UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den lille byrådssal

STARTTIDSPUNKT

24-01-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2017 18:00:00


PUNKTER

15. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. januar 2017
16. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017
17. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup
18. Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)
19. Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken
20. Drøftelse af forslag om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By
21. Orientering om nøgletal for folkeskolerne
22. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen
23. Orientering om udmøntning af budget 2017
24. Orientering til mødet den 24. januar 2017
25. Eventuelt til mødet den 24. jaunar 201715. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. januar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 24. januar 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Godkendt.


caseno17-2294_#4100141_v1_program til den 24. jaunar 2017.pdf

Bilag

Program til den 24. jaunar 2017


16. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017

Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladspladser i 2017.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladser.
 
Baggrunden for beslutningen var en gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.
 
Der anmodes nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2017 frigives og anvendes således:
 1. Der dedikeres 1,8 mio. kr. til skolernes multibaner, opfølgning på udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, sikring og nedtagning af legepladser på nedlagte enheder samt indkøb af nye legeredskaber på baggrund af dialog med områdeledere fra skole og dagtilbud området. Nyanskaffelser prioriteres efter kriterier nedenfor.
 2. Der reserveres en pulje på 0,2 mio. kr. til renovering af legeplads på Orø Camping. Renoveringen er en del af Budgetaftale 2017. Renovering er med forbehold for salg. Der er et købstilbud på Orø Camping, hvorfor renoveringen bortfalder ved byrådets godkendelse af et salg. I tilfælde af et salg, indgår puljen på 0,2 mio. kr. i puljen ovenfor.
Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.
 
Når kommunen fraflytter ejendomme med legepladser vurderer Vækst & Bæredygtighed, Kommunal drift, om redskaberne skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
Fordelen ved centralisering af legepladsernes drift, ses tydelig nu hvor der anvendes dele af kasserede redskaber på andre enheder. Ligeledes er der en økonomisk fordel ved at samle indkøb af nye redskaber i store puljer, hvorved der opnås klækkelige rabatter.
 
Status på arbejdet for 2016 og prioriteringer for 2017
Liste over legeredskaber der forventes prioriteret i 2017, og liste over anlægsarbejder for 2016 vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til fornyelse af kommunens legepladser i 2017.
Beløbet kan anvises af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladser i Budgetaftale 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Indstilles godkendt.


caseno16-59858_#4079520_v1_legepladsrenovering 16 fotodok områdeopdelt.pdf

Bilag

Legepladsrenovering 16 fotodok områdeopdelt


17. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup

Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020, at afsætte anlægsmidler til et nyt børnehus i Knabstrup. Børnehuset skal erstatte de fysiske rammer for det nuværende børnehus Kirsebærhaven. Der er afsat et beløb på 2 mio. kr. i 2017 til projektering og 10 mio. kr. i 2018 til byggeri.
 
Baggrunden for beslutningen var, at:
 
Børnehuset Kirsebærhaven er beliggende på samme matrikel som Skovvejens Skole, afd. Knabstrup. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med projekteringen, fokuseres på at den samlede bygningsmasse bliver udnyttet optimalt, således at der skabes et velfungerende og fleksibelt læringsmiljø for såvel dagtilbud som skole.
 
Helt konkret går projektering ud på at planlægge projektet bedst muligt, for at sikre et godt og tilfredsstillende resultat. Alle projektets facetter skal nøje undersøges med henblik på at finde frem til de absolut bedste og mest effektive løsninger, arbejdsgange og materialer.
 
Som et led af projekteringen nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter på tværs af administrationen. Arbejdsgruppen tilrettelægger processen frem mod realiseringen af det nye børnehus, herunder også at afklare husets kapacitet og belyse fordele og ulemper ved forskellige placeringer og sammensætninger af det nye børnehus.
 
Arbejdsgruppen arbejder indenfor rammerne af følgende forudsætninger.
 
 
Resultatet af projekteringen skal danne grundlag for, at frigive anlægsmidler til byggeri i 2018.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en ramme på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup.
Beløbet kan anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 på 5,9 mio. kr. under Udvalget for Læring og Trivsel for børn og unge. Herefter er der 3,9 mio. kr. ikke disponerede anlægsmidler tilbage i anlægsbudget 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Indstilles godkendt.
18. Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ” Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
a) 1,5 mio. kr. af de midler, der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud,
b) 0,1 mio. kr. der er disponeret til brugerundersøgelse i dagtilbud, samt
c) 0,9 mio. kr. fra de midler, der er tildelt til de fire dagtilbudsområder til styrket læring og trivsel.
 1. fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 2. besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget traf på sit møde d. 10. januar beslutning om, at:
 
 1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
 1. Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 2. Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.
 
Beslutningen var foreløbig, idet udvalget samtidig besluttede at sende spørgsmålet om indarbejdelse af budgetreduktionerne i høring. Referat af udvalgets møde blev efterfølgende sendt i høring i forældre- og skolebestyrelser.
 
Referatet er desuden drøftet på et MED-dialogmøde med medarbejdernes repræsentanter.
 
Sagen genoptages med henblik på endelig beslutning.

Høring
Der er indkommet høringssvar fra alle dagtilbuds områder og skoleområder, ligesom implementeringen er drøftet på MED-dialogmøde. Høringssvar og referat er vedlagt som bilag.
 
Hovedsynspunkterne er gengivet nedenfor.
 
Alternativ disponering af daginstitutionsbudgettet svarende til 2,5 mio.
 
Besluttet d. 10. januar
Hovedsynspunkter ved høringen
1. Omfordeling af 1,5 mio. i 2017 og 2,5 mio. i 2018 fra rammen til fokuseret indsats til områderne
Den fokuserede indsats er nødvendig for at løfte kvaliteten, således at alle børnehus kan løfte opgaven.  Derfor vil områderne alternativt skulle igangsætte og finansiere lignende indsatser selv.
 
2. Omfordeling af 0,1 mio. som var påtænkt anvendt til brugerundersøgelse i 2017
Dagtilbud Kildedammen peger på, at brugerundersøgelsen kan bidrage med vigtig viden om, hvordan forældrene oplever hverdagen i tilbuddene
 
3. Anvendelse af 0,9 mio. af de midler der er tilført til øget læring og trivsel i 2017.
Områderne peger på, at midlerne er disponerede og tre ud af fire peger på, at midler afsat til forsøg med åbningstider alternativt omfordeles.
 
 
 
Alternativ disponering af SFO-budget svarende til 0,4 mio.
 
Besluttet d. 10. januar
Hovedsynspunkter ved høringen
1. Reduktionen fastholdes som en rammebesparelse
Bestyrelserne påpeger, at det bliver vanskeligt at realisere rammebesparelsen set i lyset af, at der samtidig er gennemført budgetreduktioner svarende til 10 % af kommunens udgifter til SFO.
 
Desuden peges der på, at skolernes økonomi generelt er under pres. Ligesom det problematiseres, det ikke defineres politisk hvad der skal spares på.
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti indstiller, at indstillingen godkendes.
 
Enhedslisten og Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig indstillingen og forslår følgende alternativ indstilling:
Punkterne 1b og 1c i indstillingen udgår til fordel for et nyt punkt 1b. I nyt punkt 1b forslås det, at 1. mio. kr. afsat til forsøg med ekstra udvidet åbningstid i 2017 anvendes til, at finansiere besparelsen. Samt at der i den kommende brugerundersøgelse sker en afdækning af behovet for en ekstraordinær udvidet åbningstid. 


caseno16-60848_#4097633_v1_dagtilbud holbæk by- høringssvar om besparelser 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097597_v1_dagtilbud og skole katrinedal- høringssvar implementering af budgetreduktion.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097498_v1_dagtilbud skovvejen høringssvar - implementering af budgetreduktion januar 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097368_v1_kildedamsskolen - høringssvar sfo sommerferie.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097293_v1_høringssvar område kildedam - implementering af budgetreduktion.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098097_v1_referat fra med-dialogmøde den 17. januar 2017 - referat fra med-dialogmøde den 17. januar 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098221_v1_holbæk by skole høringssvar vedr. besparelser på sfo.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098375_v1_skovvejens skole - høringssvar vedr. besparelser sfo_ujj.pdf.pdf

Bilag

Dagtilbud Holbæk By- Høringssvar om besparelser 2017.pdf
Dagtilbud og skole Katrinedal- høringssvar implementering af budgetreduktion.pdf
Dagtilbud Skovvejen Høringssvar - implementering af budgetreduktion januar 2017.pdf
Kildedamsskolen - Høringssvar SFO sommerferie.pdf
Høringssvar Område Kildedam - Implementering af budgetreduktion.pdf
Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017 - Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017.pdf
Holbæk By Skole Høringssvar vedr. besparelser på SFO.pdf
Skovvejens Skole - Høringssvar vedr. besparelser SFO_ujj.pdf


19. Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken

Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalg, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. 0,4 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2017 (skoleåret 2017-18) finansieres af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
 2. 0,55 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.
 3. 0,4 mio. kr. til nedtagning af pavilloner i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.

Beskrivelse af sagen
Udvalget indstillede på møde d. 10. januar 2017 til byrådet, at leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
 
Udvalget bad samtidig administrationen om at fremkomme med alternative forslag til finansiering af leje af pavillonerne i skoleåret 2017-18.
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til finansiering af pavillonerne i kommende skoleår.

Baggrunden herfor er, at der sikres budgetneutralitet i 2017 og fuld finansiering af konsekvenserne ved at forlænge lejeaftalen i skoleåret 2017-18.
 
Inden behandling af sagen i byrådet d. 8. februar 2017 indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen for Holbæk By skole.
 
I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen d. 18. januar 2017, er der stillet uddybende spørgsmål omkring lokaleforhold på Holbæk By skole. Administrationen udarbejder et notat herom, som udleveres på udvalgets møde d. 24. januar 2017.
 
Administrationen vil i samarbejde med Holbæk By skole snarest igangsætte den nødvendige planlægning af, hvordan skolens samlede lokalekapacitet udnyttes bedst muligt i skoleåret 2018-19, hvor det er en klar forudsætning, at pavillonerne er taget ned.

Økonomiske konsekvenser
Forlængelse af lejeaftalen af pavillonerne i skoleåret 2017-18 indebærer en lejeudgift på 0,4 mio. kr. i 2017 og en lejeudgift på 0,55 mio. kr. i 2018. Nedtagning af pavillonerne i sommeren 2018 koster 0,4 mio. kr.
Forslag til finansiering er beskrevet ovenfor i sagen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Udvalget kan ikke tilslutte sig indstillingen og forslår i stedet følgende alternativ indstilling:
 
1. 0,4 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2017 (skoleåret 2017-18) finansieres af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
2. 0,55 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.
3. 0,4 mio. kr. til nedtagning af pavilloner i 2018 indarbejdes i det tekniske budget for 2018.
20. Drøftelse af forslag om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Drøftelse af forslag om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. udvalget drøfter perspektiver og muligheder i forslaget om forsøg med et selvstyrende dagtilbudsområde med henblik på en eventuel videre proces i samarbejde med forældrebestyrelsen for Holbæk By.

Beskrivelse af sagen
 
På dialogmødet den 16. november med udvalget samt forældre- og skolebestyrelserne præsenterede forældrebestyrelsen fra Dagtilbuddet Holbæk By et forslag om, at give dagtilbudsområdet Holbæk By status som et selvstyrende område.
 
Efterfølgende har forældrebestyrelsen beskrevet forslaget, der i første omgang forslås iværksat i en treårig forsøgsperiode. Beskrivelsen af forslaget er vedlagt sagen som bilag.
 
Forældrebestyrelsens intention med forsøget er – som de selv udtrykker det - at kombinere alt det bedste fra de private tilbud med alt det bedste fra det kommunale.
Forud for udvalgsmødet har administrationen og repræsentanter fra bestyrelsen drøftet de enkelte elementer i forslaget med henblik på en konkretisering. Herunder en første vurdering af hvilke elementer i forslaget, der måske umiddelbart kan iværksættes, og hvilke der kræver en selvstændig politisk beslutning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Drøftet.


caseno17-1782_#4098188_v1_forslag fra forældrebestyrelsen ved holbæk by.pdf

Bilag

Forslag fra forældrebestyrelsen ved Holbæk By


21. Orientering om nøgletal for folkeskolerne

Orientering om nøgletal for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. orientering om nøgletal for folkeskolerne tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede i 2015 et nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet. Formålet er at styrke overblikket og videngrundlaget for kommunerne.
 
De nyeste nøgletal fra KL er fra december 2016 og er vedlagt som bilag.
 
Nøgletalskonceptet
Nøgletallene kommer bredt rundt om skoleområdet både i forhold til resultater og ressourcer. Nøgletallene dækker følgende temaer:
 
 
Forslag til hvordan nøgletallene kan bruges
Nøgletalsoversigten kan supplere kvalitetsrapporten og øvrig ledelsesinformation på folkeskoleområdet.

Nøgletallene viser, hvordan hver kommune ligger i forhold til landets øvrige kommuner, samt i forhold til sammenligningskommuner. Nøgletallene præsenterer ikke en facitliste for kommunens status og udvikling på folkeskoleområdet, men giver en indikation på, hvor kommunen ligger på forskellige parametre sammenlignet med andre kommuner.
 
KL opfordrer til at nøgletalsoversigten kan bruges som grundlag for drøftelser i
kommunalbestyrelse, fagudvalg og administration om status for folkeskolen.
 
De tilsendte nøgletal fra KL er vedlagt som bilag i sagen. Her er Holbæk kommune samt de sammenligningskommuner, der ligner kommunen socioøkonomisk, fremhævet (det vil sige kommuner med samme sociale og økonomiske forhold, der har betydning for udgifterne på skoleområdet i kommunen). Desuden er vedlagt et baggrundsnotat om nøgletalskonceptet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno17-2598_#4091119_v1_oversigt, nøgletal - holbæk kommune.pdf
caseno17-2598_#4091088_v1_brev fra kl om nyeste skolenøgletal.pdf
caseno17-2598_#4091106_v1_baggrundsnotat om nøgletal 2016.pdf

Bilag

Oversigt, Nøgletal - Holbæk Kommune
Brev fra KL om nyeste skolenøgletal
Baggrundsnotat om nøgletal 2016


22. Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Børneindsatsen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Børneindsatsen til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
 
Status på sags tal i Børneindsatsen- Sags-gennemsnit pr. fuldtids medarbejder
 
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
 Modtagelsen
36
36
45
Børneteamet i Handicapafdelingen
35
34
36
Asylteamet i Handicapafdelingen
64
69
71
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
71
73
75
Børnefamilieafdelingen
36
36
44
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
0
0
 
Status på sags tal i Børneindsatsen- Sags-gennemsnit pr. fuldtids medarbejder
 
Primo
Jan.
2017
 
 
Special Myndig i Handicapafdelingen
36
 
 
Asylteamet i  Handicapafdelingen
72
 
 
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
78
 
 
Myndighed
45
 
 
 
NB. Modtagelsen og Børnefamilieafdelingen er fra 01.01.17 blevet Myndighed i Børneindsatsen.
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Primo
Jan.
2017
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
4
26
5
6
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
8
24
13*
9
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
45
43
51
54
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
0
0
0
0
 *Heraf er de 5 supplerende undersøgelser, altså tillæg til allerede udarbejdet BFU.
 
 
Status på underretninger
 
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Primo
jan.
2017
Modtagne underretninger i den sidste måned
120
82
115
99
 
Der er ingen underretninger i Børneindsatsen, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Primo
jan.
2017
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Anbringelser i plejefamilie
85
2.957.000
88
85
2.957.000
88
87
3.209.000
Anbringelser på opholdssted
13
950.537
14
13
950.537
14
18
1.219.000
Anbringelser på Netværkspleje
7
61.000
7
7
61.000
7
8
68.000
Anbringelser på kost-/efterskole
1
50.000
1
1
50.000
1
1
55.000
Døgninstitutioner for børn og unge
13
1.135.000
11
13
1.135.000
11
9
737.000
 
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno15-60855_#4100114_v1_nøgletal, børneindsatsen februar 2016 - december 2016.pdf

Bilag

Nøgletal, Børneindsatsen februar 2016 - december 2016


23. Orientering om udmøntning af budget 2017

Orientering om udmøntning af budget 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har udtrykt ønske om større involvering i såvel budgetlægning som opfølgning på overholdelse af budgettet.
 
Derfor konkretiseres budget 2017 nu i de stående udvalg og i Økonomiudvalget. Udvalgene vil på møderne i foråret løbende blive orienteret om økonomien på de enkelte områder. Det gælder både forudsætningerne for budget 2017, opfølgning på forbruget i 2017, regnskabet for 2016 og budgetlægningen for 2018.
 
Budgetopfølgningerne vil ske på møderne i marts, april, august, september og november. Regnskab 2016 præsenteres på møderne i april. Budgetlægning af 2018 drøftes på møderne i februar, marts, april og maj.
 
Udmøntning af budget 2017
Administrationen har arbejdet intenst med implementering af budgettet og planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.
 
I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.
 
Overholdelse af budget 2017 kræver, at de identificerede handlinger iværksættes så hurtigt, det er muligt. Hvis der går lang tid, inden de ændrede arbejdsgange og servicejusteringer sættes i værk, vil den økonomiske effekt komme senere. Dermed vil budgettet ikke kunne overholdes. Dertil kommer, at det forventede merforbrug i 2016 forstærker behovet for hurtig og effektiv implementering af budget 2017.
 
På udvalgsmødet orienterer kerneområdechefen om forudsætningerne for budget 2017, herunder om udmøntning af rammereduktioner, i det omfang udmøntningen sker i handlinger, som kræver politisk beslutning.
 
De handlinger, der kræver politiske beslutninger – f.eks. ændringer af politisk vedtagne serviceniveauer – vil, når de relevante høringer er foretaget, blive forelagt de respektive udvalg til godkendelse på de ordinære udvalgsmøder i februar. 
 
I de tilfælde, hvor det er byrådet, der har beslutningskompetencen, vil byrådet få forelagt handlingerne til godkendelse på det ordinære byrådsmøde i marts – efter der er foretaget høring af de relevante organer og udvalgsbehandling i de respektive udvalg.
 
Budgetoverholdelse i 2017
For at skabe et solidt fundament for de kommende års økonomi er det afgørende, at budget 2017 overholdes. Det kræver, at de nødvendige aktivitetsændringer og servicejusteringer sættes i gang så hurtigt, det er muligt.

Høring
De handlinger, der skal sendes i høring er beskrevet i bilagene Høring – Aktiv Hele Livet og Høring – Læring og Trivsel. Af bilagene fremgår, hvem der høres, og fristen for høringen.

 
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.
 
Bilag med oplæg vedhæftes referatet.


caseno17-1642_#4100093_v1_bilag vedr. serviceændringer.pdf
caseno17-1642_#4098268_v1_høring læring og trivsel.pdf
caseno17-1642_#4105491_v1_oplæg til udvalget læring og trivsel udmøntning budget 2017.pdf

Bilag

Bilag vedr. serviceændringer
Høring Læring og Trivsel
Oplæg til Udvalget Læring og Trivsel udmøntning budget 2017


24. Orientering til mødet den 24. januar 2017

Orientering til mødet den 24. januar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. status på indeklima i børnehuset Sølyst.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Orienteringen er taget til efterretning.
25. Eventuelt til mødet den 24. jaunar 2017

Eventuelt til mødet den 24. jaunar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Behandlet.