UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat fra temamøde

STED

stor sal på Holbæk Bibliotek

STARTTIDSPUNKT

30-05-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2017 16:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2017
2. Drøftelse af projekt "Lillefidus" - en målrettet indsats for sproglig udvikling på 0-3års området
3. Drøftelse af samarbejde mellem Holbæk Kulturskole og folkeskolen
4. Drøftelse af foreningsdrevet dagklub for børn1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ””Kultur, Fritid og Fællesskab

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen og Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalgene:

  1. godkender dagsorden til temamødet mellem Udvalget ” Kultur, Fritid og Fællesskab” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 30. maj 2017.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” holder temamøde den 30. maj 2017 i den store mødesal på Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, 4300 Holbæk med følgende program:
 
Kl. 15.00: Introduktion v. udvalgsformænd Lars Dinesen og Emrah Tuncer.
Kl. 15.05: Strategi for Lillefidusen.
v. Henrik Poulsen og Marianne Stenum Nielsen fra Henrik Poulsen   I/S Medier

Kl. 15.25: Erfaringer fra Læsefidusen og model for Lillefidusen.
v. Rikke Rørbeck Drustrup (Holbæk Bibliotek)

Kl. 15.35: Lillefidusens potentialer og indsatsområder i forhold til praksis.
v. Marianne Preus (lærings- og udviklingskonsulent) samt Flemming Olsen (pædagogisk leder)

Kl. 15:45: Drøftelse.

Kl. 16.00: Samarbejde mellem Holbæk Kulturskole og folkeskolen.
v. Christian Frank, leder af Holbæk Kulturskole

Kl. 16:10: Drøftelse.

Kl. 16:20: Drøftelse af det foreningsdriftede klubtilbud Viften.

Kl. 16:30: Temamøde afsluttet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Godkendt.
2. Drøftelse af projekt "Lillefidus" - en målrettet indsats for sproglig udvikling på 0-3års området

Drøftelse af projekt "Lillefidus" - en målrettet indsats for sproglig udvikling på 0-3års området

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Kultur, fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen og Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
  1. udvalgene drøfter det tværgående samarbejdsprojekt ”Lillefidusen” om sproglig udvikling af de yngste børn i dagtilbud (0-2 år)                                                          

Beskrivelse af sagen
 
Formålet med temadrøftelsen er at skabe en tværgående politisk drøftelse om et øget samarbejde mellem udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” samt ”Læring og Trivsel”.
 
Projektet ”Lillefidusen” er en koordineret og almen indsats mellem kerneområde ”Kultur, Fritid og Borgerservice samt ”Læring og Trivsel” med henblik på at styrke 0-2-årige børns sproglige udvikling. Lillefidusen bygger videre på de gode erfaringer fra projektet ”Find Fidusen” med Læsefidusen, men Lillefidusen er som noget nyt målrettet de 0-2-årige.
 
Udvikling og kvalificering af projektet er sket i dialog med to eksterne konsulenter, hhv. Henrik Poulsen og Merete Stenum Nielsen med henblik på at kunne opnå finansiering fra eksterne fonde. Dette har resulteret i en strategi, som præsenteret på tema-mødet.
 
Hvis projektet ”Lillefidusen” skal realiseres, skal der søges midler til realisering i Bibliotekspuljen under Kulturstyrelsen (efterår 2017) samt andre relevante fonde. Projektet koster ca. 600.000 pr år svarende til i alt 1.800.000 kr., hvoraf halvdelen forventes af kunne rejses gennem fundraising.
 
Det første år deltager et begrænset antal børnehuse og/eller dagplejegrupper (i alt ca. 200 børn).
 
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken:
Lillefidusen understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab” ift. temaet: ”Fællesskab, læring og dannelse” hvor Biblioteket har en særlig opgave i at sikre dannelse og fællesskab.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Drøftet.


caseno17-20002_#4206681_v1_strategiplan - lillefidusen.pdf

Bilag

strategiplan - lillefidusen


3. Drøftelse af samarbejde mellem Holbæk Kulturskole og folkeskolen

Drøftelse af samarbejde mellem Holbæk Kulturskole og folkeskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for “Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget “Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen og Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
  1. det nuværende og fremtidige samarbejde mellem Kulturskolen og 0-16 års området i Holbæk kommune drøftes. Samarbejdets formål er at styrke børn og unges møde med kunst og kultur med fokus på musik og billedkunst.

Beskrivelse af sagen
 
Formål med udvalgets fælles drøftelse er at sikre fælles indsatser for hele området 0-16 år, herunder at:
 
 
Leder af Holbæk Kulturskole, Christian Frank vil på temamødet give en præsentation af udviklingsplaner og den økonomisk ramme.
 
Baggrund for tværgående samarbejde
I Holbæk kommune er der gennem mange år opbygget et godt og attraktivt samarbejde med kulturinstitutioner og skoler omkring børns møde med kunst og kultur. Dette samarbejde kan yderligere styrkes og udbygges til gavn for alle børn og unges indsigt og aktive deltagelse i kunst og kultur
 
Med afsæt i Kultur og Fritidspolitikken (2017) med temaet Fællesskab, læring og dannelse, strategien for Holbæk Kulturskole (april 2017) samt Folkeskolereformen (2014) med fokus på Åben Skole er der nye muligheder for at udvikle samarbejdet og kvaliteten af børns dannelse og læring mellem skole og de kommunale tilbud med bl.a. musik og billedkunst.
 
Kulturskolens vision er, at udvikle konkrete aktiviteter, projekter samt tværfaglige forløb med dagtilbud og skoler. Kulturskolen såvel dagtilbud og skolerne bidrager til udviklingen over tid for at sikre kontinuitet for alle børn og unge. 
 
Formålet med samarbejdet mellem dagtilbud, skole og Kulturskolen
 
Udvikling af samarbejdet mellem Kulturskole, dagtilbud og skoler understøtter Kulturministeriet strategi vedr. børns møde med kunst og kultur ved:
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Drøftet.


caseno17-20002_#4205827_v1_visionsplan, holbæk kulturskole.pdf

Bilag

Visionsplan, Holbæk Kulturskole


4. Drøftelse af foreningsdrevet dagklub for børn

Drøftelse af foreningsdrevet dagklub for børn

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen og Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
  1. orientering om foreningsdrevet dagklub i Vipperød tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med forhandlingerne om kommunens budget for 2018 er administrationen blevet bedt om at udarbejde et katalog med mulige besparelser på de enkelte kerneområder, som kan indgå i de videre budgetforhandlinger i de politiske udvalg.
 
I sparekataloget til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” peger administrationen bl.a. på at opsige driftsaftale med den foreningsdrevne dagklub, Viften, i Vipperød.
 
Administrationen peger på to scenarier i tilfælde af, at det kommunale driftstilskud til Viften ophører:
 
a) Viften kan beslutte at drive dagklubben videre i de nuværende lokaler uden kommunalt driftstilskud. Den eksisterende benyttelsesaftale for lokalerne mellem Holbæk Kommune og Viften udløber 31.12.2021.

b) Viften kan beslutte at nedlægge sig selv. Benyttelsesaftalen for lokalerne ophører.
 
I tilfælde af, at Viften beslutter at nedlægge sine dagklub, vil forældrene have mulighed for at søge plads i den kommunale SFO2 efter de gældende regler.
 
Viften modtager et driftstilskud fra Kultur og Fritid. I 2017 er tilskuddet på 390.000 kr. Beløbet svarer til 5.569 kr. pr. indskrevne barn i dagklubben. Driftsaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel. Såfremt der træffes politisk beslutning om at opsige aftalen inden 30. juni 2017, vil der være en besparelse på kultur og fritids budget på 200.000. kr. i 2018.
 
Viften holder til i to kommunale lokaler i forbindelse med Vipperød Hallen; dels et lokale i selve hallen og dels et lokale i en tilbygning til hallen. Der er indgået en tidsbegrænset benyttelsesaftale på 20 år mellem Viften og Holbæk Kommune, hvor lokalerne stilles gratis til rådighed. Benyttelsesaftalen udløber 31. december 2021. I den gældende benyttelsesaftale er det ikke noget opsigelsesvarsel fra kommunens side. Viften kan således vælge at fortsætte sine aktiviteter i lokalerne uden kommunalt driftstilskud frem til den 31. december 2021. Såfremt Viften ophører, tilfalder tilbygningen vederlagsfrit Holbæk Kommune med inventar (købt for kommunalt tilskud). Viften står selv for den indvendige vedligeholdelse samt rengøring. Endvidere står Viften for den udvendige vedligeholdelse af tilbygningen. Viften driver foruden dagklub også en fritidsklub (13 – 18 år) på frivillig basis uden tilskud. Holbæk Kommune har ikke fritidsklubtilbud i lokalområdet.
 
I lokalområde Vipperød findes kommunal SFO2 på Kildedamsskolen henholdsvis afdeling Vipperød og afdeling Ågerup. Viftens tilbud henvender sig til samme målgruppe som den kommunale SFO2 – dvs. børn 10 – 14 år.
 
Fordelingen af indskrevne børn i henholdsvis Viften og den kommunale SFO2 fordeler sig således:
 
 
2013
2014
2015
2016
2017
Viften
106
70
63
70
70
Kommunal SFO2 (Ågerup og Vipperød)
47
61
85
97
92
 
Brugerbetalingen for Viften er er 780 kr. pr. barn pr. md. på fuld tid – dvs. 5 dage om ugen. Viften har åbent 11 måneder årligt. Den årlige brugerbetaling udgør således 8.580 kr.
 
Brugerbetalingen i den kommunale SFO2 udgør for 2017 (for 11 måneder) 9.130 kr. pr barn. Indtægterne medgår til at finansiere den kommunale tildeling på 10.541 pr plads i SFO2.
 
Samlet nøgletal for henholdsvis Viften og den kommunale SFO2:
 
 
Viften
SFO2
Antal brugere (2017)
70
92
Tilskud/tildeling
390.000 kr.
969.772 kr.
Forældrebetaling
600.600 kr.
839.960 kr.
Til drift
990.000 kr.
969.772 kr.
Kommunal udgift
389.9000 kr.
129.812 kr.
Kommunal udgift pr. bruger
    5.570 kr.
   1.411 kr.
Kommunens lokaleudgifter indgår ikke i ovenstående tal.


Økonomiske konsekvenser
Såfremt driftsaftalen med Viften opsiges inden 30. juni 2017, vil det give en besparelse på 200.000 kr. på budget 2018 hos kerneområde Kultur, Fritid og Borgerservices.
 
Såfremt Viften ophører ved driftsaftalens udløb (30.juni 2018), kan der komme en øget søgning til den kommunale SFO2.
Hvis alle forældre i Viften vælger at søger den kommunale SFO2 pr. 1. august 2018, vil det betyde en merudgift på 50.000. kr. på budget 2018 hos kerneområde Læring og Trivsels.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Drøftet.


caseno12-34593_#2501622_v1_benyttelsesaftale af 23.10.2002.pdf
caseno12-34593_#2060868_v1_viften.pdf

Bilag

Benyttelsesaftale af 23.10.2002
Viften