UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

29-08-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2017 18:00:00


PUNKTER

91. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. august 2017
92. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde
93. Beslutning om opstart af analyse af organisering og rammer for specialundervisning
94. Drøftelse af dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser i efteråret 2017
95. Orientering om samarbejdet med Naturskolen 16-17
96. Orientering om økonomisk handleplan for Holbæk By skole
97. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)
98. Orientering om analyse vedr. omfanget af skriftlige redskaber/opgaver i Holbæk Kommunes dagtilbud
99. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen
100. Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde
101. Orientering til mødet den 29. august 2017
102. Eventuelt til mødet den 29. august 201791. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. august 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. august 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 29. august 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Godkendt.
92. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).
 
I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.
 
Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.
 
Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgå i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås, derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.
 
Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.
 
Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og   kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.
 
Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:
 
Fokusområder
Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:
 
 
 
Behov for tilbud
Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.
Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i samarbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.
 
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:
 
Drøftelse i rammeaftalen
I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være dokumentation af processen frem mod en ny rammeaftale.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Punktet udskydes til udvalgsmødet den 26. september 2017.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.


caseno17-31745_#4269517_v1_rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf.pdf

Bilag

Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf


93. Beslutning om opstart af analyse af organisering og rammer for specialundervisning

Beslutning om opstart af analyse af organisering og rammer for specialundervisning

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at igangsætte en analyse af organisering og rammer for specialundervisning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen planlægger at udarbejde en analyse af:
 
Analysen skal bidrage til at pege på mulige løsninger og bedst praksis for styring og ledelse af opgaven på tværs af skolerne og lokalt på den enkelte skole. Formålet er, at understøtte at flere børn inkluderes i folkeskolen, så flere børn bliver i eget nærmiljø og udvikler sig fagligt og socialt inden for rammerne af folkeskolen – i overensstemmelse med de politiske mål på området.
 
Baggrunden for analysen er, at
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Godkendt, i det udvalget understreger vigtigheden af, at analysen også inddrager medarbejdernes perspektiver og analyserer distrikternes forskellige løsninger af specialundervisningsopgaven.
Endvidere beder udvalget om, at der på baggrund af analysen præsenteres alternative anbefalinger til eventuelle justeringer af organiseringen af specialundervisningen i Holbæk Kommune.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.


caseno17-33587_#4287114_v1_bilag, benchmark februar 2017, kl.pdf

Bilag

Bilag, Benchmark februar 2017, KL


94. Drøftelse af dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser i efteråret 2017

Drøftelse af dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser i efteråret 2017

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at,
 
 1. udvalgets dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne i efteråret 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget besluttede d. 20. juni 2017 en model, hvor der en gang årligt foregår en drøftelse med et dagtilbudsområdes forældrebestyrelse samt ledelse og udvalget. I drøftelsen følges der op på områdets mål for den forgangne periode, og handleplanen for den kommende periode drøftes.”
 
Formålet med drøftelsen er,
 
Grundlaget for drøftelsen vil være de evalueringsdokumenter, som dagtilbudsområdet i forvejen udarbejder.  Dialogmøderne skal derved også ses som et led i udvalgets behandling af kvalitetsrapport, evaluering af pædagogiske lærerplaner og tilsynsrapporter.    
 
Drøftelsen vil tage udgangspunkt i:
 
a) Status på mål og indsatsområder for børnenes læring og trivsel i dagtilbuddet.
Her gives status på de mål og indsatser, som dagtilbuddet arbejder med, og som er beskrevet i:
- Strategi for Fremtidens dagtilbud
- De pædagogiske læreplaner
- Temaer udpeget i kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet
- Tilsynsrapporter
 
b) Handleplan for næste års prioriterede indsatser
Drøftelsen skal bidrage til at få udpeget og prioriteret indsatser for det kommende års arbejde.
 
c) Opfølgning på de politiske beslutninger om tildelingsmodel og lukkedage, som forventes behandlet på udvalgets møde d. 5. september 2017.
 
Udvalget bedes drøfte forberedelse af møderne samt tidspunkt for afholdelse.
 
Forslag til tidspunkt (oktober – december)
Dagtilbudsområde
Tidspunkt
Holbæk By
12. oktober kl. 18.30 – 20.00
Skovejen
24. oktober kl. 18.30 – 20.00
Kildedam
28. november kl. 18.30 – 20.00
Katrinedal
5. december kl. 18.30 – 20.00
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Udskydes til efter den 1. januar 2018.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.
95. Orientering om samarbejdet med Naturskolen 16-17

Orientering om samarbejdet med Naturskolen 16-17

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. status på samarbejdet med Naturskolen skoleåret 2016-17 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Fagcenter for Læring og Trivsel har afholdt statusmøde med naturskolen den 30. juni 2017. Her blev samarbejdet i skoleåret 16/17 evalueret herunder afholdte undervisningsforløb samt lærernes tilbagemeldinger om udbyttet af forløbene. Det blev desuden aftalt at videreføre den nuværende samarbejdsaftale, og der er aftalt dato for den halvårlige status på anvendte ressourcer og forløb.
 
Formålet med samarbejdsaftalen er:
 
Der har i året 2016 været 157 undervisningsforløb mellem Naturskolen og skolerne.
I første halvår af 2017 fra 1.1.- 31.6 har der været 92 undervisningsforløb.
Lærernes evaluering af undervisningsforløb er meget positiv i forhold til samarbejdet og undervisningsforløb. Resultaterne fra evalueringen er vedlagt som bilag i sagen.
 
Alle forløb kan ses og bookes på skolenivirkeligheden.dk/holbaek

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget godt vil have en oversigt over hvilke skoler og klassetrin, der har deltaget.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.


caseno16-44162_#4277071_v1_samarbejdsaftale naturskole og fagcenter 2017.pdf
caseno16-44162_#4280599_v1_20170829 evalueringsresultater.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale Naturskole og Fagcenter 2017
20170829 Evalueringsresultater


96. Orientering om økonomisk handleplan for Holbæk By skole

Orientering om økonomisk handleplan for Holbæk By skole

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om initiativer til at reducere merforbrug på Holbæk By skole tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk By skole havde i 2016 et merforbrug på 12,3 mio. kr., hvor 6,2 mio. kr. er overført til skolens budget i indeværende år og 6,1 mio. kr. er overført til 2018. I indeværende år forventes merforbruget at blive på 8,6 mio.kr. på Holbæk By Skole

Holbæk By Skoles udfordring i 2017 er på 18,2 mio.kr. Det forventes, at skolen henter de 9,6 mio.kr., men at der vil være et merforbrug på 8,6 mio.kr. Såfremt skolen ikke havde et efterslæb fra 2016, ville forventet merforbrug i 2017 kun have været 3,4 mio. kr. Udviklingen i skolen budget fra forbrug i 2016 til korrigeret budget 2017, ses i skemaet neden for:
 
Holbæk By Skole
Mio.kr. i PL17
Regnskab 2016
164,2
Opr. Budget 2017
150,7
Nedgang forbrug 2016 til 2017
-13,5
Merforbrug fra 2016 12,3 mio.kr (-6 mio.kr. overført til 2018)
-6,2
Demografifald Holbæk By skole & SFO
-0,4
Tidlig indfasning af KPMG
2,4
BR1 Indkøb med omtanke
-0,6
BR1 Ansættelse med omtanke
-1,0
BR2 Pædagoger 3,5 mio Byrådet 8/3-17
1,0
Udfordring i 2017
-18,2
 
 
Forventet merforbrug 2017
-8,6
 
 
På udvalgsmødet deltager områdeleder, Per Gjerrild, og orienterer om de tiltag, som skolen allerede har iværksat, og om nye tiltag som iværksættes for at sikre overensstemmelse mellem skolens forbrug og det tildelte budget.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
97. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. orienteringen om mulighederne for etablering af modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel) tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at indføre såkaldte ”sommermoduler”, hvor forældrene betaler separat for pasningstilbuddet i dagtilbud og SFO i juli måned. Besparelsen herfra udgjorde i alt 2,9 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. på dagtilbud og 0,4 mio. kr. på SFO.
 
Efterfølgende (januar 2017) meddelte Børne- og Socialministeriet Holbæk Kommune, at ministeriet ikke finder, at der er lovhjemmel for etablering af sommermoduler med særskilt takst.
 
På den baggrund blev det vedtaget, at beslutningen om at etablere alternativ pasning i form af sommermoduler bortfaldt og byrådet godkendte den 8. februar 2017 en alternativ finansiering af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO). Byrådet vedtog desuden, at der fortsat skulle arbejdes videre med at undersøge, hvorvidt der kan findes alternativ finansiering på de 2,9 mio. kr. (helt eller delvist) via en fravalgsmodel.
 
Administrationen har på den baggrund arbejdet med en model, der er baseret på:
 
Det kan f.eks. være i form at et 48 ugers modul og hvor de 4 uger, der ikke er købt pasning til, skal placeres som hele uger indenfor en nærmere defineret periode (f.eks. 16. juni til 15. august).
 
Modellen er baseret på dagtilbudsvejledningens beskrivelse af, at en kommune kan vælge at tilbyde modulordninger, som giver forældre mulighed for, at deres børn kan benytte et dagtilbud i andre pasningsmoduler end en fuldtidsplads med en betaling i forhold til den tid, familien kan disponere over pladsen, eller i forhold til konkret brug af pladsen. (Dagtilbudsvejledningen kap. 10, afsnit 191)
 
Forslaget til model har været fremsendt til vurdering i Børne- og Socialministeriet med henblik på om modellen opfylder dagtilbudslovens bestemmelser.
 
Der er den 1. maj 2017 modtaget svar fra ministeriet, hvor det fremgår, at der er Børne- og Socialministeriets vurdering, at modulordninger skal organiseres så modulerne placeres inden for dagtilbuddenes ugentlige åbningstid. Det er med andre ord ikke indenfor dagtilbudslovens rammer muligt, at etablere en model, hvor forældre på årsbasis kan fravælge en eller flere ugers pasning.

Økonomiske konsekvenser
 
Ministeriets vurdering betyder, at der ikke indenfor dagtilbudslovens rammer kan findes alternativ finansiering af budgetreduktionen på de 2,9 mio. kr. via en ”fravalgsmodel”.
 
Budgetreduktion på de 2,9 mio. kr. er jf. Byrådets beslutning den 8. februar 2017 gennemført således indenfor dagtilbudsområdet i 2017:
 
Fokuserede indsatser i dagtilbud
1,5
Disponeret til brugerundersøgelse
0,1
Midler til styrket læring og trivsel
0,9
I alt
2,5
 
Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 
Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) er gennemført som en rammebesparelse på SFO.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
Fraværende: Rolf Rasmussen, Steen Klink Pedersen, Maria Friis Keyani
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Læring og Trivsel for fornyet drøftelse.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Mulighederne for modulordninger i SFO blev drøftet og orienteringen blev taget til efterretning.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.

Supplerende sagsfremstilling
 
Økonomiudvalget behandlede den 7. juni 2017 orienteringen om muligheder for modulordninger på ugebasis. Økonomiudvalget besluttede, at sende sagen tilbage til Udvalget for Læring og Trivsel for Børn og Unge med henblik på en fornyet drøftelse
 
Baggrunden for Økonomiudvalgets beslutning var, at man ønsker at få belyst mulighederne for, at indføre modulordninger på SFO området (skolefritidsordningerne).
 
I modsætning til dagtilbudsområdet er SFO området (som drives under Folkeskoleloven) ikke i samme grad reguleret af lovgivning og kommunerne har ikke den samme forsyningsforpligtigelse for børn i skolealderen som for børn i alderen indtil skolestart. Det betyder, at kommunerne har en større frihedsgrad, hvad angår organiseringen af og betalingen for SFO tilbuddet.
 
I dag er Holbæk Kommunens SFO tilbud omfattet af de samme rammer for lukkedage som dagtilbudsområdet. Dvs. der holdes lukket på hovedparten af SFO afdelingerne i gennemsnitligt 19 hverdage om året. Heraf to uger i skolernes sommerferie. På lukkedagene tilbydes der i lighed med dagtilbudsområdet alternativ pasning på en eller flere matrikler indenfor skoledistriktet. Det er skolebestyrelsen, der i samarbejde med dagtilbudsområdet fastlægger principperne for, hvordan det alternative pasningstilbud skal tilrettelægges.
      
Udgiften til den alternative pasning indgår i betalingen til SFO og udgør et meget begrænset beløb af den samlede udgift til SFO.
 
Forældrebetalingen til SFO er fra 2017 fordelt over 11 måneder, hvor juli måned er betalingsfri. Det betyder, at betalingen for juli måned er indregnet i forældrebetalingen for de øvrige 11 måneder.
 
Det er byrådet, der fastsætter betalingen for SFO og ud fra en lovgivningsmæssig betragtning er der – i modsætning til dagtilbudsområdet - principielt ikke noget der hindrer, at der etableres et takstsystem, hvor der eksempelvis betales særskilt for brug af SFO i ferieperioderne.
 
Indførelsen af takstsystem i form af særskilt betaling for f.eks. feriemoduler vil betyde, at den samlede indtægt fra forældrebetaling på SFO reduceres. For de to uger i sommerperioden, hvor der i forvejen er lukkeuger, vil indtægtstabet ikke kunne modsvares af en reduceret driftsudgift, da driftsudgiften i de to lukkeuger i forvejen er reduceret til et absolut minimum. Det forventede indtægtstab fra de to lukkeuger udgør i størrelsesorden 1 mio. kr. 
 
Det må desuden forventes, at antallet af børn der, der i øvrigt holder fri i ferieperioderne, vil stige, hvis der opkræves særskilt betaling for disse perioder. For at opveje indtægtstabet er det en forudsætning, at udgiften til SFO driften i ferieperioderne kan reduceres til et minimum. Det kan primært ske ved, at det kun er et meget begrænset antal afdelinger, der holdes åbent i ferieperioderne i lighed med tilbuddet på de nuværende lukkedage.


caseno17-15882_#4196650_v2_svar på henvendelse om modulordninger.pdf

Bilag

Svar på henvendelse om modulordninger


98. Orientering om analyse vedr. omfanget af skriftlige redskaber/opgaver i Holbæk Kommunes dagtilbud

Orientering om analyse vedr. omfanget af skriftlige redskaber/opgaver i Holbæk Kommunes dagtilbud

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om analyse af brugen af skriftlige redskaber i Holbæk Kommunes dagtilbud tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Skriftlighed og dokumentationsopgaver er igennem de seneste år blevet et højaktuelt emne indenfor dagtilbudsområdet. Både på landsplan og i Holbæk Kommune. I den seneste undersøgelse fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) om dokumentationskrav på dagtilbudsområdet tilkendegiver både pædagoger og ledere, at dokumentationsarbejdet er med til at understøtte kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Men de problematiserer også, at dokumentation tager tid, og at der er kommet flere krav.
 
Konklusionerne fra undersøgelsen er fuldt genkendelige her i Holbæk Kommune. I foråret gennemførte pædagogernes fagforening BUPL Midtsjælland i samarbejde med de lokale TR’er i Holbæk Kommune en afdækning af de forskellige skriftlige redskaber, der anvendes i kommunens dagtilbud. På baggrund af undersøgelsen har der efterfølgende været nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere og ledere, der har haft til opgave at gennemgå og analyserer oversigten.
 
Formålet med analysen er, at skabe grundlag for en fælles forståelse for og tilgang til de forskellige skriftlige redskaber. Desuden – og ikke mindst – skal analysen kunne bruges som udgangspunkt for en prioritering af, hvilke redskaber der kan/skal anvendes og til hvilket formål.
 
I analysen bruges begrebet ”pædagogiske redskaber” som et samlende begreb for de forskellige redskaber, der indgår i analysen. Begrebet skal forstås bredt og er defineret, som forskellige dokumenter samt undersøgelses-, analyse- og dokumentationsmodeller, som forudsætter en skriftlighed af medarbejderne, og som bruges i forbindelse med løsningen af kerneopgaven og/eller medarbejdernes egen læring.
 
Umiddelbart inden sommerferien afsluttede arbejdsgruppen sit arbejde og analysematerialet skal nu ud og gøre nytte indenfor dagtilbudsområdet. Generelt viser analysen, at der er basis for en prioritering af de skriftlige redskaber, samt at der i dagtilbuddene er ret forskellige oplevelser af hvilke krav og forventninger, der f.eks. er til dokumentation, evaluering og formidling af det pædagogiske arbejde.
 
Analysen viser ligeledes, at det især er vigtigt, at der ude i områderne og i de enkelte børnehuse arbejdes med en prioritering af de skriftlige opgaver. Overordnet set er det begrænset, hvad der centralt fra (lovgivning, byråd og administration) stilles af specifikke krav om, hvordan de skriftlige opgaver skal løses, og der er derfor et betydeligt lokalt råderum. Så meget desto mere er det vigtigt, at der samtidig sker en tydeliggørelse og gerne en forenkling af de opgaver, som udspringer af centralt stillede krav. Samt at det i den sammenhæng står klart, hvad der er ”skal” og ”kan” opgaver.
 
I lovgivningen stilles der krav om, at der udarbejdes en pædagogisk læreplan, samt at arbejdet ud fra den pædagogiske lærerplan dokumenteres og evalueres. Dagtilbuddene er endvidere jf. lovgivningen forpligtet til at afgive skriftlige udtalelser til domstole eller de sociale myndigheder, - og i lighed med øvrige offentlige institutioner har medarbejderne notatpligt. Der er desuden som led i den nationale digitaliseringsstrategi et krav om anvendelse af en digital kommunikationsplatform i samarbejdet mellem dagtilbud og forældre (Børn i Holbæk).
 
I Holbæk Kommune stilles der endvidere krav om, at der udarbejdes handleplaner for børn i udsatte positioner. Aktuelt er den hidtidige skabelon, som har været anvendt ved opstart af samarbejdet med Børneindsatsen, ændret og forenklet, så den primært består af referatet fra et udviklingsmøde med forældrene. Der er endvidere krav om, at ansøgning om ”støtte” til enkelte børn (ansøgning til pulje) sker skriftligt. Desuden tilbydes der sprogvurdering til alle børn omkring 3 år.        
 
I tilbagemeldingen fra arbejdsgruppen understreges det, at skriftlighed – som en integreret del af den pædagogiske faglighed – er kommet for at blive. God pædagogisk praksis kræver systematik, forberedelse og efterbearbejdning, men i en tid, hvor ressourcerne strammer til, er der brug for, at alle bliver endnu bedre til, at prioritere og udvælge de redskaber, der bedst understøtter børnenes læring og trivsel. Og det er vigtigt og nødvendigt, at den tid der anvendes hertil står i rimeligt forhold til de ressourcer, der samlet set er til rådighed.   
 
Resultatet af arbejdsgruppens analyse er efterfølgende drøftet med BUPL og den 31. august bliver analysen præsenteret for ledere og tillidsrepræsentanter. På baggrund af præsentationen skal ledere og medarbejdere i de fire områder efterfølgende arbejde videre med, hvordan området og de enkelte børnehuse med afsæt i analysen kan prioritere og reducere omfanget af skriftlige opgaver.
 
Det forudsættes, at der inden udgangen af 2017 i samarbejde med dagtilbudslederne og repræsentanter for medarbejderne samt BUPL sker en opfølgning på arbejdet med, at prioritere og kvalificere brugen af de forskellige redskaber og opgaver med afsæt i analysen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.
99. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. orientering om status på handleplan for Børneindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Underretninger

Tallet for juli er grundet sommerferie det laveste i år, men også det laveste for juli mdr. 3 år bagud. Hvis man ser på de seneste 2 måneder ligger antallet af underretninger samlet set på niveau med sidste år.
 

Børnefaglige undersøgelser

Siden sidste statistik for 2 måneder siden er der afsluttet 18 børnefaglige undersøgelser, mens der i samme periode kun er startet 7 nye op. Det lave antal nye undersøgelser vurderes at hænge sammen med sommerferien, ligesom det lave antal underretninger vurderes at have en betydning.
 

Anbringelser

Antal anbringelser forventes med al sandsynlighed at falde næste gang, der leveres nøgletal, da en del sager er overgået til UTA (Uddannelse til alle unge) pr. 1. august. Til gengæld vil kolonnen ”samlet forventet udgift 2017” ikke ændre sig på baggrund af dette. Forklaringen er, at der i økonomien er taget højde for, at sagerne overgår til UTA.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.


caseno15-60855_#4286985_v1_nøgletal, børneindsatsen feb 2016 - august 2017.pdf

Bilag

Nøgletal, Børneindsatsen feb 2016 - august 2017


100. Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde

Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om KORA analyser på det specialiserede socialområde tages til efterretning


Beskrivelse af sagen

I 2016 udgav KORA (Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning) en række analyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014.
 
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at opdatere analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området.
 
De opdaterede benchmarkinganalyser er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om:
o Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015.
o Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
o Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
 
Rapporterne giver viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.
 
Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner:
KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling.
 
Der skal være mere nuancerede takstanalyser, samarbejde om effektivisering, benchmarking mellem kommuner og bedre datagrundlag, samt markedsafprøvning. Kommunerne har i år, udover medvirken til KORA´s analyser, bl.a. bidraget med oplysninger til et notat om styringstiltag og en ny økonomianalyse. Fælles for alle analyserne er, at de er med til at bidrage til det samlede billede og vurdering af det specialiserede socialområde.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende anbefalinger:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.


caseno17-33073_#4276876_v1_bilag 2 udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2015.pdf
caseno17-33073_#4276873_v1_bilag 1 notat fra region sjælland om kora analyserne 2017.docx
caseno17-33073_#4276879_v1_bilag 3 udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, 2013-2015.pdf
caseno17-33073_#4276883_v1_bilag 4 køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde - 2014-2015.pdf

Bilag

Bilag 2 Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2015
Bilag 1 Notat fra Region Sjælland om KORA analyserne 2017
Bilag 3 Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, 2013-2015
Bilag 4 Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde - 2014-2015


101. Orientering til mødet den 29. august 2017

Orientering til mødet den 29. august 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. oversigt over ledere i dagtilbud og skoler samt udviklingen i antal ledere. Bilag vedlagt.
 2. ansøgning til Socialstyrelsen vedr. udvikling af PPR (Pædagogiske Psykologisk Rådgivning).
 3. status på rengøring på skoler. Bilag vedlagt.
 4. fritidstilbud i Vipperød og Ågerup.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget bakker op om, at der udarbejdes en ansøgning til Socialstyrelsen vedr. udvikling af PPR (Pædagogiske Psykologisk Rådgivning).
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.


caseno17-2294_#4286549_v1_notat, rengøring, vbaf 090817.pdf
caseno17-2294_#4286548_v1_bilag, notat rengøring, vbaf 090817.pdf
caseno17-2294_#4286947_v1_oversigt, ledere i kommunens folkeskoler og dagtilbud.pdf
caseno17-2294_#4286946_v1_udvikling i antal ledere i skoler og dagtilbud, august 2017.pdf

Bilag

Notat, rengøring, vbaf 090817
Bilag, notat rengøring, vbaf 090817
Oversigt, ledere i kommunens folkeskoler og dagtilbud
Udvikling i antal ledere i skoler og dagtilbud, august 2017


102. Eventuelt til mødet den 29. august 2017

Eventuelt til mødet den 29. august 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-08-2017
 
Behandlet med den bemærkning, at der til udvalgets møde den 26. september udarbejdes et oplæg til en evaluering af den nuværende skolestruktur – og i den forbindelse den nuværende tildelingsmodel.  
 
Rolf Rasmussen deltog ikke under punktet.