UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

30-05-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2017 18:00:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. maj 2017
63. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017
64. Beslutning om fortsat nedsættelse af timetallet for elever på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen
65. Beslutning om dispensation vedrørende elevantal over 28 i en klasse
66. Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud
67. Drøftelse om takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj
68. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 -2017
69. Orientering om kvalitetsrapport for dagtilbud 2017
70. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)
71. Orientering om resultat af undersøgelse af behov før øget åbningstid
72. Orientering om Foreningen Medusas arbejde
73. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen
74. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse
75. Orientering til mødet den 30. maj 2017
76. Eventuelt til mødet den 30. maj 201762. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. maj 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. maj 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 30. maj 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Godkendt.


caseno17-2294_#4213345_v1_program til den 30. maj 2017.pdf

Bilag

Program til den 30. maj 2017


63. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017

Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. takster og tilskud indenfor dagtilbudsloven reguleres pr. 1. september 2017, som beregnet.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med budgetreduktion på dagtilbudsområdet skal der træffes beslutning om nedsættelse af takster (forældrebetaling) og tilskud til private daginstitutioner.
 
Byrådet beslutter hvert år i forbindelse med budgetlægningen satser for det kommende års takster for forældrebetaling og tilskud til private daginstitutioner og pasningsordninger. Takster og tilskud fastsættes med udgangspunkt i kommunens bruttoudgifter til drift af en plads, således at forældrenes egen andel udgør 25 % af den samlede udgift. Det betyder, at hvis budgettet forøges stiger taksten, hvis budgettet reduceres falder taksten.
 
Årets første budgetrevision (BR1) viste, at Holbæk Kommune samlet set med et uændret forbrug ville overskride budgettet for 2017 med 41 mio. kr., hvorfor der skal findes kompenserende besparelser ved blandt andet ansættelse og indkøb med omtanke.
 
Dagtilbudsområdets andel af de 41 mio. kr. udgør i alt 3,1 mio. kr.  
 
Dertil kommer, at antallet af børn i dagtilbud i 2017 forventes at blive højere end forudsat ved budgetlægningen, og der er sket en mindre stigning i udgifterne til fripladser.
 
Jf. byrådets økonomiske styringsprincipper skal merudgifterne pga. demografi (stigning i antal børn) mm. afholdes indenfor Læring og Trivsels eget område via kompenserende besparelser og/eller omlægninger for i alt 6,1 mio. kr. Heraf udgør dagtilbudsområdets andel i alt 2,1 mio. kr., der fordeler sig således:
 
Reduktion på ressourcepædagoger
0,3 mio.
Rammebesparelse på dagtilbud
1,3 mio.
Restbeløb fra pulje til fokuserede indsatser i dagtilbud efter fuld opbremsning af alle aktiviteter
0,5 mio.
 
Samlet set betyder det, at budgettet til dagtilbud (børnehuse) i 2017 reduceres med 5,2 mio. kr.
 
Ifølge dagtilbudsloven skal områdets takster og tilskud reguleres ved større ændringer af budgettet. Takstændringer skal ifølge loven varsles med 3 måneders varsel. Der er på den baggrund beregnet nedenstående nye takster for plads i daginstitution (børnehus) tilskud til privatinstitutioner pr. 1. september 2017:
 
Takster 2017
Daginstitution (opkræves i 11 rater)
Nuværende takst
Takst pr. 1. september 2017
0-2 år og 8 mdr.
3.092 kr.
2.858 kr.
2 år og 9 mdr. - 5 år
1.816 kr.
1.692 kr.
 
 
 
Tilskud til privatinstitutioner pr. måned
Nuværende tilskud
Tilskud pr. 1. september 2017
Samlet tilskud pr. barn under 3 år pr. måned
8.743 kr.
8.496 kr.
Samlet tilskud pr. barn over 3 år pr. måned
4.537 kr.
4.409 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
 
Som konsekvens af udgiftsreduktionerne på dagtilbudsområdet reduceres udgifterne til dagtilbud og dermed beregningsgrundlaget for takster og tilskud med i alt 5,2 mio. kr.
 
Reduktionen betyder, at tildelingen til dagtilbud samlet set reduceres med ca. 6,2 mio. kr., når de manglende indtægter fra forældrebetaling pga. takstændringen er indregnet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Indstilles godkendt.
64. Beslutning om fortsat nedsættelse af timetallet for elever på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen

Beslutning om fortsat nedsættelse af timetallet for elever på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. dispensation til at nedsætte det ugentlige obligatoriske timetal for elever på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen med henholdsvis 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen i skoleåret 2017-18 godkendes.
 2. kompetencen til at nedsætte timetallet ud fra Folkeskolelovens § 16 b på Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen delegeres til skolebestyrelsen for Børnespecialcentret.
 3. skolebestyrelsen for Børnespecialcentret orienterer udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, når bestyrelsen træffer beslutning ud fra Folkeskolelovens § 16 b og derved konverterer ressourcer fra understøttende undervisning til den øvrige fagundervisning. 
 4. Fagcenter for Læring og Trivsel evaluerer den form og indsats, som skolerne sætter i værk i forbindelse med eventuel brug af Folkeskolelovens § 16 b.  

Beskrivelse af sagen
 
Kommunens specialskoletilbud Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen (under Børnespecialcentret) fik for indeværende skoleår udvalgets godkendelse til at nedsætte det ugentlige obligatoriske timetal for eleverne med henholdsvis 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen.
 
Udvalget skal nu tage stilling til at forny godkendelsen, sådan at nedsættelse af timetallet også gælder for skoleåret 2017-18.
 
Ansøgning fra Børnespecialcentret
I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen.
 
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Læringsmålet for eleverne er uændret, men skolen vil få flere redskaber/midler til at opnå målet.
 
Godkendelse gives som udgangspunkt for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen.
 
Ledelsen af Børnespecialcentret har fremsendt ansøgning til udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” om at forny godkendelsen til at nedsætte det ugentlige obligatoriske timetal for elever på Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen med henholdsvis 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen i skoleåret 2017-18. Ansøgning er vedlagt som bilag i sagen.
 
Skolebestyrelsen for Børnespecialcentret bakker op om ansøgningen. Se vedlagte bilag.
 
Børnespecialcentret har udarbejdet individuelle ansøgninger for hvert af elevholdene, som fortsat er gældende for skoleåret 2017-18. 
 
I ansøgningen er følgende generelle begrundelser:
 
 
Det er fagcentrets vurdering, at anmodningen om nedsættelse af timetallet i kommende skoleår er pædagogisk velbegrundet.
 
Uddelegering af kompetence til skolebestyrelsen
Ledelsen for Børnespecialcentret anmoder endvidere i deres ansøgning, om at fremtidige beslutninger om dispensation i forhold til at nedsætte det obligatoriske timetal ud fra Folkeskolelovens § 16 b uddelegeres til skolebestyrelsen for Børnespecialcentret
 
Administrationen anbefaler, at kompetencen uddelegeres til skolebestyrelsen for Børnespecialcentret – sådan at bestyrelsen i lighed med skolebestyrelserne for kommunens fire folkeskoler har beslutningskompetencen, jf. udvalgets beslutning herom d. 21. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser
 
En delegering af beslutningskompetence fra udvalg til skolebestyrelse ændrer ikke på skolernes økonomiske ramme.
 
Hvis en skolebestyrelse vælger at reducere timetallet og konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i et af de øvrige fag vil der være tale om en omfordeling af ressourcer.

Lovgrundlag – link
Folkeskolelovens § 16 b

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Godkendt med den bemærkning, at evalueringen af den form og indsats, som skolerne sætter i værk i forbindelse med eventuel brug af Folkeskolelovens § 16 b forelægges til godkendelse af udvalget.


caseno17-20884_#4202544_v1_ansøgning nedsat timetal 2017-18.pdf
caseno17-20884_#4209723_v1_skolebestyrelsen, børnespecialcentret.pdf

Bilag

Ansøgning nedsat timetal 2017-18
Skolebestyrelsen, Børnespecialcentret


65. Beslutning om dispensation vedrørende elevantal over 28 i en klasse

Beslutning om dispensation vedrørende elevantal over 28 i en klasse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. dispensation til to 7. klasser med 30 elever i hver samt en børnehaveklasse med op til 30 elever i skoleåret 2017-18 på Katrinedalskolen, afdeling Svinninge godkendes. 

Beskrivelse af sagen
 
Katrinedalskolens ledelse søger om dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser om, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28.
 
Folkeskoleloven giver kommunalbestyrelsen hjemmel til, at dispensere for bestemmelsen op til et maksimum på 30 elever pr. klasse. I Holbæk Kommune er kompetencen jf.
styrelsesvedtægten delegeret til udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
7. årgang på afdeling Svinninge
Baggrunden for ansøgningen er, at der på Katrinedalskolens afdeling i Svinninge pt. forventes at være 60 elever på kommende 7. årgang. Elevtallet i de nuværende 6. klasser (pr. 3. maj 2017) fordeler sig med 48 elever på afd. Svinninge og 12 elever på afd. Gislinge. 
 
Udvalget anmodes om dispensation til, at der på afd. Svinninge oprettes to 7. klasser i skoleåret 2017-2018 med op til 30. elever pr. klasse.
 
Skolebestyrelsen er på møde d. 25. april 2017 blevet orienteret om anmodningen om dispensation til to klasser på 30 elever på 7. årgang.
 
Kommende børnehaveklasse på afdeling Svinninge
Endvidere har skolens ledelse fremsendt en ansøgning om kommende børnehaveklasse på afdeling Svinninge. Der er pt. indskrevet 29 børn i børnehaveklassen til kommende skoleår. På afdeling Svinninge er i indeværende og kommende skoleår kun ét spor på 0. årgang. Det betyder et større pres på klassekvotienten. Dette forstærkes yderligere ved sen skoleindskrivning af yderligere børn fra eget distrikt. Der kan være tale om tilflyttere, børn der ikke har fået plads på andre skoler e.l. Skolens ledelse vil bestræbe sig på, at der i perioder kan lægges forholdsvis flere pædagogtimer ind i børnehaveklassen. Dette vil løbende blive vurderet af ledelse og bh.kl.leder.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” anmodes derfor om tilladelse til, at der oprettes én børnehaveklasse i skoleåret 2016-2017 i Svinninge med op til 30 elever. Skolebestyrelsen er orienteret skriftligt d. 15. maj 2017 om fremsendelsen af anmodningen til udvalget.

Lovgrundlag – link
Folkeskolelovens § 17

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Et enigt udvalg kunne ikke godkende indstillingen om en sammenlægning af tre nuværende 6. klasser til to 7. klasser i det kommende skoleår 2017-18.
 
Et flertal godkendte indstillingen om, der på afdeling Svinninge i det kommende skoleår 2017-18 gives dispensation til, at der kan dannes en 0. klasse med op til 30 børn
 
Thestrup Clausen (Enhedslisten) og Solvej Pedersen (Det Radikale Venstre) kan ikke godkende indstillingen om dispensation til 30 elever i 0. klasse. Dette er begrundet i en bekymring for, om der vil være tilstrækkeligt ressourcer til rådighed for klassen.


caseno17-21055_#4202628_v1_ansøgning om dispensation skoleåret 2017-18 - katrinedalskolen.pdf
caseno17-21055_#4203320_v1_anmodning om dispensation af elevtal i 0. klasse, katrinedalskolen.pdf

Bilag

Ansøgning om dispensation skoleåret 2017-18 - Katrinedalskolen
Anmodning om dispensation af elevtal i 0. klasse, Katrinedalskolen


66. Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud

Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge", Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der frigives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i 2010 på byrådsmøde den 23. marts, at køkkenerne i kommunens dagtilbud skulle renoveres i 2010, og at køkkenerne renoveres til en standard som modtagekøkken jævnfør byrådsbeslutning af 9. juni 2009.
 
Formål med renovering var, at køkkener skulle leve op til lovgivningen (dagtilbud loven) på området på en måde, der fremmer børns adgang til et fælles og sundt frokostmåltid i kommunens dagtilbud.
 
Seneste valg om frokostordning for 2017 og 2018 med start pr. 1. april 2017, har bevirket, at der skulle foretages ændringer til eksisterende modtagekøkkener i enkelte dagtilbud, hvor forældrene/bestyrelsen har valgt frokostordningen. Tillige har der været behov for, at udskifte defekte hvidevare.
 
Resultatet af valg af frokostordning blev afgjort ultimo november 2016, hvorfor det ikke har været muligt, at budgettere med eventuelle ændringer til eksisterende modtagekøkkener i renoveringspulje for 2017. Administrationen er primo 2017 blevet bekendt med omfang og behov for ændringer til enkelte modtagekøkkener. Ændringer er udført, således modtagekøkkener var klar til start af frokostordning pr. 1. april 2017.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en ramme på 0,15 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til modtagekøkkener i 2017.
Finansiering anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. I forbindelse med byrådets behandling af anlægsprojekterne under budgetrevision I den 19. april 2017 er det besluttet, at projektet omkring modtagekøkkener skal gennemføres i år, da projektet enten er kontraktbundet og/eller en konsekvens af lovgivningen.

Lovgrundlag – link
 
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Indstilles godkendt.
67. Drøftelse om takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Drøftelse om takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. Udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.
 2. Udvalget drøfter takstfastsættelse for det specialiserede børneområde i Holbæk Kommune for budget 2018.

 

Beskrivelse af sagen
 
Ad 1) Drøftelse af budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg, undtagen Udvalget ”Uddannelse og Job”, fordi hovedparten af forsørgelsesudgifterne er konjunkturfølsomme. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal det eventuelle behov for ekstra budget finansieres.
 
Udvalgets møde i maj
På mødet i maj foregår de sidste drøftelser af budget 2018, inden udvalgsformændenes fremlæggelse af udvalgets andel af budget 2018 på byrådets sommerseminar den 22. juni.
 
Udvalget drøfter den samlede udfordring for budget 2018 på udvalgets ressortområde, og der findes løsninger på alle eventuelle overskridelser af udvalgets budgetramme (fra pris x mængde ændringer, lovændringer mv.), samt løsninger på tidligere besluttede budgetreduktioner.
 
Løsninger/reduktioner skal have et så konkret indhold som muligt, så der fremgår hvorledes besparelsen realiseres, og hvor stor en reduktion der forventes.
 
 
Ad 2) og 3) Takstfastsættelse
 
I materialet til budget 2018, skal der indgå takster på Holbæk Kommunes egne specialiserede børneinstitutioner.
 
De foregående år har der i Rammeaftalerne for kommunerne i region Sjælland været indskrevet en anbefaling om prisudviklingen på de kommunale specialinstitutioner.
Fra og med budget 2017 er det op til den enkelte kommune at fastsætte prisudviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde.
 
Holbæk Kommune har nu mulighed for at fastsætte prisudviklingen på specialinstitutionernes takster på forskellige niveauer. Derfor skal udvalget drøfte, hvordan prisniveauet skal fastsættes.
Prisfastsættelsen af taksterne har indflydelse på såvel specialinstitutionerne som på Myndigheds forventede forbrug i 2018.
 
De økonomiske konsekvenser for specialinstitutionerne og Myndighed (visitation) i Holbæk Kommune er forskellige. Det skyldes, at ca. 60% af institutionernes pladser er afsat til borgere fra Holbæk Kommune. De resterende pladser sælges til andre kommuner.
 
Administrationen har udarbejdet 3 forslag til prisfastsættelse af taksterne i 2018:
 
Forslag 1:
 
Forslag 2:
 
Forslag 3:
 
Af bilaget fremgår en uddybende forklaring af de 3 forskellige forslag til takstberegning.

 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Drøftet.


caseno16-52223_#4204898_v1_takstberegning - udvalg læring og trivsel.pdf

Bilag

Takstberegning - Udvalg Læring og Trivsel


68. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 -2017

Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 -2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. udvalget drøfter om udkastet til et statusoverblik over initiativer, der er iværksat i byrådsperioden 2014-2017, er fyldestgørende eller skal suppleres med yderligere aktiviteter.


Beskrivelse af sagen
 
Byrådet skal på byrådets sommerseminar den 22. juni 2017 drøfte et statusoverblik over vedtagne initiativer i byrådsperioden 2014-2017. Overblikket fra de forskellige udvalg bliver fremlagt af udvalgsformændene. Initiativerne er politikker og strategier, men kan også være f.eks. større projekter, tiltag eller omstillingsgrupper, som har haft stor betydning for udvalget. Det samlede statusoverblik er tiltænkt det kommende byråd, og skal sammen med anbefalinger fra Projektudvalget for Vækst og Projektudvalget for Lokal Udvikling overleveres til det nye byråd. Formålet er, at det nye byråd får et overblik over de væsentligste politiske initiativer i denne byrådsperiode som et afsæt for deres arbejde i byrådsperioden 2018-21.
 
Som indledende arbejde har administrationen samlet en status i overskrifter. Udvalget bedes drøfte:
Som forberedelse til drøftelse og forslag til indhold til oplægget på sommerseminaret bedes udvalget drøfte:
 
Overblik over aktiviteterne i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Drøftet.
69. Orientering om kvalitetsrapport for dagtilbud 2017

Orientering om kvalitetsrapport for dagtilbud 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. orientering om kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I 2011 aftalte kommunerne og regeringen, at kommunerne skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i de kommunale dagtilbud. I Holbæk har vi valgt en form, hvor de faglige kvalitetsoplysninger formidles via en kvalitetsrapport.
 
På udvalgsmødet den 29. november 2016 godkendte udvalget følgende temaer til kvalitetsrapporten for 2017:
 
Desuden indeholder kvalitetsrapporten et afsnit med faktuelle oplysninger, der er med til at give et billede af kvaliteten på dagtilbudsområdeområdet.
 
Særligt for kvalitetsrapporten for 2017 er det desuden tilstræbt, at den indsamlede data også kan anvendes til dagtilbuddenes evaluering af den pædagogiske læreplan.
 
Understøttelse af børns sproglige udvikling
De gennemsnitlige resultater fra sprogvurderingerne viser en samlet sprogvurderingsscore på 47,9, hvor normen ligger på 50. Holbæk Kommune ligger altså lidt under nomen. Tallene er dog samtidig udtryk for en meget stor meget stor spredning i børnenes sproglige kompetencer.
 
Rapporten viser endvidere, at indførelsen af et obligatorisk tilbud om sprogvurdering (2016) samt det pædagogiske personales øgede viden om børns sprog, har resulteret i, at dagtilbuddene er blevet bedre til at identificere de børn, hvor der er behov for en særlig sproglig opmærksomhed. Det kommer konkret til udtryk i, at et væsentligt større antal børn end tidligere tilbydes forskellige typer af sproglige indsatser.  
 
I positiv forstand betyder det, at der nu sættes tidligere ind med en forventning om, at færre børn har sproglige udfordringer, når de når skolealderen. Resultaterne fra sprogvurderingen er dog også en indikator på, at der er brug for en endnu mere målrettet understøttelse af de yngste børns sproglige udvikling i dagtilbuddet såvel som i hjemmet.
 
Dagtilbuddets arbejde med udvikling af læringsmiljøer
Sammenlignet med 2014 så viser kvalitetsrapporten, at der i de fleste børnehuse og dagplejegrupper arbejdes mere systematisk og reflekteret med at omsætte læringsmål til konkret praksis. Hvor fokus tidligere primært var på gennemførelse af forskellige aktiviteter, så er der sket en markant udvikling, hvor det nu i langt højere grad er barnets og børnegruppens læringsudbytte, der er i centrum for det pædagogiske arbejde.
 
Mange steder arbejdes der med nye organiseringer af den daglige praksis med den hensigt at fremme børnenes læringsmuligheder. Der er stort fokus på at tilrettelægge aktiviteter i mindre grupper så alle børn får optimale muligheder for læring og på, at de medarbejdere, der har ansvar for en aktivitet, ”fredes” til det. Organiseringen i mindre grupper giver et andet læringsudbytte for børnene, men er også ud fra et ressourcemæssigt perspektiv mere sårbart. I det fremadrettede perspektiv er det derfor vigtigt, at der fortsat arbejdes med, at afstemme ambitionerne og prioriterer de samlede ressourcer. F.eks. i forhold til brugen af de forskellige redskaber, der anvendes til planlægning, dokumentation og evaluering
 
Sammenhæng i børns læringsliv
Sidste men ikke mindst viser kvalitetsrapporten at den nye områdestruktur begynder at virke i form af et øget samarbejde mellem dagtilbud og skole om, at skabe sammenhæng i børns læring. Der er endnu et stykke vej til målet om, at læringsforløbet for alle børn i alderen 0-16 år skal udgøre et sammenhængende hele. Men der er også flere gode eksempler på, hvordan der indenfor områderne arbejdes med denne opgave.   

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-54523_#4210126_v1_kvalitetsrapport 2017 for holbæk kommunes dagtilbud.pdf

Bilag

Kvalitetsrapport 2017 for Holbæk Kommunes dagtilbud


70. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. orienteringen om mulighederne for etablering af modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel) tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at indføre såkaldte ”sommermoduler”, hvor forældrene betaler separat for pasningstilbuddet i dagtilbud og SFO i juli måned. Besparelsen herfra udgjorde i alt 2,9 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. på dagtilbud og 0,4 mio. kr. på SFO.
 
Efterfølgende (januar 2017) meddelte Børne- og Socialministeriet Holbæk Kommune, at ministeriet ikke finder, at der er lovhjemmel for etablering af sommermoduler med særskilt takst.
 
På den baggrund blev det vedtaget, at beslutningen om at etablere alternativ pasning i form af sommermoduler bortfaldt og byrådet godkendte den 8. februar 2017 en alternativ finansiering af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO). Byrådet vedtog desuden, at der fortsat skulle arbejdes videre med at undersøge, hvorvidt der kan findes alternativ finansiering på de 2,9 mio. kr. (helt eller delvist) via en fravalgsmodel.
 
Administrationen har på den baggrund arbejdet med en model, der er baseret på:
 
Det kan f.eks. være i form at et 48 ugers modul og hvor de 4 uger, der ikke er købt pasning til, skal placeres som hele uger indenfor en nærmere defineret periode (f.eks. 16. juni til 15. august).
 
Modellen er baseret på dagtilbudsvejledningens beskrivelse af, at en kommune kan vælge at tilbyde modulordninger, som giver forældre mulighed for, at deres børn kan benytte et dagtilbud i andre pasningsmoduler end en fuldtidsplads med en betaling i forhold til den tid, familien kan disponere over pladsen, eller i forhold til konkret brug af pladsen. (Dagtilbudsvejledningen kap. 10, afsnit 191)
 
Forslaget til model har været fremsendt til vurdering i Børne- og Socialministeriet med henblik på om modellen opfylder dagtilbudslovens bestemmelser.
 
Der er den 1. maj 2017 modtaget svar fra ministeriet, hvor det fremgår, at der er Børne- og Socialministeriets vurdering, at modulordninger skal organiseres så modulerne placeres inden for dagtilbuddenes ugentlige åbningstid. Det er med andre ord ikke indenfor dagtilbudslovens rammer muligt, at etablere en model, hvor forældre på årsbasis kan fravælge en eller flere ugers pasning.

Økonomiske konsekvenser
 
Ministeriets vurdering betyder, at der ikke indenfor dagtilbudslovens rammer kan findes alternativ finansiering af budgetreduktionen på de 2,9 mio. kr. via en ”fravalgsmodel”.
 
Budgetreduktion på de 2,9 mio. kr. er jf. Byrådets beslutning den 8. februar 2017 gennemført således indenfor dagtilbudsområdet i 2017:
 
Fokuserede indsatser i dagtilbud
1,5
Disponeret til brugerundersøgelse
0,1
Midler til styrket læring og trivsel
0,9
I alt
2,5
 
Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 
Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) er gennemført som en rammebesparelse på SFO.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Orienteringen indstilles taget til efterretning.


caseno17-15882_#4196650_v2_svar på henvendelse om modulordninger (sm id nr. 470086) - svar på henvendelse fra holbæk kommune .pdf

Bilag

Svar på henvendelse om modulordninger (SM Id nr.: 470086) - Svar på henvendelse fra Holbæk Kommune om modulordninger 4. april.docx


71. Orientering om resultat af undersøgelse af behov før øget åbningstid

Orientering om resultat af undersøgelse af behov før øget åbningstid

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Smidt-Hansen indstiller, at
 
 1. resultatet af undersøgelsen af forældrenes behov for øget åbningstid tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med beslutning om forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud og SFO besluttede udvalget den 29. november 2016 at udskyde beslutningen, da udvalget ønskede placeringen af et tilbud med udvidet åbningstid yderligere belyst blandt andet via undersøgelse blandt forældrene. 
 
Undersøgelsen er efterfølgende gennemført, som spørgeskemaundersøgelse i marts 2017. Samtlige forældre med børn i dagtilbud, har haft mulighed for at besvare undersøgelsen.
 
Resultatet af undersøgelsen fremgår af vedlagte bilag.
 
Undersøgelsens konklusioner
 
Perspektivering
Forud for igangsættelse af eventuelt forsøg med udvidet åbningstid, skal det afklares om forsøgene primært skal imødekomme de relativt mange forældre, der har behov for, at den generelle åbningstidsramme er længere end de nuværende 52 timer. Eller om forsøget alternativt skal imødekomme behovet for f.eks. en egentlig aftenåbning (eksempelvis til kl. 21:00).
 
Det er tydeligt, at efterspørgslen efter øget åbningstid er markant afhængigt af, om det kan tilbydes i eget børnehus. I det perspektiv kunne eventuelle forsøg omfatte mere fleksible rammer for åbningstid styret af de fire områder.

Økonomiske konsekvenser
 
I forbindelse med Byrådets behandling af Budgetrevision 2 er det den 9. maj 2017 besluttet, at de uforbrugte midler i puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (i alt 1,0 mio. kr.) tilføres kassebeholdningen.
 
Der er således ikke i 2017 afsat midler til, at gennemfører forsøg (pilotprojekt) med udvidet åbningstid i dagtilbud og SFO. Der arbejdes derfor ikke videre med et pilotprojekt. 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-54193_#4186629_v1_opsamling af undersøgelse om udvidet åbningstid.pptx

Bilag

Opsamling af undersøgelse om udvidet åbningstid


72. Orientering om Foreningen Medusas arbejde

Orientering om Foreningen Medusas arbejde

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.

Orienteringssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. orienteringen om hvordan Foreningen Medusas frivillige tilbud bidrager til løsning af kommunens kerneopgaver tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og omsorg” og Udvalget ”Uddannelse og Job” anmodede på møderne i marts 2017 om en beskrivelse af, hvordan Foreningen Medusa bidrager til løsningen af kommunens kerneopgaver.
 
”Medusa – et liv uden vold” er en forening af frivillige, der er lokalt forankret i Holbæk og Odsherred kommuner. Foreningens formål er at bidrage til forebyggelse af vold mod kvinder samt at støtte og rådgive kvinder, der enten er i eller har været i et voldeligt forhold. Medusas indsatser bidrager til at afhjælpe de negative sociale og helbredsmæssige konsekvenser, som volden har for kvinderne og deres børn.
 
Kommunens indsatser i forbindelse med vold i familien retter sig mod
 
Medusa understøtter alle tre faser via:
Anonym rådgivning, hvor voldsramte kvinder kan få hjælp til at tage de nødvendige skridt til at stoppe volden, inden den eskalerer.
 
Netværksgrupper og mentorordninger, hvor Medusa fungerer som en personlig støtte til kvinderne, så de kan etablere en tilværelse uden vold.
 
Et lokalt forankret tilbud som Medusa tilgodeser de kvinder, der ikke har behov for eller ønske om et ophold på krisecenter, men som har brug for hjælp og støtte i form af den ambulante rådgivning til at komme videre fra et voldeligt forhold. Og for nogles vedkommende uden at have haft brug for en kommunale indsats.
 
I forhold til både den forebyggende indsats, kriseindsatsen og den opfølgende indsats er det vigtigt at tilbuddene har en høj grad af tilgængelighed. Det sikrer et lokalt forankret tilbud som Medusa.
 
Derudover styrker Medusas kendskab til nærmiljøet, herunder institutioner, virksomheder, sundhedstilbud og støttemuligheder den lokale indsats.
 
Og endelig giver et lokalt forankret tilbud mulighed for at støtte op omkring social inklusion i personlige og arbejdsrelaterede netværk. Det hjælper kvinderne til at genetablere en tilværelse uden vold og genfinde fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet
 
Alle Medusas frivillige modtager relevant uddannelse for at kunne udføre deres arbejde, og en lønnet koordinator sikrer en hurtig og effektiv hjælp til de berørte kvinder.
 
Med den nye partnerskabsaftale (se bilag 1) ønsker Holbæk Kommune at opretholde Medusas indsats som et bidrag til løsningen af de kommunale kerneopgaver.


Sagshistorik, henvisninger
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 20. marts 2017: Punkt 18: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 21. marts 2017: Punkt 42: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” den 22. marts 2017: Punkt 35: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno17-10585_#4188989_v1_partnerskabsaftale medusa 2017-2019.pdf.pdf
caseno17-10585_#4188991_v1_kort beskrivelse af foreningen medusa - bilag til partnerskabsaftale 2017-2019.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale Medusa 2017-2019.pdf
Kort beskrivelse af Foreningen Medusa - bilag til partnerskabsaftale 2017-2019.pdf


73. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om status på handleplan for Børneindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Børnefaglige undersøgelser
Det lave tal (34 igangværende undersøgelser) er udtryk for en fortsat opmærksomhed omkring systematikken i arbejdet med de børnefaglige undersøgelser.
 
Underretninger
Det samlede antal underretninger ligger for 3. måned i træk under tallet fra sidste år. Underretninger fra skoler ligger 1/3 lavere end samme måned sidste år. Dette kan, som tidligere orienteret om, muligvis tilskrives omorganiseringen med øget fokus på dialog og samarbejde. En anden faktor er ændret praksis for vurdering af, hvad der kategoriseres som en underretning samt håndteringen af disse, som vurderes at være medvirkende til, at særligt antallet af nye underretninger ligger lavere end sidste år.
 
Status på anbringelser
De økonomital udvalget hidtil har fået præsenteret i forhold til anbringelser har været opgjort efter de udgifter, som pt. har været afholdt. Fremadrettet vil udgifterne til anbringelser blive opgjort i forhold til forventede udgiftsniveau på årsbasis, da det giver et bedre overblik.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno15-60855_#4212144_v1_nøgletal, børneindsatsen fra feb 2016 - maj 2017.pdf

Bilag

Nøgletal, Børneindsatsen fra feb 2016 - maj 2017


74. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Orienteringssag

Indstilling
 
 Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Status
Byggeriet er yderligere forsinket og forventes tidligst klar til indflytning medio august 2017. Dvs. en samlet forsinkelse på 8-9 måneder. Udearealerne forventes tidligst klar medio oktober 2017.
 
Forsinkelser
Administrationen er løbende i dialog med STB Byg A/S, der er totalentreprenør på projektet vedr. forsinkelser og manglende delafleveringer på byggeriet.
Administrationen vurderer ikke, at der er uforudsete forhold, der i sig selv giver ret til 8-9 måneders tidsfristforlængelse og har derfor varslet dagbod i perioden fra 1. januar 2017 og frem til aflevering. Samlet dagbod på nuværende tidspunkt andrager mere end 7 mio. kr.
STB Byg A/S har afvist, at der er berettiget krav om dagbod – og derfor er der en uafklaret tvist. 
 
Den videre proces
 
Entrepriseretsligt og juridisk
Administrationen har i samarbejde med STB Byg A/S bedt om en uvildig sagkyndig vurdering hos en skønsmand til brug for at vurdere de entrepriserestlige handlemuligheder.
Administrationen afventer vurderingen og besvarelsen fra skønsmanden inden videre afklaring.  
 
En stærk medspiller
Som bygherre og ejendomsejer er Holbæk Kommune interesseret i en hurtig afslutning af byggeriet, så eleverne og lærerne kan få glæde af de nye faciliteter.
Samtidigt skal byggeriet være helt klar til ibrugtagning – uden fejl og mangler, så indflytningen ikke bliver påvirket efterfølgende af mangelafhjælpning og forstyrrelser i undervisningen.
Derfor er der løbende dialog med skolelederen i relation til tæt koordinering af forventninger til endelig indflytning og ibrugtagning

Økonomiske konsekvenser
 
Udfaldet af tvisten er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forsinkelsen vil betyde øget bygherreomkostninger pga. forlænget byggetid, transport med busser, pavillonleje, vinterforanstaltninger etc.
 
 
 

Øvrige konsekvenser
 
Hvad betyder forsinkelsen for skoleeleverne og de ansatte?
Forsinkelsen vil betyde at undervisningen fortsætter i de midlertidige pavilloner resten af skoleåret 2016/17 og muligvis også nogle uger i starten af skoleåret 2017/18.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Orienteringen indstilles taget til efterretning.
75. Orientering til mødet den 30. maj 2017

Orientering til mødet den 30. maj 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. henvendelse fra initiativgruppe i Stestrup om oprettelse af friskole og privat daginstitution i Stestrup.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Foruden orienteringen om Stestrup blev udvalget orienteret om, at der til mødet i august vil forelægge en status for skoleåret 2016-17 på samarbejdsaftalen med Naturskolen.
76. Eventuelt til mødet den 30. maj 2017

Eventuelt til mødet den 30. maj 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Behandlet.