UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Den Lille Byrådssal

STARTTIDSPUNKT

10-01-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-01-2017 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 10. januar 2017
2. Beslutning om sommermoduler i daginstitutioner og SFO
3. Beslutning om placering af lukkedage fra 2017 og frem
4. Beslutning om gennemførelse af besparelse på 2,9 mio. kr. i daginstitutioner og skoler (SFO)
5. Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj
6. Beslutning om godkendelse af takster for frokostordning
7. Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken
8. Beslutning om procedure for udtræden af skolebestyrelse
9. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område
10. Drøftelse af fremtidig organisering af den kommunale tandpleje
11. Orientering om fælleskommunalt samarbejde vedr. tandregulering
12. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
13. Orientering til mødet den 10. januar 2017
14. Eventuelt til mødet den 10. januar 20171. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 10. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 10. januar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 10. januar 2017 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Godkendt med den bemærkning, at der under pkt. 13 ønskes en status på indeklimasagen i Børnehuset Sølyst.


caseno16-2055_#4082496_v1_program til den 10. jaunar 2017.pdf

Bilag

Program til den 10. jaunar 2017


2. Beslutning om sommermoduler i daginstitutioner og SFO

Beslutning om sommermoduler i daginstitutioner og SFO

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. beslutning om etablering af sommermoduler i ugerne 27, 28, 29 og 30 bortfalder.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede på sit møde d. 29. november 2016, at:

 1. at pasningstilbuddet, der stilles til rådighed på lukkedagene i ugerne 27-30, oprettes som ”familiefleksordninger” opdelt i ugemoduler (kaldet ”sommermoduler”).
 2. at de fire dagtilbud og skoleområders bestyrelser bemyndigelse til at fastsætte, hvor mange lokaliteter (børnehuse og SFO afdelinger) der åbnes i de fire uger, samt hvordan der samarbejdes mellem dagtilbud og SFO om etablering og drift af sommermodulerne.
 3. at forældrebetalingen for et eller flere sommermoduler for børn i daginstitution følger de almindelige regler for beregning af forældrebetaling – svarende til 25 % af tildelingen til ordningen.
 4. at forældrebetalingen for et eller flere sommermoduler i SFO svarer til forældrebetalingen for et 3-5 årigt barn i daginstitution.  
 
Byrådet besluttede på sit møde d. 14. december 2016, at sagen om sommermoduler genbehandles i udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Det fremgik af byrådets drøftelse, at der ikke er politisk flertal for at fastlægge flere end de hidtidige 19 lukkedage om året. Ligesom der i udvalgets drøftelse d. 21. december 2016 blev givet udtryk for, at der ikke ønskes flere lukkedage end hidtil.
 
Endvidere har Børne- og Socialministeriet efterfølgende telefonisk tilkendegivet, at de ikke finder lovhjemmel for etablering af sommermoduler med særskilt takst. Administrationen har bedt om en skriftlig begrundelse herfor, ligesom vi har anmodet KL om en vurdering. Der forelægger ikke endeligt svar.
 
På baggrund af byrådets drøftelse og tilkendegivelsen fra ministeriet anbefaler administrationen, at beslutningen om at etablere alternativ pasning i form af sommermoduler bortfalder.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Godkendt.
3. Beslutning om placering af lukkedage fra 2017 og frem

Beslutning om placering af lukkedage fra 2017 og frem

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. kriteriet for lavt børnefremmøde i de kommunale dagtilbud fastsættes til 25 % i lighed med tidligere år.
 2. at der fastsættes lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og SFO i de perioder, der er beskrevet i sagen.
 3. at det alternative tilbud om pasning på lukkedage besluttes af de fire dagtilbuds- og skoleområder.
 4. at der indledes en drøftelse med forældre- og skolebestyrelserne om mulighederne for at reducere antallet af lukkedage og/eller ændre på rammerne for den alternative pasning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 29. november 2016, at holde lukket i daginstitutioner og skolefritidsordninger i ugerne 27, 28, 29 og 30.  Samtidig blev det besluttet at tilbyde alternativ pasning i form af sommermoduler i disse uger. Byrådet besluttede d. 14. december 2016, at udvalget skal genoptage behandlingen af sagen.
 
Det fremgik af byrådets drøftelse, at der ikke er politisk flertal for at fastlægge flere end de hidtidige 19 lukkedage om året. Ligesom der i udvalgets drøftelse d. 21. december 2016 blevet givet udtryk for, at der ikke ønskes flere lukkedage end hidtil.
 
Definition på lukkedage
Lukkedage defineres jf. Dagtilbudsvejledningen som, hverdage hvor et børnehus eller en afdeling holdes helt eller delvist lukket. Der må kun holdes lukkedage på dage med lavt fremmøde, og forældrene skal have tilbud om alternativ pasning.
 
Bestemmelserne om lukkedage gælder ikke for dagplejen. Her gælder det generelt, at forældrene skal tilbydes alternativ pasning ved dagplejerens fravær. I Holbæk kommunen har vi hidtil valgt at tilrettelægge dagplejernes arbejdstid sådan, at der afvikles ferier og fridage på de dage, hvor daginstitutionerne holder lukket. Børn fra dagplejen tilbydes alternativ pasning sammen med børn fra daginstitutionerne.
 
Skolefritidsordninger oprettes efter Folkeskolelovens § 3 stk. 7. Der er ikke sat statslige rammer for, hvilke åbningstider der skal stilles til rådighed for forældrene. Holbæk Kommunen har hidtil besluttet at holde skolefritidsordningerne lukket på samme dage, som gælder for daginstitutionerne.  Børn fra SFO er hidtil blevet tilbudt alternativ pasning sammen med børn fra daginstitutioner og dagpleje.
 
Kriterie for lavt fremmøde
Som det fremgår skal udvalget tager stilling til kriteriet for lavt fremmøde i daginstitutioner. Administrationen anbefaler, at kriteriet fastsættes til 25 % i lighed med det kriterie, der har været gældende i 2016 og tidligere år.
 
Lukkedage fra 2017
Der er hidtil fastsat lukkedage, som 19 kalenderdage om året. Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt i de år, hvor flere søgnehelligdage falder lørdag eller søndag. Alternativt kan det besluttes at holde lukket i konkrete perioder. Dette indebærer at der afvikles gennemsnitligt 19 årlige lukkedage. Bestyrelserne har i forbindelse med en høring i efteråret 2016 anbefalet, at lukkedage med virkning fra 2017 fastlægges i nedenstående perioder.
 
Administrationen anbefaler derfor at daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger holdes lukket i nedenstående perioder, svarende til gennemsnitligt 19 dage årligt.
 
 
Tilbud om alternativ pasning på lukkedage
Ifølge dagtilbudsloven skal der stilles alternativ pasning til rådighed for forældrene på lukkedage. Dette gælder dog ikke grundlovsdag og nytårsaftensdag.
 
Der er hidtil stillet pasning til rådighed i fire børnehuse i hhv. Holbæk By, Tølløse, Nr. Jernløse og Regstrup. Udgifterne til pasningen er hidtil finansieret centralt, men byrådet besluttede som en del af budgetlægningen at pasningen fremover skal finansieres af de fire dagtilbuds- og skoleområder. Det betyder, at det fremover er forældre- og skolebestyrelser, der skal tage stilling til, i hvilke børnehuse og SFOér der tilbydes alternativ pasning.
 
Dialog med bestyrelserne
Siden lukkedagene i sommerperioden (uge 29 og 30) blev indført, er der både fra forældre og politisk i forskellige sammenhæng givet udtryk for et ønske om at undgå lukkeuger. Set i lyset af den seneste debat om lukkeugerne forslås det, at udvalget snarest muligt inviterer bestyrelsesformændene for forældre- og skolebestyrelserne til en drøftelse om mulighederne for, at reducere antallet af lukkedage og/eller ændre på rammerne for den alternative pasning (eventuel med virkning fra 2018).

Økonomiske konsekvenser
Ved budgetlægningen blev der forudsat en besparelse på 2,5 mio. på dagtilbudsområdet og 0,4 mio. på SFO området som følge af beslutningen om flere lukkedage.
 
Administrationen har udarbejdet en særskilt beslutningssag (se næste sag på dagsordenen), om hvordan disse reduktioner kan udmøntes.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Godkendt
 
Det bemærkes, at det fejlagtigt fremgår af sagsfremstillingen, at der ikke skal stilles alternativ pasning til rådighed på nytårsdag, hvor der korrekt burde have stået juleaftensdag (den 24. december).
 
Det bemærkes ligeledes, at den hidtidige alternative pasning er stillet til rådighed i henholdsvis Holbæk By, Tølløse, Nr. Jernløse og Jyderup. Og ikke som det fremgår i Regstrup.
4. Beslutning om gennemførelse af besparelse på 2,9 mio. kr. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Beslutning om gennemførelse af besparelse på 2,9 mio. kr. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
  1. 1,5 mio. kr. af de midler, der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud,
  2. 0,1 mio. kr. der er disponeret til brugerundersøgelse i dagtilbud, samt
  3. 0,9 mio. kr. fra de midler, der er tildelt til de fire dagtilbudsområder til styrket læring og trivsel.
 2. Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder. 
 3. Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.

Beskrivelse af sagen
 
I budgettet for 2017 er der indarbejdet en besparelse på henholdsvis 2,5 mio. kr. i dagtilbud og 0,4 mio. kr. i skolerne (SFO). Besparelsen er begrundet i en udvidelse i antallet af lukkedage og indførelse af tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO i ugerne 27-30.
 
Byrådet har efterfølgende den 14. december 2016 besluttet, at udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” skal genbehandle beslutningerne om udvidelse af antal lukkedage og sommermoduler i dagtilbud og SFO.
 
Det fremgik af byrådets drøftelse, at der ikke er politisk flertal for at fastlægge flere end de hidtidige 19 lukkedage om året. Ligesom der i udvalgets drøftelse d. 21. december 2016 blevet givet udtryk for, at der ikke ønskes flere lukkedage end hidtil.
 
Endvidere har Børne- og Socialministeriet efterfølgende telefonisk tilkendegivet, at de ikke finder lovhjemmel for etablering af sommermoduler med særskilt takst. Administrationen har bedt om en skriftlig begrundelse herfor, ligesom vi har anmodet KL (Kommunernes Landsforening) om en vurdering. Der forelægger ikke endeligt svar.
 
Hvis den fornyede behandling af lukkedage og sommermoduler resulterer i, at grundlaget for de vedtagende besparelser bortfalder, skal der træffes beslutning om, hvordan besparelsen på de i alt 2,9 mio. kr. gennemføres.
 
På baggrund af udvalgets drøftelse på det ekstraordinære udvalgsmøde den 21. december 2016 kan der peges på følgende muligheder for, hvordan besparelsen kan opnås.
 
Dagtilbud
 
Skolerne (SFO)

Høring
 
Der gennemføres høring om udmøntningen af besparelsen i forældre- og skolebestyrelser i perioden den 11.- 18. januar 2017 med henblik på fornyet behandling efter høring i udvalget den 24. januar og endelig beslutning i byrådet den 8. februar 2017.
 
Desuden indhentes der ligeledes inden mødet den 24. januar udtalelse fra MED-organisationen (MED-dialogmøde) om beslutningens konsekvenser for medarbejderne.     

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Godkendt.
5. Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj

Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. forældrenes egenbetaling for dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 årlige rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned,
 2. hidtidige forudsætninger for takstfastsættelse fastholdes, og
 3. nedenstående takster godkendes.

Alternativ indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller alternativt, at:
 1. forældrenes egenbetaling for dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj opkræves i 12 årlige rater.
 2. hidtidige forudsætninger for takstfastsættelse fastholdes.
 3. nedenstående takster godkendes.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2017, at ændre antallet af terminer for opkrævning af sædvanlig forældrebetaling fra 12 til 11 i forbindelse med udvidelse af antallet af lukkedage og indførelse af tilkøbsmoduler. Begrundelsen for 11 måneders betalingen var, at forældrene derudover skulle betale særskilt for pasning i ugerne 27-30.
 
Byrådet har efterfølgende besluttet, at udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” skal genbehandle beslutningerne om udvidelse af antal lukkedage og tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO.
 
Hvis den fornyede behandling af lukkedage og sommermoduler resulterer i, at beslutningerne om udvidelse af antal lukkedage og tilkøbsmoduler ændres, skal taksterne på området genberegnes således, at udgifterne til pasning i daginstitution og SFO i juli måned bliver indarbejdet i den sædvanlige forældrebetaling.
 
Desuden skal der tages stilling til antallet af betalingsterminer.
 
Det er administrationens anbefaling, at beslutningen om opkrævning i 11 terminer (måneder) fastholdes, da takster i dagplejen og Cirkus Kæphøj så vil være uændrede i forhold til de takster, der gælder pr 1. januar 2017.
 
Med en 11 måneders betaling vil juli måned være ”betalingsfri”, hvilket kan være en fordel for børnefamilierne, der typisk har ekstraudgifter i forbindelse med sommerferien. Desuden bortfalder incitamentet for at udmelde børn i juli måned - med de konsekvenser det har for indtægten fra forældrebetaling og takstniveauet.
 
Forudsætninger for takstfastsættelse
 
Dagpleje
25 % af udgifterne til drift af en plads
Daginstitutioner
25 % af kommunens gennemsnitlige udgifter til drift at en plads til børn under el. over 2 år og 8 mdr.
SFO
Fastsættes konkret. Ved budgetlægningen fastsat til 19.200 kr. for SFO 1 og 9.600 kr. årligt for SFO 2
Cirkus Kæphøj
Fastsættes konkret. Ved budgetlægningen fastsat til 16.742 kr. årligt
 
Betalingen på dagtilbudsområdet er fastsat til lovens maksimum. Taksterne i dagtilbud kan jf. lovgivningen reguleres med 3 måneders varsel. I forbindelse med takstreguleringer fastsættes raterne således, at forældrene finansierer 25 % af de årlige korrigerede bruttodriftsudgifter.
 
Takster
Under forudsætning af, at forældrebetalingen opkræves i 11 rater vil følgende takster være gældende fra den 1. maj 2017. 
 
Takst pr. 1. maj 2017 ved betaling i 11 rater
Pr. år
Pr. Rate
Dagpleje
31.141
2.831
0-2 år og 8 mdr.
33.484
3.092
2 år og 9 mdr. - 5 år
19.701
1.816
SFO 1
19.200
1.794
SFO 2
9.600
897
Cirkus Kæphøj
16.742
1.522
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
En tilbagevenden til opkrævning i 12 rater betyder, at taksten skal reguleres for alle pladstyper eftersom taksterne i dagplejen, daginstitutioner, Cirkus Kæphøj og SFO pr. 1. januar 2017 opkræves over 11 måneder.
 
Under forudsætning af, at forældrebetalingen opkræves over 12 måneder/rater vil følgende takster være gældende fra den 1. maj 2017.
 
Takster
 
Takst pr. 1. maj 2017 ved betaling i 12 rater
Pr. år
Rate
Dagpleje
31.141
2.595
0-2 år og 8 mdr.
33.484
2.706
2 år og 9 mdr. - 5 år
19.701
1.589
SFO 1
19.200
1.570
SFO 2
9.600
785
Cirkus Kæphøj
16.742
1.395
 
 
Forudsætning
Såfremt det besluttes at midler afsat til ekstraordinær åbningstid (1. mio. kr.) helt eller delvist anvendes til at finansiere den forudsatte besparelse fra udvidelse af antal lukkedage, skal beløbet indarbejdes i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i daginstitutioner. Da beløbet hidtil ikke har indgået i takstberegningen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Hovedindstillingen blev godkendt.
6. Beslutning om godkendelse af takster for frokostordning

Beslutning om godkendelse af takster for frokostordning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. taksten for frokostordning i daginstitutioner fastsættes med virkning fra den 1. april 2017 til 620 kr. om måneden i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Alternativ indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. taksten for frokostordning i daginstitutioner fastsættes med virkning fra d. 1. april 2017 til 568 kr. om måneden i 12 måneder.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget fastsatte på sit møde d. 27. september 2016 rammerne for fornyelse af kommunens frokostordning for perioden fra d. 1. april 2017 til 31. december 2018. Efterfølgende har forældrene i de 33 børnehuse haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de ønsker at fravælge ordningen. I den selvejende institution Dragebakken er det bestyrelsen, der træffer beslutningen. Sagen vedlægges et overblik over resultatet af forældrenes stillingtagen.
 
Forældrene i 19 børnehuse har fravalgt frokostordningen for begge aldersgrupper. 8 børnehuse har fravalgt ordningen for børn over tre år, mens 7 børnehuse benytter frokostordningen til begge aldersgrupper. Endelig har bestyrelsen for den selvejende institution Dragebakken besluttet, at fortsætte deres nuværende frokostordning for alle børn.
 
Halvdelen af de 16 huse, der benytter frokostordningen, producerer selv maden. 6 huse får leveret mad fra den hidtidige centrale leverandør. Desuden er det som noget nyt aftalt, at børnehusene i Jyderup får leveret mad fra en lokal leverandør.
 
Samlet set betyder det, at 48 % af de 0-2 årige fra april benytter frokostordningen imod 39 % i den eksisterende ordning. For de 3-5 årige er de tilsvarende tal henholdsvis 21 % og 13 %.
 
Prisen for frokostordningen er på baggrund af forældrenes stillingtagen beregnet til 620 kr. om måneden i 11 rater. Den nuværende ordning koster 598 kr. i 12 måneder.
 
Den øgede tilslutning til frokostordningen betyder således, at prisen for frokost falder med 360 kr. om året.
 
Som det fremgår af opgørelsen er der i nogle børnehuse/aldersgrupper, hvor frokosten er fravalgt, en forholdsmæssig stor andel af forældre, som ikke har fravalgt ordningen. Det er især tilfældet i de børnehuse, hvor de yngste børn er omfattet frokostordningen.
 
Dagtilbudsloven rummer mulighed for, at forældrene i disse børnehuse kan oprette forældrearrangerede frokostordninger. Det har et par af børnehusene vist interesse for. Administrationen arbejder derfor med at belyse vilkårene for, at sådanne ordninger kan tilkobles den kommunale ordning, hvilket i givet fald kan betyde et yderligere prisfald pga. af et større volumen. Hvis det bliver aktuelt, vil udvalget skulle forholde sig særskilt til vilkårene for en forældrearrangeret ordning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Udvalget skal i anden sag på dagsorden blandt andet forholde sig til, hvorvidt den almindelige forældrebetaling skal fordeles over 11 eller 12 rater.  
 
Hvis udvalget i den forbindelse vælger, at forældrebetalingen skal fordeles over 12 rater, anbefales det, at betalingsterminerne for frokostordningen ændres tilsvarende.
 
Den månedlige takst ved 12 rater er beregnet til 598 kr., hvilket er 30 kr. billigere end prisen for den nuværende ordning.
 
Taksten skal jf. loven varsles med tre måneder. Derfor er taksten ud fra begge opkrævningsterminer varslet ultimo december under forbehold for politisk godkendelse.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Hovedindstillingen blev godkendt.


caseno16-43116_#4081851_v1_frokostordning i daginstitutioner fra 1. april 2017.pdf.pdf

Bilag

Frokostordning i daginstitutioner fra 1. april 2017.pdf


7. Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. kommunen ikke benytter mulighederne for, at forlænge lejekontrakten af pavillon opstillet ved Holbæk By Skoles afdeling Bjergmarken frem til sommeren 2018.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller alternativt, at:

 1. leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
 2. udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 29. november 2017, at bede skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole udtale sig om konsekvenserne af, at de opstillede pavilloner ved afdeling Bjergmarken afvikles i sommeren 2017.
 
Det fremgik af dagsordenspunktet til mødet, at pavillonerne i dag benyttes af:
 
 
Skolen har efterfølgende oplyst at yderligere en klasse med 20 elever benytter faciliteterne.
 
Administrationen har i dialog med skoleledelsen fra Holbæk By Skole udarbejdet en foreløbig plan for, hvordan der skabes plads på skolens afdelinger til at rumme de funktioner, der på nuværende tidspunkt rummes i pavilloner på afdeling Bjergmarken. Planen synliggør, hvordan der skabes plads på Holbæk By Skoles to afdelinger.
 
Det er administrationens vurdering, at der via en anden disponering af lokalerne på de to afdelinger vil kunne skabes den nødvendige plads til de funktioner, der i dag rummes i pavillonerne. Administrationen anbefaler, at denne mulighed udnyttes fra skoleåret 2017-18 for at spare lejeudgiften til pavillonerne i kommende skoleår, og dermed bidrage til realiseringen af byrådets budgetmål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift.   
 
De konkrete løsningsmuligheder fremgår af vedlagte notat og er i overskrifter gengivet nedenfor.
 
Fordeling af kapacitet

Økonomiske konsekvenser
Udløbet af pavillonlejen vil betyde, at udgifterne til bygningsdrift på skoleområdet reduceres med ca. 0,4 mio. kr. i 2017 og ca. 0,55 mio. kr. i 2018. Reduktionen
indgår i arealoptimeringen, og bidrager dermed til at realisere byrådets budgetmål for arealoptimering.
 
Nedtagningen af pavillonerne koster 0,4 mio. kr. og anbefales finansieret af et ikke
disponeret beløb i anlægsbudget 2016, som blev afsat til omstillingsgruppernes
arbejde under udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Derudover vil der være udgifter til ombygning af lokaler og flytning af klasser.
Det anslås, at disse udgifter beløber sig til 0,15 mio. kr. som finansieres via anlægsbudgettets renoveringspulje.
 
Endvidere kan flytning af elever udløse en begrænset udgift til transport for et mindre antal elever.
 
Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling
Såfremt leje af pavillonerne forlænges til sommeren 2018, anbefaler administrationen at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole. Det vil sige i alt 0,95 mio. kr. i skoleåret 2017-18.
 
Det skal bemærkes, at økonomien ved Holbæk By Skole jf. tidligere orienteringer til udvalget i forvejen er hårdt presset.    
 
Da forslaget om, at udgiften dækkes af skolen ikke tidligere har indgået i sagen vil skolebestyrelsen forud for byrådets behandling af sagen d. 25. januar 2017 blive bedt om at udtale sig om dette forslag, såfremt det indstilles til vedtagelse i Byrådet.

Høring
 
Skolebestyrelsens udtalelse af 15. december 2016 vedlægges sagen. Skolebestyrelsen kan ikke anbefale at pavillonerne afvikles i sommeren 2017. Bestyrelsen har følgende hovedargumenter:
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Et enigt udvalg kunne ikke godkende hovedindstillingen.
 
Et flertal af udvalget bestående af Lars Dinesen, Jens Kristiansen Steen Klink Pedersen, Rolf Rasmussen og Karen Thestrup Clausen godkendte pkt. 1 i den alternative indstilling om, at leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
 
Rasmus Brandstrup Larsen afstod fra at stemme til den alternative indstilling pkt. 1
 
Et enigt udvalg kunne ikke godkende den alternative indstilling pkt. 2 om, at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole med den bemærkning, at administrationen bedes fremkomme med alternative forslag til finansiering, når sagen behandles i byrådet, samt at udvalget forudsætter at skolen nu på begynder sin planlægning med henblik på skoleåret 2018-19.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno16-47088_#4053618_v1_høringssvar vedr. afvikling af pavillonerne pa° holbæk by skole afdeling bjergmarken. .pdf.pdf
caseno16-47088_#4066320_v1_bilag - foreløbig plan for fordeling af kapacitet.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar vedr. afvikling af pavillonerne pa° Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken. .pdf
Bilag - Foreløbig plan for fordeling af kapacitet.pdf


8. Beslutning om procedure for udtræden af skolebestyrelse

Beslutning om procedure for udtræden af skolebestyrelse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der træffes beslutning om procedure for udtræden af skolebestyrelser.

Beskrivelse af sagen
 
Der har gennem årene været forskellige fremgangsmåder, når en forældrerepræsentant ønsker at udtræde af en skolebestyrelse.  Der har tidligere været ansøgt om udtræden på politisk niveau, hos skolechef og ved uddelegering hos skoleleder. Det fremgår ikke af de gældende styrelsesvedtægter, hvorledes udtrædelser skal håndteres.
 
Hvad siger lovgivningen?
I skolebestyrelsesbekendtgørelsen står der, at en forældrerepræsentant kan udtræde af en skolebestyrelse, når vedkommende har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om det og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
 
Procedure for udtræden af skolebestyrelser
Det foreslås, at det fremadrettet er chefen for Læring og Trivsel, der meddeles om udtræden af skolebestyrelser, og at udvalget derefter orienteres om det ved næstkommende møde. Ved næste revision af styrelsesvedtægterne indarbejdes proceduren i styrelsesvedtægten for folkeskolerne.

Lovgrundlag – link
 
Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, BEK nr. 28 af 14/01/2014. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161332

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Godkendt.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet
9. Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område fastsættes som foreslået i det vedlagte bilag.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Byrådet har senest den 17. april 2013 offentliggjort en oversigt over fristerne for den generelle sagsbehandlingstid på de forskellige sociale sagsområder. Sagsbehandlingsfristerne er - blandt andet som følge af lovændringer – løbende blevet revideret. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede forslag til en revideret oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. 
 
Oversigten vil, med de eventuelle ændringer, byrådet måtte beslutte, blive offentliggjort på kommunens hjemmeside uden farvemarkeringerne, uden de to kolonner, der er markeret med orange og uden den tekst på side 1, der står i den kantede parentes. 
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.
 

Lovgrundlag – link
§ 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno16-55124_#4077284_v1_sagsbehandlingsfrister på det sociale område.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område


10. Drøftelse af fremtidig organisering af den kommunale tandpleje

Drøftelse af fremtidig organisering af den kommunale tandpleje

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget drøfter, hvilke perspektiver der skal være styrende for den fremtidige organisering af den kommunale tandpleje.

Beskrivelse af sagen
 
Den kommunale tandpleje er organiseret med en tandreguleringsklinik, to almene tandklinikker i Holbæk By og klinikker i henholdsvis Tølløse og Jyderup. Indtil januar 2017 var der også en almen klinik i Svinninge, hvorefter det som følge af nedenstående udfordringer ikke var muligt at fortsætte driften.
 
Sundhed for Børn og Unge og Vækst og Bæredygtighed har i fællesskab arbejdet med at analysere og belyse fremtidsperspektiverne for organisering af den kommunale tandpleje.
 
Samarbejdet er aktualiseret af, at:
 
 
Der er udarbejdet notater om henholdsvis de sundhedsfaglige og de bygningsmæssige muligheder ved en ny organisering. Disse vedlægges som bilag. Generelt påpeger de to notater, at der er behov for at investere i bedre og mere tidssvarende faciliteter til såvel almen- og specialtandpleje indenfor en overskuelig fremtid.
 
Notaterne peger her på, at en centralisering af den almene tandpleje og samling af tandpleje og tandregulering i en ny fælles klinik i Holbæk by, som det mest optimale fagligt og driftsøkonomisk.
 
Denne løsning betyder imidlertid at nogle børn vil få længere til tandlægen. Notatet beskriver at flere forældre fra yderområderne i forvejen vælger at benytte klinikkerne i Holbæk, da disse har længere åbningstider, og der er gode offentlige forbindelser til klinikkerne. Hertil kommer, at modellen vil være kombineret med opsøgende forebyggende tilbud.
 
Notaternes scenarie 2, illustrerer en model, hvor der helt eller delvist opretholdes decentrale klinikker. Det indebærer, at klinikkerne skal opdateres, så de kan imødekomme de skærpede kliniske krav. Anlægsudgiften til dette senarie er lavere, men til gengæld svarer modellen ikke på de faglige udfordringer, ligesom der ikke opnås samme driftsøkonomiske effekt.
 
Særligt vedrørende tandreguleringsklinikken
Den nuværende klinik er ikke tidssvarende og desuden dyr i drift. Der er igangsat samarbejde med Kalundborg og Odsherred kommuner om mulighederne for et fælles tandreguleringscenter. Udvalget bliver orienteret mere konkret om samarbejdet i en særskilt sag på dagsordenen.
 
Her skal blot fremhæves, at der vil være stordrifts fordele forbundet med, at placere tandreguleringsklinikken sammen med en almen tandklinik.

Økonomiske konsekvenser
 
Administrationen anbefaler, at udvalgets drøftelse af sagen danner udgangspunkt for en anbefaling i relation til anlægsbudgetteringen for 2018.
 
I relation til tandreguleringsklinikken er det alene overslag over udgifter til en ren Holbæk klinik, der er medtaget i nedenstående skøn. Anlægsudgifterne til de to scenarier er anslået til:
 
Scenarie
Udgift
1. Samling af tandpleje og tandreguleringsklinik
35 – 40 mio.
2. Opretholdelse af fire tandklinikker samt etablering af ny tandreguleringsklinik
27 – 31 mio.
 
Vurderingen af de driftsmæssige fordele og ulemper ved scenarierne er beskrevet i vedlagte notater. Notaterne peger dog på, at en centralisering af den almene tandpleje og samling af tandpleje og tandregulering i en ny fælles klinik i Holbæk by, som det mest optimalt fagligt og driftsøkonomisk.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Drøftet.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno16-59203_#4070050_v1_endeligt notat om tandklinikker - bygningsmæssigt perspektiv.pdf.pdf
caseno16-59203_#4040725_v1_notat ændring af den kommunale tandplejes struktur 27 jan 2014 - ændring af den kommunale tandple.pdf

Bilag

Endeligt notat om tandklinikker - Bygningsmæssigt perspektiv.pdf
Notat: Ændring af den kommunale tandplejes struktur 27 jan 2014 - Ændring af den kommunale tandplejes struktur september 2016.pdf


11. Orientering om fælleskommunalt samarbejde vedr. tandregulering

Orientering om fælleskommunalt samarbejde vedr. tandregulering

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om det fælleskommunale samarbejde vedr. tandregulering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Fælleskommunalt samarbejde
Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har indledt et samarbejde med henblik på at afklare mulighederne for at etablere en fælleskommunal tandreguleringsklinik.
 
I første omgang er det mundet ud i et oplæg, som omhandler geografisk placering, mulige samarbejdsmodeller, samt økonomi. Oplægget er vedlagt som bilag.
 
Oplægget anbefaler, at
-
Tandreguleringsklinikken placeres i Holbæk med nem adgang både i bil og med offentlige transportmidler
-
Der enten bygges en ny klinik eller at en eksisterende ejendom ombygges, afhængig af økonomien forbundet hermed.
-
Der etableres et § 60 selskab mellem de deltagende kommuner.
 
Holbæk Kommunes interesse i en fælles klinik
Den nuværende kommunale tandregulering består af én tandreguleringsklinik beliggende i Holbæk by, Amtmandsvej 6. Der er ansat én specialtandlæge, en tandtekniker, samt en gruppe klinikassistenter.
 
Tandreguleringsklinikken har til huse i lejede lokaler i en ældre bygning med høje årlige driftsudgifter. Derudover trænger bygningen til vedligeholdelse/genopretning, og dens nuværende stand er ikke tidssvarende i forhold til de behov og krav, der er ved drift af en nutidig klinik.
Samlet set vurderer Sundhed for Børn og Unge, samt Vækst og Bæredygtighed, at tandreguleringsklinikken inden for få år bør placeres et andet sted, pga. bygningens vedligeholdelsesmæssige tilstand og høje driftsudgifter.
 
Holbæk Kommune har de sidste 5 år haft yderst vanskeligt ved at rekruttere tandlæger med speciale i tandregulering, og mangler derfor fortsat 0,7 årsværk. Det betyder dels, at der er oparbejdet en venteliste, dels at vi for nuværende gør brug af to ældre specialtandlægekonsulenter.
Konsulenterne er en nødvendighed i forhold til oplæring af kommunens nyuddannede specialtandlæge, ligesom de bidrager til nedbringelse af ventelisten. Det er dog samtidig en dyr, usikker og uholdbar løsning på længere sigt.
 
Kommunerne i regionen har generelt rekrutteringsproblemer, idet
-
Der uddannes meget få specialtandlæger årligt,
-
Normeringen er lav i kommunerne, så mulighederne for sparring og fagligt fællesskab er ringe i den enkelte kommune
-
Den geografiske afstand fra hovedstaden ofte anses for uattraktiv.
 
Ovenstående har medført en høj konkurrence mellem kommunerne om at tilbyde de mest attraktive ansættelsesvilkår.
 
Videre forløb
På baggrund af ovenstående arbejder de 3 kommuner mod en afklaring omkring, hvorvidt alle kommuner ønsker at indgå i samarbejdet om en fælles tandreguleringsklinik, og i hvilken form samarbejdes skal etableres.
 
Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter sagen med henblik på anmodning om anlægsmidler i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Økonomiske konsekvenser
 
Ny fælles klinik
Ved opførelse af en ny fælleskommunal tandreguleringsklinik bør forventes en samlet anlægsudgift på min. 21,4 mio. kr. ekskl. moms, jf. overslag fra 2012 New Clinic, samt erfaringer fra andre kommunale tandreguleringsfællesskaber.
 
Fordeles udgiften mellem de tre kommuner med udgangspunkt i børnetallet, vil Holbæk Kommunes andel udgøre ca. 50 % af anlægsudgiften, dvs. ca. 10,6 mio. kr. 
 
Fraflytning fra den nuværende tandreguleringsklinik på Amtmandsvej i Holbæk vil medføre at lejemålet skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Omkostningen hertil anslås til mellem 0,3 og 0,4 mio. kr.
 
Modsat opnås en årlig besparelse til lejeudgift og ejendomsudgift på 0,7 mio. kr.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Taget til efterretning.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno16-60086_#4067317_v1_fælleskommunalt samarbejde om tandregulering mellem kalundborg holbæk og odsherred kommuner.pdf.pdf

Bilag

Fælleskommunalt samarbejde om tandregulering mellem Kalundborg Holbæk og Odsherred Kommuner.pdf


12. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
sept.
2016
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Modtagelsen
32
36
36
45
Børneteamet i Handicapafdelingen
36
35
34
36
Asylteamet i Handicapafdelingen
64
64
69
71
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
73
71
73
75
Børnefamilieafdelingen
36
36
36
44
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
25
26
0
0
NB. Engskovsteams sager er fra 1. november 2016 lagt ind under Børnefamilieafdelingens tal
 
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
sept.
2016
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
29
4
26
5
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
18
8
24
13*
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
41
45
43
51
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
0
0
0
0
 *Heraf er de 5 supplerende undersøgelser, altså tillæg til allerede udarbejdet BFU.
 
 
 
 
 
Status på underretninger
 
Primo
sept.
2016
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
96
120
82
115
 
Der er ingen underretninger i Familiecentret, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
sept.
2016
Primo
okt.
2016
Primo
nov.
2016
Primo
dec.
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
88
3.114.000
85
2.957.000
88
3.286.000
86
3.259.000
Anbringelser på opholdssted
13
951.000
13
950.537
14
1.374.000
17
1.214.000
Anbringelser på Netværkspleje
7
61.000
7
61.000
7
61.000
7
61.000
Anbringelser på kost-/efterskole
1
56.000
1
50.000
1
50.000
1
50.000
Døgninstitutioner for børn og unge
13
1.135.000
13
1.135.000
11
844.000
10
1.100.000
 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Taget til efterretning.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno15-60855_#4082035_v1_bilag, nøgletal februar - december 2016, familiecentret.pdf

Bilag

Bilag, Nøgletal februar - december 2016, Familiecentret


13. Orientering til mødet den 10. januar 2017

Orientering til mødet den 10. januar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. henvendelse fra dagtilbudsbestyrelsen i Holbæk by om en forsøgsordning som selvstyrende distrikt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Foruden ovenstående blev der orienteret om status på indeklimaet i Børnehuset Sølyst. 
 
Orienteringerne blev taget til efterretning.
 
 Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.
14. Eventuelt til mødet den 10. januar 2017

Eventuelt til mødet den 10. januar 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Behandlet.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.