UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

25-04-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-04-2017 18:00:00


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. april 2017
51. Beslutning om konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi
52. Beslutning om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By
53. Beslutningssag - Budgetrevision 2
54. Drøftelse - Realisering af arealoptimering
55. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, april
56. Borgerrådgiverens beretning 2016
57. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2016
58. Orientering om beslutning om pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune
59. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen
60. Orientering om klassedannelse 2017/18
61. Eventuelt den 25. april 201750. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. april 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. april 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 25. april 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Godkendt.


caseno17-2294_#4183597_v1_program til den 25. april 2017.pdf

Bilag

Program til den 25. april 2017


51. Beslutning om konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi

Beslutning om konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Læring og Trivsel for Børn og Unge, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at,  
 
 1. køb af private dagbehandlingsskole tilbud konkurrenceudsættes.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 15. juni 2016 at få afdækket potentialet ved en konkurrenceudsættelse af specialundervisning. Koncernservice har i samarbejde med Læring og Trivsel samt Økonomi lavet en potentialeafklaring omkring konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes indkøb af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi jf. Folkeskoleloven §20,5.

Kommunen skal, ifølge Folkeskoleloven, stille kommunale tilbud til rådighed, og derfor er den del af specialundervisningen, som varetages i kommunalt regi ikke medtaget i nærværende potentialeafklaring (se bilag). Ydermere vil en reduktion i de kommunale tilbuds sammensætning mindske synergierne og driftsfordelen i de kommunale behandlingsskoler.

En konkurrenceudsættelse vil have betydning for nye elever, der visiteres til et dagbehandlingsskoletilbud. Det vil sige at ingen eksisterende elever flyttes fra et nuværende tilbud medmindre de, som en del af den lovpligtige årlige re-visiteringsproces, re-visiteres til et andet tilbud.
Markedet for dagbehandlingsskoler er mangfoldigt med mange lokale leverandører, som allerede i dag levere dagbehandlingsskoletilbud til kommunen. Det forventes derfor, at flere lokale leverandører vil byde ind i en udbudsproces.

En konkurrenceudsættelse forventes at sænke det nuværende prisniveau på køb af dagbehandlingsskoletilbud med 20 procent svarende til en årlig gevinst på 3,3 millioner kroner. Det er besluttet at gennemføre en forhandlingsrunde i foråret 2017 over for dagbehandlingsskoletilbuddene med henblik på at opnå en sænkning af priserne med 15 procent. Hvis der opnås en sænkning af priserne på 15 procent, forventes en efterfølgende konkurrenceudsættelse at give en gevinst på 700.000 kroner årligt.
Hvis forhandlingsresultatet bliver mindre end 15 procent, forventes gevinsten ved en konkurrenceudsættelse tilsvarende at blive større.
Der ud over vil kommunen opnå to gevinster:
 -De kommunale sagsbehandleres rolle styrkes overfor leverandørerne, da de ydelser, der skal leveres, vil være klart beskrevet i kontrakten. Det bliver enklere og lettere for sagsbehandleren at have fokus på og følge op overfor leverandørerne med hensyn til den enkelte borgers behov og mål.
 -En højere grad af budgetsikkerhed, da priserne for den fulde ydelse vil være kendt for hele kontraktperioden.

Da en konkurrenceudsættelse udelukkende vil omfatte de dagbehandlingsskoletilbud, der i dag købes i privat regi, vil en konkurrenceudsættelse ikke have betydning for kommunale medarbejdere.
Økonomiske konsekvenser
 
En konkurrenceudsættelse forventes at sænke det nuværende prisniveau på køb af dagbehandlingsskoletilbud med 20 procent svarende til en årlig gevinst på 3,3 millioner kroner. Det er besluttet at gennemføre en forhandlingsrunde i foråret 2017 over for dagbehandlingsskoletilbuddene med henblik på at opnå en sænkning af priserne med 15 procent. Afhængig af resultatet af denne forhandlingsrunde forventes en efterfølgende konkurrenceudsættelse at give en gevinst på mellem 700.000 kroner og 1,5 millioner kroner årligt.

Øvrige konsekvenser
 
De kommunale sagsbehandleres rolle styrkes overfor leverandørerne og kommunen opnår en højere grad af budgetsikkerhed.

Høring
 
Potentialeafklaringen blev forlagt den følgegruppe som Hovedudvalget har nedsat. På mødet med følgegruppen d. 31. marts 2017, havde gruppen ingen bemærkninger at tilføje givet, at potentialeafklaringen ikke berører kommunale medarbejdere.

Lovgrundlag – link
 
§20 stk. 5, i bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Et flertal bestående af Lars Dinesen (Socialdemokratiet) og Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani, Rolf Rasmussen (Venstre) tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Solvej Pedersen (Det Radikale Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) undlader at stemme.


caseno17-15231_#4182759_v1_sagsnotat_potentialeafklaring specialundervisning_2017.04.20.pdf.pdf

Bilag

Sagsnotat_Potentialeafklaring specialundervisning_2017.04.20.pdf


52. Beslutning om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Beslutning om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. ansøgningen fra forældrebestyrelsen ved Holbæk By om status som et selvstyrende område i en treårig forsøgsperiode ikke imødekommes, da ansøgningens forudsætninger om overførselsret og budgetgaranti ikke kan indfries.

 2. udvalget drøfter hvorvidt der – inspireret af forslaget fra Holbæk By skal udarbejdes beslutningsoplæg til:
  a) at forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud kan tildeles kompetence til, at udvide åbningstiden ud over et kommunalt fastsat minimumstimetal samt beslutte antallet af lukkedage og deres placering.
  b) en model, hvor der en gang årligt foregår en drøftelse med et dagtilbudsområdes forældrebestyrelse samt ledelse og udvalget. I drøftelsen følges der op på områdets mål for den forgangne periode, og handleplanen for den kommende periode drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” drøftede på udvalgsmøde den 24. januar 2017 et forslag fra forældrebestyrelsen ved dagtilbudsområdet Holbæk By, om at få status som et selvstyrende område i en i en treårig forsøgsperiode.
 
På baggrund af udvalgets drøftelse blev administrationen bedt om, at forslaget bliver yderligere belyst, og at der bliver udarbejdet et beslutningsoplæg. 
 
Forældrebestyrelsens intention med forsøget er – som de selv udtrykker det - at kombinere alt det bedste fra de private tilbud med alt det bedste fra det kommunale. Bestyrelsen ønsker med forslaget, at modvirke den aktuelle tendens til, at et øget antal familier vælger en privat daginstitution til deres børn.  
 
I overskrifter ønsker forældrebestyrelsen:

 
Det skal bemærkes, at retten til overførsel mellem budgetårene og en budgetgaranti indenfor budgetåret ifølge forældrebestyrelsen er en ufravigelig forudsætning for forsøget. Såfremt disse elementer i forslaget ikke imødekommes bortfalder forældrebestyrelsens ansøgning/forslag til forsøg.
 
Forældrebestyrelsens beskrivelse af forslaget er vedlagt sagen som bilag.
 
Administrationen har i vedlagte notat belyst forældrebestyrelsens forslag. I notatet gennemgås de enkelte elementer i forslaget med afsæt i de kommunale og lovgivningsmæssige rammer. Gennemgangen følges op af en række anbefalinger.
 
Som det fremgår af notat er det i øvrigt administrationens vurdering, at flere af bestyrelsens ønsker vil kunne realiseres indenfor de nuværende rammer, og derfor ikke kræver en forsøgsordning. Forslagene vil desuden med fordel kunne udbredes til at omfatte hele dagtilbudsområdet. Herunder f.eks. forslag om øget kompetence i forhold til åbningstid og lukkedage.

Økonomiske konsekvenser
Administrationen anbefaler, at der ikke vælges en model, hvor dagtilbudsområdet Holbæk By garanteres råderet over overførsler og overførselsret, samt budgetgaranti indenfor budgetåret kan f.eks. vil betyde, at de øvrige dagtilbudsområder vil skulle bidrage med yderligere reduktioner, hvis der opstår behov for at reducere budgettet indenfor budgetperioden.   
 
Da bestyrelsens ansøgning om overførselsret samt budgetgaranti berør Holbæk Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal en eventuel afvigelse fra styringsprincipperne godkendes af byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Et flertal bestående af Lars Dinesen (Socialdemokratiet), Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Solvej Pedersen (Det Radikale Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) godkendte indstillingens pkt. 1.
 
Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Maria Friis Keyani (Venstre) kan ikke godkende indstillingens pkt. 1. Venstre ønsker i henhold til standsningsretten, at sagen bliver behandlet i Byrådet.
 
Indstillingens pkt. 2 blev drøftet og administrationen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af beslutningsoplæg i henhold til indstillingen. 


caseno17-1782_#4098188_v1_forslag fra forældrebestyrelsen ved holbæk by.pdf
caseno17-1782_#4142634_v1_notat om muligheder og begrænsninger i forslag om ”selvstyrende dagtilbudsområde i holbæk by.docx

Bilag

Forslag fra forældrebestyrelsen ved Holbæk By
Notat om Muligheder og begrænsninger i forslag om ”selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By


53. Beslutningssag - Budgetrevision 2

Beslutningssag - Budgetrevision 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger godkendes
 2. det godkendes, at anlægsprojekter iværksættes og udskydes som anbefalet i bilag 15
 3. uforbrugte midler i puljen til benchmarking – i alt 0,9 mio. kr. - tilføres kassebeholdningen
 4. uforbrugte midler i puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud - i alt 1,0 mio. kr.- tilføres kassebeholdningen
 5. uforbrugte midler i Projektudvalget for Væksts puljer – i alt 1,0 mio. kr. – tilføres kassebeholdningen
 

 

Beskrivelse af sagen
Budgetrevision 1
Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område.
 
I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer budgetterne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne.  Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne.
 
De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er:
 
 
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
 
På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved budgetrevision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr.
 
Budgetrevision 2
Siden budgetrevision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” - fortrinsvis på skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug.
 
Herudover indstilles det ved budgetrevision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.).
 
Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1.
 
På den baggrund forventes driftsbudget og driftsudgifter at balancere ved budgetrevision 2.
 
En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end budgetteret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde.
 
Ved budgetrevision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til 2017 indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra 2017 til 2018, som der er overført fra 2016 til 2017. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året.
 
Budgettet for indtægter er ved budgetrevision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i 2017 kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr.
 
Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper – herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.
 
Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i 2017, som fremgik af nyt bilag 10 ved budgetrevision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden budgetrevision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved budgetrevision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Vedr. indstillingens pkt. 1:
Et flertal af udvalget bestående af Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Maria Friis Keyani (Venstre), Lars Dinesen (Socialdemokratiet), Solvej Pedersen (Det Radikale Venstre) og   Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) tilslutter sig indstillingen, hvad angår den del, der omhandler udvalgets område og indstiller den til godkendelse.
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten) kan ikke godkende indstillingen.
 
Vedr. indstillingens pkt. 2:
Et flertal bestående af Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Maria Friis Keyani (Venstre) og Lars Dinesen (Socialdemokratiet) tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Solvej Pedersen (Det Radikale Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) underlod at stemme.
 
Vedr. indstillingens pkt. 3, 4 og 5:
Indstilles godkendt.


caseno17-1642_#4183550_v1_br2 - bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger - br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183551_v1_br2 - bilag 2 - samlet oversigt - br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183553_v1_br2 - bilag 3 - læring & trivsel - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183554_v1_br2 - bilag 4 - læring & trivsel - pris x mængde br 2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183555_v1_br2 - bilag 5 - udannelse og job - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183556_v1_br2 - bilag 6 - uddannelse til alle unge - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183557_v1_br2 - bilag 7 - uddannelse til alle unge - pris x mængde br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183558_v1_br2 - bilag 8 - alle kan bidrage - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183559_v1_br2 - bilag 9 - alle kan bidrage - pris x mængde br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183560_v1_br2 - bilag 10 - aktiv hele livet - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183561_v1_br2 - bilag 11 - aktiv hele livet - pris x mængde br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183563_v1_br2 - bilag 12 - klima og miljø - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183565_v1_br2 - bilag 13 - kultur og fritid - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183546_v1_br2 - bilag 14 - økonomiudvalget - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183548_v1_br2 - bilag 15 - oversigt over status på anlæg 2017 - br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183549_v1_br2 - bilag 16 - oversigt over grunde og ejendomme solgt eller til salg - br2 2017.pdf.pdf

Bilag

BR2 - Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger - BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 2 - Samlet oversigt - BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 3 - Læring & Trivsel - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 4 - Læring & Trivsel - Pris x mængde BR 2 2017.pdf
BR2 - Bilag 5 - Udannelse og Job - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 6 - Uddannelse til alle unge - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 7 - Uddannelse til alle unge - Pris x mængde BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 8 - Alle kan bidrage - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 9 - Alle kan bidrage - Pris x mængde BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 10 - Aktiv hele livet - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 11 - Aktiv hele livet - Pris x mængde BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 12 - Klima og Miljø - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 13 - Kultur og Fritid - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 14 - Økonomiudvalget - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 15 - Oversigt over status på anlæg 2017 - BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 16 - Oversigt over grunde og ejendomme solgt eller til salg - BR2 2017.pdf


54. Drøftelse - Realisering af arealoptimering

Drøftelse - Realisering af arealoptimering

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab".
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter, hvordan potentialet for arealoptimering, på udvalgets område, realiseres.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet, at driften af kommunale ejendomme, ved udgangen af 2018, skulle være reduceret med 20 mio. kr. ved en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme.
 
Byrådet vedtog d. 15. januar 2015 følgende principper for arealoptimering:
 
Bygningerne skal anvendes af flere personer og i længere tidsrum.
For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt at undersøge om bygningerne udnyttes optimalt i den tid de er i brug. Samtidig skal det undersøges om bygningerne kan anvendes af andre funktioner i de tidsrum hvor bygningerne ikke benyttes til det nuværende formål. For at få plads til flere funktioner i bygningerne kan det være nødvendigt at forskellige personalegrupper deler eks. køkken-, møde- og omklædningsfaciliteter. Det betyder eks. at alle personalegrupper på en skole deler samme personalefaciliteter.
 
Der anlægges en økonomisk helhedsvurdering når funktioner flyttes og samles i færre bygninger.
For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt at flytte funktioner sammen. Der anlægges en samlet økonomisk vurdering, hvor både direkte driftsudgifter og afledte udgifter til eks. øget transport mv. medregnes. Der vil ofte kunne realiseres den største besparelse ved at samle funktioner i bygninger med middel eller god bygningsmæssig stand og så frasælge dårligt udnyttede bygninger samt bygninger i dårlig stand. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at samle funktioner i bygninger i dårlig stand, hvis disse ikke kan sælges og derfor vil påføre kommunen forsatte udgifter.
 
Bygninger kan kun tages i anvendelse efter en samlet vurdering af lokalebehovet på tværs af kommunens fagområder.
For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt, at der anlægges et helhedsperspektiv og, at bygningerne anvendes ud fra hvad der er optimalt for hele kommunen og ikke i forhold til, hvad der giver mest mening for et enkelt fagområde. Det betyder også, at bygningerne ikke ”ejes” af eller kan disponeres over, af de funktioner som anvender bygningerne i dag. Hvis der skal ske en ændring af anvendelsen, så skal dette ske, efter der er foretages en samlet central vurdering af lokalebehovet ud fra geografiske og faglige behov.
En afledt positiv effekt af arealoptimering er ligeledes, at der kan skabes grobund for nye samarbejder kerneområder, borgere og foreninger imellem.
 
Nuværende status
Driftsbudgettet til kommunale ejendomme dækker grundlæggende over følgende udgiftsposter:
- Indvendig vedligeholdelse
- Vedligeholdes af udenoms arealer
- El, vand og varme
- Forsikringer
- Rengøring
- Måtter
- Vinduespolering
- Tekniske installationer
- Tyverisikring og vagtordning
 
Ved en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme, så er det hensigten at en række af de kommunale ejendomme kan frasælges, og dermed ikke længere belaste det kommunale driftsbudget. Når en bygning sælges, så vil det dermed være den konkrete besparelse på ovenstående udgiftsposter, der bidrager til arealoptimering. I det perspektiv vil en forøgelse af m2 på den enkelte ejendom eller ibrugtagning af en fraflyttet ejendom resultere i en forøgelse af driftsbudgettet. 
 
Baggrunden for målet om en budgetreduktion på 20 mio. kr. var et driftsregnskab på ca. 141 mio. kr. i 2012. I nedenstående tabel er regnskabet for 2012 sammenholdt med budgettet for 2017. Derved kan det udledes, at driftsbudgettet på nuværende tidspunkt er reduceret med 7.21 mio. kr.
 
Politikområde:
Forbrug 2012:
Budget 2017:
Ændring:
1 Politisk org.
kr. 0
kr. 0,00
kr. 0,00
2 Administration
kr. 14.221.512
kr. 23.723.014
-kr. 9.501.502
4 Skoler
kr. 53.481.262
kr. 44.512.500
kr. 8.968.762
5 Almene dagtilbud
kr. 20.141.558
kr. 17.214.500
kr. 2.927.058
6 Børn .. særlige behov
kr. 1.195.986
kr. 3.745.000
-kr. 2.549.014
7 Sundhed
kr. 857.487
kr. 603.000
kr. 254.487
8 Ældreområdet
kr. 27.433.102
kr. 19.560.515
kr. 7.872.587
9 Voksenspecialomr.
kr. 157.024
kr. 5.402.568
-kr. 5.245.544
10 Miljø og planer
kr. 0
kr. 33.000
-kr. 33.000
11 Ejendomme
kr. 12.517.477
kr. 10.536.868
kr. 1.980.609
12 Komm. veje og trafik
kr. 1.522.064
kr. 1.116.000
kr. 406.064
13 Udd. og beskæft.
kr. 378.251
kr. 397.000
-kr. 18.749
14 Erhverv
kr. 64.228
kr. 0
kr. 64.228
15 Kultur og fritid
kr. 8.989.371
kr. 6.905.000
kr. 2.084.371
Total:
kr. 140.959.323
kr. 133.748.965
kr. 7.210.358
 
Fordeling af gevinstmål samt plan for arealoptimering
Vækst & Bæredygtighed har det samlede overblik over indsatser og resultater i forbindelse med arealoptimering. Muligheden for at vi lykkes med arealoptimeringen er afhængig af, at alle interessenter bidrager til at skabe konstruktive løsninger og at der træffes de nødvendige beslutninger.  
 
På baggrund af ovennævnte, så har Vækst & Bæredygtighed i samarbejde med den resterende del af administrationen, arbejdet med at opnå et indgående kendskab til kommunens bygninger og den nuværende udnyttelse. På den baggrund er der udarbejdet en samlet realiseringsplan for arealoptimering, der estimerer et potentiale for reduktion på 14.673.302 kr. i driftsbudgettet via en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme. Dermed vil den samlede reduktion i driftsbudgettet være (7.210.358 + 14.673.302) = 21.883.660 kr.
 
I nedenstående tabel er ovenstående fordelt på politiske udvalg, hvormed det estimerede potentiale er fastlagt for hvert af de respektive udvalg.
 
 
Udvalg:
Estimeret potentiale:
Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg
kr. 3.662.261
Uddannelse og job
kr. 777.962
Kultur, Fritid og Fællesskab
kr. 684.976
Klima og Miljø
kr. 4.366.261
Læring og Trivsel for Børn og Unge
kr. 5.181.842
Total:
kr. 14.673.302
 
På mødet vil Vækst & Bæredygtighed fremlægge baggrunden for det estimerede potentiale samt facilitere drøftelser omkring, hvordan potentialet kan realiseres. 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Drøftet.
55. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, april

Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, april

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.

 

Beskrivelse af sagen
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg. Udvalget ”Uddannelse og Job” er med sin konjunkturfølsomhed undtaget fra den helt stramme styring. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal den eventuelle opdrift finansieres.
 
Udvalgets møde i april
På mødet i april drøftes de væsentligste forudsætninger for budget 2018 på udvalgets ressortområde.
 
Forudsætningerne - priser og mængder, lovændringer, udvikling i befolkningssammensætning, forventninger til konjunkturudvikling mv. - der ligger til grund for udvalgets budget 2018, præsenteres. Herunder drøftes hvordan de udvikler sig i forhold til budget 2017.
 
I det omfang beregningerne viser tendens til at udvalgets budgetramme overskrides, skal der findes reduktioner, der modsvarer overskridelsen.
 
Dette arbejde vil foregå henover møderne i april og maj.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Drøftet.
56. Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag


Indstilling
 
Det indstilles, at byrådet:
 1. tager Borgerrådgiverens beretning til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har i 2017 10 års jubilæum, idet funktionen har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Der udarbejdes en gang årligt beretning til byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
Samtidig med forelæggelse af årsredegørelsen er der vedlagt brugerundersøgelse af Borgerrådgivningen gennemført i 2016.
 
Borger/Borgerrådgivning
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt, anerkendelse og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal føle, at blive modtaget, som en unik borger.
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/Administration
Borgerrådgivningen oplever en god og venlig modtagelse i stort set hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
 
Samarbejdet / kontakten og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og/eller forståelse til gavn for både borger og administration.

Der var i 2016 aftalt og gennemført faste møder med Kerneopgaveområderne: Alle Kan Bidrage, Læring og Trivsel, Uddannelse Til Alle Unge og Aktiv Hele Livet og som det fremgår er antallet af møder mellem Borgerrådgivningen og administrationen næsten fordoblet i 2016 (fra 18 til 35).
Møderne er faste møder med chefgruppen, 3-parts møder og rigtig mange møder med afdelingerne, som har ønsket nærmere orientering/uddybning af årsredegørelsen for 2015.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Anbefalinger
Kommunikation mellem borger og Holbæk Kommune er stadig et område, der giver udfordringer og som der i henhold til En Stærk Medspiller, skal arbejdes videre med.
Medarbejdere skal ved møder sikre, at borgeren er orienteret om dagsordenen og forstår den efterfølgende dialog.
Fortsat fokus på, at breve bør gøres så læsbare og forståelige som muligt i forhold til modtager. De nuværende skabeloner bør analyseres med henblik på
Der bør gives svar/kvittering på alle henvendelser (mails og breve) og ringes tilbage til borger, hvis besked er lagt på svarer eller mail fra Omstillingen. Kommunikationsformen mellem borger og Familiecenter i komplekse sager bør overvejes. Borger skal ikke umyndiggøres.
Anmodning om og tidsfrist for aktindsigt bør overholdes.
Oplevelsen for borger af adskilt budget Skoler og Familiecenter imellem bør ikke forekomme. Der anbefales helhedsorienteret sagsbehandling uden økonomiske diskussioner og absolut ikke i borgerens overværelse (Kerneopgaveområdet Læring og Trivsel bør fremtræde som ét samlet center).
Tidsfrister for svar fra borger på fremsendelse af post via Post Danmark bør forlænges.
Tættere samarbejde Jobcenter og Ydelsescenter bør ske.
Går en ung borger fra forsørgelse til uddannelse og SU bør den unge rådgives i kravet om opsparing til karantæne efter endt uddannelse. Emnet bør udvides til også at omfatte uddannelsesinstitutionernes studievejledere.
 
Bilag til årsberetningen:
 
1. Datamateriale
2. Brugerundersøgelse 2016


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §65E. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170459


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-11358_#4154778_v1_borgerrådgivningen-brugerundersøgelse.pdf.pdf
caseno17-11358_#4154777_v1_datamateriale 2016.pdf.pdf
caseno17-11358_#4154769_v1_borgerrådgiverens beretning 2016.pdf.pdf

Bilag

Borgerrådgivningen-brugerundersøgelse.pdf
Datamateriale 2016.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2016.pdf


57. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2016

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab", Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
I borgerrådgiverens årsrapport for 2016 er der beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgere og kommune.
 
Ved byrådets behandling af borgerrådgiverens årsrapport for 2015 blev der efterspurgt en plan for kerneområdernes opfølgning op på anbefalingerne. Denne plan blev fremlagt for byrådet i efteråret 2016. I forbindelse med behandling af borgerrådgiverens årsrapport for 2016, har administrationen udarbejdet en tilsvarende handlingsplan, som fremlægges samtidig med årsrapporten.
 
I bilaget til dagsordenspunktet fremgår det, hvordan de enkelte kerneområder følger op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter og anbefalinger med korte beskrivelser af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang. Det handler om følgende temaer, som også fremgår af bilaget:
 
Vigtigheden af at møde alle borgere venligt og professionelt, kommunikeres til og indskærpes overfor alle medarbejdere.
Særlig opmærksomhed på at alle, også nye medarbejdere, lærer telefonpolitikken at kende.
 
 Løbende arbejde med at forbedre vores skriftlige kommunikation til borgerne.
Gennemgang af brevskabeloner.
 
Information til og indskærpelser overfor alle medarbejdere om vigtigheden af at møde alle borgere venligt og professionelt.
 
Øget opmærksomhed på tidsfrister ved almindelig post.
Anvendelse af Ankestyrelsens praksis for estimering af hvor hurtigt en borger modtager fysisk post.
 
Det indskærpes over for medarbejdere, at der skal kvitteres for henvendelser inden for 48 timer, og at det skal fremgå, hvornår borgeren kan forvente svar på sin henvendelse.
Børneindsatsen har organiseret sig i teams med koordinatorer tæt på, for at sikre bedre overblik og tættere opfølgning.
 
AKBI evaluerer rehabiliteringsteamets arbejdsprocesser med henblik på en mere smidig model. Fremlægges inden sommer 2017, og skal sikre bedre faglighed, fleksibilitet og driftssikkerhed i teamets arbejde.
 
Der er udarbejdet og implementeret en klar arbejdsgang for snitfladen mellem jobcenter og ydelsescenter, når jobkonsulent fritager en borger for 225-timers arbejdskrav.
Overholdelse af denne arbejdsgang indgår i regelmæssigt ledelseseftersyn.
 
Der arbejdes løbende på at hjælpe antallet af langvarige modtagere at kontanthjælp i ordinær beskæftigelse efter tilgangen "en tidlig, vedvarende og tværfaglig indsats".
 
Det er aftalt med ungdomsuddannelserne, at Ungeindsatsen udarbejder en kort beskrivelse som orienterer om reglerne for økonomisk hjælp fra kommunen i perioden mellem uddannelse samt efter endt uddannelse.
 
Nyt og tættere samarbejde mellem almenområdet og Børneindsatsen forventes at forbedre tilbagemeldinger fra sagsbehandlere på henvendelser.
I Børneindsatsen er der etableret en fælles indgang hvor skoler og dagtilbud kan hente råd og vejledning.
 
Der arbejdes tættere sammen med skolerne og dagbehandlingstilbud.
 
Der er lavet en omstrukturering så den enkelte rådgiver har hele sagsforløbet. Det betyder bedre overblik, også over tidsfrister, deadlines og tilbagemeldinger.
Der tilstræbes bedre dialog med borgeren om ønske om sagsbehandlerskrift.
 
Åbne sager screenes løbende med henblik på om de kan/bør afsluttes.
Det indskærpes over for medarbejdere, at der skal gives besked til sagsparter ved afslutning af sager.


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-11358_#4173062_v1_kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens 2016-anbefalinger.pdf.pdf

Bilag

Kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens 2016-anbefalinger.pdf


58. Orientering om beslutning om pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune

Orientering om beslutning om pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orientering om beslutning om pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 12. oktober 2016 at udtræde af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018. I forbindelse med hjemtagning af uddannelsesvejledningen og etablering af et UU Holbæk skal rammerne for uddannelsesvejledningen i en Holbæk-kontekst defineres. På den baggrund har Udvalget ”Uddannelse og Job” den 22. marts 2017 besluttet en række pejlemærker for uddannelsesvejledningen i den nuværende politiske og økonomiske kontekst. Pejlemærkerne afspejler de politiske drøftelser, som har fundet sted i processen om hjemtagelse af uddannelsesvejledningen. De seks pejlemærker er:
 
1. Vejledning til alle unge og særligt fokus på de ikke-uddannelsesparate
Alle unge modtager vejledning, som gør dem i stand til på et kvalificeret grundlag at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vejledningen har særligt fokus på unge, der ikke er uddannelsesparate eller som har vanskeligt ved at vælge eller gennemføre en uddannelse, svarende til cirka 30% af de unge i Holbæk Kommune. Vejledningen sker i tæt samarbejde med forældre og skole/uddannelsesinstitution.
 
2. Bidrage til at unge har godt kendskab til mulige uddannelsesveje
Der vejledes til alle ungdomsuddannelser, og de unge får et godt kendskab til de karrieremuligheder, som forskellige uddannelser fører til. Vejledningen skal vægtes, så der informeres mere om et bestemt uddannelsesspor, hvis de unges forhåndskendskab til dette uddannelsesspor er ringere end til andre uddannelsesspor, f.eks. erhvervsskoleområdet.
 
3. Tæt samarbejde med grundskolen – både folke-, privat-, special- og dagbehandlingsskoler
Uddannelsesvejledere arbejder tæt sammen med skoleledelser, udskolingsteams og andre relevante medarbejdere og er i dialog med de unge og deres forældre. Dette blandt andet for at tilrettelægge relevante praktikforløb for skoletrætte unge og for at løfte kvaliteten og elevernes udbytte af faget ”Uddannelse og Job”. Samarbejdet skal ske i respekt for den økonomiske kontekst og efter de politisk vedtagne administrations-grundlag og indsatsniveauer.
 
4. Tæt samarbejde med myndighed og rådgivning – både Børneindsats og Ungeindsats
Uddannelsesvejledere og rådgivere fra Børneindsats og Ungeindsats arbejder tæt sammen, bl.a. om forebyggelse af frafald fra uddannelse og vejledning/støtte til unge med særlige behov. Samarbejdet skal ske i respekt for den økonomiske kontekst og efter de politisk vedtagne administrationsgrundlag og indsatsniveauer.
 
5. Særlig indsats målrettet vejledning af aktivitetsparate unge på langvarig uddannelseshjælp
Fra marts 2017 prioriteres ressourcer svarende til en ekstra medarbejder til vejledning af aktivitetsparate unge, som har været længe på uddannelseshjælp, herunder unge over 25 år. Finansieringen af den ekstra medarbejder sker indenfor det allerede afsatte budget.
 
6. UU-viden bringes i spil i projekter og samarbejder
Uddannelse til Alle Unge deltager i mange projekter og samarbejder, som går på tværs af organisationen og/eller indbefatter eksterne aktører. UU’s viden om de unge og uddannelsesvejledning skal inddrages, når det vurderes værdifuldt for projekter eller samarbejder.
 
I vedhæftede bilag beskrives:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-10492_#4160557_v1_pejlemærker for uddannelsesvejledningen - endelig.pdf

Bilag

Pejlemærker for uddannelsesvejledningen - endelig


59. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om status på handleplan for Børneindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sagstal i Børneindsatsen pr. fuldtidsmedarbejder

Det gennemsnitlige sagstal i ydelsesteamet er steget fra 63 til 79 og er dermed tilbage på niveauet primo februar. Ændringerne de sidste to måneder skyldes intern rokering af ressourcer og ikke en markant ændring i det samlede sagstal.
I asylteamet er der ligeledes sket en stigning fra 75 til 91, hvilket skyldes at en fuldtidsstilling dækkes af en deltidsansættelse i de sidste måneder af et barselsvikariat

Børnefaglige undersøgelser

Det samlede antal undersøgelser er faldet fra 40 til 35, da der den seneste måned er afsluttet flere undersøgelser end der er igangsat. Det er erfaringen, at dette tal vil variere lidt fra måned til måned.

Underretninger

Tallet på underretninger ligger i marts på 79. Det samlede antal for marts ligger 19 lavere end samme måned året før og endnu lavere end de foregående år. Det er ikke muligt at sige, om der er tale om en begyndende tendens, som resultat af omorganisering og ændret praksis for håndtering af underretninger. Børneindsatsen har opmærksomhed på udviklingen og vil løbende orientere om udviklingen.

Status på anbringelser

Der ses et fald i antallet af anbringelser og i udgiften i forhold til den stigning, som der blev orienteret om i sidste måned. Denne bevægelse i tallene over de enkelte måneder handler om, hvornår anbringelser og hjemgivelser effektueres, og hvordan det falder sammen med det øjebliksbillede, der indleveres. Der er fortsat stærkt fokus på dette område.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno15-60855_#4183315_v1_status på nøgletal i børneindsatsen feb 2016 - april 2017.pdf

Bilag

Status på nøgletal i Børneindsatsen feb 2016 - april 2017


60. Orientering om klassedannelse 2017/18

Orientering om klassedannelse 2017/18

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om klassedannelsen i skoleåret 2017-18 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede i forbindelse med ny skolestruktur i 2012, at der hvert år skal udarbejdes en orientering til udvalget om skolernes forventninger til klassedannelser, opgjort pr. 1 marts forud for skoleårets start.
 
De fire områdeledere for skolerne har sammen med Fagcenter for Læring og Trivsel udarbejdet vedlagte notat om klassedannelsen.
 
Generelt er der stadig en vis usikkerhed om skolernes indskrivning i det kommende skoleår, da der erfaringsmæssigt sker ændringer helt frem til skolestart. Samtidig er ledelser og bestyrelser endnu ikke endeligt færdige med at vurdere, hvordan undervisningen bedst organiseres indenfor rammerne af skolernes budget. Her spiller ikke bare klassedannelsen men også muligheden for samlæsning og holddannelse en stor rolle.
 
I forhold til skoleledernes forventninger til indskrivningen på samme tid sidste år forventes antallet af elever at falde med 236 elever.

Økonomiske konsekvenser
 
Skoleledernes skøn over, hvor mange elever, der vil være indskrevet i det kommende skoleår indberettes pr. 1. marts til Økonomi og Effekt. Derefter indarbejdes disse elevtal i tildelingsmodellen, som regulerer budgettet for det kommende skoleår.
 
Som det fremgår, forventes indskrivningen i det kommende skoleår 2017/2018 at falde til 6.213 i forhold til sidste års forventning om 6.449 indskrevne i 2016/2017. Det betyder, at tildelingen i det kommende skoleår reduceres med ca. 10,5 mio. kr. i forhold til budgettet i indeværende skoleår, som allerede er taget ud af budgettet for 2017 og 2018.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-16296_#4183186_v1_notat om klassedannelse 2017-18..rev.pdf.pdf

Bilag

Notat om klassedannelse 2017-18..rev.pdf


61. Eventuelt den 25. april 2017

Eventuelt den 25. april 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Behandlet.