UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat - Fællesmøde L&T/U&J

STED

Kanalstræde - Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

26-10-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-10-2016 17:00:00


PUNKTER

143. Godkendelse af dagsorden til fællesmøde den 26. oktober 2016
144. Drøftelse af handleplan for bedre udskolinger
145. Drøftelse af omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse143. Godkendelse af dagsorden til fællesmøde den 26. oktober 2016

Godkendelse af dagsorden til fællesmøde den 26. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. dagsorden til fællesmøde i Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” d. 26. oktober 2016 godkendes.


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-10-2016
 
Godkendt.
144. Drøftelse af handleplan for bedre udskolinger

Drøftelse af handleplan for bedre udskolinger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. udvalgene som led i arbejdet med Handleplan for Bedre Udskolinger drøfter, om der er brug for yderligere tiltag i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.


Beskrivelse af sagen
En handleplan for bedre udskolinger er undervejs til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Handleplanen skal beskrive vejen til at opfylde dels den generelle nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og dels de kommunalpolitiske effektmål. Effektmålene er blandt andre, at flere unge opnår bedre faglige kompetencer, og at flere unge gennemfører folkeskolens 9. klasse prøve i dansk og matematik med minimum karakteren 02. Dette skal give dem mulighed for at få adgang til en ungdomsuddannelse. Derudover vil handleplanen også bidrage til at opfylde det nationale resultatmål for erhvervsuddannelserne om at 25% af eleverne vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, stigende til mindst 30% i 2025.
 
De af Udvalget for Børn vedtagne indsatsområder på baggrund af omstillingsgruppen ’Bedre udskolingsmiljøer’s arbejde i 2015 er:
 
I forbindelse med omstillingsgruppens anbefalinger er beskrevet en lang række mulige aktiviteter, der kommer til at indgå i handleplanen. Endvidere vil handleplanen også indeholde aktiviteterne fra det fælles temamøde om uddannelsesvejledning i april 2016 mellem Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
I kerneområderne Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge arbejder med indsatsområderne på flere fronter. Fagcenteret har udarbejdet en oversigt med status på nuværende aktiviteter, som er målrettet overgangen til ungdomsuddannelser. Herudover deltager skolerne i program for læringsledelse, hvor to skoler arbejder med feedback og to skoler med motivation, tro på sig selv og ros. I den nye organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel vil der blive udarbejdet en model for det tværfaglige samarbejde mellem Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge, ligesom der skal udvikles en ny samarbejdsmodel for ungdomsuddannelsesvejledningen, når det nuværende samarbejde i regi af UU-Nordvestsjælland bliver nedlagt. Formålet er at styrke den fælles indsats for elever, som har brug for understøttelse i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse.
 
På baggrund af de allerede igangsatte tiltag, der understøtter indsatsområderne, drøftes, om der er brug for yderligere tiltag i mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
 
Temaet drøftes på dialogmøde mellem Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og skolebestyrelserne den16. november 2016.

Sagshistorik, henvisninger

Slutdokumentet fra omstillingsgruppen ’Større og bedre udskolingsmiljøer & Bæredygtige skoler og børnehuse’ fra 2015 kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside: http://holbaek.dk/media/9430602/slutdokument-for-boerne-unge-omstillinger.pdf

Udvalget for Børns konklusioner på temadrøftelse om bedre udskolingsmiljøer den 25. august 2015 (pkt. 80) kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4877&agendaType=Referat


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-10-2016
 
Drøftet.


caseno16-48583_#3957158_v1_eksempler på aktiviteter på skolerne, oktober 2016..pdf

Bilag

Eksempler på aktiviteter på skolerne, oktober 2016.


145. Drøftelse af omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Drøftelse af omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. scenarier for omlægning af Fritid og Forebyggelse drøftes.


Beskrivelse af sagen
En ændret organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har sin begrundelse i ønsket om en mere målrettet anvendelse af ressourcerne for at opnå en højere kvalitet og dybde i tilbuddene.

En ændret organisering skal medvirke til, at der sker en effektivisering af ledelse og administration til gavn for de unge samt at de pædagogiske ressourcer hurtigt kan flyttes hen, hvor der er behov for dem og bringes i spil, der hvor de unge er.

Baggrund for de to modeller
Udvalget ”Uddannelse og Job” drøftede på møde den 24. august temaet ’Fritid og forebyggelse – for og med unge’ om organisering af den indsats, der understøtter den unges faglige, personlige og sociale kompetencer i et uddannelsesperspektiv. Udvalget pointerede i drøftelserne, at UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har og fortsat skal have en afgørende rolle i forhold til understøttelse af udviklingen af faglige, personlige og sociale kompetencer hos målgruppen: de unge mellem 13 og 18 år. Dette skal ske med mange forskelligartede initiativer, der tager udgangspunkt i de unges individuelle forudsætninger, og hvor forebyggelse og tidlig indsats er en grundlæggende værdi i arbejdet med de unge.

Udvalget tilkendegav i drøftelsen, at en fremtidig organisering med forankring i de fire skoledistrikter er meningsfuld, samt at arbejdet og tænkningen i Projekt 4300 Agervang skal udbredes. Uanset fremtidig organisering er det ønskeligt, at der sker en bevægelse fra enkeltenheder henimod et samlet fritids- og forebyggelsesområde med et fælles fokus på kerneopgaven, med høj kvalitet i tilbuddene, tæt sammenhæng med udskolingerne og målrettethed mod uddannelse.

Udvalget tilkendegav i temadrøftelsen enighed om, at en øget fleksibilitet i organiseringen vil være hensigtsmæssig, således at ressourcerne hurtigt kan flyttes hen, hvor der er behov for dem. Udvalget udtrykte bekymring for de unge og den lokale forankring, hvis der lukkes klubber i lokalområderne. Endvidere er udvalget optaget af, at SSP indsatsen kan omlægges og gøres mere fleksibel - men ikke på bekostning af medarbejderressourcer.

Processen frem mod beslutning i Udvalget ”Uddannelse og Job” har involveret de unge i forbindelse med eventen ’Jagten’ for alle kommunens 8. klasse-elever, som fandt sted den 25. september 2016. Her har de unge haft mulighed for at forholde sig til den nuværende og en eventuel fremtidig organisering af klubstrukturen. Endvidere har temaet været drøftet på møde i Ungdomsbyrådet den 27. september.

To pointer fra ’Jagten’:
 
To pointer fra Holbæk Ungdomsbyråd:
 
Beskrivelse af to modeller
Administrationen har på baggrund af drøftelserne i Udvalget ”Uddannelse og Job” og input fra de unge udarbejdet to modeller til den fremtidige organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse.  I nedenstående beskrives modellerne og fordele og ulemper ridses op.
 
Model 1:
a)
De tværgående indsatser som ’Jagten’, 7’eren, sommerferieaktiviteter, projekter m.v. fastholdes som i dag.
b)
Ressourcer i SSP fastholdes som central ressource men omstruktureres, så der bliver større fleksibilitet og mobilitet i teamet. Det gives mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.
c)
Fritids- og forebyggelsesindsatsen organiseres med udgangspunkt i de fire skoledistrikter. I hvert skoledistrikt er en koordinator, der koordinerer og systematiserer den lokale indsats i ungdomsskole, ungdomsklubber, SSP og samarbejdet med skolen.
d)
Der arbejdes med afsæt i en samling af medarbejderressourcer i et team i skoledistriktet. Herfra understøttes og igangsættes den lokale indsats, der tilrettelægges ud fra lokale behov og geografiske muligheder. Klubtilbuddet vil være koncentreret om et udvidet tilbud på en fælles adresse, og der vil samtidig i mindre omfang være klubaktiviteter og andre aktiviteter på andre matrikler. Medarbejderne i skoledistriktet samarbejder om udvikling og bemanding. Frivillige tilbud understøttes.
e)
Denne organisering giver højere kvalitet og lidt længere åbningstider i tilbuddene, men længere transport for de unge. Modellen styrker kvaliteten og alsidigheden i tilbuddene, styrker systematikken i samarbejdet med skolen, giver mulighed for flere fuldtidsstillinger og styrkede kompetencer i medarbejdergruppen.
 
 
Model 2:
a)
Som model 1
b)
Som model 1
c)
Som model 1
d)
Der arbejdes med afsæt i et fast antal klubmatrikler i hvert distrikt. Klubberne har åbningstider svarende til hidtil. Frivillige tilbud understøttes. Medarbejderne i distriktet samarbejder om udvikling, bemanding mv.
e)
Denne organisering giver kortere åbningstider i flere tilbud, men mindre transport for de unge. Her vil være forholdsvis flere deltidsansatte medarbejdere, og vi vil i mindre grad kunne ansætte pædagogisk uddannede medarbejdere. Denne model vil betyde mindre alsidighed og faglig kvalitet i tilbuddene. Det vil sige mere værested frem for aktivitet, men mere nærhed i forhold til skolegang/bopæl.
 
 
Fra Uddannelse til Alle Unge deltager områdeleder Mette Hunsdahl, leder af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse Mads Buus Madsen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-10-2016
 
Drøftet.


caseno16-48662_#3957427_v1_model 1 til fremtidig organisering af ungholbæk fritid og forebyggelse.pdf
caseno16-48662_#3957440_v1_model 2 til fremtidig organisering af ungholbæk fritid og forebyggelse.pdf

Bilag

Model 1 til fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
Model 2 til fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse