UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

20-06-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2017 18:00:00


PUNKTER

77. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. juni 2017
78. Beslutning om temaer i skolernes kvalitetsrapport 17/18
79. Beslutning om valgfag i folkeskolen
80. Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud
81. Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud
82. Beslutning om høring om ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud
83. Beslutning om høring om delegering af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO
84. Beslutning om model for årlig drøftelse med forældrebestyrelser for kommunens dagtilbud
85. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen
86. Orientering om byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse - Lukket punkt
87. Orientering til mødet den 20. juni 2017
88. Eventuelt til mødet den 20. juni 201777. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. juni 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. juni 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 20. juni 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Godkendt.
78. Beslutning om temaer i skolernes kvalitetsrapport 17/18

Beslutning om temaer i skolernes kvalitetsrapport 17/18

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter, at der i kvalitetsrapporten, ud over de obligatoriske emner, skal fokuseres på:
- Holbæks operative indikatorer for de tre nationale mål
- De formulerede effektmål for Læring og Trivsel
- Mål- og opfølgningsplan i Program for Læringsledelse
- Det sammenhængende læringsforløb 0-16 år

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget skal tage beslutning om, hvilke særlige temaer, der ønskes belyst i kvalitetsrapporten for folkeskolerne, som udarbejdes i skoleåret 2017-18.
 
Kvalitetsrapporten er opdelt i en fælles del for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde en belysning af kommunens arbejde med inklusion, samt resultatoplysninger.
 
Resultatoplysningerne indeholder bl.a. den obligatoriske trivselsmåling, karaktergennemsnit i bundne afgangsprøver, socialøkonomisk reference af de bundne afgangsprøver samt resultater af de nationale test i dansk og matematik. De nationale test er underlagt tavshedspligt, så resultaterne heraf skal gengives på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten.
 
Kvalitetsrapporten skal indeholde en handleplan for udviklingsaktiviteter udover de faktuelle data. Her er det muligt at synliggøre Holbæk kommunes fælleskommunale udviklingsplan.
Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de to indsatsområder ’Synlig læring’ og ’Digitalisering’, som er de to områder, der beskriver indsatserne for Holbæk Danner Skole.
 
Forslag til temaer i kvalitetsrapporten
Det foreslås, at Holbæk Kommunes operative indikatorer for de tre nationale mål medtages i kvalitetsrapporten:
 
 
Der følges endvidere op på de politiske effektmål for Læring & Trivsel i kvalitetsrapporten:
 
 
Derudover foreslås det, at der på skoleniveau følges op på:
 
 
Udvalget kan beslutte, at der er andre emner, det gerne vil have oplysninger om.
 
Oplysningerne kan leveres enten generelt for hele kommunen eller specifikt for den enkelte skole.

Høring
 
Kvalitetsrapporten involverer både skoleledelser og skolebestyrelser.
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” behandler den færdige kvalitetsrapport på mødet sidst i februar og indstiller til godkendelse i Byrådet på mødet i marts 2018.

Lovgrundlag – link
 
Folkeskoleloven af 20/06 2014 § 40a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163970
 
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23/06/2014
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163976

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Godkendt.
79. Beslutning om valgfag i folkeskolen

Beslutning om valgfag i folkeskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør
Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. forslag til nye valgfag godkendes.

Beskrivelse af sagen

Ifølge aftalen mellem folketingets partier om et fagligt løft af folkeskolen kan kommunalbestyrelser godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonede fag.
Dermed kan elever få fx valgfag som astronomi, metal/teknologiværksted og udformning af hjemmesider. Kommunerne kan også tone valgfagene ud fra temaer som fx innovation og naturfag.
Undervisningsministeriet har som led i arbejdet med forenklingen af Fælles Mål for folkeskolens fag udarbejdet en skabelon for etablering af nye valgfag i kommunerne, som kommunerne skal følge ved beskrivelsen af egne valgfag.

Generelt for valgfag gælder det at:

I Holbæk har Fagcenter for læring og trivsel samt daglige ledere af afdelinger med udskoling afholdt workshop i januar i samarbejde med forenings- og kulturliv, ungdomsuddannelser fra Slotshaven og Ung Holbæk for at udvikle samarbejder til gavn for elevernes læring og trivsel.
Undervisningsministeriet har i år givet mulighed for, at valgfagbeskrivelser fra 10.klasse må benyttes på 7.-9. årgang og dermed flere nationale beskrivelser.
Forslag til nye valgfag
Administrationen har foreslået to valgfag til at supplere de godkendte valgfag for skoleåret 2016/17, sådan at valgfagsrækken i skoleåret 2017-18 i alt vil bestå af 21 valgfag. Valgfagene udbydes på de enkelte skoler, som en del af skolens særlige profil, men selve beskrivelsen betragtes som gældende for hele kommunen, hvis en anden skole ønsker at oprette et lignende valgfag.
 1. Design din fremtid (uddannelsesparathed)
 2. Psykologi
Beskrivelsen af valgfag er vedlagt som bilag.
Godkendte valgfag 2016/2017
 1. Bridge
 2. Teater og drama
 3. Spansk
 4. Parkour
 5. Parkour og OCR
 6. OCR Løb (Obstacle Course Racing)
 7. Arabisk
 8. Kunstnerisk udfoldelser
 9. Friluftsliv
 10. Design og re-design
 11. Hip Hop- dans og bevægelse
 12. Forfatterskolen
 13. Beklædningsdesign
 14. Økonomi
 15. Verden omkring mig
 16. Innovation
 17. Erhvervskompetence
 18. Engelsksproget kultur
 19. Idræt

Lovgrundlag – link
 
Valgfag i folkeskolen - Undervisningsministeriet
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/udskoling/valgfag
 
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170471&exp=1

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Godkendt.


caseno17-23769_#4225073_v1_bilag 1, psykologi2017-2018.pdf.pdf
caseno17-23769_#4225068_v1_bilag 2 - design din fremtid 17-18.pdf

Bilag

Bilag 1, Psykologi2017-2018.pdf
Bilag 2 - design din fremtid 17-18


80. Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud

Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud godkendes.


Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job” drøftede på fællesmøde den 30. juni 2017 det kommende arbejde med implementering af den ventede reform af de forberedende tilbud, der har som mål at få alle unge i uddannelse eller job.
 
På baggrund af drøftelsen på fællesmødet har administrationen udarbejdet forslag til overordnet plan for implementeringsarbejdet (vedlagt i bilag).
 
I planen foreslås arbejdet tilrettelagt i tre faser:
Fase 1: Det forberedende arbejde
Fase 2: Udarbejdelse af implementeringsplan
Fase 3: Implementering af reformen
 
Det forberedende arbejde udføres i 2. halvår af 2017. Udarbejdelse af implementeringsplanen sker i løbet af 2018, afhængig af hvornår reformlovgivningen vedtages i folketinget og tidsplanen i lovgivningen. Herefter gennemføres planen henover 2-3 år.
 
Et politisk udvalg med deltagelse af eksterne interessenter bliver den drivende kraft i forhold til udarbejdelse af implementeringsplanen. Den endelige konstruktion og betegnelse for udvalget er ikke besluttet endnu.


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Godkendt.


caseno17-20674_#4223150_v1_overordnet plan for implementering af reform af de forberedende tilbud.pdf

Bilag

Overordnet plan for implementering af reform af de forberedende tilbud


81. Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud

Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag 

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. forslag til principper for ny tildelingsmodel for de kommunale dagtilbud udsendes til høring i forældrebestyrelserne inden, der udarbejdes endeligt forslag til ny tildelingsmodel.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet godkendte den 9. maj 2017 en ansøgning fra forældrebestyrelsen i ”Dagtilbud Holbæk By” om at få status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode med start 1. januar 2018.
 
Byrådet besluttede i samme sag, at ”Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og det samlede daginstitutionsområde aftaler og beslutter en økonomisk ramme for et år ad gangen for alle distrikterne. Herefter vil økonomien være fastlåst, hvilket betyder, at kommunen i den aftalte periode ikke har råderet over tildelingen. Området kan overføre overskud fra år til år.”
 
Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
 
Den nuværende tildelingsmodel er baseret på, at hovedparten af budgettet til de fire dagtilbudsområder tildeles ud fra det faktiske antal indskrevne børn. Det betyder, at områdernes budget (den økonomiske ramme) tilpasses løbende i løbet af året, når et område har flere eller færre børn indskrevet end forudsat – og budgettet gøres endeligt op ved årets udgang med udgangspunkt i den gennemsnitlige indskrivning i budgetåret.
 
I en ny tildelingsmodel, hvor den økonomiske ramme lægges fast for ét år af gangen, forudsættes det, at tildelingen sker én gang årligt ud fra det forventede antal indskrevne børn, og at der ikke efterfølgende sker reguleringer ved ændringer i børnetallet.   
 
Det samlede budget til dagtilbud dannes på baggrund af det forventede behov for kommunale og private dagtilbudspladser (pris x mængde). Indtil 2017 er budgetrammen blevet reguleret via tillægsbevillinger, når den faktiske søgning har vist, at der er flere eller færre børn end forventet. Fra 2017 har byrådet besluttet, at udgiftsændringer, som f.eks. skyldes flere børn end forudsat, skal afholdes indenfor kerneområdets ramme. 
 
Aktuelt har udvikling i de første måneder af 2017 eksempelvis vist, at der er behov for ca. 80 pladser mere end forudsat ved budgetlægningen. Pladserne er primært på de private daginstitutioner. Den øgede udgift til de ekstra pladser er finansieret indenfor Læring & Trivsel, hvor dagtilbudsområdet har bidraget med ca. 1/3 af den samlede merudgift. Den resterende udgift er fundet ved udgiftsreduktioner indenfor det øvrige Læring & Trivsel.
 
Holbæk Kommune har i 2016 og 2017 været nødsaget til, at gennemføre en række kompenserende besparelser i budgetåret for at den samlede økonomiske ramme kan overholdes. Eksempelvis er budgettet til dagtilbud i foråret reduceret med 3,1 mio. kr., som følge af ”indkøb og ansættelse med omtanke”.
 
I en tildelingsmodel med en fastlåst økonomisk ramme skal, der tages stilling til i hvilket omfang og i givet fald, hvordan dagtilbudsområdet er medfinansierende af eventuelle merudgifter og/eller kompenserende besparelser i budgetåret. Da de økonomiske rammer for dagtilbudsområdet påvirker kommunens samlede økonomi, indgår det i forslaget til principper for ny tildelingsmodel, at der årligt ud af den samlede tildeling til dagtilbud afsættes en ”bufferpulje”, der kan bringes i spil, hvis de økonomiske vilkår ændrer sig. Såfremt puljen ikke anvendes overføres beløbet til det kommende år.
 
På baggrund af 2016 og foreløbigt 2017 anslås det, at en bufferpulje i 2018 skal udgøre i størrelsesorden 6-8 mio. kr. svarende til 3-4 % af den samlede tildeling.
 
Særligt for dagplejen
Principperne for budgettildelingen til dagpleje afviger fra tildelingen til daginstitution (børnehusene), da der ved udgangen af budgetåret via en central pulje sker en modregning af de faktiske lønudgifter til dagplejere. Modellen er begrundet i, at der i dagplejen ikke er samme muligheder, som i børnehusene for at regulerer bemandingen i forhold til antal indskrevne børn. Dagplejen er derfor økonomisk mere følsom overfor udsving i børnetallet.
 
I en ny tildelingsmodel ændres der ikke på dette princip.
 
Principper for en ny tildelingsmodel til dagtilbud
Med afsæt i ovenstående forslås det, at en ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud er baseret på følgende principper:

Økonomiske konsekvenser
 
Etablering af en bufferpulje sikrer, at kommunens samlede økonomi ikke påvirkes af den nye tildelingsmodel.
 
Alt efter hvordan det faktiske børnetal udvikler sig, vil ressourcen pr. barn varierer mellem områderne. Ved et øget børnetal i et område vil ressourcen pr. barn i området være mindre end i et andet område, hvor der er færre børn end forudsat.
 
Da tildelingen til den selvejende institution Dragebakken jf. driftsoverenskomsten sker på samme vilkår som til de kommunale børnehuse, vil principperne for den ny tildelingsmodel også være gældende for den selvejende institution.

Øvrige konsekvenser
 
Der skal i forbindelse med høring og udarbejdelse af endeligt forslag til ny tildelingsmodel tages stilling til, hvorvidt den ny tildelingsmodel omfatter alle fire dagtilbudsområder eller om ét eller flere dagtilbudsområder kan fravælge modellen og fortsætte på uændrede vilkår.    

Høring
 
Forslag til principper for ny tildelingsmodel for de kommunale dagtilbud og den selvejende institution Dragebakken udsendes til høring i forældrebestyrelserne ved de fire dagtilbudsområder i perioden 21. juni til 15. august 2017.
 
I samme periode indhentes udtalelse fra MED-organisationen om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.
 
Efter endt høring udarbejdes forslag til ny tildelingsmodel til behandling i Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge den 29. august 2017.           

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Punktet udskydes til et ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag den 27. juni kl.16.
82. Beslutning om høring om ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud

Beslutning om høring om ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag 

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. forslag om, at åbningstiden i de enkelte børnehuse fastsættes af forældrebestyrelsen indenfor en ramme på minimum 50 og maksimalt 54 timer ugentligt, sendes i høring i forældrebestyrelserne med høringsfrist den 15. august 2017.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 9. maj 2017, at der skal udarbejdes beslutningsoplæg til, at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud kan tildeles kompetence til, at udvide åbningstiden ud over et kommunalt fastsatte minimumstimetal.
 
Dagtilbudslovens regler om forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner er udformet som rammebestemmelser, hvor kommunalbestyrelsen (byrådet) efter dialog med forældrebestyrelserne kan beslutte de nærmere rammer for forældrebestyrelsens kompetence. I Holbæk Kommune er rammerne beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt for dagtilbud.
 
Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud. Den daglige åbningstid skal dog udgøre et reelt pasningstilbud og under ét må åbningstiden fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.
 
I Holbæk Kommune er åbningstiden i daginstitutionerne (børnehuse) fastsat til 52 timer pr. uge. Enkelte børnehuse har desuden udvidet åbningstiden til 52,5 time pr. uge. Udvidelsen er finansieret af midler fra en tidligere central pulje, der i 2016 blev indarbejdet i tildelingen. Åbningstiden i dagplejen er i henhold til kommunernes overenskomst med FOA 48 timer pr. uge.
 
Forældrebestyrelserne i Holbæk Kommune har jf. styrelsesvedtægten maksimumkompetence i henhold til dagtilbudsloven og det er forældrebestyrelsen, der beslutter, hvordan den ugentlige åbningstid fordeles på ugens fem dage i de enkelte børnehuse. Placeringen af åbningstiden (hvornår der åbnes og lukkes) varierer derfor børnehusene imellem.
 
En model, hvor forældrebestyrelsen får mulighed for at øge eller mindske den ugentlige åbningstid i de enkelte børnehuse kan etableres ved, at byrådet ændrer det nuværende ugentlige timetal til en ramme, der er afgrænset af et nedre og øvre ugentligt timetal. Forældrebestyrelsen kan derefter indenfor rammen træffe beslutning om den faktiske åbningstid i børnehusene.
 
Modellen vil i givet fald betyde, at åbningstidens længde (antal timer pr. uge) kan variere fra børnehus til børnehus. I praksis kan det f.eks. ske ved, at åbningstiden i nogle børnehuse reduceres til ét minimumsniveau og den frigjorte ressource fra åbningstidsreduktionen anvendes til at øge åbningstiden i andre. En anden mulighed er, at der ud af den samlede ressource i området prioriteres midler til at øge åbningstiden i et eller flere børnehuse uden at åbningstiden reduceres i de øvrige.
 
For at give bestyrelserne et råderum forslås det, at der fastsættes en ugentlig minimumsåbningstid på 50 timer med mulighed for, at åbningstiden kan udvides op til 54 timer om ugen i daginstitutionerne.
 
Det forudsættes, at eventuelle ændringer i åbningstiden er drøftet og afstemt med forældrerådet i de berørte børnehuse. Det skal bemærkes at forældrebestyrelsens kompetence vedrørende åbningstiden ikke kan delegeres til forældrerådene.
 
Kompetencen til at fastsætte den ugentlige åbningstid er en mulighed for forældrebestyrelserne. Kommunalbestyrelsen kan dog jf. dagtilbudsloven ikke pålægge bestyrelserne, at tage opgaven på sig, da den tildelte kompetence ligger ud over den minimumskompetence bestyrelserne er tildelt via loven.
 
Såfremt forældrebestyrelsen i et område ikke ønsker at gøre brug af muligheden for, at fastsætte åbningstiden, vil åbningstiden uændret udgøre 52 timer i det pågældende område.

Økonomiske konsekvenser
 
Forslaget til en ændring af rammen for fastsættelse af åbningstiden i dagtilbud har ikke konsekvens for kommunens samlede økonomiske ramme, da eventuelle ændringer i åbningstiden skal prioriteres indenfor de fire dagtilbuds budgetramme.

Øvrige konsekvenser
 
Forslaget vil give forældrebestyrelserne øgede mulighed for, at foretage en prioritering af områdets økonomiske ramme set i forhold til de lokale behov for åbningstid.

Høring
 
Forslag til om ændrede rammer for fastsættelse af åbningstiden udsendes til høring i forældrebestyrelserne ved de fire dagtilbudsområder i perioden 21. juni til 15. august 2017.
 
I samme periode indhentes udtalelse fra MED-organisationen om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.
 
Efter endt høring udarbejdes forslag til ændring i Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Holbæk Kommune til forventet behandling i Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge den 29. august 2017.

Lovgrundlag – link
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Godkendt med den bemærkning, at høringsperioden skal følge samme høringsperiode som høringsperioden for forslag om principper for ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet.
83. Beslutning om høring om delegering af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO

Beslutning om høring om delegering af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. forslag om, at forældre- og skolebestyrelser får kompetence til, at beslutte antallet og placeringen af lukkedage sendes til høring i bestyrelserne med høringsfrist den 15. august 2017. 

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 9. maj 2017, at der skal udarbejdes beslutningsoplæg til, at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud tildeles kompetence til at beslutte antallet af lukkedage og deres placering
 
Lukkedage defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). I Holbæk Kommune er der gennemsnitligt 19 lukkedage om året i dagtilbud og SFO.
 
Lukkedag kan afholdes på dage, hvor børnefremmødet er så lavt, at det er uforholdsmæssigt omkostningstungt, at holde åbent i alle dagtilbud. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter kriteriet for lavt børnefremmøde, der i Holbæk Kommune er fastsat til 25 %. 
 
Byrådet er forpligtiget til, at der på lukkedage stilles alternativ pasning til rådighed. I Holbæk Kommune er det de fire dagtilbuds- og skoleområder, der har ansvaret for at tilrettelægge den alternative pasning på lukkedage. Udgiften til den alternative pasning afholdes ud af områdernes budgetramme.
 
Byrådet kan delegere kompetencen til at beslutte antallet og placeringen af lukkedage til forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud. Delegationen sker indenfor rammen af de kommunalt fastsatte kriterier for lavt fremmøde. Desuden kan der fastsættes et maksimum for antallet af lukkedage.
 
I denne sammenhæng er det forudsat, at kriteriet for lavt børnefremmøde er uændret (25 %), samt at det maksimale antal lukkedage svarer til det nuværende antal på gennemsnitligt 19 lukkedage.
 
Såfremt kompetencen delegeres til forældrebestyrelserne skal bestyrelserne sikre, at forældrene i god tid inden afholdes af lukkedage er informeret her om, samt om hvor der stilles alternativ pasning til rådighed.
 
Da kompetencen til at beslutte antal og placering af lukkedage ligger ud over forældrebestyrelsens minimumskompetence, kan byrådet ikke pålægge forældrebestyrelserne opgaven. Ønsker forældrebestyrelsen i et område ikke, at gøre brug af den udvidede kompetence vil antallet af lukkedage for områdets børnehuse være uændret (gennemsnitligt 19 dage).
 
Lukkedage i SFO
Skolefritidsordninger (SFO) der drives under folkeskoleloven er ikke omfattet af dagtilbudslovens bestemmelser om lukkedage og forpligtigelsen til, at stille alternativ pasning til rådighed.
 
Holbæk Kommune har hidtil valgt en model, hvor rammerne for lukkedage i dagtilbud og SFO er identiske. I de fleste tilfælde tilbydes den alternative pasning fælles for dagtilbud og SFO.
 
For at der fortsat er ens rammer indstilles det, at skolebestyrelserne ligeledes gives mulighed for, at beslutte antal og placering af lukkedage indenfor det fastsatte maksimum på gennemsnitligt. Antal og placering skal i videst muligt omfang koordineres mellem de to bestyrelser i området.   

Økonomiske konsekvenser
 
En delegation af kompetencen til fastsættelse af antal lukkedage og placeringen af dem har ikke konsekvens for kommunens samlede økonomiske ramme. Såfremt det i et eller flere områder besluttes, at reducere antallet af lukkedage og/eller antallet af matrikler, hvor der er lukket, vil udgiften her til skulle afholdes indenfor den samlede budgetramme i området (dagtilbud og skole). 

Øvrige konsekvenser
 
Forslaget vil give forældre- og skolebestyrelser øgede mulighed for, at foretage en lokal prioritering af områdets økonomiske ramme, hvor fordele og ulemper ved lukkedage holdes op mod de ressourcer, der er til rådighed på årets øvrige dage. 

Høring
 
Forslag om delegation af kompetence til fastsættelse af lukkedage i dagtilbud og SFO udsendes til høring i forældre- og skolebestyrelserne i perioden 21. juni til 15. august 2017.
 
I samme periode indhentes udtalelse fra MED-organisationen om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.
 
Efter endt høring udarbejdes forslag til ændring i Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Holbæk Kommune til forventet behandling i Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge den 29. august 2017.

Lovgrundlag – link
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 25. april 2017, pkt. 52
Byrådet den 9. maj 2017, pkt. 101

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Godkendt med den bemærkning, at høringsperioden skal følge samme høringsperiode som høringsperioden for forslag om principper for ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet.
 
Rasmus Brandstrup deltog ikke under behandlingen af punktet.
84. Beslutning om model for årlig drøftelse med forældrebestyrelser for kommunens dagtilbud

Beslutning om model for årlig drøftelse med forældrebestyrelser for kommunens dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
 
 1. godkender den beskrevne model for årlig drøftelse mellem forældrebestyrelser, ledelse og udvalget.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet godkendte den 9. maj 2017 en ansøgning fra forældrebestyrelsen i ”Dagtilbud Holbæk By” om at få status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode med start 1. januar 2018.
 
Byrådet besluttede i samme sag, at administrationen udarbejder beslutningsoplæg omfattende hele dagtilbudsområdet ift. ”en model, hvor der en gang årligt foregår en drøftelse med et dagtilbudsområdes forældrebestyrelse samt ledelse og udvalget. I drøftelsen følges der op på områdets mål for den forgangne periode, og handleplanen for den kommende periode drøftes.”
 
Model for årlig drøftelse ml. forældrebestyrelse, udvalg og ledelse
 
Formålet med drøftelsen er,
 
Grundlaget for drøftelsen vil være de evalueringsdokumenter, som dagtilbudsområdet i forvejen udarbejder.  Dialogmøderne skal derved også ses som et led i udvalgets behandling af kvalitetsrapport, evaluering af pædagogiske lærerplaner og tilsynsrapporter.    
 
Drøftelsen vil tage udgangspunkt i:
 
a) Status på mål og indsatsområder for børnenes læring og trivsel i dagtilbuddet.
Her gives status på de mål og indsatser, som dagtilbuddet arbejder med, og som er beskrevet i:
- Strategi for Fremtidens dagtilbud
- De pædagogiske læreplaner
- Temaer udpeget i kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet
- Tilsynsrapporter
 
b) Handleplan for næste års prioriterede indsatser
Drøftelsen skal bidrage til at få udpeget og prioriteret indsatser for det kommende års arbejde.
 
Tidspunkt:
Udvalget holder et dialogmøde med hvert af de fire forældrebestyrelser og ledelse hver år i perioden oktober – december. Første gang i efteråret 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Godkendt.
 
Rasmus Brandstrup deltog ikke under behandlingen af punktet.
85. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. orientering om status på handleplan for Børneindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Børneindsatsen til orientering på hvert udvalgsmøde. Nøgletallene er vedlagt som bilag i sagen. Nedenfor er udvalgte nøgletal kommenteret.
 
Børnefaglige undersøgelser
Det lave tal (34 igangværende undersøgelser) er udtryk for en fortsat opmærksomhed omkring systematikken i arbejdet med de børnefaglige undersøgelser.
 
Underretninger
Antallet af underretninger ligger på niveau med maj 2016. Der ses en stigning i underretninger fra skoler og SFO i forhold til de foregående måneder, og der er opmærksomhed på, hvad dette er et udtryk for, samt om det fortsætter. Samtidig ses, at der i årets første 5 måneder, har været færre underretninger i eksisterende sager, hvilket fortsat givet et billede af et øget samarbejde mellem de professionelle i disse sager. 
 
Sagstal
Faldet i Asylteamets sagstal skyldes indregning af en fuldtidsmedarbejder, som i juni vender tilbage fra barsel og erstatter en 20 timers vikar.
 
Status på anbringelser
Opgørelsen er tilpasset de nyeste forbrugstal. Denne justering er forklaringen på en mindre del af stigningen i udgifter på opholdssteder samt den samlede stigning i forhold til udgiften i plejefamilier.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Rasmus Brandstrup deltog ikke under behandlingen af punktet.


caseno15-60855_#4223708_v1_status på sagstal i børneindsatsen feb 2016 - juni 2017.pdf

Bilag

Status på sagstal i Børneindsatsen feb 2016 - juni 2017


86. Orientering om byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse - Lukket punkt
87. Orientering til mødet den 20. juni 2017

Orientering til mødet den 20. juni 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. projektafslutning af ”Digital læring i netværk og fælleskaber” på kommunens folkeskoler. Der er indgået aftale med A.P. Møller Fonden om afslutning af kompetenceforløb ved udgangen af juni med afsluttende evalueringsrapport i september 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Rasmus Brandstrup deltog ikke under behandlingen af punktet.
88. Eventuelt til mødet den 20. juni 2017

Eventuelt til mødet den 20. juni 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 20-06-2017
 
Behandlet.
 
Rasmus Brandstrup deltog ikke under behandlingen af punktet.