UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

21-03-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-03-2017 18:00:00


PUNKTER

38. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. marts 2017
39. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, marts
40. Beslutning om delegering af kompetence til skolebestyrelserne ift. Folkeskolelovens § 16 b
41. Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område
42. Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
43. Beslutning om budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget
44. Orientering om handleplan for bedre udskolinger
45. Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde
46. Orientering om recertificeringer af dagtilbud og SFOér som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner.
47. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen
48. Orientering til mødet den 21. marts 2017
49. Eventuelt til mødet den 21. marts 201738. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. marts 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. marts 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 21. marts 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Godkendt.


caseno17-2294_#4154835_v1_program til den 21. marts 2017.pdf

Bilag

Program til den 21. marts 2017


39. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. udvalget diskuterer og anviser, hvordan de vil løse den budgetudfordring, som udvalget står overfor ved budget 2018.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Møde i marts
På mødet i marts gennemgås budgetudfordringen for 2018, med fokus på hvor meget budgetrammen falder i forhold til budget 2017. Gennemgangen ses i et historisk perspektiv og udviklingen beskrives på udvalgte områder helt ned på enhedsniveau.
 
Derudover præsenteres udvalget for nøgletal, der beskriver hvordan Holbæk Kommune præsterer i forhold til andre kommuner. Det er tanken at nøgletallene kan hjælpe med at beslutte hvilke opgaver kommunen skal løse på en anden måde og hvilke opgaver kommunen ikke skal løse i 2018.
 
De løsninger, som udvalgene må overveje dækker både effektiviseringer, serviceændringer, strukturændringer, opgaver der ikke skal løses, fordi de ikke falder indenfor kerneopgaven, arealoptimering mv.
 
Drøftelserne skal danne baggrund for byrådets statusmøde i april.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Drøftet.
40. Beslutning om delegering af kompetence til skolebestyrelserne ift. Folkeskolelovens § 16 b

Beslutning om delegering af kompetence til skolebestyrelserne ift. Folkeskolelovens § 16 b

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. kompetencen til at nedsætte timetallet i folkeskolen ud fra Folkeskolelovens § 16 b delegeres til skolebestyrelserne for kommunens fire folkeskoler i skoleåret 2017-18.
 2. skolebestyrelserne orienterer udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, når bestyrelserne træffer beslutning ud fra Folkeskolelovens § 16 b og derved konverterer ressourcer fra understøttende undervisning til den øvrige fagundervisning. 
 3. Fagcenter for Læring og Trivsel evaluerer den form og indsats, som skolerne sætter i værk i forbindelse med eventuel brug af Folkeskolelovens § 16 b.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen (§ 16 b i Folkeskoleloven).
 
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Læringsmålet for klassen er uændret, men skolen vil få flere redskaber/midler til at opnå målet.
 
Godkendelse gives som udgangspunkt for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.
 
Skolebestyrelserne og ledelserne for fire folkeskoler har henvendt sig til Fagcentret for Læring og Trivsel med anmodning, om at kompetencen til at nedsætte timetallet i folkeskolen ud fra Folkeskolelovens § 16 b delegeres til enten administrationen eller skolebestyrelsen/skoleledelsen. Henvendelsen på vegne af de fire skoler er vedlagt som bilag i sagen.
 
Skolernes begrundelse er, at:
 
 
Nedenstående er eksempler på hvorledes omfordeling af ressourcer fra understøttende undervisning til den øvrige undervisning kan benyttes:

 
Mulige samarbejdsparter: EUC, Ungdomsområdet, eksterne undervisere, læsetek etc. der kan tilknyttes fagfaglige forløb på skolerne på alle niveauer.

Økonomiske konsekvenser
 
Her er tale om delegering af beslutningskompetence fra udvalg til skolebestyrelse, der ændres ikke på skolernes økonomiske ramme ved en delegering af kompetencen.
 
Hvis en skolebestyrelse vælger at reducere timetallet og konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i et af de øvrige fag vil der være tale om en omfordeling af ressourcer.
 
Det forudsættes, at skolerne inden for egen økonomiske ramme sikrer, at der stilles SFO eller et andet relevant fritidstilbud til rådighed for eleverne i de timer, som skoledagen er blevet afkortet med, uden særskilt betaling fra forældrene, jf. Folkeskolens § 16 b.

Høring
 
Henvendelsen fra skolernes ledelse og bestyrelser er udarbejdet på baggrund af drøftelser i skolernes lederteam og i de fire skolebestyrelser i perioden november-december 2016.

Lovgrundlag – link
Folkeskolelovens § 16 b

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Godkendt.


caseno17-11197_#4147755_v1_henvendelse fra skolerne vedr. folkeskolelovens § 16b.pdf

Bilag

Henvendelse fra skolerne vedr. Folkeskolelovens § 16b


41. Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område

Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne og indfriet de økonomiske forventninger på det specialiserede socialområde. Det gælder i Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet. Som supplement til de konkrete budget 2017-handleplaner på kerneområderne har direktionen derfor nedsat en task force – altså en sammensat styrke der arbejder frem mod fælles mål – bestående af strategiske ledere og medarbejderrepræsentanter fra de forskellige kerneområder. Byrådet fik en orientering om dette på vinterseminaret d. 25. januar 2017.
 
Task forcen skal bidrage til, at:
 
En del af task forcens arbejde er at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for sociale indsatser til børn, unge og voksne. De klart beskrevne serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, da de skal vide, hvad de kan forvente af indsats. Det specialiserede socialområde er opdelt på fire kerneområder, hvilket kalder på en fælles standard, sådan at borgerne oplever en stringens på tværs af kerneområderne.
 
De nye serviceniveauer er også et redskab til, at rådgiverne på kerneområderne kan lykkedes med den sociale indsats indenfor den mindre økonomi, der er til rådighed. Medarbejderrepræsentanterne har i task forcen understreget ønsket om at få politisk opbakning til serviceniveauerne med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.
 
De nye serviceniveauer på børne- og unge-området
De nye serviceniveauer vedrører de paragraffer i serviceloven, der handler om kommunens indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Indsatsen er f.eks. familierådgivning, støtte til hjemmetræning af børn og unge med funktionsnedsættelse og anbringelse.
 
Serviceniveauerne specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og er dermed rammen om det arbejde og den dialog, som rådgiverne har for og med borgere i målgrupperne.
 
Dele af de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik).


Økonomiske konsekvenser
 
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-20. De servicereduktioner, der ligger i de nye serviceniveauer, er dermed allerede besluttet med vedtagelsen af budget 2017-20 og indgår som forudsætning bag de handleplaner, som gør det muligt at overholde budgettet.


Høring
 
Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er i forhold til den version, som blev sendt i høring i Handicaprådet, blevet tilføjet et afsnit om dagbehandling.
 
Handicaprådet har et konkret ønske om, at serviceniveauerne efter politisk godkendelse formidles på en måde, der gør det muligt for borgeren og pårørende at forstå, hvad serviceniveauerne er. Administrationen vil på baggrund af det ønske sikre en forståelig formidling af serviceniveauerne på kommunens hjemmeside.


Lovgrundlag – link
Lov om social service, § 11, § 32, § 41-45, § 52, § 54, § 57 og § 71


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Børn, 29. oktober 2013, pkt. 107: Administrationsgrundlag, børn og unge med funktionsnedsættelser

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Et flertal af udvalget bestående af Lars Dinesen, Solvej Pedersen, Steen Klink Pedersen og Rolf Rasmussen godkendte indstillingen.
 
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten) kan ikke godkende indstillingen til det nye serviceniveau, da Enhedslisten finder, at det vil ramme handicap-/de udsatte familier unødigt hårdt, uden sikkerhed for en økonomisk gevinst. Enhedslisten ønsker i henhold til standsningsretten, at sagen bliver behandlet i Byrådet.


caseno17-10236_#4148094_v2_serviceniveauer for børne- og ungeområdet.pdf
caseno17-10236_#4148101_v2_høringssvar fra handicaprådet.pdf

Bilag

Serviceniveauer for børne- og ungeområdet
Høringssvar fra Handicaprådet


42. Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa

Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring & Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse & Job”.

Beslutningssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår partnerskabsaftale med Foreningen Medusa.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det besluttes, at Holbæk Kommune indgår en partnerskabsaftale med Foreningen Medusa med dertil hørende økonomisk tilskud.
 2. at finansieringen af partnerskabsaftalen deles mellem de tre kerneområder efter den beskrevne model.


Beskrivelse af sagen
 
Foreningen Medusa har i perioden august 2014 til juli 2016 haft en partnerskabsaftale, hvor Holbæk Kommune har ydet økonomisk tilskud til foreningens arbejde (se bilag 1).
 
Foreningen Medusa ønsker denne aftale forlænget i yderligere tre år. Medusas tilbud ligger i periferien af den kerneopgave, som løses i henholdsvis Aktiv hele livet, Læring og trivsel og Alle kan bidrage. Derfor ønsker administrationen en politisk beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalen med Medusa skal forlænges.
 
Baggrund
Foreningen Medusa arbejder med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder. Foreningens tilbud udføres primært af frivillige og er derfor gratis for kvinderne. Siden oprettelsen i 2010 har de ifølge egne tal rådgivet cirka 200 voldsramte kvinder fra Holbæk Kommune. En beskrivelse af foreningens formål og tilbud kan ses i bilag 2.
 
For at kvalificere den politiske beslutning har hvert af de tre kerneområder udarbejdet et notat om Medusas tilbud set i relation til kerneopgaven og kommunens øvrige tilbud på området. Se bilag 3, 4 og 5.
 
Konklusion
Den overordnede konklusion fra alle tre kerneområder er: Foreningen Medusa er et godt og trygt frivilligtilbud til voldsramte kvinder i en sårbar situation. Kommunen råder imidlertid over andre tilbud, som til dels opfylder samme funktion – og resten vurderes at ligge uden for kommunens kerneopgave. Derudover er det svært at påvise en reel økonomisk effekt for Holbæk Kommune. Sammenholdt med kommunens pressede økonomi er det vanskeligt for kerneområderne at støtte en fortsat forlængelse af samarbejdsaftalen.

Indstillingen følger den politiske beslutning om, at budgetoverholdelse og fokus på kerneopgaven har førsteprioritet i forhold til den politiske beslutning om øget samarbejde med frivillige gennem i Holbæk i Fællesskab.


Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Foreningen Medusa har i perioden august 2014 til juli 2016 haft en partnerskabsaftale, hvor Holbæk Kommune har ydet økonomisk tilskud til foreningens arbejde (se bilag 1).
 
Foreningen Medusa ønsker denne aftale forlænget i yderligere tre å. Medusas tilbud ligger i periferien af den kerneopgave, som løses i henholdsvis Aktiv hele livet, Læring og trivsel og Alle kan bidrage. Derfor ønsker administrationen en politisk beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalen med Medusa skal forlænges.

Baggrund
Foreningen Medusa arbejder med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder. Foreningens tilbud udføres primært af frivillige og er derfor gratis for kvinderne. Siden oprettelsen i 2010 har de ifølge egne tal rådgivet cirka 200 voldsramte kvinder fra Holbæk Kommune. En beskrivelse af foreningens formål og tilbud kan ses i bilag 2.

For at kvalificere den politiske beslutning har hvert af de tre relevante kerneområde udarbejdet et notat om Medusas tilbud set i relation til kerneopgaven og kommunens øvrige tilbud på området. Se bilag 3,4 og 5.

Konklusion
En økonomisk støtte til Foreningen Medusa kan sikre, at der fortsat findes et frivilligt, anonymt rådgivningstilbud af høj kvalitet til voldsramte kvinder i Holbæk Kommune.


Økonomiske konsekvenser
 
Medusa søger om et tilskud på 630.000 kr. fordelt over en treårig periode med 210.000 kr. årligt (se bilag 6). Såfremt den alternative indstilling vedtages foreslås det, at Medusa tildeles en delvis støtte efter nedenstående model:
 
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Læring & Trivsel”
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Alle Kan Bidrage”
50.000 kr. årligt fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde
140.000 kr. i samlet årlig støtte.

Dette svarer til en samlet støtte på 420.000 kr. for perioden 2017-2019.


Øvrige konsekvenser
 
En manglende partnerskabsaftale kan få konsekvenser for Medusas mulighed for at videreføre deres tilbud til voldsramte kvinder på samme niveau som i dag.
 
De voldsramte kvinder og deres børn vil dog fortsat kunne få hjælp gennem de tilbud, som Holbæk Kommune råder over i henhold til den gældende lovgivning på området.


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Udvalget godkender den alternative indstilling under forudsætning af tilsvarende indstilling i de to øvrige stående udvalg.


caseno17-10585_#4142127_v1_bilag 6. budget for partnerskabsaftale 2017 - 2019.pdf
caseno17-10585_#4142125_v1_bilag 5. notat fra læring & trivsel.docx
caseno17-10585_#4142123_v1_bilag 4. notat fra alle kan bidrage.docx
caseno17-10585_#4142118_v1_bilag 3. notat fra aktiv hele livet.docx
caseno17-10585_#4142115_v1_bilag 2. beskrivelse af foreningen medusa..docx
caseno17-10585_#4142109_v1_bilag 1. partnerskabsaftale for 2014-2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6. Budget for partnerskabsaftale 2017 - 2019
Bilag 5. Notat fra Læring & Trivsel
Bilag 4. Notat fra Alle Kan Bidrage
Bilag 3. Notat fra Aktiv Hele Livet
Bilag 2. Beskrivelse af Foreningen Medusa.
Bilag 1. Partnerskabsaftale for 2014-2016.pdf


43. Beslutning om budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Beslutning om budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter at udvise tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler. De centrale puljer fremgår af bilag 12.
 2. godkender, at anlægsprojekter prioriteres, som beskrevet i bilag 10.
 3. godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1-9
 

 

Beskrivelse af sagen
 
Samlet set skal Holbæk Kommune i 2017 sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er nemlig 4.140 mio. kr., og budgettet for 2017 er 3.960 mio. kr.
 
De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det budgetterede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts 2017.
 
I kommunens forventede forbrug for hele 2017 indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af 2017. Ved budgetrevision 1 er det forventede driftsforbrug i 2017 41 mio. kr. højere end budgettet for 2017.
 
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
 
Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af budget 2017.
 
De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes budgettet at blive overholdt.
 
På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til 2017 med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved budgetrevision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr.
 
Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger budgettet.
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til 2017. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra 2017 til 2018. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb.
 
Den oprindelige ramme for budget 2017 skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts 2017 byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige budgetreduktioner:
 
 
 
Administrative tiltag:
· Ansættelse med omtanke
· Indkøb med omtanke
· Færre sygedagpengerefusioner til enheder
· Analyse af beskæftigelsesområdet
 
Politisk tiltag:
· Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler
 
Udmøntningen af de nye budgetreduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede budget at holde.
 
På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til 2018. Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver budgetrevision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes/bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang.
 
I bilag 10 findes oversigt over, hvilke anlægsprojekter, der prioriteres, og hvilke der udskydes. Oversigten blev gennemgået på byrådets temamøde 8. marts 2017
 
I bilag 11 findes oversigt over salg af ejendomme, grunde og ejendomme.
 
I bilag 1 findes den samlede oversigt over budgetrevision 1 i 2017.
 
I bilag 2-9 findes notater for hvert udvalg, hvoraf fremgår forslag til tillægsbevillinger og omplaceringen for politikområderne for hvert udvalg. For Udvalget ”Uddannelse og Job” er der i bilag 4 og 5 notater, hvor udvalgets budgetrevision er delt op på de to kerneområder ”Uddannelse til alle unge” og ”Alle kan bidrage”.
 

 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Et enigt udvalg indstiller punkt 1 i indstillingen til godkendelse for så vidt hvad angår Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge.
 
Et enigt udvalg indstiller pkt. 2 i indstillingen til godkendelse med den bemærkning, at det ønskes undersøgt om der kan findes finansiering, der kan fører til flere anlægsprojekter kan igangsættes i indeværende år.
 
Et flertal i udvalget bestående af Lars Dinesen, Solvej Pedersen, Steen Klink Pedersen og Rolf Rasmussen indstiller pkt. 3 i indstillingen til godkendelse for så vidt hvad angår Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge.
 
Karen Thestrup Clausen kan ikke godkende punkt 3 i indstillingen, da Enhedslisten er bekymret for det specialiserede børneområde.


caseno17-1642_#4153916_v1_bilag 10 - oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - br1.docx
caseno17-1642_#4154330_v1_bilag 1 - samlet oversigt - br1.pdf
caseno17-1642_#4154299_v1_bilag 2 - notat læring og trivsel - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154301_v1_bilag 3 - notat uddannelse og job - samlet - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154302_v1_bilag 4 - notat uddannelse og job - kerneopgave uddannelse til alle unge - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154303_v1_bilag 5 - notat udvalget uddannelse og job - kerneopgaven akbi - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154305_v1_bilag 6 - notat aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154306_v1_bilag 7 - notat klima og miljø -br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154307_v1_bilag 8 - notat kultur og fritid - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154308_v1_bilag 9 - notat økonomiudvalget - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154564_v1_bilag 11 oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017.pdf
caseno17-1642_#4154298_v1_bilag 12- centrale puljer - br1.pdf.pdf

Bilag

Bilag 10 - Oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - BR1
Bilag 1 - Samlet oversigt - BR1
Bilag 2 - Notat Læring og Trivsel - BR1.pdf
Bilag 3 - Notat Uddannelse og Job - Samlet - BR1.pdf
Bilag 4 - Notat Uddannelse og Job - Kerneopgave Uddannelse Til Alle Unge - BR1.pdf
Bilag 5 - Notat Udvalget Uddannelse og Job - Kerneopgaven AKBI - BR1.pdf
Bilag 6 - Notat Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg - BR1.pdf
Bilag 7 - Notat Klima og Miljø -BR1.pdf
Bilag 8 - Notat Kultur og Fritid - BR1.pdf
Bilag 9 - Notat Økonomiudvalget - BR1.pdf
Bilag 11 Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017
Bilag 12- Centrale puljer - BR1.pdf


44. Orientering om handleplan for bedre udskolinger

Orientering om handleplan for bedre udskolinger

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1.  orientering om handleplan for bedre udskolinger tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Handleplan for bedre udskolinger er klar til at blive implementeret på skolerne.
 
Udvalget blev på mødet d.29.11 2016 orienteret om strukturen i handleplanen, samt fokusområder for skoleåret 2017/18.
 
 
Handleplanens struktur
Handleplanen indeholder de overordnede målsætninger samt uddrag af temaer fra arbejdet i omstillingsgruppen ”Større og bedre udskolingsmiljøer”. Dokumentet er bygget op om de besluttede indsatsområder for 2017/18, mulige aktiviteter, der understøtter indsatserne samt tidsperspektiv. Der er en vifte af forskellige aktiviteter, som skolen kan benytte, men det er også muligt at vælge andre aktiviteter, der understøtter indsatsområderne og den overordnede målsætning.
Der er udarbejdet tilbud til konkrete aktiviteter i samarbejde med Ungdomsskolen og EUC, der kan medvirke til at opfylde målsætning og indsats.
Foruden forslag til konkrete aktiviteter indeholder handleplanen også links til inspiration. Handleplanen er et dynamisk dokument, og ligger derfor på skolernes fællesdrev i Start.skolen.nu. Her ligger også skolernes egen udmøntning af handleplanen.
 
Indsatsområder i skoleåret 2017/18
Prioriterede aktiviteter i handleplanen for skoleåret 2017/18 er:

Økonomiske konsekvenser
 
Handleplanen udmøntes inden for den eksisterende budgetramme på skolerne og i Uddannelse til alle unge.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-54508_#4148873_v1_handleplan for bedre udskolinger.pdf

Bilag

Handleplan for bedre udskolinger


45. Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
 1. orientering om den nye proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et centralt planlægning- og udviklingsværktøj, som indgås hvert år mellem kommunerne i regionen og Regionen. Med den sikres, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så der er de tilbud, der måtte være behov for, og at disse har den nødvendige kvalitet.
 
Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar og skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest 15. oktober året forinden.
 
Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange, senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser i forhold til kommunerne.
 
KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftalerne 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.
 
Den nye proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, faglig og af brugere.
 
Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR´s dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen for rammeaftalen og KKR´s formandskab.
 
På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftale og de kommende fokusområder.
 
Forslag til kommende fokusområder var bl.a.
 
Den 17. marts 2017 bliver der afholdt møde med fagpersoner fra både bestiller og udfører i kommunerne. Det vil være myndighedsledere og virksomhedsledere mv. samt deltagelse af styregruppen.
 
Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.
 
Rammeaftalen 2018 bliver behandlet i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale Sjælland og i K17 i maj. Efter behandlingen i KKR i juni bliver rammeaftalen sendt til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser
 
Ingen økonomiske konsekvenser, da sagen udelukkende handler om en ny proces for arbejdet med rammeaftalen.

Lovgrundlag – link
 
Materiale fra Kick-off møde den 25. november og møde med dialogforum og handicapråd den 18. januar.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-10514_#4140840_v1_opsamling fra møde med kkr dialogforum og handicapråd 18.01.2017.pdf
caseno17-10514_#4140972_v1_tids- og procesplan for rammeaftale 2018.pdf
caseno17-10514_#4140836_v1_program for møde med kkr dialogforum og handicapråd 18.01.2017.pdf
caseno17-10514_#4140832_v1_opsamling fra kickoff møde 25.11.2017.pdf
caseno17-10514_#4140831_v1_program for kick-off møde 25.11.2016..pdf

Bilag

Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd 18.01.2017
Tids- og procesplan for rammeaftale 2018
Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd 18.01.2017
Opsamling fra Kickoff møde 25.11.2017
Program for Kick-off møde 25.11.2016.


46. Orientering om recertificeringer af dagtilbud og SFOér som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner.

Orientering om recertificeringer af dagtilbud og SFOér som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner.

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. orientering om recertificering af dagtilbud og SFOér som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune indgik i 2011 som den første kommune kontrakt med DGI Midt og Vestsjælland om, at alle kommunens dagtilbud og SFO’er certificeres som idræt, leg- og bevægelsesinstitutioner. Baggrunden var ønsket om, at iværksætte en forstærket indsats for børn i dagtilbud og SFO med fokus på sundhedsfremmende indsatser og fysisk aktivitet.
 
Certificering fra 2011 - 2013
Uddannelsen var målrettet alle 900 fastansatte medarbejdere, fordelt på 45 børnehuse samt i dagplejen og 21 SFO’er i Holbæk Kommune. Certificering af alle børnehuse, dagpleje og SFOér som idræt, leg- og bevægelsesinstitutioner blev gennemført fra 2011 til 2013.
 
Erfaringsopsamling blev forelagt det politiske udvalg i april 2013.
 
Re-certificeringer fra 2013 - 2016
Herudover har alle dagtilbud og SFOér gennemgået en recertificering i samarbejde med DGI i periode fra medio 2013 og frem til nu. En recertificering indebærer et tre timers kursus for alle medarbejdere, herunder en dialog om, hvordan året er forløbet, hvilke udfordringer personalet er stødt ind i og en vurdering af institutionens bevægelsespolitik. Kurserne har været tilrettelagt efter institutionens behov og ønsker for ny inspiration til hverdagens aktiviteter. Der har været moduler med et varieret udbud af emner – sammensat på tværs af alle enheder, så personalet har kunne vælge sig ind på det modul, der bedst understøtter arbejdet med bevægelse i hverdagen i institutionen.
 
Re-certificeringer fra 2017 og frem
Fremover vil beslutning om recertificering i samarbejde med DGI træffes i de fire områder af henholdsvis dagtilbuddet og skolen i området. Det vil ske ud fra en vurdering af behovet i egen institution/skole. Det igangsatte projekt har givet et styrket fokus på at tænke bevægelse og sundhedsfremmende aktiviteter ind som en integreret del af børnenes hverdag. Projektet er gennemført og implementeret. Den fortsatte fastholdelse og udvikling af dagtilbuddet og SFO som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner sker som en integreret del af dagtilbuddets og SFOérnes arbejde med at udvikle børns læring og trivsel, som bl.a. kommer til udtryk i læreplanerne for det enkelte dagtilbud og SFO.

Økonomiske konsekvenser
 
Recertificering af dagtilbud og SFOér finansiereres inden for institutionens/skolens budget. 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.
47. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. orientering om status på handleplan for Børneindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Børneindsatsen til orientering på hvert udvalgsmøde.

Nøgletallene er vedlagt som bilag i sagen, nedenfor er udvalgte nøgletal kommenteret.

Sagstal i Børneindsatsen pr. fuldtidsmedarbejder

Det gennemsnitlige sagstal i ydelsesteamet er faldet fra 78 til 63. Det skyldes en ændret ressourcefordeling internt i afdelingen, sådan at ydelsesteamet er gået fra 4 til 5 sagsbehandlere. Det gennemsnitlige sagstal i Myndighed er faldet fra 45 til 41 på trods af en mindre stigning i det samlede sagstal. Den samlede fald i sagstal pr. medarbejder skyldes, at der er blevet besat vakante stillinger i februar. Det gennemsnitlige sagsantal dækker over variationer, hvor de mest erfarne rådgivere har flere sager end nyansatte.

Børnefaglige undersøgelser

Der er sat 13 børnefaglige undersøgelser i gang siden sidste måned, hvor antallet af igangsatte undersøgelser var lavt.

Underretninger

Tallet på underretninger ligger i februar på 88. Antallet for februar ligger 20 lavere end samme måned året før og omtrent på niveau med februar 2015. Faldet ses særligt på nye underretninger og da dette tal ligeledes ses på niveau med 2015 vurderes det umiddelbar, at tallet sidste år har været exceptionelt højt.  

Status på anbringelser

Den samlede stigning fra primo januar er på i alt 10 anbringelser, mens den samlede månedlige udgift er steget med ca. 483.000. Børneindsatsen har haft nogle længere forløb omkring anbringelser af børn og unge, som er faldet på plads over de seneste måneder, hvilket tallet vidner om. Reduktion af anbringelser er en prioriteret indsats i Børneindsatsen, hvorfor området har og fortsat vil have en særskilt opmærksomhed.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno15-60855_#4154569_v1_status på sagstal i børneindsatsen feb 2016 - marts 2017.pdf

Bilag

Status på sagstal i Børneindsatsen feb 2016 - marts 2017


48. Orientering til mødet den 21. marts 2017

Orientering til mødet den 21. marts 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. status børnehuset Sølyst. Se vedlagte notat.
 2. indeklima på skoleafdeling Jyderup
 3. politisk møde på dagtilbudsområdet arrangeret af Kommunernes Landsforening den 30. maj i Roskilde
 4. brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-2294_#4147741_v1_orientering om børnehuset sølyst.pdf

Bilag

Orientering om børnehuset Sølyst


49. Eventuelt til mødet den 21. marts 2017

Eventuelt til mødet den 21. marts 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-03-2017
 
Behandlet.