UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

28-11-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-11-2017 18:00:00


PUNKTER

126. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2017
127. Beslutning om fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet
128. Beslutning om budgetrevision 4 2017
129. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021
130. Orientering om omprioritering af resourcer til deltagelse af pædagoger i folkeskolens undervisning
131. Orientering om implementering af budgetreduktioner - Læring & Trivsel
132. Orientering om opstart på udarbejdelse af lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Holbæk Kommune
133. Orientering om folkeskolernes brug af Folkeskolelovens § 16 b
134. Orientering om nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel
135. Orientering til mødet den 28. november 2017
136. Eventuelt til mødet den 28. november 2017126. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. november 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. november 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Godkendt.


caseno17-2294_#4371208_v1_program til den 28. november 2017.pdf

Bilag

Program til den 28. november 2017


127. Beslutning om fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet

Beslutning om fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. 0,75 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i sundhedsplejen målrettet den tidlige indsats i forbindelse med skiftet mellem hjem og dagtilbud.
 2. 17,85 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i daginstitutionerne (børnehusene).  Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal enheder.
 3. 1 mio. kr. til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen (vejledning mm). Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal dagplejere.

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. 18,6 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i daginstitutionerne (børnehusene). Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal enheder.
 2. 1 mio. kr. til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen (vejledning mm.). Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal dagplejere.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2018 at tilføre 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet. Byrådet har lagt vægt på at styrke den tidlige og forebyggende indsats, og der er lagt vægt på at midlerne øremærkes til flere medarbejdere på småbørnsområdet.
 
En del af midlerne finansieres ved at reducere pædagogernes deltagelse i undervisningen på mellemtrinnet (3, 1 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. fra 2019 og frem).
 
Da tilskuddet til de private institutioner og privat pasning følger tildelingen de kommunale dagtilbud, skal en andel af de 20 mio. kr. anvendes til at øge tilskuddet til de private tilbud. Beløbets eksakte størrelse afhænger af, hvordan de ekstra midler fordeles til de kommunale tilbud. Anslået vil tilskudsandelen til de private tilbud udgøre ca. 3,5 mio. kr. Nettobeløbet til de kommunale dagtilbud udgør dermed ca. 16,5 mio. kr. Efter regulering for forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, så udgør det faktiske beløb til de kommunale tilbud i alt 19,6 mio. kr.
 
Jf. budgetbeslutningen skal der nu tages stilling til, hvordan ekstratilførslen til småbørnsområdet skal prioriteres.
 
De forskellige prioriteringsmuligheder er drøftet med ledelserne for dagtilbudsområdet og ledelsen i Børneindsatsen. Drøftelserne har udmøntet sig i følgende perspektiver:
 
 
Forslag til fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet
Det forslås på baggrund af ovenstående, at 0,75 mio. kr. ud af de i alt 19,6 mio. kr. til de kommunale tilbud prioriteres til at udvide sundhedsplejens muligheder for, at understøtte udsatte børn og familier før, under og efter skiftet mellem hjem og dagtilbud. Herunder også et tæt samarbejde med barnets dagtilbud.   
 
De resterende 18,85 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i dagtilbud, hvoraf 1 mio. kr. prioriteres til at styrke det pædagogiske tilsyn i dagplejen i form af vejledning og anden understøttelse af dagplejerne. Midlerne fordeles ud fra antallet af enheder i henholdsvis institution og dagplejen.
 
Målretning af midlerne
Prioriteringen af midlerne indenfor hvert af de fire dagtilbudsområder sker på baggrund af en handleplan, der udarbejdes af det enkelte dagtilbudsområde. Handleplanen udarbejdes med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse. For den del af handleplanen, der har et særligt fokus på understøttelsen af børn i udsatte positioner og deres familie, inddrages Børneindsatsen og sundhedsplejen med henblik på sparring.
 
I handleplanen sættes der fokus på, hvordan området via den øgede tildeling vil:
 
Handleplanen udarbejdes med udgangspunkt i beskrivelse af mål, indsatser og den forventede effekt. De fire områders handleplan indgår i de dialogmøder, som i 2018 afholdes med udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og forældrebestyrelsen for hvert af de fire områder. Ligesom udvalget løbende vil blive orienteret om opfølgning på de effektmål, de enkelte distrikter sætter for investeringen.   
 
De private dagtilbud
Da tildelingen til de private tilbud som tidligere beskrevet følger tildelingen til de kommunale tilbud, vil tilskuddet til de private stige i 2018.
 
I henhold til dagtilbudsloven sker godkendelsen af de private institutioner med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Det forudsættes på den baggrund, at det øgede tilskud til de private institutioner anvendes målrettet ud fra de samme kriterier, som vil være gældende for de kommunale. Opfølgningen sker som del af det årlige tilsyn.
 
Der kan ikke stilles tilsvarende krav til de private pasninger.   

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
I den alternative indstilling tildeles alle midler til flere medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser
En budgettilførsel på 19,6 mio. kr. betyder, at der i 2018 kan ansættes yderligere ca. 53 medarbejdere på småbørnsområdet (beregnet ud fra den nuværende gennemsnitsløn til pædagogisk personale).

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt med følgende ændringer:
· De forslåede 1 mio. kr. til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen tilføres i stedet til flere medarbejdere i daginstitutionerne, så der i alt bliver tilført 18,75 mio. kr. til børnehusene.
· De 0,75 mio. kr. til flere medarbejdere i sundhedsplejen målrettes generelt det forebyggende arbejde med aldersgruppen 0-2 år


caseno17-47309_#4370911_v1_økonomisk fordeling mellem dagtilbudsområder.pdf

Bilag

Økonomisk fordeling mellem dagtilbudsområder


128. Beslutning om budgetrevision 4 2017

Beslutning om budgetrevision 4 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes
 2. der frigives anlægsbevillinger på 15 mio. kr.
 3. budgetrevision 4 godkendes

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1, 2 og 3 samt halvårsregnskabet, og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Denne sag vedrører budgetrevision 4.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb administrationen anbefaler byrådet at godkende. Der indstilles tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til kassen vedrørende skatter, og tillægsbevilling fra kassen på 15 mio. kr. vedrørende teknisk håndtering af anlægsbevilling givet af byrådet 11. oktober 2017. De øvrige tillægsbevillinger, som indstilles, går i 0, fordi de indstilles flyttet mellem politikområder.
 
I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 4. I bilagene 3-13 er budgetrevision 4 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 14 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 15 er en oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 4. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-13.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
 
Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 3 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 4 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab ved budgetrevision 4. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Forventet regnskab 2017 BR3
Forventet regnskab 2017 BR4
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017 BR4
Indtægter
-4.211,7
-4.193,0
-4.196,0
-4.196,0
-3,0
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
3.956,1
-14,3
Renter
16,2
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-206,4
-205,0
-223,7
-17,3
Anlæg
134,7
283,4
118,4
108,2
-175,3
Forsyning i alt
-
-
-
-
-
Resultat
-100,9
77,0
-86,7
-115,5
-192,6
Finansiering i alt
109,3
54,6
57,7
56,6
2,1
Resultat i alt
8,4
131,6
-28,9
-58,9
-190,5
Kasseopbygning
-8,4
-131,6
28,9
58,9
190,5
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i 2017 påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for 2017, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo 2017 mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo 2017 forventes at overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i 2017 betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. på et tidligere tidspunkt end forudsat ved vedtagelsen af budget 2018-2021.
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes en forbedring i forhold til korrigeret budget på 3 mio. kr. Det dækker over, at det forventes, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld.
 
Driftsudgifterne forventes samlet set at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til 2018, og at der er merforbrug i 2017 på 18,1 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er 175,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der alene kan gennemføres anlægsinvesteringer for 134,7 mio. kr. i 2017. Det blev også besluttet, at anlægsinvesteringer udover de 134,7 mio. kr. skal finansieres af salgsindtægter. Salgsindtægterne skal også dække manglende bygherrebidrag grundet hurtig opbremsning i anlægsprojekter.
 
Af nedenstående tabel ses, at der kun er en meget lille afvigelse fra anlægsbudgettet på 134,7 mio. kr. til den forventede nettoudgift til anlæg i 2017.
 
Anlægsudgifter i 2017
180,1 mio. kr.
Provenu fra salg af ejendomme og arealer
-46,3 mio. kr.
Lånefinansierede projekter
-5,6 mio. kr.
Udgifter som følge af manglende bygherrebidrag*
7,0 mio. kr.
 
 
Anlægsudgifter netto
135,2 mio. kr.
*Bygherrebidraget udgør op til 8 pct. af anlægsudgifterne. Bygherrebidraget finansierer de projektstyringsudgifter Holbæk Kommune har, når vi bygger anlæg.
 
Vores samlede forbrug i 2017 på anlæg forventes at blive 108,2 mio. kr. netto, hvoraf en del af salgsprovenuet allerede er disponeret i 2018 og 2019. Det ændrer dog ikke på forbruget i indeværende år.
 
Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til 2018.
 
Udvikling siden budgetrevision 3
De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg.
 
Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder:
 
Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg.
 
Betydning for budget 2018
Herunder er for hvert udvalg en kort beskrivelse af, hvilken betydning det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 får for budgetoverholdelse i 2018.
 
Økonomiudvalget
Budgettet og aktivitetsniveauet i 2017 holder. Det vil derfor ikke skabe nye udfordringer på området i 2018.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Forbrugsmønsteret for 2017 viser, at flere af skolerne ikke i tilstrækkelig grad har fået tilpasset forbrugs- og aktivitetsniveauet i indeværende år, og at de derfor går ind i 2018 med et for højt aktivitetsniveau i forhold til 2018 budgettet. Området hjælpes dog af, at en række af de handleplaner, der er iværksat i 2017, får fuld effekt i 2018. Der bliver dog fortsat brug for en meget stram styring af skolernes forbrug i forhold til budgetoverholdelsen. I forbindelse med bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 har koncerndirektionen indstillet at skolerne gives de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Se endvidere afsnit om bevillingsberigtigelse længere nede i sagen.
 
De fire dagtilbudsområder samt den selvejende institution Dragebakken har formået at holde deres budget i 2017, hvilket betyder at forbrugs- og aktivitetsniveauet er tilpasset budgettet. I 2018 stiger budgettet for almene dagtilbud, hvorfor der ikke forventes udfordringer med budgetimplementering i 2018 på dette område.
 
Området for ”Børn med særlige behov” har igennem 2017 haft succes med at nedbringe forbrugs- og aktivitetsniveauet. I 2018 er der besluttet yderligere reduktioner på dette område – og det betyder, at der fortsat skal være et betydeligt fokus på styring af økonomi og aktiviteter i forbindelse med implementeringen af budget 2018. 
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Budgetforudsætninger for 2018 på beskæftigelsesområdet er udfordret, da antallet af borgere på forsørgelse og varighed ikke falder i den hastighed som forventet. Nedbringes niveauet ikke yderligere er den økonomiske årsvirkningen i 2018 23,8 mio. kr. i merforbrug. Den største udfordring er på A-dagpenge, hvor antallet af borgere er langt højere end forudsat i budgetforudsætningerne for 2018.
 
For at sikre budgetoverholdelse i 2018 vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år er der handlingsplaner under udarbejdelse, som skal sikre tilpasning til rammen i budget 2018.
 
På de øvrige politikområder vil det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Samlet set balancerer forventet forbrug med budgettet i 2017, og på de fleste områder er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret på baggrund af den viden, der er ved budgetrevision 4 om forbruget i 2017.
 
Der ses dog udfordringer på Voksen handicap- og psykiatriområdet. Et faldende forbrug i slutningen af 2017 skal sikre, at budgetreduktionen i budget 2018 kan realiseres. Forbrugsreduktionen i 2017 ses ikke endnu, hvilket vil vanskeliggøre overholdelsen af budget 2018.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4
Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget.
 
Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen – jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip.
 
Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse.
 
De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr.  24% af merforbruget vedrører Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget ”Uddannelse og Job”. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og 37,8 mio. kr. for Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering:
a) Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde
b) Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet
c) Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde
d) Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet
 
Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes.
 
Tillægsbevillingerne, som vedrører fordelingen af de 50 mio. kr. fremgår af bilag 1 sammen med de øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt ved budgetrevision 4.
 
Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.
Mio. kr.
Uden overførselsadgang
Med overførselsadgang
I alt
Specialiseret
Øvrige
Specialiseret
Øvrige
Læring og Trivsel
0,3
0,5
 
11,4
12,2
 
 
 
 
 
 
Uddannelse og Job
3,1
34,7
 
 
37,8
 
 
 
 
 
 
I alt
3,4
35,2
 
11,4
50,0
 
 
Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling
D. 11. oktober 2017 bevilgede byrådet 15 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017. Bevillingen håndteres teknisk ved budgetrevision 4 ved godkendelse af omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb ved budgetrevision 4 samt ved godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling på 15 mio. kr. Det forudsættes – i lighed med forudsætningen ved vedtaget budget 2017 -  at de 15 mio. kr. først bruges i 2018. Omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.


caseno17-1642_#4369743_v1_bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369744_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369745_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369746_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369747_v1_bilag 5 - læring og trivsel - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369748_v1_bilag 6 - uddannelse og job - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369749_v1_bilag 7 - udannelse og job - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369734_v1_bilag 8 - uddannelse og job - uddannelse til alle unge - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369736_v1_bilag 9 - uddannelse og job - alle kan bidrage - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369737_v1_bilag 10 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369738_v1_bilag 11 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369739_v1_bilag 12 - klima og miljø - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369740_v1_bilag 13 - kultur, fritid og fællesskab - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369741_v1_bilag 14 - liste over anlægsprojekter br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369742_v1_bilag 15 - oversigt over grunde og ejendomme.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb BR4 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR4 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR4 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR4 2017.pdf
Bilag 5 - Læring og Trivsel - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 6 - Uddannelse og Job - BR4 2017.pdf
Bilag 7 - Udannelse og Job - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - Uddannelse til alle unge - BR4 2017.pdf
Bilag 9 - Uddannelse og Job - Alle kan bidrage - BR4 2017.pdf
Bilag 10 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - BR4 2017.pdf
Bilag 11 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 12 - Klima og Miljø - BR4 2017.pdf
Bilag 13 - Kultur, Fritid og Fællesskab - BR4 2017.pdf
Bilag 14 - Liste over anlægsprojekter BR4 2017.pdf
Bilag 15 - Oversigt over grunde og ejendomme.pdf


129. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Sagsgang og sagstype
 
Stående udvalg, Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Prioritering af projekter i anlægsbudgettet og dermed udmøntning af reduktion i anlægsbudgettet på 36,9 mio.kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 sker som beskrevet i bilaget.
 2. Det som del af projekteringen undersøges og drøftes i de stående udvalg, om der på tværs af politikområderne er mulighed for at sammentænke nye anlægsprojekter og eksisterende ejendomme med henblik på at reducere behov for nybygninger og/eller renovering af eksisterende ejendomme.   


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet vedtog d. 11. oktober 2017 budget for 2018 samt overslagsår 2019-2021. Som en del af budgettet 2018-2021 blev det besluttet at reducere i investeringsoversigten (anlægsbudgettet) i 2019 med 36,9 mio. kr. og i 2020 med 2,6 mio. kr. i forhold til den investeringsoversigt, som blev sendt i høring ved første behandling af budgettet. Det fremgår af budgetaftalen, at der efterfølgende skal ske en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes.
 
Det indstilles derfor, at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget for 2018-2021 til det kommende byråd. Supplerende er der administrativt behov for snarest at kende de politiske prioriteringer i overslagsårene således, at arbejdet med realisering af anlægsbudgettet samt bygningsvedligehold under driften kan sættes i værk. Uagtet at der først er tale om en reduktion i 2019 og 2020, så vil den konkrete prioritering således have indflydelse på arbejdet med kommunens ejendomme i 2018. Afhængig af hvilke anlæg der bortprioriteres vil der være en sammenhæng med hvilke ejendomme, der skal renoveres i 2018. Det bemærkes, at det kommende byråd selvfølgelig kan foretage egne tilpasninger/revidere anlægsbudgettet, når byrådet til oktober 2018 vedtager budgettet for 2019-2022.
 
Prioritering
Det er administrationens vurdering, at det udkast til anlægsbudget som byrådet sendte i høring var et realistisk, men også et ambitiøst forsøg på et indhente det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Det var dog samtidig et udkast til anlægsbudget, der ikke indeholdt mulighed for et imødekomme nye akut opståede renoveringsudfordringer. Det er fortsat administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet 2018-2021 skal håndtere. Det kan derfor ikke fagligt anbefales, at der reduceres i midlerne til det formål i hverken 2019 eller 2020.
 
Forslaget til prioritering af anlægsbudgettet tager derfor afsæt i, at de anlægsprojekter der bortprioriteres/udskydes, er de projekter, der hverken direkte eller indirekte medvirker til at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på ca. 320 mio. kr. Det betyder, at renovering af eksisterende bygninger skal prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis et nybyggeri direkte medvirker til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. hvis der opføres et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Puljen på 130,5 mio. kr. til nye børnehuse fastholdes af samme grund.
 
Det konkrete forslag til prioritering kan ses af bilag 1. Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering og dermed indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden
 
Sammentænkning
I en række lokalområder er der mulighed for, at sammentænke de eksisterende ejendomme, der kræver akut renovering med de forventede nye anlæg og på den måde optimere anvendelse af anlægsbudgettet. Det vil dog kræve, at der tænkes i anvendelse af bygninger og anlægsmidler på tværs af udvalg eks. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og Udvalget for Læring og Trivsel. Som eksempel er der en række større renoverings- og anlægsprojekter i Jyderup (Udvidelsen af Jyderup Hallen, nyt klubhus til Jyderup Boldklub samt skimmelsanering af børnehuset Sølyst), hvor det bør overvejes, om der kan findes en mere hensigtsmæssig løsning end den nuværende såfremt de sammentænkes sammentænkes. 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.


caseno17-48558_#4371167_v1_bilag - prioriering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Prioritering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf


130. Orientering om omprioritering af resourcer til deltagelse af pædagoger i folkeskolens undervisning

Orientering om omprioritering af resourcer til deltagelse af pædagoger i folkeskolens undervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at,
 
 1. orientering om omprioriteringen af ressourcerne til pædagogers deltagelse i folkeskolens undervisning tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober blev det besluttet, at de enkelte
stående udvalg i efteråret skal drøfte udvalgets budget for 2018, og forholde sig til
det videre arbejde med budgettet.
 
Denne sag omhandler budgetbeslutningen om, at omprioritere brugen af pædagoger i folkeskolens undervisning, således at de i højere grad medvirker til en tidlig og forebyggende indsats.
 
Omprioriteringen sker ved, at pædagogerne ikke længere er bundet til mellemtrinet. Halvdelen af den ressource, der i dag tildeles med udgangspunkt i skolernes mellemtrin bliver i folkeskolen til styrkelse af inklusionen. Den anden halvdel anvendes til medfinansiering af de 20 mio. kr., som det jf. budgetaftalen er besluttet at afsætte til flere medarbejdere på småbørnsområdet. Beslutningen har virkning fra skoleåret 2018-19.
 
Omprioriteringen er et konkret udtryk for budgetaftalens overordnede intention om, at der skal investeres massivt i børnenes første leveår, fordi alle erfaringer viser, at en tidlig og forebyggende indsats bidrager til, at flere kommer godt igennem folkeskolen og uddannelsessystemet og ud på den anden side som selvforsørgende borgere. Det er en gevinst for det enkelte menneske, for samfundet, og for kommunens økonomiske muligheder.
 
De generelle rammer for pædagogernes deltagelse i undervisningen er beskrevet i
bilaget til styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler. Byrådet har tidligere på året (8. marts 2017) besluttet, at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end hidtil kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst. Skolerne er med andre ord ikke bundet op på, at timetallet hvor der deltager pædagoger i undervisningen, er ens for alle klasser i indskoling og på mellemtrinet.
 
Budgetvedtagelsen betyder, at der ikke generelt fra skoleåret 2018-19 vil deltage pædagoger i undervisningen på mellemtrinet fra 4.-6. klasse. Det kan dog fortsat ske i det omfang, at deltagelsen understøtter inklusionen.
 
Bilaget til styrelsesvedtægten tilrettes i konsekvens af budgetvedtagelsen.

Økonomiske konsekvenser
 
Omprioriteringen af pædagogernes deltagelse i undervisningen frigør i 2018 3,1 mio. kr. til medfinansiering af de 20 mio. kr. til småbørnsområdet. Fra 2019 og frem betyder omprioriteringen, at der årligt frigøres 7,5 mio. kr. 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.
131. Orientering om implementering af budgetreduktioner - Læring & Trivsel

Orientering om implementering af budgetreduktioner - Læring & Trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget. ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om implementering af budgetreduktionerne mv. til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober blev det besluttet, at de enkelte stående udvalg i efteråret skal drøfte udvalgets budget for 2018, og forholde sig til det videre arbejde med budgettet.
 
Denne sag omhandler de budgetreduktioner mv., hvor implementeringen allerede er beskrevet i det budgetmateriale, som har været i høring. Det vil sige, der er ikke behov for nye beslutninger, men der er behov for at udvalget orienterer sig i de konsekvenser og nye implementeringer, som budgetreduktionerne giver anledning til.
 
Orienteringen omfatter følgende budgetreduktioner under Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge:
 
 
2018
2019
2020
2021
Nedsat takst på egne specialskoler/specialtilbud
-1,5
-2,2
-2,2
-2,2
Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier)
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af ekstern bistand)
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
 
Herudover skal udvalget i to andre sager behandle følgende:

 1. Udmøntning af 20 mio. kroner øremærket flere medarbejdere på småbørnsområdet.
 2. Omprioritering af brugen af pædagoger i folkeskolens undervisning, således at de i højere grad medvirker til en tidlig og forebyggende indsats.
 
Nedsat takst på egne specialskoler/specialtilbud
Budgetreduktionen betyder, at taksterne på kommunens specialskoler/specialtilbud bliver 2 procent lavere (efter budgettet er blevet pris/løn fremskrevet). Besparelsen er beregnet ud fra det hidtidige brug af pladserne. Som følge af andre indsatser vil brugen af antal pladser formentlig være noget lavere i 2018, hvilket kan påvirke den besparelse, der kan opnås.
 
Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler
Det gennemsnitlige antal elever på dagbehandlingsområdet forventes at falde fra 92 i 2017 til 62 i 2018. Baggrunden er dels, at der indskrives færre elever end der udskrives, og dels at der er elever, der hjemtages til egne specialtilbud eller almen skole med støtte. Der er samtidig et øget fokus på den helhedsorienterede indsats i form af et udvidet samarbejde mellem skolerne og Børneindsatsen. Samarbejdet skal blandt andet resultere i, at børn og unge kun i begrænset omfang visiteres til denne type tilbud.
 
Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i undervisningsudgiften til dagbehandling (som afholdes af skolerne), og er fratrukket et skøn på skolernes ekstra udgifter til de elever, der hjemtages og/eller tilbydes et andet tilbud i folkeskolen som alternativ til et tilbud på en dagbehandlingsskole.
 
 
Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier)
Anbringelser sker primært i plejefamilier, sekundært i private opholdssteder og enkelte børn anbringes i døgninstitution. Reduktionen i udgifterne til anbringelser opnås ved, at alle anbringelser gennemgås med henblik på at vurdere om mål og opfølgninger er tilstrækkelig præcise, og at der sker den nødvendige progression. Desuden vurderes det, om der er alternativer til anbringelsen. Der er i 2017 investeret i yderligere medarbejdere i Børneindsatsen til denne opgave.
 
Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af ekstern bistand)
I Børneindsatsen arbejdes der målrettet på, at anvende flere interne medarbejdere til opgaveløsninger, der tidligere har været anvendt eksterne leverandører til.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.
132. Orientering om opstart på udarbejdelse af lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Holbæk Kommune

Orientering om opstart på udarbejdelse af lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. orientering om udarbejdelse af lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Holbæk Kommune tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 11 oktober 2017 kommunens budget for 2018. Som en del af budgetaftalen blev det besluttet, at Holbæk Kommune indgår en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Holbæk Kommune. I budgetaftalen for 2018 står:
 
”Vi vil indgå en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Holbæk Kommune, fordi vi ønsker et stærkt samarbejde baseret på gensidig tillid, respekt og anerkendelse. Aftalen skal indeholde bestemmelser om undervisnings- og forberedelsestid, der skal være udgiftsneutral for kommunen”.
 
Ledelsen i Læring og Trivsel har derfor indledt drøftelser med den lokale afdeling af Danmarks lærerforening i Holbæk om udarbejdelsen af en lokal arbejdstidsaftale. Forudsætningen for indgåelse af en aftale er, at den er udgiftsneutralt ift. skoleområdets samlede budget.
 
Udvalget vil løbende blive orienteret om processen, og en arbejdstidsaftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Lærerkreds vil blive forelagt udvalget til orientering, så snart den foreligger.
 
De nuværende lokale rammer for lærernes arbejdstid er udtrykt i et planlægningsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere i Folkeskolen, Børnespecialcenteret, Undervisningstilbud under 10. klassecentret og CSU, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Holbæk Lærerkreds. Planlægningsgrundlaget er sidst justeret d. 18/5-2017, og udmøntningen drøftes løbende.  

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.
133. Orientering om folkeskolernes brug af Folkeskolelovens § 16 b

Orientering om folkeskolernes brug af Folkeskolelovens § 16 b

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at,
 
 1. orientering om folkeskolernes brug af folkeskolelovens § 16 b, og de heri beskrevne muligheder for at afkorte skoledagens længde tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede den 21. marts 2017 at uddelegere kompetencen til at nedsætte timetallet i folkeskolen ud fra Folkeskolelovens § 16 b til skolebestyrelserne for kommunens fire folkeskoler i skoleåret 2017-18.
 
Samtidig besluttede udvalget, at udvalget orienteres, når bestyrelserne anvender Folkeskolelovens § 16 b, og derved konverterer ressourcer fra den understøttende undervisning til den øvrige fagundervisning. Udvalget orienteres derfor nu om skolernes brug af § 16 b i indeværende skoleår.
 
Ved afslutning på skoleåret 2017-18 vil Fagcenter for Læring og Trivsel evaluerer den form og indsats, som skolerne sætter i værk i forbindelse med eventuel brug af Folkeskolelovens § 16 b. Udvalget vil ligeledes blive orienteret om evalueringen.
 
Udvalget vil endvidere i marts 2018 skulle tage stilling til om kompetencen skal uddelegeres i skoleåret 2018-19.
 
Baggrund
I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen (§ 16 b i Folkeskoleloven). Formålet med at nedsætte tiden til understøttende undervisning skal ske med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Bestemmelsen giver dermed kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen.
 
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Læringsmålet for klassen er uændret, men skolen vil få flere redskaber/midler til at opnå målet.
 
Skolernes foreløbige brug af § 16 b
De fire folkeskoler i kommunen har primo november skrevet en status om anvendelse folkeskolelovens § 16 b, se vedlagte bilag.
 
Indskolingen
Skolerne har i forskellig omfang anvendt mulighederne. På de fleste skoleafdelingerne har, der pt. været arbejdet med ekstra personale i indskolingsklasser svarende til to lektioner i gennemsnit pr uge. På Katrinedalskolen benyttes §16 b ikke i indskolingen. Enkelte forløb/dage kan dog være undtaget.
 
Mellemtrinnet
På mellemtrinnet har Skovvejens skole arbejdet med at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den øvrige fagundervisning svarende til gennemsnitlig to lektioner om ugen. Det samme har været benyttet på Holbæk By Skole. Kildedamsskolen har arbejdet med timenedsættelse på tre timer fra 33 til 30 på mellemtrinnet. På Katrinedalskolen er det for indeværende skoleår aftalt, at der i 20 uger kan planlægges med §16 b i én lektion på mellemtrinnet.
 
Udskolingen
På Skovvejens skole har der været arbejdet med dobbeltlærer i en lektion pr. uge i gennemsnit for klasser på 7. 8. og 9. årgang. På Holbæk By Skole er der for udskolingsklasser blevet konverteret ressourcer, sådan at der er to voksne tilstede i to lektioner om ugen. Ligesådan på Kildedamsskolen. På Katrinedalskolen gælder, at §16 b kan benyttes efter konkret aftale i de enkelte klasser. Timetal for undervisningen er ikke reduceret, og der er ikke forlods aftalt et bestemt antal lektioner, hvor dele af den understøttende undervisning eventuelt reduceres og konverteres til særlige forløb i fagundervisningen. Fra august til oktober har § 16 b været anvendt i 3-4 faglige forløb.
 
Formål og begrundelser:
Formålet med ekstra voksne i timerne er forskellig fra klasse til klasse, som eksempler kan fremhæves:
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning med følgende bemærkning: I den kommende evaluering af brugen af §16b i indeværende skoleår skal der indgå oversigt over, hvordan ressourcen fra de omlagte timer er anvendt i praksis.


caseno17-11197_#4359347_v1_kildedamsskolen, orientering om brug af § 16 b.pdf
caseno17-11197_#4359348_v1_holbæk by skole, orientering om brug af § 16 b.pdf
caseno17-11197_#4359346_v1_skovvejens skole, orientering vedr. brug af § 16 b.pdf
caseno17-11197_#4362491_v1_katrinedalskolen, orientering om brug af § 16 b.pdf

Bilag

Kildedamsskolen, Orientering om brug af § 16 b
Holbæk By skole, Orientering om brug af § 16 b
Skovvejens skole, orientering vedr. brug af § 16 b
Katrinedalskolen, orientering om brug af § 16 b


134. Orientering om nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel

Orientering om nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. orientering om nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget er løbende blevet orienteret om konkrete aktivitetstal for Børneindsatsens indsatser. Orienteringen er nu udvidet til månedlige orienteringer om centrale faglige og økonomiske nøgletal, som omhandler børns læring og trivsel i hele kerneområdet Læring og Trivsel.
 
Nøgletallene viser:
 
 
Nøgletallene er vedlagt som bilag i sagen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-37441_#4370541_v1_nøgletal læring og trivsel den 23. november 2017.pdf

Bilag

Nøgletal Læring og Trivsel den 23. november 2017


135. Orientering til mødet den 28. november 2017

Orientering til mødet den 28. november 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. organisering af tandplejen i Odsherred Kommune.
 2. personaleomsætning på skoleafdeling Jyderup.
 3. statistik fraværende i udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge i Perioden 2014-2017”.
 4. udvikling i folkeskolernes økonomi.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Orienteringerne er taget til efterretning.


caseno17-2294_#4365126_v1_orientering, organisering af børne- og ungetandplejen i odsherred kommune.pdf
caseno17-2294_#4365135_v1_orientering, skoleafdeling jyderup.pdf
caseno17-2294_#4369757_v1_skolernes økonomi - status november 2017.pdf

Bilag

Orientering, organisering af børne- og ungetandplejen i Odsherred Kommune
Orientering, skoleafdeling Jyderup
Skolernes økonomi - status november 2017


136. Eventuelt til mødet den 28. november 2017

Eventuelt til mødet den 28. november 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Behandlet.