UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Kanalstræde Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

05-09-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-09-2017 17:30:00


PUNKTER

103. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 5. september 2017
104. Beslutning om ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbud (budgetgaranti)
105. Beslutning om ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud
106. Beslutning om delegering af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO
107. Eventuelt til ekstraordinært møde den 5. september 2017103. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 5. september 2017

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 5. september 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til ekstraordinært møde den 5. september 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 05-09-2017
 
Godkendt.
 
Steen Klink Pedersen deltog ikke under behandlingen af punktet.
104. Beslutning om ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbud (budgetgaranti)

Beslutning om ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbud (budgetgaranti)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender, at budgettildelingen til dagtilbud fra budget 2018 sker ud fra de rammer, der i sagsfremstillingen er beskrevet som forslag 2.
Forslag 2 betyder:
o at den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret.
o at byrådet kan beslutte, at dagtilbudsområdet indenfor et budgetår skal medfinansiere en forholdsmæssig andel af uforudsete udgifter, der skyldes flere børn i dagtilbud
o at der derudover ikke kan gennemføres reduktioner på dagtilbudsområdet indenfor budgetåret
o at dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender, at budgettildelingen til dagtilbud fra budget 2018 sker ud fra de rammer, der i sagsfremstillingen er beskrevet som forslag 1.
Forslag 1 betyder:
  • at den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret.
  • at der derudover ikke kan gennemføres reduktioner på dagtilbudsområdet indenfor budgetåret
  • at dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet godkendte den 9. maj 2017 en ansøgning fra forældrebestyrelsen i ”Dagtilbud Holbæk By” om at få status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode med start 1. januar 2018.
 
Byrådet besluttede i samme sag, at ”Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og det samlede daginstitutionsområde aftaler og beslutter en økonomisk ramme for et år ad gangen for alle distrikterne. Herefter vil økonomien være fastlåst, hvilket betyder, at kommunen i den aftalte periode ikke har råderet over tildelingen. Området kan overføre overskud fra år til år.”
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede den 27. juni 2017 med baggrund i byrådets beslutning og efter drøftelse med forældrebestyrelsesformændene, at sende to forslag til høring. De to forslag er i høringsmaterialet beskrevet som ”alternativt forslag 1 og 2”. I det efterfølgende betegnes forslagene som forslag 1 og 2.
 
For begge forslags vedkommende forudsættes det, at den nuværende model for tildeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret. Desuden får dagtilbudsområderne ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Ligesom et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.
 
Forskellen mellem de to forslag er, at byrådet i det ene forslag (1) garanterer, at dagtilbudsområdet uagtet hvad, der sker, ikke vil blive omfattet af budgetreduktioner i løbet af budgetåret. I det andet forslag (2) gøres der en undtagelse, da byrådet forbeholder sig mulighed for, at dagtilbudsområdet indenfor budgetåret er med til at dække eventuelle merudgifter, hvis der kommer flere børn i dagtilbud end forudsat ved budgetlægningen.
 
Hovedindstillingen: Forslag 2
 1. Den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret. Modellen er baseret på, at tildelingen til dagtilbud fra budgetårets start sker på baggrund af den forventede gennemsnitlige belægning, samt at tildelingen efterfølgende løbende hen over året reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Er der flere børn indskrevet end forudsat fra budgetårets start øges tildelingen. Er der tilsvarende færre børn reduceres tildelingen.
 2. Såfremt der indenfor budgetåret, som følge af flere børn end forudsat ved budgetlægningen, samlet set er flere udgifter til pladser i de kommunale og private dagtilbud, så kan der træffes politisk beslutning om, at dagtilbudsområdet indenfor budgetåret skal medfinansiere udgiften. Dog maksimalt med et beløb svarende til dagtilbudsområdets forholdsmæssige andel af det samlede budget indenfor kerneområdet Læring og Trivsel.
 3. Bortset fra ændringer som følge af den løbende regulering (jf. pkt. a) samt en eventuel medfinansiering af merudgifter til flere børn i dagtilbud (jf. pkt. b), er budgettet til de kommunale dagtilbud låst i budgetåret. Det betyder, at Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge samt Byrådet giver dagtilbudsområdet en garanti for, at der indenfor et budgetår ikke vil blive gennemført reduktioner på tildelingen til de kommunale dagtilbud. Eventuelle reguleringer kan kun ske i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget.
 4. Dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.
Set i lyset af den aktuelle økonomiske situation i Holbæk Kommune anbefaler administrationen, at byrådet godkender rammerne, som beskrevet i forslag 2. I forslag 2 forbeholder byrådet sig mulighed for, at der kan træffes beslutning om, at dagtilbudsområdet bidrager økonomisk til finansiering af eventuelle merudgifter pga. flere børn i dagtilbud end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Det alternative forslag (forslag 1) er beskrevet nedenfor:
 1. Den nuværende model for fordeling af budget til de kommunale dagtilbud videreføres uændret. Modellen er baseret på, at tildelingen til dagtilbud fra budgetårets start sker på baggrund af den forventede gennemsnitlige belægning, samt at tildelingen efterfølgende løbende hen over året reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Er der flere børn indskrevet end forudsat fra budgetårets start øges tildelingen. Er der tilsvarende færre børn reduceres tildelingen.
 2. Bortset fra ændringer som følge af den løbende regulering (jf. pkt. a) er budgettet til de kommunale dagtilbud låst i budgetåret. Det betyder, at Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” samt byrådet giver dagtilbudsområdet en garanti for, at der indenfor et budgetår ikke vil blive gennemført reduktioner på tildelingen til de kommunale dagtilbud. Eventuelle reguleringer kan kun ske i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget.
 3. Dagtilbudsområderne har ret til at overføre og anvende mindreforbrug mellem budgetårene. Et eventuelt merforbrug overføres uændret og fratrækkes det kommende års budget.

Økonomiske konsekvenser
 
Byrådet har vedtaget en række økonomiske styringsprincipper, der blandt andet betyder, at øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling skal finansieres indenfor det enkelte kerneområdes budgetramme. Det betyder i praksis, at der ved f.eks. flere børn i dagtilbud og dermed øgede udgifter skal findes kompenserende besparelser indenfor kerneområdet Læring og Trivsel. Hvis tildelingen til dagtilbud er låst skal eventuelle kompenserende besparelser i budgetåret findes indenfor det øvrige Læring og Trivsel (skoleområdet, Børneindsatsen samt tand- og sundhedsplejen).
 
Såfremt det af hensyn til overholdelsen af den samlede økonomiske ramme er nødvendigt, at gennemføre kompenserende besparelser indenfor budgetåret, vil den øvrige organisation desuden skulle bidrage med et forholdsmæssigt større beløb, da der ikke kan gennemføres besparelser på dagtilbudsområdet i budgetåret.
 
Ved blivende reduktioner der har gennemslag i overslagsårene, vil byrådet ved den årlige budgetvedtagelse kunne træffe beslutning om, at budgettet til dagtilbud reduceres fra det kommende budgetår.

Høring
 
De to forslag til ændrede rammer for budgettildelingen til dagtilbudsområdet har i perioden 21. juni til 27. august 2017 været udsendt til høring i forældrebestyrelserne og hos bestyrelsen i en selvejende institution Dragebakken, der tildeles budget efter samme principper, som er gældende for de kommunale dagtilbud.
 
I samme periode er der indhentet udtalelse fra MED-organisationen om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Desuden har der efter begæring fra pædagogernes faglige organisation BUPL været afholdt forhandling om forslaget.
 
Det gennemgående træk i høringssvarene er:
 
Høringssvar fra dagtilbuds- og skolebestyrelser, udtalelse fra MED-organisation og referat fra forhandling med BUPL er vedlagt som bilag. 

Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 20. juni 2017, pkt. 81
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 27. juni 2017, pkt. 90

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 05-09-2017
 
Et flertal bestående af Lars Dinesen, Steen Klink Pedersen, Solvej Pedersen og Karen Thestrup Clausen indstiller hovedindstillingen (forslag 2) til godkendelse. 
 
Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani, Rolf Rasmussen indstiller den alternative indstilling (forslag 1) til godkendelse.


caseno17-23502_#4292212_v1_opsamling høringssvar fra bestyrelserne - rammer for tildeling til dagtilbud.pdf
caseno17-23502_#4292205_v1_opsamling af udtalelser fra med-organisationen mm. - ændring af rammer for tildeling til dagtilbud.pdf

Bilag

Opsamling høringssvar fra bestyrelserne - rammer for tildeling til dagtilbud
Opsamling af udtalelser fra MED-organisationen mm. - ændring af rammer for tildeling til dagtilbud


105. Beslutning om ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud

Beslutning om ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 • den nuværende åbningstid på 52 timer pr. uge fremover udgør en gennemsnitlig ugentlig åbningstid i børnehusene i hvert af de fire dagtilbudsområder.
 • forældrebestyrelserne indenfor rammen af den gennemsnitlige åbningstid og efter dialog med forældrerådene i de berørte børnehuse kan træffe beslutning om, at sænke åbningstiden i nogle børnehus og øge den tilsvarende i andre.
 • forældrebestyrelserne derudover kan søge udvalgets godkendelse til, at øge åbningstiden ud over den gennemsnitlige ugentlige åbningstid på 52 timer.
 • styrelsesvedtægten for Holbæk Kommunes dagtilbud tilrettes i henhold til ovenstående

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 9. maj 2017, at der skal udarbejdes beslutningsoplæg til, at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud kan beslutte, at udvide åbningstiden ud over et kommunalt fastsat minimumstimetal.
 
Hensigten med forslaget er, at give forældrebestyrelserne øget mulighed for, at foretage en prioritering af områdets økonomiske ramme set i forhold til de lokale behov for åbningstid.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” behandlede den 20. juni 2017 beslutningsoplægget og sendte forslaget i høring. Der foreligger nu høringssvar og indstilling på baggrund af høringssvarene.
 
Lovgivningen - rammerne for åbningstid i dagtilbud
Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud. Den daglige åbningstid skal dog udgøre et reelt pasningstilbud og under ét må åbningstiden fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.
 
I Holbæk Kommune er åbningstiden i daginstitutionerne (børnehuse) fastsat til 52 timer pr. uge. Enkelte børnehuse har desuden udvidet åbningstiden til 52,5 time pr. uge finansieret af midler fra en tidligere central pulje, der nu er indarbejdet i tildelingen. Åbningstiden i dagplejen er i henhold til kommunernes overenskomst med FOA 48 timer pr. uge.
 
Forældrebestyrelserne i Holbæk Kommune har jf. styrelsesvedtægten maksimumkompetence i henhold til dagtilbudsloven, og det er forældrebestyrelsen, der beslutter, hvordan den ugentlige åbningstid fordeles på ugens fem dage i de enkelte børnehuse. Placeringen af åbningstiden (hvornår der åbnes og lukkes) varierer derfor børnehusene imellem.
 
Høringsmaterialet
En model, hvor forældrebestyrelsen får mulighed for at øge eller mindske den ugentlige åbningstid i de enkelte børnehuse kan etableres ved, at byrådet ændrer den nuværende ugentlige åbningstid til en mere fleksibel ramme. I høringsmaterialet er det forslået, at åbningstiden fastsættes som en ramme på mellem 50 og 54 timer om ugen. Forældrebestyrelsen kan derefter indenfor rammen træffe beslutning om den faktiske åbningstid i børnehusene.
 
Modellen betyder, at åbningstidens længde (antal timer pr. uge) kan variere fra børnehus til børnehus. I praksis kan det f.eks. ske ved, at åbningstiden i nogle børnehuse reduceres til ét minimumsniveau og den frigjorte ressource fra åbningstidsreduktionen anvendes til at øge åbningstiden i andre. En anden mulighed er, at der indenfor den samlede ressource i området prioriteres midler til, at øge åbningstiden i et eller flere børnehuse uden, at åbningstiden reduceres i de øvrige.
 
Høringssvarene:
Høringen viser, at tre ud af de fire forældrebestyrelser ønsker, at varetage beslutningen om børnehusenes åbningstid. Det pointeres dog samtidig fra to af områderne, at der er en betydelig forskel mellem mulighederne i Holbæk by – og i landdistrikterne.
 
 
Indstilling efter høring
På baggrund af høringssvarene er det administrationens anbefaling, at den nuværende åbningstid på 52 timer pr. uge fastholdes som et gennemsnit, men at områderne har mulighed for, at sænke åbningstiden i nogle børnehus og øge den tilsvarende i andre.
 
Desuden anbefales det fra administrationen, at forældrebestyrelserne, hvis det bliver aktuelt, har mulighed for, at søge udvalgets godkendelse til at øge åbningstiden ud over den gennemsnitlige ugentlige åbningstid på 52 timer. Forudsætningen er, at udvidelsen af åbningstiden ud over den gennemsnitlige finansieres indenfor tildelingen til området.
 
Det forudsættes, at eventuelle ændringer i åbningstiden er drøftet og afstemt med forældrerådet i de berørte børnehuse. Det skal bemærkes, at forældrebestyrelsens kompetence vedrørende åbningstiden ikke kan delegeres til forældrerådene.
 
Såfremt forældrebestyrelsen i et område ikke ønsker at gøre brug af muligheden for at fastsætte åbningstiden, vil åbningstiden uændret udgøre 52 timer i det pågældende område.

Økonomiske konsekvenser
 
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle ændringer i åbningstiden sker inden for det tildelte budget.

Høring
 
Forslaget om ændringen af rammerne for fastsættelse af den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne har været udsendt til høring i forældrebestyrelserne i perioden 21. juni til 27. august 2017.
 
I samme periode er der indhentet udtalelse fra MED-organisationen om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Endvidere har der efter begæring fra pædagogernes faglige organisation BUPL været afholdt forhandling om forslaget.

Høringssvar, udtalelse fra MED-organisation og bemærkninger fra BUPL er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag – link
 
Dagtilbudsloven

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 20. maj 2017, pkt. 82

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 05-09-2017
 
Et flertal bestående af Lars Dinesen, Steen Klink Pedersen, Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani, Rolf Rasmussen og Solvej Pedersen godkendte indstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke godkende indstillingen, da Enhedslisten er bekymret for om der er tilstrækkeligt med ressourcer til, at ændringen kan gennemføres.


caseno17-23948_#4292242_v1_høringssvar fra bestyrelserne - rammer for åbningstid.pdf
caseno17-23948_#4292240_v1_udtalelser fra med-organisationen mm - rammer for åbningstid.pdf

Bilag

Høringssvar fra bestyrelserne - rammer for åbningstid
Udtalelser fra MED-organisationen mm - rammer for åbningstid


106. Beslutning om delegering af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO

Beslutning om delegering af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. forslaget om at forældre- og skolebestyrelserne får kompetence til, at beslutte antallet og placeringen af lukkedage i kommunens dagtilbud og SFO’er ikke gennemføres.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 9. maj 2017, at der skal udarbejdes beslutningsoplæg til, at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud tildeles kompetence til at beslutte antallet af lukkedage og deres placering.
 
I beslutningsoplægget er forslaget udvidet til også at omfatte SFO-området, da rammerne for lukkedage i Holbæk Kommune hidtil har været ens for dagtilbud og SFO.
 
Hensigten med forslaget er, at give forældre- og skolebestyrelser øgede mulighed for, at foretage en lokal prioritering af områdets økonomiske ramme, hvor fordele og ulemper ved lukkedage holdes op mod de ressourcer, der er til rådighed på årets øvrige dage.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” behandlede den 20. juni 2017 beslutningsoplægget og sendte forslaget i høring. Der foreligger nu høringssvar og indstilling på baggrund af høringssvarene.
 
Forslaget udspringer af en ansøgning fra forældrebestyrelsen ved Holbæk By om at få status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode. Byrådets besluttede den 9. maj 2017, at ansøgningen fra forældrebestyrelsen imødekommes med start 1. januar 2018.
 
Kort om lukkedage
Lukkedage defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). I Holbæk Kommune er der gennemsnitligt 19 lukkedage om året i dagtilbud og SFO.
 
Lukkedag kan afholdes på dage, hvor børnefremmødet er så lavt, at det er uforholdsmæssigt omkostningstungt, at holde åbent i alle dagtilbud. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter kriteriet for lavt børnefremmøde. I Holbæk Kommune er kriteriet for lavt børnefremmøde fastsat til 25 %.
 
Byrådet er forpligtiget til, at der på lukkedage stilles alternativ pasning til rådighed. I Holbæk Kommune er det de fire dagtilbuds- og skoleområder, der har ansvaret for at tilrettelægge den alternative pasning på lukkedage. Udgiften til den alternative pasning afholdes indenfor områdernes budgetramme.
 
Byrådet kan delegere kompetencen til at beslutte antallet og placeringen af lukkedage til forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud. Delegationen sker indenfor rammen af de kommunalt fastsatte kriterier for lavt fremmøde. Desuden kan der fastsættes et maksimum for antallet af lukkedage.
 
Da kompetencen til at beslutte antal og placering af lukkedage ligger ud over forældrebestyrelsens minimumskompetence, kan byrådet ikke pålægge forældrebestyrelserne opgaven.
 
Skolefritidsordninger (SFO) der drives under folkeskoleloven er ikke omfattet af dagtilbudslovens bestemmelser om lukkedage og forpligtigelsen til, at stille alternativ pasning til rådighed. Men Holbæk Kommune har hidtil valgt en model, hvor rammerne for lukkedage i dagtilbud og SFO er identiske. I de fleste tilfælde tilbydes den alternative pasning fælles for dagtilbud og SFO.
Høringssvarene:
Det gennemgående træk i høringssvarene fra forældre- og skolebestyrelserne med undtagelse af Holbæk By dagtilbud er, at bestyrelserne ikke ønsker denne kompetence udlagt – og at de ikke vil gøre brug af den, hvis den besluttes udlagt.
 
Bestyrelserne begrunder det bl.a. med, at antallet og placeringen af lukkedage har stor betydning for børnefamilierne. Derfor bør der være et ensartet serviceniveau i kommunen som helhed. Flere bestyrelser gør desuden opmærksom på, at den nuværende økonomiske ramme er baseret på gennemsnitligt 19 årlige lukkedage. En hel eller delvis tilbagerulning af lukkedagene uden tilførsel af yderligere budgetmidler vil derfor betyde, at ressourcerne i dagligdagen reduceres, da de samme ressourcer skal fordeles over flere dage. Der gøres ligeledes opmærksom på, at bestyrelserne fra indeværende år har kompetence til, at fastsætte principper for fællespasning på lukkedage. Bestyrelserne har dermed f.eks. kompetence til at beslutte, at alle børnehuse og/eller SFO afdelinger holder åbent på lukkedagene.
 
Desuden nævner både bestyrelser, MED-organisationen og BUPL, at det ud fra et såvel ressource som familiepolitisk perspektiv er vigtigt, at SFO og dagtilbud har de samme lukkedage.   
 
Forældrebestyrelsen for Holbæk By dagtilbud støtter forslaget om, at kompetencen til at beslutte antal lukkedage og placeringen af dem delegeres til bestyrelserne. Bestyrelsen har dog under de givne økonomiske rammer ikke nogen planer om, at gøre brug af muligheden. Bestyrelsen håber, at økonomien i Holbæk Kommune på sigt bliver så god, at nedbringelsen af antallet af lukkedage bliver et mere realistisk arbejdsområde for bestyrelsen.
 
Indstilling på baggrund af høringssvarene
På baggrund af høringen er det administrationens anbefaling, at forslaget om at delegere kompetencen til fastsættelse af lukkedage til forældre- og skolebestyrelserne ikke gennemføres. Anbefalingen skal blandt andet ses i lyset af, at bestyrelserne allerede har kompetencen til at beslutte, hvordan den alternative pasning på lukkedage tilrettelægges.      

Økonomiske konsekvenser
 
En delegation af kompetencen til fastsættelse af antal lukkedage og placeringen af dem har ikke konsekvens for kommunens samlede økonomiske ramme. Såfremt det i et eller flere områder besluttes, at reducere antallet af lukkedage og/eller antallet af matrikler, hvor der er lukket, vil udgiften her til skulle afholdes indenfor den samlede budgetramme i området (dagtilbud og skole).

Høring
 
Forslag om delegation af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO har været udsendt til høring i forældre- og skolebestyrelserne i perioden 21. juni til 27. august 2017. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
 
I samme periode er der indhentet udtalelse fra MED-organisationen om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Desuden har der efter begæring fra pædagogernes faglige organisation BUPL været afholdt forhandling om forslaget. Udtalelse fra MED-organisation og referat fra forhandling med BUPL er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag – link
 
Dagtilbudsloven

Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101
Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20 juni 2017, pkt. 83

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 05-09-2017
 
Et flertal bestående af Lars Dinesen, Steen Klink Pedersen, Solvej Pedersen og Karen Thestrup godkendte indstillingen.
 
Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani, Rolf Rasmussen kunne ikke godkende indstillingen, da Venstre ønsker en mere fleksibel model for tilrettelæggelsen af lukkedagene i områderne.


caseno17-23792_#4292258_v1_høringssvar fra bestyrelserne - rammer for lukkedage.pdf
caseno17-23792_#4292252_v1_opsamling af udtalelser fra med-organisationen mm - rammer for lukkedage.pdf

Bilag

Høringssvar fra bestyrelserne - rammer for lukkedage
Opsamling af udtalelser fra MED-organisationen mm - rammer for lukkedage


107. Eventuelt til ekstraordinært møde den 5. september 2017

Eventuelt til ekstraordinært møde den 5. september 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 05-09-2017
 
Behandlet.