UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

21-02-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-02-2017 18:00:00


PUNKTER

26. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. februar 2017
27. Beslutning om ny organisering af modtageundervisning
28. Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning
29. Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken
30. Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen
31. Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse
32. Drøftelse om budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)
33. Drøftelse af inspiration og resultater fra Børne og Ungetopmødet 2017
34. Orientering om status på ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel
35. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen
36. Orientering til mødet den 21. februar 2017
37. Eventuelt til mødet den 21. februar 201726. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. februar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. februar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 21. februar 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Godkendt.


caseno17-2294_#4125369_v1_program til den 21. februar 2017.pdf

Bilag

Program til den 21. februar 2017


27. Beslutning om ny organisering af modtageundervisning

Beslutning om ny organisering af modtageundervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. forslag til principper for ny organisering af modtageundervisning besluttes.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har på mødet d. 29.11.2016 sendt forslag i høring om de principper, der skal ligge til grund for en ny organisering af modtagelsesklasser. Høringssvarene har ikke givet anledning til en ændring af principperne, men har affødt en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med selve udmøntningen
 
Der forslås på den baggrund, at den ny organisering af modtageundervisning (dansk som andetsprog) bygger på følgende principper:
 
Principper
Det betyder at
Den højest mulige grad af inklusion
Der tænkes i løsninger, der sikrer elevens tilknytning til lokalmiljøet med henblik på integration så tidligt som muligt
De yngste børn/elever forbliver som udgangspunkt i nærmiljøet
Børnene i daginstitution forbliver i lokalområdet og de yngste skolebørn går som udgangspunkt i skole i lokalområdet på lige fod med andre børn.
Eleven er kortest mulige tid i modtageklasse
Elever, der visiteres til modtageklasse, modtager intensivt forløb og går i modtageklasse så kort tid som muligt efter individuel vurdering. Det har positiv betydning for elevernes udbytte, hvis tiden i modtageklasse begrænses til ca. et år.
Én indgang til visitation
Der etableres et kommunalt forankret visitationsteam der består af koordinator for modtageundervisning, repræsentanter fra Børneindsatsen (asylteam, sundhedsområdet) samt områdeleder eller dennes repræsentant. Visiteringen bygger på grundig afdækning af eleven i samarbejde med familien.
Eleven indskrives i distriktsskolen
Eleven indskrives i distriktsskolen, og tæller med i skolens elevtal. Budget til nyankomne elever der skal modtage undervisning i dansk som andetsprog justeres løbende.
Pengene følger eleven
Hvis eleven i en periode visiteres til skolegang et andet sted end distriktsskolen, betaler distriktsskolen for undervisningen
Lokale løsninger
Indenfor skolelederens ledelsesrum og i samarbejde med visitationsteamet er der mulighed for at etablere lokale løsninger. Det kan f.eks. være en midlertidig modtageklasse, holddannelse, enkeltintegration eller andet.
Fleksibilitet i organiseringen
Organiseringen kan understøtte en eventuel øget tilgang af elever, der har brug for dansk som andetsprog
 
I praksis betyder principperne blandt andet:
 

Økonomiske konsekvenser
 
Budget til nyankomne elever med behov for dansk som andetsprog tillægges distriktsskolen/Ung Holbæk som elevtalsbeløb og justeres løbende. Økonomien pr. elev svarer til den nuværende udgift i modtageklasserne omregnet pr. elev.

Høring
 
Generelt er der tilslutning til forslaget til principperne, der understøtter inklusionstankegangen. To områder peger på, at det er mest hensigtsmæssigt kun at etablere modtageklasser ét sted i kommunen for at fastholde og bevare kompetencerne i de nuværende modtageklasser. Ung Holbæk peger desuden på at etablering af udvidet modtageklasse bør havde den nødvendige volumen, så det samtidigt bliver økonomisk bæredygtigt. Integrationsrådet pointerer vigtigheden af grundig visitation samt kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Integrationsrådet gør samtidig opmærksom på at midlertidig boligplacering også vil betyde indskrivning i midlertidig distriktsskole, samt at der kan trækkes på eksisterende ressourcer i Sprogskolens Ungeklasse ved etablering af udvidet tilbud.
 
Elevtal pt.
Etablering af modtageklasser flere steder i kommunen vil være afhængigt af elevantallet, jf. ovenfor. Da elevtallet for nuværende er lavt, forventer administrationen at der indtil videre kun etableres modtageklasse på Holbæk By Skole. Det kendte elevtallet pr. 6.02.2017 er 95 elever i modtageklasser og ca. 65 til august. Asylteamet forventer ca. 10 familiesammenføringer det næste halve år.

Sagshistorik, henvisninger
 
Høringssvar er vedlagt som bilag

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da Enhedslisten er bekymret for, at den ny organisering af modtagerundervisningen betyder, at man mister den tidlige indsats.


caseno16-53805_#4113319_v1_høringssvar modtagelsesklasserne holbæk by.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113312_v1_høringssvar modtageklasser skovvejen.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113308_v1_høringssvar modtageklasser katrinedal.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113305_v1_høringssvar modtageklasser - ung holbæk 230117 - udkast.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113299_v1_høringssvar modtageklasser kildedamsskolen.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113292_v1_høringssvar modtageklasser integrationsrådet.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar modtagelsesklasserne Holbæk By.pdf
Høringssvar modtageklasser Skovvejen.pdf
Høringssvar modtageklasser Katrinedal.pdf
Høringssvar modtageklasser - Ung Holbæk 230117 - udkast.pdf
Høringssvar modtageklasser Kildedamsskolen.pdf
Høringssvar modtageklasser Integrationsrådet.pdf


28. Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. udvalget beslutter forslag til serviceniveau for modersmålsundervisning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har på mødet d.29.11.2016 sendt forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning i høring i skolebestyrelserne. Forud for udarbejdelsen af høringsforslaget var der indhentet udtalelse fra Integrationsrådet.
 
Aktuelt serviceniveau for modersmålsundervisning
Det aktuelle serviceniveau for Holbæk Kommunes tilbud i om modersmålsundervisning er beskrevet i bilag til den gældende styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Her fremgår følgende:
 
”Modersmålsundervisning
Undervisningen placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til elevernes bopæl. Elever fra 0. klasse til og med 6. klasse, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:
 1. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 2. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 3. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet.
 4. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse.
 
Betaling
Tilbuddet er gratis for elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland, og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor.
For elever fra andre sprogområder betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse.”
 
Tilbud om modersmålsundervisning til elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland er lovpligtigt. Undervisningen er gratis og omfatter også befordring.
 
Tilbud om modersmålsundervisning for andre sprogområder ligger ud over den lovgivningsmæssige ramme.
 
I det nuværende serviceniveau tilbydes undervisning til andre sprogområder, hvis der er elever nok, og der kan findes kvalificerede undervisere. Tilbuddet er omfattet af brugerbetaling, der dog ikke har stået mål med udgiften.
 
Forslag til fremtidigt serviceniveau

Høring
 
I høringssvarene gives der udtryk for, at det kan være en økonomisk udfordring for skolen at finansiere det ikke-lovpligtige tilbud. Der ses derfor positivt på Integrationsrådets forslag om fremtidigt samarbejde med de frivillige foreninger. To bestyrelser udtaler at placeringen af undervisningen bør være hensigtsmæssig i forhold til eleven. Én bestyrelse ønsker modersmålsundervisningen gratis for børn af økonomisk eller socialt udsatte familier.
 
Administrationen foreslår, at forslaget til fremtidigt serviceniveau fastholdes som foreslået, da det er muligt for den enkelte bestyrelse, at prioritere den ikke-lovpligtige undervisning inden for rammen.

Sagshistorik, henvisninger
 
Høringssvarene findes som bilag.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da Enhedslisten mener, at forslaget har en social slagside.


caseno16-49994_#4113353_v1_høringssvar modersmålundervisning katrinedal.pdf.pdf
caseno16-49994_#4113349_v1_høringssvar modersmålsundervisning skovvejen.pdf.pdf
caseno16-49994_#4113346_v1_høringssvar modersmålsundervisning 2017 kildedamsskolen.pdf.pdf
caseno16-49994_#4113341_v1_høringssvar modermålsundervisningen holbæk by.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar modersmålundervisning Katrinedal.pdf
Høringssvar modersmålsundervisning Skovvejen.pdf
Høringssvar modersmålsundervisning 2017 Kildedamsskolen.pdf
Høringssvar modermålsundervisningen Holbæk By.pdf


29. Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller:
 
 1. at byrådet efter høring blandt de høringsberettigede parter træffer beslutning om, at Holbæk By Skole som erstatning for midlertidig pavillon, får rådighed over undervisningsfaciliteter til fem klasser på Holbæk Seminarium.
 2. at der frigives 0,87 mio. fra udvalgets anlægsramme til finansiering af lokaleændringer og afvikling af midlertidig pavillon.

Beskrivelse af sagen
 
Et flertal i Økonomiudvalget (ØU) besluttede på ØU’s møde den 1. februar 2017, at udsætte sagen om forlængelse af lejekontrakten for pavillon opstillet ved afdeling Bjergmarken indtil, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har taget stilling til en model, der indebærer, at skolen får mulighed for at benytte lokaler på Holbæk Seminarium som alternativ til pavillonen. ØU bad i den forbindelse administrationen, i samarbejde med skoleledelsen på Holbæk By Skole og bestyrelsen for CSU, udarbejde en løsningsmodel – med respekt for de meget forskellige grupper af unge, der i dag anvender seminariet – for at skabe plads på seminariet til de funktioner, der i dag rummes i pavilloner i Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.
 
ØU tilkendegav samtidig, at det er en forudsætning for stillingtagen til en model med placering på seminariet, at denne har været udsendt i høring i de relevante organer.
 
Sagsforløb
I forbindelse med lukningen af Sofielundskolen, afdeling Østre besluttede byrådet
d. 15. april 2015 midlertidigt at udvide antallet af undervisningslokaler på afd. Bjergmarken med 5 klasselokaler. Lokalerne blev indrettet i lejede pavilloner opstillet ved skolen. Lejekontrakten på pavillonerne udløber den 13. juli 2017 med mulighed for et års forlængelse. Fristen for en forlængelse af lejekontrakten er den 1. april 2017.
 
Efter høring i skolebestyrelsen har Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 10. januar 2017 indstillet til byrådet, at lejekontrakten forlænges et år. Udvalget har efterfølgende på sit møde den 24. januar indstillet, at udgiften til forlængelse af lejemålet finansieres af henholdsvis Holbæk By Skoles driftsbudget og af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
 
Såfremt indstillingen i nærværende sag følges, og Holbæk By Skole får rådighed over lokaler på seminariet, bortfalder Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unges indstilling fra mødet den 10. januar 2017. Lejemålet vil således som aftalt udløbe pr. 13. juli 2017.
 
Lokaler på seminariet
Ledelsen af Uddannelse til Alle Unge har i samarbejde med ledelsen af Holbæk By Skole udarbejdet vedlagte notat.
 
Overordnet set peger notatet på, at der er lokalekapacitet på seminariet, og at kapaciteten bedst udnyttes af de største elever, der i forvejen bruger seminariets idrætsfaciliteter.   
 
Notatet peger således på, at den bedste placering af undervisningsfaciliteter til skolens aktiviteter vil være i tilknytning til seminariets idrætsfaciliteter. Placeringen tilgodeser i størst mulig udstrækning hensynet til både CSU’s handicappede, udviklingshæmmede og psykisk sårbare brugere og muligheden for at skabe et sammenhængende undervisningsmiljø for overbygningseleverne. Endelig er de foreslåede lokaler placeret med afstand til seminariets mange administrative arbejdspladser.
 
Lokalerne rummer i dag CSU’s billedkunstfaciliteter og faciliteterne omkring Kuben anvendes til mødeaktiviteter med eksterne deltagere. Placeringen forudsætter derfor, at faciliteterne til billedkunst genetableres et andet sted på seminariet, og at mulighederne for ekstern booking af faciliteterne omkring Kuben tilpasses hensynet til skolens brug af lokalerne.
 
Ledelsen på Holbæk By Skole oplyser, at det vil være muligt at tilrettelægges skolens aktiviteter således, at pavillonen kan afvikles, hvis der stilles lokaler til rådighed for fem klasser på seminariet. Lokalerne på seminariet vil i givet fald skulle anvendes af elever fra skolens overbygning. Da lokalerne ligger i gåafstand fra afdeling Bjergmarken vil transport mellem matriklerne være uproblematisk for såvel elever som lærere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Med den foreslåede løsning i form af brug af lokaler på seminariet, vil der på afdeling Bjergmarken være udgifter til bygningsændringer på eksisterende lokaler og flytning af klasser på ca. 0,15 mio. kr. Desuden anslås det, at der i forbindelse med ibrugtagning af lokaler på seminariet vil være udgifter til flytning og bygningsændringer for ca. 0,32 mio. kr.
 
Der forventes ikke øgede udgifter til drift af seminariets bygninger i forbindelse med ændringen. Dog forudsættes afledte udgifter til rengøring etc. finansieret indenfor rammene af det budget, der i dag anvendes på drift af pavillonen.
 
De samlede engangsudgifter til flytning af funktionerne fra pavillonen til henholdsvis afdeling Bjergmarken og seminariet anslås således, at blive 0,47 mio. kr. Dertil kommer allerede forudsatte udgifter til nedtagning af pavillonen på 0,4 mio. kr.
 
Udgifterne forudsættes finansieret af et ikke-disponeret beløb på anlægskontoen under udvalget, hvor der i alt henstår 3,9 mio. kr.
 
Lejeudgiften ved en forlængelse af lejekontrakten er tidligere opgjort til 0,95 mio. kr.
Beløbet vil dog blive ca. 95.000 kr. lavere, da udlejer nu har meddelt, at lejen ved en forlængelse af lejemålet vil blive reduceret med 5.900 kr. om måneden fra den 1. april i år.

Høring
 
Økonomiudvalget har som nævnt forudsat, at der gennemføres høring forud for ØU´s behandling af forslaget om en mulig placering på seminariet. Af hensyn til skolens planlægning af det kommende skoleår samt hensynet til forældre og børn, er det vigtigt, at der træffes en afgørelse i sagen snarest muligt. Hertil kommer, at udlejer af pavillonen som nævnt har meddelt, at fristen for forlængelse af lejekontrakten er 1. april 2017.
 
På den baggrund og for at give mest mulig tid til høring (indenfor den givne tidsramme) anbefales det, at sagen sendes i høring i perioden fra d. 22. februar til d. 2. marts kl. 9.00. Resultatet af høringen vil derfor ikke blive forelagt til behandling i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og ØU, idet høringssvarene først foreligger i forbindelse med offentliggørelsen af dagsorden til byrådsmødet den 8. marts 2017.
 
Forslaget og herunder notat med forslag til disponering af lokalerne på seminariet sendes i høring i:
 
Der vil desuden forud for byrådets behandling af sagen blive indhentet udtalelse fra MED-organisationen. Udtalelsen vil i lighed med høringssvarene indgå i sagen til byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Venstre (Rasmus Brandstrup Larsen og Rolf Rasmussen) og Dansk Folkeparti (Steen Klink Pedersen) tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen), Socialdemokratiet (Lars Dinesen) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen, da de ikke kan tiltræde den disponering af lokaler på seminariet, som udvalget har fået forelagt og som er beskrevet i bilaget til sagen.


caseno17-6934_#4121249_v1_notat 09.02.2017 flytning af elever til seminariet.pdf

Bilag

Notat 09.02.2017 Flytning af elever til seminariet


30. Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede på deres møde d. 29. november, at sende forslag i høring, om at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst. Der foreligger nu høringssvar fra skolebestyrelserne.
 
Baggrund
Holbæk Kommune har på skoleområdet prioriteret en udvidet indsats i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse. Igennem en årrække har der medvirket pædagoger i undervisningen fra 0.-3. klasse og i forbindelse med folkeskolereformen er indsatsen udvidet, så der nu også medvirker pædagoger i undervisningen på mellemtrinet.
 
Byrådet har senest med vedtagelsen af budget 2017 tilkendegivet, at man fortsat ønsker at prioriterer denne indsats. På den baggrund har administrationen blandt andet drøftet med skolelederne, hvordan denne ressource bedst understøtte skolens opgaver. Dette ikke mindst med henblik på, at flest mulige børn kan tilbydes et udviklende og lærerigt undervisningstilbud i den almindelige folkeskole.
 
Ovenstående skal blandt andet ses i lyset af, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er forudsat en betydelig reduktion i 2018 af de midler, der i dag anvendes til specialtilbud og specialundervisning.
 
Forslag om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen
De generelle rammer for pædagogernes deltagelse i undervisningen er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler. Det fremgår her, at der medvirker pædagoger i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge. Der skelnes ikke mellem klassestørrelse eller mellem, at nogle klasser måske har et større behov end andre.
 
For at opnå den størst mulige effekt af den ressource som pædagogerne udgør forslås det, at rammerne justeres således, at ressourcen i endnu højere grad kan prioriteres ud fra behovet i de enkelte klasser. Dette betyder i praksis, at de gennemsnitligt 12 timer pr. uge alene betragtes som en beregningsmetode, der anvendes ved beregningen af det samlede timetal, der er afsat til pædagogers medvirken i undervisningen.
 
Det vil i højere grad end nu give mulighed for, at ressourcen kan anvendes, hvor det vurderes, at den kan give størst mulig effekt i forhold til elevernes læring og trivsel med et særligt fokus på, at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.
 
Konkret ændring af formulering i styrelsesvedtægten
I konsekvens heraf forslås det, at formuleringen: ”pædagoger medvirker i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge,” i bilaget til styrelsesvedtægten ændres til, at: ”der samlet set er prioriteret en ressource til pædagogers medvirken i undervisningen svarende til 12 timer pr. skoleuge pr. klasse (0.-6. klasse)”.

Økonomiske konsekvenser
 
Økonomien til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0. – 6. klasse er uændret med forslaget. Der er alene tale om en ændring i, hvordan ressourcerne kan disponeres på den enkelte skole.
 
Det bemærkes, at der også er en anden sag på dagsordenen, som handler om udmøntning af 2017, og hvor der er tale om en reduktion af antal timer til pædagogers deltagelse svarende til en reduktion fra 12 timer til 9 timer om ugen pr. klasse. Høringssvar fra bestyrelserne til dette spørgsmål indgår i samme sag på dagsordenen.

Høring
 
Skolebestyrelserne har haft forslaget i høring, og høringssvar er vedlagt som bilag i sagen.
 
De fire skolebestyrelser er enige i forslaget om, at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen på den enkelte skole kan prioriteres, der hvor behovet er størst og giver mest effekt. Bestyrelserne er enige i, at de gennemsnitlige 12 timer pr. uge pr. klasse derved er at betragte som en beregningsmetode (tildelingsmodel), som anvendes til at beregne det samlede antal timer, der er afsat til pædagogers deltagelse i undervisningen.  

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Indstilles godkendt.


caseno16-49458_#4113537_v1_høringssvar kildedamsskolen.pdf
caseno16-49458_#4113536_v1_høringssvar holbæk by skole.pdf
caseno16-49458_#4113535_v1_høringssvar skovvejens skole.pdf
caseno16-49458_#4113534_v1_høringssvar katrinedalskolen.docx

Bilag

Høringssvar Kildedamsskolen
Høringssvar Holbæk By Skole
Høringssvar Skovvejens Skole
Høringssvar Katrinedalskolen


31. Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse

Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse. 

Beskrivelse af sagen
 
Som led i udmøntning af budget 2017 har administrationen sendt et forslag i høring hos de fire folkeskolers skolebestyrelser, om at reducere ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse fra skoleåret 2017-18. Der foreligger nu høringssvar, og der skal tages politisk stilling til om forslaget skal indgå som et led i udmøntningen af budgettet for 2017 og frem.
 
Udmøntning af budget 2017
Administrationen arbejder intenst med implementering af budgettet og har planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.
 
I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel fr Børn og Unge” blev på udvalgsmødet d. 24. januar 2017 orienteret om forudsætningerne for budget 2017, herunder udmøntning af rammereduktioner.
 
I forhold til kerneopgaven ”Læring og Trivsel” er det især på skolerne og Børneindsatsen, at der er indlagt reduktioner i budget 2017. På skoleområdet indeholder budgetaftalen for 2017 besparelser for 15,7 mio. kr. Derudover er der indarbejdet reduktioner for 28 mio. kr. (fra Holbæk i Fællesskab, overførsel fra skolerne til styrket læring og trivsel i dagtilbud samt afvikling af et merforbrug på skoleområdet).
 
Administrationen har vurderet, at omfanget af budgetreduktionerne forudsætter nedjustering af en række aktiviteter for at kunne nå i mål med at overholde budget 2017.
 
På skoleområdet har byrådet i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse, prioriteret en indsats, hvor pædagoger deltager i 12 timer pr. uge pr. klasse.
 
Forslaget betyder, at ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse.
 
Konkret vil det betyde, at der ikke i samme omfang som nu kan deltage pædagoger i undervisningen dels med henblik på at understøtte den almene undervisning og dels i forhold til at understøtte inklusionsindsatser samt varetage den understøttende undervisning.

Økonomiske konsekvenser
 
Forslaget betyder, at der i 2017, fra starten af skoleåret 2017-18 (fra august til december) vil blive anvendt for 3,5 mio. kr. mindre til pædagogers deltagelse i undervisningen, hvilket svarer til 3 timer pr. uge pr. klasse. I 2018 vil det udgøre 8,5 mio. kr. (fra januar til december 2018).
 
Det bemærkes, at de budgetreduktioner som skal udmøntes i budget 2017 er taget ud af skolernes budgetter for 2017. Forslaget er derfor alene et spørgsmål om en handling for at reducere udgiftsniveauet. Størstedelen af skolens budgetter anvendes til lønninger.

Høring
 
Forslaget har været i høring i de fire skolebestyrelser samt der har været afholdt MED-dialogmødet (dialogmøde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse). Høringssvar og referat fra MED-dialogmøde er vedlagt i sagen.
 
Skolebestyrelserne bakker ikke op om forslaget. I høringssvarene fremhæves bl.a.:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Lars Dinesen (Socialdemokratiet) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen.
 
Rasmus Brandstrup Larsen (Venstre), Rolf Rasmussen (Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) undlod at stemme.


caseno17-6775_#4116106_v1_høringsbilag, vedr. udmøntning af budget 2017.pdf
caseno17-6775_#4117235_v1_høringssvar, katrinedalskolen.pdf
caseno17-6775_#4117234_v1_høringssvar, kildedamsskolen.pdf
caseno17-6775_#4117232_v1_høringsvar, holbæk by skole.pdf
caseno17-6775_#4116077_v1_høringssvar skovvejens skole.pdf
caseno17-6775_#4117077_v1_referat fra med-dialogmøde den 25. januar 2017.pdf
caseno17-6775_#4117082_v1_udtalelse fra bupl's tillidsmandsgruppe..pdf

Bilag

Høringsbilag, vedr. udmøntning af budget 2017
Høringssvar, Katrinedalskolen
Høringssvar, Kildedamsskolen
Høringsvar, Holbæk By Skole
Høringssvar Skovvejens skole
Referat fra MED-dialogmøde den 25. januar 2017
Udtalelse fra BUPL's tillidsmandsgruppe.


32. Drøftelse om budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Drøftelse om budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. udvalget drøfter budgetlægningen indenfor den vedtagne ramme for budget 2018

Beskrivelse af sagen
 
Den økonomiske ramme er udmeldt
 
Byrådet godkendte d. 8. februar 2017 den økonomisk ramme i budget 2018 for hvert stående udvalg og Økonomiudvalget. Byrådet vedtog også et råderum på 0,5% af servicerammen, som byrådet råder over.
 
Rammen er fordelt som vist i nedenstående tabel:
 
Udvalg Beløb i mio. kr.
Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget
459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”
1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”
138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
113,1
Udvalg I alt
3.924,9
Byrådets råderum
13,8
I alt
3.938,7
 
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Af den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2018-2020 fremgår, at de stående udvalg på udvalgsmøderne i løbet af foråret udarbejder deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må jf. de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.
 
Udvalgene skal på den måde arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Udvalgene skal vurdere om de politiske prioriteringer har betydning for det ambitionsniveau, der er besluttet med de politiske effektmål, og om effektmålene derfor skal justeres.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018.
 
Tidsplan
Udvalgenes arbejde med budget 2018 starter ved de stående udvalgs møder i februar og ved økonomiudvalgsmødet d. 1. marts.
 
På disse møder vil kerneområdecheferne præsentere nogle muligheder for budgetarbejdet på de kommende udvalgsmøder - herunder benchmark fra KØF- og K4-nøgletal.
 
I april afholdes et statusmøde, hvor byrådet drøfter de foreløbige forslag fra udvalgene.
 
På Byrådets sommerseminar d. 22. juni præsenterer hvert stående udvalg og Økonomiudvalget deres forslag til budget 2018 på udvalgets område.
 
De forslag udvalgene udarbejder i løbet af foråret og som præsenteres på sommerseminaret bæres videre til de politiske forhandlinger i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Drøftet.


caseno16-52223_#4109025_v1_rammer for budget 2018 -beregningsmetode.docx

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode


33. Drøftelse af inspiration og resultater fra Børne og Ungetopmødet 2017

Drøftelse af inspiration og resultater fra Børne og Ungetopmødet 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter inspiration og resultater fra Børne og Unge Topmødet 2017, som blev afholdt af Kommunernes Landsforening den 2.-3. februar.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” var den 2.- 3. februar 2017 repræsenteret på konferencen ”KL’s Børne og Unge Topmøde 2017”. Konferencen er arrangeret af Kommunernes Landsforening og har deltagelse af politikere samt embeds- og fagfolk fra hele landet.
 
Temaet for årets topmøde var dannelse og uddannelse i det 21. århundrede.
 
Udvalget har aftalt at drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på topmødet. Blandt andet med henblik på om inspirationen fra konferencen f.eks. giver anledning til iværksættelse af konkrete initiativer.
 
Materialer fra Børne og Unge Topmødet 2017 kan læses via link nedenfor til KL´s hjemmeside:
 
http://www.kl.dk/Born-og-unge/Materialer-fra-Born-og-Unge-Topmode-2017-id218472/

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Drøftet.
34. Orientering om status på ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Orientering om status på ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. status på ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede d. 15. juni 2016 ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel. Implementeringen af den ny organisering blev sat i gang 1. august, og udvalget orienteres her om arbejdet.
 
Udgangspunktet for den ny organisering er blandt andet:
 
Den ny organisering helt kort
 
Områdelederne i de fire kommende dagtilbuds- og skoleområder har ansvar for at sikre indsatsen sættes i gang. Samt for at sikre koordination - og herunder at forældre og børn samt de relevante fagpersoner er inddraget.
 
Undløse skole- og behandlingshjem en del af det kommende område Engskov/Tornved. Skole- og behandlingshjemmet er fortsat et tilbud, som omfatter børn fra hele kommunen.
 
Børneindsats er en ny afdeling, der samler det nuværende Familiecenter, det nuværende Børnekonsulentcenter og det nuværende Familiehus.
 
Det nuværende Børnespecialcenter 2 (Ladegårdsskolen, Spiretårnet, Hjortholmskolen og Kikhøj) videreføres uændret.
 
Sundhed for børn og unge er fremover en samlet enhed bestående af Sundhedsplejen og Tandplejen.
 
 
Jens Zachariasen, Chef for Læring og Trivsel orienterer på mødet om status på:

 Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno16-7550_#4114279_v1_ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.pdf

Bilag

Ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel


35. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Børneindsatsen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Børneindsatsen til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
 
Status på sags tal i Børneindsatsen- Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder
 
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
 Modtagelsen
36
45
Børneteamet i Handicapafdelingen
34
36
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
71
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
73
75
Børnefamilieafdelingen
36
44
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
0
0
 
Status på sags tal i Børneindsatsen- Sagsgennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder
 
Primo
Jan.
2017
Primo
Feb.
2017
 
Special Myndig i Handicapafdelingen
36
36
 
Asylteamet i  Handicapafdelingen
72
76
 
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
78
78
 
Myndighed
45
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Modtagelsen og Børnefamilieafdelingen er fra 01.01.17 blevet Myndighed i Børneindsatsen.
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Primo
Jan.
2017
Primo
Feb.
2017
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
26
5
6
13
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
24
13*
9
3
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
43
51
54
44
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
0
0
0
0
 *Heraf er de 5 supplerende undersøgelser, altså tillæg til allerede udarbejdet BFU.
 
Status på underretninger
 
 
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Primo
jan.
2017
Primo
feb.
2017
Modtagne underretninger i den sidste måned
120
82
115
99
94
 
Der er ingen underretninger i Børneindsatsen, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Primo
jan.
2017
Primo
feb.
2017
 
Antal
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
88
85
2.957.000
88
85
2.957.000
88
3.100.000
Anbringelser på opholdssted
14
13
950.537
14
13
950.537
18
1.280.000
Anbringelser på Netværkspleje
7
7
61.000
7
7
61.000
8
68.000
Anbringelser på kost-/efterskole
1
1
50.000
1
1
50.000
1
55.000
Døgninstitutioner for børn og unge
11
13
1.135.000
11
13
1.135.000
9
740.000
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno15-60855_#4108396_v1_status på sagstal i børneindsatsen for feb. 2016-jan. 2017.docx

Bilag

Status på sagstal i Børneindsatsen for feb. 2016-jan. 2017


36. Orientering til mødet den 21. februar 2017

Orientering til mødet den 21. februar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. Skolebestyrelsesmedlem, Bitten Pedersen, udtræder af skolebestyrelsen på Holbæk By Skole.
 2. Orientering om pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i lokalområdet Svinninge.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Orienteringerne er taget til efterretning.
37. Eventuelt til mødet den 21. februar 2017

Eventuelt til mødet den 21. februar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Behandlet.