 409 af 26/04/2013:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146561

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling11. Læs og forstå økonomi - en orientering til Udvalget

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalgets orientering om generelle økonomiske sammenhænge, som opfølgning på temamødet den 19. februar om teknikken bag budgettet bliver taget til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som opfølgning på temamødet den 19. februar orienterer økonomichef Claus Strandmark om, hvordan den kommunale økonomi hænger sammen.

Han vil igen have fokus på de mere generelle sider af den kommunale økonomi:

 

Der lægges op til at udvalgets medlemmer via spørgsmål og refleksioner er med til at sætte dagsordenen og dermed selv bestemmer, hvilke økonomiske forhold, der skal have mest fokus.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling12. Orientering om økonomiske tildelingsprincipper på børne- og ungeområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om tildelingsprincipper på børne- og ungeområdet til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget har på seneste udvalgsmøde bedt om en orientering om de økonomiske styringsprincipper på børne- og ungeområdet, herunder budgetudviklingen på dagtilbudsområdet. Nedenfor er skitseret de overordnede principper. Styringsprincipperne på dagtilbudsområdet, skoleområdet og det specialiserede område vil blive yderligere udfoldet på mødet.

 

Særskilt bilag om budgetudvikling og økonomistyring på dagtilbudsområdet er vedlagt i sagen.

 

Budgetrammen

Byrådet beslutter ved den årlige budgetvedtagelse det samlede budget på de enkelte politikområder. Her vedtages det samlede budget på dagtilbudsområdet, skoleområdet og det specialiserede børneområde.

 

Fordeling af økonomi mellem distrikter

På dagtilbuds- og skoleområdet anvendes størstedelen af budgetrammen til drift af de kommunale skoler og dagtilbud. De enkelte skolers og dagtilbuds budgetramme bliver fordelt efter principper, som er fastsat af Udvalget for børn. Principperne er fastlagt i form af én tildelingsmodel på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet.

 

De penge dagtilbud og skoler har til at drive skole/dagtilbud for, tildeles primært ud fra hvor mange børn, der går på skolen eller i dagtilbuddet. Ud over det beløb som tildeles pr. barn, tildeles der et grundbeløb til hver skole- og dagtilbudsdistrikt samt et beløb pr. skoleafdeling eller børnehus.

 

Skoler og dagtilbud budgetter


Det er skolens/dagtilbudsdistriktets bestyrelse og ledelse, der i samarbejde beslutter, hvordan den enkelte skole/dagtilbuds budget bedst muligt anvendes under hensyntagen til lovgivningen, byrådets politik, den fastsatte åbningstid mv.

 

Det specialiserede børneområde

Det specialiserede børneområde reguleres økonomisk ikke efter helt samme logik som for dagtilbud og skoler. På det specialiserede børneområde er budgettet fordelt mellem enhederne på området – børnekonsulentcentret, tandplejen og Familiecentret. Budgetterne til enhederne reguleres i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Børnespecialcenter 1 og 2 er takstfinansieret og finansieres ved salg af pladser.

 

I Familiecentret arbejdes med en økonomistyring i forhold til antal og omfang af indsatser. Der arbejdes konkret med at omlægge indsatser fra udgiftstunge foranstaltninger (fx anbringelser) til indsatser, der gives i nærmiljøet og som er mindre indgribende.

 

Centrale udviklingspuljer

Byrådet har siden 2011 valgt at afsætte særlige udviklingspuljer på en række politikområder.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3430856e4.pdf

Bilag

Bilag, Budgetudvikling og økonomistyring på dagtilbudsområdet


13. Orientering om projekt Ung & Rus

Sagsgang og sagstype

 

Udvalg for Voksne, Udvalget for Børn

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen og René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om projekt Ung og Rus til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har siden 2012 deltaget i projektet Ung & Rus, som er finansieret med 3,1 mio. kr. af satspuljemidler under Sundhedsstyrelsen.

 

Projektets formål er, at mindske unges forbrug af rusmidler og understøtte, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet skal også udvikle metoder til arbejdet med unge og rusmidler. Erfaringer fra projektet skal efterfølgende indgå i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Ung & Rus er etableret i samarbejde mellem:

 

Projektledelsen er forankret i Holbæk Kommunes Sundhedsafdeling. I projektet indgår kommunernes misbrugscentrer og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Projektet har foreløbig opnået:

 

Den fælles rusmiddelstrategi er både en fælles tilgang til de unge på skolerne, og samtidig en beskrivelse af kommunernes forpligtigelse i samarbejde med skolerne om forebyggelse af rusmidler.

 

Erfaringerne fra projektet er bl.a.:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3407056e5.pdf

Bilag

Fælles rusmiddelstrategi


14. Orientering til mødet den 25. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Orientering om kapacitetstilpasning i dagtilbudsdistrikt Sofielund

 2. Orientering om dialogmøde part II med forældre i dagtilbudsdistrikt Elverdam

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling