UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

24-10-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2017 18:00:00


PUNKTER

119. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. oktober 2017
120. Drøftelse af struktur og organisering af den kommunale tandpleje
121. Orientering om årsrapport for tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
122. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager
123. Orientering om nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel
124. Orientering til mødet den 24. oktober 2017
125. Eventuelt til mødet den 24. oktober 2017119. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden til møde den 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 24. oktober 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-10-2017
 
Godkendt.


caseno17-2294_#4330464_v1_program til den 24. oktober 2017.pdf

Bilag

Program til den 24. oktober 2017


120. Drøftelse af struktur og organisering af den kommunale tandpleje

Drøftelse af struktur og organisering af den kommunale tandpleje

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
 
 1. drøfter struktur og organisering af den kommunale tandpleje.
 2. drøfter den videre politiske beslutningsproces.

Beskrivelse af sagen
 
I sagen beskrives den kommunale tandplejes vilkår og rammer. Her peges på, at der er flere forhold, som gør det nødvendigt at se på organiseringen af den kommunale tandpleje. Det handler både om de krav, der i dag stilles til høj faglighed og optimal økonomistyring, men også om de bygningsmæssige rammer, som flere steder er i en stand, der fordrer større renoveringsarbejder.
 
På mødet vil administrationen gennemgå eksempler på, hvordan tandplejen er organiseret i andre kommuner. Administrationen vil endvidere opstille forskellige scenarier for den videre udvikling af Holbæk Kommunes tandpleje som grundlag for udvalgets drøftelse.

Nuværende strukturelle rammer
Tandplejen består i dag af 4 klinikenheder – og herudover en tandreguleringsklinik.

Den kommunale tandpleje – vilkår og rammer
Nedenfor er beskrevet nogle udviklingstendenser på området - som sammen med de fysiske rammer - er medvirkende til, at administrationen anbefaler, at udvalget drøfter mulige ændringer i organiseringen af tandplejen.
 
 
Udvalgets drøftelse
Administrationen vil på mødet præsentere forskellige kommuners måder at organisere tandplejeområdet på.
 
Udvalget bedes med udgangspunkt i præsentationen drøfte mulige tiltag set ud fra Holbæk Kommunes rammevilkår. Herunder hvordan der kan sikres en fastholdelse af lokale sundhedstilbud, samt hvordan området kan organiseres for at kunne imødekomme stigende krav til faglighed og fysiske rammer i forhold til tandplejens undersøgelses- og behandlende tilbud.
 
Udvalget bedes endvidere drøfte den videre politiske beslutningsproces, sådan at administrationen kan tilrettelægge en proces og sikre et beslutningsgrundlag forud for endelig politisk stillingtagen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-10-2017
 
Drøftet
 
Med afsæt i drøftelserne arbejder administrationen videre med et oplæg, der præsenteres for det kommende udvalg i 1. kvartal 2018.
121. Orientering om årsrapport for tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Orientering om årsrapport for tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om tilsynsrapport for skoleåret 2016-2017 for undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder til efterretning.

Beskrivelse af sagen
             
Tilsynet har udarbejdet årsrapport 2016-17 for tilsynet med undervisningen på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder beliggende i Holbæk Kommune.

En intern skole er et specialundervisningstilbud, der er knyttet til et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted (døgn). I Holbæk kommune er der aktuelt 13 interne skoler. Én af skolerne er kommunal, mens de øvrige er selvejende institutioner med undervisningsoverenskomst med Holbæk Kommune.
 
Tilsynet er både en vejledning og en kontrolforanstaltning, der bl.a. skal sikre, at undervisning i dagbehandlingstilbud står mål med, hvad der almindeligvis tilbydes og kræves i folkeskolen. Endvidere er det i Holbæk Kommune besluttet, at tilsynet godkender skolernes undervisningsbudget.
 
Rapporten omhandler perioden 1/8 2016 til 31/7 2017.
 
Fokusområder 2015 – 2016
 
Fokusområder 2016 – 2017
 
Opfølgning på fokusområderne fremgår af tilsynsrapporter for de enkelte skoler. Rapporter fra tilsynsbesøg kan læses på kommunens hjemmeside.
 
Det er tilsynets opfattelse, at børn og unge, der modtager specialundervisning på Holbæk kommunes interne skoler, får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen under hensyn til deres behov og udfordringer.
 
Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag – link
 
Tilsynet udføres i henhold til Undervisningsministeriets ”Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder” og ”Bekendtgørelse (nr. 702) om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”, dateret 23/06/2014.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-10-2017
 
Orientering blev taget til efterretning.


caseno17-40327_#4323641_v1_årsrapport 2016 - 2017.pdf

Bilag

Årsrapport 2016 - 2017


122. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. orientering om Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Ankestyrelsens statistik over afgjorte ankesager i 2016 viser, at Holbæk Kommune ligger lidt højere end landsgennemsnittet, hvad angår hjemviste og ændrede sager.
 
Resultater af ankestatistik 2016
Ankestyrelsen har i 2016 afgjort 322 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. 40 af sagerne er dog afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 282 sager.
 
 
Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
173
61 %
71 %
Hjemvist
54
19 %
16 %
Ændret
55
20 %
13 %
I alt (eksklusiv afviste sager)
282
100 %
100 %
Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1: ”Ankestatistik 2016”
 
Indsats for at reducere andelen af hjemviste sager
Kerneområderne har stort fokus på udviklingen i antallet af klagesager. Task forcen på det specialiserede socialområde har nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager.
 
Konkret er der udpeget en klagesagsansvarlig inden for hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.
 
Den klagesagsansvarlige modtager og registrerer områdets ankesager, herunder om der er tale om hjemviste eller ændrede sager. På den måde får vi erfaringer, der kan omsættes til feedback og undervisning af sagsbehandlerne.
 
Målsætning og politisk opfølgning
Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
De politiske udvalg vil få en opfølgning på udviklingen, næste gang Ankestyrelsen sender årsstatistik over afgjorte sager i Holbæk Kommune, forventeligt foråret 2018.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-10-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at der ikke må hersket tvivl om, at de afgørelse, der træffes af Ankestyrelsen, bliver efterlevet af kommunen. 


caseno17-40312_#4318169_v1_ankestatistik 2016 - holbæk kommune.pdf

Bilag

Ankestatistik 2016 - Holbæk Kommune


123. Orientering om nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel

Orientering om nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om aktivitetsnøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Formålet med sagen er, at give udvalget en orientering om faktuelle nøgletal for Læring og Trivsel.
 
Udvalget er løbende blevet orienteret om konkrete aktivitetstal for Børneindsatsens indsatser. Orienteringen er nu udvidet til månedlige orienteringer om centrale faglige og økonomiske nøgletal, som omhandler børns læring og trivsel i hele kerneområdet Læring og Trivsel. Første status på nøgletal blev givet på udvalgets møde d. 26. september 2017. 
 
Nøgletallene viser:
 
 
Nøgletallene er vedlagt som bilag i sagen. I forhold til status i september er bilaget opdateret med de seneste tal for antal anbringelser af børn.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-10-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno17-37441_#4325764_v1_nøgletal læring og trivsel, den 5. oktober 2017.pdf

Bilag

Nøgletal Læring og Trivsel, den 5. oktober 2017


124. Orientering til mødet den 24. oktober 2017

Orientering til mødet den 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. beregning af tilskud til privat pasning.
 2. lovpligtige timetal i folkeskolen.
 3. resultater fra indeklimaundersøgelse ved Skovvejens skole, afd. Jyderup.  

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-10-2017
 
I forbindelse med orienteringen om resultater fra indeklimaundersøgelse ved Skovvejens skole, afd. Jyderup blev den mundtlige orientering suppleret med et uddelt notat med en opsummering af undersøgelsesresultaterne.
 
Under punktet blev desuden orienteret om:
 
 •  
Status på tilrettelæggelse af analysepunkter til en senere analyse af strukturen inden for daginstitutioner og skoler
 •  
Status på analyse af specialundervisningen
 •  
Status for ledelse på Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken samt status på den økonomiske udvikling for Holbæk By Skole
 
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
125. Eventuelt til mødet den 24. oktober 2017

Eventuelt til mødet den 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-10-2017
 
Behandlet.