UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

29-11-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-11-2016 18:00:00


PUNKTER

146. Godkendelse af dagsorden til den 29. november 2016
147. Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for dagtilbud 2017
148. Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen
149. Beslutning om forsøg med udvidet åbningstid i daginstitutioner
150. Beslutning om lukkedage i dagtilbud og SFO fra 2017
151. Beslutning om rammer for tilkøbsmoduler i uge 27-30 i daginstitutioner og SFO
152. Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning
153. Beslutning om ny organisering af modtageklasser
154. Beslutning om årshjul for brugerundersøgelser 2017
155. Beslutning - høring om afvikling af pavilloner på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken
156. Beslutning om budgetrevision 4
157. Orientering om en fælles ramme for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger
158. Orientering om folkeskolens afgangsprøver 2015-16
159. Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland
160. Orientering om handleplan for bedre udskolinger
161. Orientering om status på handleplan for Familiecentret
162. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse
163. Orientering til mødet den 29. november 2016
164. Eventuelt til mødet den 29. november 2016146. Godkendelse af dagsorden til den 29. november 2016

Godkendelse af dagsorden til den 29. november 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 29. november 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Godkendt.


caseno16-2055_#4021518_v1_program til den 29. november 2016.pdf.pdf

Bilag

Program til den 29. november 2016.pdf


147. Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for dagtilbud 2017

Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for dagtilbud 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender temaerne til dagtilbuddenes kvalitetsrapport 2017.

Beskrivelse af sagen
 
I 2011 aftalte kommunerne og regeringen, at kommunerne skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i de kommunale dagtilbud. I Holbæk har vi valgt en form, hvor de faglige kvalitetsoplysninger formidles via en kvalitetsrapport. Formen indeholder de væsentligste elementer i den model for faglige kvalitetsoplysninger Kommunernes Landsforening (KL) anbefaler.
 
Den seneste kvalitetsrapport blev udarbejdet og offentliggjort i 2014. I 2014 var der valgt en form og et indhold, som primært havde karakter af en status på den aktuelle kvalitet indenfor få, men væsentlige områder. Rapporten skulle udgøre et grundlag for effektmålinger af de kommende års indsatser med afsæt børn og ungepolitikken og strategi for fremtidens dagtilbud.
 
De tre temaer fra 2014 handlede om dagtilbuddenes arbejde med udvikling af læringsmiljøer, understøttelse af børns sproglige udvikling samt den aktuelle effekt at projekt børn i bevægelse (DGI uddannelsen).
 
Kvalitetsrapporten indeholdt desuden et afsnit med faktuelle oplysninger, der er med til at give et billede af kvaliteten dagtilbudsområdeområdet.
 
Kvalitetsrapporten i 2017
I lighed med kvalitetsrapporten for 2014, er det ønsket at undersøge kvalitet i opgaveløsningen indenfor 3 væsentlige områder. Der er desuden fokus på, at rapporten skal være så relevant som muligt for såvel medarbejdere, ledere, bestyrelser og det politiske niveau.
 
Særligt for kvalitetsrapporten for 2017 er der et ønske om, at kombinere dele af evalueringen af den pædagogiske læreplan med indholdet i kvalitetsrapporten. For dagtilbudsområdet betyder det, at indsamlingen af data til kvalitetsrapporten samtidig fungerer som startskuddet til en samlet evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.
 
På baggrund af ovenstående og efter drøftelse med områdelederne for dagtilbud forslås det, at kvalitetsrapporten for 2017 omhandler følgende temaer:
 
Kvalitetsrapporten vil desuden i lighed med rapporten fra 2014 indeholde et tema med faktuelle oplysninger om dagtilbudsområdet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Godkendt.
148. Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne forud for politisk beslutning.

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune har på skoleområdet prioriteret en udvidet indsats i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse. Igennem en årrække har der medvirket pædagoger i undervisningen fra 0-3. klasse og i forbindelse med folkeskolereformen er indsatsen udvidet, så der nu også medvirker pædagoger i undervisningen på mellemtrinet.
 
Byrådet har senest med vedtagelsen af budget 2017 tilkendegivet, at man fortsat ønsker at prioriterer denne indsats. På den baggrund har administrationen blandt andet drøftet med skolelederne, hvordan denne ressource bedst understøtte skolens opgaver. Dette ikke mindst med henblik på, at flest mulige børn kan tilbydes et udviklende og lærerigt undervisningstilbud i den almindelige folkeskole.
 
Ovenstående skal blandt andet ses i lyset af, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er forudsat en betydelig reduktion i 2018 på de midler, der i dag anvendes til specialtilbud og specialundervisning.
 
De generelle rammer for pædagogernes deltagelse i undervisningen er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler. Det fremgår her, at der medvirker pædagoger i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge. Der skelnes ikke mellem klassestørrelse eller mellem, at nogle klasser måske har et større behov end andre.
 
For at opnå den størst mulige effekt af den ressource som pædagogerne udgør forslås det, at rammerne justeres således, at ressourcen i endnu højere grad kan prioriteres ud fra behovet i de enkelte klasser. Dette betyder i praksis, at de gennemsnitligt 12 timer pr. uge alene betragtes som en beregningsmetode, der anvendes ved beregningen af det samlede timetal, der er afsat til pædagogers medvirken i undervisningen.
 
Det vil i højere grad end nu give mulighed for, at ressourcen kan anvendes, hvor det vurderes, at den kan give størst mulig effekt i forhold til elevernes læring og trivsel med et særligt fokus på, at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.
 
I konsekvens heraf forslås det, at formuleringen: ”pædagoger medvirker i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge,” i bilaget til styrelsesvedtægten ændres til, at: ”der samlet set er prioriteret en ressource til pædagogers medvirken i undervisningen svarende til 12 timer pr. skoleuge pr. klassetrin (0.-6. klasse)”.

Høring
Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne forud for politisk beslutning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Godkendt med en tydeliggørelse af, at de 12 timer pr. uge er pr. klasse (0.-6. klasse).
149. Beslutning om forsøg med udvidet åbningstid i daginstitutioner

Beslutning om forsøg med udvidet åbningstid i daginstitutioner

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget godkender:
 
 1. at dagtilbuds- og skoleområdet Holbæk By i samarbejde med Fagcenteret for Læring & Trivsel udarbejder konkret forslag til igangsættelse af forsøgsordning på 1-2 matrikler i Holbæk By, hvor børn fra 0 år og til og med indskolingsalderen kan blive passet udenfor normal åbningstid i hhv. daginstitutioner og indskolingsafsnit.
 2. at forslaget til forsøgsordningen udarbejdes med afsæt i de foreløbige rammer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen
Det er som led i budgetaftalen for 2017 besluttet, at der afsættes 1 mio. kr. til at sørge for, at børn fra 0 år og til og med indskolingsalderen kan blive passet udenfor normal åbningstid i hhv. daginstitutioner og indskolingsafsnit. Dette for at tilgodese børnefamilier som pendler og/eller arbejder på skæve tidspunkter. Tilbuddet skal etableres som en forsøgsordning et enkelt sted i kommunen og evalueres efter en aftalt periode.
 
Med afsæt i budgetvedtagelsen har administrationen afsøgt forskellige muligheder for etablering af forsøget. Hvis muligheden for pasning udenfor normal åbningstid skal komme flest mulige familier til gavn er det en fordel, hvis tilbuddet etableres hvor der er gode transportmuligheder. Det umiddelbare valg er derfor faldet på området Holbæk By, hvor også beliggenheden af Holbæk Sygehus taler for denne placering, da en del medarbejdere på sygehuset arbejder udenfor normal arbejdstid, og derfor potentielt kan have brug for andre typer af pasning.
 
Forslaget om placeringen af forsøgsordningen i Holbæk By er præsenteret for de to områdeledere i Holbæk By samt forældrebestyrelsen (dagtilbud), der alle har tilkendegivet positiv interesse for at indgå. Det forslås derfor, at det videre arbejde med udvikling og gennemførelse af forsøgsordningen sker i samarbejde med området.
 
Rammer om forsøget
Ud over den økonomiske ramme på 1. mio. kr. anbefales det, at udvalget som udgangspunkt for det videre arbejde med forsøgsordningen sætter følgende foreløbige rammer om forsøget:

 
De endelige rammer og herunder taksten fastsættes, når forsøgsordningen godkendes. 

Tidsplan

Tid
Aktivitet
Aktør
November 2016
Beslutning om foreløbige rammer for forsøgsordningen
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge [Udvalget]
November 2016 - januar 2017
Afklaring af handlemuligheder og udarbejdelse af forsøgsbeskrivelse
Området Holbæk By og Fagcentret
Februar 2017
Godkendelse af forsøgsordningen
Forældre- og skolebestyrelsen i Holbæk By, samt Udvalget
April 2017
Igangsættelse og drift
Området Holbæk By
 

Evaluering

Det anbefales, at forsøget løber indtil udgangen af 2018.
 
Forsøget evalueres i 2. kvartal 2018, med henblik på politisk stillingtagen til, at gøre åbningstidsudvidelsen permanent i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Økonomiske konsekvenser
Der er netto bevilget 1 mio. til forsøget. Derudover forudsættes det, at der vil være indtægter fra forældrebetaling på ca. 200.000.
 
Rammen skal finansiere alle udgifter til drift af den udvidede åbningstid.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Punktet udskydes, da placeringen af et tilbud med udvidet åbningstid ønskes yderligere belyst blandt andet via undersøgelse blandt forældrene.
150. Beslutning om lukkedage i dagtilbud og SFO fra 2017

Beslutning om lukkedage i dagtilbud og SFO fra 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget godkender:
 
 1. at kriteriet for lavt børnefremmøde i de kommunale dagtilbud fastsættes til 50 %
 2. at der fastsættes lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og SFO i de perioder, der er beskrevet i sagen
 3. at det alternative tilbud om pasning på lukkedage tilrettelægges og varetages af de fire dagtilbuds- og skoleområder

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget behandlede derfor den 31. maj 2016 forslag om, at lukkedagene fremover placeres på faste dage således, at der gennemsnitligt over en årrække holdes lukket i ca. 19 dage.
 
Forslaget har efterfølgende været i høring i forældre- og skolebestyrelserne. Der er modtaget fire høringsvar, som alle bakker op om ændringen.      
 
I mellemtiden har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 besluttet, at der i daginstitutioner og SFO indføres 11 mdrs. betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27, 28, 29 og 30. Beslutningen betyder, at antallet af lukkeuger i sommerperioden skal udvides til i alt 4 uger fra de nuværende to uger.
 
Kommunens adgang til at indføre lukkedage i dagtilbud er beskrevet i Dagtilbudsloven samt vejledningen til loven. Der er ikke tilsvarende bestemmelser for skolefritidsordninger (SFO), hvor kommunerne er stillet frit, hvad angår åbningstider.  
 
Af loven fremgår det, at byrådet kan beslutte at holde lukket på dage, hvor børnefremødet er lavt. I Holbæk Kommune er lavt fremmøde defineret som et fremmøde på under 25 %, hvor dagene støder op til ferier og helligdage.
 
En undersøgelse af fremmødet fra uge 27 og 28 i år i to af kommunens dagtilbudsområder viser, at det maksimale fremmøde i perioden er på under 50 %. Med beslutningen om 11 måneders betaling, hvor der i udgangspunktet ikke betales for juli måned, forventes det, at det maksimale fremmøde vil blive lavere.      
 
I budgetbeslutningen om indførelse af 11 måneders betaling med mulighed for tilkøbsmoduler i ugerne 27-30 er det forudsat, at kriteriet for lavt fremmøde ændres til 50 %. 
 
Dagplejen
Dagplejen er ikke eksplicit nævnt i budgetbeslutningen om indførelsen af tilkøbsmoduler i ugerne 27-30.
 
Det har hidtil været praksis, at lukkedagene for daginstitutioner og dagplejen er ens. Dagplejen har derfor i lighed med daginstitutionerne lukkedage i ugerne 29 og 30 samt i de øvrige perioder. Selv om der i dagplejen ikke er helt samme mulighed for at tilpasse bemanding og udgiftsniveau som i daginstitution og SFO, så giver et udvidet antal lukkedage i dagplejen mulighed for, at der i et endnu større omfang kan afvikles ferie og afspadsering i perioder, hvor der i forvejen er få børn. I praksis betyder det, at der ikke i samme omfang skal gøres brug af gæstedagpleje på andre tidspunkter til fordel for blandt andet børn og forældre.     
 
Det bør derfor overvejes om antallet af lukkedage også skal udvides for dagplejen, men i en tilpasset form, der i givet fald vil blive beskrevet i en selvstændig sag.
 
Placering af lukkedage
I konsekvens af ovenstående forslås det, at der fra 2017 er følgende lukkedage i daginstitution, dagpleje og SFO. Dog under forudsætning af, at børnefremmødet de pågældende perioder ikke overstiger kriteriet for lavet børnefremmøde (50 %).
 
Dagplejen
 
Daginstitution (børnehuse) og SFO
 
Tilbud om alternativ pasning på lukkedage
Rammerne for tilkøbsordningen (alternativ pasning) i ugerne 27-30 beskrives i selvstændig sag. 
 
Der vil fremover fortsat blive tilbudt fællespasningen på de øvrige lukkedage dog med den forskel, at ansvaret for tilrettelæggelse af fællespasningen på de pågældende dage fremover er placeret i områderne, da udgiften her til fremover finansieres af det tildelte budget til områderne.

Økonomiske konsekvenser
 
Budgetterne i daginstitutioner og SFO er reduceret med sammenlagt 2,9 mio. som følge af budgetbeslutningen om 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27, 28, 29 og 30.
 
Udgifterne til fællespasningen er hidtil finansieret via en central pulje. I forbindelse med budget 2017 bortfalder puljen (besparelse) og udgiften skal fremover finansieres af områderne.

Høring
 
Bestyrelserne i de fire områder har forholdt sig til spørgsmålet om at ændre fastsættelsen af lukkedage fra at være et fast antal dage til lukning i faste perioder.
 
Områderne er enige om, at det er en god idé. Dog peger Dagtilbud Skovvejen på, at den budgetreduktion der blev gennemført i forbindelse med sommerlukningen bør tilbageføres i forbindelse med lukningen i hele juli.
 
Spørgsmålet om oprettelse lukkedage i juli og julimoduler, var i høring i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen med den ændring, at kriteriet for lavt børnefremmøde fastsættes til 30 %.
 
Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen.
151. Beslutning om rammer for tilkøbsmoduler i uge 27-30 i daginstitutioner og SFO

Beslutning om rammer for tilkøbsmoduler i uge 27-30 i daginstitutioner og SFO

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget beslutter:
 1. at pasningstilbuddet, der stilles til rådighed på lukkedagene i ugerne 27-30, oprettes som ”familiefleksordninger” opdelt i ugemoduler (kaldet ”sommermoduler”).
 2. at de fire dagtilbud og skoleområders bestyrelser bemyndigelse til at fastsætte, hvor mange lokaliteter (børnehuse og SFO afdelinger) der åbnes i de fire uger, samt hvordan der samarbejdes mellem dagtilbud og SFO om etablering og drift af sommermodulerne.
 3. at forældrebetalingen for et eller flere sommermoduler for børn i daginstitution følger de almindelige regler for beregning af forældrebetaling – svarende til 25% af tildelingen til ordningen.
 4. at forældrebetalingen for et eller flere sommermoduler i SFO svarer til forældrebetalingen for et 3-5 årigt barn i daginstitution.    

Beskrivelse af sagen
 
Med budgetvedtagelsen for 2017 har Byrådet besluttet, at der i daginstitutioner og SFO indføres 11 mdrs. betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27, 28, 29 og 30.
 
Beslutningen giver en besparelse på samlet 2,9 mio. kr. årligt. Desuden åbner den mulighed for, at forældre kan spare udgifter til børnepasning i sommerperioden, samt for at den alternative pasning på lukkedage i højere grad end nu kan tilrettelægges med udgangspunkt i de lokale behov i de fire dagtilbuds- og skoleområder.
 
Konkret betyder beslutningen:

Forudsætninger

Kommunens forpligtelser hvad angår tilrettelæggelse af dagtilbudsstrukturen fremgår af dagtilbudsvejledningens kapitel 10 om forsyningsforpligtelse og dagtilbudsstrukturen. I vejledningen beskrives kommunens mulighed for fleksible ordninger, fastlæggelse af åbningstid og mulighed for lukkedage.
 
Til forskel fra dagtilbudsloven sætter lovgivningen på ikke rammer for hvordan SFO strukturen indrettes. Det gælder også for så vidt angår åbningstider m.v.
 
Budgetbeslutningen om 11 mdrs. betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27-30 forudsætter følgende yderligere politiske beslutninger:
 
Beslutning om ændring af rammer for lukkedage og kriterium for lavt børnefremmøde behandles i en selvstændig politisk sag.

Hvad er en familiefleksordning?

En Familiefleksordning er en ordning, hvor der i det enkelte dagtilbud eller inden for flere dagtilbud under den kommunale forsyning, tilbydes forskellige pasningsmoduler, såsom fuldtidsplads, ¾-tidsplads, halvdagsplads, 25 timers plads eller 5 timers modul m.v.
 
Forældrene vælger efter behov og anvises et eller flere pasningsmoduler. Forældrebetalingen afhænger af det eller de pasningsmoduler, der er valgt til barnet (Vejledning om dagtilbud mv. pkt. 191).
 

Økonomien

I forbindelse med det videre arbejde med udmøntningen af budgetvedtagelsen er det forudsat, at der ikke ændres grundlæggende på de overordnede principper for tildeling til dagtilbud og SFO (tildelingsmodellen). Dog med den undtagelse, at der ikke udmøntes beløb til bemanding og drift pr. indskrevet barn i de fire uger. I stedet tildeles et beløb med udgangspunkt i det faktiske antal tilmeldte børn.
 
I forbindelse med udmøntningen af budget 2017 får de fire skoler og dagtilbud hver især tildelt en budgetramme til etablering af sommermodulerne. Tildelingen er en aconto-ramme, der efterfølgende reguleres ud fra den faktiske tilmelding. 
 
Tildelingen til drift af sommermodulerne er sket med udgangspunkt i de principper, der i dag anvendes ved tildeling af ressourcer til daginstitutionsområderne i forbindelse med fællespasning på lukkedage.

Realiseringen af modellen

Det forslås, at skole- og dagtilbudsbestyrelserne får kompetence til at fastsætte, hvor mange lokaliteter (børnehuse og SFO afdelinger) der åbnes i de fire uger. Ligesom det er bestyrelserne, der skal tage stilling til, hvordan der samarbejdes mellem dagtilbud og SFO om etablering og drift af sommermodulerne. Dermed åbnes der mulighed for, at det alternative pasningstilbud på lukkedage (sommermodulerne) kan tilrettelægges ud fra såvel de lokale forhold og behov samt den økonomiske ramme

Forældrebetaling

Fremover opkræves forældrebetaling i 11 måneder. I daginstitutioner indgår alle udgifter med undtagelse af tildelingen til sommermodulerne i beregningen af 11 måneders taksten. I SFO udgør forældrebetalingen tilsvarende ca. 90 %.
 
Forældrebetalingen for sommermodulerne opkræves efter gældende regler. På dagtilbudsområdet må forældrebetalingen maksimalt udgøre 25 % af tildelingen til drift af modulerne. I SFO er det forudsat at forældrene tilsvarende betaler ca. 90 % af tildelingen. Tildeling og vilkår er ens for SFO 1 og 2.
 
Forældrebetalingen til sommermodulerne er omfattet af de almindelige regler om friplads og søskendemoderation.

Dagplejen

I lighed med daginstitution og SFO ændres betalingen for dagpleje til 11 måneder. Det vil sige at den samlede forældrebetaling til dagpleje fordeles på 11 måneder i stedet for 12 måneder. Antallet af lukkedage i dagplejen udvides ikke og der indføres ikke sommermoduler i dagplejen på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen med den bemærkning, at kriteriet for lavt børnefremmøde jf. beslutningen under 150 er fastsat til 30 %.
 
Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, da man ikke kan støtte taxameterordninger i dagtilbud og SFO.


caseno16-50544_#4001508_v2_sommermoduler og 11 måneders betaling i dagtilbud og sfo.pdf

Bilag

Sommermoduler og 11 måneders betaling i dagtilbud og SFO


152. Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning sendes i høring i skolebestyrelserne.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget har på sit møde d.27. september 2016 drøftet det fremtidige serviceniveau for modersmålsundervisning med henblik på en revision af bilaget i styrelsesvedtægten. Et forslag til fremtidigt serviceniveau er blevet sendt til Integrationsrådet til udtalelse. Udtalelsen fra Integrationsrådet har dannet baggrund for justeringer.
 
Aktuelt serviceniveau for modersmålsundervisning
Holbæk Kommune har indtil videre løst opgaven på følgende måde beskrevet i bilag til styrelsesvedtægten 2014:
 
Modersmålsundervisning
Undervisningen placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til elevernes bopæl. Elever fra 0. klasse til og med 6. klasse, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:
 1. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 2. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 3. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet.
 4. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse.
 
Betaling
Tilbuddet er gratis for elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland, og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor.
For elever fra andre sprogområder betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse.
 
Tilbud om modersmålsundervisning til elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland er lovpligtigt. Tilbud om modersmålsundervisning for andre sprogområder ligger ud over den lovgivningsmæssige ramme.
 
I det nuværende serviceniveau tilbydes undervisning til andre sprogområder, hvis der er elever nok, og der kan findes kvalificerede undervisere. Tilbuddet er omfattet af brugerbetaling, der dog ikke har stået mål med udgiften.
 
Udtalelse fra Integrationsrådet
Integrationsrådet udtrykker, at det er positivt at få klarhed over hvad kommunen lovpligtigt er forpligtet til, og hvad der ligger uden for denne ramme. Det anbefales, at der udarbejdes opgave- og ansvarsplacering samt arbejdsgange for den lovpligtige opgave, samt at denne er centralt placeret. Med hensyn til det ikke lovpligtige tilbud anbefaler Integrationsrådet et centralt organiseret tilbud. Der peges på at samarbejde med frivillige organisationer om undervisningsdelen med kommunalt tilsyn, eller at der er et loft for brugerbetaling samt minimumsgrænse for deltagerantal såfremt undervisningen skal varetages professionelt.
 
På baggrund af høringssvar fra Integrationsrådet er der i forslag til fremtidigt serviceniveau indføjet en central koordinering af det lovpligtige tilbud. Det er ligeledes tilføjet, at der for det ikke-lovpligtige tilbud fastsættes centrale kriterier for oprettelse af tilbuddet, der har til hensigt at sikre en ensartethed.
 
Forslag til fremtidigt serviceniveau
 
Opsummering af serviceniveauet
Modersmålsundervisning tilbydes elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland som beskrevet i lovgivningen. Undervisningen er gratis og omfatter befordring. Denne del er uændret. Pt er der ikke oprettet hold.
 
Skolebestyrelsen kan vælge at oprette modersmålsundervisning i andre sprogområder, hvis der er elever til tilbuddet. Tilbuddet vil være omfattet af brugerbetaling, og der ydes ikke befordringsgodtgørelse.
 
Til orientering er vedlagt et bilag med underskriftindsamling fra en gruppe forældre.

Høring
Forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning sendes i høring i skolebestyrelserne forud for politisk beslutning.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, da Enhedslisten ønsker lige forhold for flygtninge og indvandrere uanset, hvor de er bosiddende i kommunen.


caseno16-49994_#4021665_v1_udtalelse fra integrationsrådet.pdf
caseno16-49994_#4021633_v1_bilag - underskriftindsamling- arabisk undervisning.pdf.pdf

Bilag

Udtalelse fra Integrationsrådet
Bilag - Underskriftindsamling- arabisk undervisning.pdf


153. Beslutning om ny organisering af modtageklasser

Beslutning om ny organisering af modtageklasser

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
 1. sender forslag til ny organisering af modtagelsesklasser i høring.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget drøftede på mødet d.25.10 2016 forslag til principper, der kan ligge til grund for en ny organisering af modtagelsesklasser, samt en anbefaling til konkret organisering af undervisningen. Administrationen har på baggrund af drøftelsen udarbejdet endeligt forslag til principper, der kan ligge til grund for ny organisering.
 
Forslag til principper der kan ligge til grund for organisering:
 
Principper
Det betyder at
Den højest mulige grad af inklusion
Der tænkes i løsninger, der sikrer elevens tilknytning til lokalmiljøet med henblik på integration så tidligt som muligt
De yngste børn/elever forbliver som udgangspunkt i nærmiljøet
Børnene i daginstitution forbliver i lokalområdet og de yngste skolebørn går som udgangspunkt i skole i lokalområdet på lige fod med andre børn.
Eleven er kortest mulige tid i modtageklasse
Elever, der visiteres til modtageklasse, modtager intensivt forløb og går i modtageklasse så kort tid som muligt efter individuel vurdering. Det har positiv betydning for elevernes udbytte, hvis tiden i modtageklasse begrænses til ca. et år.
Én indgang til visitation
Der etableres et kommunalt forankret visitationsteam der består af koordinator for modtageundervisning, repræsentanter fra Børneindsatsen (asylteam, sundhedsområdet) samt områdeleder eller dennes repræsentant. Visiteringen bygger på grundig afdækning af eleven i samarbejde med familien.
Eleven indskrives i distriktsskolen
Eleven indskrives i distriktsskolen, og tæller med i skolens elevtal. Budget til nyankomne elever der skal modtage undervisning i dansk som andetsprog justeres løbende.
Pengene følger eleven
Hvis eleven i en periode visiteres til skolegang et andet sted end distriktsskolen, betaler distriktsskolen for undervisningen
Lokale løsninger
Indenfor skolelederens ledelsesrum og i samarbejde med visitationsteamet er der mulighed for at etablere lokale løsninger. Det kan f.eks. være en midlertidig modtageklasse, holddannelse, enkeltintegration eller andet.
Fleksibilitet i organiseringen
Organiseringen kan understøtte en eventuel øget tilgang af elever, der har brug for dansk som andetsprog
 
             
En mulig organisering med baggrund i principperne:
 
 
Forudsætninger
Klasse for analfabeter placeres kun ét sted i kommunen, da der her kræves særlige kompetencer.
Der udarbejdes tydelige procedurer for visitation, herunder også samarbejdet med forældrene, og en klar ansvars- og rollefordeling mellem kommune og skole. Dette indebærer også afklaring af snitfladen til UTA. Der er én centralt forankret koordinator funktion, der dækker alle områder.
Der er brug for kompetenceudvikling/ understøttelse i dansk som andetsprog, når eleverne spredes geografisk. Det gælder både i selve ”modtageforløbet” og den videre understøttelse af eleverne. De nuværende oparbejdede kompetencer og erfaringer i modtageklasserne skal i spil. Det gælder både i undervisningen og samarbejdet med familierne. Der er også behov for fokus på arbejdet med traumatiserede børn og familier i både dagtilbud og skole

Økonomiske konsekvenser
 
Budget til nyankomne elever med behov for dansk som andetsprog tillægges distriktsskolen/Ung Holbæk som elevtalsbeløb og justeres løbende. Økonomien svarer til den nuværende samlede udgift til modtageklasser.

Høring
 
Forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne, Integrationsrådet og Bestyrelsen for Ung Holbæk. Deadline for høringssvar er udgangen af januar.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, da Enhedslisten ønsker en central sikring af ressourcer til de yngste klassetrin.
154. Beslutning om årshjul for brugerundersøgelser 2017

Beslutning om årshjul for brugerundersøgelser 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. årshjul for brugerpejlinger og brugerundersøgelser i 2017 godkendes.
 2. emner til borgerpanelundersøgelser drøftes.

Beskrivelse af sagen
 
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger står der, at udvalget skal beslutte på hvilke områder, der skal gennemføres brugerundersøgelser/brugerpejlinger i 2017. Se bilag med sammendrag af strategi for brugerundersøgelser.
 
I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger er der tre spor:
 
a)
Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hver andet år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet til bl.a. dagtilbud, dagpleje, folkeskole og SFO, hjemmepleje og genoptræningen.
 
b)
Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er her tale om brugerundersøgelser med kun 5-6 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker.
 
c)
Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet blev udviklet i 2014/15 og er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan spørges om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpalet.
 
 
Brugerundersøgelser og brugerpejlinger i 2017
Administrationen foreslår, at der i 2017 gennemføres følgende brugerpejlinger:
 
1. kvartal:
Udvalget har besluttet at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud. Undersøgelsen gennemføres i 1. kvartal. Spørgeskemaundersøgelsen følger konceptet fra Kommunernes Landsforening.
 
2. og 3. kvartal:
Brugerpejling Børneindsatsen.
Emne: Hvordan oplever borgeren kontakten og dialogen med myndighedsområdet.
 
4. kvartal:
Holbæk Kommunes folkeskoler deltager i udviklingsprogrammet ”Program for Læringsledelse”. Som et led i udviklingsprogrammet gennemføres i 2017 en kortlægning via spørgeskemaundersøgelser målrettet elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre. Samme undersøgelse blev også gennemført i 2015 og vil også blive gentaget i 2019.
 
Herudover deltager alle elever i folkeskolen hvert år i den nationale trivselsundersøgelse, som også gennemføres ved spørgeskemaundersøgelse.
 
Emner til borgerpanelundersøgelser i 2017
Udvalget bedes drøfte mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Godkendt.


caseno16-54572_#4005180_v1_uddrag af strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger.pdf

Bilag

Uddrag af strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger


155. Beslutning - høring om afvikling af pavilloner på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

Beslutning - høring om afvikling af pavilloner på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole anmodes om en udtalelse i forbindelse med, at lejekontrakten for pavillonerne ved afdeling Bjergmarken udløber pr. 13. juli 2017.

Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

I forbindelse med lukningen af Sofielundskolen, afdeling Østre besluttede Byrådet d. 15. april 2015 midlertidigt at udvide antallet af undervisningslokaler ved skolens afd. Bjergmarken med 5 klasselokaler. Lokalerne blev indrettet i lejede pavilloner opstillet ved skolen.
 
Vækst og Bæredygtighed, Kommunal Drift indhentede byggetilladelse til at opstille pavilloner i 3 år med virkning fra d. 23. juli 2015. Samtidig blev der truffet aftale om leje af pavilloner i to år med en mulig forlængelse på et år frem til d. 13. juli 2018.
 
I forbindelse med byrådets beslutning af budgettet for 2017 blev det præciseret, at den oprindelige beslutning om at, der skal spares 20 mio. kr. på kommunens udgifter til ejendomsdrift (arealoptimering) skal realiseres. Lejen og driften af pavillonerne er finansieret via bygningsdriften på skoleområdet, og en afvikling af pavillonerne vil derfor kunne bidrage til den forudsatte arealoptimeringsgevinst.
 
Den 1. august 2016 blev Sofielundskolen og Isefjordskolen lagt sammen til Holbæk By Skole. Det betyder, at der i arealoptimerings øjemed skal kigges på den samlede fysiske fordeling af skolens funktioner og aktiviteter. Dette med henblik på at skabe optimal udnyttelse af skolens samlede lokalekapacitet, således at de midlertidige lokaler kan afvikles.
 
Administrationen kan derfor ikke anbefale, at mulighederne for forlængelse af lejekontrakten udnyttes.

Nuværende anvendelse af pavilloner på afdeling Bjergmarken

Pavillonerne anvendes i indeværende skoleår af:
 
Plan for afvikling af pavillonerne
Det samlede elevtal på Holbæk By Skole forventes at være stabilt i en overskuelig årrække. Den ledige lokalekapacitet på afdeling Absalon kan anvendes mere optimal i forhold til at sikre en bedre brug og udnyttelse af skolens samlede fysiske rammer.
 
Afvikling af pavillonerne i sommeren 2017 forudsætter, at skolebestyrelsen hurtigst muligt tager stilling til, hvilke elever der skal flyttes fra afdeling Bjergmarken til afdeling Absalon. Forældrene har jf. styrelsesvedtægten krav på at vide, hvilken afdeling deres barn skal gå på i næste skoleår senest 1. marts.
 
Samtidig skal administrationen sammen med skoleledelsen hurtigst muligt lave en plan for, hvordan der skabes plads på skolens afdelinger til at rumme de funktioner, der på nuværende tidspunkt rummes i pavillonerne. I den forbindelse skal der tages højde for, at afdeling Absalon fortsat skal kunne rumme et antal modtageklasser.  Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” forventes at træffe beslutning om omfanget af modtageklasser i februar 2017.
 
Forud for den politiske stillingtagen til afvikling af pavillonerne på udvalgets møde den 10. januar 2017, indhentes en udtalelse fra Skolebestyrelsen. Ligesom der udarbejdes en foreløbig plan for, hvordan skolens funktioner kan rummes i de to afdelinger.

Økonomiske konsekvenser
 
Udløbet af pavillonlejen vil betyde, at udgifterne til bygningsdrift på skoleområdet reduceres med ca. 0,4 mio. kr. i 2017 og ca. 0,55 mio. kr. i 2018. Reduktionen indgår i arealoptimeringen, og bidrager dermed til at realisere budgetmålet for arealoptimering.
 
Nedtagningen af pavillonerne koster 0,4 mio. kr. og anbefales finansieret af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016, som blev afsat til omstillingsgruppernes arbejde under Udvalget for Læring og Trivsel.
 
Der vil endvidere være udgifter til flytning af klasser og eventuelle ombygninger af lokaler på afdeling Bjergmarken og afdeling Absalon. Der udarbejdes overslag over disse udgifter i forbindelse med planlægningen af, hvilke ændringer der er nødvendige.
 
Der fremlægges en politisk sag vedr. de afledte økonomiske konsekvenser samt finansiering af disse, når det samlede overblik er på plads.

Høring
 
Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole anmodes om, at en udtalelse vedrørende konsekvenserne af en afvikling af pavillonerne. Udtalelsen skal fremsendes til Fagcenter for Læring og Trivsel senest d. 16. december. Udtalelsen vil indgå i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unges” beslutning i sagen.

Sagshistorik, henvisninger
 
Byrådet d. 15. april 2015: Sag 69 - Beslutning om undervisningslokaler på skoleafdeling Bjergmarken

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Godkendt.
156. Beslutning om budgetrevision 4

Beslutning om budgetrevision 4

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved Budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomi-styring på en ny måde.
 
Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til Budgetrevision 3.
 
Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.
 
Også Budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til Budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste Budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til Budgetrevision 2.
 
Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr., i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af Budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede Budgetrevision 3.
 
Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.
 
Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer.
 
Budgetrevision 4 viser:
 
 
Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved Budgetrevision 3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet.
 
Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor.
 
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i budget-revision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse.
 
På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Godkendt.


caseno16-10621_#4020473_v1_budgetrevision 4 notat - lot.pdf

Bilag

Budgetrevision 4 Notat - LOT


157. Orientering om en fælles ramme for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger

Orientering om en fælles ramme for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om den fælles ramme for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Kommunen skal jf. dagtilbudsloven godkende og føre tilsyn med private pasningsordninger, der passer mere end to børn mod betaling fra forældrene. Kommunen skal endvidere give et tilskud til at betale for privat pasning til forældre, der ønsker at benytte denne pasningsform som alternativ til et dagtilbud (dagpleje el. daginstitution).
 
Når private pasningsordninger oprettes i børnepasserens private hjem skal kommunen godkende og føre tilsyn med ordningerne på vilkår, der tilsvarer tilsynet med den kommunale dagpleje. Der kan dog ikke stilles samme krav til pædagogisk kvalitet i ordningerne. Herunder f.eks. krav om en pædagogisk læreplan. De pædagogiske ledere i dagplejen er ansvarlige for godkendelse af ordningerne og tilsynet. 
 
I forbindelse med at forældrene får bevilget tilskud til privat pasning, skal de dokumentere at der er indgået en aftale med en privat pasningsordning om pasningen. Disse aftaler skal godkendes af kommunen, og danner sammen med pasningsordningens godkendelse grundlag for kommunens tilsyn med ordningerne. Pasningsaftalerne godkendes af pladsanvisningen.
 
Der er pt. 29 godkendte pasningsordninger i Holbæk Kommunen. Heraf er de 28 dagplejelignende, mens den sidste er en ”ung pige i huset ordning” i barnets hjem.
 
Gennem de senere år er antallet af private pasningsordninger steget betragteligt og blandt andet i forbindelse med den ny områdestruktur er det blevet tydeligt, at der hidtil har været store forskelle fra distrikt til distrikt på, hvordan der arbejdes med godkendelse og tilsyn af de private pasningsordninger.
 
Ud fra et retsmæssigt princip er det ikke hensigtsmæssigt, at der indenfor en kommune er væsentlige forskelle i, hvordan der godkendes og føres tilsyn med den samme type ordninger. 
De fire pædagogiske ledere af dagplejen har derfor i samarbejde med Fagcenteret for Læring & Trivsel udarbejdet fælles skabeloner for godkendelser af pasningsaftaler og pasningsordninger, som vil blive benyttet fremadrettet. Samtidig er der udarbejdet en fælles skabelon til brug for de løbende tilsyn.
 
I forbindelse med ibrugtagelse af materialet, vil godkendelserne af de eksisterende pasningsordninger blive registreret på ny, således at alle godkendelser er ajourført.
 
Materialet vedlægges som bilag.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-52395_#3990645_v1_skabelon-godkendelse af privat pasningsaftale.pdf.pdf
caseno16-52395_#3990601_v1_skabelon-godkendelse af privat pasningsordning.pdf.pdf
caseno16-52395_#3990476_v1_skabelon-tilsyn med privat pasningsordning.pdf.pdf

Bilag

Skabelon-Godkendelse af privat pasningsaftale.pdf
Skabelon-Godkendelse af privat pasningsordning.pdf
Skabelon-tilsyn med privat pasningsordning.pdf


158. Orientering om folkeskolens afgangsprøver 2015-16

Orientering om folkeskolens afgangsprøver 2015-16

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om elevernes resultater ved folkeskolens afgangsprøver i skoleåret 2015-16 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ultimo oktober offentliggjort resultater fra sommerens grundskoleprøver.
 
Resultaterne viser de mundtlige og skriftlige bunde prøver, som grundskolens 9. klasser aflagde inden sommerferien i år. På ministeriets hjemmeside kan ses resultater på landsniveau og kommuneniveau for folkeskoler, de frie grundskoler (privatskoler), efterskoler og kommunale ungdomsskoler.
 
I sagen er vedlagt bilag om elevernes resultater for Holbæk Kommunens folkeskoler. Resultaterne for de mundtlige og skriftlige bunde prøver viser, at elevernes samlet set havde et karaktergennemsnit på 6,4. Ved afgangsprøverne i skoleåret 2014-15 lå gennemsnittet på 6,5. Landsgennemsnittet for folkeskoler er på niveau med året før, som ligger på 7,0.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.


caseno16-54568_#4013836_v1_karaktergennemsnit.holbæk. - karaktergennemsnit, bundne prøvefag..pdf

Bilag

Karaktergennemsnit.Holbæk. - Karaktergennemsnit, bundne prøvefag.


159. Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland

Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Byrådet godkendte i oktober 2016, at Holbæk Kommune udtræder af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018 eller tidligere, hvis der indgås en aftale med de øvrige kommuner i UU Nordvestsjælland om dette. Også de øvrige to kommuner i UU Nordvestsjælland – Kalundborg og Odsherred kommuner – har besluttet at udtræde af samarbejdet. Der er formentligt interesse hos begge kommuner i fortsat at kunne samarbejde eksempelvis om kompetenceudvikling.

Status på udtrædelse af UU Nordvestsjælland
En personalejuridisk arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til aftale om overdragelse af medarbejdere og opgaver fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner. Aftalen skal godkendes administrativt af de relevante direktører fra de tre kommuner og forventes at være på plads senest ved årsskiftet 2016/17.

Der er i aftalen lagt op til at medarbejderne virksomhedsoverdrages til de tre kommuner, dog således at tjenestemandsansatte vejledere som udgangspunkt går tilbage til den kommune, de oprindeligt kom fra i forbindelse med etablering af UU Nordvestsjælland. Stillingen som leder af UU Nordvestsjælland nedlægges og de administrative medarbejdere bliver fordelt mellem de tre kommuner, således at alle tre kommuner har mulighed for at drifte UU-opgaverne selv. Endelig er der lagt op til, at udtrædelsen sker med virkning fra skoleåret 2017/18, dog således at der i foråret 2017 sker en glidende overlevering af opgaver, viden mv. fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner.

Projekter under UU Nordvestsjælland fortsætter, men i ændret organisering. Således er der indgået aftale med AOF om at overtage projektansvaret for projekt ”Klar til Start”. Det forventes, at der indgås aftale med Folkesundhed i Aktiv hele Livet i Holbæk Kommune om at koordinere samarbejdet mellem de tre kommuner og områdets ungdomsuddannelser om psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland).

En fremtidig lokalt forankret uddannelsesvejledning
Når aftalen om overdragelse af medarbejdere og opgaver fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner er på plads, kan arbejdet med at få sat pejlemærker for og få forankret uddannelsesvejledningsopgaverne i Holbæk Kommune for alvor gå i gang. Der planlægges i den forbindelse to administrative workshops dels med uddannelsesvejlederne, dels med relevante samarbejdsparter, herunder grundskoler, ungdomsuddannelser, Børneindsats og Ungeindsats.

Administrationen arbejder netop nu – i overensstemmelse med politiske mål og strategier for kerneopgaverne læring og trivsel og uddannelse til alle unge samt signaler fra udvalgenes temadrøftelser om uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning – med formulering af forslag til pejlemærker for en lokalt forankret uddannelsesvejledning for unge fra 7. klasse. Pejlemærkerne er ikke færdigformuleret, men skal blandt andet indeholde betragtninger om:
Pejlemærker for den lokalt forankrede uddannelsesvejledning fremlægges til politisk beslutning i første kvartal 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
160. Orientering om handleplan for bedre udskolinger

Orientering om handleplan for bedre udskolinger

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 1. orientering om status på arbejdet med handleplan for bedre udskolinger tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Handleplan for Bedre Udskolinger er under udarbejdelse. Punktet giver en status på arbejdet, strukturen i handleplanen og de udvalgte fokusområder i det kommende skoleår.
 
Baggrund for Handleplanen
 
Omstillingsgruppen Større og bedre udskolingsmiljøer anbefalede i 2015 tre indsatser:
 
På udvalgets møde d.21.06. 2016 blev det besluttet at arbejde videre med en handleplan for bedre udskolinger. På baggrund af en fælles temadrøftelse i april 2016 med Udvalget ”Uddannelse og Job” blev det besluttet at handleplanen også skulle indeholde forslag til:
 
D.26.10 2016 drøftede udvalgene ”Læring og Trivsel til Børn og Unge” og ”Uddannelse og Job” igen handleplan for bedre udskolinger og blev her orienteret om de mange aktiviteter, der er på skolerne på nuværende tidspunkt, og som understøtter de tre indsatser.
 
D.16.11 2016 havde udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” dialogmøde med områdebestyrelserne. Her blev det drøftet med skolebestyrelserne, hvilke tiltag der får flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Der var en opmærksomhed på, at der er mange mulige tiltag allerede, som skolerne kan benytte. Det blev også udtrykt, at både medarbejdere og forældre har brug for mere viden om uddannelserne, så de i højere grad kan understøtte elevernes uddannelsesvalg. Endelig var der også bred enighed om, at indsatser i forhold til at få bedre udskolinger skal være i hele skoleforløbet, og ikke kun i udskolingen.
 
Handleplanens struktur
Handleplanen for bedre udskolinger er under udarbejdelse. Handleplanen er bygget op af målsætninger, de besluttede indsatser, aktiviteter og tidsperspektiv. Aktiviteterne vil veksle mellem forpligtende aktiviteter for alle skoler og mulige aktiviteter, som den enkelte skole kan benytte.
Konkrete aktiviteter kan fx udarbejdes i samarbejde med Ungdomsskolen eller ungdomsuddannelserne med henblik på at sammensætte en ”pakke” til skolerne, der kan medvirke til at opfylde målsætning og indsats.
Foruden konkrete aktiviteter vil handleplanen også indeholde et inspirationskatalog til skolens egne aktiviteter. Skolens egen udmøntning af handleplan sker med involvering af bestyrelsen.
 
Fokus i skoleåret 2017/18
Fokus i handleplanen for skoleåret 2017/18 er:
 
Ovenstående vil ligge klar i foråret, så det er muligt at igangsætte på skolerne det kommende skoleår.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at handleplan for bedre udskolinger er målrettet alle elever og uddannelsesmuligheder.
161. Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Orientering om status på handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ’Læring og Trivsel for børn og unge’
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget for ’Læring og Trivsel for Børn og Unge’ besluttede på mødet d. 24. februar
2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Familiecentret til orientering på hvert udvalgsmøde.
 
Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
februar
2016
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagelsen
35
35
40
37
35
34
34
Børneteamet i Handicapafdelingen
42
42
40
37
38
37
37
Asylteamet i Handicapafdelingen
69
69
61
62
63
64
64
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
92
92
84
78
78
75
75
Børnefamilieafdelingen
30
30
32
33
33
34
34
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
26
25
26
25
25
25
25
 
Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder
 
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt.
2016
Primo
Nov.
2016
 
Modtagelsen
32
36
36
 
Børneteamet i Handicapafdelingen
36
35
34
 
Asylteamet i Handicapafdelingen
64
64
69
 
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen
73
71
73
 
Børnefamilieafdelingen
36
36
36
 
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen
25
26
0
 
NB. Engskovsteams sager er fra 1. november 2016 lagt ind under Børnefamilieafdelingens tal
 
 
 
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
---
25
19
8
35
19
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
---
40
13
17
17
5
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
66
 
81
 
75
84
66
52
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
28
22
16
13
8
8
 
Status på børnefaglige undersøgelser
 
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt.
2016
Primo
Nov.
2016
 
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned
29
4
26
 
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned
18
8
24
 
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt
41
45
43
 
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse
0
0
0
 
 
 
 
Status på underretninger
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Modtagne underretninger i den sidste måned
108
98
103
91
101
47
 
 
Status på underretninger
 
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt..
2016
Primo
Okt..
2016
 
Modtagne underretninger i den sidste måned
96
120
82
 
 
Der er ingen underretninger i Familiecentret, som ikke er blevet håndteret
inden for de lovmæssige 24 timer.
 
 Status på anbringelser af børn
 
Primo
marts
2016
Primo
april
2016
Primo
maj
2016
Primo
juni
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
83
2.830.397
85
2.903.559
86
2.905.874
85
2.911.475
Anbringelser på opholdssted
15
1.067.828
13
1.007.960
14
988.833
15
994.974
Anbringelser på Netværkspleje
8
70.126
9
76.551
8
76.054
8
70.786
Anbringelser på kost-/efterskole
1
45.670
2
94.493
1
43.550
1
51.323
Døgninstitutioner for børn og unge
10
808.296
10
808.296
10
808.296
9
662.752
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
juli
2016
Primo
august
2016
Primo
Sept.
2016
Primo
Okt.
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
88
3.106.000
89
3.089.000
88
3.114.000
85
2.957.000
Anbringelser på opholdssted
13
1.176.000
8
925.000
13
951.000
13
950.537
Anbringelser på Netværkspleje
8
76.000
8
66.000
7
61.000
7
61.000
Anbringelser på kost-/efterskole
1
50.000
1
50.000
1
56.000
1
50.000
Døgninstitutioner for børn og unge
9
873.000
9
879.000
13
1.135.000
13
1.135.000
 
 
 
 
 
 
Status på anbringelser af børn
 
Primo
Nov.
2016
Primo
Dec.
2016
 
Antal
Samlet pris pr. måned
Antal
Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie
88
3.286.000
 
 
Anbringelser på opholdssted
14
1.374.000
 
 
Anbringelser på Netværkspleje
7
61.000
 
 
Anbringelser på kost-/efterskole
1
50.000
 
 
Døgninstitutioner for børn og unge
11
844.000
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
162. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
Orienteringssag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Status
Blok A med undervisnings- og faglokaler forventes tidligst klar til indflytning medio juni 2017. Dvs. en forsinkelse på 5-6 måneder.
 
Forsinkelser
Siden sommerferien – august 2016 har administrationen været i dialog med STB Byg A/S, der er totalentreprenør på projektet, da der har været en række forsinkelser og manglende delafleveringer på byggeriet.
På nuværende tidspunkt fungerer dialogen og samarbejdet med entreprenøren efter omstændighederne fornuftigt og professionelt, men der pågår en uafklaret tvist om hvorvidt Holbæk Kommune som bygherre er ansvarlig for uforudsete jordbundsforhold – der giver totalentreprenøren ret til tidsfristforlængelse samt betaling for øget omkostninger.
Administrationen vurderer ikke at jordbundsforholdene er uforudsete forhold, der i sig selv giver ret til 5-6 måneders tidsfristforlængelse og har derfor varslet dagbod i perioden fra 1. januar 2017 og frem til aflevering. Samlet dagbod på anslået 5 mio. kr.
STB Byg A/S har afvist at der er berettiget krav om dagbod – og derfor har vi en uafklaret tvist. 
 
Holbæk Kommune har gjort følgende for at løse tvisten med STB Byg A/S
 
Entrepriseretsligt og juridisk
Administrationen har bedt om en ekstern vurdering af de entrepriserestlige handlemuligheder, da vi endnu ikke selv har fået afklaret og løst tvisten.
 
En stærk medspiller
Som bygherre er Holbæk Kommune interesseret i et godt samarbejde med de udførende. Derfor har vi valgt at holde fokus på et ’stærkt medspil’ på byggepladsen, hvilket betyder at dagligdagen på byggepladsen kun i begrænset omfang bliver påvirket af den entrepriseretlige afklaring. Håndtering af tvisten kører parallelt med den daglige byggeledelse og dialogen foregår med en direktør hos STB Byg A/S og ikke med den daglige byggeleder.

Økonomiske konsekvenser
 
Udfaldet af tvisten er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forsinkelsen vil betyde øget bygherreomkostninger pga. forlænget byggetid, transport med busser, pavillonleje, vinterforanstaltninger etc.

Øvrige konsekvenser
 
Hvad betyder forsinkelsen for skoleeleverne og de ansatte?
Forsinkelsen vil betyde at undervisningen fortsætter i de midlertidige pavilloner resten af skoleåret 2016/17.
For at muliggøre sløjdundervisning vil elever blive transporteret med bus til søsterskolen i Undløse første halvår 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
163. Orientering til mødet den 29. november 2016

Orientering til mødet den 29. november 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 
 1. udviklingen i ressourcerne på dagtilbudsområdet. Se bilag vedlagt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orientering om udviklingen i ressourcerne på dagtilbudsområdet blev taget til efterretning
 
Desuden blev der orienteret om:
· Overvejelser vedrørende biblioteksløsning i Jyderup
· Ny indkøbsordning


caseno16-2055_#4021507_v1_status på omfordeling af midler til styrket læring og trivsel.pdf

Bilag

Status på omfordeling af midler til styrket læring og trivsel


164. Eventuelt til mødet den 29. november 2016

Eventuelt til mødet den 29. november 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Eventuelt:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Behandlet.